2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING"

Transkript

1 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 3.1 UDGIVELSESDATO 21. maj Rev. 26. juli 2013 UDARBEJDET MKSL, JLM, JEVI, MOBE, INAN, LHJN, HEHA, ABHM, TOHM, AZS, MOJR, TGLO, LRVI, LBHN KONTROLLERET HNSK, BESO, UVA GODKENDT BESO FORSIDEFOTO COWI 2010, 2013 GRUNDKORT Kort- og Matrikelstyrelsen/Silkeborg Kommune ORTOFOTO DDO land2012, COWI A/S

4

5 NORDSKOVVEJ 5 INDHOLD 1 Indledning 11 2 Ikke-teknisk resumé Formål Beskrivelse af Hovedforslag og alternativer Lov- og Planforhold Påvirkning af ejendomme Miljøvurdering Afværgeforanstaltninger Overvågning 22 3 Projektet Baggrund og formål Principper og metode for miljøvurderingen 23 4 Hovedforslag og alternativ Hovedforslag Alternativ alternativ Anlægsfasen Bygherrens undersøgte alternativer Resultatet af debatfasen Fravalgte alternativer 35 5 Teknisk beskrivelse Linjeføring Tværprofil Broer over Remstrup Å Tilslutninger Stier og stioverførsler 46

6 6 NORDSKOVVEJ 5.6 Faunapassager Støjreduktion Afvanding Jordarbejder 49 6 Ejendomsmæssige forhold Arealbehov for Hovedforslaget Arealbehov for Alternativ Lov- og plangrundlag International lovgivning National lovgivning Trafikplan, Kommuneplan og lokalplaner Forhold til andre planer og programmer Konklusion 68 8 Kulturmiljø og landskabelige forhold Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativ Konklusion 86 9 Natur, flora og fauna Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativet Konklusion Foreløbig Natura 2000-vurdering Metode Opbygning af foreløbig Natura 2000-vurdering Beskrivelse af projektet Relevante Natura 2000-områder Vurdering af mulige påvirkningers væsentlighed - N57/H Vurdering af mulige påvirkningers væsentlighed - N49/H Vurdering af mulige påvirkningers væsentlighed - H Konklusion 128

7 NORDSKOVVEJ 7 11 Overfladevand Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativet Konklusion Geologi og grundvand Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativ Konklusion Råstoffer Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativ Konklusion Affald og forurenet jord Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ alternativ Konklusion Trafik Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkning af Hovedforslaget Vurdering af virkning af Alternativ alternativ Konklusion Trafikstøj Baggrund Metode Vurdering af virkninger af Hovedforslag 164

8 8 NORDSKOVVEJ 16.4 Vurdering af virkninger af Alternativ alternativ Konklusion Luft og klima Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ Konklusion Mennesker, sundhed og samfund Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger af Hovedforslag Vurdering af virkninger af Alternativ Afværgeforanstaltninger Monitering Samlet forslag til afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger før anlægsfasen Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Afværgeforanstaltninger i driftsfasen Samlet forslag til overvågning Manglende viden Litteratur Alternativ 1 201

9 NORDSKOVVEJ 9 BILAG Bilag A Visualiseringer A.1 Hovedforslag A.2 Alternativ 1 Bilag B Kort B.1 Natura 2000-områder, Bevaringsværdige landskaber. B.2 Drikkevandsinteresser, Nitratfølsomme indvindningsområder, områdeklassificering B.3 3-beskyttet natur, Fredskov, Natura område H181 B.4 Skovbyggelinje, Å- og søbeskyttelseslinjer, fortidsmindebeskyttelseslinje, Fredninger, Kulturmiljøer B.5 Kommuneplanrammer B.6 Jordbundstyper Bilag C Tekniske tegninger - projektskitser C.1 Hovedforslag C.2 Alternativ 1

10

11 NORDSKOVVEJ 11 1 Indledning Silkeborg Kommune planlægger at anlægge ca. 2,4 km vej i forlængelse af Drewsensvej mod øst gennem Nordskoven. Etablering af den nye vej er et led i udbygningen af det overordnede vejnet i og omkring Silkeborg i henhold til Kommuneplan , og Trafikplan Silkeborg Kommune har anmodet COWI A/S om at gennemføre en VVMredegørelse og miljøvurdering for etablering af Nordskovvej, herunder opførelsen af en ny vejbro over Remstrup Å, flytning af den eksisterende gangbro over åen og etablering af et nedsivningsområde. Vej- og broanlæggene er projekteret af COWI A/S i samarbejde med Silkeborg Kommune. Geometrien for vejen, broen, nedsivningsområdet og de skærende veje er fastlagt på skitseprojektniveau. Begrundelsen for at gennemføre denne VVM-undersøgelse er først og fremmest, at der planlægges omfattende anlægsarbejde nær et Natura 2000-område og anden beskyttet natur samt de trafikale forhold. Anlægget ligger bynært og i et område, der i dag benyttes som rekreativt område, og forholdene her omkring ønskes afdækket. Redegørelsen indeholder et Hovedforslag og en alternativ linjeføring (Alternativ 1) med en beskrivelse af de miljømæssige konsekvenser af forslaget. Under udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er projektet tilrettet, så det bedst muligt mindsker de miljømæssige negative konsekvenser af etableringen af Nordskovvej. Denne miljørapport indeholder et ikke-teknisk resumé af undersøgelsen og dens konklusioner, der også præsenteres i et forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget vil blive fremlagt for offentligheden til høring i 8 uger sammen med denne VVM-redegørelse og miljøvurdering inden endelig vedtagelse. Der er udarbejdet en række baggrundsrapporter, hvori de tekniske undersøgelser er dokumenteret. Se oversigten bagerst i rapporten. VVM-redegørelsen fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger, og der vil i løbet af høringsperioden blive afholdt et borgermøde. Her vil Silkeborg Kommune orientere om undersøgelsen, som oplæg til debat, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

12 12 NORDSKOVVEJ Høringsperiodens start- og sluttidspunkter fremgår af kommuneplantillægget. Der vil blive indbudt til borgermøde ved annoncering i Ekstra Posten. Silkeborg Kommune opfordrer borgerne til at sende eventuelle bemærkninger til projektet inden udløbet af høringsperioden til: Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Mærk: "Nordskovvej" For yderligere oplysninger kontakt Lene Sack-Nielsen på tlf , Bente Rands Mortensen på tlf eller Bodil Deen Petersen på tlf (vedr. natur).

13 NORDSKOVVEJ 13 2 Ikke-teknisk resumé 2.1 Formål Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere de miljømæssige virkninger ved at etablere en ny vej over Remstrup Å syd om kolonihaveforeningen Frydenlund, Silkeborg Seminarium og Lillesø, for at tilsluttes Århusvej øst for Lillesø. Vejen kaldes Nordskovvej. Desuden vurderes en tilslutningsvej, der forbindes med den eksisterende Tranevej. Samtidig har VVM-proceduren til formål at inddrage offentligheden i beslutningsprocessen omkring etableringen af Nordskovvej. Formålet med projektet er at skabe en erstatning til Århusvej som vejforbindelse til Silkeborg centrum. Etableringen af Nordskovvej indgår i Silkeborg Kommunes Trafikplan

14 14 NORDSKOVVEJ 2.2 Beskrivelse af Hovedforslag og alternativer Figur 2.1 Oversigt over den geografiske placering af Hovedforslaget (rød) og Alternativ 1 (lilla) Hovedforslag Nordskovvej planlægges etableret med hastighedsbegrænsning på 50 km/t på den vestligste del af strækningen, fra krydset med Christian 8.s Vej til og med broen over Remstrup Å, og 60 km/t på den østlige del af strækningen fra broen og frem til øst for Lillesø. Herefter er hastigheden 80 km/t som på den eksisterende Århusvej. Ved den eksisterende Tranevej bliver der en tilslutning til Nordskovvej. En ca. 80 meter lang strækning af Tranevej ligger i tunnel. De to eksisterende jernbanebroer over Remstrup Å bliver i dag benyttet som gangbro (nordlige) og jernbanebro (sydlige). Dette ændres ikke som følge af projektet. Dog vil det være nødvendigt at flytte gangbroens brofæste på den vestlige side af åen mod nord. Herved bliver der plads til den kommende vejbro mellem de to broer. Stisystemet, der indgår i projektet, er forbundet med det eksisterende stisystem i den nordlige del af Nordskoven. Langs den nordlige side af Nordskovvej og i niveau med denne, etableres en dobbeltrettet sti. Fra området syd for Lillesø og frem til tilslutningen til Århusvej etableres enkeltrettede stier på både nord- og sydsiden, der tilsluttes de eksisterende stier på Århusvej.

15 NORDSKOVVEJ 15 Der etableres tre stioverførsler over Nordskovvej og én over Tranevej. Overførslerne over Nordskovvej ligger henholdsvis ved Sejsvej, øst for kolonihaverne og sydvest for Lillesø. Overførslen over Tranevej kommer til at gå over den sydlige del af det sted, hvor Tranevej føres i tunnel. Der opsættes støjskærme på tre mindre strækninger. Strækningen langs den vestlige side af åen, ved Vandrerhjemmet, strækningen syd for kolonihaverne og på Tranevejs østlige side ud for boligerne på Hjejle nr. 2-4 og nr Skærmene kan opføres som grønne afskærmninger. Der kommer ikke støjafskærmning på den kommende vejbro over Remstrup Å. Alle nye vejstrækninger etableres med støjdæmpende asfalt. Som minimum bliver de vejstrækninger, der i dag er belyste, også belyste efter etableringen af Nordskovvej. Det er også planlagt, at kryds skal oplyses. Det overvejes, om stier skal oplyses. I så fald vil valget af lys blive tilpasset, så det ikke skader områdets mange flagermus. Vejvand fra broen og vest for Remstrup Å føres til det eksisterende spildevands- /fællessystem i Silkeborg by. Området øst for åen og frem til Århusvej afvandes via en ledning, der føres mod vest hen til den kommunale parkeringsplads ved Iskælderdalen nord for Nordskovvej, da vejstrækningen ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, som ikke må forurenes af vejvand. Strækningen med Tranevej afvandes til det eksisterende spildevands-/fællessystem for området. Vejvandet nedsives uden for disse vejstrækninger Alternativ 1 For Alternativet beskrives de forhold, der afviger fra Hovedforslaget. Vejen, fra tilslutningen til krydset ved Christian 8.s Vej og frem til området mellem kolonihaverne og Tranevej, planlægges som i Hovedforslaget. Herefter afviger den alternative linjeføring fra Hovedforslaget. I alternativet drejer vejen mod nordøst op ad Nattergalevej, inddrager området, hvor en enkelt kollegium-blok står i dag, og tilsluttes Århusvej i et blødt sving. Århusvej sluttes til Nordskovvej i et lysreguleret kryds. Hastighedsbegrænsningerne bliver som Hovedforslaget; 50 km/t til og med broen, hvorefter den er 60 km/t frem til tilslutningen til Århusvej. Her sættes den op til 80 km/t, som er hastighedsbegrænsningen på den eksisterende Århusvej. Den alternative linjeføring løber, hvor den østligste del af Nattergalevej ligger i dag. Nattergalevej ender i dag blindt i vestenden. Det er derfor nødvendigt at etablere en ny vejadgang, der forbinder den opretholdte vestlige del af Nattergalevej til Tranevej, således at vejadgang til ejendommene på Nattergalevej kan opretholdes. To stioverførsler planlægges som for Hovedforslaget, nemlig overførslen ved Sejsvej og øst for kolonihaverne. Desuden planlægges der en stioverførsel over Nordskovvej, hvor vejen drejer op ad den eksisterende Nattergalevejs tracé. Stioverførslen går vest-øst.

16 16 NORDSKOVVEJ To støjskærme planlægges som for Hovedforslaget, nemlig skærmen ved Vandrerhjemmet og ved kolonihaverne. Desuden opsættes der en afskærmning langs Nordskovvejs vestlige side på strækningen fra hvor Nattergalevej lukkes og frem til krydset, hvor Århusvej tilsluttes alternativet 0-alternativet er det scenarie, hvor projektet ikke gennemføres, og der således ikke etableres en ny vejbro over Remstrup Å og en ny vej gennem den nordlige del af Nordskoven. I dette tilfælde vil der ikke ske ændringer i de fleste natur- og miljømæssige forhold. Der vil dog være en forøget trafik på eksisterende veje som en naturlig del af samfundsudviklingen. Da vejene og vejnettet i Silkeborg i dag ikke er dimensioneret til den stigende trafikmængde, vil der derfor kunne forventes endnu længere køer gennem byen, end det er tilfældet i dag. Desuden vil der som følge af den øgede trafik være mere støj fra Århusvej. 2.3 Lov- og Planforhold Miljøvurderingen skal forholde sig til de gældende internationale, nationale, regionale og lokale planlægnings- og andre lovgivningsmæssige bindinger, der findes i det berørte område. Der er derfor indsamlet informationer om lovmæssige bindinger inden for projektområdet. Det er undersøgt, om projektet kan påvirke internationale beskyttelseskonventioner omhandlende arter og naturtyper, der er beskyttet under EF-habitat- og EFfuglebeskyttelsesdirektiv samt Ramsarkonventionen. Samlet set vurderes en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlag i Natura 2000-områderne at kunne udelukkes, forudsat at de afværgeforanstaltninger nævnt i afsnit 2.6 og kapitel 19 gennemføres. Desuden findes en række nationale beskyttelser, herunder bl.a. miljøbeskyttelsesloven (Tabel 7.1/14), naturbeskyttelsesloven (Tabel 7.1/8), museumsloven (Tabel 7.1/9) og skovloven (Tabel 7.1/11) samt gældende planer herunder lokalplaner, kommuneplan og relevante temaplaner - for Silkeborg Kommune. Projektet berører en række natur- og byplaninteresser fastsat i lovgivningen og den kommunale planlægning. Der skal derfor meddeles dispensationer og tilladelser til projektet. 2.4 Påvirkning af ejendomme Hovedforslaget og Alternativ 1 berører to ejendomme vest for Remstrup Å nemlig matriklerne 127af og 127d, Silkeborg Markjorde, se Figur 2.2. Her skal et garageanlæg på Rosenørns Allé 6 og en erhvervsbygning på Christian 8.s Vej 2A eksproprieres. Matriklerne 127e Silkeborg Markjorde, 127m Silkeborg Markjorde og 127ae Silkeborg Markjorde inddrages også i projektet.

17 NORDSKOVVEJ 17 Nordskovvej følger den eksisterende Banesti, der i dag ejes af Banedanmark. Skovområdet nord for stien ejes af Silkeborg Kommune, mens skovområdet syd for stien ejes af Naturstyrelsen. Figur 2.2 Berørte matrikler ved krydset mellem Nordskovvej og Christian 8.s vej. Hovedforslaget berører desuden matrikel 150x Silkeborg Markjorde ved Tranevej. Ingen bygninger berøres. Alternativ 1 berører desuden tre matrikler i den nordlige ende af de eksisterende Hjejlevej og Nattergalevej. Her skal en kollegiebygning på Hjejlevej 50 eksproprieres. Desuden opkøbes matriklerne 1646 Silkeborg Markjorder, 150an Silkeborg Markjorder og dele af 150t Silkeborg Markjorder i projektet (Figur 2.3). Den sidste matrikel er blandt andet parkeringsarealet ved Silkeborg Seminarium, og en del af dette vil blive inddraget og parkeringsmuligheder ved seminariet forringes dermed.

18 18 NORDSKOVVEJ Figur 2.3 Berørte matrikler ved krydset mellem Nordskovvej og Århusvej 2.5 Miljøvurdering I resuméet af miljøkonsekvenserne tages der udgangspunkt i Hovedforslaget. For hvert emne nævnes det, hvis konsekvenserne for alternativet afviger fra dette. Kulturmiljø og landskabelige forhold En del af Nordskovvej etableres, hvor Banestien gennem Nordskoven ligger i dag. Banestien er et tidligere jernbanetracé og beskyttet kulturmiljø. Dele af Banestien forsvinder ved etableringen af Nordskovvej. Der planlægges dog med mindst mulig ændring af skrænterne langs tracéet, da der forventes at ske en opfyldning af jernbanetracéet for at få en tilstrækkelig bredde på vejen. Linjeføringen for Hovedforslag passerer to fredede fortidsminder (rundhøje) i en afstand af ca. 50 meter, dvs. indenfor beskyttelseslinjen på 100 m omkring dem, hvilket kræver en dispensation. Selvom vejen passerer tæt på rundhøjene vil oplevelsen af dem ikke blive berørt, fordi der er tæt skov omkring dem, så vejen ikke ses fra højene. Den alternative vejføring passerer hverken forbi disse fortidsminder eller indenfor beskyttelseslinjerne omkring dem. De to eksisterende jernbanebroer over Remstrup Å er i dag fredede. Kulturstyrelsen har accepteret en løsning med en vejbro mellem dem, såfremt designet af vejbroen understøtter fredningen af de to øvrige broer.

19 NORDSKOVVEJ 19 Flora og fauna Området benyttes af mindst otte arter af flagermus. Der er ikke fundet egentlige ledelinjer, som flagermusene benytter som flyveruter, men stioverførslerne placeres i områder, hvor der er observeret største tæthed af flyvende flagermus på tværs af den planlagte linjeføring for Nordskovvej. Disse overførsler planlægges, så de samtidig kan være attraktive som ledelinjer for flagermus. Desuden ligger store dele af Nordskovvej i jernbanetracéets afgravning. Dette kan bruges til at understøtte en mere sikker overflyvning for flagermusene, så risikoen for kollision med biler mindskes. Der bliver kun fældet de nødvendige træer langs linjeføringen, så der således står flest mulige træer tilbage, når etableringen er gennemført. Der tages hensyn til større, biologisk vigtige træer for blandt andet flagermus, fugle og insekter. Natura 2000 Det nærliggende Natura 2000-område "Silkeborgskovene" inddrages ikke i projektområdet, og det vil heller ikke blive berørt af projektet. Overfladevand Remstrup Å vil blive berørt ganske lidt i form af forstyrrelser af bundsediment, når der sættes midlertidige spuns i åen, hvor gangbroen skal stå, mens brofæstet på vestsiden af åen opbygges. Herefter flyttes den eksisterende gangbro. Den kommende vejbro har fæste på henholdsvis vest- og østsiden af åen og har således ingen bropiller i åen. Der sker ingen udledning af vejvand til åen. Geologi og grundvand Det Midtjyske Søhøjland, der er udpeget som nationalgeologisk område, vil ikke blive berørt væsentligt af projektet. En del af vejen går gennem et område med særlige drikkevandsinteresser. Vejvand fra denne del af vejen skal derfor ledes ud af området for at undgå risiko for grundvandsforurening. Råstoffer I forbindelse med vejbyggeriet vil der blive brugt råstoffer i form af stabilgrus, bundsikring (sand og grus), asfalt, beton og stål mv. Der vil i projekter blive gjort en stor indsats for at optimere udnyttelsen af ressourcer ved at genanvende opbrudt asfalt, stabilgrus, bundsikring. Disse genanvendelser har til formål at minimere affaldsmængden fra projektet, samt at minimere behovet for nye råstoffer til projektet. Det vurderes at det behov for nye råstoffer, som vil være påkrævet til projektet, er tilgængeligt, i oplandets råstofgrave. Der vurderes ikke at være væsentlig forskel på råstofbehovet for de to alternativer.

20 20 NORDSKOVVEJ Affald og forurenet jord Området vest for Remstrup Å er områdeklassificeret og er kortlagt på vidensniveau 1 som muligt forurenet på baggrund af området anvendelse (Silkeborg Jernbanestation). Der er ikke registreret andre jordforureninger i området for etableringen af Nordskovvej. Jord, både forurenet og ikke forurenet, håndteres efter gældende lovgivning, både ved genanvendelse og bortskaffelse. Hvis der under anlægsarbejdet findes jordforureninger, der ikke på forhånd er kendt, standses arbejdet, og det videre forløb afklares med myndighederne. Trafikken på Nordskovvej Trafikmodelberegningerne viser, at fordelingen af trafikken på hhv. Østergade/Århusvej og Nordskovvej ved Christian 8.s Vej er ens ved de to linjeføringer forudsat, at Tranevejs tilslutning på Nordskovvej i Hovedforslaget udformes som en signalregulering. Den væsentligste forskel på de to linjeføringer er derfor de lokale trafikale forhold for nærområdet syd for Århusvej. Overordnet set vil etablering af både Hovedforslaget og Alternativforslaget mindske trafikken på Århusvej/Østergade, Christian 8.s Vej, Søvej, mens trafikken på Drewsensvej vil stige sammenlignet med situationen, hvor hverken Hovedforslag eller Alternativ etableres. Trafikstøj Grænseværdierne for støj overholdes på hele strækningen, når der i Hovedforslaget og alternativet opsættes støjskærme på tre kortere strækninger, og når der i alternativet opsættes støjdæmpende tiltag på kollegiet ved Tranevej på facaden ved de øverste etager. Luftforurening Selvom der i dag ikke ligger en vej, hvor Nordskovvej planlægges, forventes der ikke at ske væsentlig større luftforurening fra biltransporten end fra den eksisterende Århusvej. Det forhold, at noget af luftforureningen fra trafikken i Silkeborg flyttes til den nye Nordskovvej vil ikke medføre nogen væsentlige virkninger på naturen. Kvælstofudledningen fra trafikken på Nordskovvej vil ikke påvirke kvælstoffølsomme naturområder. Mennesker, sundhed og samfund De rekreative forhold, der i dag kan opleves på Banestien vil, med etableringen af Nordskovvej forringes. Stisystemet planlægges dog, så det forbindes bedst muligt med det eksisterende stisystem.

21 NORDSKOVVEJ Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger før anlægsfasen Som kompensation for inddragede naturarealer skal der etableres erstatningsarealer. Etableringen af erstatningsarealer bør ske inden anlægsarbejdet påbegyndes. Der inddrages dele af hedearealet ved Lillesø, en ellesump samt noget fredskov. For Hovedforslaget anbefales der, at der etableres tre nye egnede vandhuller som ynglelokaliteter for stor vandsalamander. Vandhullerne kan placeres både nord og syd for Nordskovvej, men skal understøtte spredningsmuligheder for arten. For Alternativ 1 anbefales, at der etableres ét nyt ynglevandhul til arten med egnede rastemuligheder omkring. Det kan undersøges, om den østlige brink ved Remstrup Å kan forbedres som faunapassage for blandt andet odder. Det anbefales, at der udarbejdes en strategi for håndtering af støj i anlægsperioden med specielt fokus på at afhjælpe genevirkninger i bolig- og rekreative områder, samt kommunikation med naboer. Anlægsarbejdet bør generelt tilrettelægges, så støj-, støv- og emissionsgener begrænses mest muligt både med hensyn til boliger, rekreative områder og natur. Dette kan gøres med rettidig planlægning og med en miljøledelsesplan for bygge- og anlægsaktiviteter. Derved kan der gives retningslinjer for entreprenører mv. til minimering af diverse gener og negative påvirkninger fra projektets anlægsfase. Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Arbejdsarealer placeres så vidt muligt uden for beskyttet kulturmiljø, landskab og beskyttet natur samt uden for habitatområdet. Desuden skal al kørsel og inddragelse til arbejdsareal så vidt muligt undgås på disse arealer. Hvis inddragelse til arbejdsareal ikke kan undgås, skal det vurderes, om arealerne kan reetableres til den tidligere tilstand, eller om der skal gennemføres yderligere tiltag. Der skal sikres mod udskridning af skrænterne ved Banestien/Nordskovvej. Så vidt muligt skal det undgås at fælde større, ældre træer. Der kan etableres flydebanketter under broerne over Remstrup Å, til forbedring af passage for odder. Ved anlægsarbejder omkring Remstrup Å skal arbejderne udføres, så der undgås spild af materialer i åen. Spuns i åen må ikke forringe passagemuligheder for vandlevende arter. Ligesom der skal opsættes midlertidigt sedimentfang ved spunsning. I forhold til støj fra anlægsarbejder, kan spunsningsmedtoder medmindre støjbelastning overvejes, ligesom at materiel kan udstyres med indkapsling.

22 22 NORDSKOVVEJ Ved særligt udsatte boliger er det muligt at benytte en høj mobil skærmvæg tæt på rambukken for at dæmpe støjen for eksempelvis i perioder med spidsbelastning. Planlægning af transporter til og fra arbejdspladser kan minimere støv- og luftgener og sikre, at der ikke køres inden for myldretid. I forbindelse med nedrivning og ved læsning af affald skal der foretages tildækning og eventuelt vanding, og containere holdes lukkede, så støvudvikling begrænses mest muligt samt vanding af byggepladser og henlagt for at minimere luftbåret støv fra byggepladserne ved vindhastigheder over 7 m/s. Alle veje, indkørsler, fortove m.m., som skal have belægning, færdiggøres hurtigst muligt samt udlægning af køreplader på ubefæstede arealer. Installation af hjulvaskere, hvor køretøjer kører ud fra en ikke belagt vej til gaden, eller foretag afvaskning af lastbiler og udstyr, før de forlader området samt Fejning af de omkringliggende transportveje jævnligt. Vandfejemaskiner med genbrugsvand bør om muligt anvendes. Afværgeforanstaltninger i driftfasen Risiko for trafikdrab bliver reduceret ved tilpasning af stiforbindelser, som skal anrettes som ledelinje (faunapassage)for flagermus. Dette sker bl.a. ved at undgå belysning på disse. Risikoen for trafikdrab på flagermus og andre bilag IV arter samt vildt generelt nedsættes desuden ved hastighedsgrænserne på 50 og 60 km/t på den nye vejstrækning. For hvert af vejalternativerne er der indregnet støjskærme på strækninger nær boligområder. Støjskærmene fremgår af støjudbredelseskortene. På nye vejstrækninger er der regnet med ny og mindre støjende asfaltbelægning. 2.7 Overvågning Der er ikke identificeret behov for overvågning af virkninger af etablering af Nordskovvej udover den eksisterende overvågning og det eksisterende tilsyn med miljøet i Silkeborg Kommune. Det anbefales dog, at der udarbejdes en luftkvalitetsstategi for anlægsperioden specielt med fokus på at afhjælpe genevirkninger i bolig- og rekreative områder. Det anbefales ligeledes, at en overvågningsplan med fokus på overvågning af støj på udsatte steder indgår i miljøledelsessystemet for anlægsarbejdet.

23 NORDSKOVVEJ 23 3 Projektet 3.1 Baggrund og formål I Silkeborg by forventes en kraftig byudvikling i de kommende år. Dette kombineret med den generelle stigning i trafikmængder betyder, at der vil komme et stort pres på den eksisterende infrastruktur i og omkring Silkeborg centrum. For trafikanter, der skal til og fra Silkeborg centrum mod øst, er der i dag kun en mulig forbindelse over Remstrup Å. Denne forbindelse er via Langebro, forbi rundkørslen ved Papirfabrikken, via Århusbakken og til Århusvej mod Resenbro. Allerede i dag er denne strækning under pres i spidstimerne, og dette problem forventes kraftigt forværret i fremtiden. Derfor ønsker Silkeborg Kommune at fremtidssikre infrastrukturforbindelserne mod øst, således trafikken fordeles over to mulige vejforbindelse mellem Århusvej og Silkeborg centrum. 3.2 Principper og metode for miljøvurderingen Regler om VVM-redegørelse VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne er fastlagt i VVM-direktivet (Tabel 7.1/1), og er implementeret i dansk lovgivning i blandt andet Planloven (Tabel 7.1/6) og VVM-bekendtgørelsen (Tabel 7.1/15). Lovgivningen er fremstillet i kapitel 7 om lov- og plangrundlag. Gennemførelsen af en VVMredegørelse skal sikre, at etableringen af Nordskovvej ikke medfører væsentlige virkninger på det omgivende miljø. Hvis sådanne virkninger identificeres, skal det sikres, at der gennemføres de nødvendige afværgeforanstaltninger, eller at der sker projekttilpasninger, så disse væsentlige virkninger videst muligt undgås. Formålet med VVM-redegørelsen er også at give det bedst mulige grundlag for en offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. En VVM skal således redegøre for anlæggets påvirkning af:

24 24 NORDSKOVVEJ Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem ovenstående faktorer. Desuden skal VVM-redegørelsen beskrive, hvilke hensyn der er taget for at optimere projektet i forhold til miljøhensyn, samt hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at modvirke eller nedbringe uønskede miljømæssige konsekvenser af projektet. VVM-redegørelsen skal ligeledes belyse de miljømæssige konsekvenser af eventuelle alternative projektforslag. Ud over Hovedforslaget skal der som minimum vurderes et 0-alternativ, dvs. den situation, hvor projektet ikke realiseres. Andre alternativer, som har været på tale, skal nævnes, og det skal begrundes, hvorfor de er fravalgt. Disse krav er indarbejdet i denne miljørapport. VVM-redegørelsen udgør efter endelig vedtagelse et bilag til kommuneplanen. Derfor følger offentlighedsfaser og indsigelsesmuligheder planlovens regler. Anlæg på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 er obligatorisk VVM-pligtige. Projektet med etablering af Nordskovvej er omfattet af punkt 7e på bilag 1: Overordnede veje med en påtænkt linjeføring gennem naturområder". Projektet er dermed obligatorisk VVM-pligtigt Regler om miljøvurdering af planer og programmer Kommuneplantillægget skal miljøvurderes i henhold til Miljøvurderingsloven (Tabel 7.1/7). Der er stor grad af overlap med VVM-reglerne, og det er ikke nødvendigt at udarbejde en selvstændig miljøvurdering af kommuneplantillægget, når der samtidig udarbejdes en VVM-redegørelse. Kravene til en miljøvurdering af planer og programmer skal dog være indeholdt i den endelige miljørapport. Disse krav er derfor indarbejdet i denne miljørapport. De særskilte krav for en miljøvurdering omhandler væsentligst: En beskrivelse af planens/programmets formål og forbindelser med andre relevante planer. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af planens miljømæssige påvirkninger. Krav om direkte høring af berørte myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen/programmet - både i idéfasen og inden der træffes endelig afgørelse om planen.

Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1.

Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. Silkeborg Kommune Vej- og Trafiksektionen Søvej 3 8600 Silkeborg Att.: Bente Rands Mortensen 13. maj 2015 VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej Silkeborg Kommune, Vej- og Trafiksektionen, har ansøgt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

MODERNISERINGEN AF RESENDALVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Projekttilpasning 2. 3 VVM reglerne 2. 4 Læsning af miljørapporten og kommuneplantillægget 3

MODERNISERINGEN AF RESENDALVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Projekttilpasning 2. 3 VVM reglerne 2. 4 Læsning af miljørapporten og kommuneplantillægget 3 SILKEBORG KOMMUNE MODERNISERINGEN AF RESENDALVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RETTELSESBLAD - PROJEKTJUSTERING INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT FOR forl ægning af herredsvej mod vest FØLGER KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2009 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 VVM-REDEGØRELSEOG

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere