:29:56 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov :04:22 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":29:56 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov :04:22 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov"

Transkript

1 Placering: Det Grønne Dialogforum» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Det Grønne Dialogforum Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: kl.: 16:00 Mødested: Redaktion (dette dok.): Alle Målgruppe (dette dok.): Offentlig Nyhed: Ja Nej Oprettet: Senest rettet: :29:56 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov :04:22 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov Dagsorden/Referat Mødeforum Ordstyrer Referent Fraværende Det Grønne Dialogforum Afbud: Carl Bruun, Linda Jørgensen Pkt Dagsorden og referat. 1 Mødet holdes på Gribskov Erhvervscenter, Frederiksborgvej 14, Helsinge. Velkomst v. Morten Jørgensen Godkendelse af mødedagsorden Referat fra sidste møde Morten bød velkommen. Vi holder mødet her på erhvervscenteret for at signalere sammenhængen mellem det grønne og erhvervslivet. 2 Medlemmerne informerer Friluftsrådet Dansk Naturfredningsforening Dansk Ornitologisk Forening. Landbruget Naturstyrelsen Friluftsrådet - Friluftsrådet har fået ny direktør - Jan Ejlsted (tidligere DOF). Friluftsrådet arbejder pt. med adgangspolitik og brugerbetaling, og ser på høringssvar til Natura 2000 planer med formidlingsøjne. KU kortlægger havfriluftsliv her deltager friluftsrådet. Derudover er man optaget af Nationalpark og den nye bek. om Arresø. DN Har gang i fredningstjek i samarbejde med kommunen. Der er nedsat forskellige arbejdende grupper -Naturtursgruppe it-gruppe, kystbeskyttelse og erhverv. Erhverv arbejder med input til planlægningen, man ønsker at erhverv bør ligge samlet f.eks. bør tunge virksomheder ikke ligge ude i åbent land. DN har påklaget lokalplan for Wewers i forhold til produktion uden loft, og er ikke glade for den seneste kommunale afgørelse om, hvornår der er tale om erhverv i forbindelse med ansøgning om ridehal. DOF- Sigrid Andersen er ny direktør i DOF kommer fra en stilling som rektor på HTX og er uddannet biolog. DOF har fuld gang i atlas 3

2 projektet der rapporteres på fuldt tryk. Der afgives høringssvar til Natura-2000 planerne vedr. EF-fuglebeskyttelsesområder. DOF har i samarbejde med Gribskov Kommune opsat 50 tårnfalkekaser - og håber der kommer beboere - ugler og hvepse kan også flytte ind. NS. Bekendtgørelsen om arresø ligger stadig i styrelsen, og er ikke tiltrådt endnu. Nationalparken afventer evaluering af styrelsen og politisk beslutning. Gribskov Kommune bliver også Unesco Verdensarv idet parforcejagtsystemet i Gribskov også vil strække sig ind i Gribskov Kommune. Jagt- og skovbrugsmuseet er drivkraft og sagen besluttes i Bonn primo juni. Der bliver bæver tælling april, der er set unger - Der er skrevet rapport over de første 5 års ændringer, rapporten bør kunne findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Naturlegepladsen på på Esrum Møllegård er fed at finde et leje i samarbejde med kulturstyrelse og kommune. Og svingbane ved Esrum er på vej. 3 Gribskov Kommune informerer Vandhandleplan Gribskov Kommune har sendt kommunalbestyrelsens vedtagne forslag til kommunens vandhandleplan i 8 ugers høring jf. miljømålslovens 31b. Forslaget til kommunens vandhandleplan blev vedtaget af byrådet på byrådsmødet d. 9. marts Statens vandplan 1 blev vedtaget d. 30. oktober Det fremgår af miljømålsloven, at kommunalbestyrelsen senest et halvt år efter den endelige vedtagelse af vandplanen skal vedtage et forslag til en kommunal vandhandleplan, som skal sendes i offentlig høring i min. 8 uger. Senest et år efter vedtagelsen af vandplan 1, skal kommunalbestyrelsen vedtage en endelig kommunal vandhandleplan. Forslag til Gribskov Kommunes vandhandleplan er annonceret på høringsportalen på kommunens hjemmeside og i Ugeposten (uge 12). Forslaget til handleplanen er sendt til statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres jf. miljømålslovens 31b, stk. 2. Fristen for indgivelse af høringssvar er d. 6. maj Efter høringsfristen vil der blive udarbejdet en hvidbog, indeholdende gennemgang af indkomne høringssvar samt administrationens vurderinger. Hvidbogen samt forslaget til den kommunale vandhandleplan vil herefter blive forelagt fagudvalgene og byrådet til endelig politisk vedtagelse. Gribskov Kommunes vandhandleplan.pdf Vandområdeplaner Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. De skal være vedtaget den 22. december Vandområdeplanerne gælder fra Vandområdeplanen for den kommende planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode ( ), der som nævnt ovenfor blev vedtaget d. 30. oktober Naturstyrelsen har sendt udkast til vandområdeplanen i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar d. 23. juni Kommunerne har sammen med de nedsatte vandråd for hvert af de 23 hovedvandoplande i DK, bidraget til vandområdeplanen på vandløbsområdet, med forslag til indsatser, der skal forbedre vandmiljøet og den økologiske tilstand i vandløbene og dermed også det øvrige vandmiljø. Gribskov Kommune har del i to hovedvandoplande 2.2 Roskilde Fjord og Isefjord samt 2.3 Øresund. Gribskov Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen i forbindelse med vandrådsarbejdet for hovedvandopland 2.3 Øresund. Sammen med udkastet til vandområdeplanen har Naturstyrelsen sendt Side: 2 af 7 - Udskrevet d.: kl.: 20:01:57

3 udkast til bekendtgørelser om indsatser og miljømål i høring. Nye Natura 2000 planer i høring Naturstyrelsen har sendt forslag til nye statslige Natura 2000-planer for perioden i offentlig høring frem til den 10. april Gribskov Kommune har skrevet et høringssvar. Det blev godkendt i Plan- og Miljøudvalget, og skal efterfølgende godkendes af Økonomiudvalget og endeligt Byrådet. Områder relevante for Gribskov Kommune Gribskov Kommune er berørt helt eller delvist af seks forslag til Natura 2000-planer, hvoraf sidstnævnte er beliggende i Øresund: 1) Gribskov, Esrum Sø og Snævert Skov 2) Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose 3) Tisvilde Hegn og Melby Overdrev 4) Rusland 5) Gilbjerg Hoved 6) Gilleleje Flak og Tragten Se planerne og læs mere om dem på Naturstyrelsens hjemmeside her. Planernes hovedindhold Hovedformålet med forslag til Natura 2000-planerne er: At færdiggøre indsatsen fra den nuværende planperiode At sikre pleje på lysåbne og plejekrævende naturarealer At igangsætte en strategisk indsats for at forbedre og sikre den sårbare natur gennem etablering af større sammenhængende og mere robuste naturarealer At iværksætte en særlig indsats for truede ynglefugle og mod invasive arter. Målsætninger fra de gældende planer for perioden , er i samtlige af de i Gribskov Kommune beliggende områder videreført. Området for Gilleleje Flak og Tragten er specielt, idet det først er udpeget i 2010, og det har derfor ingen eksisterende Natura 2000-plan med tilknyttet basisanalyse og handlingsplan. Det er et statsejet marint habitatområde. Forslaget til Natura 2000-planen for området har to specifikke retningslinier: 1. at der planlægges genetablering af et stenrev i området, hvor dette skal bidrage til mål om opnåelse af gunstig bevaringsstatus for områdets rev. 2. at NaturErhvervstyrelsen udarbejder en strategi for beskyttelse af marsvin i danske farvande. Gribskov Kommunes høringssvar Høringssvaret kan læses her: Høringssvar.pdf Naturindsats Gribskov Kommune har udarbejdet rapporten Naturindsats , som giver en indbydende og letlæselig status over naturindsatsen i Gribskov Kommune Planen giver et overblik over hvilke indsatser, der er foretaget i perioden samt hvilke tiltag, der søges gennemført i perioden Rapporten beskriver nogle af kommunens mest værdifulde naturområder, Side: 3 af 7 - Udskrevet d.: kl.: 20:01:57

4 hvor kommunen udfører naturpleje samt områder, hvor kommunen har været involveret i projekter. De områder hvor der er offentlig adgang, er angivet på et kort over kommunen, forrest i rapporten. Udover det konkrete arbejde med naturbeskyttelse arbejder Gribskov Kommune med andre områder, der falder under begrebet naturforvaltning. Disse områder er f.eks registrering af natur, overvågning af arter og formidling af natur, som er gennemgået enkeltvis i rapporten. Rapporten er med til at skabe et fælles afsæt for borgere, lodsejere, interesseorganisationer og kommunen, i det videre arbejde med naturen i Gribskov Kommune. Rapporten udleveres på mødet Nationalpark Kongernes Nordsjælland Den 12. december 2014 har Miljømister Kirsten Brosbøl af styregruppen fået overrakt forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Forslaget - og en kortere udgave - kan ses på hjemmesiden danmarksnationalparker.dk her På forligskredsens møde d. 26 februar, hvor man vedtog Nationalpark Skjoldungernes Land, blev forligskredsen orienteret om forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Klima - CO2 beregning for 2013 blev fremlagt for Plan- og miljøudvalget på møde den 16. februar sammen med opsamling på udviklingen i CO2 udledning fra Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er udløbet med udgangen af 2014 og der arbejdes pt. på at udarbejde grundlag for en ny aftale, herunder oplæg til ny metode til beregning af CO2 udledning og forslag til målsætning. Grøn Uge 2015 Temaforum for Grøn Uge gentager succesen og afholder således Grøn Uge 2015 fra den 4-13 maj. Målgruppen er fortsat børnehavebørn og tema er Krible Krable. De grønne foreninger mv er pt i gang med at sammensætte et spændende program, der blandt andet byder på kriblekrable-tur til Ellemosen. Den 9. maj bliver der arrangeret en "Friluftsmesse" på Gilleleje Havn, hvor foreninger mv tilbyder en aktivitet og samtidig kan fortælle om foreningen. I år, er kommunens Investeringspulje ansøgt om midler til dækning af transport fra børnehaven til aktiviteten, da transport har vist sig at være en udfordring for nogle børnehaver. Nordkystens fremtid : Samarbejde med Halsnæs og Helsingør Kommuner De 3 byråd har vedtaget, (se pkt. 30) at der skal undersøges mulighed for at finde en fælles løsning på kystsikring på Nordkysten. Og en løsning der både sikrer kysten, samtidigt med at den rummer mulighed for en udvikling på kysten. De 3 byråd fik præsenteret et visionsprojekt på et fælles temamøde i sept Oplægget kan ses her I den kommende periode skal der arbejdes med 4 spor: Finansiering (hvem skal betale) Jura (hvem kan blive pålagt en betaling) Miljø (hvilke konsekvenser har det på miljøet) Samskabelse (dialog med borgere, interessenter) Side: 4 af 7 - Udskrevet d.: kl.: 20:01:57

5 Der ud over skal der søges fonde, oprettes hjemmeside osv. På Gribskov Kommunes hjemmeside kan man læse mere om projektet Det er Gribskov Kommune som varetager projektlederrollen. Vandplaner Nyt undersøgelsesgrundlag - bl.a. fiskebestand, ør at Esrum sø har fået dårlig økologisk tilstand Arresø også har fået en ringere status. Naturindsats Stor ros til rapporten fra alle sider. Rapporten er afsæt for en egt. naturkvalitetsplan for Gribskov Kommune, der udarbejdes i løbet af Grøn Uge Der er stor aktivitet i gruppen. Friluftsmessen har skiftet navn til "Grøn lørdag i Gilleleje" med en masse spændende aktiviteter. Nyt renseanlæg Nyt renseanlæg placering har ikke været et let forløb, man kigger nu på udbygning af eksisterende renseanlæg. Kan man måske udlede til Søborg kanal.? Ide er opstået i forbindelse med borgerinddragelse. Der kan trækkes en parallel til Mølleåprojektet ekstremhændelserne og buffer hertil bliver en udfordring. New Nordic Coast. DGD spørger til projektet, der skal udfordre lovgivningen - og sætte fokus på havet som værdi. Sættes på næste møde. Læs på hjemmesiden her 4 Gribskov erhvervscente r Direktør Mette Ehlers Mikkelsen fortæller om det nye erhvervscenter og lægger op til dialog om grønne virksomheder - samarbejde - og hvad der iøvrigt er i gang af spændende tanker. 18. maj er Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter vært for Erhvervskonference Program mv. udsendes i april. Efter Påske kan man læse mere om tilmelding og program på Mette fortalte om den jyske model en anden tradition for al lave erhvervsfremme - som man ærmer sig i Gribskov Kommune. Miljø ligger Mette på sinde. At skabe vækst og beskæftigelse i Gribskov Kommune er også grøn innovation. at vi kan de grønne løsninger er værdsat ude omkring. Profil og historie om Gribskov i erhvervsstrategi skal også være natur og kyst og grønne virksomheder. Mette fortlate om Transition world og mødet med Bente Milton der er ildsjælen bag. Resilience bevægelsen bærer dette. Det blev foreslået at Bente Milton kan komme på et møde og fortælle. Erhvervscenteret vil gerne være inkubator for iværksættere i Gribskov Kommune og bakke op om lokale ildsjæle. Lokale kunstnere vil udstille løbende i centeret. Erhvervscenteret finansieres af kommunen og 8 erhvervsvirksomheder. Der er en erhvervsstrategi på vej. Se mere på Gribskoverhvervscenter.dk og på facebook her 5 Det Grønne Dialogforum (DGD DGD)- sammensætning fremover Det Grønne Dialogforum blev etableret i forbindelse med etablering af Side: 5 af 7 - Udskrevet d.: kl.: 20:01:57

6 Gribskov Kommune i "Gribskov Kommune ønsker at inddrage foreninger og borgere i arbejdet med natur og miljø. Derfor har kommunen oprettet Det Grønne Dialogforum, hvor de 'grønne interessenter' mødes." Det er fra flere sider foreslået at kigge på om sammensætningen af DGD, trænger til en opdatering. Den oprindelige model for DGD er beskrevet på hjemmesiden her Formålet med Det Grønne Dialogforum (DGD) er: at være en bred platform for samspillet mellem de grønne interessenter i Gribskov Kommune og kommunen at medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget for politikere og byrådet at sikre en kontinuerlig dialog med og inddragelse af de grønne interessenter i Gribskov Kommune at udgøre en fleksibel ramme for arbejdet med konkrete temaer og projekter på natur- og miljøområdet Det Grønne Dialogforum pointerer, at den fortsatte politiske bevågenhed og deltagelse i forummet er meget vigtig for arbejdet her. Deltagelse fra de økologisk landmænd, udpeget ved organisation, ønskes stadig. Vi spørger økologisk landsforbund igen. Derudover ønskes "vandsiden" repræsenteret ved deltagelse fra lystfiskerne og vandløbslaget, der lokalt er interessenter. 6 Mødedatoer 2015 d. 26. marts, d. 10. juni, d. 3. september og d. 2. december kl Evt. DGD ønsker orientering om Fishing Zealand på næste møde. Hjemmeside her (Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen) Opgaver Opgaver Ansvarlig (e) Forventet realiseret Gennem-f ørt Side: 6 af 7 - Udskrevet d.: kl.: 20:01:57

7 Underdokumenter: Side: 7 af 7 - Udskrevet d.: kl.: 20:01:57

Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé:

Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 08. Vandmiljøgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt:

Læs mere

:40:18 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov :29:47 af Lise Vølund Hennings/LVHEN/Gribskov

:40:18 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov :29:47 af Lise Vølund Hennings/LVHEN/Gribskov Placering: Det Grønne Dialogforum» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Møde i det grønne dialogforum Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 03-09-2015 kl.:

Læs mere

Dialogforum for Lokalsamfund

Dialogforum for Lokalsamfund Placering: Dialogforum for Lokalsamfund» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Resumé: Type: Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat - Dialogforum for Lokalsamfund møde den 14.04.15 MødeDokument Dagsorden

Læs mere

Titel: Resumé:

Titel: Resumé: Placering: Dialogforum for Lokalsamfund» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: 17.11.15 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Dagsorden Mødetidspunkt: 17-11-2015 kl.: 19:00 Mødested:

Læs mere

Kommunale naturhandleplaner

Kommunale naturhandleplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dato 13. marts 2017 Kommunale naturhandleplaner 2016-2021 Forslag om kommunale naturhandleplaner for 2016-2021. Planerne

Læs mere

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13: Resumé:

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13: Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 07. Strand- og kystsikringsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13:30 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere:

Læs mere

Statens Natura 2000-planer for blev offentliggjort den 20. april Hovedformålet med Natura planerne for er, at:

Statens Natura 2000-planer for blev offentliggjort den 20. april Hovedformålet med Natura planerne for er, at: Statens Natura 2000-planer for 2016 2021 blev offentliggjort den 20. april 2016 Hovedformålet med Natura 2000- planerne for 2016-2021 er, at: 1) færdiggøre og vedligeholde indsatsen fra 1. planperiode

Læs mere

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. februar 2016 kl Resumé:

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. februar 2016 kl Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 07. Strand- og kystsikringsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. februar 2016 kl. 13.30 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere:

Læs mere

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. november kl Resumé:

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. november kl Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 07. Strand- og kystsikringsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. november kl. 13.30 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere:

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

:20:02 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov :18:50 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov

:20:02 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov :18:50 af Inger Tommerup Fogh/ITFOG/Gribskov Placering: Det Grønne Dialogforum» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Det grønne dialogforum Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 02-12-2015 kl.: 16:00

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Status for Naturplaner 2016-2021

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé:

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Placering: Dialogforum for Kollektiv trafik» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 29-01-2015

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Det Grønne Dialogforum, 8. dec 2016 Mødeforum Det Grønne Dialogforum

Det Grønne Dialogforum, 8. dec 2016 Mødeforum Det Grønne Dialogforum Det Grønne Dialogforum, 8. dec 2016 Mødeforum Det Grønne Dialogforum DOF: Carsten Jørgensen Friluftsrådet: Boris Damsgaard SNS: Jens Bjerregård. Landbruget: Carl Bruun. DN: Linda Bruhn Jørgensen, Gudmund

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 30. november 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Forslag til Kommuneplan 2017

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vangså Hede Natura 2000-område nr. 25 Habitatområde H25 Fuglebeskyttelsesområde F18 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000-område nr. 229 Habitatområde H229 1 Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Udgiver:

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Gribskov Kommune Plan- og Miljøudvalget: Jesper Behrensdorff Teknisk Udvalg: Brian Lyck Jørgensen

Gribskov Kommune Plan- og Miljøudvalget: Jesper Behrensdorff Teknisk Udvalg: Brian Lyck Jørgensen Det Grønne Dialogforum, referat af møde d. 26. okt. 2017 Mødeforum Deltagere: Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard Naturstyrelsen, Nordsjælland:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Korsø Knude Natura 2000-område nr. 45 Habitatområde H187 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119 UDKAST 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016-21 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev,

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2017 Kort:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Natura 2000-område nr. 231 Habitatområde H231 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Titel: 03.03.2016 Resumé:

Titel: 03.03.2016 Resumé: Placering: Det Grønne Dialogforum» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: 03.03.2016 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Dagsorden Mødetidspunkt: 03-03-2016 kl.: 16:00 Mødested:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Referat af møde i Det Grønne Dialogforum d. 14. sep. 2017

Referat af møde i Det Grønne Dialogforum d. 14. sep. 2017 Referat af møde i Det Grønne Dialogforum d. 14. sep. 2017 Mødeforum Deltagere: Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard Naturstyrelsen, Nordsjælland:

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å. Arkitekt Per Hartwig Sag: 2016/31697 001 Id: 009461 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 29. september 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01207 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N68 Skjern Å Forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å har

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01213 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N74 Husby Klit Forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Grønt Råd

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Grønt Råd TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Grønt Råd Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: 15.00-17.05 Sted: C2 Deltagere: Lars Brandstrup Nielsen, Arne S. Hansen, Betina Grimm, Viviane Mortensen, Bertel Riber, Kim Jørgensen, Jørgen

Læs mere

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale naturindsats

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale naturindsats Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale naturindsats 2012-2015 Ved chefkonsulent Troels Garde Rasmussen, KL trr@kl.dk, tlf. 3370-3803 Politisk temadag 13. april 2012 i Vejle Proces - tidsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Mødet blev holdt den 25. marts 2015 i kantinen ved Landbrugsrådgivning Syd. Mødedeltagere i forhold til vedlagte liste. Ole Hansen

Læs mere

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til det ansøgte 2.

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til det ansøgte 2. Fonden Esrum Kloster & Møllegård Klostergade 11 Esrum 3230 Græsted Sag: 2016/35342 032 Id: 005797 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 06. april 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose Udkast til Natura

Læs mere

Friluftsrådet Nordsjælland omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner

Friluftsrådet Nordsjælland omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for kreds 19, Nordsjælland. Hørsholm d. 05.03.2011 Kredsbestyrelsesmøde No. 36 Afholdt mandag den 14.februar kl. 19.00 til kl. 22.00 på Nyruphus Naturcenter, Kongevejen

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen. Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard

Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen. Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard Det grønne Dialogforum Referat af møde d. 9. marts 2017 Mødeforum Det Grønne Dialogforum Dansk Ornitologisk Forening: Carsten Jørgensen Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland: Boris Damsgaard Naturstyrelsen,

Læs mere

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00970 Ref. mohol/mamor Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Natura 2000-område nr. 210 Habitatområde H159 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Spællinge

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Hvidbog Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Dråby Vig Natura 2000 område nr. 29 Habitatområde

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å. Per Behrendt Hansen Gyvelholm 48,1. 2830 Virum Sag: 2016/18302 003 Id: 008608 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 16. december 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Referat fra 6. møde i Grønt Råd for Struer Kommune den 31. maj 2010

Referat fra 6. møde i Grønt Råd for Struer Kommune den 31. maj 2010 Rådhuset Natur- og Miljøafdelingen Kurt Vanggaard Telefon 96 84 84 45 Dato: 7.6.2010 J.nr.: 1/5 Referat fra 6. møde i Grønt Råd for Struer Kommune den 31. maj 2010 Afbud fra: Poul-Ole Jensen Bjarne Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Grønt Råd den 8. januar 2015 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i Grønt Råd den 8. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Til Grønt Råd/Hillerød Kommune By og Miljø 26. januar 2015 Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2189 Fax 7232 3213 kthl@hillerod.dk www.hillerod.dk Sag 219-2009-58678 Referat fra

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Forslag til Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H184 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 30. oktober 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 116 Habitatområde H100 Centrale Storebælt og Vresen

Læs mere

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014 TEKNIK & MILJØ Natur & Park Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 13/49615 Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune Kontaktperson: Per Hasager Johansen Dir. Tlf.: 79 96 62 58 E-mail: pj@vejenkom.dk Referat fra 22.

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als Natura 2000-område nr. 197, Habitatområde H173 Fuglebeskyttelsesområde F64 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Flensborg

Læs mere

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner NOTAT Miljø og Natur Sags id.: 01.05.18-P17-2-14 Sagsbeh.: DL16CB/DL18LP 02-03-2015 Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner 2016-21 Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til Natura 2000-planerne

Læs mere