Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug. Mosbækvej 75, 9600 Aars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug. Mosbækvej 75, 9600 Aars"

Transkript

1 Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Tel.: Dato: 30. maj 2013 Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug Mosbækvej 75, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune agter at revurdere miljøgodkendelsen på ovennævnte ejendom. Ejendommen har en miljøgodkendelse på 413 dyreenheder (DE) i kvæg. Den eksisterende miljøgodkendelse kan du se her på siden, hvor også udkast til revurdering vil blive lagt. Øvrige dokumenter kan vi sende til dig, hvis du henvender dig til nedennævnte adresser. Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX's Plads Farsø Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Carl Erik Bruntse Tel.: Mail: Hvis du ønsker at se udkast til afgørelse, når det foreligger, skal du inden 3 uger fra denne offentliggørelse meddele dette til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller Du har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden 3 uger.

2 Aars Kommune Teknisk Forvaltning Tlf Fax MILJØGODKENDELSE af Kvægfarm I 101 på 350 dyreenheder. Enghavegård Hans Christian Andersen Mosbækvej Aars tlf cvr P nr

3 Godkendelse af kvægfarm på ejendommen matr. nr. 1 a Mosbæk By, Giver, beliggende Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars. På grundlag af oplysningerne i de følgende afsnit, godkender Aars Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø på Byrådets vegne produktionen på Mosbækvej 75. Miljøgodkendelsen er retsbeskyttet i 8 år efter godkendelsen. I den tid kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, for eksempel hvis en forurening eller en skadelig virkning deraf går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen. Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de oplysninger i den indsendte ansøgning, der ligger til grund for godkendelsen samt overholde gældende lovgivninger samt krav stillet i godkendelsen. Godkendelsen skal derfor altid være tilgængelig på virksomheden og medarbejdere skal være informeret om hvor den er placeret og hvad den indeholder. Det juridiske ansvar ligger hos Hans Christian Andersen. Evt. ejerskifte eller ændringer i juridisk ansvar skal straks meddeles tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden, Aars Kommune kan dog til en hver tid revidere kontrolvilkårene for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Hvis indretning og drift ændres i forhold til det gældende skal det i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til om ændringen er godkendelsespligtig. 1. Sagens frembringelse : Enghavegård, v/hans Christian Andersen, Mosbækvej 75, 9600 Aars har med ansøgning af 29. juni 2004 ansøgt om godkendelse i hendhold til Lov om Miljøbeskyttelse af en kvægfarm på matr. nr. 1 a Mosbæk by, Giver, beliggende Mosbækvej 75, 9600 Aars. Der er søgt om godkendelse da ejendommen udvides fra 249 til 350 dyreenheder. Kvægejendommen er ikke tidligere godkendt. 2. Lovgrundlag : Efter 33 i lov om Miljøbeskyttelse, jvf. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004, skal en landbrugsejendom med plads til mere end 250 dyreenheder godkendes af Aars Byråd, med listebetegnelse I 101. Der er udarbejdet Regionplantillæg nr. 181og VVM- redegørelse. 3. Sagens bilag : Som grundlag for Byrådets behandling af sagen, er fremlagt følgende bilag : 1: Ansøgningsmateriale 2: Beliggenhedsplan, mål 1: : Matrikelkort mål 1:5000 visende kvægfarmens placering i forhold til vej og naboskel.

4 4. Planmæssig status : Kvægejendommen er beliggende i landzone i en afstand på ca. 55 m til nærmeste nabobeboelse, som er en landbrugsejendom. Afstanden til bymæssig bebyggelse er ca. 4 km. 5. Miljøteknisk beskrivelse : Kvægejendommen er på 5134 m 2 og er etableret i flere omgange med seneste tilbygning i Det bebyggede areal fordeler sig på følgende måde: ( Se bilag 2). Bygningsnr Anvendelse Areal Byggeår 1 Stuehus 213 m Kostald 570 m Kalvestald 150 m Småkalve 180 m 2 6 Maskinhus 192 m Maskinhus 96 m Dybstrøelsesstald 513 m Kalvestald 223 m Lade 150 m Løsdriftsstald 1872 m Maskinhus (Mosbækvej 74) m 2 Derudover er der to gyllebeholdere, en på 1500 m 3 fra 1993 og en på 900 m 3. Yderligere er der spalteplads på 600 m 3 i alt ca m 3. Der er inden udvidelsen 143 malkekøer med tilhørende opdræt, svarende til 249,8 DE. Ejendommens opbevaringskapacitet er med nuværende produktion på ca. 12 mdr. I øvrigt sker håndtering og opbevaring af husdyrgødning i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ventilationen foregår ved naturlig ventilation og undertryk. Afkastene er placeret ved kip. Ventilationsluften indeholder lugte. Der er ikke foretaget målinger over luftens totalindhold af lugte. Staldene vil dog ikke give anledning til væsentlige lugtgener udenfor gårdens arealer. Den producerede gødning opbevares i de 2 gyllebeholdere på ejendommen og udbringes på ejendommens 108,7 ha og tilforpagtede arealer på 31,2 ha.

5 Det skal dog oplyses, at det er Plantedirektoratet der administrerer reglerne vedrørende harmoni, hvorfor det også er Plantedirektoratet der har tilsynet hermed. Døde dyr opbevares overdækket indtil afhentning. 6. Renere teknologi: Virksomheden skal løbende holde sig fagligt orienteret om udviklingen af teknikker og tilstræbe konstant at anvende bedst tilgængelig teknologi (BAT). 7. Miljøteknisk vurdering: Ejendommen er beliggende i det åbne land, nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger i en afstand af 130 m fra kvægejendommen. Der er ingen bymæssig bebyggelse i nærheden. Forvaltningens vurdering er derfor at en udvidelse af kvægfarmen ikke vil medføre større påvirkning for de omkringboende såfremt godkendelsens vilkår overholdes. 8. Vilkår for godkendelse af kvægejendommen: 1. Godkendelsen omfatter et dyrehold på 221 køer og tilhørende 261 opdræt svarende til 350 dyreenheder. 2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen dog med de ændringer, der følger af godkendelsens vilkår. 3. Det samlede lugtbidrag fra virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Såfremt der efter miljømyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener i forbindelse med virksomheden, kan miljømyndigheden foranledige at generne reduceres ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, jf. miljøbeskyttelseslovens 41-41a. 4. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at evt. klager vedrørende lugt fra ventilation af staldene er velbegrundede skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder, dog højst èn gang pr. år. 5. Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 6. Døde dyr transporteres snarest til destruktionsanstalt og må i tidsrummet inden afhentning ikke give anledning til uhygiejniske forhold. De døde dyr skal opbevares indendørs eller udendørs i lukket container eller lignende.

6 7. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), målt i skel ved nærmeste nabobeboelse, må ikke overstige : 8. Dag kl db(a) Aften kl db(a) Nat kl db(a) Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). 9. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst en gang årligt, ved støjmåling dokumentere at de fastsatte støjgrænser ikke overskrides. 10. Gødningsopbevaringsanlægget skal have en kapacitet svarende til mindst 9 måneders tilførsel. 11. Der skal i gyllebeholderne altid være flydelag, enten som naturlig flydelag eller i form af snittet halm eller andet materiale der kan reducere fordampning af ammoniak. 12. Husdyrgødningen skal udbringes på landbrugsjord i mængder svarende til maksimalt 2,3 dyreenheder pr. hektar og ved jævn fordeling over de dyrkede arealer. Dog 1,4 dyreenheder pr. hektar ved gylleaftaler. 13. Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere at gødningen udbringes forsvarligt. 14. Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrbekendtgørelsen ( bekendtgørelse nr. 604 af ). Bekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes straks, uanset ikrafttrædelsesbestemmelserne i Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone. Endvidere må udbringningen af husdyrgødning ikke give anledning til unødige gener. 16. Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 16. Projektets udbringningsarealer som de er opgivet af ansøger og vurderet af amtet - kan ikke udskiftes med andre mere følsomme arealer, før disse er VVMscreenet. 17. Egenkontrol: Den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen må ikke overstige 71 kg/n/ha/år.

7 Der skal tilstræbes ligevægt i bedriftens fosforregnskab. Ammoniakfordampningen fra stald og lagre i alt ikke må overstige 2,4 t N/år. Dette sker bl.a. gennem staldindretning, placering af markstakke mv. som angivet i projektbeskrivelsen. 18. Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, for at undgå spild. 19. Ved miljø/forureningsuheld skal ejeren straks alarmere 112 og herefter underrette tilsynsmyndigheden. 20. Affaldet skal opbevares og bortskaffes på forsvarlig vis og efter de til enhver tid gældende regulativer og kommunens anvisninger. 21. Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal opbevares miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. 22. Virksomheden må ikke udvides, ændres bygningsmæssig eller driftsmæssig på en måde, der indebærer forøget forurening, udover hvad der gives tilladelse til i denne godkendelse. Driftsmæssige ændringer skal altid gøres ud fra princippet om at bruge bedst tilgængelig teknikker og renere teknologi (BAT). 23. Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dato for retsbeskyttel sens udløb er den 1. marts Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2. Når en virksomhed er (i)- mærket skal tilsynsmyndigheden, regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tage virksomhedens samlede godkendelse op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i marts måned Denne godkendelse omfatter kun reglerne i miljøbeskyttelsesloven og f.eks ikke byggeloven, arbejdsmiljøloven m.v. 9. Rottebekæmpelse : Der skal på ejendommen foretages en effektiv rottesikring, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter. 10. Klagevejledning og offentliggørelse : Godkendelsen har været offentliggjort i Aars Avis den 25. januar Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen af enhver der må antages at

8 have en væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage sendes til Aars Kommune, Teknisk Forvaltning. Herfra vil klagen blive sendt videre til Skov- og Naturstyrelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag godkendelsen er offentlig annonceret. En evt. klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen. Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Aars den 1. marts 2006 Bjarne Jensen Udvalgsformand / Bent Skærlund Afdelingsingeniør Godkendelsen til Enghavegård er udarbejdet af Aars Kommune, Miljøafdelingen ved Dorthe Berg. Nærværende godkendelse er tilsendt : Hans Andersen, Mosbækvej 75, 9600 Aars Embedslægeinsitutionen Nordjyllands Amt Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Aktive Fritidsfiskere i Danmark

9 Regionplantillæg nr. 181 med VVM-redegørelse Enghavegaard Aars Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Januar 2006

10 Registerblad Titel: Udgiver: Regionplantillæg nr. 181 med VVM-redegørelse for husdyrproduktion (kvæg) på Enghavegaard, Mosbækvej 75, 9600 Aars, Aars Kommune. Nordjyllands Amt Virksomhedskontoret Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Journal nr Dato: 10. januar 2006 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO Copyright - Copyright COWI. 2 Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt

11 Forord Forord VVM pligt Nyetablering, udvidelser eller ændring af husdyrbrug er omfattet af planlovens VVM regler. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Når et projekt er VVM-pligtig, kan det først gennemføres, når der foreligger et tillæg til regionplanen. Større projekter i denne sammenhæng husdyrbrug, der kommer over 250 dyreenheder er altid VVM-pligtige (som hovedregel). Mindre projekter vil være VVM-pligtige, hvis amtet vurderer, at der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering benævnes screening. Regionplantillægget skal ledsages af en såkaldt VVM-redegørelse, der detaljeret beskriver projektets fysiske udformning, processer, reststoffer og emissioner. VVM-redegørelsen skal gøre rede for alternativer samt forholdet til de omgivelser, hvori anlægget placeres, herunder såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet. Endelig skal VVM-redegørelsen angive, hvilke foranstaltninger projektet tager i brug for at undgå, nedbringe eller eventuelt neutralisere projektets skadelige virkninger på miljøet. Nordjyllands Amt offentliggør hermed Tillæg nr. 181 til regionplanen sammen med den tilhørende VVM-redegørelse. Tillægget blev vedtaget af amtsrådet den 10. januar Liste F og Poul Erik Andreasen, Liste A, fandt, at projektet skal overholde et krav om maksimalt 14 kg N/ha/år. sammen med miljøgodkendelsen til offentlig debat i 8 uger frem til 23. november I debatperioden kom der bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Aars. Disse bemærkninger indgår i amtsrådets endelige behandling af regionplantillægget. Tillægget gælder en udvidelse af husdyrproduktionen Enghavegaard, Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars i Aars Kommune. Enghavegaard ejes af Hans Andersen, der bor på ejendommen. På Enghavegaard er der i dag 143 malkekøer, opdræt samt opfedning af ungtyre i alt svarende til 249 DE. Besætningen ønskes udvidet til 221 malkekøer med 261 i opdræt mens tyreproduktionen ophører. Dette svarer til 350 DE. Regionplantillægget er udarbejdet i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 10. juni 1999 (samlebekendtgørelsen) som ændret og fastsat i bekendtgørelse nr. 605 af 15. juli Begge bekendtgørelser er udarbejdet i medfør af lov om planlægning. Sagsforløbet Første offentlighedsfase, der varede 4 uger, lå i september Her blev naboer m.fl. gjort bekendt med projektet. I denne sammenhæng er der ikke kommet kommentarer fra nogen side. Efter amtsrådets vedtagelse af forslag nr. 181 til regionplanen for Nordjyllands Amt lå dette Klagevejledning Regionplantillægget vil ligge på amtets hjemmeside ( Regionplan / Vedtagne regionplantillæg ). Der vil ske en offentliggørelse af tillægget i den lokale ugepresse. Særlige adressater, herunder ansøger, kommune m.fl. vil få tilsendt en trykt version. Herudover vil tillægget kunne rekvireres i fotokopi hos Nordjyllands Amt. Det nu vedtagne endelige regionplantillæg, vil, efter reglerne i planloven 58, kunne påklages med hensyn til retlige forhold i regionplantillægget. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder om den er blevet til på en korrekt, lovlig måde. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed. Med godkendelsen af regionplantillægget meddeler amtsrådet VVM-godkendelse til produktionsudvidelsen efter 8 i bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 ( samlebekendtgørelsen ). Klage over regionplantillægget og VVM-godkendelsen skal ske til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, evt. En klage skal modtages i nævnet senest 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt 3

12 Forord Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for at behandle en klage. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen, sender nævnet en opkrævning til den, der har indgivet klage. Naturklagenævnet begynder ikke at behandle klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside på adressen Efter klagefristens udløb kan du ved telefonisk henvendelse til Naturklagenævnet få oplyst, om der er indkommet klager over amtets beslutning. Naturklagenævnets telefonnummer er Hvis der indkommer klager, vil nævnet orientere dig direkte. Civil retssag Amtets afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. 4 Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt

13 Indhold Indhold Side Forord... 3 Tillæg nr. 181 til Regionplanen... 7 Retningslinie... 7 VVM-redegørelsen, sammendrag... 7 Miljøgodkendelsen... 8 VVM-redegørelse... 9 Ansøgers projektbeskrivelse... 9 Amtets vurderinger Resumé Undersøgte alternativer Kommentarer til projektet Foranstaltninger til at mindske konsekvenserne af gylleudslip fra Enghavegaard Påvirkning af omgivelserne Naboer lugt, støj, transport Grundvand Overfladevand Natur Mangler i vurderingsgrundlaget Kortbilag Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt 5

14 6 Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt

15 Tillæg til regionplanen Tillæg nr. 181 til Regionplanen Retningslinien er en tilføjelse til regionplanen (nugældende (2001) såvel som den kommende (2005) for Nordjyllands Amt. Retningslinien har hjemmel i planloven. Den tilknyttede VVM-redegørelse er udarbejdet efter reglerne i samlebekendtgørelsen Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 med senere ændringer. Regionplanens bestemmelser om det åbne land, overfladevand og grundvand findes i Regionplan 2001, kapitel 5 og kapitel 6. Det foreliggende forslag til Regionplan 2005 lå i foråret 2005 i offentlig debat. I Regionplan 2005 er det ligeledes kapitel 5 og 6, der fastlægger bestemmelser af betydning for udvidelse af husdyrbrug. Retningslinie I Regionplan 2001 for Nordjyllands Amt (og i Regionplan 2005, der p.t. er fremlagt til offentlig debat) indsættes som supplerende retningslinie: - På landbrugsejendommen Enghavegaard, der ejes af Hans Andersen, Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars i Aars Kommune, kan kvægproduktionen udvides indtil i alt 350 DE. Udvidelsen rummes inden for nuværende bygningsrammer, idet den eksisterende kostald forlænges ca. 50 meter. Når amtsrådet vurderer, at udvidelsen af produktionen på Enghavegaard kan ske under denne retningslinie, bygger det på en række forudsætninger: - Udvaskningen af kvælstof fra rodzonen målt som arealbidrag må ikke stige. - Der skal være ligevægt i bedriftens samlede fosforregnskab. - Ammoniakudslippet fra bedriften begrænses gennem konkret staldindretning, placering af markstakke samt vilkår for drift af beskyttede naturtyper i Sønderup Ådal. Retningslinjen er ikke til hinder for, at der senere kan foretages ændringer eller udvidelser på ejendommen. Hvis der skal ske ændringer i forhold til det projekt, som er behandlet i denne redegørelse, skal det forelægges Nordjyllands Amt, som vil screene det konkrete projekt for en eventuel VVM-pligt. VVM-redegørelsen, sammendrag Projektet og dets virkning på miljø og omgivelser er beskrevet i VVM-redegørelsen. Heraf fremgår bl.a., at Udbringning af husdyrgødning fra Enghavegaard vil ske i oplandet til Limfjorden og generelt i områder med begrænset drikkevandsinteresse. Ammoniakfordampningen fra stald og gylletank samt udbringning af gylle ikke vurderes at give anledning til uacceptabel påvirkning af beskyttet natur i gårdens omgivelser. Det forudsættes, at ammoniakudslippet fra bedriften begrænses gennem konkret staldindretning, placering af markstakke samt vilkår for drift af beskyttede naturtyper i Sønderup Ådal. Sidstnævnte som konkrete vilkår, der fastsættes i medfør af naturbeskyttelseslovens 3. Lugt-, støj- og transportbelastningen ikke vurderes at give anledning til, at der i regionplantillægget bør gælde andre forudsætninger end det, der er en normal del af miljøgodkendelsen på dette område. Amtet understreger, at VVM-redegørelsen er udarbejdet på grundlag af de indsendte oplysninger. Ændringer heraf medfører, at amtet skal have lejlighed til at vurdere projektet på ny. Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt 7

16 Tillæg til regionplanen VVM-redegørelsen skal indeholde: 1. En beskrivelse af anlægget, udformning, produktionsgrundlaget og processer herunder reststoffer og emissioner. 2. Beskrivelse af alternativer. 3. Beskrivelse af omgivelser og omgivende miljø. 4. Påvirkningen heraf. 5. Beskrivelse af foranstaltninger for at undgå eller reducere skadelige virkninger på miljø og omgivelser. VVM-redegørelsen skal omfatte et ikke-teknisk resumé. Miljøgodkendelsen Husdyrbrug med en kapacitet på mere end 250 DE (dette er hovedreglen) er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om særligt forurenende virksomheder. Aars Kommune kan meddele miljøgodkendelse af det ønskede produktionsanlæg på Enghavegaard, når det sker i overensstemmelse med dette regionplantillæg. Med henvisning til foranstående bør det i miljøgodkendelsen sikres, at - den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen ikke må overstige 71 kg/n/ha/år, - der skal tilstræbes ligevægt i bedriftens fosforregnskab, - ammoniakfordampningen fra stald og lagre i alt ikke må overstige 2,4 t N/år. Dette sker bl.a. gennem staldindretning, placering af markstakke mv. som angivet i projektbeskrivelsen. Kvælstofudvaskningen og fosforbalance kan f.eks. dokumenteres ved, at bedriften årligt fremlægger en næringsstofbalance, der viser tilførte og fraførte mængder af kvælstof og fosfor. 8 Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt

17 Ansøgers projektbeskrivelse VVM-redegørelse Ansøgers projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen er udarbejdet af Vesthimmerlands Landboforening i form af landbrugskonsulentens redegørelse for miljøpåvirkninger ved udvidelse af besætningen på Enghavegaard. Projektbeskrivelsen er en del af grundlaget for amtets efterfølgende vurderinger. Beskrivelsen følger denne opbygning: 1. Ikke-teknisk resumé 2. Beskrivelse af bedrift og produktion 3. Forbrug og afkast 4. Omgivelser og miljøforhold 5. Naboforhold og nærmiljø 6. Andre forhold og alternativer 7. Bilag Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt 9

18 Ansøgers projektbeskrivelse 10 Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt

19 Forslag til VVM-redegørelse for Enghavegaard Udkast: 8. maj 2005 Aars Kommune 1

20 Forord Denne redegørelse for miljøpåvirkningerne ved udvidelse af dyreholdet på Enghavegaard, Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars, i Aars Kommune er udarbejdet af Vesthimmerlands Landboforening, Afdeling for Arealforvaltning og Husdyrproduktion. Indholdsfortegnelse 1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ 4 2 BESKRIVELSE AF BEDRIFTEN OG PRODUKTIONEN BESÆTNING BEDRIFTENS BYGNINGER AREALER Harmonikravet til bedriften Arealkravet til bedriften 8 3 FORBRUG OG AFKAST PRODUKTION, OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING 11 4 BEDRIFTENS OMGIVELSER OG MILJØFORHOLD LANDSKAB NATUR Beskyttede naturtyper på og omkring bedriften Økologiske forbindelser Forhold til habitatdirektivet Fredning Naturbeskyttelseslovens Naturbeskyttelseslovens 16, 17 og AMMONIAKFORDAMPNING OG -DEPOSITION Reduktion af ammoniakfordampning gennem ændret drift GRUNDVAND Amtsrådets målsætninger Grundvandsudpegninger og vandindvinding på bedriften Udvaskningsberegninger Geologi Overfladevand VANDLØB OG SØER MARINE OMRÅDER 22 5 NABOFORHOLD OG NÆRMILJØ 23 2

21 5.1 NABOER STØJ LUGT Lugtkilder Periodiske lugtkilder Lugtafgivelse afhængig af teknik VEJTRANSPORT 25 6 ANDRE FORHOLD OG ALTERNATIVER ALTERNATIVET ALTERNATIVE LØSNINGER SUPPLERENDE OPLYSNINGER EVENTUELLE MANGLER I VURDERINGSGRUNDLAGET 27 7 BILAG BILAG 1. TRANSPORTVEJE BILAG 2. NABOAFSTANDE BILAG 3. SITUATIONSPLAN 31 For kort over regionale udpegninger henvises til amtets del. 3

22 VVM-redegørelse 1 Ikke-teknisk resumé Hans Andersen er syvende generation på Enghavegaard, som har været i slægtens eje siden midt i 1700-tallet. Han søger om at udvide sin kvægbesætning på Enghavegaard, Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars, fra 249 til 350 DE (dyreenheder). Ejendommen Enghavegaard producerer i dag mælk fra 143 malkekøer, hvortil der hører 175 årsdyr i kvier og kviekalve. Hans Andersen har desuden en produktion af 60 tyre op til 450 kg. Nu ønsker han at udvide antallet af køer og kvieopdræt til henholdsvis 221 og 261 samtidig med, at produktionen af tyre ophører. Opdrættet af kvier på 261 årsdyr svarer til 56 små kviekalve (0-6 mdr.) og 205 store kvier (6-28 mdr.). Udvidelsen af besætningen skal hovedsageligt finde sted i eksisterende bygninger, såhans Andersen kan nøjes med at udvide den eksisterende løsdriftsstald mod nord med en tilbygning på 50 m. Harmonikravet til bedriften er ved 2,3 DE/ha på i alt 152,3 ha. Til ejendommen er der efter VVM-forløbet tilknyttet et udspredningsareal på i alt 122,09 ha inklusiv anden ejet ejendom og forpagtede arealer. Hertil kommer desuden en mindre gylleaftale på 9,68 ha, svarende til 13,58 DE. Hans Andersen råder desuden efter VVM-forløbet over 17,62 ha, som udelukkende anvendes til afgræsning. Af disse 17,62 ha modtager 9,52 ha ikke husdyrgødning, da de er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens 3. De resterende 8,11 har Hans Andersen frivilligt valgt ikke at udsprede husdyrgødning på, da de ligger i habitatområde. Når de græssende dyr er fratrukket harmonikravet, mangler Hans Andersen pt. at komme af med 42,94 DE. Det svarer til 18,67 ha udspredningsareal ved 2,3 DE/ha. I forbindelse med udvidelsen af besætningen skaffer Hans Andersen dette areal i form af jordkøb, forpagtning eller gylleaftale. Arealkravet udgør i alt 90,4 ha ved 2,3 DE /ha. Heraf skal mindst 60,6 ha findes på Enghavegaard, hvor dyrene er opstaldet. Enghavegaard opfylder landbrugslovens arealkrav både på ejendoms- og bedriftsniveau. Der er ingen højt prioriterede grundvandsressourcer under Hans Andersens arealer. Udbringningsarealerne ligger udelukkende i et område, der er udpeget som drikkevandsinteresseområde. Der findes således ikke udbringningsarealer i særlige drikkevandsinteresseområder, indvindingsoplande eller nitratfølsomme indvindingsområder.trods det højere husdyrtryk på Hans Andersens ejendom falder udvaskningen af kvælstof markant efter udvidelsen. Bortførslen af fosfor med afgrøderne svarer til tilførslen med husdyrgødning, således at bedriftens fosforbalance er nul. 4

23 Bedriften har arealer ned til Sønderup Å, hvor der er udpeget en række beskyttede naturtyper. Området langs åen fra omkring Enghavegaard og videre nordpå er desuden udlagt som EU habitatområde. Arealerne afgræsses og Hans Andersens dyr udfører dermed et stykke værdifuldt arbejde med at pleje enge, moser og overdrev. Disse naturarealer er skabt gennem tiden ved afgræsning. Derfor kræver deres bevarelse på længere sigt også, at de græssende dyr forhindrer de lysåbne områder i at gro til og springe i skov. Ammoniakfordampningen fra Enghavegaards stalde og lagre falder markant trods udvidelsen. Depositionen i og omkring habitatområdet falder mellem 0,35 og 1,31 kg N/ha/år, da Hans Andersen i fremtiden vil transportere sin dybstrøelse langt væk fra Enghavegaard. Enghavegaard ligger i Mosbæk, der udgøres af en nogle få forholdsvis spredte gårde og huse. Der er således kun to umiddelbare naboer til Enghavegaard. Den nærmeste ligger 60 m væk og der er landbrugspligt på denne ejendom. Det forventes, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig ændring af støj, lugt og fluegener i forhold til den nuværende produktion på ejendommen. Ej heller vil en øget transport fra ejendommen i forbindelse med udvidelsen blive betragtet som værende til gene, da denne altid foregår under hensyntagen til naboer og trafikanter. Transporten af husdyrgødning foregår for en betragtelig andels vedkommende uden for offentlig vej, da Hans Andersen har mulighed for i vid udstrækning at køre på egne arealer og markveje. Den befærdede Roldvej, som udgør forbindelsesvejen mellem Aars og motorvejen, er der således kun behov for at krydse for at komme til et lille område af bedriftens samlede udspredningsareal. 2 Beskrivelse af bedriften og produktionen 2.1 Besætning Hans Andersen søger om at udvide sin kvægbesætning på Enghavegaard, Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars, fra 249 til 350 DE (dyreenheder). Ejendommen Enghavegaard producerer i dag mælk fra 143 malkekøer, hvortil der hører 175 årsdyr i kvier og kviekalve. Hans Andersen har desuden en produktion af 60 tyre op til 450 kg. Nu ønsker han at udvide antallet af køer og kvieopdræt til henholdsvis 221 og 261 samtidig med, at produktionen af tyre ophører. Opdrættet af kvier på 261 årsdyr svarer til 56 små kviekalve (0-6 mdr.) og 205 store kvier (6-28 mdr.) (Tabel 2.1). Begrebet årsdyr dækker over, at der hele året rundt er eksempelvis 56 småkalve i alderen 0-6 måneder. Men det vil ikke være de samme 56 individer, som udgør gruppen hele året. Der sker en naturlig udskiftning i gruppen efterhånden som dyrene vokser sig ud af gruppen og erstattes af nyfødte. 5

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune.

Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune. NATURKLAGENÆVNET 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/550-0137 LLK Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune. Ribe Amt har den 3. maj 2001 truffet

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune J. nr. 8-52-6-2-16-05 Regionplantillæg nr. 24 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune J. nr. 8-52-6-2-30-05 Regionplantillæg nr. 35 til Regionplan 2005

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Miljøtilladelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/800-0393 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø.

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Landzonetilladelse på ejendommen

Læs mere

Produktionstilladelse samt dispensation til

Produktionstilladelse samt dispensation til POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Produktionstilladelse samt dispensation til mindre erhvervsmæssigt dyrehold, Øksenbjergvej 2, 7560

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December Udvidelse af kvægproduktion på Præstevej 18, Nr. Rind i Møldrup Kommune

Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December Udvidelse af kvægproduktion på Præstevej 18, Nr. Rind i Møldrup Kommune Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Præstevej 18, Nr. Rind i Møldrup Kommune J. nr. 8-52-6-2-40-05 Regionplantillæg nr. 45 til Regionplan 2005

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev Bertel Winther Klim Markvej 89 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Regionplantillæg nr. 184 med VVM-redegørelse

Regionplantillæg nr. 184 med VVM-redegørelse Regionplantillæg nr. 184 med VVM-redegørelse Birkegård Løgstør Kommune T E K N I K O G M I L J Ø April 2006 Registerblad Titel: Udgiver: Regionplantillæg nr. 184 med VVM-redegørelse for kvægproduktion

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk. Dispensation fra skovbyggelinje til husstandsvindmølle

Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk. Dispensation fra skovbyggelinje til husstandsvindmølle Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø ENERGIMIDT NET A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Dato: 20. februar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-4847 Dokumentnr.: 820-2017-48377 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus.

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Birgit Valentin & Lars Dyrvig Petersen Præstevejen 22 Fjelsø 9620 Aalestrup Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December Udvidelse af kvægproduktion på Nørrehedevej 28 i Fjends Kommune

Tillæg nr. 25 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December Udvidelse af kvægproduktion på Nørrehedevej 28 i Fjends Kommune Tillæg nr. 25 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Nørrehedevej 28 i Fjends Kommune J. nr. 8-52-6-2-20--05 Regionplantillæg nr. 25 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup Niels Jørgen Christensen Grandgaardsvej Testrup 9620 Aalestrup Sendt til: njc@hotmail.com Dato: 24. august 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-41732 Dokumentnr.:

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Regionplantillæg nr. 185 med VVM-redegørelse

Regionplantillæg nr. 185 med VVM-redegørelse Regionplantillæg nr. 185 med VVM-redegørelse Rosenlund Arden Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Januar 2006 Registerblad Titel: Udgiver: Regionplantillæg nr. 185 med VVM-redegørelse for kvægproduktion på

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune

Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune Tillæg nr. 34 til Regionplan 2000-2012 Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune Viborg Amtsråd Maj 2001 VIBORG AMT. Miljø og Teknik Sammenlægning af to svineproduktioner ved

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær Skive. 24. juli Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning max 15 DE

Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær Skive. 24. juli Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning max 15 DE Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær 7800 Skive 24. juli 2017 Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning ma 15 DE Skive Kommune har den 9. maj 2017 modtaget anmeldelse efter 11 i husdyrloven

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune Tillæg nr. 4 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Oktober 2006 J. nr. 8-52-6-2-2-05 Rregionplantillæg nr. 4 til Regionplan

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø.

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 26. maj

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge Egebjerg Kommune Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Teknik- og Miljøafdeling Torben Styrbæk-Larsen Fruens Have 15 5762 Vester Skerninge Dato: Sagsbehandler Journalnr.: 19. juli 2005 rev. 27.7.2005

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere