Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: Dato: 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: Dato: 1."

Transkript

1 DIF og DGI Brøndby Stadion Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Retroaktiv dato: Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før den Præmien forfalder: Dækningsomfang: Udløbsdato: 1. januar Foruden policens tekst gælder Trygs betingelser for Kombineret Erhvervs- og produktansvar nr samt for Retshjælp nr december 2019: Forsikringsbetingelsernes pkt. 17, udgår og erstattes med: Forsikringen udløber automatisk uden opsigelse fra nogen af parterne, med mindre den forinden er blevet fornyet. Policen er udstedt: Ballerup, den 24. november Skadesforsikringsafgift berigtiges efter Lov om afgift af skadesforsikringer. Tryg Forsikring A/S, cvr-nr Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse Forsikringstager... 3 Medforsikrede... 3 Virksomhedens art... 3 Dækningssum... 4 Geografisk område... 4 Selvrisiko... 5 Retroaktiv dato... 5 Forsikringsbetingelser... 5 Særlige betingelser... 6 Klausul 0010 Indbyrdes ansvar... 6 Klausul 0020 Arrangøransvar... 6 Klausul 0030 Myndighedsgodkendelse samt egne sikkerhedsregler... 6 Klausul 0040 Bortkomst, tyveri samt skade på udlejet/udlånt udstyr... 6 Klausul 0050 Bortforpagtning af kiosk, cafeteria- og restaurationsdrift... 7 Klausul 0060 Agility og anden hundeaktivitet... 7 Klausul 0070 Læge- og behandleransvarsdækning... 7 Klausul 0080 Skydebanebekendtgørelsen... 7 Klausul 0090 Skytteklubber indskydning af jagtrifler... 7 Klausul 0100 Genopladning med røgsvagt-/sortkrudt til ikke-kommercielt brug... 8 Klausul 0110 Sejllads... 8 Klausul 0120 Passageransvar for sejlads med skibe, der medbringer højst 12 passagerer... 8 Klausul 0130 Havnedrift... 9 Klausul 0140 Motoransvar for uindregistrerede motordrevne arbejdsmaskiner under 20 HK... 9 Klausul 0150 Brug af lifte, kraner og hejseværk... 9 Klausul 0160 Retshjælpsforsikring... 9 Klausul 0170 Netbankforsikring - Elektronisk indbrudstyveri i netbank Klausul 0180 Ret til genopfyldelse af dækningssum Klausul 0190 Ingrediens- og komponentdækning Klausul 0200 Jordarbejder Klausul 0210 Forureningsansvarsdækning Klausul 0220 Generelle undtagelser Klausul 0230 Undtagelse for erstatningskrav i forbindelse med terrorhandlinger Side 2 af 14

3 Forsikringstager Medforsikrede DIF og DGI I Specialforbund under DIF Landsdelsforeninger under DGI, hjemmehørende i Danmark II Lokale foreninger, der er hjemmehørende i Danmark, og som er medlem af DIF (gennem et specialforbund) eller DGI (gennem en landsdelsforening), og som opfylder følgende betingelse: Foreningen skal være berettiget til at opgøre medlemmer i DIF eller DGI gennem idrætsorganisationernes fælles medlemsregistreringssystem, CFR Følgende lokale foreninger, som er medlem af DIF eller DGI, er medforsikret selvom de ikke opfylder betingelsen om at opgøre medlemmer i CFR: Hovedforeningen i flerstrengede foreninger, hvis afdelinger opgør medlemmer i CFR Skydebaneforeninger, som er organiseret under DGI Følgende medlemmer af DIF eller DGI er ikke omfattet af forsikringen, uanset at de opgør medlemmer i CFR: Efterskoler, højskoler, private grundskoler og andre skoler Enheder, der ikke er medlemmer af DIF eller DGI, f.eks. støtteforeninger og klubber i selskabsform, er ikke omfattet af forsikringen. Den sikrede personkreds er således: De af sikrede ansatte ledere, trænere, instruktører, dommere og øvrigt personale. Udpegede frivillige ledere, trænere og instruktører i deres arbejde for sikrede. Andre der virker for sikrede. Dvs. det enkelte medlems ansvar for skade ikke er omfattet af forsikringen, når medlemmet i egenskab af privatperson er idrætsudøver. Virksomhedens art Drift af idrætsorganisation, klubber og foreninger. Side 3 af 14

4 Dækningssum Pr. forsikringsår Personskade og tingskade (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) kr Herunder og inden- Ingrediens-/komponentdækning for dette beløb pr. (jf. særlige betingelser klausul nr. 0190) kr forsikringsår Fareafværgelse (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 4) kr Forureningsansvar (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3, og særlige betingelser klausul nr. 0210) kr Retshjælpsforsikring (jf. forsikringsbetingelser nr og Særlige betingelser klausul 0160) kr dog maksimalt pr. forsikringsbegivenhed kr Netbankforsikring (jf. klausul nr. 0170) kr dog maksimalt pr. forsikringsbegivenhed kr Maksimal dækningssum For alle erstatningskrav rejst indenfor det enkelte forsikringsår er den højeste grænse for Trygs forpligtelse dog: kr Herudover gælder følgende dækningssum Ansvar for skader, jf. Skydebanebekendtgørelsen (jf. særlige betingelser klausul 0080) Pr. forsikringsbegivenhed kr Geografisk område Hele verden - se dog klausul 0160 Retshjælpsforsikring. Side 4 af 14

5 Selvrisiko For forsikringen gælder følgende selvrisici: - Erhvervs- og produktansvarsskader i USA og Canada: (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. - Erhvervs- og produktansvarsskader i øvrige verden: (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. - Retshjælpsforsikring: (jf. forsikringsbetingelser nr ) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. - Netbankforsikring: (jf. klausul nr. 0170) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. Retroaktiv dato Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før den Forsikringsbetingelser Standardforsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr , Retshjælpsforsikring betingelsesnr samt særlige betingelser er gældende. Side 5 af 14

6 Særlige betingelser Klausul 0010 Klausul 0020 Indbyrdes ansvar Forsikringen er udvidet til at dække den sikrede kreds indbyrdes ansvar for person- og tingskade. Opmærksomheden henledes dog på, at dette ikke gælder Retshjælpsforsikringen, se klausul Arrangøransvar Udover rene idrætsarrangementer, såsom stævner og kampe der kan henføres til idrætsaktiviteten, er forsikringen, i henhold til forsikringens vilkår og betingelser i øvrigt, udvidet til at omfatte sikredes arrangøransvar, herunder forberedelse og afholdelse af, samt oprydning efter arrangementet. Det er en betingelse for dækningen, at der maksimalt deltager gæster i arrangementet. Det præciseres, at udvidelsen ikke omfatter: - arrangøransvar for motorsport, trænings- og motorløb, herunder kørsel på afspærret bane, vej eller område i henhold til Bekendtgørelsen om afholdelse af motorløb på bane samt cirkulære om afholdelse af motorløb på vej - deltagernes personlige ansvar for skade forvoldt i forbindelse med arrangementets aktiviteter - entertainers samt stand- og/eller teltlejers selvstændige erstatningsansvar. Klausul 0030 Myndighedsgodkendelse samt egne sikkerhedsregler Det er forudsætning for forsikringens dækning, at de enkelte medforsikrede foreningers regelsæt om sikkerhed er kendt af alle, såvel brugere som instruktører, ligesom der ved udlejning/udlån af udstyr skal medfølge fornøden og relevant instruktion i brugen af udstyret. Polititilladelse skal være indhentet i det omfang, dette er et lovkrav, ligesom de af myndighederne fastsatte regler til enhver tid skal være overholdt. Klausul 0040 Bortkomst, tyveri samt skade på udlejet/udlånt udstyr Forsikringen omfatter ikke sikredes ansvar for tab/skade opstået ved bortkomst eller tyveri samt skade på udlejet/udlånt udstyr. Side 6 af 14

7 Klausul 0050 Klausul 0060 Klausul 0070 Bortforpagtning af kiosk, cafeteria- og restaurationsdrift Det præciseres, at forsikringen dækker det ansvar, sikrede kan ifalde ved bortforpagtede aktiviteter, fx cafeteria. Forsikringen dækker ikke forpagterens selvstændige erstatningsansvar. Agility og anden hundeaktivitet Forsikringen er udvidet med en hundeansvarsforsikring i det omfang, at den private hundeansvarsforsikring ved en dokumenteret fejl/forglemmelse ikke er udvidet med figurantdækningen. Læge- og behandleransvarsdækning Som en subsidiær dækning, er forsikringen udvidet til at dække sikredes ansvar for skade i forbindelse med samarittertjeneste og udvidet førstehjælp. Forsikringen dækker dog ikke skader, der falder ind under Lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL), men skader der falder ind under lovens bagatelgrænse vil dog være omfattet. Klausul 0080 Skydebanebekendtgørelsen Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar for skader, der falder ind under Skydebanebekendtgørelsen. For skydning på bane gælder, at banen/anlægget skal være godkendt af myndighederne. For denne dækning gælder der en separat dækningssum. Policens selvrisikobestemmelse vil være gældende for nærværende udvidelse. Klausul 0090 Skytteklubber indskydning af jagtrifler Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade, når skydebaner udlejes til jagtforeninger, der har behov for at indskyde jagtrifler. Det er et krav for forsikringsdækning, at: - Skydebanen er godkendt til indskydning af jagt rifler, og dokumentation herfor skal forefindes før udlejning af skydebanen sker, og - Skytteklubben (udlejer) skal se/modtage dokumentation for, at jagtforeningen har den nødvendige udvidelse af jagtforsikringen for at må skyde på skydebaner. Side 7 af 14

8 Klausul 0100 Klausul 0110 Genopladning med røgsvagt-/sortkrudt til ikke-kommercielt brug Det er en betingelse for forsikringsdækning, at "vilkår for opbevaring af røgsvagt krudt og fænghætter til anvendelse ved genopladning af patroner" og "vilkår for genopladning af patroner med røgsvagt krudt" til eget eller privat brug overholdes. Endvidere er det også en betingelse for forsikringsdækning, at den person der udfører genopladningen er godkendt hertil. Sejllads Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 7 omfatter forsikringen sikredes ansvar for skade i forbindelse med: a. robåde, herunder kano og kajak b. både med påhængsmotor på højst 6 HK c. sejljoller under 5,5 meter. Forsikringen er tillige udvidet til at dække sikredes ansvar for skade på personer, der trækkes efter båden (fx vandskiløbere), og dette gælder uanset om søfartøjet overstiger begrænsningerne i nærværende klausuls litra a. og b. Dækningen herfor er subsidiær i forhold til søfartøjets egen ansvarsforsikring, hvilket der er taget højde for i præmieberegningen. Klausul 0120 Passageransvar for sejlads med skibe, der medbringer højst 12 passagerer Ansvarsforsikringen er udvidet til at omfatte sikredes erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer i skibe, der medbringer højst 12 passagerer i henhold til sølovens 403 a, stk. 1 og 2, jf. lov. nr. 249 af 21. marts 2012 (lov om ændring af søloven) eller fremtidige bestemmelser, der måtte erstatte de nuværende gældende bestemmelser. Denne dækningsudvidelse omfatter ikke erstatningsansvar ved transport af passagerer i national fart med klasse C- og/eller D-passagerskibe. Udvidelsen af ansvarsforsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for personskader og skader på håndbagage forvoldt ved erhvervsmæssig passagertransport og med de dækningssummer, der følger af lov nr. 249 af 21. marts 2012, jf. heri indeholdte henvisning til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørens erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer (Athen-forordningen). Tryg forbeholder sig ret til regres i forhold til sikrede, hvor sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at iagttage relevante sikkerhedsforanstaltninger og instruktioner i henhold til de af Side 8 af 14

9 Søfartsstyrelsen udstedte regler og vejledninger for sejlads for de skibe omfattet af denne klausul. Klausul 0130 Klausul 0140 Havnedrift Sikredes ansvar for skade i forbindelse med havnedrift (lystbådehavn) er omfattet i det omfang, som havnearealet knytter sig til en idrætsforening/sportsklub. Ansvaret for havnens øvrige aktiviteter er således ikke omfattet af nærværende udvidelse. Motoransvar for uindregistrerede motordrevne arbejdsmaskiner under 20 HK Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar for skade, som ejer og bruger af arbejdsmaskiner m.v. Det er en betingelse for dækningen, at sådanne maskiner eller redskaber: - er under 20 HK, og - benyttes til/ved driften af klubben, anlæg eller bane. Golfvogne, clubcars o.l., der udlejes og/eller benyttes til/af medlemmer eller gæster, er således ikke omfattet af nærværende dækning. Klausul 0150 Brug af lifte, kraner og hejseværk Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade i forbindelse med, at der arbejdes med lifte, kraner, hejseværk og lignende. Forsikringen dækker ikke skade på de genstande, der løftes. Klausul 0160 Retshjælpsforsikring I tilknytning til forsikringsbetingelsernes undtagelser i pkt. 3 gælder tillige, at forsikringen ikke dækker tvister mellem foreninger organiseret under DIF og DGI, når der er tale om tvister opad mod et hovedforbund og/eller mod DIF og DGI. Det betyder, at retshjælpsforsikringen dækker indbyrdes tvister i mellem foreninger/klubber organiseret under DIF og DGI. Forsikringsbetingelsernes pkt. 2 stk. 1 4 udgår og erstattes af følgende: Forsikringen dækker sikrede ved tvister, der afgøres i Europa. Tvisten skal være opstået i forbindelse med den erhvervsudøvelse, der fremgår af policen. Tvisten skal kunne afgøres ved en almindelig domstol eller voldgift i Europa. Side 9 af 14

10 Klausul 0170 Netbankforsikring - Elektronisk indbrudstyveri i netbank Forsikringen dækker elektronisk indbrudstyveri i sikrede/foreningens netbank. Det er en betingelse, at netbanken er tilknyttet en af de sikredes CVR-nr. Ved elektronisk indbrudstyveri i netbank forstås, at personer, der ikke er ansat eller frivillig leder i sikredes forening, stjæler penge ved uautoriseret at tiltvinge sig adgang via netbank i et dansk pengeinstitut til sikredes bankkonto i et dansk pengeinstitut. Tyveriet skal være begået i forsikringsperioden. Forsikringens omfang Forsikringen omfatter: - Penge som står på sikredes netbankskonti, herunder på kassekredit - Renter fra tidspunktet for tyveriet og indtil det opdages Forsikringen omfatter ikke: - Tab af data - Tab, der følger af tab af data Erstatningsbetingelser Retten til erstatning for elektronisk indbrudstyveri i netbank er betinget af: - at der er lidt et tab - at sikredes IT-systemer er sikret af tilstrækkeligt stærke adgangskoder, som regelmæssigt ændres, - at computeren låses, når den forlades, - at der logges af netbanken, når den ikke bruges - at sikrede efterlever de sikkerhedsregler, der er aftalt med pengeinstituttet med hensyn til elektroniske kontooverførsler, - at internetforbindelsen er sikret med firewall og antivirusprogram, som automatisk opdateres i sikredes IT-systemer, - at hver medarbejder/frivillige leder har sin egen individuelle kode til netbank, og at disse opbevares, så uvedkommende ikke har adgang til disse, - at sikrede har 2-faktor brugergodkendelser ved transaktioner over kr Som 2-faktor brugergodkendelse kan eksempelvis nævnes: Godkendelse af to medarbejdere, fra hver sin computer, for at kunne gennemføre transaktionen, Godkendelse af transaktionen via en SMS kode fra banken, Godkendelse af transaktionen via eksternt nøglekort/nøgleviser (NemID) - at alle internet programmer, 3. parts programmer (Java, Adobe, Flash, Internet browser mfl.) holdes kontinuerligt opdateret med seneste version og seneste sikkerhedsopdatering. Side 10 af 14

11 Dækningsundtagelser Forsikringen dækker ikke tyveri af sikredes penge, hvis tyveriet skyldes: - underslæb begået af sikredes ansatte/frivillige ledere - fejl begået af bankens ansatte, herunder ved medvirken eller - brist i bankens sikkerhedsprocedurer Eller relaterer sig til sikredes netbankstransaktioner på mobile enheder (tablets, smartphones o. lign.) Sikredes forpligtelser I tilfælde af elektronisk indbrudstyveri skal dette anmeldes til politiet og Tryg uden ugrundet ophold. Straks efter at sikrede opdager tyveriet, skal denne kontakte banken med henblik på at få spærret konti. Hvis sikrede bliver opmærksom på, at uvedkommende har fået kendskab til login, adgangskode, nøglekort, sms-kode, backup-løsning eller lignende, som kan bruges til at tiltvinge sig uautoriseret adgang til netbanken, skal netbanken straks spærres. Subsidiær forsikring Nærværende netbankforsikring dækker subsidiært i forhold til en enhver anden tegnet netbankforsikring, hvilket der er taget højde for i præmieberegningen. Klausul 0180 Ret til genopfyldelse af dækningssum Den anførte årlige forsikringssum kan genopfyldes efter en indtruffet og til Tryg anmeldt forsikringsbegivenhed. Genopfyldning kan dog højst foretages 1 gang i løbet af forsikringsåret. Tryg s maksimale hæftelse for én eller flere samtidige skader kan højst udgøre den, på tidspunktet for den eller de pågældende skaders indtræden, resterende forsikringssum. Tryg s maksimale hæftelse for hele forsikringsåret kan højst udgøre 2 gange forsikringssummen svarende til DKK Tillægspræmien for genopfyldelse beregnes pro rata tid for den resterende del af forsikringsåret, dog minimum for 3 måneder. Forsikringstagerens beslutning om genopfyldning af forsikringssum efter anmeldt forsikringsbegivenhed er definitiv, hvorefter tillægspræmien ikke tilbagebetales, selvom den til grund for genopfyldelsen indtrufne forsikringsbegivenhed viser sig at beløbe sig til mindre end først antaget. Side 11 af 14

12 Klausul 0190 Ingrediens- og komponentdækning Pkt. 3, stk. 4 i de almindelige betingelser gælder ikke. Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på ting, herunder bygninger: a) som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med, b) som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for, c) som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af. Opmærksomheden henledes på, at forsikringsbetingelsernes pkt. 5, stk. 3 ikke vil være gældende for nærværende klausul. Klausul 0200 Jordarbejder Uanset betingelsernes punkt 2, stk. 2, litra e, er forsikringen udvidet til at dække ansvar for skade som følge af ud og opgravning, jordboring og jordgennempresning, herfra dog undtaget skade på bygning. Det er en forudsætning, at sikrede kan dokumentere, at der forinden ethvert sådant arbejdes påbegyndelse: 1) er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves, 2) hos myndighederne og ledningsejere er indhentet kortmateriale og undersøgt, hvor ledninger, kabler og kloakker er anbragt. I det omfang sikrede udfører mindre gravearbejder, såsom nedgravning af stolper eller lignende til opsætning af fx hegn, flagstænger i forbindelse med kortidsarrangementer er sådant gravearbejde dog omfatter af forsikringen uden, at sikrede har indhentet tilladelse hos myndigheder jf. ovenstående pkt. 1) og 2). Klausul 0210 Forureningsansvarsdækning Uanset om den forsikrede virksomhed er omfattet af den i Lov om erstatning for miljøskader indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar, omfatter forsikringen sikredes ansvar for forurening, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3. Forsikringen dækker ikke: a) Forurening forvoldt over en periode. Side 12 af 14

13 b) Pludselig opdagelse af forurening, som er sket eller har udviklet sig over en periode. c) Forurening forvoldt af sikredes virksomheder beliggende på adresser udenfor Danmark. Dækningen er betinget af, at såvel årsag som virkning er pludselig. Skade, der f.eks. skyldes slitage, tæring, manglende vedligeholdelse eller lignende forhold, dækkes således ikke. Klausul 0220 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte hidrører fra følgende risici/kategorier af risici: asbest, HIV og AIDS, svangerskabsforebyggende midler, silikonebaserede implantater, RU 486 og andre kemiske abortfacienter (svangerskabsafbrydende midler), human biologiske materialer herunder ekstrakter såsom blod, plasma, plasmaproteiner og immunoglobulins (stof i kroppens immunforsvar, som bl.a. anvendes til vaccine), oxychinolin (stof i bl.a. lægemidler, som påvirker centralnervesystemet), D.E.S. (diethylstilbestrol, anvendes til forebyggelse af abort under svangerskab, men kan fremkalde kræft hos barnet), svineinfluenzavaccine og andre vacciner samt genmodificerede organismer. Forsikringen dækker endvidere ikke krav, der hidrører fra: tobak og tobaksprodukter, ureaformaldehyd, chlorerede kulbrinter (organiske opløsningsmidler, som kan være dødbringende), EMF og EMI (Electromagnetic Fields/Electromagnetic Interference) Salg af fyrværkeri, Særlovsansvar: Særlovsansvar er dækket, på policens i øvrigt gældende vilkår og betingelser, medmindre der er gjort undtagelse i forsikringsbetingelsernes pkt. 7. I forhold til forsikringsbetingelsernes pkt. 7 b) præciseres, at benyttelse af luftfartøj bl.a. omfatter faldskærmsudspring, paragliding, svævefly og varmluftsballon. Side 13 af 14

14 Klausul 0230 Undtagelse for erstatningskrav i forbindelse med terrorhandlinger Forsikringen dækker ikke sikredes eventuelle ansvar for skade eller tab pådraget i forbindelse med terrorisme. Ved terrorisme forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med én eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med hensigt til at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Side 14 af 14

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1. januar 2014

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1. januar 2014 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Police Ikrafttrædelse: 1. januar 2014 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald:

Læs mere

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1.

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1. Police DIF og DGI c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald:

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp Forsikringstager DGI og DIF Medforsikrede I DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DDS - De Danske Skytteforeninger, som har en associeringsaftale med DGI. DIF - Danmarks Idrætsforbund II Amtsforeninger

Læs mere

Ansvarsforsikring for erhverv

Ansvarsforsikring for erhverv POLICE Policenummer: 6708.035.913 7. marts 2012 DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Forsikringstager: DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg.

Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Tryg (2) Police Ansvarsforsikring for erhverv Police nr.: 670 8.028.094 17. oktober 2014 Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 1 2605 Brøndby Forsikringstager: Dansk Automobil Sports Union Idrættens

Læs mere

Dyrlægepraksis, samt beslægtede opgaver indenfor dyrlægefaget. Dyrlægepraktikanters ophold i udlandet

Dyrlægepraksis, samt beslægtede opgaver indenfor dyrlægefaget. Dyrlægepraktikanters ophold i udlandet Forsikringstager Den Danske Dyrlægeforening Emdrupvej 28 A 2100 København Ø. Virksomhedens art Dyrlægepraksis, samt beslægtede opgaver indenfor dyrlægefaget. Yderligere paravetarinære ydelser i form af

Læs mere

Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler.

Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler. Tryg Police Police nr.: 670 8.028.309 4. januar 2014 Danmarks Motor Union Brøndby Stadion 20 Idrættens Hus 2605 Brøndby Forsikringstager: Danmarks Motor Union Brøndby Stadion 20 Idrættens Hus 2605 Brøndby

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

CODAN FORSIKRINGSBEVIS. Ansvar for Erhverv. Medlemsnummer Starreklinte Strand Att. Flemming Hartøft Høve Klitbo Asnæs

CODAN FORSIKRINGSBEVIS. Ansvar for Erhverv. Medlemsnummer Starreklinte Strand Att. Flemming Hartøft Høve Klitbo Asnæs FORSIKRINGSBEVIS Ansvar for Erhverv Medlemsnummer 306 06 Starreklinte Strand Att. Flemming Hartøft Høve Klitbo 21 4550 Asnæs Forsikringen omfatter: Policenr.: 663 362573 3 Udskrevet: 23.03.2015 Dækninger

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Ansvarsforsikring for erhverv

Ansvarsforsikring for erhverv L * *.-i' POLICE Ansvarsforsikring for erhverv Policenummer: 670 8.035.760 18. november 201 1 Brøndby Stadion 20 Forsikringstager: Brøndby Stadion 20 Policen gælder fra: 1. december 2011. Policen er nytegnet.

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS Netbankforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01 Netbankforsikring Skjern Bank Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Erhvervsforsikring Police: (Ver. 25) 19. september 2017

Erhvervsforsikring Police: (Ver. 25) 19. september 2017 Dansk NLP Psykoterapeut Forening v/ formand Maja Frahm Solbakken 10 8370 Hadsten Police Forsikringstager Forsikringssted Dansk NLP Psykoterapeut Forening v/ formand Maja Frahm Solbakken 10 8370 Hadsten

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr. FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet?

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Forsikring DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Hvad indeholder aftalen? Fælles (kollektive) forsikringer Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Et spørgsmål om forsikring

Et spørgsmål om forsikring Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår,

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Erhvervsforsikring Police: 655-8.900.173.168 (Ver. 05) 9. juli 2014

Erhvervsforsikring Police: 655-8.900.173.168 (Ver. 05) 9. juli 2014 Samarbejdsudvalget Hus- og Grundejerf. C/O Henning Jepsen Skovbrynet 30 6400 Sønderborg Forsikringstager Forsikringssted Samarbejdsudvalget Hus- og Grundejerf. C/O Henning Jepsen Skovbrynet 30 6400 Sønderborg

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

ALLE JAGTFORENINGER, SOM ER TILSLUTTET DANMARKS JÆGERFORBUND, ER OMFATTET AF EN RÆKKE FORSIKRINGSAFTALER, SOM BESKREVET I DENNE FOLDER.

ALLE JAGTFORENINGER, SOM ER TILSLUTTET DANMARKS JÆGERFORBUND, ER OMFATTET AF EN RÆKKE FORSIKRINGSAFTALER, SOM BESKREVET I DENNE FOLDER. ET SPØRGSMÅL OM FORSIKRING ALLE JAGTFORENINGER, SOM ER TILSLUTTET DANMARKS JÆGERFORBUND, ER OMFATTET AF EN RÆKKE FORSIKRINGSAFTALER, SOM BESKREVET I DENNE FOLDER. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Den forsikrede

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

Juni Vilkår for Netbankforsikring

Juni Vilkår for Netbankforsikring 9911-1 Juni 2013 Vilkår for Netbankforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Netbankforsikring 9911-1 Juni 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-11 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING For forsikringen gælder reglerne

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING 1 Involverede parter 1.1 Virksomheden Navn: CVR.nr. Kontaktperson: Juridiske enheder omfattet af analysen: 1.2 Willis Adresse Forsikringsmægler E-mail / Telefon @willis.dk / 88 139 2 Om virksomheden 2.1

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Handicapformidlingen ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Handicapformidlingen ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring POLICE POLICENR: 900 271 1920 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV Forsikringstager Ansvarsforsikring Erhverv omfattende Handicapformidlingen ApS Åsvejen 7 4330 Hvalsø Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Læs mere

Handicapformidling ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Handicapformidling ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring POLICE POLICENR: 900 271 1963 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV Forsikringstager Ansvarsforsikring Erhverv omfattende Handicapformidling ApS Åsvejen 7 4330 Hvalsø Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsvilkår nr. 550.5 Erhvervsansvarsforsikring Almindelige forsikringsvilkår i tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler Dækningsomfang (jf. policen): Erhvervsansvar (punkt 1, 3-7) Forureningsansvar

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere