Tilladelse til indvinding af råstoffer, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til indvinding af råstoffer, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge"

Transkript

1 , Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge Region Sjælland har den 17. juni 2015 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Hærvejen 58a, matr. 34b Sigerslev By, Store Heddinge. Tilladelsen har forud for afgørelsen, været i partshøring. Gravearealet ligger i Stevns graveområde. Der er tale om en udvidelse på 0,7 ha inden for den allerede eksisterende grav. Grusgraven skal efterbehandles til natur område, der graves under grundvandsspejl. Tilladelsen er givet efter råstoflovens 7 og 8. Der er tidligere udarbejdet en VVM redegørelse for det nuværende graveområde. Ansøgning om udvidelse er blevet screenet efter Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 3 stk.1 og 2, og regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Råstofindvindingen kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse. Klagevejledning Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Natur og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

2 Hærvejen 58a 4660 St. Heddinge Gældende indtil Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge Matr. 34b Sigerslev By, Store Heddinge Stevns Graveområde Dato:

3 Oversigt Hærvejen 58a, Stevns 14/00280 Ansøger Navn: OMYA A/S CVR.: Adresse Kontakt Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge Fabrikschef Telefon Indvinder Navn: OMYA A/S CVR.: Adresse Kontakt Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge Fabrikschef Telefon Ejer Navn: OMYA A/S CVR.: Adresse Kontakt Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge Fabrikschef Telefon

4 Oversigtskort over det ansøgte område, markeret med rødt. 3

5 Indhold 1 AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND RÅSTOFLOVEN PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV AFGØRELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER NATURBESKYTTELSESLOVEN... 8 VILKÅR VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN Før indvindingen påbegyndes Råstofindvindingen Tilladte driftstider Støj Materiel Støv Forebyggelse mod forurening Arkæologi og geologi Gravning og efterbehandling VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDER NATURBESKYTTELSESLOVEN Strandbeskyttelseslinjen VEJLOVEN GRUNDLAG FOR TILLADELSEN ANSØGNINGEN UDTALELSER Partshøring GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN RÅSTOFPLANEN VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET LOKALPLAN NATURBESKYTTELSESLOVEN Strandbeskyttelseslinjen BYGGELOVEN TILLADELSENS VARIGHED MILJØMÆSSIGE FORHOLD Støj Grundvandsforhold SVAR FRA PARTER GENERELLE BESTEMMELSER

6 7.1 GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING TILSYN OG BESIGTIGELSE UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN RETURJORD AFFALD DIGESVALER LEDNINGSREGISTERET TELELEDNINGER INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE INDBERETNING OM BORINGER UNDERRETNING VED KONKURS MV RÅSTOFAFGIFT YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING GENEREL KLAGEVEJLEDNING Ved indsendelse af klage til Natur og Miljøklagenævnet KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSER Råstofafgørelsen VVM screening KLAGE OVER AFGØRELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Vejloven GENERELT ORIENTERING

7 Bilag A. Grave og efterbehandlingsplan B. VVM Screening samt habitatscreening C. Forslag til støjdæmpende foranstaltninger D. Principskitse, skrænthældninger E. Afgørelse fra Naturstyrelsen, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen F. Partshøring Dokumentoversigt Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen Dato Beskrivelse Dokument nr. 25. maj 2014 Ansøgningsmateriale 14/ januar 2015 Konfliktsøgning 14/ Anmeldte rettigheder 14/ maj 2015 Screeningsskema 14/ Høring Stevns Kommune 14/ marts 2015 Dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen, Naturstyrelsen 14/ maj 2015 Forslag til tilladelse 14/ marts 2015 Høring Museum Sydøstdanmark 14/ marts 2015 Grave og efterbehandlingsplan 14/ april 2015 Høringssvar fra Stevns Kommune, lovområder og efterbehandling 14/

8 1 Afgørelse fra Region Sjælland 1.1 Råstofloven På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven 1, meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til indvinding af i alt m 3 kridt, svarende til ton, hvoraf ton indvindes over grundvandsspejlet og ton indvindes under det forventede naturlige grundvandsspejl. Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens 10. Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen som beskrevet i bilag A. Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på kr., jf. afsnit Tilladelsen må ikke tages i anvendelse før sikkerhedsstillelsen er indsendt til og godkendt af Region Sjælland. 1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt 3 og ikke vil ødelægge eller beskadige leveeller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 1 LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer, 7, stk. 1 og 8. 2 BEK nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 3 BEK nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 7 og 8. 7

9 2 Afgørelser fra andre myndigheder 2.1 Naturbeskyttelsesloven Strandbeskyttelseslinjen Naturstyrelsen har meddelt dispensation 4 til råstofindvinding inden for strandbeskyttelseslinjen. Dispensationen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit Afgørelsen er vedlagt som bilag E. 4 LBK nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse, 65, stk. 1, jf NBL 15. 8

10 Vilkår 2.2 Vilkår efter Råstofloven Før indvindingen påbegyndes Opstart og underretning om påbegyndelse og afslutning Der skal gives meddelelse til Region Sjælland om indvindingens påbegyndelse og afslutning Grave- og efterbehandlingsplan Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger. Den overordnede efterbehandlingsplan kan påklages. Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Region Sjælland senere i indvindingsforløbet stiller krav herom. Ændringer i grave - og efterbehandlingsplanen, skal godkendes af Region Sjælland. Ved ændringer i de overordnede retningslinjer skal planen forinden sendes i høring Sikkerhedsstillelse Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes. Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes på baggrund af nedenstående til kr. Sikkerhedsstillelsen er beregnet ud fra 0,7 ha efterbehandlet til landareal, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til kr/ha. Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres årligt i 3 kvartal fra Sikkerhedsstillelsen skal årligt reguleres med "Omkostningsindeks for jordarbejde" (Se mere på klik på Prisindeks og herefter på Omkostningsindeks for anlæg ). Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til og godkendt af Region Sjælland. 9

11 2.2.2 Råstofindvindingen Kvalitet Region Sjælland kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materialers kvalitet undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af Region Sjælland i hvert enkelt tilfælde. Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Region Sjælland kan forlange at få sådanne attester tilsendt Tilladte driftstider Driftstiderne for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg er Man-søn fra kl til kl Støj Vilkår for støj tager udgangspunkt i de ansøgte driftstider og fastsættes efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beregnet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ og angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i db(a). Råstofgravens drift må således ikke give anledning til støj, der overstiger nedenstående grænseværdier: mandag til fredag i tidsrummet og lørdag kl db(a), målt ved områdetype 3 Mandag til fredag i tidsrummene kl , lørdag kl , søn og helligdage kl db(a) målt ved områdetype 3 Alle dage kl db(a), målt ved områdetype 3 Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl må ikke overstige 55 db(a) Pligt til støjmåling/støjberegning Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan kræves én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Sjælland Udførelse af støjberegning Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma. 10

12 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænser: Anvendelse Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign. Aften/nat (kl ) Dag (kl ) A-vægtet lydtrykniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Tabel 1. Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 db Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænser: Anvendelse Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, og lign. Vægtet accelerationsniveau Law i db Erhvervsbebyggelse 85 Tabel 2. Grænseværdier for vibrationer, db re 10-6 m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 db. 11

13 Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maximalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømåling - ekstern støj Støjdæmpende foranstaltninger Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse Materiel Det benyttede materiel, skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne, som beskrevet i kapitel 4. Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel skal dette være til mindst lige så støjsvagt som det eksisterende. Senere ændringer i maskinpark eller behandlingsanlæg, skal godkendes af Region Sjælland Støv Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Såfremt der konstateres støvgener i forbindelse med indvinding, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er til væsentlig gene, kan Region Sjælland kræve iværksættelse af støvdæmpende foranstaltninger. Eksempler er angivet i bilag C. Der må ikke udspredes andre støvdæmpende midler end vand, f.eks. plantegifte eller vejsalt Forebyggelse mod forurening Brændstoftanke Der må ikke placeres brændstoftanke, olietromler og andre beholdere der kan indeholde stoffer der kan give anledning til forurening, inden for indvindingsområdet Tankning, reparation og parkering af kørende materiel For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende: 12

14 Der må ikke foregå påfyldning, reparation eller parkering af kørende materiel inden for indvindingsområdet Øvrigt oplag Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads inden for lossepladsens område med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord- og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed Olie- og kemikaliespild Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten 5. Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptions-materiale til opsamling af sådant spild Affald Maskiner og materiel der ikke anvendes i forbindelse med indvinding, eller ikke kan betragtes som anvendeligt i dets nuværende tilstand, må ikke opbevares inden for det område tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter. Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet. Klude der benyttes til aftørring mm. af maskiner og andet materiel, opbevares og bortskaffes efter til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald Dræn Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal tilsynsmyndigheden underrettes og drænene skal omlægges for at sikre mod utilsigtet tilførsel af næringsstoffer til søerne. Andre løsninger kan i særlige tilfælde findes, men kun med kommunens godkendelse Arkæologi og geologi Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til 5 Bek. nr af 18. december 2012 om affald, 61 og

15 Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, tlf , eller Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i gravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde Skrænthældninger Graveafstand til være beliggende mindst 12 meter fra midten af etableret adgangsvej, samt 7 meter fra naboskel. Overjorden efterlades med en hældning på 1:1. Skrænterne efterlades i etaper, hvor kridtoverfladen efterlades med en banket på 3 meter, og maksimalt 5 meter herunder en banket på mindst 4 meters bredde, se bilag D, principskitse over skrænthældninger. Hældning af skråninger i kridt og kalk må maksimalt være 4:1. Skrænterne skal både under og efter gravning etableres således at der ikke er risiko for skred. Indvinder skal på regionens foranledning udføre målinger af skråningerne hældning under og over grundvandsspejl Etablering af barrierer Der må i forbindelse med indvindingen etableres en eller flere kridtvægge i graveområdet, med det formål at reducere behovet for bortledning af vand, for at holde graveområdet tørt. Barrierernes formater aftales med Region Sjælland Gravning og efterbehandling Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturformål. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i bilag A Graveplan Graveplanen skal altid følges af indvinderen og ejeren, indtil Region Sjælland har godkendt en revideret plan. Tilladt gravedybde er kote -28 m. 14

16 Efterbehandlingsplanen Efterbehandlingsplanen skal altid følges af indvinderen og ejeren, indtil Region Sjælland eventuelt har godkendt en revideret plan. Retningslinjerne beskriver de overordnede forhold for en foreslået efterbehandlingsplan. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nødvendigvis nøjagtigt fastlagte. Ændringer i de overordnede retningslinjer, kan være høringsberettigede, medmindre Region Sjælland vurderer at de har underordnet betydning. Region Sjælland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan Region Sjælland kræve foretaget et nivellement og en opmåling af arealet. Ejeren og brugeren har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som Region Sjælland måtte give for at udføre alle de arbejder, som efterbehandlingsplanen omhandler Afslutning Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør. Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør. 15

17 3 Vilkår fra andre myndigheder 3.1 Naturbeskyttelsesloven Strandbeskyttelseslinjen At der foreligger en tilladelse fra Region Sjælland til råstofindvinding for det aktuelle område. Dispensationen er vedlagt i bilag E. 3.2 Vejloven Adgang til graveområdet sker via allerede etableret privat adgangsvej med overkørsel til Hærvejen. Veje skal sikres med volde eller autoværn mod bruddet. 16

18 4 Grundlag for tilladelsen 4.1 Ansøgningen Ansøgningsskema af 27. maj Ejendommen består af del af matrikel nr. 34b, Sigerslev By, Store Heddinge, Stevns Kommune og udgør totalt 0,7 ha. Der forventes indvundet m 3 kridt, svarende til ton, hvoraf m3 indvindes over grundvandsspejlet og m 3 indvindes under det forventede naturlige grundvandsspejl. Det naturlige grundvandsspejl har en nedadgående gradient mod havspejlsniveauet, men der pumpes i dag grundvand således, at området holdes tørt. Det søges om tilladelse til gravningen indtil 30. juni 2033, således at tilladelsen følger den allerede eksisterende tilladelse for det tilstødende område. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet under det forventede naturlige grundvandsspejl, men fyldes med rejekt fra procesfabrikken. Beskrivelse af nuværende materiel for hele graveområdet Type Gravemaskine Caterpillar LME 345 årgang stk Volvo 35A Dumper 1 stk Volvo 30A Dumper 1 stk Volvo L120 gummihjulslæsser Ønsket gravedybde er kote -28 meter. 17

19 Efter afgravning vil arealet blive benyttet til deponering af rejekt fra fabrikken. Forslag til grave -og efterbehandlingsplan vedlægges. 4.2 Udtalelser Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: Stevns kommune Naturstyrelsen Museum Sydøstdanmark Partshøring Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til nedenstående naboer: Region Sjælland har foretaget en konkret vurdering af, hvem der har væsentlig individuel interesse i sagen. Det ansøgte område ligger i et sparsomt befolket område med afstand på >100 meter til nærmeste naboer. Det vurderes, at der ikke sker væsentlig ændring af indvindingsmængde, støj, støv eller andre gener som direkte følge af indvindingen. Regionen har vurderet at ejere af ejendommen, samt naboliggende ejendomme er parter i sagen Parter: Adresse matr. Nr Ejerlav ejer Ejer adresse Ejer postnr Hærvejen 58 21D Sigerslev By, St. Heddinge OMYA A/S Hærvejen 58 A 4660 Store Heddinge Hærvejen 60 32A Sigerslev By, St. Heddinge OMYA A/S Hærvejen 58 A 4660 Store Heddinge Hærvejen 62 33B Sigerslev By, St. Heddinge OMYA A/S Hærvejen 58 A 4660 Store Heddinge Hærvejen 62 33C Sigerslev By, St. Heddinge OMYA A/S Hærvejen 58 A 4660 Store Heddinge Eskesti 1 34A Sigerslev By, St. Heddinge OMYA A/S Hærvejen 58 A 4660 Store Heddinge Hærvejen 58 A 34B Sigerslev By, St. Heddinge OMYA A/S Hærvejen 58 A 4660 Store Heddinge Eskesti 5 34F Sigerslev By, St. Heddinge OMYA A/S Hærvejen 58 A 4660 Store Heddinge Eskesti 3 35B Sigerslev By, St. Heddinge OMYA A/S Hærvejen 58 A 4660 Store Heddinge Eskesti 5 36A Sigerslev By, St. Heddinge OMYA A/S Hærvejen 58 A 4660 Store Heddinge Gydevej 9 36C Sigerslev By, St. Heddinge Christian Dalgaard Petersen Gydevej Store Heddinge Hærvejen 58 21B Sigerslev By, St. Heddinge OMYA A/S Hærvejen 58 A 4660 Store Heddinge 18

20 5 Grave - og efterbehandlingsplan Grave og efterbehandlingsplanen sker i overensstemmelse med udarbejdede planer i tidligere samt gældende tilladelse for det øvrige indvindingsområde. Grave og efterbehandlingsplan indsættes i bilag A. 19

21 6 Myndighedernes behandling af sagen 6.1 Råstofplanen Gravearealet er beliggende i Stevns Graveområde. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet. 6.2 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet I 2003 er der udarbejdet VVM redegørelse samt Regionplantillæg for tilstødende indvindingsarealer på matriklerne 34a, 34f, 35b og 36a, herunder også påvirkning fra indvindingen som helhed. Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt 6. Ansøger har udfyldt et screeningsskema som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for screening der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen sammen med den allerede udarbejdede VVM redegørelse for tilstødende matrikler har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Screeningen er vedlagt i bilag, sammen med habitatartsvurdering. 6.3 Lokalplan Det ansøgte område er undtaget fra tidligere udarbejdet lokalplan for produktionsområdet i kridtbruddet. 6.4 Naturbeskyttelsesloven Strandbeskyttelseslinjen Naturstyrelsen har meddelt dispensation i medfør af Naturbeskyttelsesloven 65, stk 1, jf 15, til indvinding af kridt inden for strandbeskyttelseslinjen. Afgørelsen er meddelt ansøger særskilt og vedlægges i bilag. 6.5 Byggeloven Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement. Ansøgning skal indsendes til: Stevns Kommune Postboks St. Heddinge 6 Bek. nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 20

22 6.6 Tilladelsens varighed Der er ansøgt om en indvindingstid der overskrider de maksimalt 10 år der er angivet i råstofloven. Region Sjælland vurderer, at der er tale om en særlig forekomst af kridt, hvor indvinding og oparbejdning samtidig kræver betydelige investeringer, hvorfor virksomheden har brug for sikring i en længere periode. 6.7 Miljømæssige forhold Støj Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, områdetype 3 - Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder. Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit Grundvandsforhold Grundvandsforhold er beskrevet indgående i VVM redegørelse samt regionplantillæg fra Svar fra parter Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit Høringssvar er vedlagt i bilag F. Parter har ingen bemærkninger til forslag til tilladelse. 21

23 7 Generelle bestemmelser 7.1 Gyldighed og tilbagekaldelse Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som er beskrevet i råstoflovens Tinglysning af deklaration om efterbehandling Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland på ejendommen en deklaration om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet. Afgiften for tinglysningen er for tiden kr. I henhold til 10, stk. 5 i lov om råstoffer 7 skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført godkendt af Region Sjælland samt Stevns kommune. 7.3 Tilsyn og besigtigelse Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette jf. råstoflovens 32. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens 33. Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt jf. råstoflovens Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen Bygherre har altid mulighed for, at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 8 LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven. 22

24 Herved gives de bedste muligheder for, at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser jf. museumsloven 27. Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumsloven 27. En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse. 7.5 Returjord Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenet eller ren jord til råstofgraven Affald Kommunalbestyrelsen kan meddele fritagelse for afleveringspligten. Dette skal undersøges inden tilladelsen gives. 7.7 Digesvaler Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august. 7.8 Ledningsregisteret Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer der kan påvirkes af gravningen Teleledninger I henhold til 5 i lovbekendtgørelse om graveadgang 11 skal enhver der foretager bygnings, - jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn Indberetning af indvunden mængde Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske på et særligt skema, der udsendes af Region Sjælland. Indberetningen sendes til Region Sjælland, der videresender den til Danmarks Statistik jf. råstoflovens LBK nr af 4. december 2009 af lov om forurenet jord. 10 LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere. 11 LBK nr 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål. 23

25 7.11 Indberetning om boringer. Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser Underretning ved konkurs mv. I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden Råstofafgift Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift. Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved: Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen Yderligere vilkår og ændringer Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser. Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse. 24

26 8 Offentliggørelse og klagevejledning 8.1 Generel klagevejledning Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 17. juni 2015 ved annonce på Region Sjællands hjemmeside. Klagefristen for denne råstoftilladelse er onsdag d. 15. juli Ved indsendelse af klage til Natur og Miljøklagenævnet Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 8.2 Klage over Region Sjællands afgørelser Råstofafgørelsen Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Link til klageportalen findes på eller Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Klageberettigede Adressaten for afgørelsen. Offentlige myndigheder. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. 25

27 Natur og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt VVM screening Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Link til klageportalen findes på eller Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Klageberettigede Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen Natur og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 8.3 Klage over afgørelser fra andre myndigheder Vejloven Afgørelser efter vejloven lov kan påklages til transport- og energiministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål 12. Klagen indsendes til Stevns Kommune som videresender klagen til Vejdirektoratet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutning, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan klagemyndigheden dog efter forud indhentet erklæring fra vejbestyrelsen se bort fra overskridelse af klagefristen. Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre transport- og energiministeren bestemmer andet. 8.4 Generelt Region Sjællands vurdering skal påklages efter en konkret lov. Hvis kommunen f.eks. træffer afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3 og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter naturbeskyttelsesloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter. 12 Lov nr 1048 af 3. november 2011 af lov om offentlige veje, 4. 26

28 8.5 Orientering Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til: Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings Stevns, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Embedslægeinstitutionen for Sjælland, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Fredningsnævnet for Østsjælland, Retten i Roskilde, Friluftsrådet Østsjælland, Friluftsrådet, Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, Kulturarvsstyrelsen, Stevns Kommune, Postboks 83, 4660 St. Heddinge, att.: Anni Jørgensen, Skattecenter Korsør, Derudover orienteres parterne. 27

29 Grave- og efterbehandlingsplan Stevns Kridtbrud marts 2015 Graveplan Brydningen vil foregå som angivet i Fig. 1. For tiden bryder vi kridtet i det aktive graveområde, der er mærket med rød farve. Vi vil løbende åbne op for kridtindvinding i de områder som er benævnt Fremtidigt graveområde. Fig. 1: Pågående og fremtidig indvinding på det ansøgte område. 1

30 Efterbehandlingsplan Efter at indvindingen på det ansøgte området er færdig, påtænkes der at være anlagt en sø i den syd-vestre del (Friheden) (Fig. 2). Søen anlægges i kote +7m. Overskuddsmasse og returmasse fra fabriken vil bruges til at anlægge en barriere i den midterste del af bruddet. På barrieren vil vi på sigt anlægge en ny adkomstvej, da vi regner med at den nuværende adkomstvej forsvinder i forbindelse med fremtidig udnyttelse af kridtforekomsten mod nord. I tillæg vil det anlægges barrierer i den nord-østlige del af bruddet således at det er mulig at deponere returmasse fra fabriken. Vi vil senere søge om gravetilladelse til udvidelse af brudområdet. Overgangen til indvindingen i det nye område vil ske gradvis. Dette vil medføre, at nuværende grave- og efterbehandlingsplaner vil blive påvirket heraf, da det nuværende område vil skulle benyttes til genfyldning med returmasse fra de nye arealer og fra fabriken. Fig. 2: Skitse af slutscenario for det nuværende graveområde. Centrale punkter vil være en ny sø i syd-vest og en øst-vestlig barriere i den centrale del af bruddet. 2

31 Navn på plan Ansøgning om indvinding af Kridt på 0,7 ha område i ekstestrende brud. Dato for screeningen Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Påvirkning Ingen påvirkning Projektets betydning for Bilag 4 arter Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Damflagermus (Myotis dasycneme) Becsteins flagermus (Myotis bechsteinii) Brandts flagermus (Myotis brandtii) Vandflagermus (Myotis daubentonii) Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Skægflagermus (Myotis mystacinus) Frynseflagermus (Myotis nattereri) Er umiddelbart ikke kendt fra området. Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi

32 Arter Brunflagermus (Nyctalus noctula) Påvirkning Ingen påvirkning Projektets betydning for Bilag 4 arter som fødesøgningsområde mv. Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Langøret flagermus (Plecotus auritus) Er umiddelbart ikke kendt fra området. Sydflagermus (Eptesicus serotinus) Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Det ansøgte område henligger i dag som rent kridt flade, da der køre på området. Derfor udgøre området i dag ikke nogen botanisk værdi. Området har derfor i dag ingen værdi som fødesøgningsområde mv. Hasselmus (Muscardinus avellanarius) Birkemus (Sicista betulina) Arten er ikke kendt fra området. Arten er ikke kendt fra området.

33 Arter Odder (Lutra lutra) Marsvin (Phocoena phocoena) Påvirkning Ingen påvirkning Projektets betydning for Bilag 4 arter Ej relevant. Ej relevant. Krybdyr Markfirben (lacerta agilis) Arten findes langs Stevns Klint og navnlig nedlagt kridtbrud har større bestande. Men grundet den megen aktivitet i området, vurderes det ansøgte område ikke at være attraktivt for arten. Der er grundet kørsel hverken fødegrundlag eller fred nok til at opfylde artens grundlæggende behov. Padder Klokkefrø (Bombina bombina) Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Findes ikke i Stevns Kommune Søerne i området huser måske arten. Men den pågældende lokalitet er ikke relevant for arten. Løgfrø (Pelobates fuscus) Løvfrø (Hyla arborea) Spidssnudet frø (Rana arvalis) Findes ikke i Stevns Kommune Findes ikke i Stevns Kommune Søerne i området huser måske arten. Men den pågældende lokalitet er ikke relevant for arten. Springfrø (Rana dalmatina) Findes ikke i Stevns Kommune Strandtudse (Bufo calamita) Grønbroget tudse (Bufo viridis) Findes ikke på pågældende lokalitet. Findes ikke på pågældende lokalitet.

34 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Projektets betydning for Bilag 4 arter Fisk Snæbel (Coregonus oxyrhyncus) Findes ikke i området. Insekter Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) Eremit (Osmoderma eremita) Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) Stor Kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) Grøn Kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Eremit findes i Vallø Dyrehave, som den nærmeste lokalitet. Arten er ikke kendt uden for denne lokalitet. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Muslinger Tykskallet malermusling (Unio Crassus) Ej relevant. Planter Enkelt månerude (Botrychium simplex) Vandranke (Luronium natans) Liden Najade (Najas flexilis) Fruesko (Cypripedium calceolus) Mygblomst (Liparis loeselii) Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) Krybende sumpskærm (Helosciadium repens) (= Apium repens) Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant.

35 VVM screening i forbindelse med ansøgning om indvinding af råstoffer på Hærvejen 58A, matr. 34b Sigerslev By, St. Heddinge Projektet Region Sjælland har modtaget ansøgning om indvinding af råstoffer på Hærvejen 58a, matrikel 34b Sigerslev By, St. Heddinge. Arealet udgør 0,7 ha, og der er ansøgt om en gravning til kote -28 meter. Der er ansøgt om indvinding på ton kridt, der i netop dette område har en særlig hvidhed, hvilket vil forbedre det endelige slutprodukt for den samlede gravning. Der tilføjes ikke yderligere maskinel eller lignende til arealet, ud over det i graven allerede tilstedeværende. Det ansøgte område er markeret med rødt

36 Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under råstofindvinding fra åbne brud og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 1. Anlæggets karakteristika Anlæggets dimensioner Det ansøgte indvindingsareal er 0,7 ha stort og er placeret midt i det aktive kridtbrud. Der vil ikke ske udvidelse af de installationer der i forvejen er i bruddet, der er tale om indvinding af en særlig hvid slags kridt. Efter indvinding vil arealet blive benyttet til deponering af rejekt fra fabrikken, hvilket i det samlede billede vil forkorte interne transportdistancer. Kumulation med andre projekter Arealet er en del af et større kridtbrud. Hele området er omfattet af anmeldte rettigheder for brydning af kridt og kalk. Indvinding af kridt i denne grav er påbegyndt før 1945, med kontinuerlige udvidelser af indvindingsområdet, både horisontalt og vertikalt. Der er tidligere udarbejdet VVM redegørelse i forbindelse med indvinding i dette kridtbrud. Der er tidligere udarbejdet lokalplan for området. De ansøgte areal er for nylig udtaget af lokalplanlægning. Virksomhedens produktionsanlæg er omfattet af en miljøgodkendelse. Anvendelsen af naturressourcer Affaldsproduktion Forurening og gener Samlet vurdering: Det vurderes ikke, at der sker ændringer i den samlede produktion for indvindinger, herunder ingen ændringer i støj eller støvpåvirkninger. De indvundne ressourcer udgør en naturressource. Indvindingsprocessen er irreversibel. Det er i ansøgningen oplyst at der ikke vil forekomme yderligere affald fra graven i forbindelse med det ansøgte område. Region Sjælland vurderer, at bortskaffelse og håndtering af det producerede affald fra f.eks reservedele, olierester, klude m.m., kan ske inden for rammerne af de eksisterende godkendte affaldsordninger i Stevns kommune samt miljøgodkendelsen. Region Sjælland vurderer, at de væsentligste gener der er forbundet med råstofindvinding er støv og støj, samt det visuelle indtryk.

37 Det er nævnt, at der vil blive vandet efter behov i forbindelse med, at forebygge støvgener. Det forventes, at der anvendes liter drivmidler og oliestoffer til gravemaskiner og kørsel årligt. Denne mængde ændrer sig ikke som følge af indvinding i det ansøgte område. Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår om opbevaring og påfyldning af drivmidler mm, samt parkering af kørende maskinel. Derudover stilles vilkår i forbindelse med forebyggelse af eventuelle spild. Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve indvinding og bearbejdning af råstoffer. Det er oplyst at der ikke opbevares affald inden for det ansøgte areal. Affald i forbindelse med virksomheden, er reguleret af miljøgodkendelse tilknyttet produktionsanlægget. Under forudsætning af, at de stilles vilkår omkring opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og spildprodukter vurderer Region Sjælland, at der ikke er forøget risiko for forurening. 2. Anlæggets placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig: Nuværende arealanvendelse Indvinding af kridt Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet Hele området er præget af mangeårig kridtbrydning. Ressourcen strækker sig på en overvejende del af kyststrækningen omkring Stevns. I forbindelse med den eksisterende råstoftilladelse er der givet tilladelse til indvinding af vand fra bruddet. Det vurderes, at der ikke skal indvindes yderligere i forbindelse med råstofindvinding i det ansøgte område. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: a) vådområder b) kystområder Der er ikke vandværker i nærheden af bruddet længere. De to nærmeste vandværker er lukket. Nærmeste Natura 2000 område er Stevns Rev. Stevns kommune har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke Natura 2000 område, og der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet. Stevns kommune har yderligere vurderet, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Yderligere skema vedlægges

38 c) bjerg- og skovområder d) reservater og naturparker e) Vadehavsområdet f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og habitatområder. screeningen. Arealet er præget af indvinding af kridt uden etableret vegetation. Region Sjælland vurderer, at der ikke er risiko for påvirkning af hverken Natura 2000 område, bilag IV arter eller øvrige fredede arter. g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet h) tætbefolkede områder i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt. 3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til: Påvirkningernes omfang (geografisk område og personer der berøres) Arealet er udformet af mange års indvinding af kridt. Arealets overflade er således væsentlig under normal terrænniveau. Området er tyndt befolket med under 10 ejendomme inden for 200 meter radius af bruddet. Det vurderes, at påvirkning af støj og støv, for de nærmeste naboer er minimal, dog kan vindretningen mod land give lokale gener. Påvirkningernes grænseoverskridende karakter Der er tale om en mindre udvidelse af en allerede eksisterende tilladelse, der kumulativt ikke vil betyde ændring i hverken indvindingsmængder eller gener. Det vurderes, at der ikke er yderligere grænseoverskridende aktiviteter. Påvirkningsgrad og kompleksitet Der er tale om en mindre udvidelse af en allerede eksisterende tilladelse, der kumulativt ikke vil betyde ændring i hverken indvindingsmængder eller gener. Påvirkningens sandsynlighed Ved vindretninger fra bruddet mod de nærmeste naboer,

39 kan der være forøget sandsynlighed for gener i form af støv og støj. Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet Det vurderes, at sandsynligheden for gener er eksisterende, men minimal. Der vil være tale om lokale kortvarige gener. Indvindingen er irreversibel. Samlet vurdering Det vurderes, at anlægsprojektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at det kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende og vejledende grænseværdier. 4. maj 2015, Randi A. Johansson, Region Sjælland Bilag 1: VVM pligt 18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar. 19. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan 8) udpegede graveområder. 31. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi Bilag 2. VVM screening 1. (d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. 2. (a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning 2. (c) Geotermiske boringer, vandforsyningsboringer

40 Eksempler på støvbegrænsende tiltag Vanding af alle køreveje Sprinklere på materialebunker Gravning mod fremherskende vindretning?? Minimering af faldhøjder fra transportør Vindskærme Begrænsning i højde (f.eks lavere end omgivende støjvolde eller gravefronter) Placering af lange bunker i forhold til fremherskende vindretning. Transportbånd: Indkapsling så fine partikler følger materialestrømmen Afskærmning af åbninger med eksempelvis fleksible gummiforhæng Vandtågespray i åbninger og/eller vanding af materialet Minimering af faldhøjder Læsning: Minimering af faldhøjder Jævnlig rengøring for spild Lukkede grabbe Fødekasser tilpasses grabstørrelse Vindskærme på læssesteder. Adgangsvej, interne transportveje og befæstede arealer: Minimering af spild (god praksis/vilkår for materialehåndtering) Vask af køretøjers dæk før de køre ud på befæstet adgangsvej. Jævnlig rengøring eksempelvis støvsugning alle spuling Hastighedsbegrænsning for køretøjer

41 Ubefæstede arealer: Vanding Beplantning af arealer der ikke anvendes (løbende efterbehandling) Hastighedsbegrænsning for køretøjer Vindskærme

42

43 Omya A/S Att.: Carsten Rye Hansen Hærvejen 58A Postboks Store Heddinge Det åbne land J.nr.NST Ref: kajra Den 9. marts 2015 Dispensation til indvinding af kridt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 34b, Sigerslev By, St. Heddinge, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge i Stevns Ansøgning Region Sjælland har, på vegne af Omya A/S, ved brev af 30. januar 2015 fremsendt en ansøgning om dispensation til indvinding af kridt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 34b, Sigerslev By, St. Heddinge, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge i Stevns Kommune Afgørelse Naturstyrelsen giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 1 65, stk. 1, jf. 15, til indvinding af kridt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 34b, Sigerslev By, St. Heddinge, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge i Stevns Kommune Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Vilkår for dispensationen Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: At der foreligger en tilladelse fra Region Sjælland til råstofindvinding for det aktuelle område.. 1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

44 Redegørelse for sagen Omya A/S producerer kridt på fabrikken beliggende Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge. Naturstyrelsen har den 11. april 2014 givet afslag på dispensation til indvinding af kridt inden for strandbeskyttelseslinjen på det ansøgte areal. Afslaget var begrundet i at der ikke forelå en tilladelse til råstofindvinding for det ansøgte område. Omya A/S har herefter ansøgt Region Sjælland om tilladelse til råstofindvinding for det ansøgte område. Ansøgningen er videresendt til Naturstyrelsen med henblik på dispensation til indvinding af råstoffer inden for strandbeskyttelseslinjen. Omya A/S begrunder ansøgningen med: Det ansøgte området er kun på 0,7 ha, men området er af stor betydning for sammenhængen i råvarekvalitet i forhold til salgskvaliteterne. Tidligere er området afgravet fra kote 32m ned til kote 14m, og området benyttes i dag som transportvej mellem bruddet og fabrikken og ligeledes mellem bruddet og knuseren. Kvaliteten på råkridtet er god i dette område, og ved gravning vil vi få en bedre ressourceudnyttelse. Efter at arealet er gravet færdig, vil det blive benyttet til deponering af rejekt fra fabrikken. Dette vil medføre en kortere transportdistance og derved ligeledes minimere miljøbelastningen. Sidst men ikke mindst vil gravingen medføre at tærsklen for fremtidig afløb af vand fra bruddet sænkes til kote 8m. En sådan sænkning af tærsklen er fuldstændig i tråd med planerne som tidligere blev udarbejdet i forbindelse med VVM-arbejdet. 2

45 Der foreligger en tilladelse til råstofindvinding til Omya A/S på matrikel nr.19h, 21a, 21b, 21d, 21f, 21g, 34a, 34b, 34f, 35b og 36a, Sigerslev by, Store Heddinge gældende til 30.juni 2033 udarbejdet af Stevns Kommune. Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. N206, Stevns Rev (habitatområde nr.206, Stevns Rev). jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. Udpegningsgrundlag for habitatområde H206 Stevns Rev 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 1170 Rev Lovgivning Af naturbeskyttelseslovens 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1. Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens 15, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Begrundelse for afgørelsen Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Tilstandsændringen forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 3

46 Af Vejledning om 300 m strandbeskyttelses og klitfredningszone fremgår, at: Særligt for råstofindvinding bør der ved fornyelse af en udløbet tilladelse efter råstofloven som altovervejende regel dispenseres til fortsat indvinding på de arealer, der var omfattet af den udløbne tilladelse. Det samme gælder, hvis der meddeles tilladelse efter råstofloven til fortsat indvinding på arealer, der er omfattet af anmeldte og anerkendte rettigheder ved deres udløb 1. juli Det ansøgte er omfattet af ovennævnte praksis. Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. På den baggrund meddeler Naturstyrelsen dispensation til den ansøgte råstofindvinding. I afgørelsen har styrelsen særligt lagt vægt på, at det drejer sig om et område, der tidligere har været indvundet fra, samt at det aktuelle område ligger mellem det nuværende graveområde og fabrikken. Den ansøgte gravnings indflydelse på kystlandskabet vil derfor være begrænset. Klagevejledning Du kan klage over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens 86: adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på 4

47 eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr.500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven. Med venlig hilsen Karin Ravn-Jonsen Biolog Tlf: Mail: Kopi af afgørelsen er sendt til: Resion Sjælland, Stevns Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Stevns, Friluftsrådet, Kreds Østsjælland v/ Erik Trøigaard, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Stevns, Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, Dansk Kano og Kajak Forbund, Danmarks Jægerforbund, 5

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere