2011/1 BTL 12 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. februar Betænkning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011/1 BTL 12 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. februar Betænkning."

Transkript

1 2011/1 BTL 12 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love (Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.) [af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)] 1 Ændringsforslag Der er stillet 12 ændringsforslag til lovforslaget. Skatteministeren har stillet ændringsforslag nr Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1-3, herunder om deling af lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2011 og var til 1. behandling den 24. november Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 7 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 27. juni 2011 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret , 1. samling, SAU alm. del bilag 248. Den 9. november 2011 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Audio Media A/S, Dansk-Pakistansk Venskabsforening - Danmark, Danske Specialmedier, Den Norske Forening, Maqs Law Firm, National Geographic og o.n.edanmark. 1

2 Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser. Samråd Udvalget har stillet 4 samrådsspørgsmål til skatteministeren og transportministeren til mundtlig besvarelse, som disse har besvaret i et åbent samråd med udvalget den 21. februar Ministrene har efterfølgende sendt udvalget de talepapirer, som lå til grund for besvarelsen af spørgsmålene. Deputationer Endvidere har Audio Media A/S og National Geographic mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget. Spørgsmål Udvalget har stillet 49 spørgsmål til skatteministeren, 2 spørgsmål til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, 2 spørgsmål til transportministeren, 1 spørgsmål til kulturministeren og 1 spørgsmål til skatteministeren og transportministeren til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (S, RV, EL og SF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af skatteministeren stillede ændringsforslag. Flertallet stemmer imod de under nr. 1-3 stillede ændringsforslag om en deling af lovforslaget. Et mindretal i udvalget (V, DF, LA og KF) vil stemme for ændringsforslag nr. 1 om en deling af lovforslaget. Mindretallet indstiller det under A nævnte lovforslag til vedtagelse med det stillede ændringsforslag. Mindretallet indstiller det under B nævnte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling, men mindretallet vil stemme for det under lovforslag B stillede ændringsforslag. Såfremt den under ændringsforslag nr. 1 foreslåede deling af lovforslaget ikke vedtages, indstiller mindretallet det udelte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling, men mindretallet vil stemme for de under nr til det udelte lovforslag stillede ændringsforslag. Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at lovforslaget omhandler en række ændringer på skatte- og momsområdet, men den følgende tilkendegivelse fra de 3 partier omhandler alene den del af lovforslaget, som vedrører betaling af moms ved indførsel til private af magasiner og tidsskrifter fra ikke-eu-lande, idet V, DF og KF kan støtte de andre elementer i lovforslaget. Udvalget har behandlet lovforslaget over en længere periode, idet væsentlige dele af lovforslaget allerede blev forberedt under den tidligere regering. Der er i forbindelse med fremsættelsen af forslaget indkommet et betydeligt antal høringssvar, hvor svaret fra Post Danmark bør tildeles meget stor vægt, da det ændrer forudsætningerne for gennemførelse af loven. Det er regeringens ønske at undgå konkurrenceforvridning til fordel for virksomheder beliggende uden for EU. V, DF og KF anerkender fuldt ud, at den nuværende lovgivning giver et incitament til at få trykt magasiner uden for EU. V, DF og KF vil derfor opfordre regeringen til at justere lovforslaget, så det adresserer den udfordring, og ikke lægge hindringer i vejen for udenlandske tidsskrifter. Imidlertid er det ikke V, DF og KF s opfattelse, at lovforslaget vil betyde flere arbejdspladser i Danmark. Ifølge adskillige repræsentanter for blad- og magasinbranchen, vil lovgivningen i stedet betyde, at flere af magasinerne vil lukke med tab af arbejdspladser til følge. Det skyldes det forhold, at indtjeningen i branchen er ganske beskeden. Den lave indtjening skyldes bl.a., at der er en naturlig begrænsning i oplagsstørrelsen grundet det danske sprogområdes størrelse. V, DF og KF finder det dybt problematisk, at den danske befolkning i realiteten vil blive hindret adgang til en række udenlandske videnstunge magasiner som f.eks. National Geographic, Scientific American og Engineering News. 2

3 Lovforslaget skaber langt flere problemer, end det løser. Samtidig mener V, DF og KF, at det på ingen måde er tilrådeligt at gå videre med den del af lovforslaget, som omhandler magasiner, før Europa-Kommissionen har givet sin endelige vurdering. Det er efter V, DF og KF s opfattelse stærkt uheldigt, at regeringen under det igangværende EU-formandskab vælger ikke at afvente Europa-Kommissionens vurdering. Derudover bemærker V, DF og KF, at de forespørgsler, der har været omkring aktindsigt i korrespondancen mellem Skatteministeriet og Europa-Kommissionen, har haft en meget lang sagsbehandlingstid, og at det kun er efter gentagne rykkere, at Skatteministeriet har udleveret den efterspurgte korrespondance. Det er yderst uheldigt, at centrale interessenter på den måde forhindres adgang til vigtige oplysninger. Der er indkommet en lang række høringssvar, som burde få regeringen til at genoverveje forslaget. Under alle omstændigheder burde høringssvarene tillægges så stor vægt, at lovforslaget, og navnlig delen omhandlende moms på magasiner, ikke forsøges hastet igennem. V, DF og KF anbefaler, at den del af loven, der omhandler magasiner, fjernes fra lovforslaget ud fra følgende argumentation: 1) Det er uklart, hvorvidt Europa-Kommissionen har set hele lovforslaget og har taget stilling til, om det overholder EU-reglerne. 2) Skatteministeriet benytter sin egen definition af»postordresalg«, således at alle solgte magasiner anses for postordresalg. Det er ligeledes uklart, om dette er i strid med EU-retten. 3) Fra flere sider påpeges det, at lovforslaget er i strid med GATT. På trods af udvalgsspørgsmål om dette, er der ikke kommet en afklaring på denne problemstilling. 4) Det har ikke været muligt at få skatteministerens bekræftelse på, at lovforslaget holder sig inden for rammerne af Firenzekonventionen. 5) Post Danmark har afgivet høringssvar, hvor konklusionen er, at det bliver overordentlig vanskeligt at gennemføre momsbehandlingen af den mængde magasiner, som det af Skatteministeriet antages, der kommer ind i landet. V, DF og KF finder det derudover stærkt utilfredsstillende, at hverken skatteministeren eller S, RV, SF og EL vil stemme for en deling af dette lovforslag. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Af et mindretal (V, DF, LA og KF): Æ n d r i n g s f o r s l a g a Ændringsforslag om deling af lovforslag 1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold: A.»Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love (Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse af museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)«omfattende 1, 2, nr og 13-29, og

4 B.»Forslag til lov om ændring af momsloven (Ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private)«omfattende 2, nr. 11 og 12, og 11, stk. 1. [Forslag om deling af lovforslaget] Af et mindretal (V, DF, LA og KF) b Ændringsforslag til det under A nævnte lovforslag Til 11 2) I stk. 1 ændres»1. januar 2012«til:»1. april 2012«. [Ændret ikrafttrædelsestidspunkt] 3) Paragraffen affattes således: Loven træder i kraft den 1. april 2012.«[Ændret ikrafttrædelsestidspunkt] c Ændringsforslag til det under B nævnte lovforslag Til 11» 11 Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (S, RV, EL og SF): 4) Nr. 15 affattes således: d Ændringsforslag til det udelte lovforslag Til 2»15. 47, stk. 1, affattes således:»afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Dette gælder ikke 1) virksomhed med levering af varer og ydelser, som er fritaget efter 13, bortset fra transaktioner som nævnt i 37, stk. 7 og 8, og 2) afgiftspligtige personer, der foretager levering af varer, som er oplagt i Københavns Frihavn eller på et frilager, et toldoplag eller et afgiftsoplag uden afgift.««[redaktionel ændring] 5) I det under nr. 21 foreslåede 52 a, stk. 2, nr. 2, ændres» 13, nr. 10 og 11«til:» 13, stk. 1, nr. 10 og 11«. [Redaktionel ændring] 6) Efter nr. 25 indsættes som nyt nummer: 4

5 »01. I 81, stk. 1, nr. 2, ændres»47, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 3, 1. pkt., eller stk. 5, 1., 4., 5. og 6. pkt.«til:»47, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. eller 2. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 5, 1., 4. eller 5. pkt., eller stk. 6«.«[Bødestraf foruden daglige bøder ved uregistreret virksomhed] 7) I den under nr. 26 foreslåede ændring af 81, stk. 1, nr. 2, ændres» 52 a, stk. 1, 3-8«til:» 52 a, stk. 1, 3, 5, 6 eller 8«. [Ikke bødestraf, hvis fejlagtigt faktureret moms ikke indbetales] 8) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 12, stk. 1, ændres»2. pkt.«til:»3. pkt.««[redaktionel ændring] Til 4 Til 8 9) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af 9, stk. 1, ændres»told- og skatteforvaltningen kan tillade, at den«til:»den«, og»angiver den afgiftspligtige mængde af varer«ændres til:»skal ved modtagelsen af varerne angive den afgiftspligtige mængde af varerne«. [Grundlag for bødestraf ved overtrædelse af pligt til at angive varer fra udlandet] 10) I det under nr. 5 foreslåede 11, stk. 11, ændres to steder»daglige ledelse«til:»ansvarlige ledelse«. [Redaktionel ændring] 11) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer:»01. I 17, stk. 1, nr. 1, ændres»eller 9, stk. 1 eller 2, eller«til:», 9, stk. 1 eller 2, 11, stk. 11, 1. pkt., eller«.«[bødestraf foruden daglige bøder ved uregistreret virksomhed] Til 11 12) I stk. 1 ændres»1. januar 2012«til:»1. april 2012«. [Ændret ikrafttrædelsestidspunkt] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Da loven i praksis vil betyde et importstop for magasiner fra lande uden for EU og således udgøre en uacceptabel barriere for informationsudveksling og kulturel udveksling, da der hersker tvivl om EU-retsmedholdeligheden af det 160-kroners-importgebyr på hvert magasin, der indføres, uden hvilket loven vil påføre statskassen betydelige tab, og da der ligeledes er tvivl, om loven overhovedet kan administreres i praksis, foreslås det, at lovforslaget deles op i 2 dele, således at Folketinget kan tage særskilt stilling til den del af lovforslaget, som vedrører moms på importerede magasiner. Til nr. 2 og 3 Ændringsforslagene skyldes, at Folketinget ikke har haft mulighed for at færdigbehandle lovforslaget således, at det ville kunne træde i kraft den 1. januar Ikrafttræden foreslås i stedet at være den 1. april

6 Til nr. 4 Ændringen skyldes, at bestemmelsen er blevet optrykt forkert i lovforslaget, idet der er medtaget en nummerangivelse for meget. Til nr. 5 Ændringen skyldes, at der ved henvisningen til momslovens 13, stk. 1, nr. 10 og 11, er glemt en angivelse af»stk. 1«. Til nr. 6 og 11 Det fremsatte forslag har som utilsigtet konsekvens, at drift af uregistreret virksomhed ikke kan medføre egentlig bødestraf, hvilket er tilfældet efter de gældende regler. Ændringsforslagene har til formål at rette op på dette forhold. Lovforslagets 2, nr. 01, jf. ændringsforslag nr. 6, foreslås at træde i kraft den 1. april 2012 efter lovforslagets 11, stk. 1. Til nr. 7 Det fremsatte forslag har som utilsigtet konsekvens, at manglende betaling af eventuelt fejlagtigt faktureret moms kan medføre bødestraf. Ændringsforslaget har til formål at rette op på dette forhold. Til nr. 8 Ændringen skyldes, at det eksisterende 2. pkt. i 10, stk. 2, rykker til at blive 3. pkt. Henvisningen hertil i 12 skal derfor ændres. Til nr. 9 Det fremsatte forslag skaber tvivl, om grundlaget for bødestraf vil være manglende angivelse af varer fra udlandet eller overtrædelse af vilkår for SKATs tilladelse til at angive varer fra udlandet. Ændringsforslaget har til formål at afklare, at en manglende angivelse af varer fra udlandet kan medføre bødestraf. Til nr. 10 Ændringen skyldes, at begrebet»daglig ledelse«er anvendt, hvor begrebet»ansvarlig ledelse«skulle have været anvendt gennem hele bestemmelsen. Til nr. 12 Ændringen skyldes, at Folketinget ikke har haft mulighed for at færdigbehandle lovforslaget således, at det ville kunne træde i kraft den 1. januar Ikrafttræden foreslås i stedet at være den 1. april Forslaget vedrørende privates indførsel af magasiner, tidsskrifter m.v. giver skønsmæssigt et merprovenu til staten på ca. 60 mio. kr. årligt. Ved en udskydelse af forslagets ikrafttræden til den 1. april 2012 vil dette merprovenu i 2012 blive reduceret med ca. 15 mio. kr. Ane Halsboe-Larsen (S) Henrik Sass Larsen (S) Jacob Bjerregaard (S) John Dyrby Paulsen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Simon Kollerup (S) Thomas Jensen (S) Nadeem Farooq (RV) Rasmus Helveg Petersen (RV) Camilla Hersom (RV) Jonas Dahl (SF) Jesper Petersen (SF) Frank Aaen (EL) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Hans Andersen (V) Gitte Lillelund Bech (V) fmd. Jakob Ellemann-Jensen (V) Lars Christian Lilleholt (V) Tina Nedergaard (V) Torsten Schack Pedersen (V) Finn Thranum (V) Mads Rørvig (V) Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Karina Adsbøl (DF) Ole Birk Olesen (LA) nfmd. Brian Mikkelsen (KF) 6

7 Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 44 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 17 Socialistisk Folkeparti (SF) 16 Enhedslisten (EL) 12 Liberal Alliance (LA) 9 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1 7

8 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 12 Bilagsnr. Titel 1 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 2 Henvendelse af 17/11-11 fra Audio Media A/S 3 Henvendelse af 18/11-11 fra Danske Specialmedier 4 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 5 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/11-11 fra Audio Media A/S 6 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Henvendelse af 30/11-11 fra Audio Media A/S 8 Henvendelse af 9/12-11 fra Audio Media A/S 9 Ændringsforslag, fra skatteministeren 10 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 9/12-11 fra Audio Media A/S 11 Henvendelse af 22/12-11 fra Audio Media A/S 12 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 18/11-11 fra Danske Specialmedier 13 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-11 fra Audio Media A/S 14 Henvendelse af 2/1-12 fra o.n.edanmark 15 Henvendelse af 6/1-12 fra Den Norske Forening 16 Ændringsforslag, fra skatteministeren 17 Henvendelse af 9/12-11 fra Dansk-Pakistansk Venskabsforening - Danmark udkast til betænkning 19 Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget 20 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/12-11 fra Audio Media A/S 21 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 2/1-12 fra o.n.edanmark A/S 22 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/1-12 fra Den Norske Forening 23 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/12-11 fra Dansk-Pakistansk Venskabsforening - Danmark udkast til betænkning 25 Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget 26 Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget 27 Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget 28 Henvendelse af 6/2-12 fra National Geographic 29 Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget 8

9 30 Henvendelse af 20/2-12 fra Maqs Law Firm udkast til betænkning 32 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/2-12 fra Maqs Law Firm Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 12 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvilket ikrafttrædelsestidspunkt ministeren konkret vil foreslå, til skatteministeren, 2 Spm. om, i hvilket omfang tilgængeligheden af udenlandske magasiner i Danmark vil blive berørt som følge af den del af lovforslaget, som omhandler moms ved indførsel af magasiner og tidsskrifter, til skatteministeren, 3 Spm. om, hvad det betyder for statens provenu, såfremt Post Danmark har ret i sin antagelse om, at danskere vil ophøre med at abonnere på udenlandske magasiner, der udkommer i lande udenfor EU, hvis lovforslaget gennemføres, til skatteministeren, 4 Spm., om ministeren kan oplyse, om importgebyret på magasiner, tidsskrifter og lignende, som ikke er sendt fra EU, er i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser under UNESCO-aftalen»The Florence Agreement«, til skatteministeren, og ministerens 5 Spm., om ministeren har overvejet konsekvenserne af lovforslaget for den internationale ytringsfrihed, til skatteministeren, og ministerens 6 Spm., om Kommissionen har taget stilling til toldbehandlingsgebyret specifikt, til skatteministeren, 7 Spm., om ministeren har overvejet, hvordan Post Danmark rent praktisk skal afgrænse de forsendelser fra et ikke-eu-land, som er omfattet af den nye momspligt, til skatteministeren, og ministerens 8 Spm., om ministeren kan oplyse, hvordan Post Danmark skal skelne mellem de magasiner, tidsskrifter og lignende, som fremover skal pålægges moms, og såkaldt»direct mail«, som sendes til modtageren uden betaling og derfor ikke skal pålægges moms, til skatteministeren, 9 Spm., om ministeren kan oplyse, hvordan Post Danmark skal kunne identificere de magasiner, tidsskrifter og lignende, som sendes fra et ikke-eu-land i lukkede kuverter, til skatteministeren, 10 Spm., om ministeren kan oplyse, hvordan Post Danmark skal skelne mellem forsendelser til private abonnenter og til erhvervsdrivende, til skatteministeren, 9

10 11 Spm., om ministeren har overvejet, hvordan Post Danmark skal beregne afgiftsgrundlaget for de enkelte forsendelser m.v., til skatteministeren, 12 Spm. om, hvordan Post Danmark skal beregne afgiftsgrundlaget for et magasintillæg, som er vedlagt et dagblad (såkaldte blandede forsendelser), til skatteministeren, 13 Spm. om, hvordan ministeren vil informere forlagene uden for EU om den nye lovgivning og eventuelle regler for forsendelser i forbindelse hermed m.v., til skatteministeren, og ministerens svar herpå 14 Spm., om ministeren kan redegøre for, hvorvidt lovforslaget er i overensstemmelse med explanatory notes, til skatteministeren, 15 Spm., om ministeren kan redegøre for, på hvilke punkter lovforslaget adskiller sig fra explanatory notes, og hvilke konsekvenser det har, til skatteministeren, 16 Spm., om ministeren kan oplyse, hvorvidt udvalget vil blive oplyst om eventuelle afvigelser og årsagen hertil, til skatteministeren, 17 Spm. om bekræftelse af, at Post Danmark står fuldt bag det svar, som ministeren den 22. december 2011 har afgivet på spørgsmål 7, til skatteministeren, 18 Spm. om, hvordan det kan forklares, at gebyret på 160 kr. pr. udenlandsk magasin, der er forudsat i loven, ikke er indirekte beskyttelse af nationale produkter, til skatteministeren, og ministerens 19 Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at administrationsomkostninger ved inddrivelse af momsen må pålægges statskassen, hvis gebyret på 160 kr. erklæres i strid med GATT, til skatteministeren, 20 Spm. om at oversende Post Danmarks bidrag til en ministerbesvarelse til udvalget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 21 Spm., om Post Danmarks bidrag giver anledning til ændringer i ministerens besvarelser af udvalgsspørgsmål, til skatteministeren, 22 Spm., om ministeren er enig med professor Claus Haagen Jensens udtalelser i Politiken den 18. januar 2012, til skatteministeren, 23 Spm. om, hvad forslaget kommer til at koste de danske biblioteker og uddannelsesinstitutioner, der abonnerer på et væld af udenlandske fagtidsskrifter trykt uden for EU, til skatteministeren, 24 Spm. om, hvor store samlede omkostninger gennemførelsen af lovforslaget vil påføre de danske virksomheder i form af opkrævning af moms og Post Danmarks gebyr på 160 kr. pr. modtaget tidsskrift, til skatteministeren, 10

11 25 Spm. om, hvor store omkostninger lovforslaget forventes at påføre det danske foreningsliv i form af opkrævning af moms og Post Danmarks gebyr på 160 kr. pr. modtaget tidsskrift, til skatteministeren, 26 Spm. om, hvor store omkostninger lovforslaget forventes at påføre kommunerne og bibliotekerne i form af opkrævning af moms og Post Danmarks gebyr på 160 kr. pr. modtaget tidsskrift, til skatteministeren, 27 Spm., om regeringen påtænker at kompensere Post Danmark for de betydelige meromkostninger, der vil være i forbindelse med implementeringen af lovforslaget, set i lyset af at Post Danmarks økonomi i forvejen er trængt, til skatteministeren, og ministerens 28 Spm. om, hvilken virkning lovforslaget vil have på statens finanser, såfremt Kommissionen svarer, at gebyret er i strid med EUretten, til skatteministeren, 29 Spm. om en afklaring af, hvordan de af Post Danmark rejste problemer kan løses, hvor mange Post Danmark skal ansætte yderligere, og hvor lang tid det vil tage for Post Danmark at uddanne disse og få den nødvendige organisation på plads, til skatteministeren, 30 Spm. om, hvorvidt ministeren har et ansvar for, at magasiner trykt i udlandet fremover pålægges et gebyr på 160 kr. ved direkte distribution til private abonnenter, til skatteministeren, og ministerens 31 Spm., om ministeren selv er i tvivl om, hvorvidt lovændringen vil være uforeneligt med Firenzekonventionen, til skatteministeren, 32 Spm. om, hvorfor ministeren i sit svar på spm. 7 ikke nævner Post Danmarks detaljerede høringssvar dateret den 12. august 2010, til skatteministeren, 33 Spm. om, at Post Danmark i praksis kan have særdeles vanskeligt ved at afgøre, hvad der skal forstås ved magasiner, tidsskrifter og lignende, til skatteministeren, 34 Spm. om en særlig formular, der bl.a. skal indeholde oplysninger om værdi til brug ved beregning af moms, til skatteministeren, 35 Spm. om, hvor stor en del af de blade og tidsskrifter, som Post Danmark årligt modtager fra lande uden for EU, der ikke ankommer som såkaldt consignment, til skatteministeren, og ministerens 36 Spm. om, hvorvidt Skatteministeriet i samarbejde med Transportministeriet har forsøgt at finde årsagen til, at en indeholdende et notat med væsentlige oplysninger for den parlamentariske behandling af L 12 ifølge ministeren ikke blev modtaget i Skatteministeriet, til skatteministeren, 11

12 37 Spm., om ministeren vurderer, at de gældende regler for internationale forsendelser altid følges, og at lovforslaget derfor som nævnt i ministerens svar på spm. 17 ikke vil give anledning til voldsomme problemer i relation til at skelne magasiner fra anden post, til skatteministeren, 38 Spm. om at købe magasiner i løssalg som alternativ til abonnement, til skatteministeren, 39 Spm., om ministeren ville have svaret anderledes på spm. 7 på baggrund af notat fra Post Danmark, hvori virksomheden beskriver en række udfordringer for Post Danmark forbundet ved at opkræve moms på blade og magasiner afsendt fra lande uden for EU, til skatteministeren, 40 Spørgsmål om, hvilke argumenter ministeren lægger til grund i sit svar på spm. 22, til skatteministeren, 41 Spm. om, hvor stor en del af de 9 millioner blade og magasiner, der hvert år sendes til Danmark fra lande uden for EU, som koster 80 kr. stykket eller derover i abonnement, til skatteministeren, 42 Spm. om effekten på den indenlandske efterspørgsel efter magasiner og blade trykt i lande uden for EU, til skatteministeren, og ministerens 43 Spm. om, hvilken betydning lovforslaget har for gangsbesværede og bevægelseshandicappede i øvrigt, til skatteministeren, og ministerens 44 Spm. om at indhente en redegørelse fra transportministeren om, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser for Post Danmark ministeren mener det vil få, til skatteministeren, og ministerens 45 Spm. om at indhente transportministerens vurdering af, hvor stort et tab Post Danmark vil have, hvis lovforslaget vedtages, til skatteministeren, 46 Spm. om at indhente en redegørelse fra transportministeren om, hvorvidt ministeren selv eller andre har orienteret de svenske medejere af PostNord om de potentielt meget store ekstraudgifter for virksomheden, som følger af en mulig vedtagelse af lovforslaget, til skatteministeren, 47 Spm., om magasiner produceret uden for EU vil blive pålagt moms og et efterfølgende ekspeditionsgebyr på 160 kr. pr. magasin, til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, kopi til skatteministeren, 48 Spm. om, hvilken indflydelse det vil have på forskningsinstitutionernes studerende og læreres mulighed for at abonnere på et bredt udsnit af internationale videnskabelige magasiner, når magasiner produceret uden for EU bliver pålagt moms, til ministeren for forskning-, innovation og videregående uddannelser, kopi til skatteministeren, 12

13 49 Spm. om at stille ændringsforslag om en deling af lovforslaget, således at den del, der omhandler indførelse af udenlandske magasiner, udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren, 50 Spm., om den ekstra arbejdsbyrde ved toldbehandling, som Post Danmark forudser ved gennemførelse af lovforslaget, ikke vil give nogle problemer eller forsinkelser for modtagerne af magasiner, til skatteministeren, kopi til transportministeren, og ministerens 51 Spm., om regeringen vil kompensere Post Danmark for de meromkostninger, der vil være i forbindelse med implementeringen af lovforslaget, set i lyset af at Post Danmarks økonomi i forvejen er trængt, til skatteministeren, 52 Spm., om ministeren er enig i, at det importgebyr på 160 kr., som vil blive pålagt magasiner, tidsskrifter og lignende, der er sendt fra lande uden for EU, vil begrænse danskernes muligheder for at søge information og viden om en lang række kulturelle emner, til kulturministeren, 53 Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 21. februar 2012 vedrørende lovforslaget, til skatteministeren og transportministeren, og ministrenes 54 Spm. om at fremsende det notat om importgebyrets forenelighed med Firenzeaftalen, som ministeren omtalte under samrådet i Skatteudvalget den 21. februar 2012, til transportministeren, og ministerens 55 Spm. om at indhente ekstern bistand i forbindelse med afklaring af importgebyrets forenelighed med Firenzeaftalen, til transportministeren, kopi til skatteministeren, Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 12 Samrådsspm.nr. Titel A Samrådsspm. om at forklare, hvorvidt det er rimeligt, at prisen på udenlandske magasiner stiger med mellem og pct. pr. år, til skatteministeren B Samrådsspm. om at forklare, hvorfor regeringen ikke afventer en endelig afgørelse fra Europa-Kommissionen, i forhold til hvorvidt lovforslaget strider mod EU-lovgivning og GATT, til skatteministeren C Samrådsspm. om, hvorledes Post Danmark i praksis vil udmønte lovforslaget og omkostningerne ved dette, til transportministeren, kopi til skatteministeren D Samrådsspm. om at redegøre for processen for Post Danmarks tilbagemelding til regeringen, og om Folketingets Skatteudvalg er blevet rigtigt orienteret i forbindelse med dette, til skatteministeren og transportministeren 13

Betænkning. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. februar over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. februar over Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. marts 2012.

Tillægsbetænkning. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. marts 2012. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. marts 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven,

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven Skatteudvalget 2014-15 L 123 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [11. marts 2015] 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven 2012/1 BTL 216 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven 2014/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af momsloven

Læs mere

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over 2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2014-15 L 88 Bilag 3 Offentligt Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [21. maj 2015] 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven 2013/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april Tillægsbetænkning.

2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april Tillægsbetænkning. 2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning.

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. 2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2014 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over 2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 195 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. september 2012 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2012-13 L 50 Bilag 21 Offentligt Til lovforslag nr. L 50 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2012 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om afgift

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 20. juni Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 20. juni Betænkning. over Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af affalds-

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2012/1 BTL 49 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december Betænkning.

2012/1 BTL 49 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december Betænkning. 2012/1 BTL 49 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 22. maj 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 21 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2014/1 BTL 98 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. februar Betænkning.

2014/1 BTL 98 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. februar Betænkning. 2014/1 BTL 98 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. februar 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

4. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

4. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2012 4. udkast (Yderligere ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Betænkning. Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 29. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven,

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven Skatteudvalget L 55 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven,

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

2011/1 BTL 81 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. marts 2012.

2011/1 BTL 81 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. marts 2012. 2011/1 BTL 81 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. marts 2012 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 218 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016. Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016. Betænkning.

2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016. Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016. Betænkning. 2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 152 Folketinget Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 152 Folketinget Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013. Til lovforslag nr. L 152 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over 2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere