Det Københavnske Teatersamarbejde. - strategi 2015/ /19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Københavnske Teatersamarbejde. - strategi 2015/ /19"

Transkript

1 Det Københavnske Teatersamarbejde - strategi 2015/ /19

2 Teatrene og deres omverden Teatrene møder udfordringer i omverdenen, der peger i vidt forskellige retninger. En teaterchef skal på én gang skabe kunstnerisk legitimitet og en god forretning. Teaterchefen skal tillige gøre sit kulturtilbud attraktivt og overbevise om, at teatret skaber en kommunikation, det er umagen værd at indgå i. Alt sammen over for et publikum, der bliver stedse mere differentieret og uensartet i dets referenceramme. s. 2/ 10 Der er ingen patentløsninger på, hvordan teatrene finder vej i omverdenen. Det er ledelsen på det enkelte teater, der skal lægge en strategi for og beslutte, hvordan det pågældende teater med sin profil og sit tilskud skaber en bæredygtig drift. Teatersamarbejdet skal som institution ikke blande sig heri. Teatersamarbejdet skal som institution alene skabe rammer, der giver de deltagende teatre den nødvendige styrke til at håndtere de store udfordringer. Som del heraf har KbhT bedt medie- og responsbureauet Mediabroker om at afdække faktorer i teatrenes omgivelser, der påvirker deres udvikling. Kommissoriet for dette arbejde nævner følgende temaer, hvortil der stilles spørgsmål: Publikumsgrupper og adfærd Effekten af teatrenes kunstneriske profiler Teatrenes konkurrencesituation Bygninger Bæredygtighed med udgangspunkt i begrebet samfundsansvar, hvor der arbejdes med sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer Mediabroker omformulerer problemstillingen med spørgsmålet: Hvordan får teatrene solgt én billet mere? og arbejder i den sammenhæng med fire forskellige publikumsgrupper: 1) de unge, 2) højfrekvente teatergængere, 3) lavfrekvente teatergængere og 4) ikke brugere af teater. Nedenfor følger Mediabrokers vigtigste anbefalinger: MEDIABROKER: KbhT Omverdensanalyse Executive Summary, uddrag Fokuser kun på de lavfrekvente teatergængere Det interessante er at fokusere på at få flere af de lavfrekvente i teatret det er dem de fem teatre skal have til at købe en billet mere om året. Derfor skal markedsføringen være målrettet de lavfrekvente, som har en anden adfærd end de højfrekvente.

3 Overvej hvordan den korte købshorisont kan udnyttes De højfrekvente køber primært deres teaterbilletter i god tid lige ved salgsstart i foråret, mens de lavfrekvente venter til forestillingerne nærmer sig i efteråret. Næsten 60 % af alle ordrer er lagt en måned op til forestillingen, og denne tendens er stigende gennem de fire år. Hele 26 % af alle ordrer bliver lagt en uge op til forestillingen, og 6 % af alle ordrer sker på selve dagen for forestillingen. Teatergængerne er altså tilvendt den tendens, der er omkring, at man vil have tingene med det samme. s. 3/ 10 Teatrene kan på den baggrund med fordel have en strategi om at køre markedsføring tæt op til en forestilling, hvor der bliver gjort opmærksom på, at der evt. stadig er billetter tilbage. Det kan også være i form af oplysning på billethjemmesiden, hvor man tydeligt kan se hvilke forestillinger, der er ledige billetter til på den pågældende dag. Udnyt kontakten der er i købssituationen Kunderne skal have et incitament for at komme i teatret igen, og det er oplagt at give dem det i købssituationen, hvor vi allerede har fat i dem. Det kan være i form af rabat, information eller lignende. Det er der et stort potentiale i, for de bliver ikke kontaktet automatisk, sådan som systemet er i dag. Det er samtidig vigtigt at understrege, at dette system ikke vil kunne blive lavet af et enkelt teater alene. Det skal være et sammenspil mellem de fem teatre eller eventuelt flere teatre. Kommunikation kan ændre opfattelsen af, at det er besværligt at gå i teatret Der er en perception omkring, at en tur i teatret skal planlægges i for god tid. Denne perception kan ændres ved kommunikation. Der er samtidig et ønske om, at der er mulighed for at købe samlede pakker, hvor teatret eksempelvis købes i en pakke sammen med et restaurantbesøg, hvilket vil kunne gøre teateroplevelsen som helhed lettere tilgængelig. Prioriter komfortable sæder i teatret Analysen har flere steder vist, at komfortable sæder i teatret er en vigtig faktor. Anbefalingen er her, at gode siddepladser skal prioriteres, således at et teater ikke bliver fravalgt af denne grund. Fortsæt arbejdet med at få unge i teatret Ved fortsat at have fokus på at få unge i teatret kan deres tradition omkring det at gå i teatret blive påvirket i en tidlig alder. Det er derfor vigtigt, at teatrene fortsætter deres arbejde med at få de unge i teatret.

4 Vision og strategi Visionen er, at Det Københavnske Teatersamarbejde skaber rammer for Teatre i udvikling og med et højt aktivitetsniveau Teatre, der får styrke gennem samarbejder og netværk med dansk scenekunst i hele dens bredde Teatre, som præsenterer vedkommende og alsidige forestillinger Teatre, som har internationalt udsyn med rødder i Danmark s. 4/ 10 I forlængelse heraf lægger KbhT følgende overordnede strategiske spor for organisationens overordnede udvikling i perioden 2015/ /19: Stærke institutioner, der kan udvikle scenekunsten Teatrene skal hver for sig og med det økonomiske sikkerhedsnet, KbhT stiller til rådighed, have styrke til at udvikle scenekunsten. Teatrene skal på baggrund af den enkelte teaterdirektørs kunstneriske beslutninger udfolde teatrets profil og som led heri kunne foretage satsninger, som indebærer økonomiske risici ud over safety first hensyn. Inden for den gældende økonomiske ramme kan denne strategiske forudsætning kun tilgodeses, hvis ressourcerne ikke fordeles mellem flere end 5 enheder. Derfor ønsker KbhT at fastholde det nuværende antal teatre. (Se uddybning i tekstboksen samt tabel 1). Teatrenes økonomiske vilkår Teatersamarbejdets 5 teatre har økonomiske vilkår, hvor de over en 4-årig periode gennemsnitligt har et offentligt tilskud pr. betalende tilskuer på 417 kr. og pr. tilskudskrone her en billetindtægt på 0,48 kr. De tilsvarende tal for landsdelsscenerne i Århus, Odense og Ålborg er 776 og 0,17 kr. (Se tabel 1). Sammenlignet med landsdelsscenerne producerer teatersamarbejdets teatre for et væsentligt mindre tilskud og præsterer en relativt højere egen indtjening. Dette indikerer, at ændringer i antallet af teatre i KbhT snarere end en forøgelse vil gå i retning af en reduktion - hvis ellers de deltagende teatres drift skal have vilkår, der sætter dem i stand til at håndtere de modstridende udfordringer, som et stort teater møder i sin omverden. Med udgangspunkt i en analyse af teatrenes virksomhed for perioden 2009/ /13 anser KbhT det dog for muligt at opretholde det nuværende antal på 5 teatre forudsat, at der også i den kommende periode holdes et vågent øje med teatrenes økonomi og balancen i deres drift.

5 Tabel 1. Gennemsnitlige nøgletal for landsdelsscenerne og KbhT teatrene 2009/ /13 1 Offentligt tilskud pr. betalende Billetindtægt pr. tilskudskrone tilskuer Landsdelsscenerne 776 0,17 KbhT 417 0,48 s. 5/ 10 Ensartede vilkår for teatre i en decentral organisation Teatrenes daglige samarbejde skal finde sted inden for rammer, som fremmer ligeværdighed, gensidig respekt samt åbenhed for samarbejde med scenekunstens andre parter. Det har to konkrete konsekvenser: 1. Der skal være ensartede vilkår for de teatre, som indgår i organisationen. Med hver deres profiler og bygninger samt de heraf afledte opgaver vil KbhT yde støtte til teatrene efter gennemsigtige og ensartede principper. 2. Opgaver vedrørende teatrenes daglige samarbejde varetages decentralt. Dette princip er allerede lagt til grund for vigtige områder i indeværende strategiperiode. Således har teatrene selv overtaget det fulde ansvar for deres fælles billetsalg og markedsføring. KbhT tilrettelægger også bistanden til overenskomstforhandlingerne for teatrenes forskellige personalegrupper i et tæt samarbejde med Danske Teatres Fællesorganisation (DTF). Som de store teatres arbejdsgiverforening har DTF aftaleretten på vegne af medlemsteatrene og fastlægger hermed substansen i teatrenes krav ved overenskomstforhandlingerne. Dette decentrale princip indebærer også, at samarbejdet står åbent for andre parter. Teatre, som f.eks. ønsker samarbejde inden for de to nævnte områder kan melde sig ind i hhv. foreningen BilletBillet eller DTF, uden at KbhT blander sig - endsige bliver part heri. Teatrenes produktioner og samarbejdet med andre teaterproducenter I en tid, hvor ressourcerne er knappe, og der ikke kan forventes tilført teatrene yderligere offentlige tilskud, kan samarbejder og co-produktioner give en bedre samlet udnyttelse af ressourcerne. Det gælder såvel den konkrete produktionsstøtte som den fulde udnyttelse af teatrenes kapacitet. Det understøtter dette hensyn, at Scenekunstloven rummer mulighed for, at frie grupper, der modtager produktionsstøtte fra Kunstfonden, kan gæstespille på de 1 Kilde: Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT, 2014)

6 store teatre. Der er tilmed i Kunstfonden afsat særlige puljemidler, der kan medfinansiere gæstespil. Kunstfonden har samtidig udarbejdet retningslinjer for samarbejder mellem frie grupper og store teatre, der er baseret på ideen om ligeværdige kunstneriske parter og ligelig fordeling af produktionsomkostninger. s. 6/ 10 KbhT vil derfor gennem en model for fastlæggelsen af tilskud til teatrene skabe incitamenter for, at teatrene søger sådanne samarbejder eller med andre store teatre gerne med hertil hørende ekstern delfinansiering af produktionsomkostninger. KbhT forventer i denne forbindelse, at teatrene engagerer sig i festivalaktiviteter i samarbejde med andre aktører. Aktivitet i husene samt fortsat opgradering af teaterbygningerne Med de forskelle, der er begrundet i teatrenes forskellige profiler samt de heraf afledte hensyn til teatrenes forskellige produktionsformer, skal der være mest mulig aktivitet i teaterbygningerne. Med henblik på at understøtte dette mål vil Teatersamarbejdet fortsætte med at opgradere og udvikle teatrenes fysiske rammer, således at de er konkurrencedygtige med andre kulturhuse og dermed attraktive for publikum. Bygningerne skal indeholde de nødvendige faciliteter på et imødekommende niveau og ad den vej være de fornødne rammer for høj service. De skal fremstå i god vedligeholdelsesstand og samtidig være bæredygtige i forhold til miljøet. I forlængelse af omverdensanalysens anbefaling af, at siddekomforten skal prioriteres, afsætter KbhT af sin disponible egenkapital 5 mio. kr. til forbedringer af siddekomforten i teatrene. Bæredygtighed KbhT afsætter samtidig ressourcer til en kortlægning af bygningernes bæredygtighed samt en heraf afledt plan for løbende investeringer, der tilgodeser og afhjælper bygningernes eventuelle belastning af miljøet. KbhT afsætter 1 mio. kr. af sin disponible egenkapital til arbejdet med bæredygtighed. Publikum tilkendegiver i omverdensanalysen, at teatrene skal have gode vilkår for de ansatte. KbhT lægger derfor vægt på, at teatrene gør en aktiv indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø.

7 Disse tiltag er tænkt som første led i en proces, hvor man på sigt kan arbejde med andre aspekter af bæredygtighed på teatrene. s. 7/ 10 Et alsidigt repertoire og varieret udbud Staten yder tilskud til KbhT med henblik på, at teatrene i ordningen tilsammen kan bidrage til, at der i hovedstaden opføres et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker, samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for scenekunsten. Det er Det Københavnske Teatersamarbejdes opgave at koordinere de enkelte teatres profiler til et samlet varieret udbud. KbhT vurderer, at Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater med deres profiler har leveret og fremadrettet kan opfylde disse krav. Deltagende teatre i perioden 2015/ /19 Med udgangspunkt i disse overordnede strategiske hensyn og efter høring af det rådgivende Direktørforum vil Teatersamarbejdet også i de kommende år bestå af nedennævnte teatre og med de anførte kunstneriske profiler: Teater Betty Nansen Teatret med biscenen Edison Folketeatret med biscenerne Hippodromen og Børnescenen Nørrebro Teater med biscenen Rialto Republique med biscenen Lille Scene samt foyerscener Østre Gasværk Teater med biscenen Foyerscenen Profil Nye eksperimenterende fortælleformer og kunstneriske alliancer, nyskreven dramatik og klassikere læst på nye måder Folkelige og seriøse forestillinger. Spektakulært familieteater Det moderne morskabsteater og musikforestillinger Nyskabende dansk og international scenekunst. Sammensatte kunstarter der udfordrer teaterbegrebet Store, slagkraftige forestillinger og musikteater Som del af nærværende strategi har KbhT fastsat en procedure for valg af teatre i ordningen, tilgængelig på kbht.dk.

8 Kunstnerisk udvikling og nytænkning samt internationalt arbejde Med henblik på at understøtte teaterledelsernes mulighed for at sikre den fornødne kunstneriske udvikling og nytænkning tages der som del af strategien to initiativer: Udviklingsaftale med Republique Det fremgår af de kunstneriske profiler, at Republique har et særligt ansvar for nyskabende dansk og international scenekunst samt for sammensatte kunstarter, der udfordrer teaterbegrebet. Med henblik på at understøtte denne profil har KbhT indgået en udviklingsaftale med Republique. Heri fastsættes mål og rammer for teatres virksomhed i strategiperioden, herunder for det internationale arbejde samt dettes samspil med forestillingerne i København. Som del af aftalen afsættes ressourcer til en række bygningsmæssige forbedringer, der også har til formål at sikre yderligere fleksible rammer for navnlig intime forestillinger og gæstespil. s. 8/ 10 Udviklingspulje på 3 mio. kr. årligt. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. årligt som støtte til kunstnerisk udvikling og nytænkning på de 4 øvrige teatre. Som allerede nævnt det teaterchefen på det enkelte teater, som træffer de kunstneriske beslutninger, der bedst muligt udfolder teatrets profil. Det er det enkelte teater, som skal kunne foretage satsninger, som indebærer økonomiske risici ud over safety first hensyn. Samtidig skal Teatersamarbejdet drives ud fra hensynet til på ensartede vilkår at understøtte teatre i en decentral organisation. Af de nævnte grunde har bestyrelsen valgt at foretage en 4-årig fordeling af udviklingspuljen. De tildelte midler skal anvendes til udviklingsformål efter kriterier fastsat af det enkelte teater. Teatret skal i årsrapporten dokumentere, at midlerne er anvendt til formålet og hvorvidt, udviklingsmålene efter teatrets vurdering er opnået. Alle teatrene kan selvsagt arbejde internationalt. Sådanne samarbejder på tværs af landegrænser kan have mange forskellige former. Det er op til det enkelte teater at forholde sig til internationalisering på den måde, teatret finder relevant og muligt.

9 Publikumsudvikling samt øvrig opfølgning på omverdensanalyse KbhT lægger vægt på, at det enkelte teater selv har ansvaret for at tilrettelægge sit billetsalg, og at teatrenes ledelser som del heraf og i fastlæggelsen af strategi forholder sig til omverdensanalysens anbefalinger. s. 9/ 10 I forhold til, hvor centralt spørgsmålet om publikumsudvikling står ikke alene for teatrene i KbhT, men også alle andre teatre i Danmark vil det være et krav fra KbhT, at hvert af de fem teatre i teatrets egen strategi fastsætter mål for publikumsudvikling, afsætter ressourcer hertil og i årsrapporten tager stilling til, hvorvidt de opstillede mål er nået. KbhT prioriterer, at teatrene etablerer det bredest mulige samarbejde om publikumsudvikling også gerne med teatre uden for Teatersamarbejdet, men overlader det til det enkelte teater at tage stilling til, hvordan og i hvilket omfang, der skal samarbejdes med andre teatre, andre kulturinstitutioner, uddannelsessektoren og andre relevante aktører. I denne forbindelse forudsætter KbhT, at teatrene bidrager til en høj grad af videndeling og erfaringsudveksling med hinanden og med andre teatre og aktører. Publikumsudvikling skal her opfattes i bred forstand. Det omfatter både spredning og mangfoldighed af publikumsgrupper, hvordan teatret interagerer med publikum på forskellige måder og hvordan teatrene kan tiltrække så stort et publikum som muligt Til finansiering af publikumsudvikling sker der i forhold til det antal opførelser, teatrene som minimum skal realisere, en reduktion på 5 % i sæsonerne 2015/ /19. Mediabrokers omverdensanalyse er vedlagt som bilag til strategien. Tværgående administrative opgaver Ud over de tværgående administrative opgaver, som Teatersamarbejdet allerede varetager på teatrenes vegne, vil KbhT udarbejde analyser af de overordnede tendenser i udviklingen i billetsalget. Dette fordi udviklingen i publikums adfærd har en så central betydning for teatrenes virksomhed. Formålet er således at understøtte teatrenes arbejde med publikumsudvikling, hvor direktørforum forudsættes at fungere som styregruppe for tværgående initia-

10 tiver. Direktørforum opfordres til i planlægningen af konkrete aktiviteter at tænke dette bredt, også ift. videndeling og samarbejde på tværs udover teatersamarbejdet. KbhT afsætter i strategiperioden 1 mio. kr. til dette formål. s. 10/ 10 Udviklingsmål og flere bundlinjer Teatrene skal sammen med budgetgodkendelsen 1. maj 2016 fremsende forpligtende strategiske udviklingsplaner til KbhT. Hvert teater skal her beskrive, hvordan teatret i strategiperioden vil arbejde med, fastsætte mål for og afrapportere på flere bundlinjer: 1) Økonomi og aktiviteter 2) Kunstnerisk udvikling 3) Publikumsudvikling 4) Bæredygtighed, herunder arbejdsmiljø for teatrets medarbejdere

Det Københavnske Teatersamarbejde - strategi 2015/16-2018/19 Teatrene og deres omverden Teatrene møder udfordringer i omverdenen, der peger ividt forskellige retninger. En teaterchef skal på én gang skabe

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Hvad er baggrunden for beslutningen om en ny teaterstruktur? I KbhT s strategi for 2015/16-2018/19 konstaterede bestyrelsen i maj 2015, at det økonomisk kun lige

Læs mere

OMVERDENSANALYSE KONKLUSIONER & ANBEFALINGER KBHT

OMVERDENSANALYSE KONKLUSIONER & ANBEFALINGER KBHT OMVERDENSANALYSE KONKLUSIONER & ANBEFALINGER KBHT 30.04.15 Executive Summary Omdrejningspunktet for omverdensanalysen er at afdække de faktorer i KbhT s omgivelser, der påvirker organisationens udvikling.

Læs mere

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 mission Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen 3 2.

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde NOTAT. s. 1/ 14. Baggrund, generelle bemærkninger og kilder

Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde NOTAT. s. 1/ 14. Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT) ønsker med dette notat at give et overblik over

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Det Københavnske Teatersamarbejde. Historie

Det Københavnske Teatersamarbejde. Historie Det Københavnske Teatersamarbejde Historie 1975-2014 Den selvejende institution Det Københavnske Teatersamarbejde har siden den blev stiftet i 1975 eksisteret under fire forskellige navne: Den Storkøbenhavnske

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Resultataftale mellem Betty Nansen Teatret og Københavns Teater for 1. juli juni 2011

Resultataftale mellem Betty Nansen Teatret og Københavns Teater for 1. juli juni 2011 Resultataftale mellem Betty Nansen Teatret og Københavns Teater for 1. juli 2007-30. juni 2011 Københavns Teater har i sin strategi for 2006/07-2010/11 besluttet at tilbyde Betty Nansen teatret at indgå

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Der er efter ønske fra Pia Kjærsgaard (DF) stillet følgende samrådsspørgsmål til ministeren:

Der er efter ønske fra Pia Kjærsgaard (DF) stillet følgende samrådsspørgsmål til ministeren: Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 129 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg om Københavns Teater og Det Ny Teater Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 4. maj

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

S C E N E K U N S T D I A L O G V I S I O N S P A P I R F O R U D V I K L I N G E N A F S C E N E K U N S T E N I D A N M A R K

S C E N E K U N S T D I A L O G V I S I O N S P A P I R F O R U D V I K L I N G E N A F S C E N E K U N S T E N I D A N M A R K SCENEKUNSTDIALOG Visionspapir for udviklingen af scenekunsten i Danmark Udgivet maj 2015 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Rapporten kan læses og downloades på Kulturministeriets hjemmeside

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Strategidokument til rammeaftale imellem Det Københavnske Teater samarbejde og Kulturministeriet 1. januar 2012 til 31.

Strategidokument til rammeaftale imellem Det Københavnske Teater samarbejde og Kulturministeriet 1. januar 2012 til 31. Strategidokument til rammeaftale imellem Det Københavnske Teater samarbejde og Kulturministeriet 1. januar 2012 til 31. december 2015 i i Sammenfattende omverdensanalvse Teatersamarbejdets omverden Publikum

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV Punkt 11. Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV 2016-033769 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Handicapafdelingen, som led i udmøntningen af

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

CPH STAGE 2017 i tal og billeder NEVER NOT RELEVANT

CPH STAGE 2017 i tal og billeder NEVER NOT RELEVANT CPH STAGE 27 i tal og billeder NEVER NOT RELEVANT CPH STAGE er en markant kulturbegivenhed nationalt og et vigtigt udstillingsvindue for dansk scenekunst inter nationalt. Festivalen er et åbent samarbejde

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Teater. En tur i teatret for 2 personer Vælg blandt 9 forskellige teatre

Teater. En tur i teatret for 2 personer Vælg blandt 9 forskellige teatre Teater En tur i teatret for 2 personer Vælg blandt 9 forskellige teatre 2 Sund livsstil En oplevelse for krop og sjæl for 1 person Vælg blandt mere end 40 oplevelser 1 EN HELT SPECIEL OPLEVELSE! Den bog,

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 28. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 10 Mødedatoer: 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

LIMFJORDSTEATRET

LIMFJORDSTEATRET LIMFJORDSTEATRET 2017-2020 Vision, Mission, Værditilbud, Services, Strategi og Opsamling på personalets Strategiseminar i januar 2016 VISION & MISSION VISION Limfjordsteatret - vi vil forandre verden med

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre En journalist klagede til ombudsmanden over Kulturministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016 Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Revideret september 2016 Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv VUC Århus Bestyrelsen Strategiplan 2016 Resumé PC/20/08/10 I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission Mobilitet baseret på faglig, differentieret,

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere