2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING"

Transkript

1 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 3.1 UDGIVELSESDATO 21. maj Rev. 26. juli 2013 UDARBEJDET MKSL, JLM, JEVI, MOBE, INAN, LHJN, HEHA, ABHM, TOHM, AZS, MOJR, TGLO, LRVI, LBHN KONTROLLERET HNSK, BESO, UVA GODKENDT BESO FORSIDEFOTO COWI 2010, 2013 GRUNDKORT Kort- og Matrikelstyrelsen/Silkeborg Kommune ORTOFOTO DDO land2012, COWI A/S

4

5 NORDSKOVVEJ 5 INDHOLD 1 Indledning 11 2 Ikke-teknisk resumé Formål Beskrivelse af Hovedforslag og alternativer Lov- og Planforhold Påvirkning af ejendomme Miljøvurdering Afværgeforanstaltninger Overvågning 22 3 Projektet Baggrund og formål Principper og metode for miljøvurderingen 23 4 Hovedforslag og alternativ Hovedforslag Alternativ alternativ Anlægsfasen Bygherrens undersøgte alternativer Resultatet af debatfasen Fravalgte alternativer 35 5 Teknisk beskrivelse Linjeføring Tværprofil Broer over Remstrup Å Tilslutninger Stier og stioverførsler 46

6 6 NORDSKOVVEJ 5.6 Faunapassager Støjreduktion Afvanding Jordarbejder 49 6 Ejendomsmæssige forhold Arealbehov for Hovedforslaget Arealbehov for Alternativ Lov- og plangrundlag International lovgivning National lovgivning Trafikplan, Kommuneplan og lokalplaner Forhold til andre planer og programmer Konklusion 68 8 Kulturmiljø og landskabelige forhold Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativ Konklusion 86 9 Natur, flora og fauna Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativet Konklusion Foreløbig Natura 2000-vurdering Metode Opbygning af foreløbig Natura 2000-vurdering Beskrivelse af projektet Relevante Natura 2000-områder Vurdering af mulige påvirkningers væsentlighed - N57/H Vurdering af mulige påvirkningers væsentlighed - N49/H Vurdering af mulige påvirkningers væsentlighed - H Konklusion 128

7 NORDSKOVVEJ 7 11 Overfladevand Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativet Konklusion Geologi og grundvand Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativ Konklusion Råstoffer Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativ Konklusion Affald og forurenet jord Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativ Konklusion Trafik Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkning af Hovedforslaget Vurdering af virkning af Alternativ alternativ Konklusion Trafikstøj Baggrund Metode Vurdering af virkninger af Hovedforslag 164

8 8 NORDSKOVVEJ 16.4 Vurdering af virkninger af Alternativ alternativ Konklusion Luft og klima Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ Konklusion Mennesker, sundhed og samfund Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ Afværgeforanstaltninger Monitering Samlet forslag til afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger før anlægsfasen Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Afværgeforanstaltninger i driftsfasen Samlet forslag til overvågning Manglende viden Litteratur Alternativ 1 201

9 NORDSKOVVEJ 9 BILAG Bilag A Visualiseringer A.1 Hovedforslag A.2 Alternativ 1 Bilag B Kort B.1 Natura 2000-områder, Bevaringsværdige landskaber. B.2 Drikkevandsinteresser, Nitratfølsomme indvindningsområder, områdeklassificering B.3 3-beskyttet natur, Fredskov, Natura område H181 B.4 Skovbyggelinje, Å- og søbeskyttelseslinjer, fortidsmindebeskyttelseslinje, Fredninger, Kulturmiljøer B.5 Kommuneplanrammer B.6 Jordbundstyper Bilag C Tekniske tegninger - projektskitser C.1 Hovedforslag C.2 Alternativ 1

10

11 NORDSKOVVEJ 11 1 Indledning Silkeborg Kommune planlægger at anlægge ca. 2,4 km vej i forlængelse af Drewsensvej mod øst gennem Nordskoven. Etablering af den nye vej er et led i udbygningen af det overordnede vejnet i og omkring Silkeborg i henhold til Kommuneplan , og Trafikplan Silkeborg Kommune har anmodet COWI A/S om at gennemføre en VVMredegørelse og miljøvurdering for etablering af Nordskovvej, herunder opførelsen af en ny vejbro over Remstrup Å, flytning af den eksisterende gangbro over åen og etablering af et nedsivningsområde. Vej- og broanlæggene er projekteret af COWI A/S i samarbejde med Silkeborg Kommune. Geometrien for vejen, broen, nedsivningsområdet og de skærende veje er fastlagt på skitseprojektniveau. Begrundelsen for at gennemføre denne VVM-undersøgelse er først og fremmest, at der planlægges omfattende anlægsarbejde nær et Natura 2000-område og anden beskyttet natur samt de trafikale forhold. Anlægget ligger bynært og i et område, der i dag benyttes som rekreativt område, og forholdene her omkring ønskes afdækket. Redegørelsen indeholder et Hovedforslag og en alternativ linjeføring (Alternativ 1) med en beskrivelse af de miljømæssige konsekvenser af forslaget. Under udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er projektet tilrettet, så det bedst muligt mindsker de miljømæssige negative konsekvenser af etableringen af Nordskovvej. Denne miljørapport indeholder et ikke-teknisk resumé af undersøgelsen og dens konklusioner, der også præsenteres i et forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget vil blive fremlagt for offentligheden til høring i 8 uger sammen med denne VVM-redegørelse og miljøvurdering inden endelig vedtagelse. Der er udarbejdet en række baggrundsrapporter, hvori de tekniske undersøgelser er dokumenteret. Se oversigten bagerst i rapporten. VVM-redegørelsen fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger, og der vil i løbet af høringsperioden blive afholdt et borgermøde. Her vil Silkeborg Kommune orientere om undersøgelsen, som oplæg til debat, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

12 12 NORDSKOVVEJ Høringsperiodens start- og sluttidspunkter fremgår af kommuneplantillægget. Der vil blive indbudt til borgermøde ved annoncering i Ekstra Posten. Silkeborg Kommune opfordrer borgerne til at sende eventuelle bemærkninger til projektet inden udløbet af høringsperioden til: Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Mærk: "Nordskovvej" For yderligere oplysninger kontakt Lene Sack-Nielsen på tlf , Bente Rands Mortensen på tlf eller Bodil Deen Petersen på tlf (vedr. natur).

13 NORDSKOVVEJ 13 2 Ikke-teknisk resumé 2.1 Formål Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere de miljømæssige virkninger ved at etablere en ny vej over Remstrup Å syd om kolonihaveforeningen Frydenlund, Silkeborg Seminarium og Lillesø, for at tilsluttes Århusvej øst for Lillesø. Vejen kaldes Nordskovvej. Desuden vurderes en tilslutningsvej, der forbindes med den eksisterende Tranevej. Samtidig har VVM-proceduren til formål at inddrage offentligheden i beslutningsprocessen omkring etableringen af Nordskovvej. Formålet med projektet er at skabe en erstatning til Århusvej som vejforbindelse til Silkeborg centrum. Etableringen af Nordskovvej indgår i Silkeborg Kommunes Trafikplan

14 14 NORDSKOVVEJ 2.2 Beskrivelse af Hovedforslag og alternativer Figur 2.1 Oversigt over den geografiske placering af Hovedforslaget (rød) og Alternativ 1 (lilla) Hovedforslag Nordskovvej planlægges etableret med hastighedsbegrænsning på 50 km/t på den vestligste del af strækningen, fra krydset med Christian 8.s Vej til og med broen over Remstrup Å, og 60 km/t på den østlige del af strækningen fra broen og frem til øst for Lillesø. Herefter er hastigheden 80 km/t som på den eksisterende Århusvej. Ved den eksisterende Tranevej bliver der en tilslutning til Nordskovvej. En ca. 80 meter lang strækning af Tranevej ligger i tunnel. De to eksisterende jernbanebroer over Remstrup Å bliver i dag benyttet som gangbro (nordlige) og jernbanebro (sydlige). Dette ændres ikke som følge af projektet. Dog vil det være nødvendigt at flytte gangbroens brofæste på den vestlige side af åen mod nord. Herved bliver der plads til den kommende vejbro mellem de to broer. Stisystemet, der indgår i projektet, er forbundet med det eksisterende stisystem i den nordlige del af Nordskoven. Langs den nordlige side af Nordskovvej og i niveau med denne, etableres en dobbeltrettet sti. Fra området syd for Lillesø og frem til tilslutningen til Århusvej etableres enkeltrettede stier på både nord- og sydsiden, der tilsluttes de eksisterende stier på Århusvej.

15 NORDSKOVVEJ 15 Der etableres tre stioverførsler over Nordskovvej og én over Tranevej. Overførslerne over Nordskovvej ligger henholdsvis ved Sejsvej, øst for kolonihaverne og sydvest for Lillesø. Overførslen over Tranevej kommer til at gå over den sydlige del af det sted, hvor Tranevej føres i tunnel. Der opsættes støjskærme på tre mindre strækninger. Strækningen langs den vestlige side af åen, ved Vandrerhjemmet, strækningen syd for kolonihaverne og på Tranevejs østlige side ud for boligerne på Hjejle nr. 2-4 og nr Skærmene kan opføres som grønne afskærmninger. Der kommer ikke støjafskærmning på den kommende vejbro over Remstrup Å. Alle nye vejstrækninger etableres med støjdæmpende asfalt. Som minimum bliver de vejstrækninger, der i dag er belyste, også belyste efter etableringen af Nordskovvej. Det er også planlagt, at kryds skal oplyses. Det overvejes, om stier skal oplyses. I så fald vil valget af lys blive tilpasset, så det ikke skader områdets mange flagermus. Vejvand fra broen og vest for Remstrup Å føres til det eksisterende spildevands- /fællessystem i Silkeborg by. Området øst for åen og frem til Århusvej afvandes via en ledning, der føres mod vest hen til den kommunale parkeringsplads ved Iskælderdalen nord for Nordskovvej, da vejstrækningen ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, som ikke må forurenes af vejvand. Strækningen med Tranevej afvandes til det eksisterende spildevands-/fællessystem for området. Vejvandet nedsives uden for disse vejstrækninger Alternativ 1 For Alternativet beskrives de forhold, der afviger fra Hovedforslaget. Vejen, fra tilslutningen til krydset ved Christian 8.s Vej og frem til området mellem kolonihaverne og Tranevej, planlægges som i Hovedforslaget. Herefter afviger den alternative linjeføring fra Hovedforslaget. I alternativet drejer vejen mod nordøst op ad Nattergalevej, inddrager området, hvor en enkelt kollegium-blok står i dag, og tilsluttes Århusvej i et blødt sving. Århusvej sluttes til Nordskovvej i et lysreguleret kryds. Hastighedsbegrænsningerne bliver som Hovedforslaget; 50 km/t til og med broen, hvorefter den er 60 km/t frem til tilslutningen til Århusvej. Her sættes den op til 80 km/t, som er hastighedsbegrænsningen på den eksisterende Århusvej. Den alternative linjeføring løber, hvor den østligste del af Nattergalevej ligger i dag. Nattergalevej ender i dag blindt i vestenden. Det er derfor nødvendigt at etablere en ny vejadgang, der forbinder den opretholdte vestlige del af Nattergalevej til Tranevej, således at vejadgang til ejendommene på Nattergalevej kan opretholdes. To stioverførsler planlægges som for Hovedforslaget, nemlig overførslen ved Sejsvej og øst for kolonihaverne. Desuden planlægges der en stioverførsel over Nordskovvej, hvor vejen drejer op ad den eksisterende Nattergalevejs tracé. Stioverførslen går vest-øst.

16 16 NORDSKOVVEJ To støjskærme planlægges som for Hovedforslaget, nemlig skærmen ved Vandrerhjemmet og ved kolonihaverne. Desuden opsættes der en afskærmning langs Nordskovvejs vestlige side på strækningen fra hvor Nattergalevej lukkes og frem til krydset, hvor Århusvej tilsluttes alternativet 0-alternativet er det scenarie, hvor projektet ikke gennemføres, og der således ikke etableres en ny vejbro over Remstrup Å og en ny vej gennem den nordlige del af Nordskoven. I dette tilfælde vil der ikke ske ændringer i de fleste natur- og miljømæssige forhold. Der vil dog være en forøget trafik på eksisterende veje som en naturlig del af samfundsudviklingen. Da vejene og vejnettet i Silkeborg i dag ikke er dimensioneret til den stigende trafikmængde, vil der derfor kunne forventes endnu længere køer gennem byen, end det er tilfældet i dag. Desuden vil der som følge af den øgede trafik være mere støj fra Århusvej. 2.3 Lov- og Planforhold Miljøvurderingen skal forholde sig til de gældende internationale, nationale, regionale og lokale planlægnings- og andre lovgivningsmæssige bindinger, der findes i det berørte område. Der er derfor indsamlet informationer om lovmæssige bindinger inden for projektområdet. Det er undersøgt, om projektet kan påvirke internationale beskyttelseskonventioner omhandlende arter og naturtyper, der er beskyttet under EF-habitat- og EFfuglebeskyttelsesdirektiv samt Ramsarkonventionen. Samlet set vurderes en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlag i Natura 2000-områderne at kunne udelukkes, forudsat at de afværgeforanstaltninger nævnt i afsnit 2.6 og kapitel 19 gennemføres. Desuden findes en række nationale beskyttelser, herunder bl.a. miljøbeskyttelsesloven (Tabel 7.1/14), naturbeskyttelsesloven (Tabel 7.1/8), museumsloven (Tabel 7.1/9) og skovloven (Tabel 7.1/11) samt gældende planer herunder lokalplaner, kommuneplan og relevante temaplaner - for Silkeborg Kommune. Projektet berører en række natur- og byplaninteresser fastsat i lovgivningen og den kommunale planlægning. Der skal derfor meddeles dispensationer og tilladelser til projektet. 2.4 Påvirkning af ejendomme Hovedforslaget og Alternativ 1 berører to ejendomme vest for Remstrup Å nemlig matriklerne 127af og 127d, Silkeborg Markjorde, se Figur 2.2. Her skal et garageanlæg på Rosenørns Allé 6 og en erhvervsbygning på Christian 8.s Vej 2A eksproprieres. Matriklerne 127e Silkeborg Markjorde, 127m Silkeborg Markjorde og 127ae Silkeborg Markjorde inddrages også i projektet.

17 NORDSKOVVEJ 17 Nordskovvej følger den eksisterende Banesti, der i dag ejes af Banedanmark. Skovområdet nord for stien ejes af Silkeborg Kommune, mens skovområdet syd for stien ejes af Naturstyrelsen. Figur 2.2 Berørte matrikler ved krydset mellem Nordskovvej og Christian 8.s vej. Hovedforslaget berører desuden matrikel 150x Silkeborg Markjorde ved Tranevej. Ingen bygninger berøres. Alternativ 1 berører desuden tre matrikler i den nordlige ende af de eksisterende Hjejlevej og Nattergalevej. Her skal en kollegiebygning på Hjejlevej 50 eksproprieres. Desuden opkøbes matriklerne 1646 Silkeborg Markjorder, 150an Silkeborg Markjorder og dele af 150t Silkeborg Markjorder i projektet (Figur 2.3). Den sidste matrikel er blandt andet parkeringsarealet ved Silkeborg Seminarium, og en del af dette vil blive inddraget og parkeringsmuligheder ved seminariet forringes dermed.

18 18 NORDSKOVVEJ Figur 2.3 Berørte matrikler ved krydset mellem Nordskovvej og Århusvej 2.5 Miljøvurdering I resuméet af miljøkonsekvenserne tages der udgangspunkt i Hovedforslaget. For hvert emne nævnes det, hvis konsekvenserne for alternativet afviger fra dette. Kulturmiljø og landskabelige forhold En del af Nordskovvej etableres, hvor Banestien gennem Nordskoven ligger i dag. Banestien er et tidligere jernbanetracé og beskyttet kulturmiljø. Dele af Banestien forsvinder ved etableringen af Nordskovvej. Der planlægges dog med mindst mulig ændring af skrænterne langs tracéet, da der forventes at ske en opfyldning af jernbanetracéet for at få en tilstrækkelig bredde på vejen. Linjeføringen for Hovedforslag passerer to fredede fortidsminder (rundhøje) i en afstand af ca. 50 meter, dvs. indenfor beskyttelseslinjen på 100 m omkring dem, hvilket kræver en dispensation. Selvom vejen passerer tæt på rundhøjene vil oplevelsen af dem ikke blive berørt, fordi der er tæt skov omkring dem, så vejen ikke ses fra højene. Den alternative vejføring passerer hverken forbi disse fortidsminder eller indenfor beskyttelseslinjerne omkring dem. De to eksisterende jernbanebroer over Remstrup Å er i dag fredede. Kulturstyrelsen har accepteret en løsning med en vejbro mellem dem, såfremt designet af vejbroen understøtter fredningen af de to øvrige broer.

19 NORDSKOVVEJ 19 Flora og fauna Området benyttes af mindst otte arter af flagermus. Der er ikke fundet egentlige ledelinjer, som flagermusene benytter som flyveruter, men stioverførslerne placeres i områder, hvor der er observeret største tæthed af flyvende flagermus på tværs af den planlagte linjeføring for Nordskovvej. Disse overførsler planlægges, så de samtidig kan være attraktive som ledelinjer for flagermus. Desuden ligger store dele af Nordskovvej i jernbanetracéets afgravning. Dette kan bruges til at understøtte en mere sikker overflyvning for flagermusene, så risikoen for kollision med biler mindskes. Der bliver kun fældet de nødvendige træer langs linjeføringen, så der således står flest mulige træer tilbage, når etableringen er gennemført. Der tages hensyn til større, biologisk vigtige træer for blandt andet flagermus, fugle og insekter. Natura 2000 Det nærliggende Natura 2000-område "Silkeborgskovene" inddrages ikke i projektområdet, og det vil heller ikke blive berørt af projektet. Overfladevand Remstrup Å vil blive berørt ganske lidt i form af forstyrrelser af bundsediment, når der sættes midlertidige spuns i åen, hvor gangbroen skal stå, mens brofæstet på vestsiden af åen opbygges. Herefter flyttes den eksisterende gangbro. Den kommende vejbro har fæste på henholdsvis vest- og østsiden af åen og har således ingen bropiller i åen. Der sker ingen udledning af vejvand til åen. Geologi og grundvand Det Midtjyske Søhøjland, der er udpeget som nationalgeologisk område, vil ikke blive berørt væsentligt af projektet. En del af vejen går gennem et område med særlige drikkevandsinteresser. Vejvand fra denne del af vejen skal derfor ledes ud af området for at undgå risiko for grundvandsforurening. Råstoffer I forbindelse med vejbyggeriet vil der blive brugt råstoffer i form af stabilgrus, bundsikring (sand og grus), asfalt, beton og stål mv. Der vil i projekter blive gjort en stor indsats for at optimere udnyttelsen af ressourcer ved at genanvende opbrudt asfalt, stabilgrus, bundsikring. Disse genanvendelser har til formål at minimere affaldsmængden fra projektet, samt at minimere behovet for nye råstoffer til projektet. Det vurderes at det behov for nye råstoffer, som vil være påkrævet til projektet, er tilgængeligt, i oplandets råstofgrave. Der vurderes ikke at være væsentlig forskel på råstofbehovet for de to alternativer.

20 20 NORDSKOVVEJ Affald og forurenet jord Området vest for Remstrup Å er områdeklassificeret og er kortlagt på vidensniveau 1 som muligt forurenet på baggrund af området anvendelse (Silkeborg Jernbanestation). Der er ikke registreret andre jordforureninger i området for etableringen af Nordskovvej. Jord, både forurenet og ikke forurenet, håndteres efter gældende lovgivning, både ved genanvendelse og bortskaffelse. Hvis der under anlægsarbejdet findes jordforureninger, der ikke på forhånd er kendt, standses arbejdet, og det videre forløb afklares med myndighederne. Trafikken på Nordskovvej Trafikmodelberegningerne viser, at fordelingen af trafikken på hhv. Østergade/Århusvej og Nordskovvej ved Christian 8.s Vej er ens ved de to linjeføringer forudsat, at Tranevejs tilslutning på Nordskovvej i Hovedforslaget udformes som en signalregulering. Den væsentligste forskel på de to linjeføringer er derfor de lokale trafikale forhold for nærområdet syd for Århusvej. Overordnet set vil etablering af både Hovedforslaget og Alternativforslaget mindske trafikken på Århusvej/Østergade, Christian 8.s Vej, Søvej, mens trafikken på Drewsensvej vil stige sammenlignet med situationen, hvor hverken Hovedforslag eller Alternativ etableres. Trafikstøj Grænseværdierne for støj overholdes på hele strækningen, når der i Hovedforslaget og alternativet opsættes støjskærme på tre kortere strækninger, og når der i alternativet opsættes støjdæmpende tiltag på kollegiet ved Tranevej på facaden ved de øverste etager. Luftforurening Selvom der i dag ikke ligger en vej, hvor Nordskovvej planlægges, forventes der ikke at ske væsentlig større luftforurening fra biltransporten end fra den eksisterende Århusvej. Det forhold, at noget af luftforureningen fra trafikken i Silkeborg flyttes til den nye Nordskovvej vil ikke medføre nogen væsentlige virkninger på naturen. Kvælstofudledningen fra trafikken på Nordskovvej vil ikke påvirke kvælstoffølsomme naturområder. Mennesker, sundhed og samfund De rekreative forhold, der i dag kan opleves på Banestien vil, med etableringen af Nordskovvej forringes. Stisystemet planlægges dog, så det forbindes bedst muligt med det eksisterende stisystem.

21 NORDSKOVVEJ Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger før anlægsfasen Som kompensation for inddragede naturarealer skal der etableres erstatningsarealer. Etableringen af erstatningsarealer bør ske inden anlægsarbejdet påbegyndes. Der inddrages dele af hedearealet ved Lillesø, en ellesump samt noget fredskov. For Hovedforslaget anbefales der, at der etableres tre nye egnede vandhuller som ynglelokaliteter for stor vandsalamander. Vandhullerne kan placeres både nord og syd for Nordskovvej, men skal understøtte spredningsmuligheder for arten. For Alternativ 1 anbefales, at der etableres ét nyt ynglevandhul til arten med egnede rastemuligheder omkring. Det kan undersøges, om den østlige brink ved Remstrup Å kan forbedres som faunapassage for blandt andet odder. Det anbefales, at der udarbejdes en strategi for håndtering af støj i anlægsperioden med specielt fokus på at afhjælpe genevirkninger i bolig- og rekreative områder, samt kommunikation med naboer. Anlægsarbejdet bør generelt tilrettelægges, så støj-, støv- og emissionsgener begrænses mest muligt både med hensyn til boliger, rekreative områder og natur. Dette kan gøres med rettidig planlægning og med en miljøledelsesplan for bygge- og anlægsaktiviteter. Derved kan der gives retningslinjer for entreprenører mv. til minimering af diverse gener og negative påvirkninger fra projektets anlægsfase. Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Arbejdsarealer placeres så vidt muligt uden for beskyttet kulturmiljø, landskab og beskyttet natur samt uden for habitatområdet. Desuden skal al kørsel og inddragelse til arbejdsareal så vidt muligt undgås på disse arealer. Hvis inddragelse til arbejdsareal ikke kan undgås, skal det vurderes, om arealerne kan reetableres til den tidligere tilstand, eller om der skal gennemføres yderligere tiltag. Der skal sikres mod udskridning af skrænterne ved Banestien/Nordskovvej. Så vidt muligt skal det undgås at fælde større, ældre træer. Der kan etableres flydebanketter under broerne over Remstrup Å, til forbedring af passage for odder. Ved anlægsarbejder omkring Remstrup Å skal arbejderne udføres, så der undgås spild af materialer i åen. Spuns i åen må ikke forringe passagemuligheder for vandlevende arter. Ligesom der skal opsættes midlertidigt sedimentfang ved spunsning. I forhold til støj fra anlægsarbejder, kan spunsningsmedtoder medmindre støjbelastning overvejes, ligesom at materiel kan udstyres med indkapsling.

22 22 NORDSKOVVEJ Ved særligt udsatte boliger er det muligt at benytte en høj mobil skærmvæg tæt på rambukken for at dæmpe støjen for eksempelvis i perioder med spidsbelastning. Planlægning af transporter til og fra arbejdspladser kan minimere støv- og luftgener og sikre, at der ikke køres inden for myldretid. I forbindelse med nedrivning og ved læsning af affald skal der foretages tildækning og eventuelt vanding, og containere holdes lukkede, så støvudvikling begrænses mest muligt samt vanding af byggepladser og henlagt for at minimere luftbåret støv fra byggepladserne ved vindhastigheder over 7 m/s. Alle veje, indkørsler, fortove m.m., som skal have belægning, færdiggøres hurtigst muligt samt udlægning af køreplader på ubefæstede arealer. Installation af hjulvaskere, hvor køretøjer kører ud fra en ikke belagt vej til gaden, eller foretag afvaskning af lastbiler og udstyr, før de forlader området samt Fejning af de omkringliggende transportveje jævnligt. Vandfejemaskiner med genbrugsvand bør om muligt anvendes. Afværgeforanstaltninger i driftfasen Risiko for trafikdrab bliver reduceret ved tilpasning af stiforbindelser, som skal anrettes som ledelinje (faunapassage)for flagermus. Dette sker bl.a. ved at undgå belysning på disse. Risikoen for trafikdrab på flagermus og andre bilag IV arter samt vildt generelt nedsættes desuden ved hastighedsgrænserne på 50 og 60 km/t på den nye vejstrækning. For hvert af vejalternativerne er der indregnet støjskærme på strækninger nær boligområder. Støjskærmene fremgår af støjudbredelseskortene. På nye vejstrækninger er der regnet med ny og mindre støjende asfaltbelægning. 2.7 Overvågning Der er ikke identificeret behov for overvågning af virkninger af etablering af Nordskovvej udover den eksisterende overvågning og det eksisterende tilsyn med miljøet i Silkeborg Kommune. Det anbefales dog, at der udarbejdes en luftkvalitetsstategi for anlægsperioden specielt med fokus på at afhjælpe genevirkninger i bolig- og rekreative områder. Det anbefales ligeledes, at en overvågningsplan med fokus på overvågning af støj på udsatte steder indgår i miljøledelsessystemet for anlægsarbejdet.

23 NORDSKOVVEJ 23 3 Projektet 3.1 Baggrund og formål I Silkeborg by forventes en kraftig byudvikling i de kommende år. Dette kombineret med den generelle stigning i trafikmængder betyder, at der vil komme et stort pres på den eksisterende infrastruktur i og omkring Silkeborg centrum. For trafikanter, der skal til og fra Silkeborg centrum mod øst, er der i dag kun en mulig forbindelse over Remstrup Å. Denne forbindelse er via Langebro, forbi rundkørslen ved Papirfabrikken, via Århusbakken og til Århusvej mod Resenbro. Allerede i dag er denne strækning under pres i spidstimerne, og dette problem forventes kraftigt forværret i fremtiden. Derfor ønsker Silkeborg Kommune at fremtidssikre infrastrukturforbindelserne mod øst, således trafikken fordeles over to mulige vejforbindelse mellem Århusvej og Silkeborg centrum. 3.2 Principper og metode for miljøvurderingen Regler om VVM-redegørelse VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne er fastlagt i VVM-direktivet (Tabel 7.1/1), og er implementeret i dansk lovgivning i blandt andet Planloven (Tabel 7.1/6) og VVM-bekendtgørelsen (Tabel 7.1/15). Lovgivningen er fremstillet i kapitel 7 om lov- og plangrundlag. Gennemførelsen af en VVMredegørelse skal sikre, at etableringen af Nordskovvej ikke medfører væsentlige virkninger på det omgivende miljø. Hvis sådanne virkninger identificeres, skal det sikres, at der gennemføres de nødvendige afværgeforanstaltninger, eller at der sker projekttilpasninger, så disse væsentlige virkninger videst muligt undgås. Formålet med VVM-redegørelsen er også at give det bedst mulige grundlag for en offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. En VVM skal således redegøre for anlæggets påvirkning af:

24 24 NORDSKOVVEJ Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem ovenstående faktorer. Desuden skal VVM-redegørelsen beskrive, hvilke hensyn der er taget for at optimere projektet i forhold til miljøhensyn, samt hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at modvirke eller nedbringe uønskede miljømæssige konsekvenser af projektet. VVM-redegørelsen skal ligeledes belyse de miljømæssige konsekvenser af eventuelle alternative projektforslag. Ud over Hovedforslaget skal der som minimum vurderes et 0-alternativ, dvs. den situation, hvor projektet ikke realiseres. Andre alternativer, som har været på tale, skal nævnes, og det skal begrundes, hvorfor de er fravalgt. Disse krav er indarbejdet i denne miljørapport. VVM-redegørelsen udgør efter endelig vedtagelse et bilag til kommuneplanen. Derfor følger offentlighedsfaser og indsigelsesmuligheder planlovens regler. Anlæg på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 er obligatorisk VVM-pligtige. Projektet med etablering af Nordskovvej er omfattet af punkt 7e på bilag 1: Overordnede veje med en påtænkt linjeføring gennem naturområder". Projektet er dermed obligatorisk VVM-pligtigt Regler om miljøvurdering af planer og programmer Kommuneplantillægget skal miljøvurderes i henhold til Miljøvurderingsloven (Tabel 7.1/7). Der er stor grad af overlap med VVM-reglerne, og det er ikke nødvendigt at udarbejde en selvstændig miljøvurdering af kommuneplantillægget, når der samtidig udarbejdes en VVM-redegørelse. Kravene til en miljøvurdering af planer og programmer skal dog være indeholdt i den endelige miljørapport. Disse krav er derfor indarbejdet i denne miljørapport. De særskilte krav for en miljøvurdering omhandler væsentligst: En beskrivelse af planens/programmets formål og forbindelser med andre relevante planer. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af planens miljømæssige påvirkninger. Krav om direkte høring af berørte myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen/programmet - både i idéfasen og inden der træffes endelig afgørelse om planen.

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Silkeborg Kommune d. 13. marts 2015. Naturstyrelsen indsendte statslig indsigelse mod planen for Nordskovvej under den offentlige høring.

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering gældende for kommuneplantillæg 2 - Nordskovvej

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering gældende for kommuneplantillæg 2 - Nordskovvej 09. marts 2015 Silkeborg Kommune Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering gældende for kommuneplantillæg 2 - Nordskovvej Baggrund Kommuneplantillæg 2 for Nordskovvej er miljøvurderet, hvilket fremgår

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST NORDSKOVVEJ 22. november 2012 1 PROGRAM 19.00-19.45 Overordnet trafikafvikling Naturhensyn Vejens forløb og stiforbindelser VVM-redegørelse Pause

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1.

Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. Silkeborg Kommune Vej- og Trafiksektionen Søvej 3 8600 Silkeborg Att.: Bente Rands Mortensen 13. maj 2015 VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej Silkeborg Kommune, Vej- og Trafiksektionen, har ansøgt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

LOKALPLAN VEDTAGET FOR ET OMRÅDE TIL VEJFORMÅL, NORDSKOVVEJ. Silkeborg

LOKALPLAN VEDTAGET FOR ET OMRÅDE TIL VEJFORMÅL, NORDSKOVVEJ. Silkeborg LOKALPLAN 10-015 FOR ET OMRÅDE TIL VEJFORMÅL, NORDSKOVVEJ Silkeborg VEDTAGET Vedtaget af Silkeborg Kommunes Plan-, Miljø- og Klimaudvalg 11.september 2017. Offentligt bekendtgjort 19.september 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning. Debatoplæg

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning. Debatoplæg Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning Debatoplæg Deltag i debatten Silkeborg Kommune har igangsat planlægningen for et biogasanlæg i et erhvervsområde

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015 VVM-tilladelse for Hønsinge Omfartsvej Marts 2015 Titel: VVM-tilladelse for Hønsinge omfartsvejvvmtilladelse Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Vejprojekt hovedforslag Vejprojekt alternativ Habitatområde Bevaringsværdigt landskab DKDY49 / H45 Gudenå og Gjern Bakker DKDY6 / H Silkeborgskovene DKDY6 / H Silkeborgskovene Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen.

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Til Aalborg Kommune. Dokumenttype VVM-anmeldelse. Date Juni 2015 UDVIDELSE AF TRANHOLMEJ FRA 2 TIL 4 SPOR MED TILHØRENDE ANLÆG VVM-ANMELDELSE

Til Aalborg Kommune. Dokumenttype VVM-anmeldelse. Date Juni 2015 UDVIDELSE AF TRANHOLMEJ FRA 2 TIL 4 SPOR MED TILHØRENDE ANLÆG VVM-ANMELDELSE Til Aalborg Kommune Dokumenttype VVM-anmeldelse Date Juni 2015 UDVIDELSE AF TRANHOLMEJ FRA 2 TIL 4 SPOR MED TILHØRENDE ANLÆG VVM-ANMELDELSE VVM-ANMELDELSE Revision 01 Dato 18-06-2015 Udarbejdet af RHOL

Læs mere

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009 Til Kopi til Fra Trafik og Veje, att. Malene Kofoed Nielsen Sagen Pia Mathiasen 22-04-2009 Sagsnr.: 2008-10049 Dok.nr.: 2009-123969 Init.: pim Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt Cykelsti fra Over Jerstal til Vedsted

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt Cykelsti fra Over Jerstal til Vedsted Haderslev Kommune Vej og Trafik Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev Att.: Jørn Carstensen, e-mail joca@haderslev.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Sagsnr P-4-15

Sagsnr P-4-15 Jyllinge og Tangbjerg Digelag Dato xx. november 2016 Sagsnr. 01.16.00-P-4-15 TEKNIK, MILJØ OG ERHVERV VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Nyt vejanlæg til betjening af boligområdet

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

VVM- tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig.

VVM- tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig. Den 29. juni 2017 VVM-tilladelse til projektet Odsherred Biogasanlæg et etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig VVM- tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig.

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere