Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt"

Transkript

1 Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af forslag Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden 8. maj juni juli 2015 Høring start 8. maj 2013 Høring slut 2. juli 2013 Formål Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr L01 for vindmølleområde ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt, Hjørring. Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt som tillæg nr. 39 til Kommuneplan Efterfølgende har Byrådet vedtaget Kommuneplan 2013 og ophævet Kommuneplan Derfor har dette tillæg fået nyt nr. og betegnes nu som tillæg nr. 8 til Kommuneplan Formålet med kommuneplantillægget er at etableres nødvendigt plangrundlag for opstilling af vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt. Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget indarbejdes det i Kommuneplan Indhold Der fastlægges ny retningslinje bl.a. da der er tale om et VVM pligtigt anlæg. Retningslinjen indeholder 4 dele: i overensstemmelse med planlovens regler for VVM redegørelse fastlægges anlæggets beliggenhed og udformning, med udgangspunkt i støjreglerne for vindmøller fastlægges støjkonsekvenszone, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse eller etableres ny bolig tættere på møllerne end 4 x møllehøjden og indenfor det område, der er omfattet af støjgrænserne for vindmøller fastlægger et støjberegningsområde, hvor der ved opstilling af anden vindmølle skal ske beregning af støj ved nabobebyggelse, hvor møllerne mellem Sønderskov og Ugilt medregnes, udlægger et område i en afstand på 500 m omkring møllerne, hvor skovrejsning er uønsket. Som konsekvens af tillægget ændres retningslinje vedr. Planlægning for vindmølleparker, idet det potentielle vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt overgår til at være vindmølleområde. Ligeledes ændres retningslinje vedr. Områder, hvor skovrejsning er uønsket, idet der udlægges område i en afstand til vindmøllerne på 500 m, hvor der af hensyn til møllernes effekt ikke må etableres skov. Desuden udlægger kommuneplantillægget et nyt rammeområde, der udgør grundlaget for udarbejdelse af lokalplan for vindmølleområdet mellem Sønderskov og Ugilt. Endelig udlægger kommuneplantillægget et nyt rammeområde i den vestlige del af Lørslev, hvor der på grund af 4 eksisterende vindmøller er problem med at overholde støjbekendtgørelsens regler ved opstilling af nye møller. Retningslinje Retningslinje Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt Der udlægges vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt med følgende retningslinjer om beliggenheden og udformningen af anlægget: Møllerne skal have en minimums effekt på 3,0 MW pr. mølle. Møllerne kan have en højde på maksimum 150,0 m målt fra terræn til vingespids i topposition. Der skal opstilles minimum 4 og maksimum 6 møller. Møllerne skal opstilles på en ret linje med samme indbyrdes afstand. Adgang fra offentlig vej til vindmølleområdet sker fra Egebjergvej og landbrugsejendommen Egebjerg. Områdets afgrænsning fremgår af rammeområde nr "Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt". Der udlægges støjkonsekvenszone omkring vindmølleområdet svarende til det areal, der omfattes af 37 og 39 db(a) støjlinjerne i forhold til støjfølsom arealanvendelse jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Der udlægges støjberegningszone omkring vindmølleområdet svarende til det areal der omfattes af 22 db(a) støjlinjen. Før en ny mølle kan stilles op indenfor støjberegningszonen skal det jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller sikres at nabobeboelse ikke udsættes for samlet støj fra omkringliggende vindmøller herunder møllerne mellem Sønderskov og Ugilt, der ligger over grænseværdierne. Udsættes nabobeboelse for støj over grænseværdierne kan den aktuelle mølle ikke stilles op med den pågældende placering; men kan måske flyttes til en anden placering, hvor der fortsat er overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser og større afstand til naboens beboelse. Støjberegningszonen fastlægges endeligt, når der meddeles byggetilladelse til vindmøllerne mellem Sønderskov og Ugilt.

2 Supplerende tekst til retningslinje Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt Med retningslinjen fastlægges i overensstemmelse med Planlovens 11 g retningslinjer om beliggenheden og udformningen af anlægget med henblik på tilhørende redegørelse (VVM pligt). Retningslinjen sikrer at der i en lokalplan for området fastlægges bestemmelser, der sikrer at en vindmøllepark kommer til at bestå af 4 6 møller med en totalhøjde på max. 150 m og opstillet på en ret linje. Samtidig sikrer retningslinjen at intentionerne i retningslinje Vindenergiforhold om at vindressourcerne i det enkelte vindmølleområde udnyttes bedst muligt, idet der stilles krav til antal møller og effekten af den enkelte mølle, der sikrer at der opstilles så mange store og effektive møller som muligt. Med retningslinje Udseende og opstillingsmønster fastsættes endvidere at møller skal fremstå i en lysgrå farve, at tårn, møllehus og vinger skal være refleksfrie, at rotoren har 3 blade, der drejer med uret rundt, samt fastsætter forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren. Støjkonsekvenszonen er en forbudszone, der skal sikre, at der ikke etableres ny bolig eller ny støjfølsom arealanvendelse (f.eks. samlet boligbebyggelse, institution, camping eller kolonihaveformål) indenfor det område, hvor grænseværdierne for støj kan overskrides. Støjberegningszonen er en tilladelseszone, der skal sikre at nabobeboelse til ny mølle ikke udsættes for samlet støj fra omkringliggende vindmøller, der ligger over grænseværdierne. I beregningen skal indgå alle møller, hvis støj ligger max. 15 db(a) under grænseværdierne, herunder også eventuel husstandsmølle. Støjberegningszonen angiver det areal, hvor støjen fra møllerne mellem Sønderskov og Ugilt skal medregnes ved opstilling af andre møller. Beregningen har ikke betydning for ejeren af den aktuelle vindmølle, da ejer er undtaget for støjreglerne jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Det er ansøger af den nye mølle, der skal udarbejde beregningen eventuelt i samarbejde med de omkringliggende vindmølleejere. Vindmøllerne stilles op med en indbyrdes afstand på mellem 300 og 325 m. I den konkrete ansøgning med en afstand på ca. 321 m, hvilket svarer til ca. 2,85 x rotordiameteren. Det vurderes i det konkrete projekt at være hensigtsmæssigt med en mindre afstand mellem møllerne bl.a. da vindmøllerækken er orienteret optimalt i forhold til den fremherskende vindretning, hvorfor der ikke vil være væsentlig lævirkning og turbulens trods den korte afstand mellem møllerne. Retningslinje Områder, hvor skovrejsning er uønsket Retningslinjen ændres så etablering af skov indenfor en afstand til møllerne på 500 m er uønsket. Følgende tekst indsættes efter 3. afsnit i supplerende tekst til retningslinje: For at sikre fortsat høj effektivitet af nye store vindmøller er etablering af skov i et område indenfor en afstand på 500 m til møllerne uønsket. Det betyder, at der indenfor dette område ikke kan plantes skov på landbrugsjord. Uønsket skovrejsningsområde udpeges omkring den i retningslinje udlagte vindmøllepark mellem Sønderskov og Ugilt i en afstand til møllerne på 500 m. Det område, der berøres af uønsket skov er landbrugsjord tilhørende den ejendom, der får mulighed for at opstille vindmøller, ejendomme, der er opkøbt med henblik på realisering af vindmølleprojektet og omkringliggende naboer. Mod nord er naboarealer langs Uggerby å allerede omfattet af forbud mod skovrejsning som følge af å beskyttelseslinjen jf. Naturbeskyttelsesloven. Mod syd er der i kommuneplanen udlagt et område omkring Ugilt kirke, hvor skovrejsning er uønsket med henblik på at sikre indkik til kirken fra bl.a. de omkringliggende veje. Retningslinjen vedrører kun etablering af sammenhængende skov med et areal over 0,5 ha. Det vil sige at der ikke er forbud mod etablering af mindre beplantninger f.eks. vildtremiser. Retningslinje Planlægning for vindmølleparker Som konsekvens af dette tillæg og retningslinje udgår 3. afsnit i retningslinje og erstattes af nedenstående tekst: Der er udpeget vindmølleområde syd for Gjurup med henblik på opstilling af max. 3 vindmøller og mellem Sønderskov og Ugilt med henblik på opstilling af max. 6 vindmøller. Samtidig ændres figurens tekst således: Eksisterende vindmøller og nye vindmølleparker. Som konsekvens af dette tillæg sker der følgende ændring af retningslinje "Områder, hvor skovrejsning er uønsket". Indsættes efter 3. afsnit i supplerende tekst til retningslinje. For at sikre fortsat høj effektivitet af nye vindmøller er etablering af skov i et område indenfor en afstand på 500 m til møller med en total højde over 125 m uønsket. Det betyder, at der indenfor dette område ikke kan plantes skov på landbrugsjord. Uønsket skovrejsningsområde udpeges omkring den i retningslinje udlagte vindmøllepark syd for Gjurup og den i retningslinje udlagte vindmøllepark mellem Sønderskov og Ugilt. Miljøvurdering Der er udarbejdet miljørapport, hvori de miljømæssige konsekvenser ved etablering af vindmøller er belyst. Miljørapporten omfatter såvel miljøvurdering af planforslag som VVM redegørelse for projektet. 2 / 8

3 Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt Områdets betegnelse: Områdets anvendelse: Vindmølleanlæg Zonestatus: Landzone Bestemmelser for området Specifik anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleområde. Planlægning for området skal sikre: at møller skal have en minimums effekt på 3,0 MW pr. mølle, dvs. at der opføres så store og effektive møller som muligt, at møller kan have en højde på maksimum 150,0 m målt fra terræn til vingespids i topposition, at der kan opstilles minimum 4 og maksimum 6 møller, at møller skal opstilles på en ret linje med samme indbyrdes afstand, at der ikke kan opstilles andre møller eller opføres større tekniske anlæg indenfor vindmølleområdet, at adgang fra offentlig vej til vindmølleområdet sker fra Egebjergvej og landbrugsejendommen Egebjerg, at tårn, møllehus og vinger er refleksfrie og i en lysgrå farve, at rotoren har 3 vinger og drejer med uret rundt (når møllen betragtes med vinden i ryggen), at forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren skal ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35, at interne veje i området samt kranpladser ved den enkelte mølle udføres som grusveje/i grusbelægning, at møller skal nedtages og fundament m.m. nedbrydes og fjernes, når den enkelte mølle ikke længere anvendes til elproduktion Bebyggelsesprocent Åben lav: Tæt lav: Etage: Andet: Bygningshøjde Max bygningshøjde (m): Max etager: 3 / 8

4 Generelle bestemmelser Grundstørrelse i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel, udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Målsætning Byrådet vil arbejde for: at sikre områdets anvendelse til 4 6 store, effektive vindmøller. Beskrivelse af området Området er beliggende i landzone med anvendelse til jordbrugsformål. Jf. retningslinje 10.3 udgør området del af "værdifulde landbrugsområder", hvor der kan planlægges for anden anvendelse end den landbrugsmæssige. Jf. retningslinje udlægges området til vindmølleområde. 4 / 8

5 Blandet bolig og erhverv, gammel bydel, Lørslev Områdets betegnelse: Områdets anvendelse: Blandet byområde Zonestatus: By- og landzone Bestemmelser for området Specifik anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål med boliger (åben lav og tæt lav) med tilhørende kollektive anlæg, skole, offentlige formål, liberale erhverv, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed. Der kan langs Ugiltvej etableres mindre butik til områdets daglige forsyning. Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser. Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det åbne landskab. Bebyggelsesprocent Åben lav: 30 Tæt lav: 40 Etage: 40 Andet: 50 Bygningshøjde Max bygningshøjde (m): 8,5 m Max etager: 2 etager Generelle bestemmelser Grundstørrelse i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel, udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering 5 / 8

6 Målsætning Beskrivelse af området 6 / 8

7 Blandet bolig og erhverv, vest for Nørregårdsvej, Lørslev Områdets betegnelse: Områdets anvendelse: Blandet byområde Zonestatus: Byzone Bestemmelser for området Specifik anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fremtidigt boligområde i sammenhæng med Ugiltvej 984A, Nørregårdsvej 1 og 3, alle i Lørslev. Området kan ikke selvstændigt bebygges. Bebyggelsesprocent Åben lav: Tæt lav: Etage: Andet: Bygningshøjde Max bygningshøjde (m): Max etager: Generelle bestemmelser Grundstørrelse i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel, udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Målsætning Byrådet vil arbejde for: 7 / 8

8 at området på længere sigt anvendes i sammenhæng med Ugiltvej 984A, Nørregårdsvej 1 og 3, alle i Lørslev. Beskrivelse af området 8 / 8

9 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt - April 2013 Hjørring Kommune

10 Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2013 Vesthimmerlands Kommune Udgiver: Hjørring Kommune Redaktion, foto og layout: Arkitektfirma Mogens B. Leth, Magnoliavej 16, 7700 Thisted. Arkitekterne Jesper K. Nygaard og Mogens B. Leth Bidrag fra: WindPro-beregninger: Siemens Wind Power A/S Rapportskrivning og div. undersøgelser: Christian Achermann, Landskab og planlægning Marine Observers ved Biolog Jan Durinck NielsenBioConsult ved Elsemarie Krag Nielsen Kort: Kort- og Matrikelstyrelsen VINDMØLLER VED EGEBJERG 2

11 INDHOLDS FORTEGNELSE FORORD... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ INDLEDNING Projektforslag og alternativ Hovedproblemer Rapportens opbygning Lovgivning og planlægning Hovedkonklusioner Den videre procedure PROJEKTBESKRIVELSE Vindressourcer Anlægget Aktiviteter i anlægsfasen Aktiviteter i driftsfasen Sikkerhedsforhold Retablering af areal PÅVIRKNING AF LANDSKABET Landskabets dannelse og form Kulturlandskabet Kulturhistoriske interesser Visuelle forhold Samlet vurdering af landskabelig påvirkning FORHOLD VED NABOER Afstand og visuelle forhold Støjberegninger Skyggekastberegninger Reflekser Samlet vurdering af naboforhold PÅVIRKNING AF. MILJØET I ØVRIGT Luftforurening og klima Ressourcer og affald Geologi og grundvandsinteresser Naturbeskyttelse Friluftsliv Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold ANDRE FORHOLD Arealanvendelse Lufttrafik Radiokæder Ledningsoplysninger Militære anlæg Socioøkonomiske forhold Mangler ved oplysninger og vurderinger SUNDHED OG OVERVÅGNING Indledning Reduktion af emissioner fra kraftværker Støjpåvirkning af nabobeboelser Skyggekastgener for nabobeboelser Overvågningsprogram REFRENCELISTE BILAG Bilag 1 - Notat om støjberegning Bilag 2 - Støjberegning for projektforslag (udendørs opholdsareal - scenarie 1) Bilag 3 - Støjberegning for projektforslag (udendørs opholdsareal - scenarie 2) Bilag 4 - Støjberegning ved Lørslev (udendørs opholdsareal - scenarie 1) Bilag 5 - Støjberegning ved Lørslev (udendørs opholdsareal - scenarie 2) Bilag 6 - Støjberegning for projektforslag (lavfrekvent indendørs - scenarie 1) Bilag 7 - Støjberegning for projektforslag (lavfrekvent indendørs - scenarie 2) Bilag 8 - Støjberegning ved Lørslev (lavfrekvent indendørs - scenarie 1) Bilag 9 - Støjberegning ved Lørslev (lavfrekvent indendørs - scenarie 2) Bilag 10 - Skyggekastberegning for projektforslag VINDMØLLER VED EGEBJERG

12 FORORD GK Energi ApS og lodsejer Per Kirketerp har i fællesskab ansøgt om opstilling af 6 stk. 3 MWmøller ved gården Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt. For at projektet kan gennemføres, skal Hjørring Kommune udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg, og der skal fremlægges en vurdering af projektets virkninger på miljøet i form af en miljørapport. Denne miljørapport indeholder både VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) og SMV (Strategisk Miljøvurdering) af planlægningen for vindmølleprojektet ved Egebjerg. Hjørring Kommune vil sideløbende udsende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for vindmølleområdet. VINDMØLLER VED EGEBJERG 4

13 IKKE-TEKNISK RESUMÉ Dette afsnit er et resumé af den samlede miljørapport, som indeholder VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for vindmølleprojektet og Miljøvurdering af de udarbejdede forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som skal muliggøre opstillingen af vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt. Projekt Beskrivelser og vurderinger tager udgangspunkt i et projekt bestående af seks 3,0 MW Siemensmøller med en totalhøjde på ca. 149 meter fra terræn til vingespids i topposition. Møllernes navhøjde er ca. 92,5 meter over terræn og rotorens diameter er 113 meter. Dette giver et forhold mellem navhøjde og rotordiameter på 1:1,22, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens retningelinjer. Alternativt vil der være mulighed for at opstille tilsvarende Vestas-møller med en totalhøjde på lige under 150 meter. Det er en forudsætning for projektet, at i alt fem beboelser i området omkring Egebjerg nedlægges. Det er endvidere en forudsætning, at der nedtages mindst én af de fire eksisterende møller på 660 kw med en totalhøjde på ca. 69 meter, som er placeret ved Lørslev vest for de planlagte møller. Herudover redegøres for et såkaldt 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. Dette indebærer at alle fire eksisterende møller ved Lørslev bliver stående. Vindmøllerne opstilles på en række, som er orienteret fra sydøst mod nordvest. Dette er optimalt i forhold til fremherskende vindretninger, og møllerne kan derfor opstilles relativt tæt sammen med en indbyrdes afstand på ca. 321 meter, hvilket svarer til knap tre gange rotordiameteren. Møllerne vurderes generelt at fremstå som et harmonisk, samlet anlæg i kraft af det enkle og let opfattelige opstillingsprincip, samt møllernes ensartede indbyrdes afstand og harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter. Der anlægges ca. fem meter brede grusveje til møllerne, og ved hver af møllerne etableres et permanent arbejdsareal (kranplads) på op til m 2. Herudover skal der opføres to eller tre teknik- og kabelskure på op til 30 m 2 i forbindelse med mølleområdets tilslutning til elnettet. Møllerne opstilles i et område med gode vindforhold, og de seks nye møller vil årligt kunne forsyne ca enfamilieshuse med elektricitet i mere end 20 år. I anlægsfasen vil der være øgede aktiviteter med entreprenørmateriel og kørsel med lastbiler mv., og dette kan medføre kortvarige forstyrrelse for nabobeboelserne. For at undgå støvgener, vil der blive stillet krav om, at grusvejene vandes i tilfælde af tørvejr. I driftsfasen overvåges møllerne af computerudstyr. Ud over almindelig service på møllerne, som foregår med person- og varevogne 2-4 gange årligt, vil der kun undtagelsesvist være behov for kraner og større lastbiler ved reparation af eventuelle større defekter. Møllernes type- og projektgodkendelse samt specificerede sikkerhedsforanstaltninger sikrer overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav, og med en afstand på mere end 600 meter til beboelser og til offentlige veje, udgør møllerne ingen væsentlig sikkerhedsrisiko. Møllerne har en levetid på år, og når driften indstilles, vil møllerne og de tilhørende anlæg blive fjernet og materialerne i videst muligt omfang blive genanvendt. De anvendte arealer vil kunne retableres til landbrugsformål. Landskab Mølleområdet er placeret i et relativt fladt, lavtliggende landskab, som strækker sig mod vest til Vesterhavet. Området lå under hav ved afslutningen af sidste istid, og mod nord ved Sønderskov, mod sydøst ved Ugilt samt længere mod øst ligger de tidligere kystskrænter i forbindelse med højtliggende moræneaflejringer med kuperet terræn. Projektområdet indgår i et landbrugsområde med store åbne marker med spredte læhegn og mindre beplantninger. I de højtliggende, kuperede landskaber mod nord og øst er der flere større skovområder, og disse landskaber er i kommuneplanen udpeget som særligt bevaringsværdige. Herudover er der ikke særlige landskabelige interesser i umiddelbar nærhed af mølleområdet. Udover de mindre landsbyer Sønderskov og Ugilt, som begge ligger omkring 900 meter fra møllerne, er der spredt bebyggelse i det åbne land omkring mølleområdet, hvorfra vindmøllerne vil dominere landskabsbilledet. Dette gælder også i forhold til Uggerby Å umiddelbart nord for mølleanlægget. Lidt længere mod nord passerer Frederikshavnsvej / Hjørringvej (Rute 35) og jernbanen mellem Hjørring og Frederikshavn, hvorfra møllerne vil opleves som et markant indslag i landskabet mod syd. Lørslev ligger ca. 2,3 km mod sydvest, og herfra vil udsynet til møllerne være begrænset. Tilsvarende gælder i forhold til de lidt større bysamfund Tårs og Sindal, der ligger ca. 4,5 km mod henholdsvis syd og nordøst. Fra Hjørring, der ligger ca. 6 km mod vest, vil møllerne kunne være 5 VINDMØLLER VED EGEBJERG

14 synlige fra de højtliggende Hjørring Bjerge nord for den centrale del af byen og fra dele af den østlige udkant af byen, herunder visse strækninger af Motorvej E39, hvor udsynet i forvejen er præget af industrianlæg, eksisterende vindmøller og andre tekniske anlæg. Fra de særligt bevaringsværdige landskaber mod øst og nord vil udsynet til møllerne ofte være begrænset af de mange større skovområder, men møllerne vil være synlige fra større åbne landskabsrum. Dette gælder også i forhold til de lavtliggende områder omkring Uggerby Å vest for Tårs og syd for Sindal. På større afstand vil møllerne primært være synlige fra enkelte højtliggende punkter i terrænet mod nord og vest, herunder eksempelvis Hellehøj, Børglum Kloster og Rubjerg Knude. På grund af afstanden kræves dog god sigtbarhed, og møllerne vil ikke have væsentlig betydning for oplevelsen af landskabet. Eksisterende vindmøller Udover vindmøllerne ved Lørslev mod vest, er de nærmeste eksisterende møller placeret mod nordvest ved Enggården og mod syd ved Tårs. Øvrige eksisterende og planlagte vindmøller er placeret mere end 4,2 km fra de nye vindmøller, hvilket svarer til 28 gange de planlagte vindmøllers totalhøjde. Fra nogle punkter i landskabet vil der være et visuelt sammenfald med de nye vindmøller, men set fra landskaberne mod vest indgår de nye vindmøller generelt i et kulturlandskab præget af flere spredte møllegrupper og øvrige tekniske anlæg. VINDMØLLER VED EGEBJERG Kulturhistorie Mølleprojektet vil ikke berøre fredede fortidsminder eller beskyttede diger, men der er registreret flere arkæologiske fund i nærheden. Det anbefales derfor, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af de berørte arealer inden anlægsarbejderne påbegyndes for at afklare, om der er ukendte fortidsminder i området. Der er to kirker indenfor en afstand af ca. 4,2 km. Den nærmeste kirke er Ugilt Kirke, der ligger ca. 1 km sydøst for møllerækken. Vindmøllerne vil være markante set fra den nordlige del af kirkegården, men møllerne vurderes ikke at have væsentlig betydning for indsynet til kirken fra det omkringliggende landskab, hvor kirken kun markerer sig i begrænset omfang. Ved ankomst fra syd vil kirken kun kortvarigt optræde i samme landskabsbillede som vindmøllerne. Astrup Kirke vil ikke blive påvirket på grund af afstanden på ca. 4,2 km og de terrænmæssige forhold. På grund af afstandsforholdene vil der heller ikke være nogen væsentlig visuel påvirkning af de nærmeste udpegede kulturmiljøer, og bortset fra den såkaldte provst Exner fredning umiddelbart omkring Ugilt Kirke er der ligeledes stor afstand til fredede områder. Fire af de fem beboelser, som forudsættes nedlagt, er beliggende i bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige. Der kræves således særlig tilladelse såfremt bygningerne påtænkes nedrevet. Nabobeboelser Projektet overholder lovgivningens afstandskrav på 4 gange vindmøllernes totalhøjde i forhold til de nærmeste nabobeboelser, hvilket svarer til 600 meter for de planlagte møller. Der er ca. 607 meter til nærmeste beboelse, idet det forudsættes, at beboelserne ved Egebjergvej 75, 84, 125/127 og 126 nedlægges. 6 Støj, skyggekast og reflekser Af hensyn til overholdelse af støjkrav ved Lørslev er der udarbejdet to scenarier. Scenarie 1 forudsætter, at mindst to af de eksisterende fire møller ved Lørslev nedtages. Da der foreløbigt kun er indgået aftale om nedtagning af den ene af møllerne, er der udarbejdet scenarie 2, hvor der kun nedtages én mølle. Dette forudsætter, at der foretages en regulering af afgrænsningen af rammeområdet for støjfølsom arealanvendelse i den vestlige del af Lørslev, som angivet i forslaget til kommuneplantillæg nr. 39, og at de nye vindmøller ved Egebjerg støjdæmpes mere end forudsat i scenarie 1. For projektforslagets vindmøller er der beregnet et samlet støjbidrag på 41,4 / 42,4 db(a) i scenarie 1 og 40,0 / 40,3 db(a) i scenarie 2 ved den nabobeboelse i det åbne land omkring møllerne ved Egebjerg, som påvirkes mest. Grænseværdierne på 42 / 44 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s for udendørs opholdsarealer ved beboelsen er således overholdt. Landsbyerne Sønderskov og Ugilt er omfattet af de skærpede støjkrav, som gælder for områder, der anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse. Ved Ugilt, som er den af de to landsbyer, der påvirkes mest, er der beregnet et støjbidrag på 37,0 / 37,9 db(a) i scenarie 1 og 35,8 / 36,1 db(a) i scenarie 2 ved den nærmeste del af landsbyen. Grænseværdierne på 37 / 39 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s kan således overholdes. Ved den nærmeste nabobeboelse i det åbne land omkring de eksisterende vindmøller ved Lørslev, er der beregnet et samlet støjbidrag på 40,6 / 41,3 db(a) i scenarie 1 og 41,1 / 41,8 db(a) i scenarie 2. Ved landsbyen Lørslev, som er omfat-

15 tet af de skærpede støjkrav på 37 / 39 db(a), er der beregnet et samlet støjbidrag på 36,6 / 37,4 db(a) ved den nærmeste del af det eksisterende rammeområde i scenarie 1 og 37,0 / 37,7 db(a) ved den ændrede afgrænsning af rammeområdet i scenarie 2. Den lavfrekvente støj indendørs er beregnet til 14,2 / 16,2 db i scenarie 1 og 13,7 / 15,7 db i scenarie 2 ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s ved den nabobeboelse omkring de nye møller ved Egebjerg, som påvirkes mest. I området omkring de eksisterende møller ved Lørslev er den lavfrekvente støj indendørs beregnet til 16,7 / 17,3 db i scenarie 1 og 17,3 / 17,9 db i scenarie 2 ved den nabobeboelse, som påvirkes mest. Den fastsatte grænseværdi på 20 db er således overholdt med god margin ved begge vindhastigheder. For projektforslagets vindmøller er der beregnet et skyggekast på 20 timer og 30 minutter pr. år ved den nabobeboelse, som udsættes for mest skyggekast. Den anbefalede grænseværdi på 10 timers reelt skyggekast pr. år er herudover overskredet ved yderligere 11 nabobeboelser, mens der vil være omkring 8 timers skyggekast eller mindre ved alle øvrige nabobeboelser. For at sikre at ingen nabobeboelser udsættes for mere end 10 timers skyggekast pr. år, vil der blive installeret teknik og software til håndtering af skyggestop, så hver enkelt mølle kan stoppes i nødvendigt omfang. I beregningerne er der ikke taget højde for en eventuel afskærmende virkning af beplantning og bebyggelse omkring beboelserne. Vindmøllerne vurderes ikke at give væsentlige gener med reflekser, idet vingerne på møllerne er overfladebehandlede, så de fremstår med lavt glanstal. Miljømæssige forhold Luft, jord og vand Vindmøllerne bidrager til at øge produktionen af vedvarende energi uden udledning af blandt andet kuldioxid (CO 2 ), svovldioxid (SO 2 ) og kvælstofilter (NO x ), hvilket medvirker til at reducere luftforureningen og den globale opvarmning. Eksempelvis vil projektforslagets møller kunne medføre en nettoreduktion i udledningen af CO 2 på op til ca tons over en periode på 20 år i forhold til, hvis den samme mængde strøm blev produceret på traditionel vis (en blanding af fossile og vedvarende energikilder). Moderne vindmøller producerer mere end 35 gange mere energi, end der anvendes til deres fabrikation, opstilling, vedligeholdelse og senere bortskaffelse. Ved skrotning af møllerne vil stort set alle dele kunne indgå i genbrugssystemet. Et areal omkring det eksisterende bygningsanlæg ved Egebjerg er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1, hvilket indebærer, at flytning af jord fra ejendommen skal anmeldes til Hjørring Kommune inden opgravning påbegyndes. Hvis der under anlægsarbejderne træffes forurening, skal arbejdet standses og Hjørring Kommune underrettes. Projektområdet ligger indenfor et område med almindelige drikkevandsinteresser. Ved uheld vil der hurtigt kunne træffes de nødvendige foranstaltninger for at forhindre jord- og grundvandsforurening, og møllerne er konstrueret således, at et eventuelt oliespild vil blive opsamlet i møllen. Det planlagte mølleanlæg vurderes derfor ikke at udgøre nogen risiko for områdets drikkevandsinteresser, og møllerne vil ikke påvirke eksisterende offentlige eller private vandindvindingsanlæg. Natur Der er relativt stor afstand til de nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder i landskabet omkring vindmølleområdet. Afstanden til det nærmeste EF-habitatområde er ca. 7,5 km, og der er mere en 15 km til de nærmeste EFfuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. På grund af afstanden vurderes områderne ikke at blive påvirket af mølleprojektet. Der er heller ingen vildreservater i nærheden af mølleområdet. Der vurderes at være almindeligt forekommende fuglearter i mølleområdet. På de lavtliggende arealer omkring Uggerby Å nord for møllerne er der registreret flere trækkende fuglearter, herunder større flokke af Sangsvaner, Kortnæbbede gæs, Grågæs og Hjejler samt enkelte Bramgæs, Pibesvaner og Knopsvaner. Indenfor en afstand af 2-5 km er der endvidere observeret enkelte Engsnarrer. Flere undersøgelser har vist, at fugle navigerer sikkert omkring vindmøller, som ikke udgør nogen væsentlig kollisionsrisiko for fugle i et landbrugsområde. Der er registreret flere flagermus, herunder Dværgflagermus, Vand-/Damflagermus og Sydflagermus i området. Flagermusene er fortrinsvis observeret ved vandhuller, langs læhegn og ved bevoksninger med træer. Det kan ikke udelukkes, at der lejlighedsvis kan ske tab af enkelte flagermus, men for at reducere risikoen for kollisioner med møllerne anbefales, at læhegn indenfor en radius af 200 meter fjernes, og at beplantningen i den vestligste del af haven ved Egebjerg fjernes. Som erstatning kan der plantes nye levende hegn eller skov på sikker afstand af møllerne i tilknytning til den eksisterende skov øst for Egebjerg eller i forbindelse med beplantningen i haven ved ejendommen nordvest for Egebjerg, hvor beboelsen nedlægges i forbindelse med projektet. 7 VINDMØLLER VED EGEBJERG

16 Der anbefales herudover en række naturforbedringer, som samlet set kan forbedre levestederne for ikke blot flagermus, men også for småfugle, krybdyr, padder, insekter og eventuelt fisk. Disse tiltag omfatter blandt andet etablering af et nyt vandhul eksempelvis syd for Egebjerg eller ved ejendommen nordvest for Egebjerg. Endvidere kan der etableres udyrkede sprøjte- og gødskningsfri zoner langs veje og kranpladser i tilknytning til allerede beskyttede naturarealer, og etableres sydvendte jordvolde og mindre stenbunker på passende steder. Kranpladsernes belægninger af næringsfattig grus vil give grobund for næringsfattige plantesamfund og sikre, at pladserne ikke gror til med buske eller høje urter. De konkrete krav til naturforbedrende tiltag vil blive fastlagt i VVM-tilladelsen til projektet. Udover påvirkningen af flagermus er der foretaget en vurdering i forhold til påvirkningen af øvrige særligt beskyttede dyre- og plantearter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. Odder, Markfirben, Spidssnudet frø, Løgfrø, Strandtudse og Stor vandsalamander kan potentielt forekomme i området. Oddere i forbindelse med åsystemet ved Uggerby Å vurderes ikke at blive påvirket, og opstillingen af vindmøllerne med tilhørende vejanlæg vil ikke berøre vandhuller eller påvirke levesteder for Markfirben og padder. Mølleprojektet vil have en forstyrrende effekt på områdets pattedyr i anlægsfasen, men undersøgelser tyder på, at krondyr, rådyr, ræv og hare tilvænner sig forstyrrelsen fra møllerne i driftsfasen. Der er flere arealer i mølleområdet, som er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3, og som ikke må berøres af anlægsarbejderne. Nord for møllerækken i en afstand af ca. 70 meter er der arealer med overdrev samt mose og eng VINDMØLLER VED EGEBJERG længere mod nord i tilknytning til Uggerby Å, der ligeledes er udpeget som beskyttet å og omfattet af en åbeskyttelseslinje på 150 meter. Møllerne opstilles udenfor beskyttelseslinjen. I den nordlige del af mølleområdet er der endvidere en beskyttet sø og mose øst for møllerækken i en afstand af meter fra nærmeste mølle, og i den sydlige del af mølleområdet er der et mindre vandhul nær adgangsvejen til den sydligste mølle. Den eksisterende adgangsvej til Egebjerg, der ligeledes benyttes som tilkørselsvej til den sydlige del af møllerækken, krydser et mindre vandløb med engarealer på nordsiden. Overkørslen udgør en spærring for fisk, idet der er en niveauforskel mellem vandløbet og rørunderføringen. Ved eventuelt behov for at forstærke overkørslen i forbindelse med mølleprojektet, kunne rørunderføringen med fordel udskiftes, hvilket imidlertid vil kræve dispensation fra Hjørring Kommune. Uggerby Å udgør en økologisk forbindelse, og herudover er der udpeget økologiske forbindelser vest og sydøst for mølleområdet, som ikke vil blive berørt af mølleprojektet. Arealer omkring åsystemet i forbindelse med Uggerby Å, herunder det mindre vandløb, som krydser møllerækken, er udpeget som lavbundsarealer, men mølleprojektet vil ikke være til hinder for en eventuel hævning af vandstanden i området i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. Friluftsliv I kommuneplanen er der udpeget et særligt rekreativt planlægningsområde, som ligger mere end 7 km nordøst for mølleområdet og således ikke påvirkes væsentligt. Herudover er der rekreative interesser i forbindelse med de værdifulde og særligt værdifulde 8 naturområder, som er udpeget i kommuneplanen. De nærmeste områder omfatter arealer omkring Linderumgårds Plantage umiddelbart sydøst for mølleområdet og omkring Bøgsted Plantage og Slotved Skov godt 1 km mod nordøst. Møllerne vil være synlige fra dele af de højt beliggende og åbne arealer omkring skovene, men mølleprojektet vil ikke påvirke befolkningens adgang til disse områder. I Linderumgårds Plantage ligger motorsportsbanen 'Sønderskov Banen', men herudover er der ikke kortlagt rekreative ferie- og fritidsanlæg i nærheden af mølleområdet. I nærområdet knytter friluftsinteresserne sig særligt til Uggerby Å, hvor der er mulighed for lystfiskeri. Der er overvejelser om at etablere en handicapegnet sti på nordsiden af åen. Det er desuden tilladt at sejle med robåd, kajak og kano på Uggerby Å fra Ilbro til udmundingen i Skagerrak. Vindmøllerne vil være visuelt dominerende i forhold til den nærmest beliggende strækning af åen, som desuden vil være påvirket af støj og skyggekast fra møllerne. Andre forhold Mølleområdet ligger indenfor et område, der er udpeget som værdifuldt landbrugsområde. Projektet er ikke i konflikt med udpegningen, idet der fortsat vil kunne drives landbrug i området, og de berørte arealer vil blive tilbageført til landbrugsdrift, når vindmølledriften indstilles. Mølleprojektet vurderes ikke at påvirke interesser i forhold til skovrejsning og råstofindvinding, eller at påvirke planer for byudvikling eller udbygning af overordnede veje og jernbanenettet.

17 Af hensyn til lufttrafikken skal møllerne afmærkes efter de almindeligt gældende regler med to faste, lavintensive røde lys, som placeres på nacellen (møllehatten). Lysene vil svare til baglygterne på en bil, og denne afmærkning vurderes ikke at give væsentlige gener for de omkringboende. Der foreligger ikke oplysninger om radiokæder i området, og der er ingen militære anlæg. Ved den nordlige del af møllerækken er der i henhold til kommuneplanen en reservation til en højspændingsledning, og det skal undersøges om reservationen kan udnyttes ved tilkobling af møllerne til el-nettet. Der er endvidere et eksisterende højspændingskabel til en transformer ved Egebjerg, som krydses af adgangsvejen til den sydlige del af møllerækken. Kablet skal respekteres ved etablering af kabler mellem de planlagte møller. Det kan ikke udelukkes, at opstilling af vindmøller vil kunne påvirke ejendomspriserne på grund af de påvirkninger, som møllerne medfører. Alle gældende afstandskrav og grænseværdier for støj og skyggekast kan overholdes i forhold til nabobeboelser. Opstillingen af de nye vindmøller vil være omfattet af den gældende lov om fremme af vedvarende energi, der blandt andet fastsætter regler for anmeldelse af krav om værditab på fast ejendom og for udbud af vindmølleandele for lokale borgere. 0-alternativ Der vil ikke forekomme nogen visuel påvirkning af de landskabelige forhold. Der vil ligeledes ikke være nogen påvirkning med støj og skyggekast fra vindmøller i forhold til beboelser omkring projektområdet ved Egebjerg eller i forhold til områdets natur, herunder dyreliv og rekreative interesser. Der vil ikke være behov for at nedlægge i alt fem beboelser i området omkring Egebjerg, og en eventuel regulering af rammeområdet for støjfølsom arealanvendelse ved Lørslev. Alle fire vindmøller ved Lørslev vil blive stående, og man vil ikke opnå den reduktion af især støjpåvirkningen, som man ellers ville kunne opnå ved nedtagning af én eller to af de eksisterende vindmøller. Der vil desuden ikke samlet set ske en reduktion i udledningen af blandt andet CO 2, SO 2 og NO x. Sundhed og overvågning Vindmøllernes bidrag til at reducere udledningen af forurenende stoffer fra kraftværkerne vil være til gavn for befolkningens sundhed. Kraftværkernes udledning af CO 2 medfører globale klimaforandringer på grund af drivhuseffekten, mens luftforureningen med SO 2, NO x og partikler mv. har lokale og regionale skadevirkninger på menneskers sundhed. Ved at reducere udledningen af forurenende stoffer bidrager vindmøllerne således til at begrænse skadevirkninger som følge af luftforureningen. Støjpåvirkningen fra projektforslagets vindmøller kan overholde de gældende lovkrav, og tilsvarende kan de vejledende danske regler for skyggekast fra vindmøller overholdes ved alle nabobeboelser, idet det forudsættes at alle møllerne får installeret teknik og software til håndtering af skyggestop for at sikre, at ingen nabobeboelser bliver belastet med mere end 10 timers skyggekast pr. år. Efter opstilling af vindmøllerne vil der blive ført tilsyn efter de almindelige tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Skyggekast vil indgå i overvågningsprogrammet med henblik på fastsættelse af det konkrete behov for skyggestop. Herudover forventes der ikke at være behov for overvågning af miljøpåvirkningerne. Den videre procedure Efter at offentligheden har haft mulighed for at kommentere indholdet af miljørapporten med VVM-redegørelse og miljøvurdering, vil denne blive suppleret med en sammenfattende redegørelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for mølleområdet. Inden opførelsen af vindmøllerne kan påbegyndes, skal der endvidere meddeles VVMtilladelse med tilknyttede vilkår for anlægget. 9 VINDMØLLER VED EGEBJERG

18 VINDMØLLER VED EGEBJERG 10

19 1. INDLEDNING 1.1. Projektforslag og alternativ Baggrund GK Energi ApS og lodsejer Per Kirketerp har i fællesskab ansøgt om opstilling af 6 stk. 3 MWmøller ved gården Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt. I Hjørring Kommuneplan 2009 er et område mellem Sønderskov og Ugilt udlagt til potentielt vindmølleområde, hvor en nærmere planlægning skal afklare muligheden for opstilling af 3 vindmøller. I forhold til afgrænsningen af området i kommuneplanen ønsker ansøger at udvide området mod nord, så det kan rumme 6 møller. Udvidelsen Figur 1.1. Mølleområdets beliggenhed. sker ved at nedlægge boligerne ved Egebjergvej 75, 84, 125/127 og 126, idet der skal holdes en afstand på min. 600 meter til nabobeboelse. Afstandskrav til øvrige nabobeboelser overholdes, og møllerækkens orientering i forhold til fremherskende vindretninger er optimal, hvilket betyder, at den indbyrdes afstand mellem møllerne kan minimeres. Den mulige udvidelse af mølleområdet blev skitseret i foroffentlighedsfasen, og efterfølgende har Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune på mødet den 19. december 2011 besluttet, at der skal arbejdes videre med det ansøgte projekt med 6 møller med en totalhøjde på maksimum 150 meter. Det er kommunens vurdering, at der ikke er rimelige, realistiske alternativer, som skal belyses Figur 1.2. Projektforslagets mølleplaceringer. i miljørapporten. Et forslag, som fremkom i foroffentlighedsfasen, om opstilling af færre og mindre møller skal derfor ikke belyses nærmere, da der dels er tale om en misforståelse af beliggenheden af det i kommuneplanen udlagte potentielle vindmølleområde, og dels vil mindre møller ikke nødvendigvis resultere i mindre støj, da der vil være tale om lidt ældre mølletyper med et højere støjniveau end den mølletype, som ansøger aktuelt ønsker at anvende. På denne baggrund er det besluttet udelukkende at belyse det ansøgte projektforslag og det lovbefalede 0-alternativ, hvor der ikke opstilles møller. Projektforslag Projektforslaget omfatter 6 Siemens-møller på 3,0 MW med en navhøjde på 92,5 meter, en rotordiameter på 113 meter og en totalhøjde på ca. 149 meter til vingespids i topstilling. Inden for disse rammer vil der principielt ligeledes kunne opstilles Vestas-møller på 3,0 MW med en navhøjde på 94 meter, en rotordiameter på 112 meter og en totalhøjde på lige under 150 meter. I forbindelse med projektet vil mindst én af de fire eksisterende møller ved Lørslev blive nedtaget. 0-alternativ Konsekvenserne af at dette projekt ikke gennemføres, beskrives som et 0-alternativ. De nye møller rejses ikke, og der sker ingen yderligere påvirkning af området mellem Sønderskov og Ugilt. Der vil stadig være 4 møller ved Lørslev i en årrække frem, hvor der således vil være mere støj end ved en realisering af projektforslaget og nedtagning af en eller to af de eksisterende møller. Der sker desuden ingen yderligere fortrængning af bl.a. CO VINDMØLLER VED EGEBJERG

20 1.2. Hovedproblemer Denne miljørapport fokuserer på en række hovedproblemer. For det første beskrives genevirkninger for de omkringboende og i forhold til de landskabelige påvirkninger. Selv om mølleprojektet overholder gældende love, kan møllerne påvirke naboerne i et vist omfang. Det gælder især støj- og skyggekastgener. Samtidig har mølleprojektet landskabelige konsekvenser, og påvirkningen af og samspillet med de nærmest beliggende møllegrupper og nye mulige vindmølleområder beskrives og vurderes. For det andet beskrives og vurderes påvirkningen af områdets natur, herunder 3-arealer. Desuden beskrives og vurderes påvirkningen af det omkringliggende landskabs natur - herunder også de internationale naturbeskyttelsesinteresser. For det tredje redegøres for mølleprojektets visuelle konsekvenser - både i nærområdet og længere væk, samt mølleprojektets samspil med områdets mest markante kirker. For det fjerde beskrives mølleprojektets positive sider. Produktion af vindmøllestrøm fortrænger strøm produceret på kraftværker, hvilket medfører miljøfordele Rapportens opbygning Rapporten indledes med et ikke-teknisk resumé og indeholder 7 afsnit - en VVM-redegørelse (afsnit 1-6) samt et afsnit vedrørende emner, som skal indgå i miljøvurderingen og som ikke er inkluderet i VVM-redegørelsen (afsnit 7). VINDMØLLER VED EGEBJERG Det første afsnit beskriver kort mølleprojektet, lovgivning og planlægning på området, samt rapportens hovedkonklusioner. Det andet afsnit giver en detaljeret beskrivelse af projektet. Desuden redegøres for aktiviteter i både anlægs- og driftsfasen, ligesom det beskrives, hvordan området retableres efter møllerne er udtjente og taget ned. Det tredje afsnit omhandler arkæologiske, kulturhistoriske og landskabelige forhold, herunder den visuelle påvirkning af omgivelserne, som opstilling af vindmøllerne vil medføre. Der gengives en række visualiseringer af møllerne set fra udvalgte punkter i det omkringliggende landskab. Det fjerde afsnit beskriver konkrete forhold ved naboer. Der redegøres for støj- og skyggekastpåvirkninger, og påvirkningen af de nærmeste naboers boliger og udendørs opholdsarealer vurderes. Det femte afsnit beskriver mølleprojektets påvirkning af natur- og miljøforhold i øvrigt, herunder luft, vand, jord og biologi. Nogle påvirkninger er udelukkende positive, mens andre vil opfattes som negative. Det sjette afsnit omhandler projektets forhold til andre emner. Der beskrives forhold til bl.a. lufttrafik samt en række andre hovedsageligt tekniske aspekter. Det syvende afsnit indeholder beskrivelse af projektets mulige påvirkning af menneskers sundhed, og redegør for hvordan man kan kvalitetssikre projektet i et overvågningsprogram, så det også i de kommende år vil overholde gældende love og regler Lovgivning og planlægning Planloven Vurdering af virkninger på miljøet 'Planlægning for vindmøller sker med udgangspunkt i Planloven (LBK nr. 937 af 24/09/2009), herunder Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning' (BEK nr af 15/12/2010), som fastsætter, at der, som forudsætning for opstilling af nye vindmøller med en totalhøjde på over 80 m og/eller opstilling af grupper af vindmøller med flere end 3 møller, skal udarbejdes forslag til kommuneplanretningslinjer med en redegørelse, der indeholder en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVMredegørelse). VVM-redegørelsen skal belyse projektets planlægnings-, natur- og miljømæssige konsekvenser, herunder mulige gener for naboer, natur og landskab. Derudover gives offentligheden mulighed for at få kendskab til projektet og komme med bemærkninger, som kan forbedre Byrådets beslutningsgrundlag, inden der tages endelig stilling til projektet. Det fremgår af bekendtgørelsen, at VVM-redegørelsen skal indeholde oplysninger om anlæggets fysiske udformning og karakteristika, arealanvendelsesbehov under anlæg og drift samt en beskrivelse af anvendte materialer og et skøn over forventede reststoffer og emissioner i forbindelse med driften. Bygherrens valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet skal oplyses tillige med en oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og øvrige væsentlige alternativer og alternative placeringer, som

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt - April 2013

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt - April 2013 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt - April 2013 Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2013

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby. Vindmøller øst for Søby. Forslagsdato 20. oktober 2015. Høring start 3.

Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby. Vindmøller øst for Søby. Forslagsdato 20. oktober 2015. Høring start 3. Status Plannavn Titel Forslag Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby Vindmøller øst for Søby Forslagsdato 20. oktober 2015 Høring start 3. november 2015 Høring slut 5. januar 2016 Gælder

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Forslaget er fremlagt fra den er offentliggjort fra d. 15. december 2010 til og med d. 9.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Jernbanegade 7 Planteamet, Fruegade 7, 4970 Rødby 4930 Maribo E-mail: tmm@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Telefon nr. 54 67 67 67 Kortbilag 1 - Matrikelkort Lokalplan 360-41 - Vindmøller ved Knuthenborg Tegnforklaring

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmølleområde ved Trøllundvej Januar 2011 1

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmølleområde ved Trøllundvej Januar 2011 1 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmølleområde ved Trøllundvej Januar 2011 1 Vindmølleområde ved Trøllundvej Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Januar 2011 Udgiver:

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Tillæg 35 til Kommuneplan 2010-2022

Tillæg 35 til Kommuneplan 2010-2022 Tillæg 35 til Kommuneplan 2010-2022 Kommuneplantillæg 35 vedrører en ændring af afgrænsningen af den eksisterende kommuneplanramme 360-T4 Vindmølleområde ved Korsnakke, samt en præcisering af rammebestemmelserne

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 1. Indledning

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Vindmøller ved Ågård Gods

Vindmøller ved Ågård Gods Vindmøller ved Ågård Gods Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (August 2013) PLAN, BYG OG MILJØ Vindmøller ved Ågård Gods Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering August 2013 Vesthimmerlands

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere