Bispebjerg Hospital. maj 2013 VVM-redegørelse og miljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bispebjerg Hospital. maj 2013 VVM-redegørelse og miljøvurdering"

Transkript

1 Bispebjerg Hospital maj 2013 VVM-redegørelse og miljøvurdering

2 Bispebjerg Hospital VVM-redegørelse og miljøvurdering APRIL 2013 Sagsnr Doknr

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Ikke teknisk resumé Miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen Københavns Kommunes sammenfattende vurdering Beskrivelse af projektet Det kommende Ny Bispebjerg Hospital og Ny Psykiatri Trafikale forhold Byggeriet af det nye hospital Byggeområde Byggeområde Byggeområde Byggeområde 4, 5a og 5b Beskrivelse af anlægsfasen Nedrivning af bygninger i de tre faser Nybyggeri Ombygninger Alternativer alternativet Undersøgte alternativer Alternativer fra høringsfasen Planforhold Lovgrundlag Fingerplan Kommuneplan Lokalplan... 29

4 5.5. Fredning Internationale bestemmelser Andre bestemmelser Basisbeskrivelse af omgivelserne Bispebjerg Hospital Adgangsforhold Parkeringsforhold Natur og rekreative forhold Omgivelserne Miljøpåvirkning i anlægs- og driftsfase Trafik Indledning og metodisk tilgang Eksisterende forhold Anlægsfasen Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Overvågning Driftsfasen Effekter af ændrede transportmiddelvalg Parkering Gennemkørsel af området Trafikstøj Emissioner Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Overvågning Mangler/usikkerhed Københavns Kommunes vurdering Støj og vibrationer Indledning og metodisk tilgang Eksisterende forhold Anlægsfasen... 50

5 Afværgeforanstaltninger Overvågning i anlægsfasen Driftsfasen Afværgeforanstaltninger Overvågning Mangler/usikkerhed Københavns Kommunes vurdering Luft og klima Indledning og metodisk tilgang Eksisterende forhold Anlægsfasen Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Overvågning Driftsfasen Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Overvågning Københavns Kommunens vurdering Anvendelse af ressourcer Indledning og metodisk tilgang Eksisterende forhold Anlægsfasen Vand, varme, el Råstoffer til anlæg og byggeri Afværgeforanstaltninger Overvågning Driftsfasen Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Overvågning Københavns Kommunes vurdering Affald, herunder jordaffald og spildevand... 63

6 7.5.1 Indledning og metodisk tilgang Eksisterende forhold Anlægsfasen Spildevand Byggeaffald Jord Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Overvågning Driftsfasen Spildevand Affald Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Overvågning Københavns Kommunes vurdering Grundvand og overfladevand Indledning og metodisk tilgang Eksisterende forhold Anlægsfasen Grundvand Overfladevand Afværgeforanstaltninger Overvågning Driftsfasen Grundvand Overfladevand Afværgeforanstaltninger Kumulative effekter Overvågning Københavns Kommunes vurdering Natur Indledning og metodisk tilgang... 76

7 7.7.2 Eksisterende forhold Anlægsfasen Flora Fauna Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Overvågning Driftsfasen Flora Fauna Afværgeforanstaltninger Overvågning Kumulative effekter Mangler/usikkerheder Københavns Kommunes vurdering Landskab og kulturmiljø Indledning og metodisk tilgang Eksisterende forhold Anlægsfasen, kulturmiljø og landskab Driftsfasen Visualiseringer Afværgeforanstaltninger Overvågning Københavns Kommunes vurdering Rekreative forhold Indledning og metodisk tilgang Eksisterende forhold Anlægsfasen Afværgeforanstaltninger Overvågning Driftsfasen Afværgeforanstaltninger Overvågning... 94

8 7.9.5 Københavns Kommunes vurdering Befolkning og afledte socioøkonomiske effekter Indledning og metodisk tilgang Eksisterende forhold Anlægsfasen Driftsfasen Afledte socioøkonomiske forhold Afværgeforanstaltninger Overvågning Københavns Kommunes vurdering Referencer... 99

9 1. INDLEDNING Regionsrådet i Region Hovedstaden indgik i maj 2010 en aftale om en ny hospitalsog psykiatriplan (Hospitals- og Psykiatriplan 2020), der sætter rammerne for udviklingen af regionens sundhedsvæsen frem mod Som led heri blev det besluttet, at der skal bygges et nyt somatisk hospital på Bispebjerg. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fusioneres og Frederiksberg Hospital vil blive solgt. Derefter gennemførte Bispebjerg Hospital i 2011/12 en helhedsplan-konkurrence, som skal danne grundlag for udviklingen af et nyt og moderne hospital. I vinderprojektet Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg bevares og integreres det fredede historiske hospital med Martin Nyrups pavilloner fra 1913 og de anlagte haveanlæg med et moderne hospitalsbyggeri med i alt m 2 nybyggeri samt renovering af eksisterende bygninger. En del af de bygninger, som ikke er fredet, vil blive revet ned. Udbygningen af hospitalet vil foregå i faser, og hospitalet vil, når hele udbygningen er gennemført i 2025, have en kapacitet som er dobbelt så stor som i dag. Det vil bl.a. have nogle konsekvenser i form af mere trafik i lokalområdet. Københavns Kommune har derfor vurderet, at udbygningen af Bispebjerg hospital er omfattet af VVM-bestemmelserne og har på grundlag af helhedsplanen igangsat en VVM-proces i samarbejde med hospitalet. Samtidig bliver der udarbejdet et lokalplanforslag. Redegørelsen for de miljømæssige virkninger vil samtidig være en miljøvurdering efter lov om planer og programmer. Der blev som led i VVM-processen afholdt en forudgående høring fra den 17. december 2012 til den 15. januar 2013, bl.a. via kommunens høringsportal og udsendelse af en debatfolder, for at indkalde ideer, bemærkninger og forslag fra borgere, organisationer, foreninger mv. Høringen var samtidig en høring af berørte myndigheder efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I de fremsendte bemærkninger (i alt syv) er trafik- og parkeringsforhold som følge af udbygningen af hospitalet et gennemgående tema. Der er lavet en hvidbog med en vurdering af alle høringssvarene, som kan ses på Læsevejledning Rapporten indeholder indledningsvist et ikke-teknisk resumé, derefter en beskrivelse af projektet, planforhold i området og en beskrivelse af omgivelserne. Eksisterende forhold (som svarer til 0-alternativet) og påvirkninger i henholdsvis anlægs- og driftsfasen ses alle under afsnit om de enkelte typer af miljøpåvirkning. Støj og emissioner fra trafikken findes i afsnittet om trafik. Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram ses ligeledes i de enkelte afsnit. Afsnit om kumulative virkninger og mangler/usikkerhed er medtaget, hvor det er relevant. Københavns Kommunes vurderinger af miljøpåvirkningerne kan læses sidst i de enkelte afsnit, og en sammenfattende vurdering kan læses i det ikke-tekniske resumé. 8 / 101

10 Der er ikke udarbejdet egentlige baggrundsnotater til redegørelsen, men der foreligger en række arbejdsdokumenter, der er med til at danne baggrund for redegørelsen. De relevante dokumenter er medtaget i referencelisten. Arbejdsdokumenterne vedrører specielt vurderinger omkring anlægsfasen, de trafikale forhold, herunder specifikke problemstillinger omkring trafikafvikling, beplantningen (der påvirkes af anlægsarbejdet), håndtering af skybrudssituationer og rapporter omkring den nuværende drift af hospitalet. 2. IKKE TEKNISK RESUMÉ Bagrunden for VVM-redegørelsen Københavns Kommune har vurderet, at en udbygning af Bispebjerg Hospital er VVMpligtigt, og at der skal gennemføres en VVM-procedure. VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkning på Miljøet. Formålet med at gennemføre en VVM-procedure og udarbejde en VVM-redegørelse er at belyse og vurdere miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af et projekt. Redegørelsen skal samtidig vurdere, hvordan eventuelle negative påvirkninger af projektet kan minimeres mest muligt. Dokumentet er samtidig en miljøvurdering efter loven om miljøvurdering af planer og projekter. Samtidig med udarbejdelsen af VVM- redegørelsen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udbygningen af hospitalet. Der har været afholdt en forudgående offentlig høring, hvorefter der er lavet en såkaldt hvidbog, som opsummerer og vurderer de afgivne høringssvar. Beskrivelse af projektet Som led i Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplan er det besluttet, at der skal bygges et nyt somatisk hospital på Bispebjerg. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fusioneres og Frederiksberg Hospital sælges. Det er ligeledes besluttet, at der skal bygges et nyt psykiatrisk hospital på Bispebjerg. I den helhedsplan, som ligger til grund for projektet, lægges der vægt på at bevare og integrere det fredede historiske hospital med Martin Nyrups pavilloner fra 1913 og det gamle haveanlæg med et moderne hospitalsbyggeri. Funktionsmæssigt vil der ske væsentlige ændringer inden for hospitalsområdet, hvor der etableres en klar opdeling mellem somatiske og psykiatriske funktioner. Der vil også blive lavet en ny trafikstruktur, hvor adgangen for patienter primært skal ske via Bispebjerg Bakke. Gennemførelse af udbygningen vil finde sted over tre faser gennem årene fra 2014 til Projektet omfatter både renovering, nedrivning og ny opførsel af bygninger. I alt vil der, når hospitalet er færdigt, være bygget m 2 nye etagemeter. Andre ca m 2 bliver revet ned. Alternativer I VVM-redegørelsen skal der redegøres for et såkaldt 0-alternativ. 0-alternativet er i denne sammenhæng en situation, hvor udbygningen af Bispebjerg Hospital ikke finder sted. Der har ikke været undersøgt egentlige alternative placeringer til det fusionerede 9 / 101

11 hospital, og der er ikke kommet bemærkninger om alternativer til udbygningen på Bispebjerg i høringsfasen. Planforhold Parallelt med VVM-redegørelsen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området. Dele af hospitalsområdet (bygninger og haveanlæg) er fredede og Kulturstyrelsen har under udarbejdelsen af redegørelsen stillet forlag om yderligere fredninger, som omfatter enkelte veje, bygninger og grønne arealer. Desuden er der en række andre lov- og planbestemte hensyn, som projektet skal forholde sig til, herunder internationale bestemmelser omkring beskyttelse af natur og arter (Natura 2000 og bilag IV-arter på Habitatdirektivet). Omgivelserne Hospitalets omgivelser omfatter både en række fysiske strukturer i form af veje, bebyggelser og parkområdet syd for hospitalsområdet. Bispebjerg Hospitals område afgrænses mod nord og nordvest af Tuborgvej med rækkehuse og etagehuse nord for vejen. Mod vest afgrænses hospitalsområdet af Charlotte Munks vej, der løber parallelt med Tagensvej (80 meter mod vest). Vejen Bispebjerg Bakke afgrænser hospitalsområdet mod syd, hvor nyttehaveforeningen Bakkehaverne, børnehaven Hurlumhej og Lersøparken grænser op til hospitalsområdet. Foruden Bakkehaverne afgrænses parken mod øst af endnu en haveforening, Haveforeningen af 4. maj. Mod øst afskæres området af den nord-sydgående S-togsbane mod Farum Miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen Trafik Både i anlægsfasen og den senere driftsfase vil der ske en stigning i trafikmængden ved hospitalet. I anlægsperioden er det anslået, at der i gennemsnit vil komme ca. 46 lastbiler om dagen. Dette er dog behæftet med stor usikkerhed. I driftsfasen vil der ske en varig forøgelse i trafikken på vejnettet omkring hospitalet, især på Bispebjerg Bakke vil der ske en mærkbar forøgelse (3.250 ture mere i døgnet). På Tuborgvej stiger trafikken med 10 %, på Tagensvej med 17% og på Bispebjerg Bakke med 54 %. Med projektets p-anlæg vil parkeringen blive trukket ind på hospitalsområdet. Der vil for at sikre trafikafviklingen og trafiksikkerheden i fremtiden blive stillet krav om etablering af cykelstier på Bispebjerg Bakke og et nyt lyssignal på Tuborgvej. Udbygningen af hospitalet vil give øget trafik og stigninger i støjniveauet på det omkringliggende vejnet. Stigningen vil være størst på Bispebjerg Bakke (1,9 dba), hvor antallet af biler ikke er så højt i dag. I dag er beboerne på Tuborgvej mest plaget af støj og her vil der være en svag stigning (0,4 dba). Tilsvarende vil der være en stigning i støjniveauet på Tagensvej (0,7 dba). Stigningen ligger på alle vejene under det niveau, som vurderes at være hørbar. 10 / 101

12 Støj og vibrationer Anlægsfasen vil generere støj og vibrationer, specielt i forbindelse med nedrivning, renovering og nybygninger. Aktiviteterne vurderes i hovedsagen at kunne overholde de fastlagte grænseværdier for påvirkninger af støj fra byggeri og anlæg. Hvis det i enkeltstående tilfælde er nødvendigt at overskride grænseværdierne, kræver det en tilladelse (påbud) fra Københavns Kommune og så vil naboerne blive orienteret. Luft og klima Der vil være emissioner fra entreprenørmaskiner i anlægsfasen, men dette vurderes ikke at skabe problemer, da der er en god luftspredning i området. Det vurderes, at den samlede udledning af drivhusgasser i den fremtidige drift af hospitalet vil ligge på niveau med udledningen fra de nuværende to hospitaler. Der vil som i dag ikke være en særlig lokal påvirkning. Spildevand, affald, jord, og anvendelse af ressourcer Der vil være en del nedrivningsmaterialer samt jord, som skal bortskaffes. Dette vil ske i overensstemmelse med kommunens regulativer herfor. Dette gælder også andet affald. I driftsfasen er der krav om lokal afledning af regnvand fra de nye bygninger, så den samlede mængde spildevand reduceres som følge af udbygningen. Lokalplanen stiller krav om etablering af grønne tage på en del af bygningerne. I slutningen af 2013 bliver hospitalet meddelt en spildevandstilladelse, som skal sikre, at der ikke udledes miljøbelastende stoffer til vandmiljøet. Med hensyn til skybrudssikring er der en spildevandplan for Bispebjerg er under udarbejdelse, og her bliver der stillet krav om, at hospitalet skal kunne håndtere en såkaldt 5-årshændelse (en mængde regn udover det sædvanlige som statistisk set opstår hvert 5. år) på egen grund. Grundvand og overfladevand Der vil i forbindelse med udbygningen blive stillet krav til etablering af lokal afledning af regnvand. Dette vil være positivt i forhold til grundvandsressourcen. Natur De eksisterende naturforhold på hospitalsområdet er karakteriseret ved relativt grønne, lyse og åbne omgivelser, som vil blive understøttet og bevaret ved udbygningen af hospitalet. Der vil blive taget hensyn til den særlige beplantning på hospitalsområdet. Specielt for flagermus vil der via krav om en registrering blive sikret et bedre kendskab til forekomsten af arter indenfor hospitalsområdet inden anlægsarbejderne opstartes. Denne viden vil også indgå ved ændringer i beplantning og i forhold til den fremtidige drift på hospitalet. Den beskyttede sø i området vil ikke blive påvirket af projektet. 11 / 101

13 Landskab og kulturmiljø Området besidder en række landskabelige værdier og kulturmiljøværdier, der vil blive sikret gennem afværgeforanstaltninger. Med helhedsplanen foreligger en plan, som skaber sammenhæng mellem bygninger og landskab og understøtter områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige værdier. Rekreative forhold, Anlægsaktiviteterne kan have en midlertidig indflydelse på muligheden for at bruge området rekreativt. I driftsfasen vil der, som i dag, være fri adgang til grønne områder. Befolkning Befolkningen i området påvirkes ikke i væsentlig grad som følge af trafikale ændringer, støj, visuel påvirkning, ændringer i rekreative forhold og i.f.t. landskab og natur. Afsnittet opsummerer aspekter fra andre afsnit med særlig betydning for befolkningen. Der er ikke nogle afledte socioøkonomiske forhold som følge af udbygningen Københavns Kommunes sammenfattende vurdering Trafikken er det forhold, som kommunen har haft størst fokus på i VVM-arbejdet. Efter kommunens vurdering kan den øgede trafik som følge af udbygningen håndteres på forsvarlig vis ved at etablere en række afværgeforanstaltninger. Der er ikke beskrevet andre forhold, som hindrer projektets gennemførelse. Kommunens samlede vurdering er derfor, at udbygningen kan gennemføres uden uacceptable virkninger på miljøet. Nedenfor vurderes de enkelte miljøpåvirkninger. Københavns Kommune har krævet etablering af en række foranstaltninger, der skal sikre, at trafikken i anlægsperioden ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Med etablering af disse vurderes den øgede trafik og parkering i forbindelse med anlægsaktiviteterne ikke at blive en væsentlig gene for de omkringboende. Den øgede trafikmængde på og omkring hospitalet vurderes efter udbygningen at kunne medføre forringelser for trafikafviklingen og trafiksikkerheden på Bispebjerg Bakke, Vestre Længdevej og i de tilstødende kryds. Effekterne vil være varige, og derfor er det vigtigt at sikre, at de forebygges. Københavns Kommune har derfor bl.a. krævet gennemførelse af en række justeringer på det omkringliggende vejnet. Med gennemførelse af disse tiltag vurderes den øgede trafik at kunne afvikles uden væsentlige problemer og uden at trafiksikkerheden forringes. Den parkeringsdækning, som er planlagt i forbindelse med udbygningen, vurderes at reducere generne af parkering i nærområdet til hospitalet. En - omend begrænset - stigning i støjniveauet er en udvikling i den forkerte retning i.f.t. Københavns Kommunes ønske om at nedbringe støjgener fra trafikken. Samtidig kan det ikke undgås, at der i byområdet ind i mellem kommer mere trafik på bestemte 12 / 101

14 veje. Stigningerne på vejnettet omkring det nye hospital vurderes at ligge indenfor et niveau, hvor de ikke er hørbare. På den baggrund vurderes stigningerne i støjniveauet på de omkringliggende veje at være acceptable. Det vurderes, at hovedparten af aktiviteterne i forbindelse med anlægsaktiviteterne kan overholde kommunens grænseværdier. Orientering af naboerne, hvis kommunen i enkeltstående tilfælde tillader støj herudover, er erfaringsmæssigt en god afværgeforanstaltning. Støjen fra anlægsarbejderne vurderes ikke at udgøre en uacceptabel påvirkning i.f.t. omgivelserne. Aktiviteterne i anlægsperioden vurderes ikke mht. til emissioner at skabe en væsentlig virkning på miljøet lokalt, da spredningsforholdende i området er gode. Hvis de i redegørelsen nævnte foranstaltninger gennemføres vil emissioner fra entreprenørmaskinerne kunne reduceres, hvilket vil være positivt. I driftsfasen vil det være mere energieffekt at drive det nye hospital frem for to gamle hospitaler. Dette vil have en positiv - omend begrænset - effekt i.f.t. klimaet. Anvendelsen af ressourcer i anlægsfasen vurderes ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning. I driftsfasen vil forbruget af vand, varme og el være mindre end ved drift af de to gamle hospitaler, hvilket er positivt. Idet byggeaffald, spildevand og jord i.f.m. anlægsaktiviteterne håndteres i overensstemmelser med kommunens retningslinjer, vil de ikke medføre en væsentlig virkning på miljøet. Spildevandsmængden fra det ny hospital vil være mindre end fra de to gamle hospitaler. Endvidere vil der ske en separering af regnvand, hvilket vil begrænse spildevandsmængden til kloaksystemet. Sammenlægningen af hospitalerne mindsker dermed spildevandsmængden. Påvirkningen af vandmiljøet med skadelige stoffer fra hospitalsspildevandet vil blive reguleret i en kommende spildevandstilladelse. Det vurderes ikke, at der igennem anlægsperioden vil være væsentlige påvirkninger af grundvand og overfladevand. Det er positivt, at der som følge af LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), på sigt vil kunne ske en øget grundvandsdannelse. Der er med stor sandsynlighed flagermus, som er beskyttet af EU s habitatdirektiv på hospitalsområdet. Derfor skal der gennemføres en registrering for at kunne etablere de fornødne afværgeforanstaltninger inden anlægsaktiviteterne påbegyndes. Det vurderes, at det på denne måde kan sikres, at flagermusenes yngle- og rasteområder ikke forringes. De af hospitalet foreslåede foranstaltninger til sikring af, at træer som er bevaringsværdige (og som ikke skal fældes), vurderes at være tilstrækkelige til sikre, at der ikke sker skader på disse træer. Søen i den nordlige del af området, som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, ligger udenfor byggefelterne, hvorfor det 13 / 101

15 vurderes, at den ikke bliver berørt af aktiviteterne. Det er vurderet, at søen ikke er velegnet som ynglested for arter (padder), som er omfattet af EU-direktivet. I forhold til rekreative muligheder kan der opstå ulemper som følge af midlertidige afspærringer o.a. i anlægsfasen, men dette vurderes ikke være af alvorlig betydning. Det vurderes, at der ikke sker væsentlige ændringer i forhold til rekreative muligheder efter udbygningen. Den tydeligere trafikstruktur på hospitalsområdet vurderes at have en positiv effekt i forhold til rekreativt ophold på arealet. Miljøpåvirkninger, som har direkte betydning for befolkningen, så som støj og visuel påvirkning, vurderes at ligge indenfor et acceptabelt niveau. Derfor er der ikke forhold, som vil påvirke befolkningen væsentligt, ej heller vurderes der at være socioøkonomiske forhold afledt af miljøpåvirkningerne. 3. BESKRIVELSE AF PROJEKTET I maj 2010 indgik Regionsrådet i Region Hovedstaden en aftale om en ny hospitalsog psykiatriplan (Hospitals- og Psykiatriplan 2020), der sætter rammerne for udviklingen af Hovedstadsregionens sundhedsvæsen frem mod Som led heri blev det besluttet, at der skal bygges et nyt somatisk hospital på Bispebjerg. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fusioneres og Frederiksberg Hospital sælges. Det er ligeledes besluttet, at der for Hovedstadsregionens egne midler skal bygges et nyt psykiatrisk hospital på Bispebjergmatriklen. Statens Ekspertpanel har reserveret et rammebeløb fra Statens Kvalitetsfond på 2,95 mia. kr. til det nye somatiske hospitalsbyggeri, mens Hovedstadsregionen fra tilvejebringer de budgetterede 1,03 mia. kr. til opførelse af det psykiatriske hospital. Det britiske arkitektfirma BDP-Group blev, i samarbejde med det danske arkitektfirma TKT og Rambøll Danmark, udpeget som vinder af helhedsplankonkurrencen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Vinderforslaget er valgt af flere forskellige grunde. Dels fordi helhedsplanen på en meget visionær måde, tænker hospitalet ind som en by med fire forskellige kvarterer med hver deres udtryk. Derudover formår helhedsplanen at samle de psykiatriske afsnit, som på nuværende tidspunkt er spredt i hospitalsområdet, på en gennemtænkt måde i den nordøstlige del af hospitalsområdet. Helhedsplanen har lagt vægt på at bevare og integrere det fredede historiske hospital med Martin Nyrups pavilloner fra 1913 og det gamle haveanlæg med et moderne hospitalsbyggeri med i alt m 2 nybyggeri, samt renovering af eksisterende bygninger der bevares i henhold til fredning af bygninger og parkområde. Hospitalsområdet inddeles i fire kvarterer med hver sin klare identitet: Det somatiske hospitalskvarter i den nordlige del mod Tuborgvej Det psykiatriske kvarter i den nordøstlige del 14 / 101

16 Det historiske kvarter med administration, forskning og laboratorier i den sydlige, fredede del Et grønt parkkvarter med centralt ankomstområde i midten af hospitalsgrunden. Figur 3.1. Den overordnede inddelingen af hospitalsområdet i henhold til helhedsplanen (kilde.bispebjergprojektet) I den sydlige del af hospitalsområdet bevares den fredede historiske del af hospitalet, mens det nye somatiske hovedhospital opføres på den nordvestlige del af området. De grønne arealer og parken bevares som et rekreativt parkkvarter i den centrale del af hospitalsområdet, mens psykiatrien opføres i den nordøstlige del. Nedenstående tabel 3.1 angiver nøgletallene om det nuværende Frederiksberg og Bispebjerg hospital samt det kommende Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Tabel 3.1. Nøgletal for de nuværende og fremtidige forhold. 15 / 101

17 Frederiksberg Bispebjerg Psykiatri Nyt Hospital og Ny hospital hospital Psykiatri Bispebjerg Ansatte (dec-2012) Sengepladser (2012, psyk 2009) Ambulante patienter pr. år (2012, psyk 2009) Etagekvadratmeter P-pladser Ca. 600 Ca. 730 Ca Det kommende Ny Bispebjerg Hospital og Ny Psykiatri Udbygningen af Bispebjerg Hospital til Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg vil ske inden for hospitalets matrikel, som har en størrelse på 26 ha. ( m2). Langt størstedelen af det fremtidige etageareal på ca m 2, vil udgøres af det somatiske hospital. Den psykiatriske del udgør heraf m 2. Det bebyggede areal i grundplan (fodaftrykket) vil udgøre ca m2. I lokalplanen fastlægges bebyggelsesprocenten til 110. Byggeriet omfatter ca m 2 nybyggeri og ombygning/renovering af yderligere ca m 2. I det somatiske hospitalskvarter bygges i alt ca m 2 nybyggeri, og der ombygges/renoveres på yderligere ca m 2. For den psykiatriske del bygges ca m 2 nybyggeri og ca m 2 ombygges/renoveres. Netto vil hospitalet blive udvidet med ca m 2. I alt vil ca m 2 blive nedrevet. Tabel 3.2 Opgørelse over nybyggeri og ombygning i den fremtidige driftsfase. Bygninger der har funktioner i forhold til både psykiatri og somatik er angivet arealmæssigt under somatisk kvarter (laboratorier, logistik, parkeringshuse m.fl.) 16 / 101

18 Hospitalskvarter Nybyggeri (m 2 ) Ombygning (m 2 ) Somatisk ca ca Psykiatri ca ca Det historiske kvarter Alene renovering pga. fredningsbestemmelser Alene renovering pga. fredningsbestemmelser Park kvarter Ikke relevant Ikke relevant I alt ca ca Nye bygninger til det somatiske hospital opføres umiddelbart nord for det fredede pavillonkvarter med et centralt ankomstareal mellem somatikken og de fredede pavilloner. Som nævnt ved tabel 3.2 vil visse bygninger have en funktion i forhold til både somatisk og psykiatrisk hospitalsdel (P-huse, laboratorier, butikker m.m.), men er arealmæssigt angivet under somatisk hospital. Det nye somatikhus opføres i princippet som længebygninger, der følger samme bebyggelsesprincip, som de eksisterende fredede pavilloner med en placering omkring og i forlængelse af den centrale akse. Bygningshøjderne vil maksimalt være på 30 m målt ud fra landskabets kote 24 m over havets overflade. De 30 meter i højden kommer kun til at gælde for et begrænset byggefelt med det nye somatikhus. Øvrige bygninger opføres i højder på mellem m og ligger dermed indenfor kommuneplanbestemmelserne. Et kommuneplantillæg vil muliggøre de 30 m. En base i 2-3 etager vil komme til at ligge mellem de nye længebygninger i det somatiske kvarter. Psykiatrien opføres som nybyggeri med 2 til 3 etager, svarende til en bygningshøjde på maksimalt 15 m. Psykiatrien opføres mod nordøst, på de arealer hvor den eksisterende psykiatri i dag hovedsageligt er beliggende. Arealerne med haveanlæg og pavillionbebyggelse i det historiske kvarter er fredede og ændres hovedsageligt ikke. Dermed fastholdes samspillet mellem de grønne arealer og pavillonbygningerne. Hospitalets eksisterende park foran Lersøkomplekset bevares ligeledes, så der stadig er rekreative opholdsmuligheder. Derudover etableres parkering i et nyt P-hus (op til 700 pladser) og en ny P-kælder (400 pladser fordelt på henholdsvis 250 under ankomstarealet ved somatikbygningen og 150 under psykiatrien). Der er endnu ikke fra hospitalets side taget stilling til, om der eventuelt opføres to parkeringshuse med henholdsvis 500 og 200 pladser, eller ét parkeringshus med 700 pladser. Dette vurderes ikke at have nogen væsentlig betydning for beregningen af den fremtidige trafik på tilkørselsvejene til hospitalet. Tekniske anlæg Der vil i forbindelse med byggeriet blive etableret eller renoveret en række tekniske anlæg. På hospitalsområdet er der en eksisterende vandboring, der primært anvendes 17 / 101

19 til vand til hospitalsvaskeriet, med et nuværende årligt forbrug omkring m 3. Boringen har dog også funktion som eventuel nødforsyning til hospitalet, hvis den almindelige vandforsyning svigter. Boringen vil blive opretholdt og renoveret i forbindelse med anlægsfasen. Tilsvarende er der et nødstrømsanlæg til sikring af elforsyning til hospitalet, hvis den almindelige el tilførsel svigter. Nødstrømsanlægget sikrer hospitalets funktioner, herunder nødværgepumpning ved vandindtrængning i kældre m.m. Til sikring mod skybrud og pludselig kraftig regnvandstilførsel til hospitalsområdet vil der blive etableret løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR) i overensstemmelse med de krav og vilkår, der vil blive stillet i lokalplanen for området og i Københavns kommende Spildevandsplan for Bispebjergområdet Trafikale forhold Adgangen til det somatiske hospital for patienter og besøgende vil foregå via et ensrettet loop med adgang fra Bispebjerg Bakke. Ambulance- og varetilkørsel sker fra Tuborgvej ad Vestre Længdevej. Her vil der ligeledes være adgang til parkeringshuset for ansatte. I anlægsfasen vil der være forøget tung trafik med transport af materialer til og fra byggepladserne og trafik fra ansatte på byggeriet. Med hensyn til sidstnævnte er det hensigten at etablere en varig placering af skurvogne for de ansatte ved byggeriet under hele anlægsfasen. Formålet med dette er at kunne minimere de gener for hospitalet, som de ansattes kørsel medfører og at kunne smidiggøre anden trafik til hospitalet fra hospitalets personale, patienter og besøgende. 18 / 101

20 Figur 3.2: Oversigt over de primære trafikforhold på det nye hospital. Kort fra lokalplanen Byggeriet af det nye hospital Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er et stort og komplekst byggeprojekt, der yderligere kompliceres af, at det eksisterende Bispebjerg Hospital og de to psykiatriske hospitaler skal drives som vanligt parallelt med byggeriet. Byggeriet vil foregå på den samme matrikel, som det eksisterende Bispebjerg hospital og de to psykiatriske hospitaler drives på i dag. Anlægsfasen har et forventet forløb fra 2014 til Ny bebyggelse skal placeres inden for de på figur 3.3 angivne byggeområder 1 til 5a/b ifølge informationer fra byggeprojektet. 19 / 101

Bilag 2. Bispebjerg Hospital. VVM-redegørelse og miljøvurdering. Sagsnr Doknr

Bilag 2. Bispebjerg Hospital. VVM-redegørelse og miljøvurdering. Sagsnr Doknr Bilag 2 Bispebjerg Hospital VVM-redegørelse og miljøvurdering Sagsnr. 2013-43244 Doknr. 2013-302493 1. Indledning... 8 2. Ikke teknisk resumé... 9 2.1. Miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen... 10

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Plantitler 1) Kommuneplanforslag nr. 10 til kommuneplan 2013, og 2) Lokalplanforslag 087 Udvidelse af lokalcenter ved Almindings Runddel Myndighed Lovgrundlag

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Debatoplæg. Kornmarken. Campus i Billund. Indkaldelse af forslag og idéer

Debatoplæg. Kornmarken. Campus i Billund. Indkaldelse af forslag og idéer Debatoplæg Udbygning af LEGO Koncernens Kornmarken Campus i Billund Indkaldelse af forslag og idéer September, 2016 LEGO SYSTEM A/S har søgt Billund Kommune om tilladelse til at kunne udbygge produktionen

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET 2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 2. Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1.

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1. By og Landskab, Plan Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/82851 Dok.id.: Sagsbeh.: Chrkr Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan 3.45 for campingplads på Sofiesminde allé 1, Øst Ifølge lov om miljøvurdering

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: 01.02.03-P16-3-16

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse.

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse. Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan nr. 7.32 for et område ved Ole Rømers vej 7-9 (tidligere Eslau) i Sengeløse samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.:

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere