Evaluering af Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug"

Transkript

1 Evaluering af Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug Udbudsmateriale Socialstyrelsen Januar 2014

2 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Minimumsoplysninger Tildelingskriterier Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Ophavsret, publiceringer mv Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Fortrolighed Projektbeskrivelse Baggrund Projektets formål og mål Målgruppen Udvikling af behandlingsmodellen Evalueringsopgaven Formålet med evalueringen Evalueringens fokus Den stillede opgave Samarbejde og organisering Milepæle Økonomi Tjekliste Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 7-12 (se vedhæftede dokumenter) stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 3 af 35

3 Udbudsbetingelser 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Socialstyrelsen udbyder evalueringen af projektet Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Projektet skal udvikle og afprøve en model for stofmisbrugsbehandling til borgere med blandingsmisbrug og komplekse sociale problemer, som ikke, eller kun i begrænset omfang, benytter sig af de eksisterende behandlingstilbud. Projektet gennemføres i Aarhus og Odense kommune og løber i perioden Evalueringen skal, i prioriteret rækkefølge, give svar på følgende spørgsmål: 1. Hvilke forudsætninger skal være til stede for at sikre en vellykket udvikling og implementering af behandlingsmodellen? 2. Med hvilken grad af fidelitet er behandlingsmodellen implementeret i de to projektkommuner? 3. Hvilke effekter har behandlingsmodellen haft i forhold til de borgere, der har gennemgået et behandlingsforløb efter modelbeskrivelsen? 4. Hvad er de økonomiske konsekvenser af den afprøvede behandlingsmodel? Det forventes, at evalueringsopgaven påbegyndes i marts 2014, og at den endelige evalueringsrapport foreligger i slutningen af Evalueringen udbydes som et nationalt udbud i henhold til tilbudsloven, bekendtgørelse af lov nr af 7/ om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Den samlede beløbsramme er på kr. ex. moms, svarende til kr. inkl. moms. Deadline for tilbud er d. 13. marts 2014 kl stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 4 af 35

4 Udbudsbetingelser 2. Udbudsbetingelser 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C. Tlf.: Fax: Hjemmeside: Kontaktperson: Konsulent Jette Nyboe 2.2. Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af: Projektbeskrivelse Kontrakt Udbudsbekendtgørelse Nærværende opgave udbydes i henhold til Tilbudsloven LBK nr af 07/12/2007 afsnit II. 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Aktivitet Anmodning om yderligere oplysninger Dato og tidspunkt Senest d. 7. marts 2014 kl Spørgsmål modtaget inden dette tidspunkt vil blive besvaret. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 5 af 35

5 Udbudsbetingelser Offentliggørelse af spørgsmål og svar Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes på . eller ved almindelig post til: Socialstyrelsen Att. Jette Nyboe Socialstyrelsen Kontoret for voksne med sociale problemer Landemærket København K. Eller pr. til: Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på Socialstyrelsens hjemmeside: Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter frist for at stille spørgsmål er udløbet. Onsdag den 13. marts 2014 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt omfatte 25 sider eksklusiv bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. Evaluering af Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Tilbud skal sendes pr. . til følgende mailadresse: Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Socialstyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk, at s max. må fylde 10MB. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 6 af 35

6 Udbudsbetingelser Åbning af tilbud Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse Tilbud åbnes efter tilbudsfristen på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. Primo april Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 13. september Minimumsoplysninger Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter: De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte: Virksomhedens balance eller uddrag heraf for det seneste disponible regnskabsår. Der kræves en soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapitals værdi i forhold til virksomheden samlede aktiver. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapitals værdi/samlede værdi) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomheden og de andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver. Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver. Erklæringen skal være udfærdiget af uafhængig udsteder. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 7 af 35

7 Udbudsbetingelser Det skal bemærkes vedrørende de øvrige minimumsoplysninger, at alle tilbudsgiverne i en sammenslutning skal afgive de øvrige krævede oplysninger/erklæringer Erklæring om udelukkelseskriterierne. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver at have opfyldt sine forpligtelser mht. betaling af skatter og afgifter samt sociale bidrag. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være under konkurs, skifter mm og ikke at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling mhp. likvidation, skifte mm. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om pågældendes faglige hæderlighed eller at have begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. Erklæring på tro og love vedlægges som Tilbud-Bilag 2. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten, sker dette under forudsætning af, at tilbudsgiver fremsender en Serviceattest (fuldstændig) udfyldt af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø til Socialstyrelsen senest 4 uger efter meddelelsen af tildelingen. Serviceattesten skal være udstedt indenfor de sidste 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Alternativt til Serviceattest kan fremsendes tilsvarende oplysninger og erklæringer som i serviceattesten i form af attest udstedt af kompetente retlige eller administrative myndigheder indenfor de sidste 6 måneder. Serviceattesten kan rekvireres via Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der er sagsbehandlingstid hos Erhvervsstyrelsen Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 8 af 35

8 Udbudsbetingelser Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 3 i udfyldt og underskrevet stand Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at indehave nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Dokumentation herfor vedlægges som Tilbud-Bilag Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 5 Det skal bemærkes at honoraraftaler ikke er underentreprise Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at udbudsmaterialet er vedhæftet en række forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene Tildelingskriterier Tildelingen af opgaverne sker på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Socialstyrelsen vurderer de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 1. Kvalitet 2. Kvalifikationer og erfaring 3. Pris Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde: Kvalitet 60 % Kvalifikationer og erfaring 30 % Pris 10 % I vurderingen af kvalitet indgår en vurdering af: I hvor høj grad tilbuddet foreslår et design for en implementeringsevaluering, der sikrer implementeringen af modellens kernekomponenter. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 9 af 35

9 Udbudsbetingelser I hvor høj grad der foreslås et design, hvis metoder og aktiviteter tilsammen sikrer et solidt grundlag for den trinvise justering af modellen, herunder at delprodukter fra evalueringen bidrager til modeludvikling, implementering og fidelitet undervejs i forløbet. I hvor høj grad tilbuddet vurderes at give et dækkende billede af indsatsens effekt og økonomi. I hvor høj grad tilbuddet er robust og realistisk i sit evalueringsdesign. I hvor høj grad det fremlagte kommunikationsdesign er kvalificeret set i forhold til, hvorledes formidling af resultater, metoder og erfaringer tager afsæt i Socialstyrelsens vidensdeklaration (se vedhæftede bilag 10). I hvor høj grad det sandsynliggøres, at evalueringsresultaterne formidles i operationelle og anvendelsesorienterede anvisninger og anbefalinger for såvel beslutningstagere og implementeringsagenter som praktikere i projektet og på feltet. I vurderingen af kvalifikationer og erfaring indgår en vurdering af: I hvor høj grad de tilknyttede medarbejdere har metodefaglig viden og erfaring inden for metodeudvikling, implementerings- og effektevaluering samt økonomisk evaluering. I hvor høj grad de tilknyttede medarbejdere har erfaring med at gennemføre lignende opgaver, heri at indgå i et samspil med et implementeringsstøtteforløb i et modeludviklingsprojekt. I hvor høj grad de tilknyttede medarbejdere har viden og erfaringer med målgruppen, praksisfeltet og den kommunale organisering på misbrugsområdet. I vurderingen af pris indgår en vurdering af: Tilbuddets samlede pris. Antal leverede timer for de enkelte medarbejderprofiler sat i forhold til prisen Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Den vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med den valgte leverandør. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, men kan tage ikke væsentlige forbehold over for udbudsmaterialet, dog skal det bemærkes at: Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 10 af 35

10 Udbudsbetingelser Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af udbyder. Forbehold der ikke kan prissættes af udbyder, vil medføre udelukkelse. I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud Bilag 6 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opmærksomhed henledes på, at muligheden for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 2.11., også omfatter eventuelle spørgsmål til karakteren af påtænkte forbehold Ophavsret, publiceringer mv. Socialstyrelsen har ophavsret til alle data, materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af Styrelsen og forsynes med logo for Socialstyrelsen. Materialer samt indsamlede data skal afleveres til Socialstyrelsen i elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af Socialstyrelsen publicerede materiale på hjemmeside eller i papirudgave Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor. 7. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 11 af 35

11 Udbudsbetingelser 8. Øvrige kommentarer. Relevante bilag, herunder minimumsoplysninger, jf. afsnit 2.5. bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge 1) Soliditetserklæring Tilbud-Bilag 1 2) Erklæring på tro og love vedr. gæld til det offentlige, strafbare forhold mm Tilbud-Bilag 2 3) Tro- og Love-erklæring ombeskyttelse på arbejdspladsen mm. Tilbud-Bilag 3 4) Dokumentation for evt. autorisation Tilbud-Bilag 4 5) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 5 6) Evt. forbehold Tilbud-Bilag 6 7) Eventuelt andet relevant materiale Det samlede tilbud bør ikke overstige 25 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. Ad 6) Detaljeret budget: Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Opdelingen er til orientering for ordregiver. Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. moms) og i arbejdstimer, såvel samlet set som fordelt på delopgaver. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for hhv. projektleder, konsulenter, kontormedarbejdere, studentermedhjælpere m.v. Samtidig skal det detaljerede budget indeholde en oversigt over: Den samlede pris (både inkl. og ekskl. moms). Pris pr. time pr. medarbejderkategori, der indgår i opgaveløsningen hos tilbudsgiver. Antal timer for konsulenter tilknyttet opgaven. Vederlag forfalder jf. betalingsplan. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 12 af 35

12 Udbudsbetingelser Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Socialstyrelsen uvedkommende. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til Socialstyrelsen i elektronisk form. Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på Socialstyrelsens hjemmeside Kommunikation Al kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Oplysninger om skatter og afgifter fås hos: Skatteministeriet, Koncerncenteret Østbanegade København Ø Danmark Internetadresse (URL): Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos: Miljøstyrelsen Strandgade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos: Arbejdstilsynet Postboks København C Danmark stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 13 af 35

13 Udbudsbetingelser Telefon: Fax: Internetadresse (URL): stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 14 af 35

14 Fortrolighed 3. Fortrolighed Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbyders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 15 af 35

15 Projektbeskrivelse 4. Projektbeskrivelse Socialstyrelsen udbyder evalueringen af projektet Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug (herefter Udgående og rummelig behandling). I dette kapitel beskrives baggrunden for projektet og rammerne for den udbudte evaluering. 4.1 Baggrund Projekt Udgående og rummelig behandling indgår som et initiativ i Social-, Børne- og Integrationsministeriets satsning på stofmisbrugsområdet, Bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen, der skal løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling. Der er samlet afsat 9,5 mio. kr. til Udgående og rummelig behandling i perioden 2013 til 2016, hvoraf de (inkl. moms) er afsat til evalueringen. Målet med Projekt Udgående og rummelig behandling er at skabe et tilbud til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug. Det er en målgruppe, hvis stofmisbrug er kombineret med komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer, og som ofte har en livsstil, der er kaotisk og turbulent. På trods af en høj belastningsgrad benytter disse borgere ikke, eller kun i begrænset omfang, de eksisterende stofmisbrugsbehandlingstilbud. Målgruppens sporadiske eller ikke-eksisterende kontakt med stofmisbrugsbehandlingen skyldes en række barrierer, som gør det vanskeligt for borgeren at navigere indenfor rammerne af det eksisterende behandlingssystem. Det kan eksempelvis være sociale adfærdskrav på stofmisbrugsbehandlingscentrene, som borgerne har svært ved at efterleve, med bortvisning eller karantæne til følge. Det kan være krav om faste aftaler og stabile mødetidspunkter, som ikke stemmer overens med borgernes livsstil, eller det kan være borgernes angst for stigmatisering i mødet med myndighederne mv., der afholder målgruppen fra at have kontakt med systemet. 1 Ambitionen med den udgående og rummelige behandling er derfor at skabe et behandlingstilbud, som, i højere grad end de nuværende tilbud, imødekommer målgruppens ressourcer og behov. For det første ved at udvikle en opsøgende og udgående model for stofmisbrugsbehandling, som har fokus på motivationsarbejde, stofmisbrugsbehandling og brobygning til relevante sociale og 1 Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med kaotisk blandingsmisbrug (2013), Rambøll for Socialstyrelsen. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 16 af 35

16 Projektbeskrivelse sundhedsfaglige tilbud. For det andet ved at skabe mere rummelighed i rammerne for de eksisterende tilbud, fx ved at opkvalificere personalet og skabe fleksibilitet i forhold til aftaler og mødetidspunkter Projektets formål og mål Formålet med projekt Udgående og rummelig behandling er at udvikle og afprøve en virkningsfuld model for stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug. Modellen skal fremadrettet kunne udbredes til andre kommuner. Behandlingsmodellen skal hjælpe og støtte borgerne i at genvinde, udvikle eller vedligeholde deres funktionsevne i et omfang, så det svarer til deres egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv. Der er udviklet en forandringsteori for projektet. Se vedhæftede bilag 7. På målgruppeniveau er målet med den udgående og rummelige behandling, at: 200 borgere modtager stofmisbrugsbehandling efter den udviklede behandlingsmodel. Målgruppen, som indgår i projektet, oplever, at stofmisbrugsbehandling er blevet tilgængelig og matcher deres behov og ressourcer. Målgruppen, som indgår i projektet, påbegynder og fastholder stofmisbrugsbehandling, så længe de har et behandlingsbehov. Målgruppen, som indgår i projektet, opnår og fastholder resultater af deres behandling, enten stabilisering, reduktion eller stoffrihed. Målgruppen, som indgår i projektet, får reduceret belastningsgraden på øvrige områder, hvorpå de er belastet, herunder fysisk og/eller psykisk helbred, sociale og økonomiske problemstillinger. På indsatsniveau er målet, at: To projektkommuner, Århus og Odense, har implementeret behandlingsmodellen for stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug. Der er i projektkommunerne etableret et forpligtende samarbejde med relevante samarbejdspartnere fra social-, sundheds- og psykiatriområdet, der understøtter en bæredygtig brobygning og en helhedsorienteret indsats. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 17 af 35

17 Projektbeskrivelse I projektets udviklingsfase fastsættes måleindikatorer for de opstillede målsætninger. Det sker i samarbejde mellem Socialstyrelsen, projektkommuner og evaluator Målgruppen Målgruppen er borgere, som har et blandingsmisbrug af intens karakter i kombination med en række sociale og evt. sundhedsmæssige problemstillinger, og som samtidig ikke, eller kun i begrænset omfang, benytter de eksisterende behandlingstilbud. Målgruppen omfatter borgere, hvis livsstil er kaotisk og turbulent. De kan have svært ved at behovsudsætte i kontakter med tilbud og indsatser, og de kan opleves svære at kommunikere med og fastholde i samtaler og indsatser. 2 Der findes ingen samlet estimering af målgruppens størrelse. En del borgere i målgruppen er ukendte i behandlingssystemet. Socialstyrelsen skønner, at målgruppen på landsplan udgør mellem og borgere, hvoraf mellem to-tredjedele og tre-fjerdedele skønnes at være mænd. 3 I de to projektkommuner skønnes der samlet at være omkring borgere i målgruppen Udvikling af behandlingsmodellen Socialstyrelsen har, med udgangspunkt i aktuelt bedste viden fra forskning og praksis, udarbejdet et overordnet udkast til behandlingsmodellen, som er udgangspunkt for projektets opstart (se vedhæftede bilag 8). Modeludkastet kvalificeres løbende i samarbejde med projektkommuner, ekspertgruppe (se afsnit ) og evaluator i løbet af projektets udviklingsfase, som varer frem til slutningen af Herefter lægges behandlingsmodellen fast, og projektet overgår til en afprøvningsfase, som varer frem til slutningen af De evalueringsmæssige konsekvenser af denne faseopdeling diskuteres nærmere i afsnit 4.2. Socialstyrelsens modeludkast er centreret omkring en række kernekomponenter, som er tværgående og skal implementeres af begge kommuner. Det er kernekomponenterne, der skal evalueres med henblik på at udvikle en virkningsfuld model, som fremadrettet kan udbredes til andre kommuner. 2 Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med kaotisk blandingsmisbrug (2013). Rambøll for Socialstyrelsen. 3 Skønnet baserer sig på følgende opgørelser: Antal borgere med et kaotisk blandingsmisbrug (Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med blandingsmisbrug, Rambøll for Socialstyrelsen 2013), antal hjemløse (Hjemløshed i Danmark 2013, SFI 2013), antal narkotikarelaterede dødsfald samt antal aktive injektionsmisbrugere og antal borgere i metadonbehandling (Narkotikasituationen i Danmark 2012, Sundhedsstyrelsen). 4 Dette er de to kommuners eget skøn. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 18 af 35

18 Projektbeskrivelse Socialstyrelsen har lavet et foreløbigt udkast til de kernekomponenter, modellen skal bestå af. Den endelige fastlæggelse af kernekomponenterne sker på baggrund af de erfaringer, projektet gør sig i udviklingsfasen. Det foreløbige udkast til kernekomponenterne består i: En opsøgende indsats i borgernes nærmiljø. En udgående behandlingsindsats. Anvendelse af Motiverende Interview (MI) i såvel den indledende kontakt som undervejs i behandlingsforløbet. Etablering af social- og sundhedsfaglig hjælp. Etablering af rummelige og fleksible rammer og rutiner ved opstart, fortsættelse og genindskrivning i substitutionsbehandling. Etablering af rummelige og fleksible rammer og rutiner for henvendelser på behandlingscentret. Som det fremgår af bilag 8 har Socialstyrelsen udarbejdet et foreløbigt bud på, hvordan kernekomponenterne kan operationaliseres. I den forbindelse har vi opdelt kernekomponenterne i hhv. faste og flydende elementer. De faste elementer er tværgående kvalitetskriterier for de enkelte kernekomponenter i behandlingsmodellen. De flydende elementer kan tilpasses og justeres med afsæt i de lokale forhold i hhv. Aarhus og Odense kommuners organisering, prioriteringer, medarbejdere etc. Udover de faste og flydende komponenter, præciserer oversigten formålet med de enkelte kernekomponenter og præsenterer nogle forslag til måleindikatorer, der skal måle indsatsens effekt. Måleindikatorerne kvalificeres i samarbejde mellem Socialstyrelsen, projektkommunerne og evaluator Evalueringsopgaven Som beskrevet i forrige afsnit består projekt Udgående og rummelig behandling af to faser: En udviklingsfase (primo 2014 ultimo 2014) og en afprøvningsfase (ultimo , 2016). Disse to faser stiller forskellige krav til evalueringen, ikke mindst i forhold til at udarbejde et integreret og sammenhængende evalueringsdesign. I udviklingsfasen skal behandlingsmodellens kernekomponenter operationaliseres og kvalificeres i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, projektkommunerne, ekspertgruppen og evaluator. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 19 af 35

19 Projektbeskrivelse Behandlingsmodellen er i udgangspunktet et innovativt design. Derfor forventes det, at behandlingsmodellens kernekomponenter løbende skal justeres i takt med de erfaringer, projektkommunerne gør sig, og den viden, der genereres. Evaluator skal i denne fase understøtte udvikling, læring og de løbende justeringer af behandlingsmodellen. For det første ved at levere data og resultater, som kan kvalificere læringen og de løbende justeringer, fx oplysninger om borgerne og kortsigtede resultater. For det andet ved at bidrage med evalueringsmæssige inputs og sparring undervejs i processen. Et vigtigt opmærksomhedspunkt i udviklingsfasen er, at der opereres med en relativt høj risiko i forhold til, om projekterne opnår de forventede resultater og gevinster. Det skyldes, at projektdesignet er innovativt og uafprøvet. For at reducere denne risiko tilbyder Socialstyrelsen en regelmæssig proces- og implementeringsstøtte til projektkommunerne. Implementeringstøtten skal blandt andet understøtte etableringen af et tværfagligt samarbejdsforum mellem stofmisbrugscentre og relevante samarbejdspartnere, samt at projekterne præciserer inklusionsog eksklusionskriterier for målgruppen, rekrutteringsstrategi, løsnings- eller implementeringsstrategier mv. Formålet er, at projekterne igennem udviklingsfasen bevæger sig fra at have karakter af et innovativt design til i højere grad at bygge på detaljerede metodebeskrivelser med en effekt, som kan dokumenteres. Evaluator forventes at bidrage med data og resultater, som kan kvalificere Socialstyrelsens proces- og implementeringsstøtte. Ligeledes skal det sikres, at den viden, Socialstyrelsen opnår via implementeringsstøtten, tilføres evalueringen, så der skabes synergi mellem aktiviteterne. I slutningen af udviklingsfasen skal der samles op på de erfaringer, projektet har gjort sig det første år, og på den viden, der er genereret. Opsamlingen skal munde ud i en velbeskrevet behandlingsmodel, som evaluator har ansvar for at udarbejde, og som skal afprøves i den sidste del af projektperioden. I starten af 2015 overgår projektet således til afprøvningsfasen. Evaluators opgave i afprøvningsfasen er primært at indsamle og formidle viden om de borgere, der indgår i projektet, samt de implementeringsmæssige forudsætninger. Det forventes, at evalueringen har et gennemgående fokus på, i hvilken udstrækning behandlingsmodellens kernekomponenter implementeres med fidelitet. Sekundært skal evaluator monitorere indsatsens effekter på kort og mellemlangt sigt, samt de økonomiske omkostninger. Det forventes, at evaluator opstiller et gennemtænkt stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 20 af 35

20 Projektbeskrivelse monitoreringssystem, og at der måles og afrapporteres på tværgående monitoreringsstandarder på regelmæssig basis. Et vigtigt opmærksomhedspunkt i forhold til monitoreringen er, at det skal være til mindst mulig gene for såvel borgere som medarbejdere. Målgruppen er belastet i en grad, så det må forventes, at der ikke er overskud og tålmodighed til at bidrage til kompliceret og tidskrævende dataindsamling. Ligeledes må monitoreringsaktiviteterne så vidt muligt ikke gribe forstyrrende ind i den kontaktskabelse og det relationsarbejde, der er centralt for indsatsen, men bør derimod så vidt muligt bidrage positivt til projektarbejdet. Det er en evalueringsmæssig udfordring at udvikle et monitoreringssystem, som er simpelt at anvende for borgere og medarbejdere, og som samtidig genererer de nødvendige data for at kunne måle indsatsens effekt. Evaluator skal i sit tilbud beskrive og begrunde, hvordan de to centrale hensyn, at der skal være rum for udvikling og læring i projekterne, og at det skal være muligt at dokumentere indsatsens effekter, balanceres og integreres i evalueringsdesignet. I den skematiske oversigt i det vedlagte bilag 9 fremgår den forventede sammenhæng mellem Socialstyrelsens og evaluators aktiviteter i henholdsvis udviklings- og afprøvningsfasen Formålet med evalueringen Det primære formål med evalueringen er at bidrage til at kvalificere modeludviklingen, implementeringen af modellen undervejs og den endelige modelbeskrivelse. Evalueringen skal bidrage til operationelle og anvendelsesorienterede anvisninger og anbefalinger for såvel beslutningstagere og implementeringsagenter som praktikere i projektet og på feltet. Det sekundære formål med evalueringen er at bidrage med viden om indsatsens effekt og økonomiske omkostninger/gevinster. Evalueringen skal, i prioriteret rækkefølge, give svar på følgende hovedspørgsmål: 1. Hvilke forudsætninger skal være til stede for at sikre en vellykket implementering af behandlingsmodellen? 2. Med hvilken grad af fidelitet er behandlingsmodellen blevet implementeret i de to projektkommuner? stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 21 af 35

21 Projektbeskrivelse 3. Hvilke effekter har behandlingsmodellen haft i forhold til de borgere, der har gennemgået et behandlingsforløb efter modelbeskrivelsen? 4. Hvad er de økonomiske konsekvenser af den afprøvede behandlingsmodel? Evalueringens fokus Evalueringen forventes, jf. afsnit 4.2., at have forskellige fokuspunkter i hhv. projektets udviklingsfase og afprøvningsfase. I de nedenstående afsnit præsenteres det evalueringsmæssige fokus indenfor hvert spor i evalueringen: modeludvikling og implementering af modellens kernekomponenter, effekter og økonomiske omkostninger. Det er et krav, at evaluator anvender både kvalitative og kvantitative datakilder Modeludvikling og implementering Evalueringsspørgsmål Underspørgsmål Minimumskrav til Hvilke organisatoriske forudsætninger er centrale for at implementere behandlingsmodellen? Hvilke faglige kompetencer og organisatoriske forhold understøtter et frugtbart og forpligtende tværfagligt/tværsektorielt samarbejde? Hvordan sikres det, at der opretholdes det nødvendige engagement i samarbejdet? Hvad er de væsentligste udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde? metodevalg Evaluator skal beskrive et design for evaluering af centrale faglige og organisatoriske implementeringsforudsætninger. Det er en fordel, hvis evaluator kan bidrage med inputs og redskaber, som kan understøtte det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Hvilke kompetencemæssige forudsætninger er centrale for at implementere behandlingsmodellen? Hvilke medarbejderprofiler og kompetencer understøtter implementeringen af modellen? Hvilke udfordringer og opmærksomhedspunkter er centrale ved sammensætning af det udgående team? Evaluator skal beskrive et design for evaluering af centrale kompetencemæssige implementeringsforudsætninger. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 22 af 35

22 Projektbeskrivelse Hvilke strategier er anvendelige til rekruttering af målgruppen? Hvilke rekrutteringsstrategier benyttes i kommunerne, og hvilke strategier hhv. fungerer og fungerer ikke? Evaluator skal beskrive et design, som understøtter udviklingen af projekternes rekrutteringsstrategi. Gerne med bud på konkrete redskaber, der kan understøtte rekrutteringsarbejdet. Er behandlingsmodellens kernekomponenter implementeret som foreskrevet i den endelige modelbeskrivelse? I hvilken grad har projekterne fulgt de foreskrevne kernekomponenter i behandlingsmodellen i evalueringsperioden? Har den tilsigtede målgruppe modtaget behandlingstilbuddet? Hvilken betydning har eventuelle afvigelser for evalueringens resultater? Evaluator skal opstille et monitoreringssystem for at måle, om behandlingsmodellen implementeres som beskrevet i den endelige modelbeskrivelse. Evaluator skal beskrive en metode for at sikre høj fidelitet i implementeringsperioden. Evaluator skal beskrive, hvordan det sikres, at evalueringen holder fokus på de seks kernekomponenter i modellen Effekter Evalueringsspørgsmål Underspørgsmål Minimumskrav til Hvilke effekter er opnået på målgruppeniveau? I hvilken grad starter og fastholder borgerne stofmisbrugsbehandling så længe de har et behandlingsbehov? I hvilken grad fastholder borgerne stofmisbrugsbehandlingens resultater i form af stabilisering, reduktion af stofbrug eller stoffrihed? Det er en fordel, hvis evaluator kan belyse, i hvilken grad borgerne får reduceret eventuelle økonomiske, sociale og/eller psykiske problemstillinger. Det er en fordel, hvis evaluator kan belyse, hvilke eventuelle utilsigtede effekter behandlingsmodellen har. metodevalg De konkrete effektmål på kort-, mellemlang- og lang sigt skal præciseres, i samarbejde med Socialstyrelsen, på baggrund af den overordnede forandringsteori for projektet og de lokale forandringsteorier i projektkommunerne. Evaluator skal udarbejde et tværgående dokumentations- og monitoreringssystem, som er mindst muligt belastende for borgere og medarbejdere. Evalueringen skal, i henhold til Socialstyrelsens evidenspolitik, så vidt muligt ske under anvendelse af standardiserede og validerede måleinstrumenter. Der skal ske registreringer på CPRnr. niveau på borgere i indsatsgruppen. Evaluator skal sikre, at dette foregår indenfor reglerne i lovgivningen. Det er en fordel, hvis evaluator kan tilvejebringe relevante data, som kan stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 23 af 35

23 Projektbeskrivelse Hvad er de borgeroplevede resultater? I hvilken grad oplever borgerne, at stofmisbrugsbehandling er blevet mere tilgængelig? I hvilken grad oplever borgerne, at behandlingsmodellen matcher deres behov og ressourcer? udledes på CPR-nr. niveau i det omfang, det er muligt. Eksempelvis oplysninger om de deltagende borgeres køn, alder, etnicitet, nationalitet, tidligere kontakt med behandlingssystemet mv. Data skal arkiveres i Dansk Data Arkiv og hos SFI Det nationale forskningscenter for velfærd. Der skal gennemføres en eftermåling, der viser borgernes oplevelse af den indsats, de har modtaget gennem behandlingsmodellen Økonomi Evalueringsspørgsmål Underspørgsmål Minimumskrav til Hvad er de økonomiske konsekvenser af den afprøvede behandlingsmodel? Hvad er implementeringsomkostningerne? Hvad er omkostningerne pr. borgerforløb? Det er en fordel, hvis evaluator kan belyse omkostningerne for behandlingsmodellen i forhold til omkostninger ved eksisterende indsatser. Det er en fordel, hvis evaluator kan belyse omkostninger pr. borger set i forhold til effekt. metodevalg Evaluator skal præsentere et forslag til design for evaluering af de økonomiske konsekvenser. Når der er indgået aftale med leverandøren, og modellen er kvalificeret i samarbejde mellem Socialstyrelsen og projektkommuner, udarbejder tilbudsgiver et metodenotat, der konkretiserer og uddyber evalueringsdesignet. Evaluator bør orientere sig i følgende materiale: 1. Socialstyrelsens vidensdeklaration: se vedhæftede bilag Socialstyrelsens evidenspolitik: se vedhæftede bilag Socialstyrelsens guide til vurdering af evalueringsrapporter: se vedhæftede bilag 12 stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 24 af 35

24 Projektbeskrivelse 4.3. Den stillede opgave Evaluator skal varetage fire hovedopgaver: 1 Udvikle et metodisk gennemtænkt og robust evalueringsdesign. 2 Levere adgang til et dokumentations- og monitoreringssystem og løbende afrapportere monitoreringsdata. 3 Gennemføre evalueringen. 4 Formidle evalueringens resultater. Disse fire hovedopgaver beskrives nærmere i det følgende. Ad. 1) Udvikle et metodisk gennemtænkt evalueringsdesign. Evaluator skal: Præsentere et robust evalueringsdesign, som opfylder formålet med evalueringen, og som besvarer de evalueringsspørgsmål, der fremgår af afsnit Tydeliggøre, hvordan evalueringen støtter op om et fokus på de seks kernekomponenter i modellen Tydeliggøre hvordan evaluator vil balancere og integrere de to projektfaser. Forholde sig eksplicit til den udfordring, at evalueringen både skal understøtte modeludvikling samt evaluere såvel implementeringsforudsætninger som effekt og økonomi. Beskrive og begrunde forslag til brug af standardiserede og validerede måleinstrumenter. Ad. 2) Levere adgang til et dokumentations- og monitoreringssystem. Evaluator skal: Beskrive et design for en løbende dokumentation og monitorering af projektets udvikling og resultater på kort og mellemlangt sigt. Beskrive hvordan den løbende monitorering gøres anvendelig og tilgængelig for projekterne og Socialstyrelsen, herunder understøtter Socialstyrelsens proces- og implementeringsstøtte. Forholde sig eksplicit til den udfordring, at monitoreringssystemet skal være mindst muligt belastende for borgere og medarbejdere. stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 25 af 35

25 Projektbeskrivelse Ad 3). Gennemføre evalueringen. Evaluator skal: Beskrive, hvordan evaluator vil understøtte, at projekterne løbende indberetter evalueringsdata, herunder sikre, at projekter og borgere ønsker at bidrage til dataindsamlingen. Beskrive, hvordan evaluator vil sikre en god datakvalitet. Beskrive, hvordan evaluator vil sikre, at behandlingsmodellen i afprøvningsfasen implementeres med fidelitet. Beskrive, hvordan evaluator vil sikre indsamlingen af data om de implementeringsmæssige erfaringer. Beskrive, hvordan evaluator vil sikre indsamling af data til brug for evalueringen af projektets effekter og økonomi. Tydeliggøre, hvordan evaluator vil prioritere sin indsats og sine ressourcer, så de modsvarer et primært fokus på metodeudvikling og implementering og et sekundært fokus på effekt og økonomi. Ad 4). Formidling af evalueringsresultater. Evaluator skal: Beskrive, hvordan evalueringens data og resultater vil blive formidlet til projektkommuner og Socialstyrelsen i projektperioden til brug for den løbende kvalificering af behandlingsmodellen. Beskrive, hvordan resultaterne fra projektets udviklingsfase vil blive formidlet til brug for fastlæggelsen af den model, der skal afprøves i den sidste del af projektperioden. Beskrive, hvordan de endelige resultater af den samlede evaluering formidles i form af operationelle og anvendelsesorienterede anbefalinger og anvisninger målrettet evalueringens forskellige målgrupper. Herunder: - Politikere og øvrige beslutningstagere i kommunerne - Faglige ledere og planlæggere på misbrugsområdet - Behandlere og praktikere på misbrugsområdet stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 26 af 35

26 Projektbeskrivelse Samarbejde og organisering Socialstyrelsen er opdragsgiver for evalueringen, godkender alle leverancer i evalueringsopgaven og skal give samtykke til afvigelser fra evalueringsdesignet og tidsplanen. Socialstyrelsen udpeger en kontaktperson for evalueringen. Evaluator udpeger en projektleder, som er ansvarlig for evalueringens fremdrift og kvalitet. De centrale aktører i projektet er Socialstyrelsen, Århus og Odense kommuner (projektet er forankret på de kommunale misbrugscentre), evaluator og en faglig ekspertgruppe, som består af en række interessenter på stofmisbrugsområdet. Ligeledes vil der indgå en eller flere relevante metodeleverandører, som skal varetage kompetenceudvikling i projektkommunerne. Evaluator forventes at indgå i et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og projektkommuner, blandt andet for at sikre synergi mellem modeludvikling, implementeringsstøtte og evalueringsaktiviteter. Evaluator skal løbende udarbejde statusnotater, og der forventes en løbende kontakt pr. mail og/eller telefon mellem evaluator og Socialstyrelsen. Evaluator forventes desuden at deltage i relevante møder i ekspertgruppen. Der afholdes ekspertgruppemøde ca. hvert halve år. 4.4 Milepæle I den nedenstående tabel 1 fremgår projektets milepæle og rollefordelingen mellem Socialstyrelsen og evaluator for de enkelte aktiviteter. Tabel 1. Milepælsplan Fase Milepæl Ansvarlig Dato Opstart Overordnet modelbeskrivelse Socialstyrelsen September 2013 Forandringsteorier udarbejdet for hvert Socialstyrelsen Primo januar 2014 projekt Kvalificering af projekternes Socialstyrelsen Ultimo januar 2014 projektbeskrivelser Endelige projektbeskrivelser Socialstyrelsen Ultimo januar 2014 Evaluator udvalgt og kontrakt indgået Socialstyrelsen Primo april 2014 Udviklingsfase Evaluators metodenotat udarbejdet Evaluator Primo maj 2014 Målinger på borgerniveau igangsættes Evaluator Maj 2014 Målinger på implementeringsniveau Evaluator Maj 2014 igangsættes Statusnotat med monitorerings- og Evaluator November 2014 resultatdata er udarbejdet Indledende implementeringsperiode i Socialstyrelsen December 2014 projekterne afsluttes Modelbeskrivelsen er tilrettet Evaluator December 2014 Afprøvningsfase Afprøvningsfasen igangsættes Evaluator Januar 2015 Statusnotat med monitorerings- og resultatdata er udarbejdet Evaluator Februar 2015 stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 27 af 35

27 Projektbeskrivelse Statusnotat med monitorerings- og Evaluator Juni 2015 resultatdata er udarbejdet Statusnotat med monitorerings- og Evaluator Oktober 2015 resultatdata er udarbejdet Statusnotat med monitorerings- og Evaluator Februar 2016 resultatdata er udarbejdet Statusnotat med monitorerings- og Evaluator Juni 2016 resultatdata er udarbejdet Udkast til evalueringsrapport er udarbejdet Evaluator Primo november 2016 Godkendt evalueringsrapport foreligger Socialstyrelsen Ultimo december 2016 Endelig metodebeskrivelse foreligger Evaluator Ultimo december Økonomi Den økonomiske ramme for evalueringsopgaven er på kr. eks. moms svarende til kr. inkl. moms. Betalingsplanen fremgår af tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Betalingsplan Vederlag Dato Milepæl Maksimal rate, % af fulde beløb 1. vederlag 1. juni 2014 Evaluators metodenotat er godkendt 15 % 2. vederlag 1. juli 2014 Målinger på borgerniveau igangsat 10 % 3. vederlag 1. januar 2015 Leverandøren har udarbejdet første statusrapport, som er godkendt af Socialstyrelsen 10 % 4. vederlag 1. april 2015 Leverandøren har udarbejdet anden statusrapport, som er godkendt af Socialstyrelsen 10 % 5. vederlag 1. august 2015 Leverandøren har udarbejdet tredje statusrapport, som er godkendt af Socialstyrelsen 10 % 6. vederlag 1. december 2015 Leverandøren har udarbejdet fjerde statusrapport, som er godkendt af Socialstyrelsen 10 % 7. vederlag 1. april 2016 Leverandøren har udarbejdet femte statusrapport, som er godkendt af Socialstyrelsen 10 % 8. vederlag 1. august 2016 Leverandøren har udarbejdet sjette statusrapport, som er godkendt af Socialstyrelsen 10 % 9. vederlag 31. december 2016 Evalueringsrapport godkendt 15 % 5. Tjekliste Tjeklisten er ment som en hjælp til, at tilbudsgiveren ikke glemmer elementer i sit tilbud. Listen indeholder punkter, som erfaringsmæssigt jævnligt overses af tilbudsgivere. Det skal dog fremhæves, at det alene er tilbudsgiverens ansvar at afgive komplet tilbud. Har tilbudsgiver udover punkterne i disposition for tilbud husket i sit tilbud at: stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 28 af 35

28 Projektbeskrivelse Fremsende et fremsendelsesbrev hvoraf entydigt fremgår, hvilken virksomhed eller sammenslutning der har afgivet tilbuddet. Angive hvilke dele af tilbuddet der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget fra aktindsigt. Udfylde relevante felter i kontrakten Opfylde alle minimumsbetingelser Mærke forsendelsen som angivet Sende tilbuddet til den korrekte mailadresse Datere tilbud og datere erklæring(er) Underskrive tilbuddet på den indledende side stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 29 af 35

29 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 1 Soliditetserklæring Positiv erklæring om tilbudsgivers soliditet (bankerklæring, revisor erklæring eller erklæring fra erhvervs-ansvarsforsikring), udstedt indenfor de seneste 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. Erklæringen skal være udfærdiget af uafhængig udsteder. Erklæringen vedlægges som Tilbud- Bilag 1 stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 30 af 35

30 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 2 Erklæring på tro og love om Udelukkelseskriterier 1. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør: a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773 b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742 c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. 2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør: a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land g) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger. Undertegnede erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier og vil kunne fremsende en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden tidsfristen jf. pkt Dato: Firmanavn: Underskrift: Stempel: stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 31 af 35

31 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 3 Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres I henhold til Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter artikel 27 skal tilbudsgivere eller de ansøgere, der deltager i en udbudsprocedure angive, at de ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres. Det vil blive betragtet som udelukkelsesgrund, hvis tilbudsgiver ikke kan bekræfte, at bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres er overholdt. Tilbudsgiver erklærer hermed ved sin underskrift, at bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres er overholdt. Dato: Firmanavn: Underskrift: Stempel: stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere. Side 32 af 35

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden

Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden Udbudsmateriale Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Kort

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner til styrket tidlig og forebyggende indsats til forældre til børn med handicap

Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner til styrket tidlig og forebyggende indsats til forældre til børn med handicap Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner til styrket tidlig og forebyggende indsats til forældre til børn med handicap Udbudsmateriale Socialstyrelsen Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge

Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge Udbudsmateriale Socialstyrelsen Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Kernekomponenter Formål Faste elementer Forslag til måleindikatorer Flydende elementer

Kernekomponenter Formål Faste elementer Forslag til måleindikatorer Flydende elementer Udkast til præcisering af kernekomponenterne i modellen for den udgående og rummelige stofmisbrugsbehandling målrettet udsatte borgere med blandingsmisbrug og komplekse sociale problemer Nærværende udkast

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Udbudsmateriale Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Skabelon Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Version 1 Side 1 af 7 Dokumentets anvendelse Når tilbud afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere