Årsberetning 2015 Indholdsfortegnelse Status Del I...3 MRSA-enheden...3 Indledende om data...3 Demografiske data...4 Detektionssted...5 MRSA typer...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2015 Indholdsfortegnelse Status Del I...3 MRSA-enheden...3 Indledende om data...3 Demografiske data...4 Detektionssted...5 MRSA typer...5"

Transkript

1

2 Årsberetning 2015 Indholdsfortegnelse Status Del I...3 MRSA-enheden...3 Indledende om data...3 Demografiske data...4 Detektionssted...5 MRSA typer...5 Erhvervelse (smittested) af MRSA...7 Specielle MRSA-typer...9 MRSA-spredning på et plejecenter i den østlige del af Region Midtjylland...9 PVL-genet...10 Familiær ophobning...10 Status pr. 31. december Sammenfatning...13 Aktiviteter Del II...14 Aktiviteter for hygiejnesygeplejerskerne i MRSA-enheden opfølgning på mål og indsatser for Daglige opgaver relateret til MRSA-problematikker og generel infektionshygiejne...16 Mål og indsatser for Afslutning...19

3

4

5

6

7

8

9 Årsberetning 2015 I 2014 blev der i alt registreret 30 nye tilfælde af sundhedspersonale med MRSA. Af disse 30 MRSA positive sundhedspersonaler fra 2014 er 12 fundet MRSA negative ved dyrkning ½ år efter formodet behandling. Syv af de 30 sundhedspersonaler mangler en negativ dyrkning ½ år efter formodet behandling. Hos to sundhedspersonaler har der ikke været nogen opfølgning overhovedet, tre sundhedspersonaler er flyttet fra regionen, mens seks stadig havde positive dyrkninger i Specielle MRSA-typer I Årsberetninger for MRSA skrev vi (kursiv): Der har været registreret en ophobning af en anden sjælden MRSA-type (t3702/cc5) i Vestjylland. I 2010 blev nævnte MRSA-type fundet hos to personer (en far som fortsat var positiv med samme stamme i 2012) og dennes søn. I 2011 blev stammen fundet hos tre personer, heraf en mor og datter; og i 2012 blev stammen fundet hos yderligere to personer. Stammen er i alt kun registreret hos disse syv patienter i Statens Serum Instituts Nationale MRSA-database og er altså tilsyneladende en Region Midtjylland klon. Der har ikke kunnet påvises nogen sammenhæng mellem episoderne, bortset fra at flere af patienterne har haft kontakt til plejehjemssektoren i Vestjylland. Denne problemstilling er konfereret med embedslægeinstitutionen. Som opfølgning til denne beretning skal nævnes at omtalte MRSA type t3702/cc5 i 2013 blev fundet hos to personer, begge fra samme by i Vestjylland. Den ene person havde bopæl på et plejehjem, hvor også en af personerne med denne MRSA type fra tidligere år boede. I 2014 blev ovennævnte MRSA-type t3702/cc5 fundet hos yderligere tre personer. Første gang var hos en handicappet ung mand, der bliver passet i hjemmet af dels familie og dels af skiftende plejepersonale. Han har også jævnlige indlæggelser på hospital. Anden gang var hos en plejehjemsbeboer, som bor på et helt tredje plejehjem end de tidligere berørte. Endelig i december måned blev MRSA-stammen fundet hos en patient på Regionshospital Randers. I 2015 blev MRSA-type t3702/cc5 fundet hos yderligere en patient fra samme afdeling på Regionshospitalet Randers som ovennævnte patient. Derefter blev der iværksat podninger af medpatienter samt personale på den pågældende afdeling. Derved blev der fundet to personaler med samme MRSA-type. Et par måneder efter blev der fundet endnu en patient med tidligere tilknytning til afdelingen. MRSA-enhedens hygiejnesygeplejersker har interviewet samtlige nulevende personer med omtalte MRSA-type, for eventuelt at finde en sammenhæng mellem de enkelte cases. Der udarbejdes en publikation om situationen. Typen er stadigvæk ikke set i resten af landet. MRSA-udbrud på hospitaler i Region Midtjylland I 2015 var der mindre udbrud af MRSA på to hospitaler i Region Midtjylland. Det ovennævnte udbrud på Regionshospitalet Randers omfattende tre patienter. Der blev podet 104 personaler, hvoraf to blev fundet positive for udbrudsstammen. Derforuden var der et mindre udbrud på Aarhus Universitetshospital omfattende to patienter. Der blev iværksat podning af 200 personaler, men ingen blev fundet positive med udbrudsstammen. MRSA-spredning på et plejecenter i den østlige del af Region Midtjylland I årsrapporten 2014 blev en spredning af MRSA i et plejecenter i den østlige del af regionen beskrevet. Da indexpersonen måtte formodes at være en af beboerne, blev der ikke iværksat personalepodninger. I sommeren 2015 får et personalemedlem i pågældende afsnit påvist den samme MRSA-type i et sår, og det medfører, efter drøftelse med embedslægen, podning af såvel beboere som af personale i afsnittet. Ved podning af personalet påvises samme type MRSA hos endnu et personalemedlem. Ingen nye beboere konstateres med MRSA. Status Del I 9

10

11

12

13

14 Årsberetning 2015 Aktiviteter Del II Udarbejdet af Bodil Forman og Iben Brandenburg Aktiviteter for hygiejnesygeplejerskerne i MRSA-enheden - opfølgning på mål og indsatser for 2015 Beskrivelse af snitflader i forhold til samarbejdspartnere på hospitaler og i kommuner I nedenstående afsnit beskriver vi tre tilfælde med forskellige samarbejdsrelationer: Efter en henvendelse fra en fysioterapeut på et lokalcenter har MRSA-enheden været på et hjemmebesøg hos en borger, der ikke kan komme af med MRSA-bærertilstanden pga. svær psoriasis. Borgeren har en rygskade og er i en periode blevet trænet af lokalcentrets fysioterapeut i eget hjem. For at optimere træningen har fysioterapeuten ønsket, at borgeren kommer i træningssalen, men han har nægtet dette grundet frygt for at bringe MRSA videre til andre brugere af træningssalen. Han har anset MRSA for at være en meget farlig bakterie, og har levet isoleret fra familie og naboer i en lang periode. Det lykkes i løbet af besøget at få ham overbevist om, at MRSA ikke er en fare, og at bærertilstanden ikke er en hindring i kontakten til andre mennesker. Han siger ja til at komme i træningssalen, men kun hvis der ikke er andre til stede. En praktiserende læge kontakter MRSA-enheden for vejledning angående en familie med en MRSAabscesproblematik. Vir debuterer med en absces, hvori der konstateres MRSA. Hustru får påvist samme type MRSA i cicatrice efter sectio. To delebørn er MRSA-negative. Det nyfødte barn podes ikke. Vir har oplyst sin arbejdsgiver om MRSA og af denne fået besked på at skulle sygemelde sig. Det påvirker ham, og han er bekymret for at miste sit arbejde og bekymret for familien. Han deler bekymringen med den praktiserende læge, der igen ringer til MRSA-enheden. En kontakt etableres mellem patient og MRSA-enhed, som aflægger besøg i hjemmet. Det viser sig, at hustruen har haft flere bylder tidligere. Familiens situation drøftes i forhold til arbejde, husdyr (to katte), hygiejne i hjemmet og besøg ude blandt andre mennesker. MRSAbærertilstandsbehandling gennemgås. I samarbejde med hygiejnesygeplejerske Sisse Poulsen fra Psykiatri og Social har MRSA-enheden varetaget en opgave med at informere og vejlede personalet i et sengeafsnit på Psykiatrisk Hospital, hvor en svært depressiv patient med MRSA har været indlagt i en længere periode. I mangel på viden om MRSA og i bedste mening for at forebygge at MRSA skulle overføres til andre patienter, er patienten blevet holdt i en streng isolation. Han har mødt et personale, der ved hvert besøg på stuen har været iført værnemidler, inklusiv maske. Patientens eneste pårørende er blevet rådgivet om ikke at komme på besøg. MRSA-enheden har med kontakten til personalet kunnet bidraget med viden om MRSA og bibragt en forståelse for, at de Regionale infektionshygiejniske retningslinjer vedrørende MRSA i et psykiatrisk sengeafsnit kan gradbøjes ud fra de fysiske forhold og personalets og patientens viden om og efterlevelse af den basale infektionshygiejne. I udskrivelsesforløbet har MRSA-enheden samarbejdet med såvel den psykiatriske afdeling som primær sundhedssektor, så patienten har kunnet modtages i eget hjem af et personale, som var forberedt til at varetage opgaven. Fortsættelse af arbejdet med at beskrive snitflader internt i MRSA-enheden I løbet af det første år med hygiejnesygeplejersker i MRSA-enheden er rammerne tydeliggjort for samarbejdet mellem de to hygiejnesygeplejersker, overvågningskoordinator og afdelingslæge. Det har været vigtig at få afdækket hinandens faglige kompetencer og interesseområder. Således fremstår i dag en MRSA-enhed, hvor der er en klar opgavefordeling. Begge hygiejnesygeplejerskerne varetager rådgivning og vejledning til praktiserende læger, private personer og kommuner. Herudover har hygiejnesygeplejerskerne fordelt opgaver som deltagelse i diverse arbejdsgrupper, gennemgang af kontrolpodninger, udvikling af hjemmeside mm. Overordnet varetager Iben Brandenburg kontakten til Region Midtjylland, og Bodil Forman varetager kontakten til Statens Serum Institut og de infektionshygiejniske fora. Aktiviteter Del II 14

15 Årsberetning 2015 I forhold til rådgivning i MRSA-enheden skelnes der mellem infektionshygiejnisk rådgivning og rådgivning om behandling - såvel topikal som systemisk behandling. Er der tale om komplicerede forløb eller bærertilstandsbehandling, hvor der skal benyttes antibiotika, er det primært afdelingslægen i MRSA-enheden, der inddrages. Da praktiserende læger henvender sig med spørgsmål vedrørende MRSA til såvel lægerne i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling som hygiejnesygeplejerskerne i MRSA-enheden, er der et tæt samarbejde mellem MRSA-enhedens hygiejnesygeplejersker og afdelingens læger. Der er grundlæggende en skarp adskillelse i de arbejdsopgaver, som hygiejnesygeplejerskerne i somatikken i regionen varetager, og de opgaver, som MRSA-enhedens hygiejnesygeplejersker varetager. Men i sektorovergange er det aftalt, hvordan der skal informeres, så patienter med MRSA sikres en korrekt og fyldestgørende opfølgning og evt. behandling for MRSA-bærertilstand efter udskrivelsen. Udarbejde dokumenter, der understøtter MRSA-enhedens rådgivnings- og vejledningsopgaver I kontakten til plejehjem, praktiserende læger, flygtningecentre og andre institutioner er der afdækket et behov for, at konkrete infektionshygiejniske retningslinjer er tilgængelige i det daglige arbejde. Det er jvf. MRSAenhedens kommissorium et mål at understøtte dette behov. Den første infektionshygiejniske retningslinje er udarbejdet i år. Retningslinjen omhandler håndtering og vask af tøj på institutioner, og den er rettet mod institutioner, hvor de enkelte boliger er udstyret med egen vaskemaskine samt institutioner, hvor der benyttes fælles vaskemaskiner. Der er endvidere igangsat et arbejde om udarbejdelse af en infektionshygiejnisk retningslinje for borgere med MRSA, der bor på plejehjem. Retningslinjerne er meget praksisnære og udarbejdet således, at den enkelte kommune kan anvende dem i den struktur, som kommunen er opbygget efter. Retningslinjerne lægges ud på MRSA-enhedens hjemmeside, hvor de frit kan hentes. Fortsætte tværsektorielt samarbejde om hygiejneorganisering Én af de to primære beskrevne opgaver i MRSA-enhedens kommissorium er at understøtte kommunerne på tværs af regionen i etablering og opbygning af en hygiejneorganisation. Der blev i efteråret 2014 nedsat en arbejdsgruppe, som havde til formål at beskrive denne opbygning. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde medio 2015 med et notat, som er sendt til Temagruppen for pleje, behandling, rehabilitering og palliation, Region Midtjylland. I notatet konkluderer arbejdsgruppen, at det på grund af manglende ledelsesmandat til at træffe beslutninger i arbejdsgruppen ikke har været muligt at skabe en fælles kommunal rammeaftale om den infektionshygiejniske tværsektorielle indsats i kommunerne. Emnet er derfor igen blevet drøftet på Temagruppens møde i december, hvor man godkendte et revideret kommissorium for arbejdsgruppen. Sammensætningen af arbejdsgruppens medlemmer blev ændret, og der blev udpeget en ledelsesrepræsentant fra henholdsvis hospital og kommune. Arbejdsgruppens funktionsperiode blev sat til et år (2016). Afslutte sag om vederlagsfri bærertilstandsbehandling I marts 2015 har regionen truffet beslutning om at yde vederlagsfri bærertilstandsbehandling til bærere af MRSA. Behandlingen omfatter helkropsvask med klorhexidinsæbe 4% og mupirocin næsesalve. De endelige aftaler med apotekerne om, hvordan behandlingspakken bestilles og udleveres, forventes at være plads primo Udvikle prototype på applikation om infektionshygiejne Ved årsskiftet 2015/16 er en ny hjemmeside ved at være færdigopsat. Hjemmesiden er udviklet i samarbejdet med APPlab på baggrund af feltstudier og en workshop med personale fra et plejehjem i Randers. Personalet har været med til at pege på, hvad der for dem som brugere af denne platform er vigtigst, når de befinder sig i Aktiviteter Del II 15

16 Årsberetning 2015 en arbejdssituation, både med en konkret infektionshygiejnisk problemstilling og ved senere fordybelse indenfor området. Vi forventer, at hjemmesiden bliver tilgængelig i Målgruppen vil være sundhedspersonale i kommunerne og i et vist omfang privatpersoner. Deltage i revision af MRSA-vejledning i regi af Sundhedsstyrelsen Revision af 2. udgave af MRSA-vejledningen (2012 udgaven) blev sat i gang af Sundhedsstyrelsen i 2014 med nedsættelse af en arbejdsgruppe, hvor hver region har deltaget med to repræsentanter. Fra Region Midtjylland har ledende overlæge, professor Svend Ellermann-Eriksen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og hygiejnesygeplejerske Bodil Forman fra MRSA-enheden deltaget. Der har i alt været afholdt to arbejdsgruppemøder, et i december 2014 og et i april 2015, hvorefter gruppens deltagelse i revisionsarbejdet er afsluttet. 3. udgave af MRSA-vejledningen har været i høring i perioden Det har været forventet, at den reviderede udgave skulle udkomme i starten af 2016 (Ved udgivelse af MRSA-enhedens årsrapport for 2015 er Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning 3. udgave endnu ikke udkommet). Videnssøgning nationalt og internationalt samt vedligeholdelse af etablerede netværk. Med henblik på netværksdannelse og at skaffe sig viden om, hvor langt de forskellige kommuner er med at styrke den infektionshygiejniske indsats, har MRSA-enhedens hygiejnesygeplejersker i efteråret deltaget i et temamøde om infektionshygiejne i primærsektoren. Mødet var arrangeret af 4 kommunesygeplejersker fra forskellige dele af landet og henvendte sig til sygeplejersker, der i kommunerne har infektionshygiejne som et ansvarsområde. En konsulent fra "Center for Forebyggelse i Praksis" under Kommunernes Landsforening stod for oplæg og workshop, der tog udgangspunktet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne og de udfordringer og muligheder, der ligger i arbejdet med implementering af hygiejnepakken. I oktober har MRSA-enhederne i Region Syddanmark og Region Midtjylland deltaget i et møde i Odense med "Rådgivningstjenesten om husdyr-mrsa", SSI, med henblik på et tættere nationalt infektionshygiejnisk samarbejde på området med husdyrproduktion/fødevare. Rådgivningstjenesten har fået bevilget ekstra økonomiske midler fra Fødevarestyrelsen til i 2016 at styrke den infektionshygiejniske indsats på området. Mødet har foranlediget indledende drøftelser om et samarbejde. Daglige opgaver relateret til MRSA-problematikker og generel infektionshygiejne Opkald, mails og besøg En stor del af MRSA-enhedens kontaktflader er bundet op på telefoniske henvendelser og mailkorrespondancer. Som det ses af aktiviteten i MRSA-enheden i 2015, er der en tydelig stigning i henvendelser fra især praktiserende læger og sundhedspersonale i kommunerne. Opkaldene relaterer sig for de praktiserende lægers vedkommende til rådgivning i forbindelse med konkrete patientforløb med bl.a. problemstillinger som familieforhold med delebørn, familier med børn under to år, husstande med CC398, hvor et eller flere familiemedlemmer arbejder med levende svin, som eksempler på forhold, der ofte komplicerer et behandlingsforløb, Kommunale henvendelser er ikke alene relateret til MRSA, men i lige så høj grad relateret til konkrete generelle infektionshygiejniske problemstillinger. Aktiviteter Del II 16

17 Årsberetning 2015 Figur 6 Telefon- og mailkonsultationer foretaget af MRSA-enheden, 2015 I gennemsnit har der været 1-3 besøg pr. uge i relation til MRSA - dels i kommunale institutioner, hvor der har været borgere med MRSA, dels i lægepraksis med behov for rådgivning om håndtering af MRSA og dels besøg hos privatpersoner med behov for vejledning i hjemmet i relation til behandling af bærertilstand. Udbyttet af besøgene er gensidigt, idet MRSA-enheden samtidig både får kendskab til den hverdag, læger og patienter står i, og der skabes netværk. Der er i afsnittet "Snitflader i forhold til samarbejdspartnere på hospitaler og i kommuner" beskrevet nogle af disse besøg. Praktiserende læger Store Praksisdag Den 7. april var MRSA-enheden sammen med embedslæge Anne Hempel-Jørgensen inviteret til at komme med forskellige oplæg i en workshop om MRSA på Store praksisdag i Herning - et arrangement for praktiserende læger i Region Midtjylland, arrangeret i samarbejde med Almen Praksis og Region Midtjylland. MRSA-enheden var repræsenteret ved klinisk mikrobiolog Mona Kjærsgaard og hygiejnesygeplejerskerne Iben Brandenburg og Bodil Forman. Workshoppen havde titlen: "MRSA - en udfordring for samfundet og for sundhedsvæsenet". Tilslutning til sessionen var stor, og emnet skabte livlig debat om mange af de problemstillinger, som MRSA skaber for de praktiserende læger. Forløbsbeskrivelse på Praksis.dk MRSA-enheden har i samarbejde med de praktiserende læger i Region Midtjylland, repræsenteret ved praksiskonsulent Per Olav Eidner, revideret MRSA-forløbsbeskrivelsen for Region Midtjylland, som ligger på Praksis.dk. Sundhedspersonale med MRSA Jævnfør MRSA-vejledningen skal sundhedspersonale, der har fået påvist MRSA, og som deltager i pleje-, undersøgelses- eller behandlingsopgaver, instrueres i infektionshygiejne. Hygiejnesygeplejerskerne i MRSAenheden, Region Midtjylland, varetager denne instruktion for personale i såvel primær som sekundær sundhedssektor. Aktiviteter Del II 17

18 Årsberetning 2015 I opgaven ligger desuden at vejlede om bærertilstandsbehandling og at rådgive om, hvordan man kan håndtere de reaktioner, man som MRSA-bærer kan møde i befolkningen, hvor viden om MRSA er en mangelvare og angsten derfor florerer. Samtalerne foregår primært ved et personligt møde enten i MRSA-enheden eller på sundhedspersonens arbejdsplads, alt efter hvad personen har det bedst med. Personale med MRSA påvist i 2015 er dels påvist ved tilfældige fund, dels ved personalepodninger i forbindelse med mindre udbrud i hospitalsafsnit og på plejehjem. Breve vedrørende kontrolpodning Personer, der har fået påvist MRSA, kan erklæres MRSA-fri ved en negativ podning seks måneder efter afsluttet behandling. Der har vist sig et behov for, at MRSA-bærere bliver mindet om denne afsluttende podning. MRSAenheden har derfor fra ultimo 2015 sendt brev ud til de personer, der ikke har fået foretaget seks måneders podningen. Foreløbige opgørelser viser, at flere og flere borgere/patienter følger op på henvendelsen og lader sig seks måneders kontrolpode. Som følge af de gode resultater er MRSA-enheden nu også begyndt at sende breve ud til patienter, hvor MRSA er konstateret i kliniske prøver (sår/abscesser/eksem), og hvor der ikke er fulgt op med overvågningspodninger, samt til familier, hvor et eller flere husstandsmedlemmer har fået påvist MRSA, og hvor der er børn, som er fyldt to år. (Jævnfør MRSA-vejledningen Afsnit 8 anbefales MRSA ikke behandlet i familier, så længe der er børn under to år). Undervisningsopgaver En af MRSA-enhedens opgaver er at medvirke til udvikling og udbredelse af viden om infektionshygiejne og i den forbindelse tilbyde undervisning i de basale infektionshygiejniske principper i de 19 kommuner i regionen. MRSA-enheden har i løbet af sommeren sendt invitation ud til de enkelte kommuner om to timers undervisning i infektionshygiejne i efteråret Målgruppen har i første omgang været det personale, der arbejder i ældreplejen, og undervisningen har primært være rettet mod nøglepersoner inden for det infektionshygiejniske område. MRSA-enheden har afviklet undervisning i 15 kommuner fra september til november. To kommuner har ønsket undervisning på et senere tidspunkt. Endelig er der to kommuner, der ikke har reageret på tilbudet om undervisning. Kommunale tandlæger i Danmark har i oktober afholdt et up-to-date kursus i arbejdsmiljø i Middelfart med MRSA som et af emnerne på programmet. MRSA-enheden deltog med et oplæg. Sundhedsplejersker og kommunelæger i Aarhus Kommune har ønsket mere viden om MRSA, og MRSA-enheden har bidraget med et oplæg på en undervisningsdag afholdt i foråret. Sundhedsplejersker i Norddjurs Kommune har i sommeren 2015 været i gang med at udarbejde infektionshygiejniske retningslinjer for besøg i hjem med børn med påvist MRSA. De har i den forbindelse kontaktet MRSA-enheden med nogle spørgsmål, hvilket blev anledningen til et besøg i Norddjurs Kommune, hvor MRSA-enheden diskuterede infektionshygiejne og stigmatisering med sundhedsplejerskerne. Der blev taget udgangspunkt i høringsversionen af 3. udgave af MRSA-vejledningen med den ændring, at sundhedsplejersker fremover ikke nødvendigvis får oplysning om MRSA-status i børnefamilierne. Det vil derfor være op til forældrene, om sundhedsplejersken skal informeres om familiens MRSA-status. Fundamentet i forebyggelse af spredning af MRSA er efterlevelsen af de generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Reaktionen fra sundhedsplejerskerne på mødet var, at den kommende MRSA-vejledning giver mening for dem i deres daglige arbejde. MRSA-enhedens undervisning på plejehjem, i hjemmeplejen og andre institutioner tager som regel udgangspunkt i konkrete borgere med MRSA. Det er ofte opgaver, der hurtigt skal tages hånd om. Der er tidligere i rapporten beskrevet undervisning af personale, der skulle modtage en patient/borger efter udskrivelse fra Psykiatrisk Hospital. Et eksempel på en anden "akut" undervisningsopgave er en institution, Aktiviteter Del II 18

19 Årsberetning 2015 hvor en mor med et nyfødt barn får konstateret MRSA i en sårpodning. Det socialpædagogiske personale har ikke megen viden om MRSA og ringer for at høre, hvordan de skal forholde sig. De tror, at de har pligt til at informere institutionens andre beboere. Mål og indsatser for 2016 På baggrund af den akkumulerede viden om MRSA-situationen i Region Midtjylland, har MRSA-enheden prioriteret følgende mål og indsatser for det kommende arbejdsår 2016: Igangsættelse af projekt "Fund af MRSA i sår/huddefekter uden påvist kolonisation" Videreudvikling af MRSA-enhedens hjemmeside Udarbejdelse af infektionshygiejniske retningslinjer til kommunerne Opstart af Fagligt Forum for Hygiejnekontaktpersoner Deltagelse i arbejdsgruppe vedrørende kommunernes hygiejneorganisering i Region Midtjylland. Evaluering af effekten af MRSA-enhedens indsats i forhold til antallet af MRSA-bærere, der bliver MRSAfri Regional optimering af vejledning om MRSA-bærertilstandsbehandling Implementering af 3. udgave af Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning i kommunerne Udvikling af samarbejdet med Rådgivningstjenesten for husdyr-mrsa Afslutning MRSA-enheden har haft et år præget af ro og overblik i forhold til at løse kerneopgaverne. I 2015 er antallet af henvendelser øget betydeligt. Dette har givet større indsigt i de mangeartede problemstillinger, som MRSA frembyder, og større erfaring i at yde rådgivning. Netværksdannelse og samarbejdsrelationer på tværs af regionens hygiejnesygeplejersker og kommunale hygiejnekontaktpersoner er blevet styrket. Kontakten til MRSA-enhederne i landets øvrige 4 regioner er i udvikling. MRSA-enheden får forsat positiv respons på den undervisning og vejledning, der ydes. Det gælder til såvel personale, der er i kontakt med borgere med MRSA, som til borgere påvist med MRSA. Tilbagemeldingerne på MRSA-enhedens daglige arbejde konkretiseres i de mål og indsatser, der er beskrevet for Aktiviteter Del II 19

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2015 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse Status Del I... 3 MRSA-enheden... 3 Indledende om data... 3 Demografiske

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2014 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse Status - Del l MRSA-enheden... 4 Revideret

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2013 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse MRSA-enheden... 3 Udvidelse af MRSA-enheden...

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 30/11 og 1/12 2015 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH 30. november 2015 8.00-8.30 Velkomst, præsentation af

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Dorte Buhl Hygiejnesygeplejerske Amtssygehuset i Herlev Tlf: 44884338 dorbuh01@herlevhosp.kbhamt.dk Fund af MRSA på plejehjem 1. Mikrobiolog kontakter praktiserende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

FAQ frequently asked questions

FAQ frequently asked questions FAQ frequently asked questions om MRSA; behandling, pleje og adfærd jf. Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning, 2012 Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) får tilbagevendende spørgsmål om MRSA. CEI har

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Organisering

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 15/11 og 16/11 2016 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologi AUH 15. november 2016 8.00-8.20 Velkomst med præsentation af: Infektionshygiejnisk

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2013

afholdt d. 7. februar 2013 MRSA-vejledning, 2. udgave, 2012 Temadag om MRSA, SSI 7. Februar 2013 Tove Rønne Om stafylokokker og MRSA 50% bærer stafylokokker permanent eller periodevist, hvilket således sjældent er årsag til sygdom.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 1 2 MRSA førstegangsfund i 2016 i SVS optagerområde 3 4 5 Sundhedspersonale og podning for MRSA Været i én eller flere af følgende risikosituationer Været indlagt > 24 timer

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

De 5 regioners aftale om infektionshygiejne

De 5 regioners aftale om infektionshygiejne De 5 regioners aftale om Region Fra sundhedsaftale Hvilke ydelser Hovedstaden Sundhedsaftale 2011-2014: Der er således et væsentligt behov for at få formaliseret samarbejdet mellem regionen og den enkelte

Læs mere

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker Hvad må der oplyses om ved indlæggelse og udskrivelse, og hvad er patientens/borgerens rettigheder? -De sundhedsjuridiske aspekter af arbejdet med patienter med resistente bakterier Temadag i Fagligt Selskab

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 Infektionshygiejnisk Enhed Hospitalsenheden Vest Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 MRSA-vejledning November 2012 Formål med vejledningen: At fastholde forekomsten

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Bente Bloch Hygiejnesygeplejerske, MPH Udfordringer? Regioner Patienter Smitteveje/-

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Kursus i infektionshygiejne oktober Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH

Kursus i infektionshygiejne oktober Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Kursus i infektionshygiejne 28. 29. oktober 2013 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk Praktiske oplysninger Toiletter Kaffe/frokost Kursusbeviser Præsentationer Hospitalserhvervede infektioner

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 65 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMIKO

Læs mere

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse MRSA i almen praksis Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse TAK FOR INVITATIONEN Fokusere på nogle af almen praksis problemer ved opsporing, forebyggelse og bekæmpelse af MRSA

Læs mere

Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006.

Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006. Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006. MRSA vejledningen. Lovgivningen Med MRSA vejledningen er der sket en udvidelse af risikosituationer for MRSA og af tidsperioden hvor patienterne skal isoleres/screenes

Læs mere

MRSA i Køge Kommune. Omong Mortensen 4.december 2014 Roskilde

MRSA i Køge Kommune. Omong Mortensen 4.december 2014 Roskilde MRSA i Køge Kommune Omong Mortensen 4.december 2014 Roskilde Fakta om Køge Kommune Det begyndte med Organisering i Køge Kommune Forløbet med fokus på infektionshygiejne Indsats formidling af informationer

Læs mere

Infektionsforebyggelse

Infektionsforebyggelse Infektionsforebyggelse - 2 årligt udviklingsprojekt fra 1. januar 2008 31.12. 2009 et samarbejde mellem, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og /Grenaa (RRA/RG) Arbejdsgruppen 8. januar 2008 1 Baggrund

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Rebild kommune Årsrapport 2016 Handlingsplan 2017 [Titel] [Undertitel]

Rebild kommune Årsrapport 2016 Handlingsplan 2017 [Titel] [Undertitel] Rebild kommune Årsrapport 2016 Handlingsplan 2017 Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Tlf. 97 66 50 00 i.buus@rn.dk December 2016 Årsrapport 2016 Koordinationsudvalget på hygiejneområdet Udvalget

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Regionens rådgivning overfor kommunerne på hygiejneområdet

Regionens rådgivning overfor kommunerne på hygiejneområdet Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6104 Web www.regionh.dk Dato: 12. november 2012 Regionens rådgivning

Læs mere

VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA

VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA OKTOBER 2015 VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA 3. udgave VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA 3. udgave Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis

Læs mere

Modeller for den regionale MRSA indsats

Modeller for den regionale MRSA indsats Modeller for den regionale MRSA indsats 4. udgave. Methicillin resistent Staphylococcus aureus (MRSA) er stafylokokker, som er resistente overfor de traditionelle stafylokok-antibiotika. Ved behandling

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2023

afholdt d. 7. februar 2023 MRSA-TEMADAG TORSDAG DEN 7. FEBR. 2013 Spørgsmål til SST og CEI PODNING OG KONTROL MRSA-kort skal vel vises i 6. mdr. og ikke mere 1 år men det står fortsat 1 år i behandlervejledningen. Er tandlægebehandling

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark og Region Syddanmark i henhold til reglerne

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Hygiejneindsatsen i Køge Kommune

Hygiejneindsatsen i Køge Kommune Hygiejneindsatsen i Køge Kommune Køge Kommune i tal Ca. 58.000 indbyggere Kommunens samlede areal er på 25.600 ha. Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Udvikling Betina Paaske Social- og Sundhedsdirektør

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Case Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Modtageafsnit Fru Olsen indlægges 8. oktober akut med diarre Hvordan vil I placere hende i afsnittet? Skal hun have eget toilet? Det har

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger

Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger Handleplan for Ålbæk Plejeboliger,, d. 18.11.2013 D. 10. januar 2014 revidering markeret med rødt Foranlediget af Socialudvalgets ønske om opfølgning jf. SOU mødet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus I Danmark er ca 1% af stafylokokkerne MRSA MRSA internationalt

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 3. UDGAVE

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 3. UDGAVE Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 3. UDGAVE 2016 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 3. udgave Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 Foreløbig handleplan_revideret Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 GENERELLE OPLYSNINGER Projektleder (navn) Forventet deltagerkreds Udarbejdet af Ikke afklaret endnu (Foreløbig tovholder:

Læs mere

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Patientvejledning MRSA Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Hvad er MRSA? MRSA er ikke en sygdom, men en stafylokokbakterie, der kan give forskellige typer infektioner. MRSA er en forkortelse

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere