Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug. Mosbækvej 75, 9600 Aars

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug. Mosbækvej 75, 9600 Aars"

Transkript

1 Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Tel.: Dato: 30. maj 2013 Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug Mosbækvej 75, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune agter at revurdere miljøgodkendelsen på ovennævnte ejendom. Ejendommen har en miljøgodkendelse på 413 dyreenheder (DE) i kvæg. Den eksisterende miljøgodkendelse kan du se her på siden, hvor også udkast til revurdering vil blive lagt. Øvrige dokumenter kan vi sende til dig, hvis du henvender dig til nedennævnte adresser. Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX's Plads Farsø Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Carl Erik Bruntse Tel.: Mail: Hvis du ønsker at se udkast til afgørelse, når det foreligger, skal du inden 3 uger fra denne offentliggørelse meddele dette til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller Du har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden 3 uger.

2 Aars Kommune Teknisk Forvaltning Tlf Fax MILJØGODKENDELSE af Kvægfarm I 101 på 350 dyreenheder. Enghavegård Hans Christian Andersen Mosbækvej Aars tlf cvr P nr

3 Godkendelse af kvægfarm på ejendommen matr. nr. 1 a Mosbæk By, Giver, beliggende Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars. På grundlag af oplysningerne i de følgende afsnit, godkender Aars Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø på Byrådets vegne produktionen på Mosbækvej 75. Miljøgodkendelsen er retsbeskyttet i 8 år efter godkendelsen. I den tid kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, for eksempel hvis en forurening eller en skadelig virkning deraf går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen. Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de oplysninger i den indsendte ansøgning, der ligger til grund for godkendelsen samt overholde gældende lovgivninger samt krav stillet i godkendelsen. Godkendelsen skal derfor altid være tilgængelig på virksomheden og medarbejdere skal være informeret om hvor den er placeret og hvad den indeholder. Det juridiske ansvar ligger hos Hans Christian Andersen. Evt. ejerskifte eller ændringer i juridisk ansvar skal straks meddeles tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden, Aars Kommune kan dog til en hver tid revidere kontrolvilkårene for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Hvis indretning og drift ændres i forhold til det gældende skal det i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til om ændringen er godkendelsespligtig. 1. Sagens frembringelse : Enghavegård, v/hans Christian Andersen, Mosbækvej 75, 9600 Aars har med ansøgning af 29. juni 2004 ansøgt om godkendelse i hendhold til Lov om Miljøbeskyttelse af en kvægfarm på matr. nr. 1 a Mosbæk by, Giver, beliggende Mosbækvej 75, 9600 Aars. Der er søgt om godkendelse da ejendommen udvides fra 249 til 350 dyreenheder. Kvægejendommen er ikke tidligere godkendt. 2. Lovgrundlag : Efter 33 i lov om Miljøbeskyttelse, jvf. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004, skal en landbrugsejendom med plads til mere end 250 dyreenheder godkendes af Aars Byråd, med listebetegnelse I 101. Der er udarbejdet Regionplantillæg nr. 181og VVM- redegørelse. 3. Sagens bilag : Som grundlag for Byrådets behandling af sagen, er fremlagt følgende bilag : 1: Ansøgningsmateriale 2: Beliggenhedsplan, mål 1: : Matrikelkort mål 1:5000 visende kvægfarmens placering i forhold til vej og naboskel.

4 4. Planmæssig status : Kvægejendommen er beliggende i landzone i en afstand på ca. 55 m til nærmeste nabobeboelse, som er en landbrugsejendom. Afstanden til bymæssig bebyggelse er ca. 4 km. 5. Miljøteknisk beskrivelse : Kvægejendommen er på 5134 m 2 og er etableret i flere omgange med seneste tilbygning i Det bebyggede areal fordeler sig på følgende måde: ( Se bilag 2). Bygningsnr Anvendelse Areal Byggeår 1 Stuehus 213 m Kostald 570 m Kalvestald 150 m Småkalve 180 m 2 6 Maskinhus 192 m Maskinhus 96 m Dybstrøelsesstald 513 m Kalvestald 223 m Lade 150 m Løsdriftsstald 1872 m Maskinhus (Mosbækvej 74) m 2 Derudover er der to gyllebeholdere, en på 1500 m 3 fra 1993 og en på 900 m 3. Yderligere er der spalteplads på 600 m 3 i alt ca m 3. Der er inden udvidelsen 143 malkekøer med tilhørende opdræt, svarende til 249,8 DE. Ejendommens opbevaringskapacitet er med nuværende produktion på ca. 12 mdr. I øvrigt sker håndtering og opbevaring af husdyrgødning i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ventilationen foregår ved naturlig ventilation og undertryk. Afkastene er placeret ved kip. Ventilationsluften indeholder lugte. Der er ikke foretaget målinger over luftens totalindhold af lugte. Staldene vil dog ikke give anledning til væsentlige lugtgener udenfor gårdens arealer. Den producerede gødning opbevares i de 2 gyllebeholdere på ejendommen og udbringes på ejendommens 108,7 ha og tilforpagtede arealer på 31,2 ha.

5 Det skal dog oplyses, at det er Plantedirektoratet der administrerer reglerne vedrørende harmoni, hvorfor det også er Plantedirektoratet der har tilsynet hermed. Døde dyr opbevares overdækket indtil afhentning. 6. Renere teknologi: Virksomheden skal løbende holde sig fagligt orienteret om udviklingen af teknikker og tilstræbe konstant at anvende bedst tilgængelig teknologi (BAT). 7. Miljøteknisk vurdering: Ejendommen er beliggende i det åbne land, nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger i en afstand af 130 m fra kvægejendommen. Der er ingen bymæssig bebyggelse i nærheden. Forvaltningens vurdering er derfor at en udvidelse af kvægfarmen ikke vil medføre større påvirkning for de omkringboende såfremt godkendelsens vilkår overholdes. 8. Vilkår for godkendelse af kvægejendommen: 1. Godkendelsen omfatter et dyrehold på 221 køer og tilhørende 261 opdræt svarende til 350 dyreenheder. 2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen dog med de ændringer, der følger af godkendelsens vilkår. 3. Det samlede lugtbidrag fra virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Såfremt der efter miljømyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener i forbindelse med virksomheden, kan miljømyndigheden foranledige at generne reduceres ved at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, jf. miljøbeskyttelseslovens 41-41a. 4. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at evt. klager vedrørende lugt fra ventilation af staldene er velbegrundede skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder, dog højst èn gang pr. år. 5. Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 6. Døde dyr transporteres snarest til destruktionsanstalt og må i tidsrummet inden afhentning ikke give anledning til uhygiejniske forhold. De døde dyr skal opbevares indendørs eller udendørs i lukket container eller lignende.

6 7. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), målt i skel ved nærmeste nabobeboelse, må ikke overstige : 8. Dag kl db(a) Aften kl db(a) Nat kl db(a) Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). 9. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst en gang årligt, ved støjmåling dokumentere at de fastsatte støjgrænser ikke overskrides. 10. Gødningsopbevaringsanlægget skal have en kapacitet svarende til mindst 9 måneders tilførsel. 11. Der skal i gyllebeholderne altid være flydelag, enten som naturlig flydelag eller i form af snittet halm eller andet materiale der kan reducere fordampning af ammoniak. 12. Husdyrgødningen skal udbringes på landbrugsjord i mængder svarende til maksimalt 2,3 dyreenheder pr. hektar og ved jævn fordeling over de dyrkede arealer. Dog 1,4 dyreenheder pr. hektar ved gylleaftaler. 13. Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere at gødningen udbringes forsvarligt. 14. Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrbekendtgørelsen ( bekendtgørelse nr. 604 af ). Bekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes straks, uanset ikrafttrædelsesbestemmelserne i Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone. Endvidere må udbringningen af husdyrgødning ikke give anledning til unødige gener. 16. Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 16. Projektets udbringningsarealer som de er opgivet af ansøger og vurderet af amtet - kan ikke udskiftes med andre mere følsomme arealer, før disse er VVMscreenet. 17. Egenkontrol: Den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen må ikke overstige 71 kg/n/ha/år.

7 Der skal tilstræbes ligevægt i bedriftens fosforregnskab. Ammoniakfordampningen fra stald og lagre i alt ikke må overstige 2,4 t N/år. Dette sker bl.a. gennem staldindretning, placering af markstakke mv. som angivet i projektbeskrivelsen. 18. Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, for at undgå spild. 19. Ved miljø/forureningsuheld skal ejeren straks alarmere 112 og herefter underrette tilsynsmyndigheden. 20. Affaldet skal opbevares og bortskaffes på forsvarlig vis og efter de til enhver tid gældende regulativer og kommunens anvisninger. 21. Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal opbevares miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. 22. Virksomheden må ikke udvides, ændres bygningsmæssig eller driftsmæssig på en måde, der indebærer forøget forurening, udover hvad der gives tilladelse til i denne godkendelse. Driftsmæssige ændringer skal altid gøres ud fra princippet om at bruge bedst tilgængelig teknikker og renere teknologi (BAT). 23. Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dato for retsbeskyttel sens udløb er den 1. marts Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2. Når en virksomhed er (i)- mærket skal tilsynsmyndigheden, regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tage virksomhedens samlede godkendelse op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i marts måned Denne godkendelse omfatter kun reglerne i miljøbeskyttelsesloven og f.eks ikke byggeloven, arbejdsmiljøloven m.v. 9. Rottebekæmpelse : Der skal på ejendommen foretages en effektiv rottesikring, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter. 10. Klagevejledning og offentliggørelse : Godkendelsen har været offentliggjort i Aars Avis den 25. januar Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen af enhver der må antages at

8 have en væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage sendes til Aars Kommune, Teknisk Forvaltning. Herfra vil klagen blive sendt videre til Skov- og Naturstyrelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag godkendelsen er offentlig annonceret. En evt. klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen. Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Aars den 1. marts 2006 Bjarne Jensen Udvalgsformand / Bent Skærlund Afdelingsingeniør Godkendelsen til Enghavegård er udarbejdet af Aars Kommune, Miljøafdelingen ved Dorthe Berg. Nærværende godkendelse er tilsendt : Hans Andersen, Mosbækvej 75, 9600 Aars Embedslægeinsitutionen Nordjyllands Amt Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Aktive Fritidsfiskere i Danmark

9 Regionplantillæg nr. 181 med VVM-redegørelse Enghavegaard Aars Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Januar 2006

10 Registerblad Titel: Udgiver: Regionplantillæg nr. 181 med VVM-redegørelse for husdyrproduktion (kvæg) på Enghavegaard, Mosbækvej 75, 9600 Aars, Aars Kommune. Nordjyllands Amt Virksomhedskontoret Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Journal nr Dato: 10. januar 2006 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO Copyright - Copyright COWI. 2 Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt

11 Forord Forord VVM pligt Nyetablering, udvidelser eller ændring af husdyrbrug er omfattet af planlovens VVM regler. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Når et projekt er VVM-pligtig, kan det først gennemføres, når der foreligger et tillæg til regionplanen. Større projekter i denne sammenhæng husdyrbrug, der kommer over 250 dyreenheder er altid VVM-pligtige (som hovedregel). Mindre projekter vil være VVM-pligtige, hvis amtet vurderer, at der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering benævnes screening. Regionplantillægget skal ledsages af en såkaldt VVM-redegørelse, der detaljeret beskriver projektets fysiske udformning, processer, reststoffer og emissioner. VVM-redegørelsen skal gøre rede for alternativer samt forholdet til de omgivelser, hvori anlægget placeres, herunder såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet. Endelig skal VVM-redegørelsen angive, hvilke foranstaltninger projektet tager i brug for at undgå, nedbringe eller eventuelt neutralisere projektets skadelige virkninger på miljøet. Nordjyllands Amt offentliggør hermed Tillæg nr. 181 til regionplanen sammen med den tilhørende VVM-redegørelse. Tillægget blev vedtaget af amtsrådet den 10. januar Liste F og Poul Erik Andreasen, Liste A, fandt, at projektet skal overholde et krav om maksimalt 14 kg N/ha/år. sammen med miljøgodkendelsen til offentlig debat i 8 uger frem til 23. november I debatperioden kom der bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Aars. Disse bemærkninger indgår i amtsrådets endelige behandling af regionplantillægget. Tillægget gælder en udvidelse af husdyrproduktionen Enghavegaard, Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars i Aars Kommune. Enghavegaard ejes af Hans Andersen, der bor på ejendommen. På Enghavegaard er der i dag 143 malkekøer, opdræt samt opfedning af ungtyre i alt svarende til 249 DE. Besætningen ønskes udvidet til 221 malkekøer med 261 i opdræt mens tyreproduktionen ophører. Dette svarer til 350 DE. Regionplantillægget er udarbejdet i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 10. juni 1999 (samlebekendtgørelsen) som ændret og fastsat i bekendtgørelse nr. 605 af 15. juli Begge bekendtgørelser er udarbejdet i medfør af lov om planlægning. Sagsforløbet Første offentlighedsfase, der varede 4 uger, lå i september Her blev naboer m.fl. gjort bekendt med projektet. I denne sammenhæng er der ikke kommet kommentarer fra nogen side. Efter amtsrådets vedtagelse af forslag nr. 181 til regionplanen for Nordjyllands Amt lå dette Klagevejledning Regionplantillægget vil ligge på amtets hjemmeside ( Regionplan / Vedtagne regionplantillæg ). Der vil ske en offentliggørelse af tillægget i den lokale ugepresse. Særlige adressater, herunder ansøger, kommune m.fl. vil få tilsendt en trykt version. Herudover vil tillægget kunne rekvireres i fotokopi hos Nordjyllands Amt. Det nu vedtagne endelige regionplantillæg, vil, efter reglerne i planloven 58, kunne påklages med hensyn til retlige forhold i regionplantillægget. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder om den er blevet til på en korrekt, lovlig måde. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed. Med godkendelsen af regionplantillægget meddeler amtsrådet VVM-godkendelse til produktionsudvidelsen efter 8 i bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 ( samlebekendtgørelsen ). Klage over regionplantillægget og VVM-godkendelsen skal ske til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, evt. En klage skal modtages i nævnet senest 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt 3

12 Forord Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for at behandle en klage. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen, sender nævnet en opkrævning til den, der har indgivet klage. Naturklagenævnet begynder ikke at behandle klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside på adressen Efter klagefristens udløb kan du ved telefonisk henvendelse til Naturklagenævnet få oplyst, om der er indkommet klager over amtets beslutning. Naturklagenævnets telefonnummer er Hvis der indkommer klager, vil nævnet orientere dig direkte. Civil retssag Amtets afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. 4 Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt

13 Indhold Indhold Side Forord... 3 Tillæg nr. 181 til Regionplanen... 7 Retningslinie... 7 VVM-redegørelsen, sammendrag... 7 Miljøgodkendelsen... 8 VVM-redegørelse... 9 Ansøgers projektbeskrivelse... 9 Amtets vurderinger Resumé Undersøgte alternativer Kommentarer til projektet Foranstaltninger til at mindske konsekvenserne af gylleudslip fra Enghavegaard Påvirkning af omgivelserne Naboer lugt, støj, transport Grundvand Overfladevand Natur Mangler i vurderingsgrundlaget Kortbilag Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt 5

14 6 Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt

15 Tillæg til regionplanen Tillæg nr. 181 til Regionplanen Retningslinien er en tilføjelse til regionplanen (nugældende (2001) såvel som den kommende (2005) for Nordjyllands Amt. Retningslinien har hjemmel i planloven. Den tilknyttede VVM-redegørelse er udarbejdet efter reglerne i samlebekendtgørelsen Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 med senere ændringer. Regionplanens bestemmelser om det åbne land, overfladevand og grundvand findes i Regionplan 2001, kapitel 5 og kapitel 6. Det foreliggende forslag til Regionplan 2005 lå i foråret 2005 i offentlig debat. I Regionplan 2005 er det ligeledes kapitel 5 og 6, der fastlægger bestemmelser af betydning for udvidelse af husdyrbrug. Retningslinie I Regionplan 2001 for Nordjyllands Amt (og i Regionplan 2005, der p.t. er fremlagt til offentlig debat) indsættes som supplerende retningslinie: - På landbrugsejendommen Enghavegaard, der ejes af Hans Andersen, Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars i Aars Kommune, kan kvægproduktionen udvides indtil i alt 350 DE. Udvidelsen rummes inden for nuværende bygningsrammer, idet den eksisterende kostald forlænges ca. 50 meter. Når amtsrådet vurderer, at udvidelsen af produktionen på Enghavegaard kan ske under denne retningslinie, bygger det på en række forudsætninger: - Udvaskningen af kvælstof fra rodzonen målt som arealbidrag må ikke stige. - Der skal være ligevægt i bedriftens samlede fosforregnskab. - Ammoniakudslippet fra bedriften begrænses gennem konkret staldindretning, placering af markstakke samt vilkår for drift af beskyttede naturtyper i Sønderup Ådal. Retningslinjen er ikke til hinder for, at der senere kan foretages ændringer eller udvidelser på ejendommen. Hvis der skal ske ændringer i forhold til det projekt, som er behandlet i denne redegørelse, skal det forelægges Nordjyllands Amt, som vil screene det konkrete projekt for en eventuel VVM-pligt. VVM-redegørelsen, sammendrag Projektet og dets virkning på miljø og omgivelser er beskrevet i VVM-redegørelsen. Heraf fremgår bl.a., at Udbringning af husdyrgødning fra Enghavegaard vil ske i oplandet til Limfjorden og generelt i områder med begrænset drikkevandsinteresse. Ammoniakfordampningen fra stald og gylletank samt udbringning af gylle ikke vurderes at give anledning til uacceptabel påvirkning af beskyttet natur i gårdens omgivelser. Det forudsættes, at ammoniakudslippet fra bedriften begrænses gennem konkret staldindretning, placering af markstakke samt vilkår for drift af beskyttede naturtyper i Sønderup Ådal. Sidstnævnte som konkrete vilkår, der fastsættes i medfør af naturbeskyttelseslovens 3. Lugt-, støj- og transportbelastningen ikke vurderes at give anledning til, at der i regionplantillægget bør gælde andre forudsætninger end det, der er en normal del af miljøgodkendelsen på dette område. Amtet understreger, at VVM-redegørelsen er udarbejdet på grundlag af de indsendte oplysninger. Ændringer heraf medfører, at amtet skal have lejlighed til at vurdere projektet på ny. Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt 7

16 Tillæg til regionplanen VVM-redegørelsen skal indeholde: 1. En beskrivelse af anlægget, udformning, produktionsgrundlaget og processer herunder reststoffer og emissioner. 2. Beskrivelse af alternativer. 3. Beskrivelse af omgivelser og omgivende miljø. 4. Påvirkningen heraf. 5. Beskrivelse af foranstaltninger for at undgå eller reducere skadelige virkninger på miljø og omgivelser. VVM-redegørelsen skal omfatte et ikke-teknisk resumé. Miljøgodkendelsen Husdyrbrug med en kapacitet på mere end 250 DE (dette er hovedreglen) er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om særligt forurenende virksomheder. Aars Kommune kan meddele miljøgodkendelse af det ønskede produktionsanlæg på Enghavegaard, når det sker i overensstemmelse med dette regionplantillæg. Med henvisning til foranstående bør det i miljøgodkendelsen sikres, at - den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen ikke må overstige 71 kg/n/ha/år, - der skal tilstræbes ligevægt i bedriftens fosforregnskab, - ammoniakfordampningen fra stald og lagre i alt ikke må overstige 2,4 t N/år. Dette sker bl.a. gennem staldindretning, placering af markstakke mv. som angivet i projektbeskrivelsen. Kvælstofudvaskningen og fosforbalance kan f.eks. dokumenteres ved, at bedriften årligt fremlægger en næringsstofbalance, der viser tilførte og fraførte mængder af kvælstof og fosfor. 8 Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt

17 Ansøgers projektbeskrivelse VVM-redegørelse Ansøgers projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen er udarbejdet af Vesthimmerlands Landboforening i form af landbrugskonsulentens redegørelse for miljøpåvirkninger ved udvidelse af besætningen på Enghavegaard. Projektbeskrivelsen er en del af grundlaget for amtets efterfølgende vurderinger. Beskrivelsen følger denne opbygning: 1. Ikke-teknisk resumé 2. Beskrivelse af bedrift og produktion 3. Forbrug og afkast 4. Omgivelser og miljøforhold 5. Naboforhold og nærmiljø 6. Andre forhold og alternativer 7. Bilag Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt 9

18 Ansøgers projektbeskrivelse 10 Udvidet husdyrproduktion tillæg til regionplanen for Nordjyllands Amt

19 Forslag til VVM-redegørelse for Enghavegaard Udkast: 8. maj 2005 Aars Kommune 1

20 Forord Denne redegørelse for miljøpåvirkningerne ved udvidelse af dyreholdet på Enghavegaard, Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars, i Aars Kommune er udarbejdet af Vesthimmerlands Landboforening, Afdeling for Arealforvaltning og Husdyrproduktion. Indholdsfortegnelse 1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ 4 2 BESKRIVELSE AF BEDRIFTEN OG PRODUKTIONEN BESÆTNING BEDRIFTENS BYGNINGER AREALER Harmonikravet til bedriften Arealkravet til bedriften 8 3 FORBRUG OG AFKAST PRODUKTION, OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING 11 4 BEDRIFTENS OMGIVELSER OG MILJØFORHOLD LANDSKAB NATUR Beskyttede naturtyper på og omkring bedriften Økologiske forbindelser Forhold til habitatdirektivet Fredning Naturbeskyttelseslovens Naturbeskyttelseslovens 16, 17 og AMMONIAKFORDAMPNING OG -DEPOSITION Reduktion af ammoniakfordampning gennem ændret drift GRUNDVAND Amtsrådets målsætninger Grundvandsudpegninger og vandindvinding på bedriften Udvaskningsberegninger Geologi Overfladevand VANDLØB OG SØER MARINE OMRÅDER 22 5 NABOFORHOLD OG NÆRMILJØ 23 2

21 5.1 NABOER STØJ LUGT Lugtkilder Periodiske lugtkilder Lugtafgivelse afhængig af teknik VEJTRANSPORT 25 6 ANDRE FORHOLD OG ALTERNATIVER ALTERNATIVET ALTERNATIVE LØSNINGER SUPPLERENDE OPLYSNINGER EVENTUELLE MANGLER I VURDERINGSGRUNDLAGET 27 7 BILAG BILAG 1. TRANSPORTVEJE BILAG 2. NABOAFSTANDE BILAG 3. SITUATIONSPLAN 31 For kort over regionale udpegninger henvises til amtets del. 3

22 VVM-redegørelse 1 Ikke-teknisk resumé Hans Andersen er syvende generation på Enghavegaard, som har været i slægtens eje siden midt i 1700-tallet. Han søger om at udvide sin kvægbesætning på Enghavegaard, Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars, fra 249 til 350 DE (dyreenheder). Ejendommen Enghavegaard producerer i dag mælk fra 143 malkekøer, hvortil der hører 175 årsdyr i kvier og kviekalve. Hans Andersen har desuden en produktion af 60 tyre op til 450 kg. Nu ønsker han at udvide antallet af køer og kvieopdræt til henholdsvis 221 og 261 samtidig med, at produktionen af tyre ophører. Opdrættet af kvier på 261 årsdyr svarer til 56 små kviekalve (0-6 mdr.) og 205 store kvier (6-28 mdr.). Udvidelsen af besætningen skal hovedsageligt finde sted i eksisterende bygninger, såhans Andersen kan nøjes med at udvide den eksisterende løsdriftsstald mod nord med en tilbygning på 50 m. Harmonikravet til bedriften er ved 2,3 DE/ha på i alt 152,3 ha. Til ejendommen er der efter VVM-forløbet tilknyttet et udspredningsareal på i alt 122,09 ha inklusiv anden ejet ejendom og forpagtede arealer. Hertil kommer desuden en mindre gylleaftale på 9,68 ha, svarende til 13,58 DE. Hans Andersen råder desuden efter VVM-forløbet over 17,62 ha, som udelukkende anvendes til afgræsning. Af disse 17,62 ha modtager 9,52 ha ikke husdyrgødning, da de er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens 3. De resterende 8,11 har Hans Andersen frivilligt valgt ikke at udsprede husdyrgødning på, da de ligger i habitatområde. Når de græssende dyr er fratrukket harmonikravet, mangler Hans Andersen pt. at komme af med 42,94 DE. Det svarer til 18,67 ha udspredningsareal ved 2,3 DE/ha. I forbindelse med udvidelsen af besætningen skaffer Hans Andersen dette areal i form af jordkøb, forpagtning eller gylleaftale. Arealkravet udgør i alt 90,4 ha ved 2,3 DE /ha. Heraf skal mindst 60,6 ha findes på Enghavegaard, hvor dyrene er opstaldet. Enghavegaard opfylder landbrugslovens arealkrav både på ejendoms- og bedriftsniveau. Der er ingen højt prioriterede grundvandsressourcer under Hans Andersens arealer. Udbringningsarealerne ligger udelukkende i et område, der er udpeget som drikkevandsinteresseområde. Der findes således ikke udbringningsarealer i særlige drikkevandsinteresseområder, indvindingsoplande eller nitratfølsomme indvindingsområder.trods det højere husdyrtryk på Hans Andersens ejendom falder udvaskningen af kvælstof markant efter udvidelsen. Bortførslen af fosfor med afgrøderne svarer til tilførslen med husdyrgødning, således at bedriftens fosforbalance er nul. 4

23 Bedriften har arealer ned til Sønderup Å, hvor der er udpeget en række beskyttede naturtyper. Området langs åen fra omkring Enghavegaard og videre nordpå er desuden udlagt som EU habitatområde. Arealerne afgræsses og Hans Andersens dyr udfører dermed et stykke værdifuldt arbejde med at pleje enge, moser og overdrev. Disse naturarealer er skabt gennem tiden ved afgræsning. Derfor kræver deres bevarelse på længere sigt også, at de græssende dyr forhindrer de lysåbne områder i at gro til og springe i skov. Ammoniakfordampningen fra Enghavegaards stalde og lagre falder markant trods udvidelsen. Depositionen i og omkring habitatområdet falder mellem 0,35 og 1,31 kg N/ha/år, da Hans Andersen i fremtiden vil transportere sin dybstrøelse langt væk fra Enghavegaard. Enghavegaard ligger i Mosbæk, der udgøres af en nogle få forholdsvis spredte gårde og huse. Der er således kun to umiddelbare naboer til Enghavegaard. Den nærmeste ligger 60 m væk og der er landbrugspligt på denne ejendom. Det forventes, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig ændring af støj, lugt og fluegener i forhold til den nuværende produktion på ejendommen. Ej heller vil en øget transport fra ejendommen i forbindelse med udvidelsen blive betragtet som værende til gene, da denne altid foregår under hensyntagen til naboer og trafikanter. Transporten af husdyrgødning foregår for en betragtelig andels vedkommende uden for offentlig vej, da Hans Andersen har mulighed for i vid udstrækning at køre på egne arealer og markveje. Den befærdede Roldvej, som udgør forbindelsesvejen mellem Aars og motorvejen, er der således kun behov for at krydse for at komme til et lille område af bedriftens samlede udspredningsareal. 2 Beskrivelse af bedriften og produktionen 2.1 Besætning Hans Andersen søger om at udvide sin kvægbesætning på Enghavegaard, Mosbækvej 75, Mosbæk, 9600 Aars, fra 249 til 350 DE (dyreenheder). Ejendommen Enghavegaard producerer i dag mælk fra 143 malkekøer, hvortil der hører 175 årsdyr i kvier og kviekalve. Hans Andersen har desuden en produktion af 60 tyre op til 450 kg. Nu ønsker han at udvide antallet af køer og kvieopdræt til henholdsvis 221 og 261 samtidig med, at produktionen af tyre ophører. Opdrættet af kvier på 261 årsdyr svarer til 56 små kviekalve (0-6 mdr.) og 205 store kvier (6-28 mdr.) (Tabel 2.1). Begrebet årsdyr dækker over, at der hele året rundt er eksempelvis 56 småkalve i alderen 0-6 måneder. Men det vil ikke være de samme 56 individer, som udgør gruppen hele året. Der sker en naturlig udskiftning i gruppen efterhånden som dyrene vokser sig ud af gruppen og erstattes af nyfødte. 5

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune og Forslag til Miljøgodkendelse Bilag til Regionplantillæg nr. 11. Indholdsfortegnelse

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober 2012 1 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev,

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Vejledning om pelsdyrfarme

Vejledning om pelsdyrfarme MILJØMINISTERIET Skov- og Naturstyrelsen Den 25. marts 2004 Vejledning om pelsdyrfarme Miljøministeriet har i medfør af miljøbeskyttelsesloven udstedt en ny bekendtgørelse om pelsdyrfarme (Bekendtgørelse

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere