Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5."

Transkript

1 Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5.

2 By- og Miljøforvaltningen Byggesagsafdelingen Rosenkæret 39,2860 Søborg Telefon: Niels Christophersen Rolighedsvej 23 B 3500 Værløse 21. maj 2008 " /*<*-, V M Svar på henvendelse om forhold i naturbeskyttelseslovens 3 i relation til ejendommen Skovsøen 48. Gladsaxe kommune har den , i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag for ejendommen, modtaget en skrivelse fra dig, hvori du fremsender en række bemærkninger i relation til naturbeskyttelseslovens 3 i forbindelse med terrænregulering gennemført i årene 2003 til 2004 på ejendommen matr. nr. 10ar, Bagsværd. Det fremgår blandt andet, at du er af den opfattelse, at en tidligere kanal er blevet opfyldt i strid med naturbeskyttelsesloven, idet du finder at kanalen var en del af den eksisterende sø... J± Du spørger til en tidligere meddelt tilladelse til terrænregulering i relation til kanalopfyldningen, og du er af den opfattelse, at det har haft indflydelse på søerne på naboejendommene. Endelig henviser du til habitatdirektiv artikel 12 litra d om forbud mod forringelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder, idet du på dette grundlag mener at kanalen "skarre- -.. etableres. ^T^\> \w v. Det er Gladsaxe Kommunes opfattelse, at du i skrivelsen af ikke fremkommer, med nye oplysninger i relation til ovenstående. For svar på henvendelsen, vedrørende brud på Naturbeskyttelsesloven henvises der derfor til vedlagte skrivelser, dateret henholdsvis til Danmarks Naturfredningsforening samt % Gladsaxe Kommune, fra Københavns Amt der på daværende tidspunkt var tilsynsmyndighed: Det'fremgår heraf, at Københavns Amt, ved en besigtigelse ikke har kqnståtéy^vfbf io]d rstiid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. V :, : /^N{>^^;l' v (0 ^ Sagsbehandleren fra det tidligere Københavns Amt har telefonisk29'. y p^.20p8bekræftet overfor Gladsaxe Kommune, at besigtigelsen blandt åndet haycle til formål, at N vurdere hvorvidt der var sket brud på naturbeskyttelsesloven i relation tit, kanalen og ikke udelukkende søbredden. Hans vurdering var, at kanalen ikke var omfattet af naturbeskyttelsesloven... \ '\ J. rir. Forespørgsler Sag:B2005/0057p.00.7

3 Angående habitatdirektivet kan det oplyses, at der på daværende tidspunkt ikke var kendskab til forekomsten af Stor Våndsalamander som optræder på listen over dyrearter i habitatdirektivets bilag IV. Det er først konstateret i forbindelse med en nylig gennemgang af søer i Gladsaxe Kommune. Forekomsten betyder, at der fremtidigt gennemføres tiltag, i form af byggelinjer, for at beskytte yngle- og rastesteder i det pågældende lokalområde. Omfanget af disse fastlægges på baggrund af specifikke faglige anbefalinger. Vedrørende terrænreguleringen er der meddelt tilladelse til en mindre jordregulering på baggrund af eksisterende og fremtidige koteplaner for et mindre område inde på grunden, kopi med bilag vedlægges til orientering. Det omtalte notat af , er efterfølgende blevet redigeret. Da der er tale om et internt arbejdsnotat har Gladsaxe Kommune ingen yderligere kommentarer til dets indhold. Gladsaxe Kommune forudsætter at du underretter øvrige parter som skrivelse af er sendt på vegne af, om kommunens svar. Erik Scheldon J. nr. Forespørgsler Sag: B2005/

4 Teknik- og miljøforvaltningen Rosenkæret 39,2860 Søborg Tlf.: Fax: E-post råshéé B T H I j ISfiLlrøi BBBBBBI ^&lafgmr Landinspektørerne - Skelstedet GLADSAXE Skelstedet 2 B KOMMUNE 2950 Vedbæk Tilladelse til jordregulering, Skovsøen 48. Ved breve af og fremsender de koteplan på eksisterende og påtænkt fremtidigt terræn, idet De på vegne ejeren ansøger om tilladelse til udførelse af jordregulering i overensstemmelse hermed. I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde, jævnfør byggelovens 13. Det er herfra vurderet, at der på det fremsendte grundlag ikke er noget til hinder for den ønskede jordregulering, hvorfor der skal meddeles tilladelse hertil i henhold til byggeloven. Tilladeisen kan dog ikke udnyttesfør der er indhentet tilladelse.fra til det ansøgte miljømyndigheden i henhold til jordforureningslbven. Ved henvendelse hertil bedes sagsnr. B2004/0492 oplyst. Sagen er behandlet af Christian Eifer, telefon nr n? nn c\nnm

5

6 areskov By, Værløse cr N

7 Bodil Due s KØBENHAVNS AMT TEKNISK FORVALTNINCLY^ Q Natur og miljøafdelingen IxV-f til orientering Stationsparken Glostrup Hf Fax Dato: 2 TMAJ-2003 " Sagsnr.: Arkiv: /159 Sagsbeh.: Ole Nørgaard Direkte tlf.: I Matr. nr. loar Bagsværd By, Bagsværd, Gladsaxe Kommune. De har den 19. maj 2003 oplyst at der sker opfyldning i sø på ovennævnte ejendom. Københavns Amt har ved en besigtigelse den 19. maj 2003 ikke konstateret forhold i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Gladsaxe Kommune har telefonisk oplyst den 20. maj 2003, at der kommunen bekendt ikke er sket opfyldning i søen. Såfremt De fortsat mener, at der ; er sket opfyldning af søen, bedes De nærmere præcisere det pågældende sted. Med venlig hilsen Ole Nørgaard Gladsaxe Kommune 3 MODTAGET GLADSAXE KOMMUNE 2 2 MAJ 2003 SAGSNR. DOK.NR. OO? SAGSBHDL' U KLNR.

8 Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg &\\ il f't tvd) ij >4yr KØBENHAVNS AMT TEKNISK FORVALTNING Varør øg miljøafdelingen Stationsparkai Glostrup Tlf Fax Dato: Sagsnr.: Arkiv: /159 Sagsbeh.: Ole Nørgaard Direkte tlf.: Deres j.nn/rcf.: B2004/0872 Klage over ændring af terrænet på matrjir. loar Bagsværd By, Bagsværd, Gladsaxe Kommune (Skovsøen 48) Gladsaxe Kommune har den 2. december 2004 fremsendt en klagefraejeren af matr.nr. Ibx Hareskov By,. Værløse, Værløse Kommune (Rolighedsvej 35) over terrænændringer på matr.nr. 1 Oar Bagsværd By, Bagsværd. Detfremgåraf klagen, at klageren mener, at den skete terrænregulering påvirker tilstanden på søen på matr.nr. Ibx Hareskov By, Værløse med lavere vandstand til følge. De to ejendomme har ca. 8-9 m sammenfaldende skel, og der er søer på begge ejendomme forbundet med et tørt lavtliggende areal, beliggende på matr.nr. loar Bagsværd By i dennes nordlige del. K* Den skete terrænregulering er udfra det tilsendte materiale sket udenfor det tørlagte lavtliggende areal. J. Da detfremgåraf Værløse Kommunes beskrivelser af "Vådområder i Værløse Kommune" Sø nr. 89, at der ikke er kendskab til rørlagte afløb eller tilløb, har Københavns Amt ingen holdepunkter for at antage, at den skete opfyldning på matr.nr. loar Bagsværd By har påvirket tilstanden af søen på matr.nr. Ibx Hareskov By. Det er således fortsat Københavns Amts opfattelse, at der ved den skete terrænregulering ikke er sket en overtrædelse af bestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttede naturområder. Med venlig hilsen ni/» Vnmo.,«! MODTAGET 1 GLADSAXE KOMMUNE! EC i SAGSNR. i ^ -r-ok.np. O-O 9!

9 y By- og Miljøforvaltningen Byplanafdelingen Rosenkæret 39,2860 Søborg Telefon: Niels Christophersen L i L Rolighedsvej 23B W> et**** 3500 Værløse,... _ nno 14. april 2008 Vedr.: Svar på henvendelse om forhold i Naturbeskyttelseslovens 3 i relation til ejendommen Skovsøen 48 Gladsaxe kommune har den , i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag for ejendommen, modtaget en skrivelse fra dig, hvori du fremsender en række bemærkninger i relation til naturbeskyttelseslovens 3 i forbindelse med terrænregulering gennemført i årene 2003 til 2004 på ejendommen matr. nr. 10ar, Bagsværd. Det fremgår blandt andet, at du er af den opfattelse, at en tidligere kanal er blevet opfyldt i strid med naturbeskyttelsesloven, idet du finder at kanalen var en del af den eksisterende sø. Du spørger til en tidligere meddelt tilladelse til terrænregulering i relation til kanalopfyldningen, og du er af den opfattelse, at det har haft indflydelse på søerne på naboejendommene. Endelig henviser du til habitatdirektiv artikel 12 litra d om forbud mod forringelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder, idet du på dette grundlag mener at kanalen skal reetableres. Det er Gladsaxe Kommunes opfattelse, at du i skrivelsen af ikke fremkommer med nye oplysninger i relation til ovenstående. For svar på henvendelsen vedrørende brud på Naturbeskyttelsesloven henvises der derfor til vedlagte skrivelser, dateret henholdsvis til Danmarks Naturfredningsforening samt til Gladsaxe Kommune, fra Københavns Amt der på daværende tidspunkt var tilsynsmyndighed. Det fremgår heraf, at Københavns Amt, ved en besigtigelse ikke har konstateret forhold i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Sagsbehandleren fra det tidligere Københavns Amt har telefonisk bekræftet overfor Gladsaxe Kommune, at besigtigelsen blandt andet havde til formål, at vurdere hvorvidt der var sket brud på naturbeskyttelsesloven i relation til kanalen og ikke udelukkende søbredden. Hans vurdering var, at kanalen ikke var omfattet af naturbeskyttelsesloven. Angående habitatdirektivet kan det oplyses, at der på daværende tidspunkt ikke var kendskab til forekomsten af Stor Vandsalamander som optræder på listen over dyrearter i habitatdirektivets bilag IV. Det er først konstateret i forbindelse med en nylig gennemgang af søer i Gladsaxe Kommune. Forekomsten betyder, at der fremtidigt gennemføres tiltag, i form af byggelinjer, for at beskytte yngle- og rastesteder i det pågældende lokalområde. Omfanget af disse fastlægges på baggrund af specifikke faglige anbefalinger. Vedrørende terrænreguleringen er der meddelt tilladelse til en mindre jordregulering på baggrund af eksisterende og fremtidige koteplaner for et mindre område inde på grunden, kopi med bilag vedlægges til orientering. r tyvtsp. ^HllfiZ J.nr K02 llx^% C/fø^Thl) ' I l Sag: 2008/ / J> ^ " I

10 Det omtalte notat af , er efterfølgende blevet redigeret. Da der er tale om et internt arbejdsnotat har Gladsaxe Kommune ingen yderligere kommentarer til dets indhold. Gladsaxe Kommune forudsætter at du underretter øvrige parter som skrivelse af er sendt på vegne af, om kommunens svar. Med venlig hilsen J.nr K02 2 Sag: 2008/

11 t. aget i ZQdi ' ~ Gladsaxe Kommune Niels Christophersen By- og Miljøforvaltningen Rolighedsvej 23B Byplanafdelingen 3500 Værløse Line Betak Olsen Tlf april 2008 Vedr. j.nr P16 sag 2008/ , Skovsøen 48 Line Betak Olsen har udarbejdet et notat dateret d vedr. undertegnedes mail til økonomiudvalget dateret d Undertegnede fastholder stadigvæk, at der er sket et brud på gældende lovgivning på området vedr.* matrikel nr. loar Bagsværd, da kanalen mellem de to søer er blevet fyldt op. Det drejer sig om naturbeskyttelsesloven 3, som henviser til at man ikke må ændre søens tilstand, og ^ endvidere kan der ligeledes stilles spørgsniåjstegn.ved om Habitatsdirektivet er overholdt i forbindelse med opfyldningen af kanalen og terrænreguleringen af vådområdet på loar. Se venligst vedhæftede artikel. Denne er også sendt til Furesø Kommune. Klagen fastholdes ud fra følgende begrundelser: Kanalen er at betragte som en del af søen, og den må ikke ændres jf. Naturbeskyttelsesloven 3. Med hensyn til kanalen kan det oplyses, at den kan ses på kort.arealinfo.dk - Bag g rund skort - Topografiskkort. Her kan også ses luftfoto af området, der viser, hvor kanalen er gået ind fra søen. Kanalen var af en sådan størrelse, at der var anlagt en hvælvet bro over kanalen med rækværk. Endvidere ser det ud til, at der er sket en mindre opfyldning visse steder langs søbredden, så kanten til søen er blevet helt lige. Så vidt undertegnede kan konkludere ud fra notatet af har der ikke været givet tilladelse til opfyldning af kanalen fra Gladsaxe Kommune eller Københavns Amt side. Der er ifølge notatet fra Lise Betak Olsen af givet en tilladelse fra Gladsaxe Kommune til terrænregulering på loar Skovsøen 48 d

12 Den omtalte terrænregulering er påbegyndt i efteråret 2003 og fortsat et helt år frem. Hvad er grunden til at Gladsaxe Kommune først giver en tilladelse efter at terrænreguleringen er foretaget? Der har været foretaget besigtigelser af grunden af Gladsaxe Kommune og Københavns Amt i foråret 2004 efter at terrænreguleringen er foretaget og ikke inden arbejdet er påbegyndt. Det er sket i forbindelse med en henvendelse fra undertegnede den den henvendelse forespørger undertegnede Gladsaxe Kommune vedr. den tilkørte jord og effekten af dette på undertegnedes sø. Undertegnede har modtaget et svar den , fra Gladsaxe Kommune, hvor man oplyser, at jorden er ren, og det ingen effekt har på undertegnedes sø og bygherre skal overholde Byggelovens 13. I samme svar har Københavns Amt kun forholdt sig til søbredden, hvor der ikke er overtrådt gældende lovgivning. Ud fra notatet af er det interessante Københavns Amts svar til Rolighedsvej 35. Pga...."at der ikke er kendskab til rørlagte afløb eller tilløb, er der ingen holdepunkter for at antage..." Det kan kun tolkes som, at havde der været kendskab, som var der også en sag. Det må gøres gældende i denne sag. Denne kraftige terrænregulering en meter ind til lbx og loaq, der er foretaget på loar har skabt store problemer på de tilstødende naboejendommes grunde i form af meget højere vandstand i søerne og ubrugelige grunde/haver inklusiv Ih end tidligere. Sidste sommer stod vandet 40 cm over grundniveau. Det ville have betydet, at den nederste del af loar ville have stået under vand. Endvidere sker der en langt kraftigere udsving i vandstanden i søerne end tidligere. Det er interessant, at nederste del af grunden på Skovsøen 20 nu betragtes som et vådområde fra Gladsaxe Kommunes side. Vedr. Habitatdirektivet "Artikel 12, litra d indeholder således et direkte forbud mod "forringelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder" for de dyre- og plantearter som er nævnt i Habitatdirektivets bilag IVa og IVb. De arter som oftest vil være relevante i Danmark er fx de fleste danske flagermusearter, samt i særlig grad paddearterne stor vandsalamander og spidssnudet frø, som er udbredte i store dele af landet." Her har man helt klart forringet yngle og rasteområder med terrænreguleringen. Afslutningsvis må jeg anføre følgende fejl i notatet der rod i matrikel nr. Det er ikke lbx, som klager men måske lbz eller Ih. Det er Skovsøen 20, som har henvendt sig til kommunen om, at de to søer har været forbundet gennem et vådområde på loar. På ovenstående baggrund skal bygherre genetablere kanalen mellem de to søer og tilbageføre '/ terrænreguleringen på den nederste del af grunden til det oprindelige niveau. }

13 Med venlig hilsen På vegne af de 12 underskrivere Niels Christophersen

14 Habitatdirektivets regler om artsbeskyttelse med speciel fokus på frøer og salamandre. Forfattere: John Frisenvængé, Søren Blaabjerg, Eigil Worm og Martin Hesselsøe SB er udbygningschef i Farum kommune EW er advokat med speciale i bl.a. kommunal planlægning og naturbeskyttelse hos advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm, København JF og MH er fra firmaet AMPHI Consult - biologisk rådgivning og planlægning Beskrivelse af Habitatdirektivet Habitatdirektivet (92/43) omhandler beskyttelse af levesteder for udvalgte dyr og planter i EU. Direktivet blev vedtaget i EF i 1992, og implementeringen af direktivet er fortsat i fuld gang i Danmark. Et af det væsentligste resultater af direktivet er den nationale udpegning af en række såkaldte "Habitatområder" områder fordelt over hele landet. Sammen med "fuglebeskyttelsesområder", og "Ramsar områder" udgør habitatområderne de såkaldte Natura 2000 områder for international naturbeskyttelse i Danmark (se fx Skov- og Naturstyrelses hjemmeside I disse områder skal beskyttelsen af udvalgte særlige naturtyper samt levesteder for bestemte arter af dyr og planter prioriteres højt. Yderligere vil den offentligt finansierede indsats til beskyttelse og overvågning af dyr og planter i fremtiden sandsynligvis blive koncentreret i Natura 2000 områderne. Habitatdirektivet direktivet anviser nøje hvilke hensyn der skal tages til naturen indenfor habitatområderne. Det vil ofte være meget vanskeligt at gennemføre større anlægsprojekter indenfor de udpegede habitatområder. Ud over bestemmelser som vedrører de udpegede habitatområder, indeholder Habitatdirektivet nogle få bestemmelser af generel karakter, som har betydning overalt i EU, hvor visse arter af dyr og planter forekommer (også udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder). Disse bestemmelser er især fastlagt i direktivets artikel 12.1 det følgende beskæftiger denne artikel sig udelukkende med de generelle bestemmelser i artikel 12, som har betydning overalt i Danmark. Habitatdirektivets artikel 12 Artikel 12 i Habitatdirektivet indeholder en række meget generelle bestemmelser om en - streng - beskyttelse af bestemte dyre- og plantearter samt deres levesteder. De bestemmelser, som angår artsbeskyttelsen, er indarbejdet i den seneste revision af fredningsbekendtgørelsen, der bl.a. regulerer retten til indsamling af dyr (fx haletudser) i naturen. Ingen af de dyre- og plantearter som er omfattet af beskyttelsen er normalt efterstræbt i Danmark, så direktivets betydning er derfor koncentreret omkring beskyttelse af levesteder for arterne. Artikel 12, litra d indeholder således et direkte forbud mod "forringelse eller www amphi-plan.dk 1

15 ødelæggelse af yngle- og rasteområder" for de dyre- og plantearter som er nævnt i Habitatdirektivets bilag IVa og IVb. De arter som oftest vil være relevante i Danmark er fx de fleste danske flagermusearter, samt i særlig grad paddearterne stor vandsalamander og spidssnudet frø, som er udbredte i store dele af landet. Udover disse arter omfatter listen en række mere specielle arter som ikke er vidt udbredte i Danmark, men som kan forekomme talrigt i dele af landet. Antallet af plantearter beskyttet af direktivet er meget begrænset, og alle de relevante arter er sjældne i det meste af landet (se boks 1). Reglerne i Habitatdirektivets art. 12,1d, om beskyttelse af yngle- og rasteområder er ikke fuldt ud implementeret i dansk ret. Det er derfor vanskeligt for en kommune at vurdere betydningen af disse regler i forbindelse med nye bygge-og.anlægsprojekter med tilhørende lokalplanlægning. Det er således af væsentlig betydning, at der nu er fremkommet en praksis fra Naturklagenævnet, som kan tjene som vejledning for kommunernes opgaver og forpligtelser i denne forbindelse. Praksis om artikel 12 Naturklagenævnet har i nogle aktuelle sager haft lejlighed til at tage stilling til en række af de spørgsmål, som viser sig i praksis for kommunerne i forbindelse med Habitatdirektivets art. 12. Naturklagenævnet har foretaget en sammenfatning af sin praksis i NKO 296 fra december En række af de levesteder, der beskyttes efter bestemmelsen, vil samtidig være beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Dette betyder på den ene side, at det ikke vil være muligt at dispensere fra disse bestemmelser, hvis dette kan føre til en forringelse eller ødelæggelse af "yngle- eller rasteområder", og dispensationsmulighederne vil derfor være stærkt begrænsede i disse sager. På den anden side antager Naturklagenævnet også, at den beskyttelse, som Naturbeskyttelseslovens 3 yder, i øvrigt er tilstrækkelig for en række af disse arter, således at det ikke - for så vidt angår de områder, der er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens 3 - er nødvendigt med yderligere bestemmelser, f.eks. i lokalplaner. Kommunerne vil derfor især skulle interessere sig for de yngle- og rasteområder, der ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Det er her af særlig betydning, at Naturklagenævnet nu har slået fast, at bestemmelserne i Habitatdirektivet må tillægges direkte virkning i Danmark, selv om der ikke er fastsat særlige regler om udmøntningen af bestemmelserne i dansk ret. Dette betyder, at offentlige myndigheder - herunder kommunerne - direkte skal overholde direktivets bestemmelser og derfor skal tage hensyn hertil, bl.a. i forbindelse med den kommunale planlægning, men også ved udøvelse af andre beføjelser, myndighederne har i anden lovgivning. Forpligtelsen vil måske også kunne gælde for en kommune som grundejer. Naturklagenævnet ikke har udtalt sig herom. dk 2

16 Det ligger endvidere klart efter praksis, at en kommune i medfør af officialprincippet har en forpligtelse til at undersøge, om der er beskyttede arter, og hvad forekomsten af beskyttede arter betyder for udformningen af lokalplan, for at direktivet kan være overholdt. Hvor kommunerne har indhentet fagbiologisk bistand har Naturklagenævnet udtalt, at man ikke har fundet grundlag for at underkende udtalelserne fra disse. Det er således stærkt tilrådeligt og normalt praktisk nødvendigt, at kommunerne i disse sager sikrer sig fagkyndig bistand. Når der gennemføres en lokalplan, kan det meget vel være, at realiseringen af lokalplanens projekter vil have virkninger også uden for lokalplanområdet i forhold til de beskyttede arter. I så fald har kommunen også en forpligtelse til at foretage de fornødne undersøgelser uden for lokalplanområdet og også til at sikre, at direktivet bliver overholdt. Det er dog accepteret i praksis, at det var tilstrækkeligt, at kommunen havde erklæret, at den ville foretage sådanne undersøgelser inden realisering af lokalplanen, og at den også ville foretage det fornødne ud fra disse undersøgelser for at overholde direktivet i et tilstrækkeligt omfang uden for lokalplanens område. Et særligt punkt har været, om det særskilte forbud i direktivet mod forsætlige drab må anses for overtrådt, hvis man kunne forudse en øget trafikdødelighed for de beskyttede arter. Naturklagenævnet har imidlertid udtalt, at risikoen for en øget trafikdødelighed ikke i sig selv kan anses for at være en overtrædelse af forbudet mod forsætligt drab. Naturklagenævnet har i øvrigt givet udtryk for, at man ved bedømmelsen af kommunernes dispositioner også må hense til reglerne om proportionalitet og væsentlighed, og at der endvidere må være plads til et rimeligt skøn, også under hensyn til, at der ikke er sket en direkte implementering af reglerne. Disse betragtninger fører til, at hvor kommunerne i øvrigt har foretaget en fagbiologisk fornuftig behandling af sagen, vil man også kunne forvente, at kommunernes dispositioner opretholdes, selv om der klages. Det kan yderligere ses af klagesagerne, at overholdelsen af Habitatdirektivet klart er et retligt spørgsmål, som vil kunne påklages, og som vil blive undergivet en ret detaljeret vurdering af Naturklagenævnet, hvilket også må ses i lyset af, at direktivet udtaler, at der skal gælde en streng beskyttelsesordning for disse arter på de pågældende punkter. Der er derfor - også ud fra praksis - al mulig grund til, at kommunerne er omhyggelige med at foretage de fornødne undersøgelser og tilpasninger i forhold til Habitatdirektivet for at undgå klagesager og en eventuel underkendelse af planlægningen. Hvornår er Habitatdirektivet overholdt? Et særligt væsentligt spørgsmål, som der er taget stilling til i praksis, er, hvornår Habitatdirektivets krav om ikke at "forringe eller ødelægge yngle- eller rasteområder" kan anses for overholdt. Disse begreber giver således anledning til en række tvivlsspørgsmål i fortolkningen. Det vil ofte være lettere at fastlægge, hvad der er ynglesteder, men det kan stadigvæk volde vanskeligheder at afgrænse, hvad der hører med til et yngleområde i praksis. Begrebet "rasteområder" er endvidere i sig selv uklart i forhold til mange arter. Skov- og Naturstyrelsen har udtalt, at det må anses for at være sove- og hvilesteder, men også www. amphi-plan. dk 3

17 dette er vanskeligt at bedømme. Det står dog klart, at yngle- og rasteområder ikke omfatter alle levesteder. Et forsøg på en klar definition af og fastlæggelse af yngle- og rasteområder i praksis - og de krav, der må stilles i denne forbindelse - er imidlertid vanskeligt og heller ikke helt i harmoni med den overordnede målsætning i Habitatdirektivet om at opretholde bestandene af disse arter. Der er endvidere det spørgsmål, om der overhovedet kan foretages indgreb i sådanne områder, før forbudet mod forringelse eller ødelæggelse er overtrådt, eller om reglen skal forstås således, at det er nok, at et område som sådan fortsat fungerer uden mærkbar forringelse for de beskyttede arter til yngle- eller rasteformål, selv om der måske er ændret lidt på områdets indretning eller udformning (i det omfang dette ikke er i strid med Naturbeskyttelseslovens 3). For at kunne håndtere bestemmelserne i praksis på en måde, der også er biologisk forsvarlig, er det i de pågældende sager valgt at udforme lokalplanerne, så man sikrer, at man kan opretholde de pågældende bestande af beskyttede arter inden for lokalplanområdet i samme omfang som hidtil. Dette er i harmoni med Habitatdirektivets overordnede målsætning, og Naturklagenævnet har med støtte af Skov- og Naturstyrelsen accepteret, at man i hvert fald på det nuværende implementeringsstadium vil anse direktivbestemmelserne for overholdt, når dette er tilfældet. Når der er tale om lokalplanlægning af projekter i områder, hvor der forekommer beskyttede arter, vil man derfor kunne sikre planlægningens overholdelse af direktivet ved at udforme planlægningen i overensstemmelse med de krav, som biologerne stiller for at kunne udtale, at bestanden vil blive opretholdt, også selv om lokalplanen gennemføres. Et af de spørgsmål, der ikke er taget stilling til i denne forbindelse er, om udpræget menneskeskabte levesteder er omfattet af beskyttelsen, fordi en art har tilpasset sig de menneskeskabte forhold, og hvad betydningen herafer, hvis man ønsker at ændre på de forhold, som er kunstigt tilvejebragt. Et eksempel kunne være gamle bygninger der tjener som overvintringssteder for beskyttede paddearter. I denne situation er den praktiske vej frem, at man vælger at sikre bestandens opretholdelse som sådan på det berørte areal, idet man så undgår de vanskeligheder, der er forbundet med problemstillingen vedrørende kunstige levesteder. Det vurderes altså at bortskaffelse af menneskeskabte installationer (fx gamle huse) der tjener som raste- eller ynglesteder for de beskyttede arter, formentlig er lovlig, hvis man undgår nedrivning af bygningerne i den periode hvor dyrene opholder sig der, eller forhindrer dyrenes adgang til bygningerne i god tid inden nedrivningen. Yderligere skal bortskaffelsen af eksisterende kunstige rasteområder imødegås ved etablering af nye alternative rastesteder. Det må dog igen understreges af Naturklagenævnet endnu ikke specifikt har udtalt sig om dette punkt. Der arbejdes for øjeblikket i europæisk regi på en nærmere afklaring af rækkevidden af direktivet også i denne forbindelse, men indtil der foreligger en sådan afklaring - eventuel ved, at der kommer en afgørelse fra EU-domstolen - må den nævnte fremgangsmåde anses for at være lovlig efter gældende praksis. Yderligere vil denne fremgangsmåde være fagbiologisk tilfredsstillende og forsvarlig, da der fokuseres på bestandens overwww. amphi-plan.dk 4

18 levelse fremover i et dynamisk miljø, frem for statisk bevarelse af bestemte levesteder som ofte med tiden mister betydning for de beskyttede arter på grund af naturlige ændringer (fx tilgroning). Dispensations muligheder De kommunale myndigheder må gøre sig klart, at der i praksis ikke er mulighed for at dispensere fra direktivets bestemmelser. Den særlige mulighed for dispensation, der er nævnt i direktivets art. 16 er således så snæver, at den ikke vil være anvendelig i praksis på lokalt plan. Den udformede praksis om, at bestanden som sådan skal kunne opretholdes inden for det pågældende område, giver imidlertid også visse muligheder for, at området ændres, blot dette ikke samlet set er til skade for bestandens beståen, og giver derfor også en vis fleksibilitet for kommunens planlægning inden for rammerne af de fagbiologiske krav. Hvilken betydning har artikel 12 for fremtidens lokalplanlægning? Det ligger som nævnt klart, at kommunen er forpligtet til at foretage alle fornødne undersøgelser for at få belyst, om direktivets regler overholdes. Indledningsvis bør kommunen derfor undersøge, om der er beskyttede arter inden for lokalplanområdet eller områder, der bliver påvirket ved lokalplanens gennemførelse. Man skal her gøre sig klart, at selv om der er tale om arter, der er omfattet af direktivet, er nogle af disse arter særdeles almindelige i en række områder i Danmark. I Nordsjælland er f.eks. stor vandsalamander og spidssnudet frø jævnligt forekommende, og der er derfor meget ofte behov for undersøgelser i forhold til disse arter. Andre eksempler på almindeligt forekommende arter kan være flagermus, hvor stort set alle de danske arter er beskyttet af direktivet. Ofte vil kommunerne enten gennem kontakt til amtet elier til lokale afdelinger af Naturfredningsforeningen kunne få et indtryk af, om der grund til at forvente, at der er beskyttede arter i lokalplanområdet, ligesom man kan bede biologiske konsulenter vurdere det. Som forhold, der typisk kan indikere behov for undersøgelse, kan nævnes områder hvor der findes vandhuller eller vådområder i alle størrelser indenfor lokalplan området, eller i områdets umiddelbare nærhed. Hvis der er indikation af, at der kan være beskyttede arter, eller dette er kendt, eller kommunen i øvrigt anser det for nødvendigt at undersøge det, bør kommunen få det undersøgt af fagbiologiske eksperter, der tager stilling til, i hvilket omfang der forekommer de beskyttede arter, hvor de forekommer, og hvad der vil være nødvendigt for at sikre bestandens opretholdelse og dermed overholdelse af direktivet. Kommunerne bør her være opmærksomme på, at de biologiske forhold ofte betyder, at undersøgelserne kun kan foretages på bestemte årstider. Med hensyn til de mest almindeligt forekommende beskyttede arter af padder gælder det således, at arternes forekomst bedst fastlægges og kvantificeres i forårsperioden (martsmaj) suppleret med enkelte undersøgelser i løbet af sommeren. For andre grupper som bl.a. flagermus og insekter skal de fleste relevante undersøgelser foretages i sommerperioden. 5

19 Det er således vigtigt at tilrettelægge undersøgelserne i tilpas god tid, således at projektet og lokalplanlægningen ikke sinkes af, at man ikke kan få gennemført undersøgelserne på grund af årstiden. Ved udformningen af selve projektet og lokalplanen er det endvidere nødvendigt at sikre sig det fagbiologiske modspil, således at projektet kan tilrettes i forhold til de beskyttede arters behov. Dette kan dreje sig både om den grundlæggende udformning og placering af byggeri og veje, men også om forhold i forbindelse med dræning, etablering af nye levesteder, pleje af ubebyggede områder m.v. Man bør derfor sikre sig, at der bliver taget hensyn til de biologiske forhold i lokalplanen og endvidere sikre en kritisk fagbiologisk kontrol af lokalplanen, før den sendes i offentlig høring. Med hensyn til selve den praktiske udformning af lokalplanens bestemmelser om foranstaltninger til gavn for de beskyttede arter, har Naturklagenævnet præciseret, at bestemmelserne skal indføjes i selve lokalplanen og ikke kan videredelegeres til udmøntning i en landskabsplan el.lign., idet en sådan ikke anses for at have bindende virkning. Der kan også være situationer, hvor lokalplanen ikke er tilstrækkelig til at varetage de pågældende hensyn. Lokalplaner kan således i almindelighed ikke foreskrive handlepligt, og hvor der ikke er tilstrækkelig hjemmel til at løse forholdet ved lokalplan, har Naturklagenævnet udtalt, at kommunerne så må søge at sikre direktivets overholdelse på anden måde i det omfang, kommunerne har hjemmel hertil. Hvis situationen er den, at kommunen ikke har hjemmel til at fastsætte de fornødne bestemmelser, selvom det står klart, at gennemførelse af lokalplanen vil føre til en krænkelse af reglerne i Habitatdirektivet, kan man tænke sig, at lokalplanen ikke kan gennemføres. Det er dog formodentlig nok, at der på andet grundlag - fx i deklarationer fra bygherrens side - påtages de fornødne forpligtelser med offentlige myndigheder som påtaleberettigede. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at EU-domstolen i forbindelse med andre af Habitatdirektivets bestemmelser har udtalt, at forpligtelserne også gælder, selv om der er tale om allerede bestående aktiviteter. De kan som bekendt ikke standses ved en lokalplan, men hvis de er i strid med Habitatdirektivet, vil kommunen som myndighed skulle søge at hindre aktiviteterne på anden måde, og ellers må det være op til den danske stat, som den forpligtede ifølge direktivet til at sikre, at sådanne aktiviteter ikke fortsætter i strid med direktivet. Ved udformningen af projekter og lokalplaner vil sikring af bestandens bevarelse ofte kunne nødvendiggøre, at væsentlige dele af arealerne ikke bebygges, og at der fastsættes specificerede naturvenlige mål for pleje af de ubebyggede områder, sikring af passage på tværs af nye trafikerede veje og eventuelt sikring af fornødne levesteder inden for lokalplanområdet. Det kan fx dreje sig om etablering af hegn og underføringer som forhindrer de beskyttede arter i at færdes på vejene. I andre tilfælde vil det være relevant at etablere nye fugtige lavbundsarealer og kunstige overvintringssteder i forbindelse med grønne områder mellem 6

20 bebyggelsen, eller at sikre en beplantning i området som skaber de rette levevilkår for de beskyttede arter. Også i forbindelse med selve gennemførelsen af anlægsarbejder og byggeri vil der skulle tages hensyn til de beskyttede arter, således at bestanden skades mindst muligt gennem den måde, hvorpå arbejderne udføres. Der kan således være årstidsbestemte begrænsninger i, hvornår vegetation eller bygninger kan fjernes, fordi de tjener som overvintringssteder eller tilsvarende biologisk betingede forhold, som kan gribe ind både praktisk og tidsmæssigt i realiseringen af lokalplaner. Det kan fx være relevant med periodevis opstilling af midlertidige hegn som forhindrer de beskyttede dyrearter i at færdes i de områder som er udsat for meget voldsomme anlægsaktiviteter. Et praktisk eksempel Lokalplan 32.1 (Rørmosegaard) i Farum kommune er i 2002 udarbejdet på baggrund af omfattende indledende biologiske undersøgelser. Undersøgelserne påviste tilstedeværelse af to arter som skal beskyttes iht. Habitatdirektivet (spidssnudet frø og stor vandsalamander). Begge arter er almindelige i Nordsjælland, men direktivet foreskriver, som beskrevet, at arternes yngle- og rasteområder skal beskyttes. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blev større arealer helt friholdt for byggeri. Kommunen har, med fagbiologisk bistand, sikret af de friholdte arealer efter byggeriets afslutning skal plejes for at opnå optimale forhold for de beskyttede arter. Derudover etableres en paddetunnel og -hegn som forhindrer de beskyttede arter i at færdes på en vej som passerer meget tæt på et af ynglestederne i området. Endelig er der lavet forslag til etablering af kunstige overvintringssteder for de beskyttede arter overalt på arealet. Lokalplanen sikrer således arternes mulighed for at trives i området på lang sigt. Sammenfatning I fremtiden kan man tænke sig, at der fremkommer andre fortolkningsbidrag til Habitatdirektivets art. 12, end de nu foreliggende. Som det er i dag, må man imidlertid tilråde kommunerne at søge fagbiologisk bistand i god tid, hvor der blot er risiko for tilstedeværelsen af beskyttede arter. Habitatdirektivets art. 12 stiller således udvidede krav til kommunernes brug af fagbiologisk ekspertise, og man må gennem den tidsmæssige indpasning af denne søge at opnå, at lokalplanlægningen (kommuneplanlægningen) kan gennemføres smidigt og ikke sinkes. Afslutningsvis kan den optimale implementering (baseret på den nuværende viden) af Habitatdirektivets art. 12 i lokalplanlægningen opsummeres således: Findes arter omfattet af Habitatdirektivet i området eller tilgrænsende områder? (Oplysninger kan skaffes gennem kontakt til Amtet, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, andre organisationer-og via biologiske konsulenter). Hvis forekomst af beskyttede arter kan afvises på forhånd, kan lokalplanlægningen fortsætte uden særlige biologiske hensyn (de følgende punkter vil i den situation være irrelevante). Hvis der findes beskyttede arter i området, bør kommunen iværksætte en biologisk undersøgelse som klarlægger hvilke arter der findes i området, samt skitserer omfanget af disse arters beskyttede levesteder. www. amphi-plan.dk 7

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Lovliggørende dispensation til på vilkår at brinksikre søbredden på matr.nr. 77 d, Hareskov By, Værløse, beliggende Åvej 20 A, Hareskovby.

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider:

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider: Farum Kano og Kajakklub Skallepanden ved Furesøen V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum Att.: Bent Henriksen 3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Furesø Kommune modtog den 1. juli 2013 din ansøgning

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste.

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste. Lovliggørende dispensation til oprensning af sø. Afslag på ansøgning om dispensation til at anlægge forbindelse imellem søen og et kunstigt anlagt bassin på matr. nr. 17a Kirke Værløse samt påbud om at

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af sø Elisabeth Holst Knudsen Nørbygårdvej 40 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 20 00 Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 naturogvand@haderslev.dk

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse. Natur og Miljø har modtaget en ansøgning om dispensation til at oprense en sø beliggende på de

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12.

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til etablering af 2 trætopklatrebaner,

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/ Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej 4 2980 Kokkedal Birgitte Sølvkjær Telefon: 72565937 bisk@fredensborg.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til udjævning af brinker ved Dalgård Sø på mat. nr.

Læs mere

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 25.

Læs mere

Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej Fredensborg. Vand og Natur Lisa Groth

Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej Fredensborg. Vand og Natur Lisa Groth Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej 72 3480 Fredensborg Vand og Natur Lisa Groth 72 56 23 90 Ligr@fredensborg.dk Sagsnr. 15/35894 09-12-2015 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

DETTE ER IKKE EN BYGGETILLADELSE.

DETTE ER IKKE EN BYGGETILLADELSE. Johannes Christian Mathiesen Sundparken 61 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å.

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å. Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 2 3500 Værløse Dispensation til at anlægge ridesti gennem Gisselfeld Eng og bro over Tibberup Å, beliggende matr. nr. 31 a Jonstrup Vang, Værløse. Furesø Kommune modtog

Læs mere

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal Arkitekt m.a.a. Kurt Birk Lindhøjvej 10, Begtrup 8420 Knebel Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en 1.100 m² stor kold hal 06-01-2011 Sagsnr. 10/24917 Kontaktperson: Der

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro Side 1/6 Ole Gade Sirvej 18 7500Holstebro Dato: 18-10-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-17-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose Henrik Sønderris Sønderrisvej 4 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.01.2016 Sagsnr. 15/25592

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Dispensation til oprensning og udvidelse af sø på Frøstjernevej 26

Dispensation til oprensning og udvidelse af sø på Frøstjernevej 26 Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk Jacob Øhlenschlæger Frøstjernevej 26 2880 Bagsværd 20. oktober 2015 Dispensation til oprensning og udvidelse af

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Ansøgning/Baggrund I (FH) har med mail af 7. marts 2015 ansøgt om oprensning af bl.a. disse 2 søer:

Ansøgning/Baggrund I (FH) har med mail af 7. marts 2015 ansøgt om oprensning af bl.a. disse 2 søer: Forsyning Helsingør, spildevand Att: Lene Mausson Pankoke Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/5699 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Biolog

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør.

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr.nr. 5d, Ørum By, Ørum, Nørremarksvej 24, 8721 Daugård

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr.nr. 5d, Ørum By, Ørum, Nørremarksvej 24, 8721 Daugård Giske Anniken Risager Ørumvej 60 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-7-16 17.3.2016

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirsten Eskesen Kaalundsvej 43 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 15/00727-16 Ref. Laura Storm Henriksen 15-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsbøje ud for matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup,

Læs mere

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng.

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng. Jakob Olsen Plejeltvej 22 3100 Hornbæk Mail: ravnegaard@hotmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

3 dispensation til anlæg af kloakledning gennem naturområde på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse og 88 Kr. Værløse By samt 7f Kr.

3 dispensation til anlæg af kloakledning gennem naturområde på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse og 88 Kr. Værløse By samt 7f Kr. Furesø Egedal Forsyning Knud Bro Allé 1 3660 Stenløse Att.: Kasper Heinicke 3 dispensation til anlæg af kloakledning gennem naturområde på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse og 88 Kr. Værløse By samt 7f Kr.

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Ejendommene matr. nr. 3 acs, 3 gc, 3 aqæ, 88 q, 4 po og 1 ai Gilleleje By, Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 7

Ejendommene matr. nr. 3 acs, 3 gc, 3 aqæ, 88 q, 4 po og 1 ai Gilleleje By, Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 7 Torben Bækgård Skovhus Arkitekter Gl. Kongevej 74C, 1. Sag: 2016/09071 004 Id: 007882 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 08. april 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Side 1/6 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Dato: 04-04-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-21-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)... Hillerød Kommune Trollesminde Allé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for Boligejendom ApS v. Procasa Nørre Voldgade 22, 1. sal 1358 København K Att.: Steen Fischer Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende

Læs mere

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at Side 1/7 Amphi Consult v/per Klit Christensen Vistelhøjvej 5 6933 Kibæk Per.klit@mail.tele.dk Dato:11-03-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013 HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 26. november 2013 Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af en pavillon på matr.nr. 12m, Hestlund By, Bording, beliggende ved Skyggevej 21 A, 7441 Bording

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen: Kim Stilling Andersen Edisonsvej 12 8260 Viby J Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende fritidshus

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen samt Kommuneplantillæg nr.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen samt Kommuneplantillæg nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. juli 2012 J.nr.: NMK-33-00757 Ref.: ssc/nyape AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr.

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Afgørelse Ændret anvendelse af vandtårn og Adventurecenter, Brokhøjvej 23, 8740 Brædstrup

Afgørelse Ændret anvendelse af vandtårn og Adventurecenter, Brokhøjvej 23, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Lars Nyhus Henriksen Søndervang 17 8654 Bryrup Byggesag Sagsbehandler: Mogens Christensen Direkte: 76292588 Mobil: 7629 2588 Afgørelse Ændret anvendelse af

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013 Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande 8. februar 2013 Landzonetilladelse til opførelse af økologisk kummehus i forbindelse med dambruget, Dørslundvej 81, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Dispensation til midlertidigt gennembrud af et beskyttet jorddige i.f.m. kabellægning af et 50 kv kabel mellem Græsted og Skævinge

Dispensation til midlertidigt gennembrud af et beskyttet jorddige i.f.m. kabellægning af et 50 kv kabel mellem Græsted og Skævinge Radius, Anlægsprojekter Att.: Senior Project Lead Thomas Toftman Hansen Sag: 2017/04014 026 Id: 01.05P00 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 16. marts 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Arne Kamp Hvidovre Strandvej 57A 2650 Hvidovre Kystdirektoratet J.nr. 16/00820-8 Ref. Martin Cenholt Kjeldgaard 02-06-2016 Dispensation til efter nedrivning at genopføre beboelsesejendom delvis inden for

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til inddragelse af garage til beboelse inkl. loftsudnyttelse

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere