STORSILDFISKET Vestkysten har Om fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORSILDFISKET Vestkysten har Om fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor"

Transkript

1 UJ{entlige meddelelser for norsk fiske.ribed rift 2. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 18 januar 1911 Nr. 3 stiansand var 18 kr. maalet. gsaa Likeledes fiskes noget i Søndhordland. Norske fiskerier. paa denne kyststrækning har storm og Prisen holder sig derfor lav, mest Uken 8-14 januar snefok hindret først i uken, og den me11em 75 øre og 1 kr. skjeppen hos lyse maane mener man har forringet hermetikfabrikkerne, og endel av fangfangsten de sic1ste nætter. sten, især den blandede vare, anvendes STRSLDFSKET Vestkysten har m fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor det meste været hindret av nytaar foreligger kun sparsomme efter. f a b ri kk er m. v. like ned til 40 øre skj. stormende veil' og sjøgang, og de retninger. N oget er dog optat i Bjugn. lavanger St mo t to l { uken 8/1_14/1 maanelyse nætter menes at forringe 'f' k t 1 h. k S{J. l' og l. u k en før 9965 skj. Sk fangsten. Ukefangsten blev kun 3200 re se noropaa ar l u en maal, totalfangsten 14/ , derav været meget hindret av uveir, og opiset , saltet og tat til gaver over det fangec1e parti foreligger hjemmebruk mtrent samtidig kun fra Dverberg, stk. torsk, hadde man maal i ' og fra endel av Tromsø amts fiskedib i strikter med Fra Finmarken Av ukefangsten er 2800 maal tilført Aalesund, og dette er for det væ berettes om smaa fangster fra de fleste steder langs kysten, bedst synes utbyttet sentligste fisket paa havet utenfor Storholmen vest av Aalesund, mens fang at være for Honningsvaag, Kjelvik og Hj elmsø med middelfangster paa 7 a sten paa Svinøhavet, nahavet og Griphavet er yderst ringe. For Titran var 800 kg. torsk. gsaa for Havøsunel, Gamvik og Finkongkjeilen meldes om det ikke sjøveil' hele uken. Fredag ganske bra fangster og om en liten aften maatte driverne fra Aalesund begyndelse ogsaa fra Berlevaag og trække garnene meget tidlig for del1 Vadsø. tiltagende kuling, desuagtet opnaaddes Tromsø amt har der for Gryllefjord og Holmenvær været landligge enkeltvis optil 70 maal og nat til torsdag optil 120 maal saa der fremdeles mest hele uken; kun enkelte trækninger synes at være meget sild tilstede utfor har fundet sted, saaledes fra lvlefjordvær paa Svensgl'unden med et utbytte Storholmen. Utfor Bergenskysten har nogen baater drevet fra Nautnes og Hegholmen, men fangsten har været yder st av 600 stk. torsk for dampskibe og 350 for skøiter. Priserne holder sig liten, enkelt baat har naadd 6 maal, og for sløiet torsk i 12 øre pr. kg. og for Veiret. Meteorologiske bservatorium beretter: Paa sydkysten blæste der i begync1e]sen av uken frisk sydlig til vestlig vind. nsdag fik man frisk nordenvind med snefok, men senere klart veil'. Lørdag gik vinden igjen om paa syd vest og termometret kom op paa varmegrader. Vestkysten hadde de første dage samme veil' som sydkysten. rrirsdag fik man sterk nord vest og derefter laber nordlig vind, der bragte klarveir og kulde. Lørdag indtraadte frisk sydost med hurtig stigende temperatur og stort nedbørfald. gsaa i det nordenfjeldske var friske sydlige til vestlige vinde fremherskende fra først av. Torsdag blæste der nordenvind og derefter forskjellige vinde av ringe styrke undtagen paa veiret har hindret. For Fedje regner lever i 13 øre pr. liter. Vesteraalen strækningen fra Stat til Vilden, h,,01' man ll:led utsigter. gsaa utfor Utsi re har man hat svak fornemmelse har veiret hindret omtrent hele uken', der lørdag optraadte frisk sydvest der er fremrnødt temmelig mange med regn og høi temperatur. paa drivgarn. Sidste pris i Aalesund fiskere, og priserne har i Dverberg Tromsø amt og Vestfinmarken har var l kr. maalet. været 30 kr. for 100 stk. skrei og 10 øre hat omtrent samme vind og veirforhold pr. liter for leveren. N ogen sammenligning med tidligere aars fiske kan finmal'ken har derimot sydlige til vestlige som elet øvrige nordenfjeldske. øst Storsildfisket Sydkysten (Østlandsfisket) er fremdeles yderst smaat, kun ske, efterat de manglende underretninger om Finmarkens og andre Søndag blæste vinden temmelig sterk, vinde været omtrent eneraaclende. og fangsten til 14/1 er kun 420 maal - hvorav:250 iset og resten hjemmebrukt - mot 5200 i 1910, 850 i 1909 distrikters opfiskede mængde er kommet. men senere med ringe styrke. og 1800 maal i 1908 til omtrent samme tid. Det lille, som er fisket er mest fanget utenfor Kristiansand, dernæst for Arendal, mens man for resten av kysten liketil Fredriksværn kun har ±ormerket litt sild. Sidste pris i Kri- psynet ved Lofotfisket traadte i kraft 16 januar. Beretningero Brislingfisket er fremdeles meget Sildefisket. godt i Stavanger amt især i J0se11- Fr~ led~manded i Bj UgD, dat. lih: fj'orden, Aardals6,orden og vecl Strallcl, _ Garnfiske SkJ01'nfJorden: Denne uke ingen stængning. 1/ 3-1 maal..

2 lg UKENTLGE MEDD:ELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 18 januar 1911 Merker: ;)-6. Pris: llotsilll 8-11 i gamsild uken antages opfisket 2100 maal, derav notsild 1900, gamsild 200 maa1. Alt iset. Tilstede ved ukens slntning: 100 garnbaate med 250 mand, 20 notbruk med 400 mancl og 10 da111pskiber. Telegrammere 010 maml;.i Aalesund ti rlallll1skilje, 45 lllotoruaater, 480 maml, uforandret antal jndenbys kjøpere, ingen fremmede. pslag iJ: Storsildfisket vestkysten: gaar til søndre Søndmøre 2 dampskibe fra Svinøhavet ma31, størrelse 590, pris 8, ellers landligge, stor sjø. Til Aalesund 45 drivere, mest dampskjbe, maal, størrelse 635, pris 9, sterk strøm og storm umuliggjorde fangst paa Svinøhavet, enke1te rik fangst utfor Storholmen. gaaraftes ikke sjøveir. Ved Fedje, Bergenskysten, onsdag hva1syner, fornemmelse paa natsæt Skreifisket. 7 ellers 'leirhindring. pslag 29. Bodø 14/1 : Yttersiden: Fra pslag 15. Hit: Storsildfisket vestkysten: Dverberg og Bø meldes at fisket el' paabe- Ukefang'st 3200, totalfangst maal, derav gyndt, men uveir har sidste uke været hin- iset 88500, saltet , hjemmebrugt derlig. Dverberg el' siden nytaal' opfisket 1910 rerp , i torsk, hvorav hængt Dal:nptran 1909: Kristian- 18 hl., lever 10, rogn 14. Pdser: Fisk 30 kr. sund ukefangst kun 280 maal, sidste nat nogen pr. 100, lever 10 øre pr. liter, rogn 10 kr. faa drivere ute, ubetydelig fangst. Aalesund pr. hl. Tilstede 200 baater, 26 kuttere, 1194 ukefangst 2800 mftal, nat til torsdag 12 c1ampmand. Amtmanden. skibe tilsamm.en 700 maal, igaaraftes tiltagende pslag 31. Tromsø 14/ 1 : Amtets parti 130 kuling 40 drivere maal efter kort tusen, hvorav hængt 5 tusen, damptran 150 drivning. Pris 11. Søndre Søndmøre ubehl., det til nu opfiskede kvantum vil hos Bergs tydelig. Bergenskysten: Nogen drivere til vedkommende kunne opgives først i næste Nautnæs ]1/2-6 maal, 3 til Fedje intet, 5 til uke. Belæg og priser i Torsken omtrent Hægholmen fra 90 sild til 3 maal, størrelse uforandret. Berg 1 dampskib, 16 motor-\ , pris 22 1 / 2, torvført. 9 drivere 2\ baater, 4 seilskøiter, 47 smaabaater; mange mil utfor Utsire svag fornemmelse. dag skøiter endnu ikke i drift. Priser torsk sløiet storm, landligge overalt. 12, hyse 6 pr. kg., lever 13. gaar trækning pslag iJ: Storsildfisket vestkysten:?ptil 6 nætters bruk, skøiter sl~1aat, smaabaater Til Kristiansund lørdag aften 1 c1ampskib fra kg.. Shftamtmanden. Griphavet 54 maal, igaar vendereise for dri- pslag 32. Vadsø 13 /1: Andenes , verne, idag storm, landligge. Loppen , B~rgsfjord 200, Gam~els- pslag / 1 : 0stlandsfiske: gaarnat vær , Nufsf]ord , 0ksfJord 15 drivere nt for Kristiansand maal 5~-10, H~svik, V:=tagan, Sørvær , pris 18, god kvalitet, gode utsigter, 6 driver~ GJæsvær 1 D9:-6 0.0, Ma~sø , H.avø- utfor Risør fra nogen sild til 1 1 /2 maal, størsund 300-5'0, HJelmsø , Honnmgs- rese driver utfor Grimstad kun 100 vaagene, Kjelvik , Kistrand stk. sild, 18 drivere utfor Arendal 1/ ' Dyfj or.d. 200-} 100, Gamvik 300- maal. Tidligere i uken stormhindring. 1000, Fmkongk.181len , Berlevaag slao' l', 13/. 0stla cl fi l'et Fo' K- 900 K' V d 900 _ 't P b /1',n s S>... l - '. ~tnes,a s1 ~ d a stiansand igaar paa grand av snestorm kun tors { l 'g. m man en. faa baater ute maal ialt 20 maal pslag 34. Tromsø 12/1 : Gryllefjord og pris 18. Veil'b~dring igaarafte's. ' Hh:1envær l~ndligge sidste uke g:rundet storm. pslao' /: 0stlandsfisket: Ukefangst MefJol'C~vær ~lrsda~' enkelte trækn~~ger, Svends- 420, tot~lfangst i maal, derav 250 iset, grnnden sk.øl~er 300, dampbaater 000.tal, smaa- res'en hjemmebrukt _ mot 5200 i 1910, 850 baatel' opbl 000 kg. Ellers ~tormlllndret. i 1909, 1800 i 1908 omtrent samtidig. For Sbftamtmanden. Kristiansand uke fangst 240 maal, fredag 95 pslag 36. D~erberg 14/t=, Til vinterfisket drivere 1-2 mil av ksø maal, Telegrammer. Sildefisket Bohuslen. pslag 4. 11/ 1 : Sildefisket Bohuslen: ntet igaar, Rtormende 'leir. pslag 4. 13/ 1 : Sildefisket Bohuslen: gaar intet for uvei1'. pslag 4. 14iJ: Sildefisket Bohuslen: gaae rigt fiske sydligste og mellemste del av kysten. Fris 6-8 kr. hl. pslag 4. 15/ 1 : Sildefisket Bohuslen: Ukefangst 49800, totalfangst 14 / hl. mot i 1910, i 1909, i Totalsaltning 4907 tønder mot 5111 i 1910, 5677 i Sidste pris 6-8 kr. hl. Godt fiske fredag og lørdag formic1llag, lørdag eftermiddag hindrec1e u veil'. pslag /1: Sildefisket Dolmsl<:311: g-aar intet for storm. Markedsberetninger mo Telegrammerg Saltsildmarkedet. pslag 1. 14/ 1 : Norges sildelagere 31/] anslaaes til mest fiskepakkec1e tønder mot i 1909, i 1908 og i Derav fetsild, vaarsild, slandssild, 43 Nordsjøsilcl, storsild, optalt vrakerdistriusvis: Trondhjem , Kristiansund , Aalesund , Bergen , Haugesund 1: , Kristiania , Tromsø 263, Svolvær 2823, Bdø 4200, Sandnessjøen 430, Rørvik 560, Florø 3300, Kopervik og Skudesnes 1050, Stavanger 1750 ialt. A v skaaren sild, skjære3ill1, smaasild desuten tønder mot 2H 517 i 190H, i 1908, i pslag 1. 1G/ 1 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer Hamburg : Saltsild overalt enc1nu stille, priserne uforanc1ret. U ganet slo sild stkr. i tønden, 2()-28 knap, , 23-24, , 20 A6., liten interesse, skotskbellandlet , , ,16. eif, norsk behandlet liten eller ingen interesse. er ankommet 100 garn og lmebaater med en størrelse , pris 18, lørdag sma,t. besætning av 510 mand, 15 kjøpere. Fra Arendal ukefangst 162 maal, pris 16, lørdag l1ytaar opfisket torsk, hvorav drivere ingfm fangst. Ved Grimstad, Risør, saltet, 3000 sei, smaafisk. 18 hl. dal?p- Kragerø, Fredriksværn ubetydelig fangst. medicintran, 14 hl. rogn, 10 hl. lever. Pnse:' torsk kl'. 30 pl'. 100, sei kr. 20 pr. 100, anden fisk kr..g pr. kg. Lever 10 øre, rogn 10 kr. F ersksildmarkedet. pl. hl. Leverholdighet 350 pr. hl. fiskevegt, 280 pr Uveir hindret bedriften sidste uke. pslag 2..1 /1: Fiskeriagenterne telegraferer: Hull 5000 kasser storsild 11/12 sh. Utenlandske fiskerier G Lensmanden. Uken 8-14 januar, Hamburg: Haralds stol'sildpris feilag-tig, solgt pslag 36. Bøstad 1411: Borge: Denne 7 3 / 4-14 Jf6. kassen. uke nogen garntrækninger, tildels flere nætters, garn liner fangst enkeltvis optil 180 skrei, pslag 2. 11/1: Fiskeriagenterne telegrapartiet endnu ikke nævneværdig. Sildefisket i Bohuslen. rriltrods ferer: Hull: 6500 kasser storsild 10/11 sh. Lensmanden. Hamburg: 287 kasser smaasild, 13 A6. kassen, for det delvis slette veil' opfiskec1es i delvis usolgt. pslag 36. Bø i Vesteraalen 14 / 1 : Fisket uken hl., hvorvec1 totalkvantumet er kommet op hl. pslag 2. 12/ paabegyndt, men uveir hindret. gaar trækning gammelt bruk med tildels godt utbytte, 1 : Fiskeriagent Westergaanl 2 nætters bruk mindre. Partierne uvæsentlig, opgives næste uke. Belæg 26 kuttere 95 baater 684 mand. Lens111anden. Storsildfisket. pslag /1: Storsildfisket vestkysten: Storm. og landligge overalt siden søndag, kun 3 dampski.be fra Aalesund ute, sid ste nat ubetydelig fangst. Veiret opklarende, men ingen drivere utreist. pslag /1: Storsildfisket vestkysten: gaar tilstede i Kristiansund 65 drivgarnsdampskibe, 38 motorbaater, 52 seilfartøier og g lægtere som salter, 3 dampskibe som iser, 31 kjøpere paa land, 1810 m8nd; i Romsdalsværene 55 motorbaatel', 3 kjøpere paa land, telegraferer: Hamburg--Altona: gaar 3500 kasser storsild 8-9.i6. kassen. mot ifjor, i 1909 og pslag 2. 12/ 1 : Fiskeriagent Westergaard i Den samlede saltning telegraferer: Hamburg--Altona : 6011 kasser storsild 8-111/ utgjør kun 4907 tdr. mot 5111 ifjor 2 A6. kassen. pslag 2. 14/ 1 : FisJ:eriagent J 011n8en telegraferer Hull: 5100 kasser storsild 12/13 sh. og 5677 i kassen. Fra c1 e for ene c1 e state r. The pslag /1: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: 2900 kasser storsild, 10 sh. karsen. Fisbing Gazette, New-York, for 24 pslag 2. 14/1: Fiskeriagent Westergaard c1esember gjengir dette kontors mec1- telegraferer: Hambnrg--Altona: 3024 kasser storsild / 4, 312 smaasild /2 A6. c1elelse D, at aarets maluelfangst i kassen. Norge, tønder, omgjort til pslag 2. ]5/1: Fiskeriagent vvestergaard cl l l. ca. telegraferer: Hambnrg-Altona: Uketilførsel eksportpakke e tønc er nm utgjør 6800 kasser svensk sild H;-l L lf) 348 stor sild / 2 J!6. kasren. '

3 18 januar 1911 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN , ;-----' ,,- pslag 2: 1 /1: Fiskel'iagent Johnsen telegraferer: Hull: 2500 kasser svensksild 16 sh. kassen. pslag 2, 17/ 1 : Fiskeriagent Westel'gaal'c1 telegl'afel'erer: Hamburg-Altona: 6000 kasser svensksilc1, J&, kassen. ferskfiskmarkedet 1(lipfiskmarkedet. pslag 5. 1~/1: Konsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: Solgt 100 kvintal norsk, 100 islandsk, 260 fæl'øisk, beholdning 100 islandsk, 300 fæl'øisk, uforandrede priser. Santander : Salg 75 norsk, beljldning 50, uforandret pris. k'vista kurser: Paris 10765, London Konsulatberetninger. Norges oplysningskontor for næringsveiene offentliggjør under 4 januar 1911 følgende beretning av den 8 desember 1910 fra generalkonsulatet i Rio de Janeiro angaaende klip:fiskmarkedet i tiden fra den 15 til den 30 november dette tidsrum ankom følgende partier klipfisk til Rio de Janeiro: 1910 blev der til Stettin ialt ind- ket er den største aarlige import av ført tdr. sild, et tal, som ikke norsk sild siden Stettins import har været naadd i noget tidligere aar. av sild i de sic1ste 5 aar har stillet Fra Norge indførtes telr., hvil- sig saaleeles: Gammel fetsild... tdr Ny fetsild Skjæresild.,..,..,, Vaar- og slosild l pslag 3. 11/1: Fiskeriagent Westergaarc1 telegraferer: Hamburg-Altona: Ceres 106 kasser fisk hyse 28]/2--31, kveite psla'g 3. 12/ 1 : Fiskel'iagent Westergaarc telegraferer: Hamburg-Altona: Maguus 102 Norsk sild ialt tdr kasser fisk hyse 26 3 / 4-313/ 4, kveite 66-90, sei 113/ Britisk sild,... tdr pslag ,/1: Fiskeriagent Westergaard Hollandsk sild telegraferer: Hamburg-Altona: Castor 192 kasser fisk, hyse 25 1 / / 2, secl1nda 14-24, Tysk sild kveite 50-96, flyndre Svensk sild alt tdr Stettins beholdninger av sild ved utgangen av de samme aar utgjorde: Gammel fetsild... tdr. 3 l 357 l Ny fetsild Skjæresild l 753 l Vaar- og slosild l '-'--- Norsk sild ialt tdr Britisk sild tdr. Hollandsk sild.,.. Tysk sild... Svensk sild ] l l ~------~ ~- alt tdr Solgt, men endnu paa lager (ikke optællet) ~ tis. tdr Via Hamburg 1400 kasser med damp- Lageret var saaledes nu ved nytaarsskibet derfor været fast. Der ventes imid Hohenstaufen og 60 kasser skiftet noget større end ifjor, men det lertid flere tilførsler i den nærmeste med dampskibet Santa Ursula. kan ikke forøkes meget ved tilførsler fremtid, og tilbudet vil sandsynligvis Via Bremen 675 kasser med damp- hverken fra Holland, Storbritannien atter bli rikeligere. Sidst betaltes her skibet Crefeld. eller Tyskland, da beholdningerne i for skj æresild 26 ~t 24 Ab., alt efter Via Liverpool 1365 kasser med damn- disse lande er temmelig begrænset. størrelsen. skibet Cervantes og 550 kasser m~c11 msætningen i fetsilc1 lot i elen Av va a l' s i l d er behovet elækket for c1ampskibet Colbert. første halvdel av desember maanecl en tid fremover, og i betragtning av Via New York 2726 fater med damp- intet tilbake at ønske, men da juleskibet den for denne sildesorts vedkommende BYl'on. dagene nærmet sig, blev forretningen temmelig fremskredne aarstic1 vil der msætningen var regulær. Som de- efterhvert roligere. For garnsilden neppe igjen vise sig nogen sterkere taljpriser kan noteres: tapte interessen sig, især da kvaliteten efterspørse1. Noteringerne dreier sig 43 ~t 44 mill'. pr. fat av rt1erket C. R. C. av de selest tilførte partier ikke var fortiden om Ah a Jffr;. ] ~L 40 for andre merker fra fuldt saa god som tidligere i sæsonen. S los i d. Tilfø1's1erne har mest Gaspe. For prima fast pakket og regelmæssig bestaat av norsk behandlet vare med 34 ~t 35 sortert notfetsild betaltes sidst i Stettin: KKK 32 i\ 33 Jfb., KK 32 ~t peixling. et llø1e1'e stykketal pr. td. end ca. 500, 37 ~t 38 kasse skotsk :fisk. men behovet fol' disse størrelser er 36 ~ Ab., K 30 ~t norsk fisk, efter 32 Jf&., MK 23 tt 26 Ab., yc1erst litet, og størsteparten hal' man M 19 ~t 22 olb., MC 16 ~1 kvaliteten. 17 Jffr;.. For derfor maattet ta paa lager. Av norsk prima garnsild noteres et par mark Beholdningen anslaaes til kolli. Kursen var 16 cl ~t 16 1 / 4 d pr. milreis. N orgos oplysningskontor for næringsveiene offentliggjør under 11 januar 1911 følgende beretning fra konsulatet i Stettin, datert den G dennes. mindre. For de største merker er kjøpelysten liten paa grund av det store tilbud av slosild, men forøvrig gjør man regning paa et tiltagende behov i nærmeste uker. s kj ær es il d hersker der en forbigaaenc1e lmaphet, og markedet har behandlet vare med stykketal pr. fastpakket td. er kun smaa partier kommet paa markedet, og den har fundet rask avsætning til 27 fl 25 J/&. ogsaa i størrelsen har der fundet flere salg sted til 23 a 21 ~lb. Skotsk pakket slosild av størrelsen blev sidst betalt mod 22 a

4 23-18 'UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 18 januctl ~ 21 jl&., men paa grund av de rikelige Fra Norge direkte kg stoldisk tilbud er den mindre efterspurt klipfisk Størrelsen er derimot bedre Stoldiskmarkedet har i de sidste efterspurt ; den solgtes senest til 24 uker været temmelig rolig, da kona 23 J/&. sumen under høitiden er ringe og der Av slandssild har kun en ube- her fl'efindes betragtelige lagre. Eftertydelighet været omsat til 24 a 23 J&.; spørslen her var derfor liten, og blev for denne vare findes der her kun der for kvaliteten alm. hollænder leilighetsvis kjøpere. betalt lire Man tror dog De andre sildesorter noteres for at priserne vil hæve sig, da en større tiden som følger: Crownfulls J& konsum forutsees for kommende maa ~ , crownlargespents 28 Jf&., ned. den sidste tid blev der fra Yarmouth fulls ej11r; a 38.00, mat- Bergen utbudt 1909 fanget vare og fulls Jfb a 37.50, matties Jb., vistnok til priser av 8-10 lire under holl. superior Jfb., sortierte sidste aars (1910) fisk. For kvalia Jlb., prima J{r; a 3500, teten Bremois hvorfor fra Bergen følge indberetning fra vicekonsulatet Vigo har sardinfisket i furløpne uke i Galicien været daarlig. Santander har der intet fiske fundet sted. følge meddelelse fra vicekonsulatet i Gijon har sardinfisket i Asturiell i forløpne uke været daarlig. Fra legationen i Havana, dat. 3 /12 : Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 19h2-29h2 meddeles følgende: ndførselen androg til 928 kasser. Priserne var ifølge Revista ficial for norsk fisk $ 9.75 og for skotsk $ Kurser: London 60 div.., / 8 % P. Paris 3 div / / 4 % P. Hamburg 3 div / 8-5 % P. kleine Jf& , tysk superior Jl{r;., blir forlangt lire og italiensk sortierte &., prima Ab., hvorfor lire er her fortiden kleine Jf& , alt ufortolc1et, tysk ingen interesse. pgave sild selvfølgelig toldfri. 1 ldipfisk kunde. for kvaliteten S-lover fersk sild avsendt fra Trondhjem 'land Haddocks (St. Pietro) gjøres en station i tiden 29/ 12 til 4/ 1 Fra generalkonsulen i Lissabol1, forretning, dog maatte det være ut- Til norske stationer kg. bl'. datert den 2 januar Siden valgt vare, cl a de sidste leveringer utenlandske do 'l generalkonsulatets sidste klipfiskrap- ikke har været tilfredsstillende. Tils kg. bl'. port av 16 f. m. har dampsk. Fridtjof og dampsk. Røskva bragt hertil den 20 og 21 f. m. henholdsvis 600 og 58 tons norsk klipfisk. Fra Konsulen i Neapel, dat. 30 desember Fiskemarkedet i Neapel i desember maaned1910. Tilførslerne til herværende marked i desember: tiden 5h til 11/1. Fra konsulen i Messina, dat. l januar ndførsel av stokfisk og Til norske stationer kg. bro utenlandske do~37 ~-,-_,_, klipfisk til Messina fra 1-31 desembr. Beholdningen av norsk vare anslaaes idag til ca. 300 tons stor fisk, l engelsk damper fra Hull pgave Tils kg. bl'. 1910: der opnaal' rs pr. kg. stokfisk, 2 engelske dampere fra over brisling og smaasild tilført Stakvintal (a 60 kg.) og ca. 27 tons Liverpool kg. klipfisk, 4 ita- vanger i tidsrummet 2/1 _7/1' smaafalden fisk, der sælges for lienske dampere fra Genua med rs kg. klipfisk, 2 ungarske dampere fra Bris- Pris Smaa- Pris Av skotsk fisk forefindes ca. 9 tons fi Hvorfra ling pr. ~ild l pr. Genua kg. klip sk. skj. skj. skj. skj. stor fisk, der betinger lyessina grossisters salgspris pr. 100, og 6 tons smaafalden vare, der betales med rs Stokfisk, hollandsk vestre lire 126 kg. fob. Messina - told betalt -: Stavanger amtl Av fransk fisk lagrer her ca. 12 fet 128 Røkt tons stor fisk, der sælges for rs italiensk Torvført l kv. mager Beholdningen av newfoundlanc1sfisk ! -._ ~ Klipfisk, ny Gaspe, kv. er uttømt. 100 Desuten 2290 skj. blanding a St. J ohn's, ekstra god 95 Røkt. Portugisisk fisk opnaar ca. rs V ærdi brisling.... kr Vicekonsulatet i porto Fra generalkonsulen i Bilbao, dat., smaasild.... l blanding.... l har under 31 f. m. indberettet: 9/1: mport og omsætning av klipfisk Dampsk. Fridtjof' ankom hertil fra 1h _7 h, alt pr. kvintal a 50 kg., kr forrige uke med 96 tons norsk klipfisk. androg til: Beholdningen her anslaaes til: Bilbao. Solgt 850 norsk, 400 islandsk, 70 færøisk. Beholdning pr. 7/1 300 tons norsk og 1270 tons new~ Bris~ Pris smaa- Pris foundlandsk fisk hvorfor priserne noteres fra: 100 norsk, 200 :islanc1sk og 560 færøisk. Hvorfra ling pr. sil~ pr: skj. skj. skj. skj. Prisen for lste sort opgaves notert Rs l 000 pr. kvintal norsk til ptas. 54 for norsk, 53 for islandsk S. B.-hus amt og rs pr. kvintal og 60 a 63 for færøisk. Stavanger amt newfoundlandsk fisk. Santander. Salg 725 norsk. Be- holdning pr. 7/ norsk. Tils , Prisen for lste sort opgaves notert Røkt til ptas. 54 for norsk. Krydret pe:e~~s~f~r;rpt~~f~~~r:f; m:~~ij Torvført. '~i J3~~;_

5 - - i Totalsum 18 jan UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 10 Norges sildelagere pr. 31 desember =======~==';===';:='=='~=~=~==~~'---'~=''';'==~=~===, 1 1 Eksport- Fiske- Fetsild V,'11'. slandssild '~.' 2 Storsild pakket pakket Bdsaall~s, l ( --, 'll ~,~ ~u~ ' Ansjos Byer og distrikter ny v ~ ~ ny slmaren skjæresild ling i ny gammel: Z ~ sild smaasild Tromsø Svolvær Bodø Sandnessjøen Rørvik Trondhjem Kristiansund ~Aalesulld..., e, - florø... '. - Bergen... '1'246981/4 Haugesund... ' Kopervik l Skudenes(... - ~ Stavanger... '1 - Kristiania _ _ l i l ! / l l 050 l i Tilsam--n-en /-41~ '-1-1-]-4-4' /4-1-, ~~ :, J - Desuten 2590 skjepper blanding fra Stavanger amt a 0.75 pr. skjeppe. Røkt. venstaaende er mottat av hermetikfabtikkerne. Desuten er eksportert 4000 skjepper fersk i is og solgt til fodermelfabrik 8000 skjepper a 0.40 pr. skjeppe. V ærdi av brisling... kr smaasild...,: blanding..., l øvrige brisling ='----''' Tils. kr Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, 13 januar Baade dampmedicintran og industrielle sorter fast. Priserne omtrent ufoandret. Jeg noterer: Bruttosalgspriser. Jf6J. 106 l 08 80/85 70/75 55/60 44/45 42/43 Damptran, koldkl. Lofots Raamedicintran Blank torsketran Brunblank do. Blank industri el.... Brunblank do Sæltran, lys efter farve og lugt.... Do., brunblank.... Do., brun.... Brun levertran.... Sildetran, lys.... Do., brunblank.... Do., brun.... Hvaltran, uraffinert nr. l Do., 2 Do., 3 Do., /47 43/44 33/ /2 43/44 41/42 33/ Tilførslen av brisling og smaasild til Stavanger i (Sammendrag av de ukenclige opgaver). Brisling Smaasild Bland. skj. skj. skj ) ) ) Fra Stavanger amt S. Bergenh Lister og Mandals amt N. Berg.h. amt Kristianiafj fængt, kr fot almindelig hollænder, kr for fyldig vestrefisk og kr. 17 for tynd vestre. Finmarksrundfisk betales med kr. 10 a 11 efter kvalitet og sortering. Paa s i de m a l' k ed e t har fetsild fremdeles været omsat til kr. 1Q for de 4 største merker. Storsild har været betalt med kr. 9 ~t fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, 16 januar Røkt Krydret Tilførselen av saavel fersk- som salt- Marineret fisk var meget knap i forrige uke, naar Saltet undtages endel sendeiser smaapale Torvført _~ (mort) fra Florøkanten Priserne holder sig av den grund Værdi... kr temmelig høie paa de fleste gangbare fiskesorter, og kan jeg idag notere for: Gj ennemsnits- Kr. pr. kasse pris pr. skj. kr l Fersk storsild, uten is Samlet værdi kr iset Bergens markedspriser for fiskevarer. Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Medd81t av handelsforeningens fhy. sekretær). Bergen, 14 januar Paa tr a n m[a r k ed e t har koldklaret damptran vær~t søkt til kr. 92. Raa medicin sta ar uforandret i kr. 86. Bruntran har senest opnaadd kr. 32. run d fi s k borttages resterne til de gamle priser: kr for sam- 1) Heravfiskedes 7789?:> skj. brislilig, skj. smaasild og 1077 skj. blanc1ing i tidsrnmrnet ]/1-]5/2; resten fra ]/.,--3lJl'!.' Øre pr. stk. storsei, rund Øre pl'. kilo rødfisk (uer)) prima hyse, prima kveite, midd. med hode smaa Nysaltet torsk, letsaltet brosme, lange, sei, ]4-15 Utsigterne synes at være meget gode dette stormfulde veil'. Cc.. ~ c._. _ccc_.. _c_.c

6 20 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKElUBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 18 januar Hll En gros priser. Hamburg-Altona fisl<eauktioner. Tilførsel 543 kasser norsk fisk og kasser sild. Laks... pr. % Do. sekunda.... Tert... '.... ørret, stor.... Do. middels.,.... Do. smaa.... Kveite, stor 30 tji opover Do. stor midd % Do. middels tji Kveitebarn 8 CfF nedover Hyse, stor.... Do. smaa...,.... Do. sekunda.... Flyndre, stor...,.... Do. middels...,. Do. smaamiddels... Do. smaa.... Do. Nordlands.... Rødtullger.... Pigvar.... Storsei.... Aal.... Torsk, smaa.... Hummer.... Makre, pr. styk Storsild... pr. kasse Do. sekunda.... Fetsld.... Smaasild.... 0stlandssild.... Svensksild Skotsksild.... Engelsksild /4-29 1/ / / / Jfb / / / / / ' ~ ~-_.._~ Hamburg, 14 januar Westergaard. tieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). f~v'~~!~~il ha~~~,';;; lil Hvad der fiskes l uken, men anmeldes forsent hl at komme med, optages l følgende ukes rapport. Hf H (Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) l, 'J., A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces), Dampmedicintran (Co el liver oil) hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars..., maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli - desember 1)., tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salted, seapackeel) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the vvest Coast) ny sæson maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni - desember 1 ),, tell'., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barres, salted, seapackec1) 5. slandssild indkommet til norske havne... ~ tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landeel in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. lvakrelfisket ved c10rgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from thenorth-sea, salted for export to Ameriea)?? i o ??? o o ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring usecl fresh i s not included.) 2) Al makrel, som el' forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, med fresh o]' exp. in ice or sa-hed for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertryk av disse ll1eddelelser maa Fiskets Gang angives som kilde.

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere