Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens"

Transkript

1 Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1

2 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane- og vejnet. Derfor forventes både persontrafikken og godsmængden at stige markant frem mod Almindelig sporfornyelse i de kommende år planlægges udført på samme tid som Vamdrup-Vojens udbygges til dobbeltspor, for at minimere generne for såvel operatørerne på strækningen som naboerne til det nye spor. Fuld udbygning til dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens vil medvirke til at sikre den nødvendige kapacitet for et stigende antal godstog i perioden frem til åbning af den faste forbindelse over Femern Bælt. Efter åbningen af denne nye faste forbindelse til Tyskland, forventes transitgodstogstrafikken at falde på strækningen, men fortsat være betydelig i de 7 år det tager at udbygge til dobbeltspor i det nordlige Tyskland ved Femern Bælt-anlæggene. Det vurderes desuden at behovet for dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens fortsat er til stede efter indvielsen af anlæggene i Nordtyskland, da godstrafikken på bane generelt vil stige i de kommende år. Projektet forventes desuden at forbedre regulariteten og køretiden for passagertrafikken til Sønderborg samt den internationale passagertrafik mod Hamborg. Det forventes at anlægsarbejderne kan starte primo 2013 så det nye spor kan tages i brug i slutningen af Med nærværende høringsudgave af miljøredegørelsen sendes dette jernbaneprojektet i høring fra den 13. maj 2011 til den 24. juni 2011 som er Banedanmarks frist for at modtage henvendelser. Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil eventuelt indgå i det endelige projektforslag i det omfang det kan lade sig gøre inden for de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. God læsning! Ud over disse forbedringer forventes det også at CO2-udledningen nedbringes som følge af, at der flyttes gods fra lastbiler over til tog. Konkret opgraderes hastigheden således at der kan køres 160 km/t på hele strækningen, hvor man flere steder i dag kun kan køre 120 km/t. Det nye spor elektrificeres i lighed med det eksisterende. Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling Forord 3

3 Indhold Forord 3 Baggrund 6 Offentligheden inddrages 6 Den videre proces 7 Anlægsbeskrivelse 8 Anlæggets udformning 9 Strækningsgennemgang Vamdrup-Vojens 11 Arbejdets udførelse 11 Ikke-teknisk resumé 12 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 12 Arealbehov 12 Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget 12 Påvirkning af omgivelserne mens banen udbygges 13 0-Alternativet og kapacitetsudvidelse 14 Trafiksituationen på strækningen 14 Nyt signalsystem (ERTMS) 14 Fornyelsesprojekter 14 Planforhold 15 Anlægsloven 15 Planloven 15 Den kommunale planlægning 15 Arealbehov og ekspropriation 17 Lovgrundlag 17 Ekspropriation 17 Servitutter 18 Gennemgang af arealbehov 18 Permanente ekspropriationer 27 Midlertidige ekspropriationer 28 Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget 29 Arkitektur 29 Støj og vibrationer 30 Naturen 46 Kulturhistoriske interesser 51 Rekreative interesser 54 Grundvand og drikkevand 55 Overfladevand 57 Udledning af CO2 58 Elektromagnetisk påvirkning 58 Klimatilpasning 59 Påvirkning af omgivelserne mens banen udbygges 61 Visuelle forhold 61 Arkitektur 61 Støj og vibrationer 61 Trafikken 63 Naturen 64 Kulturhistoriske interesser 66 Grundvand og drikkevand 66 Overfladevand 68 Luftforurening 68 Jord og jordforurening 70 Klimatilpasning 71 Deltag i debatten 73 Henvendelser 73 Indhold 5

4 Baggrund Denne høringsudgave af miljøredegørelsen for Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens udgør grundlaget for den offentlige høring. I april 1993 udarbejdede det daværende DSB en rapport over muligheder vedrørende etablering af 2. spor på banestrækningen Vamdrup Padborg. På dette grundlag besluttede Folketinget den 22. april 1993 at etablere 1. etape af denne udbygning på banestrækningen mellem Vojens og Tinglev. Udbygningen blev foretaget i årene Ved at vælge denne delstrækning skabtes de bedste trafikale muligheder i forhold til investeringen. Dette skyldtes at yderligere godstrafik på strækningen blev mulig, i forbindelse med åbningen af Storebæltsforbindelsen og godstrafikken over Rødby-Puttgarden blev nedlagt. Som følge af en politisk prioritering besluttede man at udskyde anlæggelsen af etape 2 (Vamdrup-Vojens) og etape 3 (Tinglev-Padborg). I forbindelse med statusdrøftelser mellem det daværende Trafikministerium og det daværende Banestyrelsen vedrørende den indgåede rammeaftale aftalte Trafikministeriet med Banestyrelsen, at der skulle foretages en revurdering af udgifterne til en mulig etapeopdelt etablering af resterende del af 2. spor på strækningen. Denne revurdering skulle gennemføres for at have et opdateret grundlag for politiske drøftelser og prioriteringer vedrørende mulige jernbanemæssige udbygningsmuligheder. Som et led i den politiske aftale En grøn transportpolitik fra 2009 afsatte Folketinget 0,7 mia. kr. til anlæggelsen af dobbeltsporet på strækningen Vamdrup-Vojens. Begrundelsen herfor var at styrke jernbanegodstrafikken gennem Sønderjylland, da strækningen i højere grad end tidligere vil blive en hovedgodskorridor mellem Skandinavien og Kontinentet frem til åbningen af Femern Bælt forbindelsen. De to enkeltsporede banestrækninger i Sønderjylland udgør en flaskehals for især jernbanegodstrafikken og vil indenfor få år udgøre en direkte begrænsning for yderligere vækst. Udbygningen vil først og fremmest styrke jernbanegodstrafikken, men også forbedre kvaliteten af passagertogsbetjeningen af Sønderjylland. Den nordlige enkeltsporede strækning blev valgt, fordi det er den mest trafikerede. Denne miljøredegørelse er en opdatering af det grundlag, der blev lavet i Offentligheden inddrages Projektet Udbygning og modernisering af Vamdrup-Vojens er allerede vedtaget ved en anlægslov, men denne skal revideres. Der er lavet en miljøvurdering som i omfang og krav om inddragelse af offentligheden svarer til en VVM-analyse (Vurdering af Virkninger for Miljøet). Denne miljøredegørelse indeholder en analyse af anlæggets fysiske forhold og deres påvirkninger af omgivelserne. I foråret 2010 begyndte Banedanmark den indledende undersøgelse af projektets påvirkninger af omgivelserne. Resultatet af undersøgelserne er beskrevet i en række fagnotater, som er udarbejdet af Banedanmark og tekniske rådgivere. På baggrund af disse fagnotater er denne høringsudgave af miljøredegørelsen udarbejdet. Høringsudgaven beskriver projektet på et foreløbigt niveau og vurderer dets påvirkninger af det omgivende miljø. Offentligheden inddrages i arbejdet med miljøredegørelsen i en høringsperiode, hvor alle personer, myndigheder, organisationer mv. kan komme med indsigelser, ideer og kommentarer. Miljøredegørelsen, fagnotaterne og bilag er i høringsperioden tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside. Alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter, og alle henvendelser registreres og offentliggøres i et høringsnotat. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail samt mundtlige henvendelser i telefon. Alle henvendelser offentliggøres med navn og adresse med mindre andet ønskes. Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de økonomisk, teknisk og miljømæssigt kan anvendes i projektet. 6 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

5 Banedanmark har afholdt et grundejermøde for grundejere, der berøres særligt af projektet. Den videre proces Banedanmark indsamler høringsbidrag og registrerer og bearbejder dem. Høringsperioden dokumenteres efterfølgende med et høringsnotat, hvori Banedanmark samler og kommenterer alle henvendelser. Herefter udarbejder Banedanmark, under hensyntagen til høringssvarene den endelige miljøredegørelse. Denne endelige miljøredegørelse vil indgå som en del af grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. Den forventede tidsplan for Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens er: Offentliggørelse og offentlig høring af miljøredegørelsen 13. maj 24. juni 2011 Efter den politiske beslutning om gennemførelse af projektet forventer Banedanmark, at der går et halvt til et helt år med detailprojektering, ekspropriationer og udbud af entrepriser inden gennemførelse af anlægsarbejdet påbegyndes. Mere information På hjemmesiden er det muligt at slå op på et dynamisk kort, hvor der er informationer om strækningen. På kortet er der mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger der skal vises, f.eks. naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske anlæg. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til Banedanmarks pjece Jernbanen og arealforhold. For mere information om støj henvises der til Banedanmarks pjece Jernbanen og støj. Begge pjecer kan findes på Bandanmarks hjemmeside. Offentliggørelse af høringsnotat for hele projektet Primo juli 2011 Offentliggørelse af endelig miljøredegørelse Ultimo september 2011 Banedanmark fremsender beslutningsgrundlag til transportministeren Ultimo september 2011 Baggrund 7

6 Anlægsbeskrivelse For at udvide kapaciteten på den eksisterende banestrækning skal anlægget udbygges til to spor. Samtidig skal strækningens udstyr moderniseres, så den generelle hastighed på strækningen øges til 160 km/t. Vejen Lunderskov Kolding Sønder Bjert Skodborg Vamdrup Jels Christiansfeld Sommersted Vojens Haderslev Nyt spor Eksisterende Nyt spor jernbane Eksisterende spor N 0 5km 0 5 km 8 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

7 Anlæggets udformning Anlægget udformes efter en designstrategi der betyder, at man i høj grad bibeholder den eksisterende udformning af banen. I de følgende afsnit er denne overordnede designstrategi gennemgået i forhold til strækningen. Normaltværsnittet er udgangspunkt for den overordnede geometri, der danner ramme for designet af de forskellige situationer, som banen møder. Tværsnittets bredde vil variere efter antallet af baneelementer og elementernes indbyrdes relationer. Som udgangspunkt er sporafstanden 4,3 meter på fri strækning og 4,8 meter ved stationer. Normaltværsnittet skaber stor genkendelighed trods en lokal tilpasning. Terræn Det nye spor kræver visse steder dæmnings- og afgravningsudvidelser og kurveudretninger. Den visuelle påvirkning vil som følge heraf være ubetydelig i det store landskab, men kan lokalt set og fra kort afstand have mindre konsekvenser. Den visuelle påvirkning som følge af afgravning vil være ubetydelige i landskabet. Ny baneskråning med hældning 1:2 Afvandingsgrøft på ydersiden af anlægget Grøft Kørestrømsanlæg Støjskærm Samme højde for kørestrøm Samme højde for skærme 2 m over SO Snit i bane i afgravning - før (rød linje) og efter udvidelse af baneanlægget ved 160 km/t Ny baneskråning med hældning 1:2 Eksisterende baneskråning med hældning typisk 1:1,5 Normaltværsnit ved 160 km/t - før (rød linje) og efter udvidelse af baneanlægget Køreledningsanlæg I forbindelse med udbygning og modernisering af banen etableres køreledningssanlæg med køreledninger ophængt i ca. 7 meter høje køreledningsmaster for hver ca. 60 meter i banens udbygningsside. I kurver og ved vejbærende broer vil afstanden variere. Masterne placeres så vidt muligt overfor hinanden og udformes som de eksisterende. Ved Farris, Sommersted og umiddelbart nord for Vojens er der allerede etableret køreledningsanlæg i begge sider. Placering af master på sporbærende broer undgås. Der tilstræbes et harmonisk udtryk i relation til masternes indbyrdes afstand og højde. Sikringsanlæg/signaler På strækningen opsættes nye signaler ved det nye spor, og der placeres teknikhytter. Snit i bane på dæmning - før (rød linje) og efter udvidelse af baneanlægget ved 160 km/t. Regnvandsbassiner og erstatningsvandhuller Regnvands- og forsinkelsesbassiner samt erstatningsvandhuller og -biotoper placeres jævnt fordelt langs strækningen. Erstatningsvandhuller etableres på privat grund efter frivillige aftaler med lodsejere. I detailprojekteringsfasen vil der blive arbejdet med regnvandsbassiners og erstatningsbiotopers udformning og beplantning for at mindske det tekniske præg og opnå en tilpasning til de landskabelige omgivelser. Anlægsbeskrivelse 9

8 Vegetation Generelt medfører projektet at en del vegetation fjernes. Hvor det er relevant, reetableres beplantning under hensyntagen til Banedanmarks beplantningsstrategi, samt hvor det af hensyn til faunaen er påkrævet. Strategien omfatter principper for beplantning langs elektrificerede banestrækninger som følge af eldriftservitutten. Her gælder f.eks., at der anvendes lavere plantearter jo tættere på banen der plantes. I forbindelse med, at der meddeles tilladelse til fældning af fredskov, vil beplantningen blive reetableret et andet sted i forholdet 2:1. Ved passage af særlige landskabselementer som f.eks. tunneldale, åløb og naturområder vil baneanlæggets beplantning i særlig grad skulle tilpasses de stedspecifikke forhold. Retableret skovbryn Udtynding i bevoksning af hensyn til etablering af køreledningsanlæg Banedanmark sørger for at plante vegetation så planterne er lavest tæt på banen og højest længst fra banen. Sneværnsbælter For at forhindre snefygning om vinteren beplantes der ofte langs med banen. Bredden af snebælterne på strækningen, varierer mellem 15 og 20 meter, hvilket er lidt smallere end andre steder i Danmark. Beplantningen vedligeholdes ved med jævne mellemrum at foretage udtynding. Det tilstræbes at få en lysåben beplantning med god undervegetation, som vil bestå af selvgroede arter af træer og buske. Der plantes ikke undervegetation. For at sikre den optimale funktion af sneværnsbælter, skal sneværnsbæltet udvides i samme omfang som den indskrænkning, baneanlægget giver anledning til. Landskabsmæssige forhold langs banestrækningen 10 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

9 Faunapassager Faunaen bruger åer og ådale som korridorer i landskabet. Da det oftest er i forbindelse med vandløb, man finder de mest udnyttede arealer i form af enge og sumpe, er disse biotoptyper tillige gode levesteder for en lang række dyrearter herunder fisk og vanddyr. Der er en fælles interesse mellem indgreb, der foretages til at sikre faunapassager, og det visuelle, landskabelige udtryk, der er i disse særlige landskabstyper. De beplantnings- og terrænarbejder, der vil skulle udføres med hensyn til flora og fauna, vil for langt størstedelens vedkommende være sammenfaldende med de interesser, der måtte være i forhold til landskabets visuelle karakter. Strækningsgennemgang Vamdrup-Vojens Det nye spor bygges fra Vamdrup til Vojens på skiftevis højre og venstre side af det eksisterende enkeltspor. På strækningen ligger der i dag to overhalingsspor ved stationerne Farris og Sommersted, som derfor allerede i dag har dobbeltspor. På disse strækninger kan man således nøjes med at justere sporet, kørelednings- og sikringsanlægget så det er muligt at få en strækningshastighed på 160 km/t. Arbejdets udførelse Projektet udføres i tre faser. I første fase laves alle de forberedende arbejder, som kan laves uden at driften på eksisterende spor forstyrres. Disse arbejder vil være bygning af midlertidige arbejdsveje, arbejdspladser, den nye brokonstruktion ved Kestrupvej, jordarbejder for det nye spor samt eventuel ombygning af Vamdrup Station. I anden fase etableres spor, kørelednings- og sikringstekniske anlæg fra Vojens til Farris. I tredje fase etableres spor, kørelednings- og sikringstekniske anlæg fra Farris til Vamdrup. Der er ikke nogen lokalplaner eller lokalplanforslag i Haderslev Kommune, der berøres af udbygningen. På resten af strækningen skal man ud over at etablere et nyt spor: Udskifte blødbund for at stabilisere banen hvor det er nødvendigt Udbygge samt grave nye afvandingsgrøfter Bygge passagertunnel ved Vamdrup station Ombygge perroner på Vamdrup og Vojens stationer Ny jernbanebro ved Kestrupvej Elektrificere hele det nye spor. Det anslås at det samlede anlæg vil koste ca. 740 mio. Såfremt ombygning af Vamdrup og Vojens stationer fravælges, falder prisen til ca. 690 mio. kr. I dette tilfælde bortfalder aktiviteterne vedrørende passagertunnel på Vamdrup station, samt ombygning af perroner på såvel Vamdrup som Vojens stationer. Banedanmark sætter nye køreledninger op. Anlægsbeskrivelse 11

10 Ikke-teknisk resumé Med denne miljøredegørelse fremlægger Banedanmark en plan for udbygning og modernisering af Vamdrup-Vojens. I redegørelsen beskrives baneanlæggets fysiske forhold, dets påvirkninger af omgivelserne samt afværgeforanstaltninger. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Udbygning og modernisering af jernbanestrækningen mellem Vamdrup og Vojens udføres for at åbne op for en flaskehals for primært godstrafik gennem Sønderjylland. Den enkeltsporede strækning mellem Vamdrup og Vojens skal udbygges til to spor og det nye spor skal elektrificeres ligesom det eksisterende. Baggrunden for at udføre dette arbejde er, at Banedanmark allerede i 2009 periodevis nåede op på kapacitetsgrænsen for, hvor mange godstog der kan køre igennem strækningen om dagen. Det vil sige at man på de hårdest belastede dage må henvise godstog til senere passage af strækningen. Udbygningen af strækningen kan åbne op for denne flaskehals allerede fra 2015 og samtidig tage højde for den øgning i godstrafikken man forventer fremadrettet. Arealbehov Størstedelen af arealbehovet ligger inden for banens egne arealer. Herudover skal der eksproprieres 6,1 ha. permanent. Der skal totaleksproprieres 16 ejendomme og fra 1 ejendom bliver der eksproprieret skure eller andre mindre bygninger. Udover de arealer der eksproprieres permanent, er der også arealer, der inddrages midlertidigt i anlægsperioden. Det samlede arealbehov for midlertidige ekspropriationer er ca. 18 ha. Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget Udbygning og modernisering af Vamdrup Vojens medfører påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget. Det drejer sig bl.a. om støj, naturforhold, kulturhistoriske interesser, rekreative forhold, samt grundvand og overfladevand. Med etablering af de beskrevne afværgeforanstaltninger vil påvirkningerne dog blive begrænset. Udbygningen af jernbanen mellem Vamdrup og Vojens fra et til to spor vil for det meste foregå inden for det eksisterende baneareal. Dette skyldes at størsteparten af arealet til det ekstra spor allerede er eksproprieret og anlægsteknisk forberedt, samtidig med at man byggede strækningen Vojens-Tinglev i Efterfølgende blev der sat støjskærme op primært i byerne. Jernbanestøj vil med det stigende antal godstog blive forøget som følge af udbygningen. På strækningen er støjbelastningstallet imidlertid så lavt at man ikke vil opsætte flere støjskærme på strækningen. Det er dog vurderet at 138 boliger er støjbelastede som følge af den øgede trafik på strækningen. Af disse 138 er der 66 der ikke har fået udført støjisolering tidligere. Disse boliger vil få tilbudt støjisolering. Efter projektet er gennemført vil der være 82 vibrationsbelastede boliger, mens der i 0-Alternativet, hvor der ikke anlægges et nyt spor, er 79 vibrationsbelastede boliger. Det øgede antal vibrationsbelastede boliger i projektet skyldes at etablering af et ekstra spor medfører at afstanden til en række boliger reduceres. De tre boliger, hvor der opstår vibrationer som kommer over grænseværdien, som følge af dette projekt, eksproprieres. Herudover eksproprieres de vibrationsbelastede ejendomme, hvor vibrationsniveauet stiger som følge af projektet. Udbygningen og moderniseringen af Vamdrup-Vojens vil kunne medføre et fald i CO2 udledningen. Et fald i udledningerne vil forudsætte at transporten af gods vil blive flyttet fra lastbiler til godstog i et omfang som fuldt ud modsvarer den forventede ekstra godstogstrafik på banen. Projektet passerer igennem de økologiske spredningskorridorer Kongeåen, Bastrupdam med Bastrup Bæk, Blå Å og Nørre Å. Alle steder vil påvirkningen af naturen blive imødegået igennem reetablering af ledelinjer for flagermus eller faunapassager. Udvidelse af banedæmningen igennem Bastrupdam 12 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

11 vil påvirke beskyttede eng- og moseområder, som der vil blive etableret erstatningsnatur for. Langs hele banestrækningen vil den øgede frekvens af tog kunne forringe dyrs muligheder for at krydse sporene. For at kompensere for påvirkningen af bilag IV arterne (beskyttede dyre- og plantearter) spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø etableres erstatningsvandhuller samt engangspleje af eksisterende vandhuller langs strækningen. Der er to Natura 2000 områder (beskyttet naturområde) mindre end 5 km fra banestrækningen. Det drejer sig om habitatområdet Kongeå beliggende ca. 4,5 km vest for projektstrækningen, og habitatområderne Pamhule Skov og Stevning Dam som ligger 2,2 km sydvest for Vojens. Den samlede vurdering er, at der ikke vil ske nogen direkte, indirekte eller kumulativ påvirkning af Natura 2000 områderne ved udbygning og modernisering af jernbanen mellem Vamdrup og Vojens. Banen passerer igennem en række områder, hvor der findes forskellige kulturhistoriske interesser. Det drejer sig bl.a. om en fredet gravhøj, hvor banen passerer inden for 2 meters beskyttelseszonen og tre gravhøje, hvor banen passerer inden for 100 meter beskyttelseszonen. Det er formentlig nødvendigt at gennemføre flere udgravninger med forskningssigte på disse lokaliteter, såfremt dette baneprojekt gennemføres. De rekreative interesser påvirkes i et begrænset omfang i form af ekstra støj som følge af udbygningen. Disse rekreative interesser er: VIF Tennis + boldbane (Vamdrup) Boldbaner (Sommersted) Vojens kolonihaveforening (Vojens). Det vurderes at disse områder ikke vil blive visuelt påvirket af udbygningen, da der på stederne er høj bevoksning, der skærmer mod banen. Banestrækningen løber gennem områderne for syv vandværker, der dog ikke ligger inden for en radius hvor driften kan påvirke indvindingen af grundvand. Det vurderes at forurening fra lokomotiver og togvogne er så begrænset, at det ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af grundvandet. Banedanmark benytter pesticider til at sprøjte, så sporene ikke vokser til. Den dosering der anvendes er mindre end ved konventionelt landbrug og doseres direkte på planten og ikke bredt over baneterrænet. Det bliver afklaret i forbindelse med den generelle vedligeholdelse, om der skal udlægges særlige sprøjtefrie zoner på banestrækningen. Påvirkning af omgivelserne mens banen udbygges I anlægsperioden vil der især være gener fra støj, vibrationer og støv. Disse gener vil blive begrænset i videst muligt omfang, og der vil ske en målrettet information til jernbanens naboer. Der vil også forekomme tidsbegrænsede påvirkninger af bl.a. natur, rekreative forhold og grundvand. Togrejsende må påregne gener i anlægsperioden. Hovedparten af anlægsarbejdet foregår i dagtimerne og på og omkring den eksisterende bane. Der vil derfor blive indsat togbusser mellem de større byer på strækningen i op til 21 måneder. Det undersøges, om passagertogstrafikken kan opretholdes i morgen- og eftermiddagsmyldretiderne. På strækningen Vojens-Padborg/Sønderborg undersøges det ligeledes, om passagertog kan køre hele døgnet uafhængigt af anlægsprojektet. Anlægsarbejdet vil være forstyrrende for dyr og planter som lever i naturområder, der enten berøres helt eller delvist. Det vurderes, at en række krav til anlægsarbejdet vil minimere påvirkninger af dyr og planter, så den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter opretholdes. Flere kulturhistoriske interesser bliver påvirket i anlægsperioden, bl.a. områder med arkæologisk interesse. Bliver der gjort nye arkæologiske fund under anlægsarbejdet, ophører arbejdet straks og Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev kontaktes. Der bliver i detailplanlægningen taget hensyn til. at de arealer, som inddrages midlertidigt, som arbejdspladser og adgangsveje, ikke omfatter arealer af kulturhistorisk interesse. Generelt vil muligheden for brug af de rekreative interesser langs banen blive opretholdt i anlægsfasen. Ikke-teknisk resumé 13

12 0-alternativet og kapacitetsudvidelse 0-alternativet beskriver situationen i 2015 uden andre investeringer i jernbanen end dem, som allerede er besluttet. Såfremt der ikke gennemføres en udbygning og modernisering af jernbanen mellem Vamdrup og Vojens, vil 0-alternativet være den eksisterende bane. Det vurderes at den eksisterende bane i 2015 vil have nået sin maksimale belastning. Trafiksituationen på strækningen Strækningen Vamdrup-Vojens er en del af en flaskehals for togtrafikken i Sønderjylland. I dette afsnit sammenlignes kapaciteten for strækningen i dag med kapaciteten efter en udbygning. Trafikplan for den statslige jernbane indeholder følgende togantal på strækningen: Ét passagertog pr. time i hver retning, skiftevis Intercitytog København-Sønderborg og Intercitytog Fredericia- Flensborg Tre internationale tog om dagen i hver retning. Ét godstog pr. time og retning, dels Malmö-Hamborg, dels Fredericia-Hamburg Trafikplanen forudsætter uændret trafik med passagertog frem til Godstrafikken på strækningen forventes at stige jævnt frem til 2020, hvor Femern Bælt forbindelsen åbner, og hvor en del af Malmö-Hamborg trafikken bliver overflyttet til denne nye forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Efter en reduktion i godstogsantallet Vamdrup-Vojens forventes det igen at stige frem til ca. 2027, hvor Femern Bælt forbindelsen har fuld kapacitet i Tyskland. Herefter forventes alle godstog Malmö- Hamborg at køre via Femern og kun godstog Jylland/Fyn- Tyskland vil køre via Vamdrup-Vojens. Flaskehalsen for godstog i Sønderjylland vil efter udvidelsen af dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens være den enkeltsporede strækning Tinglev-Padborg. Med uændret passagertrafik vil der være kapacitet til ca. to godstog pr. time og retning. Driftsoplægget frem til ca indeholder derfor følgende togantal: Ét passagertog pr. time og retning To godstog pr. time og retning Enkelte internationale tog Hovedændringen i trafiksituationen på strækningen ligger således i, at der principielt kan køre op til dobbelt så mange godstog på strækningen i døgnet, som der gør i dag. Det er dog ikke kun udbygningen af banen mellem Vamdrup og Vojens, der medfører denne trafikale effekt, men også andre Banedanmark projekter som kort beskrives herunder. Nyt signalsystem (ERTMS) Der er truffet beslutning om at udskifte hele Banedanmarks signalsystem med et nyt, moderne system (ERTMS), svarende til de fælles europæiske specifikationer. På strækningen Vamdrup Vojens, som er en del af strækningen Fredericia- Padborg, vil systemet fra 2019 bl.a. medvirke til at optimere regulariteten. Fornyelsesprojekter Der er i de kommende år planlagt almindelig fornyelse af sporene på strækningen mellem Fredericia og Padborg. Den planlagte sporfornyelse finder sted i Taulov, Vamdrup, Farris- Sommersted, Røde Kro, Tinglev, Vejbæk og Padborg i samme periode som Udbygning og modernisering af Vamdrup-Vojens foregår. De to projekter koordineres, således at togtrafikken generes mindst muligt. Desuden vil et antal broer på strækningen blive renoveret i de tidsrum, hvor der alligevel er lukket for togtrafikken. 14 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

13 Planforhold Størstedelen af arealbehovet ligger på eksisterende baneareal i det åbne land, hvor der ikke er udlagt kommuneplanrammer eller lokalplaner. Enkelte steder berører de nye anlæg dog den kommunale planlægning. Anlægsloven Da udbygningen af Vamdrup-Vojens allerede har været forberedt og påbegyndt i 1990 erne, eksisterer der allerede en anlægslov for strækningen. For at igangsætte udvidelsen af anlægget skal den eksisterende anlægslov revideres. Derfor er denne miljøredegørelse udarbejdet for at danne grundlag for denne revidering af anlægsloven. Inden vedtagelse af den reviderede anlægslov foretages en afklaring med relevante myndigheder vedrørende de dele af anlægget, der indebærer afværgeforanstaltninger for at begrænse konsekvenserne i forhold til omgivelserne. En anlægslov for et nyt trafikanlæg vil altid gå forud for en kommuneplans eller en lokalplans bestemmelser. Hvis gennemførelsen/opdateringen af anlægsloven betyder, at et areal ikke kan anvendes på den måde, som planen har bestemt, skal der udarbejdes en ny kommune- eller lokalplan i overensstemmelse med lovgrundlaget. Planloven Planloven sikrer, at den overordnede planlægning af vores omgivelser forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets areal og naturressourcer. Planloven definerer og fastsætter rammerne for de forskellige plantyper, som landsplandirektiver, regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner. Staten og kommunerne er de eneste myndigheder, som kan vedtage bindende fysiske planer. Statens planlægning sker ved hjælp af landsplandirektiver eller særlige love f.eks. Anlægsloven fra 1993 som Vamdrup- Vojens projektet er omfattet af. Landsplandirektiver er planer, som vedrører emner, der ligger uden for den enkelte kommunes planlægning, eller som går på tværs af kommunerne. Staten skal hvert fjerde år offentliggøre en oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen herunder de interesser, der er fastlagt i planloven og lovgivningen i øvrigt. Planloven er senest revideret i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor amterne blev nedlagt og antallet af kommuner blev reduceret fra 275 til 98. Amternes opgaver blev fordelt mellem de fem nyoprettede regioner, staten og kommunerne. Regionplanerne fik retsvirkning som landsplandirektiv og gælder fortsat for grundvand og overfladevand. De resterende retningslinjer er ophævet i forbindelse med, at de er indarbejdet i de nye kommuneplaner i 2009/2010. Det er en statslig interesse, at kommuneplanerne opretholder regionplanlagte arealreservationer til bl.a. jernbaner. Regionsrådene skal udarbejde en regional udviklingsplan, der blandt andet skal redegøre for sammenhængen mellem den fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur. Den kommunale planlægning Udbygning og modernisering af banen mellem Vamdrup og Vojens kan påvirke kommune- og lokalplaner i Kolding, Vejen og Haderslev kommuner. Det nye spor kan på størstedelen af strækningen etableres inden for eksisterende banearealer, dog skal der foretages ekspropriation af mindre arealer til skråningsanlæg og grøfter og der skal eksproprieres ejendomme, der kommer til at ligge for tæt på jernbanen. På størstedelen af strækningen mellem Vamdrup og Vojens løber den eksisterende bane i det åbne land, hvor der ikke er udlagt kommuneplanrammer eller lokalplaner. To steder krydser banen områder med kommuneplanrammer: Farris i Vejen Kommune og Sommersted i Haderslev Kommune. For banen og stationsområdet i Vamdrup er der som det eneste område på strækningen udlagt kommuneplanrammer for tekniske anlæg. Planforhold 15

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 94 Offentligt Miljøredegørelse

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 94 Offentligt Miljøredegørelse Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 94 Offentligt Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Arealbehov - Fagnotat, februar 2012 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udgivet: Reversionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 28. september 2011 Rikke Ramsgaard Hald, Atkins

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup Vojens) Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013

Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup Vojens) Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013 Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013 Dagsorden 13:00 14:00 Del 1 Formål, projekt og omfang 14:00 14:15 Spørgsmål 14:15 14:45 Pause 14:45 15:45 Del 2 Udbud og tidsplan 15:45 16:00 Spørgsmål 2

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013

Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013 Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013 Forord Med den politiske aftale Elektrificering af jernbanen mv. af d. 7. februar 2012 er elektrificering af strækningen mellem Esbjerg og

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave

Miljøredegørelse Høringsudgave Miljøredegørelse Høringsudgave Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Marts 2013 1 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Marts 2013 Udgivet af Banedanmark Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00257) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven Projekt beskrivelse

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Debatoplæg til idéfase

Debatoplæg til idéfase Femern Bælt Debatoplæg til idéfase September 2009 2 Femern Bælt Indhold Forord 3 Femern Bælt-forbindelsen 4 De danske jernbanelandanlæg 5 De eksisterende anlæg 6 Etablering af dobbeltspor 6 Elektrificering

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere