Lokalplan Bofællesskab Torpegård Diernæs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan Bofællesskab Torpegård Diernæs"

Transkript

1 Lokalplan Bofællesskab Torpegård Diernæs

2 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 18. august 2015 "l den 13. oktober 2015 Lokalplanforslaget var supplerende offentlig høring fra den 14. april 2016 "l den 4. maj 2016 Torsdag den 16. juni 2016 blev forslaget endeligt vedtaget af Lokalsamfunds-og planudvalget Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside 2 Lokalplan

3 Indholdsfortegnelse 4 Hvad er en lokalplan? Redegørelse 5 Lokalplanens baggrund og formål 6 Beskrivelse af lokalplanområdet 8 Lokalplanens forhold!l anden planlægning 10 Miljøvurdering Bestemmelser 11 1 Formål 11 2 Afgrænsning og zoneforhold 12 3 Anvendelse 12 4 Udstykning 13 5 Vej-, s!- og parkeringsforhold 14 6 Bebyggelsens omfang og placering 15 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 16 8 Ubebyggede arealer 17 9 Forudsætning for ibrugtagning Grundejerforening Servitu"er, lokalplaner og bonusvirkning Retsvirkninger 20 Vedtagelsespåtegning Bilag Lokalplangrænse og delområder Byggefelter KIrkebyggelinjer og kirkebesky"else Principskitse som viser eksemple på udstykning Principskitse som viser eksempel på udstykning Lokalplan

4 Hvad er en lokalplan? Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for et klart afgrænset område, og bestemmelserne skal følges, hvis der skal ske ændringer. Lokalplanen udløser ikke handlepligt, hvilket vil sige, at en ejendoms lovlige anvendelse kan fortsæ!e, uanset om den bliver underlagt en lokalplan. Før større bebyggelser eller ændringer af et område kan gennemføres, skal der udarbejdes en lokalplan. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om hvorvidt, der er tale om en større ændring, og der dermed er lokalplanpligt. Lokalplanen indeholder bestemmelser om anvendelse af de enkelte områder, om der må bygges, hvor højt, hvor meget, hvilke materialer det skal opføres i og meget andet. Planloven fastlægger, hvad en lokalplan kan regulere. Der findes 3 forskellige typer lokalplaner: En almindelig lokalplan udarbejdes ved nye boligeller erhvervsområder og ved saneringer af bybebyggelser. En bevarende lokalplan udarbejdes når kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde nogle bevaringsværdige bymiljøer eller landskabstræk. En rammelokalplan fastsæ!er de overordnede retningslinier for nye større bebyggelsesområder, og skal følges op med en almindelig lokalplan inden, der kan ske bebyggelse. Gældende for lokalplaner er at: de må ikke stride mod de bestemmelser, der er fastlagt i kommuneplanen. Lokalplanen kan skærpe kommuneplanens bestemmelser men ikke lempe dem lokalplanforslag skal annonceres og kan ses på kommunens hjemmeside høringsperioden skal mindst være 8 uger hvis der kommer indsigelser $l lokalplanforslaget, vil disse blive behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse ind$l lokalplanen er endelig vedtaget, gælder nogle midler$dige retsvirkninger som fremgår af lokalplanforslaget. Lokalplanproceduren kan starte med en foroffentlighedsperiode, hvor idéer og forslag $l lokalplanens indhold indsamles, inden forslaget udarbejdes. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensa$oner fra lokalplanens bestemmelser, hvis der er tale om mindre væsentlige ændringer. I nogle situa$oner kan dispensa- $on først meddeles, når ejere og brugere og naboer $l lokalplanområdet, har ha% mulighed for at udtale sig. Større afvigelser fra planen kan kun ske ved at udarbejde en ny lokalplan. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens principper. Hvis der i lokalplanen er forhold, der ikke er reguleret, er det byggelovens, miljøbesky!elsesloven og andre loves almindelige bestemmelser, der er gældende. 4 Redegørelse Lokalplan

5 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Denne lokalplan skal sikre grundlag for opførelse af et økologisk bofællesskab i!lkytning!l landsbyen Diernæs, 4 km øst for Faaborg. Udgangspunktet for det økologiske bofællesskab er ini!a!vgruppen Torpegård, som forventer at kunne!ltrække en bred målgruppe med det formål at kunne skabe et frugbart og dynamisk bofællesskab på tværs af alder. Torpegård fores!ller sig endvidere, at lokalbefolkningen og turister kan inddrages omkring dri" af landbrug og kulturelle arrangementer. Det er væsentligt for ini!a!vgruppen, at området ikke lukkes for lokalbefolkningen og turister. Første gang Diernæs (som betyder stor by på bredt næs) nævnes er helt!lbage i år 1231, og siden da er landsbyen vokset. Landsbyen er beliggende i Svanninge bjerge og består af gamle huse, gårde, 70 er-villakvarterer, sportsplads, forsamlingshus, campingplads, diverse lokale håndværkere og små foreninger. Befolkningen i Diernæs er både unge, gamle og nye børnefamilier. Formålet med lokalplanen er, at sikre, at bebyggelsen udføres i overensstemmelse med landsbyens fortælling dog i et nu!digt formsprog. Det er også et ønske, at denne lokalplan kan danne ramme for en nytænking af landsbyen med!lføjelse af et bofællesskab baseret på bæredyg!ghed, gensidighed og frivillighed. Arealet er i dag landbrugsareal, en del af jorden er allerede økologiske cer!ficeret, hvor der har været slået hø!l dyrefoder og en anden del er engarealer. Hele arealet er en del af overgangen mellem landsbyen og det åbne land. Der er fra området indsigt!l Diernæs Kirke, og lokalplanen sikrer gennem placeringen af byggefelterne, at denne indsigt bibeholdes. Lokalplanen fastlægger rammer for en arkitektur der skal trække tråde!lbage!l landsbyens fortælling - i form af både farvesætning og materiale valg. Lokalplanen har!l hensigt at skabe mulighed for en bebyggelse, der i struktur og bæredyg!g arkitektur er et værdifuldt bidrag!l både Diernæs og Faaborg. Inten!onen er, at bofællesskabet kan danne inspira!onsgrundlag for lignende muligheder i andre landsbyer. Lokalplan Redegørelse 5

6 Beskrivelse af lokalplanområdet Omfang og placering Lokalplanområdet omfa!er 7,7 ha af den eksisterende ejendom Moseto"en 25 og er i dag et landbrugsområde som grænser op #l Diernæs mod vest. Mod nord og nordøst er der spredt bebyggelse bestående af private ejendomme med tradi#onel beboelse, alle af ældre dato. Bebyggelserne ligger løsrevet fra selve Diernæs. Langs Bøgegyden mod nord begynder skovene, der #lhører Holstenshus. Mod øst er der ligeledes spredt bebyggelse langs Profitgyden. Disse bebyggelser anvendes ligeledes alle #l privat beboelse. Alle beboelseshusene er opført #dligt i 1900 tallet. Grænsen mod syd udgøres af vejen Moseto"en. Lokalplanområdet er en del af et meget kuperet og varieret terræn. Kollek#v trafik Projektet Torpegård bygger på fællesskabstanken, som betyder, at en del af projektet også er delebiler. Der er adgang #l offentlig transport fra Diernæs. Vej- og s#forhold Området ligger ca 4 km fra Faaborg og betjenes med flere indfaldsveje. Der er en dobbeltsporet cykels# fra Diernæs #l Faaborg. Lokalplansområdet er beliggende tæt #l Øhavss#en Faldsled - Faaborg - Fjællebroen der udgør en rekrea- #v s#forbindelse. Anvendelse Lokalplanområdet skal fremadre!et anvendes #l et økologisk bofællesskab med der#l hørende dyrkningsarealer. Bebyggelse og udstykning I lokalplanområdet er der en eksisterende bebyggelse som er opført i 1880 erne, hvorfor disse bygninger enten ersta!es eller #ltænkes sekundære funk#oner som eksempelvis fælleshus, værksteder og garager. Områdets naturværdier med topografi, arkitektoniske og miljømæssige rela#oner er væsentlige forudsætninger, og har stor indflydelse for disponering af det ubebyggede areal på ejendommen samt for formgivning af den kommende bebyggelse. Der kan opføres ny bebyggelse i op #l 8,5 meters højde og i enheder som svarer #l bebyggelsen i landsbyen. Det betyder, at bygningsdelene kan have forskellig volumen og skala, som rytmen og mangfoldigheden i landsbyen. Diernæs er en typisk landsby med spor langt #lbage og med huse som er vokset ud af naturen. En landsby der er skabt som en produk#onsenhed, og visionen for bofællesskabet er at gentænke denne fortælling. Grøn struktur Diernæs er præget af naturligt snoede veje, anlagt efter landskabets kurver, så landsbyens vejnet er med #l at understrege landskabets fortælling. Et landskab som giver et meget betegnede billede på de fynske alper. Der er en stor varia#on af beplantning med egns-typiske træer og buske, de!e grønne element skal afspejles i lokalplanområdet. Sammenhæng #l omgivelser Lokalplanområdet er udover at være tæt på Faaborg også tæt på Godset Holstenshus og den gamle dyrehave. Bebyggelsen samles i klynger og placeres så bygningerne harmonere med landsbyens fortælling, og sådan at indsigtslinjerne #l kirken friholdes. Materialer og struktur skal have en karakter der refererer #l, at det er et bæredyg#gt bofællesskab. Facaderne på bebyggelsen må ikke fremstå som en ubrudt facadelinje, men skal trækkes frem og #lbage, så der opstår et forløb der virker knopskudt og på den måde refererer #l landsbyens mangfoldighed. Der er to væsentlige landskabelige forhold, som danner udgangspunkt for områdets disponering: Det ene forhold udgøres af Mejerirenden, som er et lille vandløb, der #dligere i 1930 erne blev anvendt #l afledning af spildevand fra et mejeri i Diernæs. Området med Mejerirenden er udpeget som et naturområde af na#onal betydning. Det andet væsentlige landskabelige forhold er, at en mindre del af lokalplanområdet er udpeget som kirkebesky!elsesområde med det formål at sikre udsigten #l og fra kirken (Se bilag 4). 6 Redegørelse Lokalplan

7 Den planlagte bebyggelse vil på den måde understrege den grønne kile, der sikrer indsigt l Diernæs Kirke ved ankomst l landsbyen fra sydøst, og vil samdig med sin placering understrege de lavere områder med engdraget mod nordøst og Mejerirenden mod vest Torpegård Bofællesskabet Torpegård lægger med sine tanker om naturmaterialer, genbrug og selvbyg op l en ny og mere økonomisk overkommelig strategi for en bæredygg bosætning. Grundidéen er at skabe et a rakvt bofællesskab for op l 12 familier. Intenonerne for Torpegård er: at skabe et område som kombinerer fællesskab og individualitet med fælles arealer og faciliteter at give mulighed for at hver familie kan opføre et selvbygget hus med have på en jordlod, der ikke er fysisk afgrænset fra de fælles arealer at lave et mangfoldigt område der giver plads og rum l beboere med respekt for individuelle ønsker omkring formgivning af byggerier og materialevalg at danne et område hvor dagligdagen er præget af liv med mulighed for små liberale erhverv at arbejde med bæredygge løsninger omkring miljøvenligt byggeri, minimering af affald, selvforsyning og alternav energi. At sikre brugerindflydelse, børns og voksnes trivsel og kreave udfoldelsesmuligheder. Det er bofællesskabet meget magtpåliggende at lnærme sig samt virkeliggøre mere overordnede og langsigtede retningslinjer, der også tager hensyn l fremdige generaoners sllingtagen l alternave boformer og materialevalg. Sådanne retningslinjer er for eksempel formuleret af Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB) og citeres her i meget forkortet form: Fornybare og så lokale naturressourcer som muligt. Genanvendelige og recirkulerbare konstrukoner og materialer. Smuk, inspirerende, mulfunkonel formgivning. Vedvarende energianlæg. Selv- og medbyg med lavere totaløkonomi med lang leved og små dri sudgi er. Der arbejdes i øvrigt med jordlodder og fællesarealer i en størrelsesorden, der gør det muligt at opretholde en overkommelig form for selvforsyning af grøntsager, frugt og husdyr. Området skal opleves som et levende miljø, der kan medvirke l at skabe øget akvitet i Diernæs. Derfor bliver der åbnet mulighed for at etablere mindre erhverv. Erhverv som ikke må være støjende eller forurenende og ikke må have udendørs oplag. Lokalplan Redegørelse 7

8 Lokalplanens forhold!l anden planlægning Kommuneplan 2013: Lokalplanområdet ligger i det åbne land og støder op!l Kommuneplanramme Die. B. 1. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan Derfor udarbejdes der sam!dig med denne lokalplan et!llæg!l Kommuneplan 2013, hvor der udlægges en ny ramme for området. Zoneforhold Området er beliggende i landzone. Delområde 1 overføres med lokalplanen!l byzone. Kulturarv En mindre del af området er omfa"et af en udpegning som kirkebesky"elsesområde og kirkebyggelinje for bl.a. at sikre indsigt/udsigt i forhold!l Diernæs Kirke. Området opdeles derfor i delområder, for at sikre, at ny bebyggelse ikke tager udsigten fra kirken. Bilag 4 viser både kirkebesky"elsesområde og kirkebyggelinje. Besky"elseslinjer En del af lokalplanområdet er omfa"et af skovbyggelinje. Naturstyrelsen vil blive ansøgt om ophævelse af skovbyggelinjen inden for delområde 1. Kystnærhedsszone Området er beliggende i den yderste del af kystnærhedszonen. Området ligger i Svanninge Bakker, som er et bakket randmoræne landskab, der ligger nord for Faaborg. Området er ikke synligt fra kysten og opfa"es ikke som en del af kystlandskabet, da det ligger bag landsbyen Diernæs, som ligger bag Faaborg by. I henhold!l Planlovens 5b skal der være en særlig planlægningsmæssig begrundelse for planlægning for anlæg i kystnærhedszonen. Den særlige planlægningsmæssige begrundelse er, at Svanninge Bakkers helt særlige natur kombineret med landsbyens tæthed!l Faaborg gør det muligt at skabe et økologiske bofællesskab og på den måde afprøve nye boformer i de gamle landsbyer. Det vurderes dermed, at lokalplanen ikke er i strid med planlovens bestemmelser om planlægning i kystnærhedszonen. Klimasikring Lokalplanen er underlagt klima!lpasningsplanen,!llæg nr. 11!l Kommuneplan 2013, som bla. betyder at belægninger, parkeringsarealer og lignende skal planlægges under hensyntagen!l dennes retningslinjer. Områdets regnvand skal håndteres på stedet. Tagvand nedsives og befæstet areal begrænses!l et minimum, og udføres med permeable materialer, hvor det er muligt. Der gives endvidere mulighed for etablering af regnvandsbassin, samt bassiner med naturligt udseende. Hele området kan rumme ny"ehaver, hvorfor opsamling af regnvand!l vanding vil være relevant. Derudover kan der udformes grønne tage, der også for normalregnsitua!oner rummer en kapacitet for udnyttelse af regnvand. Museumsloven Det kan ikke udelukkes, at der i området er jordfaste for!dsminder eller kulturhistoriske anlæg, der er omfattet af Museumsloven. I det omfang et for!dsminde berøres af et anlægsarbejde, kan de"e af Kulturstyrelsen kræves standset, ind!l en ærkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan situa!on kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet, forud for anlægsarbejdet. Forundersøgelsen vurderer udstrækning og bevaringsgrad af eventuelle jordfaste for!dsminder. Bygherren bør under alle omstændigheder kontakte Øhavsmuseet i god!d forud for anlægsarbejde. Bygherren a#older udgi$en!l undersøgelser og eventuel udgravning. Grundvandssikring Området er placeret inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Det skal derfor sikres at der i forbindelse med ny bebyggelse ikke er fare for nedsivning af forurenende stoffer!l grundvandet. Området udlægges alene!l boliger og!lkny"ede faciliteter, som er inkluderet på Naturstyrelsens!lladelsesliste. Derfor udgør lokalplanens virkeliggørelse ikke en trussel mod drikkevandet. Jordforurening Faaborg-Mid&yn Kommune er ikke bekendt med eventuel jordforurening inden for lokalplanområdet, som 8 Redegørelse Lokalplan

9 senest har været udlagt!l økologisk landbrug. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde inden for området konstateres tegn på forurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Reglerne for anmeldelse og dokumenta!on i forbindelse med flytning af jord fra området fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen. Støjforhold Lokalplanområdet er udlagt som boligområde, hviklet er støjfølsom anvendelse. Støj i og uden for lokalplanområdet reguleres af miljølovgivningen. Se miljøstyrelsens støjvejledning for yderligere informa!on. Miljø Faaborg Mid#yn Kommune kan give dispensa!on!l dyrehold. Det er en forudsætning, at der er tale om et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Der kan s!lles krav om placering af læskur, foderplads mv. samt!l håndtering af husdyrgødning. Spildevandsforhold Området skal spildevandskloakeres. Der udformes et!llæg!l spildevandsplanen som fastlægger området som spildevandskloakeret. Alle kommunens Spildevandsanlæg er ejet og drevet af FFV Spildevand A/S. Varmeforsyning Der er ikke krav om!lslutning!l kollek!v varmeforsyning i lokalplanområdet. Landbrugspligt Lokalplanområdet er omfa$et af landbrugspligt, og jorden har været økologiske dyrket. Landbrugspligten ophæves i forbindelse med vedtagelse af lokalplan Collage som viser grønne tage og facader samt bæredyg!g brug af regnvand. Fra bl.a. Lokalplan Redegørelse 9

10 Miljøvurdering Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for frem!dige anlægs!lladelser!l projekter, omfa"et af Lov om miljøvurdering. Som en første fase skal disse planer screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planernes belastning af miljøet. Denne beslutning skal offentliggøres før den endelige godkendelse / vedtagelse af lokalplanen. Beslutningen fremgår af konklusionen og offentliggøres hermed sam-!dig med offentliggørelse af forslag!l lokalplan. Det fremgår af loven, at der ved planer og programmer, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis de antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Screening Området er ikke en del af et interna!onalt naturbeskyttelsesområde, og lokalplanen giver ikke mulighed for anlægsprojekter der er omfa"et af lovens bilag 3 og 4. Området er delvist omfa"et af kirkebesky"else og der er et mindre naturområde. Lokalplanens bebyggelsesplan sikrer indsigten!l kirken, samt at naturområdet ikke berøres. Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men anvendelse!l boligområde vil ikke være i konflikt med grundvandsinteresserne. Konklusion Det vurderes ikke at lokalplanens virkeliggørelse medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og da den heller ikke berører eller påvirker et interna!onalt naturbesky"elsesområde har Faaborg-Mid%yn Kommunalbestyrelse vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering. Lu&foto af området. 10 Redegørelse Lokalplan

11 Bestemmelser Teksten i venstre spalte er de egentlige bestemmelser, tekst, billeder og illustra!oner i de grå bokse er uddybende forklaringer!l bestemmelserne. 1 Formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: - at give mulighed for etablering af en ny åben-lav og tæt -lav bebyggelse, udformet som en grøn og varieret bebyggelse med naturligt!lkny"ede funk!oner som fællesarealer, opholdsarealer, parkering samt vej- og s!- forløb Ad 1.1 Formålsbestemmelsen er en del af hvad Planloven beskriver som planens principper. Der kan ikke dispenseres fra planens principper. - at sikre at områdets arkitektur opføres i harmoni med landskabet og den øvrige landsby - at bevare og sikre områdets særegne landskabelige træk, herunder et grønt landskabsbånd -at bevare indkig!l Diernæs Kirke ved at undgå bebyggelse og høj beplantning i udvalgte delområder. 2 Afgrænsning og zoneforhold 2.1 Lokalplanområdet omfa"er dele af følgende matrikler 11 f og, Diernæs, Diernæs by, samt alle matrikler der e#er lokalplanens vedtagelse udstykkes herfra. Afgrænses som vist på bilag Området ligger i landzone. I forbindelse med lokalplanens vedtagelse bliver delområde 1 overført!l byzone og delområde 2 bibeholdes i landzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i to delområder: og som er vist på bilag 2, delområderne uddybes yderligere i 3. Ad 2.3 Området opdeles, med det formål at samle bebyggelsen og hermed sikre at en del af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse. Lokalplan Bestemmelser 11

12 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i to delområder (Se bilag 2). Delområde, må kun anvendes!l boligformål med der!l kny"ede funk!oner, fælles funk!oner så som fælleshus samt håndværk og værksteder, som ikke giver anledning!l nævneværdig påvirkning af omgivelserne. Delområde, må kun anvendes!l rekrea!ve formål, jordbrug og ny"ehaver. Herunder shelters og mindre bebyggelse som er nødvendige for husdyrhold, maximum 50 m 2. Ad 3.1 Anvendelsesbestemmelserne er en del af hvad Planloven beskriver som planens principper. Der kan ikke dispenseres fra planens principper. Området opdeles i to delområder sådan at bebyggelsen afgrænses og indsigtslinjerne!l kirken bibeholdes. Hvert delområde får sit eget udtryk, sådan at rummer selve bebyggelsen og der!l hørerende faciliteter. de rekrea!ve muligheder samt mulighed for jordbrug og ny"ehaver. 4 Udstykning 4.1 Delområdet kan udstykkes!l 12 byggegrunde som principskitsen viser på bilag 5. Ad 4.1 Grundene har forskellige former, da de er!lpasset mulighederne i terrænet. 4.2 Grunde må ikke udstykkes mindre end 400 m 2. Inspira!onsskitse fra Friland ( DRs forsøg med nyt boligområde på Djursland), hvor der også er 12 meget forskellige byggegrunde, som adskilles med et tre meter bredt s!areal. Grundene i DRs forsøg er større end grundene i lokalplan , men princippene bag bebyggelsen har mange fællestræk med Torpegårds principper. 12 Bestemmelser Lokalplan

13 5 Vej-, s!- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang skal ske fra Moseto"en, som vist på principskitsen, bilag Der skal etableres interne veje og s!er, e"er principperne vist på bilag 5. Vejene skal udlægges med en bredde på min. 4 m. 5.3 Der skal etableres 18 parkeringspladser (1,5 plads pr. bolig). Parkeringspladserne fordeles mellem de to klynger, og samles i umiddelbar nærhed!l Moseto"en. 5.4 Veje, parkeringspladser og s!er skal udføres i permable belægning. 5.5 Alle veje i lokalplanområdet er private. Ad. 5.4 I forbindelse med anlæggelse af både veje, s!forløb og parkeringspladser, arbejdes der med bæredyg!ge principper, det kan være som rende i vejsiden eller regnvandsbede. Regnvandsscenarier fra Lokalplan Bestemmelser 13

14 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten i delområde må maks. være 35. Fællesarealet kan medtages som en del af bebyggelsesprocenten, dog op!l en grundstørrelse på 700 m 2. Boligbebyggelsen placeres indenfor byggefeltet som er angivet på Bilag Bygningshøjde må maks. være 8,5 målt fra naturligt terræn. Skorstene og antenner er ikke omfa"et af højdebegrænsningen. 6.3 Boligbebyggelse skal placeres i delområde og inden for de byggefelter, som er vist på bilag 3. Carporte, redskabsskure, lader, cykelskure, miljøsta!oner, drivhuse m.v. i delområde må ligeledes kun placeres inden for byggefelterne. Ad. 6.1 Bebyggelse!l boligformål og fællesak!viteter er i delområde. Bebyggelsen er delt i to klynger og følger to byggefelter, sådan at husene understreger kurverne i landskabet. Byggefelterne er angivet som to samlede felter, så der er flere muligheder for at opføre bæredyg!g byggeri i flere henseende. Det kan fx. være som dobbelte huse. Shelters og mindre skure er i delområde, som en del af de rekrea!ve oplevelser. Området er også!l jordbrug og ny"ehaver, 3 området er beliggende i delområde som et særligt ak!v. Delområderne er også beskrevet i Bebyggelsen skal!lpasses det eksisterende terræn. 6.5 I delområde må kun opføres bygninger, som tjener!l områdets anvendelse som fællesareal og rekrea!vt område. F.eks. shelters, stald, tekniske anlæg som pumpesta!on og vandreservoir. Eksempelpå halmhus, der kan harmonere med landsbyens arkitektur Fra 14 Bestemmelser Lokalplan

15 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Facader på al bebyggelse, herunder garager, carporte, udhuse og lignende skal fremstå enten i naturmaterialer (sten, træ, ler, pudset halmhus), glas, blank mur eller pudset/vandskuret mur. 7.2 Tagbeklædningen må ikke udføres i reflekterende materialer. Både glaserede og engoberede teglsten regnes som reflekterende materialer. Eventuelle solenergianlæg kan udføres som en arkitektonisk integreret del af taget eller facaden. Ad. 7.1 Arkitekturen i alle delområder tænkes som bæredyg- #gt og nytænkende byggeri, og i harmoni med nabobygningerne og landsbyens fortælling. For at inspirere #l en mangfoldighed i bebyggelsen er der minimale krav #l bebyggelsens ydre fremtræden, der er primært krav #l at materialevalget er naturmaterialer. En mangfoldighed som sam#dig også giver en særlig fortælling og samhørighed i de to klyngeformede bebyggelser. 7.4 Bygningers facader skal udføres i mørke jordfarver eller ubehandlede. 7.5 Ud over mindre (maximum 0,5 m 2 ) firma- og logoskilte må der inden for lokalplansområdet kun ops#lles fælles oplysnings- og henvisningsskilte. Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende. Eksempel på de klassiske jordfarver Fra Lokalplan Bestemmelser 15

16 8 Ubebyggede arealer 8.1 De fælles friarealer, herunder opholds- og legearealer, skal indre!es og beplantes ud fra en samlet områdedisponering med henblik på at området fremstår som en helhed. 8.2 Det eksisterende terræn skal i videst muligt omfang bevares. Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold "l det oprindelige terræn. Terrænreguleringer tæ!ere på skel end 0,5 m er ikke "lladt. Ad. 8.1 Beplantningen må gerne tage udgangspunkt i lokalområdets beplantning, sådan at området også på den måde bliver en styrkelse af den grønne fortælling. Det betyder at beplantningen skal overvejende bestå af naturligt hjemmehørende træer. 8.3 Hegning skal primært være levende hegn. 8.4 Udendørs oplag i forbindelse med jordbrug må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer. 8.5 Oplag af lystbåde samt uindregistrerede campingvogne og køretøjer må ikke finde sted. 8.6 Lyskilder på ubebyggede arealer skal være afskærmet og nedadvendt, og placeres højst 1 m over terræn. 8.7 Transformere, pumpesta"oner, kabel- og rørskabe og lign. kan etableres på ubebyggede arealer. 8.8 Opsætning af solceller og solfangere på terræn må kun opsæ!es under følgende retningslinjer: Solceller og solfangere skal have en sort kant og må ikke være reflekterende. Solceller, solfangere og rammer må maksimalt gives en højde på 2,5 m over terræn. 16 Bestemmelser Lokalplan

17 9 Forudsætning for ibrugtagning 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er udført kloakering og anlagt veje, s!er og parkering som anført under lokalplanens punkt 5 10 Grundejerforening Ingen særlige bestemmelser 11 Servitu"er Ingen særlige bestemmelser Foto af halmhus fra Fri og Fro bebyggelsen i Odsherred fra h"ps:// Lokalplan Bestemmelser 17

18 12 Retsvirkninger 12.1 Lokalplanens retsvirkninger Bebyggelse og ændring af bebyggelse Når Faaborg-Mid!yn Kommune har vedtaget lokalplanen endeligt, og vedtagelsen er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfa#et af lokalplanen ifølge 18 i Lov om Planlægning, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt ændres i overensstemmelse med planens bestemmelser. Eksisterende lovlige forhold på en ejendom kan fortsætte som hid$l. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i lokalplanen. Dispensa!on Kommunalbestyrelsen kan e%er planlovens 19 dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensa$onen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved $lvejebringelse af en ny lokalplan. En dispensa$on forudsæ#er forudgående orientering e%er planlovens 20, stk. 1, medmindre den e%er kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning, jf. 20, stk. 2. Ekspropria!on Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere private ejendomme eller private re&gheder over ejendomme, når ekspropria$onen er nødvendig for at sikre virkeliggørelsen af en lokalplan, jf. planlovens 47. Erstatning Ejeren af en privat ejendom, der udlægges $l offentligt formål, kan forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, når ejendommen ikke længere kan udny#es på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den fak$ske udny#else af de omliggende ejendomme, jf. planlovens 48. Bestemmelserne i en lokalplan medfører som altovervejende hovedregel ikke erstatningspligt for kommunen. Lavenergi Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra en lokalplans bestemmelser om $lslutning $l et kollek$vt varmeforsyningsanlæg som be$ngelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. 21 a. Servitu"er Private byggeservitu#er og andre $lstandsservitu#er, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitu#er kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. planlovens 15.stk. 2 nr Bestemmelser Lokalplan

19 Vedtagelsespåtegning Vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 8. august 2016 På kommunalbestyrelsens vegne: Chris!an Thygesen Borgmester Helene Bærkmark Kommunaldirektør Lokalplan Bestemmelser 19

20 20 Lokalplan Bilag Bilag 1. Lokalplangrænse og matrikler d N m

21 Lokalplan Bilag 2. Delområder N m

22 22 Lokalplan Bilag 3. Byggefelter 0d N m

23 4. Kirkelinjer og kirkebesky!e Kirkebyggelinje KIrkebesky!elsesområde Kortudsnit fra Kor"nfo som viser både Kirkebyggelinjer og Kirkebesky!elsesområde. Lokalplan Bilag 23

24 5. Principskitse som viser eksempel på udstykning Bebyggelsen er placeret i to klynger som følger linjerne i landskabet. Klyngerne er placeret således at der er et flot kig op "l lansbyen Diernæs. Den mindste klynge trækkes væk fra Moseto#en og samles om gården - sådan at indtrykket er grønt og åbnet når man kører ad Moseto#en mod Diernæs. Grunde udstykkes så de harmonere med terrænet, og e#erfølgende bygningerne - så terrænregulering minimeres. 24 Bilag Lokalplan

25 Plan & Kultur Mellemgade Faaborg Lokalplan

FORSLAG. Lokalplan 2015-5. Bofællesskab Torpegård Diernæs

FORSLAG. Lokalplan 2015-5. Bofællesskab Torpegård Diernæs FORSLAG Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård Diernæs Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra den 18. august 2015 "l den 13. oktober 2015 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Forslag. Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård Diernæs

Forslag. Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård Diernæs Forslag Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård Diernæs Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 18. august 2015 til den 13. oktober 2015 - og efterfølgende

Læs mere

Lokalplan 2015-3. Sommerhusområde Dybskrog

Lokalplan 2015-3. Sommerhusområde Dybskrog Lokalplan 2015-3 Sommerhusområde Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 16. juni 2015 "l den 20. august 2015 Tirsdag den 6. oktober 2015 blev forslaget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 26 l Kommuneplan 2013 Sva.R.4 - Akvitetscenter og naturlegeplads - Svanninge / Millinge

FORSLAG. Tillæg nr. 26 l Kommuneplan 2013 Sva.R.4 - Akvitetscenter og naturlegeplads - Svanninge / Millinge FORSLAG Tillæg nr. 26 l Kommuneplan 2013 Sva.R.4 - Akvitetscenter og naturlegeplads - Svanninge / Millinge Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 12. december 2017 "l den 6. februar

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan Boligområde Skovgaarden Ringe

FORSLAG. Lokalplan Boligområde Skovgaarden Ringe FORSLAG Lokalplan 201704 Boligområde Skovgaarden Ringe Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra den 19. september "l den 14. november 2017 Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger

Læs mere

Lokalplan Boliger på Lensvej, Årslev

Lokalplan Boliger på Lensvej, Årslev Lokalplan 2015-4 Boliger på, Årslev Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 16. juni "l den 28. august 2015 Tirsdag den 10. november blev forslaget

Læs mere

Lokalplan 2014-2. Forsknings- og feltstation Svanninge

Lokalplan 2014-2. Forsknings- og feltstation Svanninge Lokalplan 2014-2 Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15.04.2014 til den 10.06.2014 Tirsdag den 9. september blev

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose)

FORSLAG. Lokalplan Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose) FORSLAG Lokalplan 2016-3 Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose) Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra den 15. marts "l den 10. maj 2016. Indsigelser, ændringsforslag

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr 17-5-9-2016 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE Lille Struevej Bisgårdtoft Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har udarbejdet en lokalplan nr. 1018 for boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 22 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeafgrænsning for Faa.C.2, Faa.C.4, Faa.O.2 og Faa.O.5

FORSLAG. Tillæg nr. 22 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeafgrænsning for Faa.C.2, Faa.C.4, Faa.O.2 og Faa.O.5 FORSLAG Tillæg nr. 22 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeafgrænsning for Faa.C.2, Faa.C.4, Faa.O.2 og Faa.O.5 Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 15. november 2016 "l den 10. januar

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Avl.E.1 Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose) Tillæg nr 16 - Forslag 15.2.2016 1 Hvad er et kommuneplantillæg? KOMMUNEPLAN Kommuneplanen fastsætter

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Boligområde ved Faurshøjvej i Vester Aaby FORSLAG

Boligområde ved Faurshøjvej i Vester Aaby FORSLAG Lokalplan 2009-4 Boligområde ved Faurshøjvej i Vester Aaby FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17.02.2009 til den 14.04.2009 Indsigelser, ændringsforslag

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2010-6. Forslag. Udvidelse af Faaborg Camping

Lokalplan 2010-6. Forslag. Udvidelse af Faaborg Camping Lokalplan 2010-6 Forslag Udvidelse af Faaborg Camping Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget var offentligt fremlagt i 8 uger fra den 16. marts til den 10.maj 2010 Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 5.6 for storparceller på Tambobakken i Thyholm Kommune

Lokalplan nr. 5.6 for storparceller på Tambobakken i Thyholm Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.6 for storparceller på Tambobakken i Thyholm Kommune INDHOLD SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanområdet 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanens indhold 5

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2009 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Offentlighedsperiode Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra den 19.06.2012 til

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere