Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5."

Transkript

1 Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5.

2 By- og Miljøforvaltningen Byggesagsafdelingen Rosenkæret 39,2860 Søborg Telefon: Niels Christophersen Rolighedsvej 23 B 3500 Værløse 21. maj 2008 " /*<*-, V M Svar på henvendelse om forhold i naturbeskyttelseslovens 3 i relation til ejendommen Skovsøen 48. Gladsaxe kommune har den , i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag for ejendommen, modtaget en skrivelse fra dig, hvori du fremsender en række bemærkninger i relation til naturbeskyttelseslovens 3 i forbindelse med terrænregulering gennemført i årene 2003 til 2004 på ejendommen matr. nr. 10ar, Bagsværd. Det fremgår blandt andet, at du er af den opfattelse, at en tidligere kanal er blevet opfyldt i strid med naturbeskyttelsesloven, idet du finder at kanalen var en del af den eksisterende sø... J± Du spørger til en tidligere meddelt tilladelse til terrænregulering i relation til kanalopfyldningen, og du er af den opfattelse, at det har haft indflydelse på søerne på naboejendommene. Endelig henviser du til habitatdirektiv artikel 12 litra d om forbud mod forringelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder, idet du på dette grundlag mener at kanalen "skarre- -.. etableres. ^T^\> \w v. Det er Gladsaxe Kommunes opfattelse, at du i skrivelsen af ikke fremkommer, med nye oplysninger i relation til ovenstående. For svar på henvendelsen, vedrørende brud på Naturbeskyttelsesloven henvises der derfor til vedlagte skrivelser, dateret henholdsvis til Danmarks Naturfredningsforening samt % Gladsaxe Kommune, fra Københavns Amt der på daværende tidspunkt var tilsynsmyndighed: Det'fremgår heraf, at Københavns Amt, ved en besigtigelse ikke har kqnståtéy^vfbf io]d rstiid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. V :, : /^N{>^^;l' v (0 ^ Sagsbehandleren fra det tidligere Københavns Amt har telefonisk29'. y p^.20p8bekræftet overfor Gladsaxe Kommune, at besigtigelsen blandt åndet haycle til formål, at N vurdere hvorvidt der var sket brud på naturbeskyttelsesloven i relation tit, kanalen og ikke udelukkende søbredden. Hans vurdering var, at kanalen ikke var omfattet af naturbeskyttelsesloven... \ '\ J. rir. Forespørgsler Sag:B2005/0057p.00.7

3 Angående habitatdirektivet kan det oplyses, at der på daværende tidspunkt ikke var kendskab til forekomsten af Stor Våndsalamander som optræder på listen over dyrearter i habitatdirektivets bilag IV. Det er først konstateret i forbindelse med en nylig gennemgang af søer i Gladsaxe Kommune. Forekomsten betyder, at der fremtidigt gennemføres tiltag, i form af byggelinjer, for at beskytte yngle- og rastesteder i det pågældende lokalområde. Omfanget af disse fastlægges på baggrund af specifikke faglige anbefalinger. Vedrørende terrænreguleringen er der meddelt tilladelse til en mindre jordregulering på baggrund af eksisterende og fremtidige koteplaner for et mindre område inde på grunden, kopi med bilag vedlægges til orientering. Det omtalte notat af , er efterfølgende blevet redigeret. Da der er tale om et internt arbejdsnotat har Gladsaxe Kommune ingen yderligere kommentarer til dets indhold. Gladsaxe Kommune forudsætter at du underretter øvrige parter som skrivelse af er sendt på vegne af, om kommunens svar. Erik Scheldon J. nr. Forespørgsler Sag: B2005/

4 Teknik- og miljøforvaltningen Rosenkæret 39,2860 Søborg Tlf.: Fax: E-post råshéé B T H I j ISfiLlrøi BBBBBBI ^&lafgmr Landinspektørerne - Skelstedet GLADSAXE Skelstedet 2 B KOMMUNE 2950 Vedbæk Tilladelse til jordregulering, Skovsøen 48. Ved breve af og fremsender de koteplan på eksisterende og påtænkt fremtidigt terræn, idet De på vegne ejeren ansøger om tilladelse til udførelse af jordregulering i overensstemmelse hermed. I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde, jævnfør byggelovens 13. Det er herfra vurderet, at der på det fremsendte grundlag ikke er noget til hinder for den ønskede jordregulering, hvorfor der skal meddeles tilladelse hertil i henhold til byggeloven. Tilladeisen kan dog ikke udnyttesfør der er indhentet tilladelse.fra til det ansøgte miljømyndigheden i henhold til jordforureningslbven. Ved henvendelse hertil bedes sagsnr. B2004/0492 oplyst. Sagen er behandlet af Christian Eifer, telefon nr n? nn c\nnm

5

6 areskov By, Værløse cr N

7 Bodil Due s KØBENHAVNS AMT TEKNISK FORVALTNINCLY^ Q Natur og miljøafdelingen IxV-f til orientering Stationsparken Glostrup Hf Fax Dato: 2 TMAJ-2003 " Sagsnr.: Arkiv: /159 Sagsbeh.: Ole Nørgaard Direkte tlf.: I Matr. nr. loar Bagsværd By, Bagsværd, Gladsaxe Kommune. De har den 19. maj 2003 oplyst at der sker opfyldning i sø på ovennævnte ejendom. Københavns Amt har ved en besigtigelse den 19. maj 2003 ikke konstateret forhold i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Gladsaxe Kommune har telefonisk oplyst den 20. maj 2003, at der kommunen bekendt ikke er sket opfyldning i søen. Såfremt De fortsat mener, at der ; er sket opfyldning af søen, bedes De nærmere præcisere det pågældende sted. Med venlig hilsen Ole Nørgaard Gladsaxe Kommune 3 MODTAGET GLADSAXE KOMMUNE 2 2 MAJ 2003 SAGSNR. DOK.NR. OO? SAGSBHDL' U KLNR.

8 Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg &\\ il f't tvd) ij >4yr KØBENHAVNS AMT TEKNISK FORVALTNING Varør øg miljøafdelingen Stationsparkai Glostrup Tlf Fax Dato: Sagsnr.: Arkiv: /159 Sagsbeh.: Ole Nørgaard Direkte tlf.: Deres j.nn/rcf.: B2004/0872 Klage over ændring af terrænet på matrjir. loar Bagsværd By, Bagsværd, Gladsaxe Kommune (Skovsøen 48) Gladsaxe Kommune har den 2. december 2004 fremsendt en klagefraejeren af matr.nr. Ibx Hareskov By,. Værløse, Værløse Kommune (Rolighedsvej 35) over terrænændringer på matr.nr. 1 Oar Bagsværd By, Bagsværd. Detfremgåraf klagen, at klageren mener, at den skete terrænregulering påvirker tilstanden på søen på matr.nr. Ibx Hareskov By, Værløse med lavere vandstand til følge. De to ejendomme har ca. 8-9 m sammenfaldende skel, og der er søer på begge ejendomme forbundet med et tørt lavtliggende areal, beliggende på matr.nr. loar Bagsværd By i dennes nordlige del. K* Den skete terrænregulering er udfra det tilsendte materiale sket udenfor det tørlagte lavtliggende areal. J. Da detfremgåraf Værløse Kommunes beskrivelser af "Vådområder i Værløse Kommune" Sø nr. 89, at der ikke er kendskab til rørlagte afløb eller tilløb, har Københavns Amt ingen holdepunkter for at antage, at den skete opfyldning på matr.nr. loar Bagsværd By har påvirket tilstanden af søen på matr.nr. Ibx Hareskov By. Det er således fortsat Københavns Amts opfattelse, at der ved den skete terrænregulering ikke er sket en overtrædelse af bestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttede naturområder. Med venlig hilsen ni/» Vnmo.,«! MODTAGET 1 GLADSAXE KOMMUNE! EC i SAGSNR. i ^ -r-ok.np. O-O 9!

9 y By- og Miljøforvaltningen Byplanafdelingen Rosenkæret 39,2860 Søborg Telefon: Niels Christophersen L i L Rolighedsvej 23B W> et**** 3500 Værløse,... _ nno 14. april 2008 Vedr.: Svar på henvendelse om forhold i Naturbeskyttelseslovens 3 i relation til ejendommen Skovsøen 48 Gladsaxe kommune har den , i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag for ejendommen, modtaget en skrivelse fra dig, hvori du fremsender en række bemærkninger i relation til naturbeskyttelseslovens 3 i forbindelse med terrænregulering gennemført i årene 2003 til 2004 på ejendommen matr. nr. 10ar, Bagsværd. Det fremgår blandt andet, at du er af den opfattelse, at en tidligere kanal er blevet opfyldt i strid med naturbeskyttelsesloven, idet du finder at kanalen var en del af den eksisterende sø. Du spørger til en tidligere meddelt tilladelse til terrænregulering i relation til kanalopfyldningen, og du er af den opfattelse, at det har haft indflydelse på søerne på naboejendommene. Endelig henviser du til habitatdirektiv artikel 12 litra d om forbud mod forringelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder, idet du på dette grundlag mener at kanalen skal reetableres. Det er Gladsaxe Kommunes opfattelse, at du i skrivelsen af ikke fremkommer med nye oplysninger i relation til ovenstående. For svar på henvendelsen vedrørende brud på Naturbeskyttelsesloven henvises der derfor til vedlagte skrivelser, dateret henholdsvis til Danmarks Naturfredningsforening samt til Gladsaxe Kommune, fra Københavns Amt der på daværende tidspunkt var tilsynsmyndighed. Det fremgår heraf, at Københavns Amt, ved en besigtigelse ikke har konstateret forhold i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Sagsbehandleren fra det tidligere Københavns Amt har telefonisk bekræftet overfor Gladsaxe Kommune, at besigtigelsen blandt andet havde til formål, at vurdere hvorvidt der var sket brud på naturbeskyttelsesloven i relation til kanalen og ikke udelukkende søbredden. Hans vurdering var, at kanalen ikke var omfattet af naturbeskyttelsesloven. Angående habitatdirektivet kan det oplyses, at der på daværende tidspunkt ikke var kendskab til forekomsten af Stor Vandsalamander som optræder på listen over dyrearter i habitatdirektivets bilag IV. Det er først konstateret i forbindelse med en nylig gennemgang af søer i Gladsaxe Kommune. Forekomsten betyder, at der fremtidigt gennemføres tiltag, i form af byggelinjer, for at beskytte yngle- og rastesteder i det pågældende lokalområde. Omfanget af disse fastlægges på baggrund af specifikke faglige anbefalinger. Vedrørende terrænreguleringen er der meddelt tilladelse til en mindre jordregulering på baggrund af eksisterende og fremtidige koteplaner for et mindre område inde på grunden, kopi med bilag vedlægges til orientering. r tyvtsp. ^HllfiZ J.nr K02 llx^% C/fø^Thl) ' I l Sag: 2008/ / J> ^ " I

10 Det omtalte notat af , er efterfølgende blevet redigeret. Da der er tale om et internt arbejdsnotat har Gladsaxe Kommune ingen yderligere kommentarer til dets indhold. Gladsaxe Kommune forudsætter at du underretter øvrige parter som skrivelse af er sendt på vegne af, om kommunens svar. Med venlig hilsen J.nr K02 2 Sag: 2008/

11 t. aget i ZQdi ' ~ Gladsaxe Kommune Niels Christophersen By- og Miljøforvaltningen Rolighedsvej 23B Byplanafdelingen 3500 Værløse Line Betak Olsen Tlf april 2008 Vedr. j.nr P16 sag 2008/ , Skovsøen 48 Line Betak Olsen har udarbejdet et notat dateret d vedr. undertegnedes mail til økonomiudvalget dateret d Undertegnede fastholder stadigvæk, at der er sket et brud på gældende lovgivning på området vedr.* matrikel nr. loar Bagsværd, da kanalen mellem de to søer er blevet fyldt op. Det drejer sig om naturbeskyttelsesloven 3, som henviser til at man ikke må ændre søens tilstand, og ^ endvidere kan der ligeledes stilles spørgsniåjstegn.ved om Habitatsdirektivet er overholdt i forbindelse med opfyldningen af kanalen og terrænreguleringen af vådområdet på loar. Se venligst vedhæftede artikel. Denne er også sendt til Furesø Kommune. Klagen fastholdes ud fra følgende begrundelser: Kanalen er at betragte som en del af søen, og den må ikke ændres jf. Naturbeskyttelsesloven 3. Med hensyn til kanalen kan det oplyses, at den kan ses på kort.arealinfo.dk - Bag g rund skort - Topografiskkort. Her kan også ses luftfoto af området, der viser, hvor kanalen er gået ind fra søen. Kanalen var af en sådan størrelse, at der var anlagt en hvælvet bro over kanalen med rækværk. Endvidere ser det ud til, at der er sket en mindre opfyldning visse steder langs søbredden, så kanten til søen er blevet helt lige. Så vidt undertegnede kan konkludere ud fra notatet af har der ikke været givet tilladelse til opfyldning af kanalen fra Gladsaxe Kommune eller Københavns Amt side. Der er ifølge notatet fra Lise Betak Olsen af givet en tilladelse fra Gladsaxe Kommune til terrænregulering på loar Skovsøen 48 d

12 Den omtalte terrænregulering er påbegyndt i efteråret 2003 og fortsat et helt år frem. Hvad er grunden til at Gladsaxe Kommune først giver en tilladelse efter at terrænreguleringen er foretaget? Der har været foretaget besigtigelser af grunden af Gladsaxe Kommune og Københavns Amt i foråret 2004 efter at terrænreguleringen er foretaget og ikke inden arbejdet er påbegyndt. Det er sket i forbindelse med en henvendelse fra undertegnede den den henvendelse forespørger undertegnede Gladsaxe Kommune vedr. den tilkørte jord og effekten af dette på undertegnedes sø. Undertegnede har modtaget et svar den , fra Gladsaxe Kommune, hvor man oplyser, at jorden er ren, og det ingen effekt har på undertegnedes sø og bygherre skal overholde Byggelovens 13. I samme svar har Københavns Amt kun forholdt sig til søbredden, hvor der ikke er overtrådt gældende lovgivning. Ud fra notatet af er det interessante Københavns Amts svar til Rolighedsvej 35. Pga...."at der ikke er kendskab til rørlagte afløb eller tilløb, er der ingen holdepunkter for at antage..." Det kan kun tolkes som, at havde der været kendskab, som var der også en sag. Det må gøres gældende i denne sag. Denne kraftige terrænregulering en meter ind til lbx og loaq, der er foretaget på loar har skabt store problemer på de tilstødende naboejendommes grunde i form af meget højere vandstand i søerne og ubrugelige grunde/haver inklusiv Ih end tidligere. Sidste sommer stod vandet 40 cm over grundniveau. Det ville have betydet, at den nederste del af loar ville have stået under vand. Endvidere sker der en langt kraftigere udsving i vandstanden i søerne end tidligere. Det er interessant, at nederste del af grunden på Skovsøen 20 nu betragtes som et vådområde fra Gladsaxe Kommunes side. Vedr. Habitatdirektivet "Artikel 12, litra d indeholder således et direkte forbud mod "forringelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder" for de dyre- og plantearter som er nævnt i Habitatdirektivets bilag IVa og IVb. De arter som oftest vil være relevante i Danmark er fx de fleste danske flagermusearter, samt i særlig grad paddearterne stor vandsalamander og spidssnudet frø, som er udbredte i store dele af landet." Her har man helt klart forringet yngle og rasteområder med terrænreguleringen. Afslutningsvis må jeg anføre følgende fejl i notatet der rod i matrikel nr. Det er ikke lbx, som klager men måske lbz eller Ih. Det er Skovsøen 20, som har henvendt sig til kommunen om, at de to søer har været forbundet gennem et vådområde på loar. På ovenstående baggrund skal bygherre genetablere kanalen mellem de to søer og tilbageføre '/ terrænreguleringen på den nederste del af grunden til det oprindelige niveau. }

13 Med venlig hilsen På vegne af de 12 underskrivere Niels Christophersen

14 Habitatdirektivets regler om artsbeskyttelse med speciel fokus på frøer og salamandre. Forfattere: John Frisenvængé, Søren Blaabjerg, Eigil Worm og Martin Hesselsøe SB er udbygningschef i Farum kommune EW er advokat med speciale i bl.a. kommunal planlægning og naturbeskyttelse hos advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm, København JF og MH er fra firmaet AMPHI Consult - biologisk rådgivning og planlægning Beskrivelse af Habitatdirektivet Habitatdirektivet (92/43) omhandler beskyttelse af levesteder for udvalgte dyr og planter i EU. Direktivet blev vedtaget i EF i 1992, og implementeringen af direktivet er fortsat i fuld gang i Danmark. Et af det væsentligste resultater af direktivet er den nationale udpegning af en række såkaldte "Habitatområder" områder fordelt over hele landet. Sammen med "fuglebeskyttelsesområder", og "Ramsar områder" udgør habitatområderne de såkaldte Natura 2000 områder for international naturbeskyttelse i Danmark (se fx Skov- og Naturstyrelses hjemmeside I disse områder skal beskyttelsen af udvalgte særlige naturtyper samt levesteder for bestemte arter af dyr og planter prioriteres højt. Yderligere vil den offentligt finansierede indsats til beskyttelse og overvågning af dyr og planter i fremtiden sandsynligvis blive koncentreret i Natura 2000 områderne. Habitatdirektivet direktivet anviser nøje hvilke hensyn der skal tages til naturen indenfor habitatområderne. Det vil ofte være meget vanskeligt at gennemføre større anlægsprojekter indenfor de udpegede habitatområder. Ud over bestemmelser som vedrører de udpegede habitatområder, indeholder Habitatdirektivet nogle få bestemmelser af generel karakter, som har betydning overalt i EU, hvor visse arter af dyr og planter forekommer (også udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder). Disse bestemmelser er især fastlagt i direktivets artikel 12.1 det følgende beskæftiger denne artikel sig udelukkende med de generelle bestemmelser i artikel 12, som har betydning overalt i Danmark. Habitatdirektivets artikel 12 Artikel 12 i Habitatdirektivet indeholder en række meget generelle bestemmelser om en - streng - beskyttelse af bestemte dyre- og plantearter samt deres levesteder. De bestemmelser, som angår artsbeskyttelsen, er indarbejdet i den seneste revision af fredningsbekendtgørelsen, der bl.a. regulerer retten til indsamling af dyr (fx haletudser) i naturen. Ingen af de dyre- og plantearter som er omfattet af beskyttelsen er normalt efterstræbt i Danmark, så direktivets betydning er derfor koncentreret omkring beskyttelse af levesteder for arterne. Artikel 12, litra d indeholder således et direkte forbud mod "forringelse eller www amphi-plan.dk 1

15 ødelæggelse af yngle- og rasteområder" for de dyre- og plantearter som er nævnt i Habitatdirektivets bilag IVa og IVb. De arter som oftest vil være relevante i Danmark er fx de fleste danske flagermusearter, samt i særlig grad paddearterne stor vandsalamander og spidssnudet frø, som er udbredte i store dele af landet. Udover disse arter omfatter listen en række mere specielle arter som ikke er vidt udbredte i Danmark, men som kan forekomme talrigt i dele af landet. Antallet af plantearter beskyttet af direktivet er meget begrænset, og alle de relevante arter er sjældne i det meste af landet (se boks 1). Reglerne i Habitatdirektivets art. 12,1d, om beskyttelse af yngle- og rasteområder er ikke fuldt ud implementeret i dansk ret. Det er derfor vanskeligt for en kommune at vurdere betydningen af disse regler i forbindelse med nye bygge-og.anlægsprojekter med tilhørende lokalplanlægning. Det er således af væsentlig betydning, at der nu er fremkommet en praksis fra Naturklagenævnet, som kan tjene som vejledning for kommunernes opgaver og forpligtelser i denne forbindelse. Praksis om artikel 12 Naturklagenævnet har i nogle aktuelle sager haft lejlighed til at tage stilling til en række af de spørgsmål, som viser sig i praksis for kommunerne i forbindelse med Habitatdirektivets art. 12. Naturklagenævnet har foretaget en sammenfatning af sin praksis i NKO 296 fra december En række af de levesteder, der beskyttes efter bestemmelsen, vil samtidig være beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Dette betyder på den ene side, at det ikke vil være muligt at dispensere fra disse bestemmelser, hvis dette kan føre til en forringelse eller ødelæggelse af "yngle- eller rasteområder", og dispensationsmulighederne vil derfor være stærkt begrænsede i disse sager. På den anden side antager Naturklagenævnet også, at den beskyttelse, som Naturbeskyttelseslovens 3 yder, i øvrigt er tilstrækkelig for en række af disse arter, således at det ikke - for så vidt angår de områder, der er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens 3 - er nødvendigt med yderligere bestemmelser, f.eks. i lokalplaner. Kommunerne vil derfor især skulle interessere sig for de yngle- og rasteområder, der ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Det er her af særlig betydning, at Naturklagenævnet nu har slået fast, at bestemmelserne i Habitatdirektivet må tillægges direkte virkning i Danmark, selv om der ikke er fastsat særlige regler om udmøntningen af bestemmelserne i dansk ret. Dette betyder, at offentlige myndigheder - herunder kommunerne - direkte skal overholde direktivets bestemmelser og derfor skal tage hensyn hertil, bl.a. i forbindelse med den kommunale planlægning, men også ved udøvelse af andre beføjelser, myndighederne har i anden lovgivning. Forpligtelsen vil måske også kunne gælde for en kommune som grundejer. Naturklagenævnet ikke har udtalt sig herom. dk 2

16 Det ligger endvidere klart efter praksis, at en kommune i medfør af officialprincippet har en forpligtelse til at undersøge, om der er beskyttede arter, og hvad forekomsten af beskyttede arter betyder for udformningen af lokalplan, for at direktivet kan være overholdt. Hvor kommunerne har indhentet fagbiologisk bistand har Naturklagenævnet udtalt, at man ikke har fundet grundlag for at underkende udtalelserne fra disse. Det er således stærkt tilrådeligt og normalt praktisk nødvendigt, at kommunerne i disse sager sikrer sig fagkyndig bistand. Når der gennemføres en lokalplan, kan det meget vel være, at realiseringen af lokalplanens projekter vil have virkninger også uden for lokalplanområdet i forhold til de beskyttede arter. I så fald har kommunen også en forpligtelse til at foretage de fornødne undersøgelser uden for lokalplanområdet og også til at sikre, at direktivet bliver overholdt. Det er dog accepteret i praksis, at det var tilstrækkeligt, at kommunen havde erklæret, at den ville foretage sådanne undersøgelser inden realisering af lokalplanen, og at den også ville foretage det fornødne ud fra disse undersøgelser for at overholde direktivet i et tilstrækkeligt omfang uden for lokalplanens område. Et særligt punkt har været, om det særskilte forbud i direktivet mod forsætlige drab må anses for overtrådt, hvis man kunne forudse en øget trafikdødelighed for de beskyttede arter. Naturklagenævnet har imidlertid udtalt, at risikoen for en øget trafikdødelighed ikke i sig selv kan anses for at være en overtrædelse af forbudet mod forsætligt drab. Naturklagenævnet har i øvrigt givet udtryk for, at man ved bedømmelsen af kommunernes dispositioner også må hense til reglerne om proportionalitet og væsentlighed, og at der endvidere må være plads til et rimeligt skøn, også under hensyn til, at der ikke er sket en direkte implementering af reglerne. Disse betragtninger fører til, at hvor kommunerne i øvrigt har foretaget en fagbiologisk fornuftig behandling af sagen, vil man også kunne forvente, at kommunernes dispositioner opretholdes, selv om der klages. Det kan yderligere ses af klagesagerne, at overholdelsen af Habitatdirektivet klart er et retligt spørgsmål, som vil kunne påklages, og som vil blive undergivet en ret detaljeret vurdering af Naturklagenævnet, hvilket også må ses i lyset af, at direktivet udtaler, at der skal gælde en streng beskyttelsesordning for disse arter på de pågældende punkter. Der er derfor - også ud fra praksis - al mulig grund til, at kommunerne er omhyggelige med at foretage de fornødne undersøgelser og tilpasninger i forhold til Habitatdirektivet for at undgå klagesager og en eventuel underkendelse af planlægningen. Hvornår er Habitatdirektivet overholdt? Et særligt væsentligt spørgsmål, som der er taget stilling til i praksis, er, hvornår Habitatdirektivets krav om ikke at "forringe eller ødelægge yngle- eller rasteområder" kan anses for overholdt. Disse begreber giver således anledning til en række tvivlsspørgsmål i fortolkningen. Det vil ofte være lettere at fastlægge, hvad der er ynglesteder, men det kan stadigvæk volde vanskeligheder at afgrænse, hvad der hører med til et yngleområde i praksis. Begrebet "rasteområder" er endvidere i sig selv uklart i forhold til mange arter. Skov- og Naturstyrelsen har udtalt, at det må anses for at være sove- og hvilesteder, men også www. amphi-plan. dk 3

17 dette er vanskeligt at bedømme. Det står dog klart, at yngle- og rasteområder ikke omfatter alle levesteder. Et forsøg på en klar definition af og fastlæggelse af yngle- og rasteområder i praksis - og de krav, der må stilles i denne forbindelse - er imidlertid vanskeligt og heller ikke helt i harmoni med den overordnede målsætning i Habitatdirektivet om at opretholde bestandene af disse arter. Der er endvidere det spørgsmål, om der overhovedet kan foretages indgreb i sådanne områder, før forbudet mod forringelse eller ødelæggelse er overtrådt, eller om reglen skal forstås således, at det er nok, at et område som sådan fortsat fungerer uden mærkbar forringelse for de beskyttede arter til yngle- eller rasteformål, selv om der måske er ændret lidt på områdets indretning eller udformning (i det omfang dette ikke er i strid med Naturbeskyttelseslovens 3). For at kunne håndtere bestemmelserne i praksis på en måde, der også er biologisk forsvarlig, er det i de pågældende sager valgt at udforme lokalplanerne, så man sikrer, at man kan opretholde de pågældende bestande af beskyttede arter inden for lokalplanområdet i samme omfang som hidtil. Dette er i harmoni med Habitatdirektivets overordnede målsætning, og Naturklagenævnet har med støtte af Skov- og Naturstyrelsen accepteret, at man i hvert fald på det nuværende implementeringsstadium vil anse direktivbestemmelserne for overholdt, når dette er tilfældet. Når der er tale om lokalplanlægning af projekter i områder, hvor der forekommer beskyttede arter, vil man derfor kunne sikre planlægningens overholdelse af direktivet ved at udforme planlægningen i overensstemmelse med de krav, som biologerne stiller for at kunne udtale, at bestanden vil blive opretholdt, også selv om lokalplanen gennemføres. Et af de spørgsmål, der ikke er taget stilling til i denne forbindelse er, om udpræget menneskeskabte levesteder er omfattet af beskyttelsen, fordi en art har tilpasset sig de menneskeskabte forhold, og hvad betydningen herafer, hvis man ønsker at ændre på de forhold, som er kunstigt tilvejebragt. Et eksempel kunne være gamle bygninger der tjener som overvintringssteder for beskyttede paddearter. I denne situation er den praktiske vej frem, at man vælger at sikre bestandens opretholdelse som sådan på det berørte areal, idet man så undgår de vanskeligheder, der er forbundet med problemstillingen vedrørende kunstige levesteder. Det vurderes altså at bortskaffelse af menneskeskabte installationer (fx gamle huse) der tjener som raste- eller ynglesteder for de beskyttede arter, formentlig er lovlig, hvis man undgår nedrivning af bygningerne i den periode hvor dyrene opholder sig der, eller forhindrer dyrenes adgang til bygningerne i god tid inden nedrivningen. Yderligere skal bortskaffelsen af eksisterende kunstige rasteområder imødegås ved etablering af nye alternative rastesteder. Det må dog igen understreges af Naturklagenævnet endnu ikke specifikt har udtalt sig om dette punkt. Der arbejdes for øjeblikket i europæisk regi på en nærmere afklaring af rækkevidden af direktivet også i denne forbindelse, men indtil der foreligger en sådan afklaring - eventuel ved, at der kommer en afgørelse fra EU-domstolen - må den nævnte fremgangsmåde anses for at være lovlig efter gældende praksis. Yderligere vil denne fremgangsmåde være fagbiologisk tilfredsstillende og forsvarlig, da der fokuseres på bestandens overwww. amphi-plan.dk 4

18 levelse fremover i et dynamisk miljø, frem for statisk bevarelse af bestemte levesteder som ofte med tiden mister betydning for de beskyttede arter på grund af naturlige ændringer (fx tilgroning). Dispensations muligheder De kommunale myndigheder må gøre sig klart, at der i praksis ikke er mulighed for at dispensere fra direktivets bestemmelser. Den særlige mulighed for dispensation, der er nævnt i direktivets art. 16 er således så snæver, at den ikke vil være anvendelig i praksis på lokalt plan. Den udformede praksis om, at bestanden som sådan skal kunne opretholdes inden for det pågældende område, giver imidlertid også visse muligheder for, at området ændres, blot dette ikke samlet set er til skade for bestandens beståen, og giver derfor også en vis fleksibilitet for kommunens planlægning inden for rammerne af de fagbiologiske krav. Hvilken betydning har artikel 12 for fremtidens lokalplanlægning? Det ligger som nævnt klart, at kommunen er forpligtet til at foretage alle fornødne undersøgelser for at få belyst, om direktivets regler overholdes. Indledningsvis bør kommunen derfor undersøge, om der er beskyttede arter inden for lokalplanområdet eller områder, der bliver påvirket ved lokalplanens gennemførelse. Man skal her gøre sig klart, at selv om der er tale om arter, der er omfattet af direktivet, er nogle af disse arter særdeles almindelige i en række områder i Danmark. I Nordsjælland er f.eks. stor vandsalamander og spidssnudet frø jævnligt forekommende, og der er derfor meget ofte behov for undersøgelser i forhold til disse arter. Andre eksempler på almindeligt forekommende arter kan være flagermus, hvor stort set alle de danske arter er beskyttet af direktivet. Ofte vil kommunerne enten gennem kontakt til amtet elier til lokale afdelinger af Naturfredningsforeningen kunne få et indtryk af, om der grund til at forvente, at der er beskyttede arter i lokalplanområdet, ligesom man kan bede biologiske konsulenter vurdere det. Som forhold, der typisk kan indikere behov for undersøgelse, kan nævnes områder hvor der findes vandhuller eller vådområder i alle størrelser indenfor lokalplan området, eller i områdets umiddelbare nærhed. Hvis der er indikation af, at der kan være beskyttede arter, eller dette er kendt, eller kommunen i øvrigt anser det for nødvendigt at undersøge det, bør kommunen få det undersøgt af fagbiologiske eksperter, der tager stilling til, i hvilket omfang der forekommer de beskyttede arter, hvor de forekommer, og hvad der vil være nødvendigt for at sikre bestandens opretholdelse og dermed overholdelse af direktivet. Kommunerne bør her være opmærksomme på, at de biologiske forhold ofte betyder, at undersøgelserne kun kan foretages på bestemte årstider. Med hensyn til de mest almindeligt forekommende beskyttede arter af padder gælder det således, at arternes forekomst bedst fastlægges og kvantificeres i forårsperioden (martsmaj) suppleret med enkelte undersøgelser i løbet af sommeren. For andre grupper som bl.a. flagermus og insekter skal de fleste relevante undersøgelser foretages i sommerperioden. 5

19 Det er således vigtigt at tilrettelægge undersøgelserne i tilpas god tid, således at projektet og lokalplanlægningen ikke sinkes af, at man ikke kan få gennemført undersøgelserne på grund af årstiden. Ved udformningen af selve projektet og lokalplanen er det endvidere nødvendigt at sikre sig det fagbiologiske modspil, således at projektet kan tilrettes i forhold til de beskyttede arters behov. Dette kan dreje sig både om den grundlæggende udformning og placering af byggeri og veje, men også om forhold i forbindelse med dræning, etablering af nye levesteder, pleje af ubebyggede områder m.v. Man bør derfor sikre sig, at der bliver taget hensyn til de biologiske forhold i lokalplanen og endvidere sikre en kritisk fagbiologisk kontrol af lokalplanen, før den sendes i offentlig høring. Med hensyn til selve den praktiske udformning af lokalplanens bestemmelser om foranstaltninger til gavn for de beskyttede arter, har Naturklagenævnet præciseret, at bestemmelserne skal indføjes i selve lokalplanen og ikke kan videredelegeres til udmøntning i en landskabsplan el.lign., idet en sådan ikke anses for at have bindende virkning. Der kan også være situationer, hvor lokalplanen ikke er tilstrækkelig til at varetage de pågældende hensyn. Lokalplaner kan således i almindelighed ikke foreskrive handlepligt, og hvor der ikke er tilstrækkelig hjemmel til at løse forholdet ved lokalplan, har Naturklagenævnet udtalt, at kommunerne så må søge at sikre direktivets overholdelse på anden måde i det omfang, kommunerne har hjemmel hertil. Hvis situationen er den, at kommunen ikke har hjemmel til at fastsætte de fornødne bestemmelser, selvom det står klart, at gennemførelse af lokalplanen vil føre til en krænkelse af reglerne i Habitatdirektivet, kan man tænke sig, at lokalplanen ikke kan gennemføres. Det er dog formodentlig nok, at der på andet grundlag - fx i deklarationer fra bygherrens side - påtages de fornødne forpligtelser med offentlige myndigheder som påtaleberettigede. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at EU-domstolen i forbindelse med andre af Habitatdirektivets bestemmelser har udtalt, at forpligtelserne også gælder, selv om der er tale om allerede bestående aktiviteter. De kan som bekendt ikke standses ved en lokalplan, men hvis de er i strid med Habitatdirektivet, vil kommunen som myndighed skulle søge at hindre aktiviteterne på anden måde, og ellers må det være op til den danske stat, som den forpligtede ifølge direktivet til at sikre, at sådanne aktiviteter ikke fortsætter i strid med direktivet. Ved udformningen af projekter og lokalplaner vil sikring af bestandens bevarelse ofte kunne nødvendiggøre, at væsentlige dele af arealerne ikke bebygges, og at der fastsættes specificerede naturvenlige mål for pleje af de ubebyggede områder, sikring af passage på tværs af nye trafikerede veje og eventuelt sikring af fornødne levesteder inden for lokalplanområdet. Det kan fx dreje sig om etablering af hegn og underføringer som forhindrer de beskyttede arter i at færdes på vejene. I andre tilfælde vil det være relevant at etablere nye fugtige lavbundsarealer og kunstige overvintringssteder i forbindelse med grønne områder mellem 6

20 bebyggelsen, eller at sikre en beplantning i området som skaber de rette levevilkår for de beskyttede arter. Også i forbindelse med selve gennemførelsen af anlægsarbejder og byggeri vil der skulle tages hensyn til de beskyttede arter, således at bestanden skades mindst muligt gennem den måde, hvorpå arbejderne udføres. Der kan således være årstidsbestemte begrænsninger i, hvornår vegetation eller bygninger kan fjernes, fordi de tjener som overvintringssteder eller tilsvarende biologisk betingede forhold, som kan gribe ind både praktisk og tidsmæssigt i realiseringen af lokalplaner. Det kan fx være relevant med periodevis opstilling af midlertidige hegn som forhindrer de beskyttede dyrearter i at færdes i de områder som er udsat for meget voldsomme anlægsaktiviteter. Et praktisk eksempel Lokalplan 32.1 (Rørmosegaard) i Farum kommune er i 2002 udarbejdet på baggrund af omfattende indledende biologiske undersøgelser. Undersøgelserne påviste tilstedeværelse af to arter som skal beskyttes iht. Habitatdirektivet (spidssnudet frø og stor vandsalamander). Begge arter er almindelige i Nordsjælland, men direktivet foreskriver, som beskrevet, at arternes yngle- og rasteområder skal beskyttes. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blev større arealer helt friholdt for byggeri. Kommunen har, med fagbiologisk bistand, sikret af de friholdte arealer efter byggeriets afslutning skal plejes for at opnå optimale forhold for de beskyttede arter. Derudover etableres en paddetunnel og -hegn som forhindrer de beskyttede arter i at færdes på en vej som passerer meget tæt på et af ynglestederne i området. Endelig er der lavet forslag til etablering af kunstige overvintringssteder for de beskyttede arter overalt på arealet. Lokalplanen sikrer således arternes mulighed for at trives i området på lang sigt. Sammenfatning I fremtiden kan man tænke sig, at der fremkommer andre fortolkningsbidrag til Habitatdirektivets art. 12, end de nu foreliggende. Som det er i dag, må man imidlertid tilråde kommunerne at søge fagbiologisk bistand i god tid, hvor der blot er risiko for tilstedeværelsen af beskyttede arter. Habitatdirektivets art. 12 stiller således udvidede krav til kommunernes brug af fagbiologisk ekspertise, og man må gennem den tidsmæssige indpasning af denne søge at opnå, at lokalplanlægningen (kommuneplanlægningen) kan gennemføres smidigt og ikke sinkes. Afslutningsvis kan den optimale implementering (baseret på den nuværende viden) af Habitatdirektivets art. 12 i lokalplanlægningen opsummeres således: Findes arter omfattet af Habitatdirektivet i området eller tilgrænsende områder? (Oplysninger kan skaffes gennem kontakt til Amtet, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, andre organisationer-og via biologiske konsulenter). Hvis forekomst af beskyttede arter kan afvises på forhånd, kan lokalplanlægningen fortsætte uden særlige biologiske hensyn (de følgende punkter vil i den situation være irrelevante). Hvis der findes beskyttede arter i området, bør kommunen iværksætte en biologisk undersøgelse som klarlægger hvilke arter der findes i området, samt skitserer omfanget af disse arters beskyttede levesteder. www. amphi-plan.dk 7

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Landzonetilladelse Du har søgt om tilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere