Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens"

Transkript

1 Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1

2 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane- og vejnet. Derfor forventes både persontrafikken og godsmængden at stige markant frem mod Almindelig sporfornyelse i de kommende år planlægges udført på samme tid som Vamdrup-Vojens udbygges til dobbeltspor, for at minimere generne for såvel operatørerne på strækningen som naboerne til det nye spor. Fuld udbygning til dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens vil medvirke til at sikre den nødvendige kapacitet for et stigende antal godstog i perioden frem til åbning af den faste forbindelse over Femern Bælt. Efter åbningen af denne nye faste forbindelse til Tyskland, forventes transitgodstogstrafikken at falde på strækningen, men fortsat være betydelig i de 7 år det tager at udbygge til dobbeltspor i det nordlige Tyskland ved Femern Bælt-anlæggene. Det vurderes desuden at behovet for dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens fortsat er til stede efter indvielsen af anlæggene i Nordtyskland, da godstrafikken på bane generelt vil stige i de kommende år. Projektet forventes desuden at forbedre regulariteten og køretiden for passagertrafikken til Sønderborg samt den internationale passagertrafik mod Hamborg. Det forventes at anlægsarbejderne kan starte primo 2013 så det nye spor kan tages i brug i slutningen af Med nærværende høringsudgave af miljøredegørelsen sendes dette jernbaneprojektet i høring fra den 13. maj 2011 til den 24. juni 2011 som er Banedanmarks frist for at modtage henvendelser. Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil eventuelt indgå i det endelige projektforslag i det omfang det kan lade sig gøre inden for de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. God læsning! Ud over disse forbedringer forventes det også at CO2-udledningen nedbringes som følge af, at der flyttes gods fra lastbiler over til tog. Konkret opgraderes hastigheden således at der kan køres 160 km/t på hele strækningen, hvor man flere steder i dag kun kan køre 120 km/t. Det nye spor elektrificeres i lighed med det eksisterende. Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling Forord 3

3 Indhold Forord 3 Baggrund 6 Offentligheden inddrages 6 Den videre proces 7 Anlægsbeskrivelse 8 Anlæggets udformning 9 Strækningsgennemgang Vamdrup-Vojens 11 Arbejdets udførelse 11 Ikke-teknisk resumé 12 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 12 Arealbehov 12 Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget 12 Påvirkning af omgivelserne mens banen udbygges 13 0-Alternativet og kapacitetsudvidelse 14 Trafiksituationen på strækningen 14 Nyt signalsystem (ERTMS) 14 Fornyelsesprojekter 14 Planforhold 15 Anlægsloven 15 Planloven 15 Den kommunale planlægning 15 Arealbehov og ekspropriation 17 Lovgrundlag 17 Ekspropriation 17 Servitutter 18 Gennemgang af arealbehov 18 Permanente ekspropriationer 27 Midlertidige ekspropriationer 28 Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget 29 Arkitektur 29 Støj og vibrationer 30 Naturen 46 Kulturhistoriske interesser 51 Rekreative interesser 54 Grundvand og drikkevand 55 Overfladevand 57 Udledning af CO2 58 Elektromagnetisk påvirkning 58 Klimatilpasning 59 Påvirkning af omgivelserne mens banen udbygges 61 Visuelle forhold 61 Arkitektur 61 Støj og vibrationer 61 Trafikken 63 Naturen 64 Kulturhistoriske interesser 66 Grundvand og drikkevand 66 Overfladevand 68 Luftforurening 68 Jord og jordforurening 70 Klimatilpasning 71 Deltag i debatten 73 Henvendelser 73 Indhold 5

4 Baggrund Denne høringsudgave af miljøredegørelsen for Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens udgør grundlaget for den offentlige høring. I april 1993 udarbejdede det daværende DSB en rapport over muligheder vedrørende etablering af 2. spor på banestrækningen Vamdrup Padborg. På dette grundlag besluttede Folketinget den 22. april 1993 at etablere 1. etape af denne udbygning på banestrækningen mellem Vojens og Tinglev. Udbygningen blev foretaget i årene Ved at vælge denne delstrækning skabtes de bedste trafikale muligheder i forhold til investeringen. Dette skyldtes at yderligere godstrafik på strækningen blev mulig, i forbindelse med åbningen af Storebæltsforbindelsen og godstrafikken over Rødby-Puttgarden blev nedlagt. Som følge af en politisk prioritering besluttede man at udskyde anlæggelsen af etape 2 (Vamdrup-Vojens) og etape 3 (Tinglev-Padborg). I forbindelse med statusdrøftelser mellem det daværende Trafikministerium og det daværende Banestyrelsen vedrørende den indgåede rammeaftale aftalte Trafikministeriet med Banestyrelsen, at der skulle foretages en revurdering af udgifterne til en mulig etapeopdelt etablering af resterende del af 2. spor på strækningen. Denne revurdering skulle gennemføres for at have et opdateret grundlag for politiske drøftelser og prioriteringer vedrørende mulige jernbanemæssige udbygningsmuligheder. Som et led i den politiske aftale En grøn transportpolitik fra 2009 afsatte Folketinget 0,7 mia. kr. til anlæggelsen af dobbeltsporet på strækningen Vamdrup-Vojens. Begrundelsen herfor var at styrke jernbanegodstrafikken gennem Sønderjylland, da strækningen i højere grad end tidligere vil blive en hovedgodskorridor mellem Skandinavien og Kontinentet frem til åbningen af Femern Bælt forbindelsen. De to enkeltsporede banestrækninger i Sønderjylland udgør en flaskehals for især jernbanegodstrafikken og vil indenfor få år udgøre en direkte begrænsning for yderligere vækst. Udbygningen vil først og fremmest styrke jernbanegodstrafikken, men også forbedre kvaliteten af passagertogsbetjeningen af Sønderjylland. Den nordlige enkeltsporede strækning blev valgt, fordi det er den mest trafikerede. Denne miljøredegørelse er en opdatering af det grundlag, der blev lavet i Offentligheden inddrages Projektet Udbygning og modernisering af Vamdrup-Vojens er allerede vedtaget ved en anlægslov, men denne skal revideres. Der er lavet en miljøvurdering som i omfang og krav om inddragelse af offentligheden svarer til en VVM-analyse (Vurdering af Virkninger for Miljøet). Denne miljøredegørelse indeholder en analyse af anlæggets fysiske forhold og deres påvirkninger af omgivelserne. I foråret 2010 begyndte Banedanmark den indledende undersøgelse af projektets påvirkninger af omgivelserne. Resultatet af undersøgelserne er beskrevet i en række fagnotater, som er udarbejdet af Banedanmark og tekniske rådgivere. På baggrund af disse fagnotater er denne høringsudgave af miljøredegørelsen udarbejdet. Høringsudgaven beskriver projektet på et foreløbigt niveau og vurderer dets påvirkninger af det omgivende miljø. Offentligheden inddrages i arbejdet med miljøredegørelsen i en høringsperiode, hvor alle personer, myndigheder, organisationer mv. kan komme med indsigelser, ideer og kommentarer. Miljøredegørelsen, fagnotaterne og bilag er i høringsperioden tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside. Alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter, og alle henvendelser registreres og offentliggøres i et høringsnotat. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail samt mundtlige henvendelser i telefon. Alle henvendelser offentliggøres med navn og adresse med mindre andet ønskes. Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de økonomisk, teknisk og miljømæssigt kan anvendes i projektet. 6 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

5 Banedanmark har afholdt et grundejermøde for grundejere, der berøres særligt af projektet. Den videre proces Banedanmark indsamler høringsbidrag og registrerer og bearbejder dem. Høringsperioden dokumenteres efterfølgende med et høringsnotat, hvori Banedanmark samler og kommenterer alle henvendelser. Herefter udarbejder Banedanmark, under hensyntagen til høringssvarene den endelige miljøredegørelse. Denne endelige miljøredegørelse vil indgå som en del af grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. Den forventede tidsplan for Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens er: Offentliggørelse og offentlig høring af miljøredegørelsen 13. maj 24. juni 2011 Efter den politiske beslutning om gennemførelse af projektet forventer Banedanmark, at der går et halvt til et helt år med detailprojektering, ekspropriationer og udbud af entrepriser inden gennemførelse af anlægsarbejdet påbegyndes. Mere information På hjemmesiden er det muligt at slå op på et dynamisk kort, hvor der er informationer om strækningen. På kortet er der mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger der skal vises, f.eks. naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske anlæg. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til Banedanmarks pjece Jernbanen og arealforhold. For mere information om støj henvises der til Banedanmarks pjece Jernbanen og støj. Begge pjecer kan findes på Bandanmarks hjemmeside. Offentliggørelse af høringsnotat for hele projektet Primo juli 2011 Offentliggørelse af endelig miljøredegørelse Ultimo september 2011 Banedanmark fremsender beslutningsgrundlag til transportministeren Ultimo september 2011 Baggrund 7

6 Anlægsbeskrivelse For at udvide kapaciteten på den eksisterende banestrækning skal anlægget udbygges til to spor. Samtidig skal strækningens udstyr moderniseres, så den generelle hastighed på strækningen øges til 160 km/t. Vejen Lunderskov Kolding Sønder Bjert Skodborg Vamdrup Jels Christiansfeld Sommersted Vojens Haderslev Nyt spor Eksisterende Nyt spor jernbane Eksisterende spor N 0 5km 0 5 km 8 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

7 Anlæggets udformning Anlægget udformes efter en designstrategi der betyder, at man i høj grad bibeholder den eksisterende udformning af banen. I de følgende afsnit er denne overordnede designstrategi gennemgået i forhold til strækningen. Normaltværsnittet er udgangspunkt for den overordnede geometri, der danner ramme for designet af de forskellige situationer, som banen møder. Tværsnittets bredde vil variere efter antallet af baneelementer og elementernes indbyrdes relationer. Som udgangspunkt er sporafstanden 4,3 meter på fri strækning og 4,8 meter ved stationer. Normaltværsnittet skaber stor genkendelighed trods en lokal tilpasning. Terræn Det nye spor kræver visse steder dæmnings- og afgravningsudvidelser og kurveudretninger. Den visuelle påvirkning vil som følge heraf være ubetydelig i det store landskab, men kan lokalt set og fra kort afstand have mindre konsekvenser. Den visuelle påvirkning som følge af afgravning vil være ubetydelige i landskabet. Ny baneskråning med hældning 1:2 Afvandingsgrøft på ydersiden af anlægget Grøft Kørestrømsanlæg Støjskærm Samme højde for kørestrøm Samme højde for skærme 2 m over SO Snit i bane i afgravning - før (rød linje) og efter udvidelse af baneanlægget ved 160 km/t Ny baneskråning med hældning 1:2 Eksisterende baneskråning med hældning typisk 1:1,5 Normaltværsnit ved 160 km/t - før (rød linje) og efter udvidelse af baneanlægget Køreledningsanlæg I forbindelse med udbygning og modernisering af banen etableres køreledningssanlæg med køreledninger ophængt i ca. 7 meter høje køreledningsmaster for hver ca. 60 meter i banens udbygningsside. I kurver og ved vejbærende broer vil afstanden variere. Masterne placeres så vidt muligt overfor hinanden og udformes som de eksisterende. Ved Farris, Sommersted og umiddelbart nord for Vojens er der allerede etableret køreledningsanlæg i begge sider. Placering af master på sporbærende broer undgås. Der tilstræbes et harmonisk udtryk i relation til masternes indbyrdes afstand og højde. Sikringsanlæg/signaler På strækningen opsættes nye signaler ved det nye spor, og der placeres teknikhytter. Snit i bane på dæmning - før (rød linje) og efter udvidelse af baneanlægget ved 160 km/t. Regnvandsbassiner og erstatningsvandhuller Regnvands- og forsinkelsesbassiner samt erstatningsvandhuller og -biotoper placeres jævnt fordelt langs strækningen. Erstatningsvandhuller etableres på privat grund efter frivillige aftaler med lodsejere. I detailprojekteringsfasen vil der blive arbejdet med regnvandsbassiners og erstatningsbiotopers udformning og beplantning for at mindske det tekniske præg og opnå en tilpasning til de landskabelige omgivelser. Anlægsbeskrivelse 9

8 Vegetation Generelt medfører projektet at en del vegetation fjernes. Hvor det er relevant, reetableres beplantning under hensyntagen til Banedanmarks beplantningsstrategi, samt hvor det af hensyn til faunaen er påkrævet. Strategien omfatter principper for beplantning langs elektrificerede banestrækninger som følge af eldriftservitutten. Her gælder f.eks., at der anvendes lavere plantearter jo tættere på banen der plantes. I forbindelse med, at der meddeles tilladelse til fældning af fredskov, vil beplantningen blive reetableret et andet sted i forholdet 2:1. Ved passage af særlige landskabselementer som f.eks. tunneldale, åløb og naturområder vil baneanlæggets beplantning i særlig grad skulle tilpasses de stedspecifikke forhold. Retableret skovbryn Udtynding i bevoksning af hensyn til etablering af køreledningsanlæg Banedanmark sørger for at plante vegetation så planterne er lavest tæt på banen og højest længst fra banen. Sneværnsbælter For at forhindre snefygning om vinteren beplantes der ofte langs med banen. Bredden af snebælterne på strækningen, varierer mellem 15 og 20 meter, hvilket er lidt smallere end andre steder i Danmark. Beplantningen vedligeholdes ved med jævne mellemrum at foretage udtynding. Det tilstræbes at få en lysåben beplantning med god undervegetation, som vil bestå af selvgroede arter af træer og buske. Der plantes ikke undervegetation. For at sikre den optimale funktion af sneværnsbælter, skal sneværnsbæltet udvides i samme omfang som den indskrænkning, baneanlægget giver anledning til. Landskabsmæssige forhold langs banestrækningen 10 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

9 Faunapassager Faunaen bruger åer og ådale som korridorer i landskabet. Da det oftest er i forbindelse med vandløb, man finder de mest udnyttede arealer i form af enge og sumpe, er disse biotoptyper tillige gode levesteder for en lang række dyrearter herunder fisk og vanddyr. Der er en fælles interesse mellem indgreb, der foretages til at sikre faunapassager, og det visuelle, landskabelige udtryk, der er i disse særlige landskabstyper. De beplantnings- og terrænarbejder, der vil skulle udføres med hensyn til flora og fauna, vil for langt størstedelens vedkommende være sammenfaldende med de interesser, der måtte være i forhold til landskabets visuelle karakter. Strækningsgennemgang Vamdrup-Vojens Det nye spor bygges fra Vamdrup til Vojens på skiftevis højre og venstre side af det eksisterende enkeltspor. På strækningen ligger der i dag to overhalingsspor ved stationerne Farris og Sommersted, som derfor allerede i dag har dobbeltspor. På disse strækninger kan man således nøjes med at justere sporet, kørelednings- og sikringsanlægget så det er muligt at få en strækningshastighed på 160 km/t. Arbejdets udførelse Projektet udføres i tre faser. I første fase laves alle de forberedende arbejder, som kan laves uden at driften på eksisterende spor forstyrres. Disse arbejder vil være bygning af midlertidige arbejdsveje, arbejdspladser, den nye brokonstruktion ved Kestrupvej, jordarbejder for det nye spor samt eventuel ombygning af Vamdrup Station. I anden fase etableres spor, kørelednings- og sikringstekniske anlæg fra Vojens til Farris. I tredje fase etableres spor, kørelednings- og sikringstekniske anlæg fra Farris til Vamdrup. Der er ikke nogen lokalplaner eller lokalplanforslag i Haderslev Kommune, der berøres af udbygningen. På resten af strækningen skal man ud over at etablere et nyt spor: Udskifte blødbund for at stabilisere banen hvor det er nødvendigt Udbygge samt grave nye afvandingsgrøfter Bygge passagertunnel ved Vamdrup station Ombygge perroner på Vamdrup og Vojens stationer Ny jernbanebro ved Kestrupvej Elektrificere hele det nye spor. Det anslås at det samlede anlæg vil koste ca. 740 mio. Såfremt ombygning af Vamdrup og Vojens stationer fravælges, falder prisen til ca. 690 mio. kr. I dette tilfælde bortfalder aktiviteterne vedrørende passagertunnel på Vamdrup station, samt ombygning af perroner på såvel Vamdrup som Vojens stationer. Banedanmark sætter nye køreledninger op. Anlægsbeskrivelse 11

10 Ikke-teknisk resumé Med denne miljøredegørelse fremlægger Banedanmark en plan for udbygning og modernisering af Vamdrup-Vojens. I redegørelsen beskrives baneanlæggets fysiske forhold, dets påvirkninger af omgivelserne samt afværgeforanstaltninger. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Udbygning og modernisering af jernbanestrækningen mellem Vamdrup og Vojens udføres for at åbne op for en flaskehals for primært godstrafik gennem Sønderjylland. Den enkeltsporede strækning mellem Vamdrup og Vojens skal udbygges til to spor og det nye spor skal elektrificeres ligesom det eksisterende. Baggrunden for at udføre dette arbejde er, at Banedanmark allerede i 2009 periodevis nåede op på kapacitetsgrænsen for, hvor mange godstog der kan køre igennem strækningen om dagen. Det vil sige at man på de hårdest belastede dage må henvise godstog til senere passage af strækningen. Udbygningen af strækningen kan åbne op for denne flaskehals allerede fra 2015 og samtidig tage højde for den øgning i godstrafikken man forventer fremadrettet. Arealbehov Størstedelen af arealbehovet ligger inden for banens egne arealer. Herudover skal der eksproprieres 6,1 ha. permanent. Der skal totaleksproprieres 16 ejendomme og fra 1 ejendom bliver der eksproprieret skure eller andre mindre bygninger. Udover de arealer der eksproprieres permanent, er der også arealer, der inddrages midlertidigt i anlægsperioden. Det samlede arealbehov for midlertidige ekspropriationer er ca. 18 ha. Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget Udbygning og modernisering af Vamdrup Vojens medfører påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget. Det drejer sig bl.a. om støj, naturforhold, kulturhistoriske interesser, rekreative forhold, samt grundvand og overfladevand. Med etablering af de beskrevne afværgeforanstaltninger vil påvirkningerne dog blive begrænset. Udbygningen af jernbanen mellem Vamdrup og Vojens fra et til to spor vil for det meste foregå inden for det eksisterende baneareal. Dette skyldes at størsteparten af arealet til det ekstra spor allerede er eksproprieret og anlægsteknisk forberedt, samtidig med at man byggede strækningen Vojens-Tinglev i Efterfølgende blev der sat støjskærme op primært i byerne. Jernbanestøj vil med det stigende antal godstog blive forøget som følge af udbygningen. På strækningen er støjbelastningstallet imidlertid så lavt at man ikke vil opsætte flere støjskærme på strækningen. Det er dog vurderet at 138 boliger er støjbelastede som følge af den øgede trafik på strækningen. Af disse 138 er der 66 der ikke har fået udført støjisolering tidligere. Disse boliger vil få tilbudt støjisolering. Efter projektet er gennemført vil der være 82 vibrationsbelastede boliger, mens der i 0-Alternativet, hvor der ikke anlægges et nyt spor, er 79 vibrationsbelastede boliger. Det øgede antal vibrationsbelastede boliger i projektet skyldes at etablering af et ekstra spor medfører at afstanden til en række boliger reduceres. De tre boliger, hvor der opstår vibrationer som kommer over grænseværdien, som følge af dette projekt, eksproprieres. Herudover eksproprieres de vibrationsbelastede ejendomme, hvor vibrationsniveauet stiger som følge af projektet. Udbygningen og moderniseringen af Vamdrup-Vojens vil kunne medføre et fald i CO2 udledningen. Et fald i udledningerne vil forudsætte at transporten af gods vil blive flyttet fra lastbiler til godstog i et omfang som fuldt ud modsvarer den forventede ekstra godstogstrafik på banen. Projektet passerer igennem de økologiske spredningskorridorer Kongeåen, Bastrupdam med Bastrup Bæk, Blå Å og Nørre Å. Alle steder vil påvirkningen af naturen blive imødegået igennem reetablering af ledelinjer for flagermus eller faunapassager. Udvidelse af banedæmningen igennem Bastrupdam 12 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

11 vil påvirke beskyttede eng- og moseområder, som der vil blive etableret erstatningsnatur for. Langs hele banestrækningen vil den øgede frekvens af tog kunne forringe dyrs muligheder for at krydse sporene. For at kompensere for påvirkningen af bilag IV arterne (beskyttede dyre- og plantearter) spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø etableres erstatningsvandhuller samt engangspleje af eksisterende vandhuller langs strækningen. Der er to Natura 2000 områder (beskyttet naturområde) mindre end 5 km fra banestrækningen. Det drejer sig om habitatområdet Kongeå beliggende ca. 4,5 km vest for projektstrækningen, og habitatområderne Pamhule Skov og Stevning Dam som ligger 2,2 km sydvest for Vojens. Den samlede vurdering er, at der ikke vil ske nogen direkte, indirekte eller kumulativ påvirkning af Natura 2000 områderne ved udbygning og modernisering af jernbanen mellem Vamdrup og Vojens. Banen passerer igennem en række områder, hvor der findes forskellige kulturhistoriske interesser. Det drejer sig bl.a. om en fredet gravhøj, hvor banen passerer inden for 2 meters beskyttelseszonen og tre gravhøje, hvor banen passerer inden for 100 meter beskyttelseszonen. Det er formentlig nødvendigt at gennemføre flere udgravninger med forskningssigte på disse lokaliteter, såfremt dette baneprojekt gennemføres. De rekreative interesser påvirkes i et begrænset omfang i form af ekstra støj som følge af udbygningen. Disse rekreative interesser er: VIF Tennis + boldbane (Vamdrup) Boldbaner (Sommersted) Vojens kolonihaveforening (Vojens). Det vurderes at disse områder ikke vil blive visuelt påvirket af udbygningen, da der på stederne er høj bevoksning, der skærmer mod banen. Banestrækningen løber gennem områderne for syv vandværker, der dog ikke ligger inden for en radius hvor driften kan påvirke indvindingen af grundvand. Det vurderes at forurening fra lokomotiver og togvogne er så begrænset, at det ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af grundvandet. Banedanmark benytter pesticider til at sprøjte, så sporene ikke vokser til. Den dosering der anvendes er mindre end ved konventionelt landbrug og doseres direkte på planten og ikke bredt over baneterrænet. Det bliver afklaret i forbindelse med den generelle vedligeholdelse, om der skal udlægges særlige sprøjtefrie zoner på banestrækningen. Påvirkning af omgivelserne mens banen udbygges I anlægsperioden vil der især være gener fra støj, vibrationer og støv. Disse gener vil blive begrænset i videst muligt omfang, og der vil ske en målrettet information til jernbanens naboer. Der vil også forekomme tidsbegrænsede påvirkninger af bl.a. natur, rekreative forhold og grundvand. Togrejsende må påregne gener i anlægsperioden. Hovedparten af anlægsarbejdet foregår i dagtimerne og på og omkring den eksisterende bane. Der vil derfor blive indsat togbusser mellem de større byer på strækningen i op til 21 måneder. Det undersøges, om passagertogstrafikken kan opretholdes i morgen- og eftermiddagsmyldretiderne. På strækningen Vojens-Padborg/Sønderborg undersøges det ligeledes, om passagertog kan køre hele døgnet uafhængigt af anlægsprojektet. Anlægsarbejdet vil være forstyrrende for dyr og planter som lever i naturområder, der enten berøres helt eller delvist. Det vurderes, at en række krav til anlægsarbejdet vil minimere påvirkninger af dyr og planter, så den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter opretholdes. Flere kulturhistoriske interesser bliver påvirket i anlægsperioden, bl.a. områder med arkæologisk interesse. Bliver der gjort nye arkæologiske fund under anlægsarbejdet, ophører arbejdet straks og Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev kontaktes. Der bliver i detailplanlægningen taget hensyn til. at de arealer, som inddrages midlertidigt, som arbejdspladser og adgangsveje, ikke omfatter arealer af kulturhistorisk interesse. Generelt vil muligheden for brug af de rekreative interesser langs banen blive opretholdt i anlægsfasen. Ikke-teknisk resumé 13

12 0-alternativet og kapacitetsudvidelse 0-alternativet beskriver situationen i 2015 uden andre investeringer i jernbanen end dem, som allerede er besluttet. Såfremt der ikke gennemføres en udbygning og modernisering af jernbanen mellem Vamdrup og Vojens, vil 0-alternativet være den eksisterende bane. Det vurderes at den eksisterende bane i 2015 vil have nået sin maksimale belastning. Trafiksituationen på strækningen Strækningen Vamdrup-Vojens er en del af en flaskehals for togtrafikken i Sønderjylland. I dette afsnit sammenlignes kapaciteten for strækningen i dag med kapaciteten efter en udbygning. Trafikplan for den statslige jernbane indeholder følgende togantal på strækningen: Ét passagertog pr. time i hver retning, skiftevis Intercitytog København-Sønderborg og Intercitytog Fredericia- Flensborg Tre internationale tog om dagen i hver retning. Ét godstog pr. time og retning, dels Malmö-Hamborg, dels Fredericia-Hamburg Trafikplanen forudsætter uændret trafik med passagertog frem til Godstrafikken på strækningen forventes at stige jævnt frem til 2020, hvor Femern Bælt forbindelsen åbner, og hvor en del af Malmö-Hamborg trafikken bliver overflyttet til denne nye forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Efter en reduktion i godstogsantallet Vamdrup-Vojens forventes det igen at stige frem til ca. 2027, hvor Femern Bælt forbindelsen har fuld kapacitet i Tyskland. Herefter forventes alle godstog Malmö- Hamborg at køre via Femern og kun godstog Jylland/Fyn- Tyskland vil køre via Vamdrup-Vojens. Flaskehalsen for godstog i Sønderjylland vil efter udvidelsen af dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens være den enkeltsporede strækning Tinglev-Padborg. Med uændret passagertrafik vil der være kapacitet til ca. to godstog pr. time og retning. Driftsoplægget frem til ca indeholder derfor følgende togantal: Ét passagertog pr. time og retning To godstog pr. time og retning Enkelte internationale tog Hovedændringen i trafiksituationen på strækningen ligger således i, at der principielt kan køre op til dobbelt så mange godstog på strækningen i døgnet, som der gør i dag. Det er dog ikke kun udbygningen af banen mellem Vamdrup og Vojens, der medfører denne trafikale effekt, men også andre Banedanmark projekter som kort beskrives herunder. Nyt signalsystem (ERTMS) Der er truffet beslutning om at udskifte hele Banedanmarks signalsystem med et nyt, moderne system (ERTMS), svarende til de fælles europæiske specifikationer. På strækningen Vamdrup Vojens, som er en del af strækningen Fredericia- Padborg, vil systemet fra 2019 bl.a. medvirke til at optimere regulariteten. Fornyelsesprojekter Der er i de kommende år planlagt almindelig fornyelse af sporene på strækningen mellem Fredericia og Padborg. Den planlagte sporfornyelse finder sted i Taulov, Vamdrup, Farris- Sommersted, Røde Kro, Tinglev, Vejbæk og Padborg i samme periode som Udbygning og modernisering af Vamdrup-Vojens foregår. De to projekter koordineres, således at togtrafikken generes mindst muligt. Desuden vil et antal broer på strækningen blive renoveret i de tidsrum, hvor der alligevel er lukket for togtrafikken. 14 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

13 Planforhold Størstedelen af arealbehovet ligger på eksisterende baneareal i det åbne land, hvor der ikke er udlagt kommuneplanrammer eller lokalplaner. Enkelte steder berører de nye anlæg dog den kommunale planlægning. Anlægsloven Da udbygningen af Vamdrup-Vojens allerede har været forberedt og påbegyndt i 1990 erne, eksisterer der allerede en anlægslov for strækningen. For at igangsætte udvidelsen af anlægget skal den eksisterende anlægslov revideres. Derfor er denne miljøredegørelse udarbejdet for at danne grundlag for denne revidering af anlægsloven. Inden vedtagelse af den reviderede anlægslov foretages en afklaring med relevante myndigheder vedrørende de dele af anlægget, der indebærer afværgeforanstaltninger for at begrænse konsekvenserne i forhold til omgivelserne. En anlægslov for et nyt trafikanlæg vil altid gå forud for en kommuneplans eller en lokalplans bestemmelser. Hvis gennemførelsen/opdateringen af anlægsloven betyder, at et areal ikke kan anvendes på den måde, som planen har bestemt, skal der udarbejdes en ny kommune- eller lokalplan i overensstemmelse med lovgrundlaget. Planloven Planloven sikrer, at den overordnede planlægning af vores omgivelser forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets areal og naturressourcer. Planloven definerer og fastsætter rammerne for de forskellige plantyper, som landsplandirektiver, regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner. Staten og kommunerne er de eneste myndigheder, som kan vedtage bindende fysiske planer. Statens planlægning sker ved hjælp af landsplandirektiver eller særlige love f.eks. Anlægsloven fra 1993 som Vamdrup- Vojens projektet er omfattet af. Landsplandirektiver er planer, som vedrører emner, der ligger uden for den enkelte kommunes planlægning, eller som går på tværs af kommunerne. Staten skal hvert fjerde år offentliggøre en oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen herunder de interesser, der er fastlagt i planloven og lovgivningen i øvrigt. Planloven er senest revideret i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor amterne blev nedlagt og antallet af kommuner blev reduceret fra 275 til 98. Amternes opgaver blev fordelt mellem de fem nyoprettede regioner, staten og kommunerne. Regionplanerne fik retsvirkning som landsplandirektiv og gælder fortsat for grundvand og overfladevand. De resterende retningslinjer er ophævet i forbindelse med, at de er indarbejdet i de nye kommuneplaner i 2009/2010. Det er en statslig interesse, at kommuneplanerne opretholder regionplanlagte arealreservationer til bl.a. jernbaner. Regionsrådene skal udarbejde en regional udviklingsplan, der blandt andet skal redegøre for sammenhængen mellem den fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur. Den kommunale planlægning Udbygning og modernisering af banen mellem Vamdrup og Vojens kan påvirke kommune- og lokalplaner i Kolding, Vejen og Haderslev kommuner. Det nye spor kan på størstedelen af strækningen etableres inden for eksisterende banearealer, dog skal der foretages ekspropriation af mindre arealer til skråningsanlæg og grøfter og der skal eksproprieres ejendomme, der kommer til at ligge for tæt på jernbanen. På størstedelen af strækningen mellem Vamdrup og Vojens løber den eksisterende bane i det åbne land, hvor der ikke er udlagt kommuneplanrammer eller lokalplaner. To steder krydser banen områder med kommuneplanrammer: Farris i Vejen Kommune og Sommersted i Haderslev Kommune. For banen og stationsområdet i Vamdrup er der som det eneste område på strækningen udlagt kommuneplanrammer for tekniske anlæg. Planforhold 15

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Endelig VVM-redegørelse, juli 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Miljøredegørelse. Ny bane til Aalborg Lufthavn. Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST)

Miljøredegørelse. Ny bane til Aalborg Lufthavn. Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST) Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST) Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale:

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere