Betinget købsaftale for Campusgrunden, Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betinget købsaftale for Campusgrunden, Horsens"

Transkript

1 Betinget købsaftale for Campusgrunden, Horsens mellem Horsens Kommune og [ ] vedrørende etagemeter byggeret til [formål anføres, når udbud er gennemført] på Campusgrunden, Horsens

2 2/15 Indholdsfortegnelse 1. Præambel Campusgrunden Byggerettigheder Udarbejdelse af forslag til plangrundlag Ejendomsbyrder mv Geotekniske forhold, forurening mv Trafik og parkeringsforhold Byggemodning og byggepladsforhold Forsyningsforhold Byggepligt og tilbagekøbsret Forbud mod videresalg Overtagelsesdag Købesummen Garanti Moms Gæld udenfor købesummen Medarbejdere Refusionsopgørelse Berigtigelse Betingelser Retten til materiale Generelt... 14

3 3/15 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Udbudsbrev af den 29. oktober 2014 med bilag Tingbogsattester for matriklerne omfattet af Ejendommen, samt byrder tinglyst på Ejendommen Grundkort og matrikelkort for matriklerne omfattet af Ejendommen Tekniske specifikationer for Ejendommen i form af: Notat om byggeretter Notat vedrørende parkering Parkeringsstrategi, Horsens Kommune, april 2007 Notat om trafikale forhold og affaldshåndtering Notat om Campus-grunden og Midtbyen Geoteknisk rapport nr. 1, Orienterende undersøgelse 2008 Ledningsplan, varmeforsyning Ledningsplan, vandforsyning Ledningsoplysninger og ledningsplan, elforsyning Ledningsplan, spildevand og regnvand Forslag til servitut fra Horsens Vand A/S

4 4/15 Mellem Horsens Kommune CVR-nr Rådhuset Rådhustorvet Horsens ("Sælger") og [Den vindende tilbudsgiver] ("Køber") er der indgået denne betingede købsaftale om etagemeter byggeret til [formål anføres, når udbud er gennemført] på Campusgrunden, Horsens ("Købsaftalen"). 1. Præambel 1.1 Sælger har udbudt en køberet til Campusgrunden, Horsens ("Ejendommen") ved udbudsbrev af den 29. oktober 2014 med tilhørende bilag, jf. Bilag 1. Udbuddet er gennemført, idet Sælger har som vision, at Ejendommen skal omdannes til et uddannelsesmæssigt kraftcenter i midten af Horsens, som kan understøtte Horsens som en by med et attraktivt, integreret og sammenhængende undervisningsmiljø. 1.2 Udbuddet er gennemført i henhold til lov om kommunernes styrelse, 68, og bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme, samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i udbudsbrev af den 29. oktober 2014 med tilhørende bilag, jf. Bilag Køber er på baggrund af sit tilbud af den [dato] valgt som den vindende tilbudsgiver, og Køber har valgt at udnytte køberetten til Ejendommen, hvorfor Sælger med henblik på realisering af Campusgrunden, overdrager Ejendommen med etagemeter byggeret til [formål anføres, når udbud er gennemført] til Køber. 1.4 Udover erhvervelsen af rettighederne og forpligtelserne i relation til Ejendommen, har udbuddet medført, at Køber i et tæt samarbejde med Sælger har tilvejebragt en helhedsplan ("Helhedsplanen") gældende for blandt andet Ejendommen.

5 5/15 2. Campusgrunden 2.1 Ejendommen er beliggende Andreas Steenbergs Plads 4, 8700 Horsens, og består af matr. nr. 1075, Horsens Bygrunde og matr. nr a, Horsens Bygrunde. Som Bilag 2 er vedlagt tingbogsattester af den 29. oktober 2014 for matriklerne omfattet af Ejendommen samt byrder tinglyst på ejendommene. Som Bilag 3 er vedlagt Grundkort og matrikelkort for matriklerne omfattet af Ejendommen. 2.2 Sælger har forud for udbuddet omfattende Ejendommen udarbejdet Tekniske specifikationer for Ejendommen, jf. Bilag 4, i form af: Notat om byggeretter Notat vedrørende parkering Parkeringsstrategi, Horsens Kommune, april 2007 Notat om trafikale forhold og affaldshåndtering Notat om Campus-grunden og Midtbyen Geoteknisk rapport nr. 1, Orienterende undersøgelse 2008 Ledningsplan, varmeforsyning Ledningsplan, vandforsyning Ledningsoplysninger og ledningsplan, elforsyning Ledningsplan, spildevand og regnvand 3. Byggerettigheder 3.1 På Ejendommen skal der opføres i alt etagemeter i form af [formål anføres, når udbud er gennemført] i overensstemmelse med Helhedsplanen. 3.2 Etagearealet for byggerettighederne opgøres i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. Ved opgørelse af byggerettighederne medregnes dog ikke kældre, tagterrasser (helt eller delvist inddækkede), altaner (helt eller delvist inddækkede) og balkoner (helt eller delvist inddækkede), altangange, parkeringsarealer for biler og cykler og eventuelle sekundære rum (teknikrum, affaldsrum, depotrum og lignende), samt ubebyggede overdækkede arealer i portåbninger og under udhæng. 3.3 Køber udarbejder i overensstemmelse med Helhedsplanen projektbeskrivelse for Købers byggeri på Ejendommen ("Projektet"), der skal godkendes af Horsens Kommune og vedlægges Købsaftalen som bilag. Køber er forpligtet til at opføre et byggeri, som opfylder kravene fastlagt i Projektet, Helhedsplanen samt Købsafta-

6 6/15 len, herunder krav fastsat i de Tekniske specifikationer for Ejendommen, jf. Bilag Hvis Købers byggeri overstiger byggerettighederne, skal Køber hurtigst muligt orientere Sælger herom. Køber kan kun opføre byggeri på Ejendommen ud over byggerettighederne, hvis parterne indgår særskilt skriftlig aftale herom. 4. Udarbejdelse af forslag til plangrundlag 4.1 Køber iværksætter udarbejdelse af forslag til plangrundlag, herunder lokalplan, som muliggør opførelse af Købers byggeri på Ejendommen. 4.2 Ved udarbejdelse af forslaget til plangrundlaget er Køber forpligtet til at overholde de krav til Ejendommen, som fordres i Helhedsplanen, de Tekniske specifikationer for Ejendommen, jf. Bilag 4, og Købsaftalen i øvrigt. Desuden skal forslaget til plangrundlaget udarbejdes under hensyntagen til Horsens Kommunes planparadigmer og tilhørende standarder. 4.3 Forslaget til plangrundlag skal sendes til Horsens Kommune senest [frist anføres af Horsens Kommune på grundlag af Købers forslag til forventet proces- og tidsplan for Ejendommen] efter indgåelse af Købsaftalen. Køber indleder dog umiddelbart efter indgåelse af Købsaftalen en dialog med Horsens Kommune for at planlægge planprocessen. 5. Ejendomsbyrder mv. 5.1 Køber er forpligtet til at respektere byrder, herunder deklarationer og servitutter, tinglyst på Ejendommen på tidspunktet for underskrift af Købsaftalen, jf. Bilag Køber er videre forpligtet til at respektere andre deklarationer og servitutter mv., med eller uden pant, der efter Sælgers vurdering er nødvendige i forbindelse med Helhedsplanens gennemførelse samt i forbindelse med eventuel udstykning, kommunal ejendomsprojektering og gennemførelse af byggeri, herunder vedtægter for grundejerforeninger, vedtægter for spildevandslaug, deklaration om affaldshåndtering, deklaration om offentlig tilgængelighed, deklaration om spildevand mv., deklaration om parkeringsforhold, deklaration om byggepligt, tilbagekøbsret og forbud mod videresalg, mv., jf. også nedenfor. [Omfang og karakter afklares så vidt muligt i forbindelse med Helhedsplanens tilvejebringelse inden Købsaftalens indgåelse]. Deklarationerne og servitutterne tinglyses med prioritet

7 7/15 forud for al pantegæld, og den indbyrdes prioritetsstilling mellem deklarationerne og servitutterne fastlægges af Sælger. Medmindre andet fremgår af Købsaftalen, er Køber dog ikke forpligtet til at tåle ændringer, som medfører en væsentlig indskrænkning i byggerettighederne, jf. punkt 3. Medmindre andet fremgår af Købsaftalen, er Køber ligeledes ikke forpligtet til at tåle ændringer, som medfører en væsentlig fordyrelse eller forsinkelse af Projektet, ligesom Køber ikke er forpligtet til at acceptere ændringer, som medfører en væsentlig forringet brugsværdi for Køber. 5.3 Som Bilag 5 vedlægges forslag til servitut fra Horsens Vand A/S, der snarest forventes tinglyst på Ejendommen. 5.4 Ejendommen overdrages fri for lejemål og andre brugsrettigheder. 6. Geotekniske forhold, forurening mv. 6.1 Sælger har forud for udbuddet foretaget undersøgelser af Ejendommens geotekniske forhold. Resultaterne fremgår af de Tekniske specifikationer for Ejendommen, jf. Bilag 4. Hvis der konstateres forhold på Ejendommen vedrørende geotekniske forhold og fundamentsrester, som Køber ikke har eller burde have kendskab til på baggrund af Købsaftalen, herunder de Tekniske Specifikationer, jf. Bilag 4, og disse forhold fordyrer Købers byggeri, udarbejder Køber en opgørelse over omkostningerne til overvindelse af sådanne forhold. Hvis Købers omkostninger ekskl. moms til foranstaltninger forbundet med de uforudsete hindringer vedrørende geotekniske forhold og fundamentsrester for Ejendommen overstiger 1 % af købesummen ekskl. moms, godtgør Sælger den del af omkostningerne hertil, som overstiger 1 % af købesummen ekskl. moms, jf. dog punkt 6.6 nedenfor. 6.2 Sælger har forud for udbuddet fremlagt kendte oplysninger om fyldet i jorden på Ejendommen. Der henvises til de Tekniske specifikationer for Ejendommen, jf. Bilag 4. Hvis der konstateres forhold på Ejendommen vedrørende forurening, som Køber ikke har eller burde have kendskab til på baggrund af Købsaftalen, herunder de Tekniske Specifikationer, jf. Bilag 4, og disse forhold fordyrer Købers byggeri, udarbejder Køber en opgørelse over omkostningerne til bortskaffelse af sådan uforudset forurening. Hvis omkostningerne til bortskaffelse af uforudset forurening ekskl. moms vedrørende Ejendommen overstiger 1 % af købesummen ekskl.

8 8/15 moms, godtgør Sælger den del af omkostningerne hertil, som overstiger 1 % af købesummen ekskl. moms, jf. dog punkt 6.6 nedenfor. 6.3 Hvis Køber konstaterer fortidsminder på Ejendommen, og dette fordyrer Købers byggeri på Ejendommen, udarbejder Køber en opgørelse over omkostningerne til overvindelse af sådanne forhold ekskl. moms. Hvis Købers samlede omkostninger hertil ekskl. moms overstiger 1 % af købesummen ekskl. moms, godtgør Sælger den del af omkostningerne hertil, som overstiger 1 % af købesummen ekskl. moms, jf. dog punkt 6.6 nedenfor. 6.4 Hvis Køber konstaterer hindringer, som beskrevet i dette punkt 6 med underpunkter, og Køber vurderer, at det kan føre til, at der vil blive fremsat krav mod Sælger om refusion, er Køber forpligtet til straks at orientere Sælger herom. 6.5 Med henblik på at begrænse de samlede omkostninger vedrørende Ejendommen mest muligt er Sælger berettiget til at deltage i forhandlinger med relevante myndigheder mv. Endvidere er Sælger berettiget til at anvise afværgeforanstaltninger, der kan begrænse det samlede tab, som Køber er forpligtet til at følge. Køber er dog ikke forpligtet til at følge afværgeforanstaltninger for Ejendommen, (i) som medfører indskrænkning i byggerettighederne, jf. punkt 3, eller (ii) som nødvendiggør ændringer i Købers byggeri på Ejendommen, som fordyrer eller forsinker byggeprocessen på Ejendommen, eller (iii) som medfører en forringet værdi eller anvendelighed af byggeriet for Køber på Ejendommen, eller (iv) som på anden måde indebærer en fordyrelse for Køber på Ejendommen. 6.6 Hvis det samlede refusionsbeløb efter dette punkt 6 med underpunkter, som Sælger er forpligtet til at betale til Køber, forventes at overstige 10 % af købesummen for Ejendommen ekskl. moms, er Sælger berettiget til at træde tilbage fra Købsaftalen. Parterne er enige om at afklare dette spørgsmål tidligst muligt efter, at det forventede refusionsbeløb kan opgøres med henblik på at aftale, hvorvidt Sælger vil udnytte retten til at træde tilbage på de i denne bestemmelse fastlagte vilkår. I så fald skal Sælger betale Køber de dokumenterede eksterne omkostninger vedrørende Ejendommen, som Køber har afholdt i tillid til opfyldelsen af Købsaftalen. Hvis Køber har betalt købesummen, er Sælger forpligtet til at tilbagebetale købesummen med tillæg af renter på 3 % p.a. 6.7 Købers krav efter dette punkt 6 med underpunker skal fremsættes skriftligt over for Sælger senest 1 år efter overtagelsesdagen for Ejendommen, efter hvilket tidspunkt Købers krav bortfalder.

9 9/ Udover hvad der fremgår af dette punkt 6 med underpunkter, påtager Sælger sig intet ansvar for Ejendommens geotekniske forhold og konstruktioner mv., forureningsmæssige stand, fortidsminder eller jordens bonitet i øvrigt. 7. Trafik og parkeringsforhold 7.1 [Afklares ved Helhedsplanens tilvejebringelse. Ved fastsættelse af købesummen for byggerettighederne er det forudsat, at Køber ikke skal etablere parkering på Ejendommen. Hvis Horsens Kommune i forbindelse med Helhedsplanens tilvejebringelse vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at Køber skal etablere parkering på Ejendommen (dette forudsættes i givet fald at skulle ske i form af parkering i konstruktionen og/eller parkeringshus og i mindre omfang som overfladeparkering), vil købesummen for byggerettighederne blive reduceret med kr. 500,00 ekskl. moms pr. etagemeter byggeret, jf. punkt 13 nedenfor. Der henvises til de Tekniske specifikationer for Ejendommen, jf. Bilag 4.] 8. Byggemodning og byggepladsforhold 8.1 [Købers og Sælgers byggemodningsforpligtelser for Ejendommen og byggepladsforhold på og omkring Ejendommen afklares ved Helhedsplanens tilvejebringelse. Der henvises til de Tekniske specifikationer for Ejendommen, jf. Bilag 4.] 9. Forsyningsforhold 9.1 [Købers og Sælgers forpligtelser og rettigheder vedrørende Ejendommens forsyningsforhold afklares ved Helhedsplanens tilvejebringelse. Der henvises til de Tekniske specifikationer for Ejendommen, jf. Bilag 4.] 10. Byggepligt og tilbagekøbsret 10.1 Køber respekterer, at der på Ejendommen udarbejdes og tinglyses en deklaration vedrørende frister for Købers byggeri i henhold til Helhedsplanen og Sælgers ret til at tilbagekøbe Ejendommen, hvis Køber ikke overholder de pågældende frister. [Udarbejdes i forbindelse med Helhedsplanens tilvejebringelse.]

10 10/ Forbud mod videresalg 11.1 Køber er uberettiget til at videresælge Ejendommen eller del heraf uden at have færdigopført byggeri på Ejendommen i overensstemmelse med Købssaftalen, medmindre særskilt aftale herom indgås med Sælger Køber respekterer, at der på Ejendommen tinglyses deklaration herom. 12. Overtagelsesdag 12.1 Overtagelsesdagen for Ejendommen fastsættes til den 1. i måneden efter, at alle Købsaftalens betingelser, jf. punkt 20, er opfyldt eller frafaldet Fra overtagelsesdagen henligger Ejendommen i enhver henseende for Købers regning og risiko, medmindre andet fremgår af Købsaftalen. 13. Købesummen 13.1 Købesummen fastsættes til kr. [udfyldes, når købesummen kendes] ekskl. moms Købesummen er fastlagt på baggrund af følgende priser pr. etagemeter byggeret: Købesummen for byggeetagemeter med henblik på anvendelse til uddannelsesformål eller offentlige formål på Ejendommen udgør kr ,00 ekskl. moms pr. etagemeter byggeret. Købesummen for byggeetagemeter med henblik på anvendelse til ungdomsboliger på Ejendommen udgør kr ,00 ekskl. moms pr. etagemeter byggeret. Ved fastsættelse af købesummen for byggerettighederne er det forudsat, at Køber ikke skal etablere parkering på Ejendommen. Hvis Horsens Kommune i forbindelse med Helhedsplanens tilvejebringelse vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at Køber skal etablere parkering på Ejendommen (dette forudsættes i givet fald at skulle ske i form af parkering i konstruktionen og/eller parkeringshus og i mindre omfang som overfladeparkering), vil købesummen for byggerettighederne blive reduceret med kr. 500,00 ekskl. moms pr. etagemeter byggeret Fra købesummen fratrækkes Købers erlagte vederlag, kr. [udfyldes, når vederlagets størrelse kendes], for køberetten i henhold til optionsaftalen, der har ført til

11 11/15 Købsaftalens indgåelse. For det tilfælde, at Købsaftalen måtte bortfalde af årsager, der ikke skyldes Købers forhold, tilbagebetales vederlaget for køberetten til Køber Købesummen reguleres, således at etagemeterprisen reguleres fra den [datoen for Købers tilbud] og indtil overtagelsesdagen i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset. Reguleringen baseres på stigningen i nettoprisindekset fra tidspunktet for Købssaftalens indgåelse til 2 måneder før overtagelsesdagen Købesummen fordeler sig således: Grund kr. [ ] I alt kr. [ ] 13.6 Købesummen deponeres på overtagelsesdagen på deponeringskonto i Sælgers bank Sælger skal senest 3 dage før overtagelsesdagen udstede eventuel momsfaktura til Køber på Købers betaling af købesummen Fra overtagelsesdagen tilfalder renter af deponerede beløb Sælger. Købesummen og kontantdepot forrentes med den rente, som tilskrives deponeringskontoen Den deponerede købesum står til sikkerhed for ethvert krav, som Sælger måtte få mod Køber i henhold til Købsaftalen Den berigtigende advokat er berettiget til ved træk på deponeringskontoen at foranledige betaling af følgende: Forfalden refusionssaldo i Købers favør. Beløb, som ifølge Købssaftalen skal betales af Sælger. Beløb, som ifølge Købsaftalen skal modregnes i købesummen. Sælgers andel af handlens omkostninger. Disse betalinger kan dog tidligst ske, når Købers adkomst er fri for præjudicerende anmærkninger, eller hvis depositar indestår for, at sådanne kan slettes Købesummen frigives til Sælger alene med fradrag af de anførte udgifter, når endeligt skøde på Ejendommen er tinglyst uden præjudicerende anmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. 14. Garanti

12 12/ Køber stiller ved underskrift af Købsaftalen anfordringsgaranti svarende til 50 % af købesummen. Garantien skal være udstedt af et anerkendt dansk pengeinstitut. Garantien og garantistiller skal kunne godkendes af Sælger. Køber er alternativt berettiget til at stille kontant deponering på et tilsvarende beløb eller anden sikkerhed, forudsat at den anden sikkerhed kan godkendes af Sælger. 15. Moms 15.1 Købesummen tillægges moms i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. 16. Gæld udenfor købesummen 16.1 Køber overtager ingen gæld udenfor købesummen, medmindre andet fremgår af Købsaftalen. 17. Medarbejdere 17.1 Sælger erklærer, at der på overtagelsesdagen ingen ansatte er med tilknytning til Ejendommen, og at intet krav på løn mv. kan rettes mod Køber Sælger skal skadesløsholde Køber for enhver omkostning, krav, tab og ansvar, som Køber kan ifalde i relation til medarbejdere eller personer ansat i relation til Ejendommen forud for overtagelsesdagen. 18. Refusionsopgørelse 18.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende Ejendommens indtægter og udgifter. Refusionssaldoen betales kontant ved påkrav. 19. Berigtigelse 19.1 Handlen berigtiges af Sælgers advokat, Torben Brøgger, Bech-Bruun Advokatfirma, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C, der udfærdiger skøde, refusionsopgørelse

13 13/15 mv., og som forestår tinglysning af skødet og de i Købsaftalen anførte deklarationer og servitutter Af omkostninger ved handlens berigtigelse skal Køber betale tinglysningsafgift til skødet, deklarationer og servitutter og omkostninger til egen advokat Endeligt skøde udfærdiges af Sælger, og Køber er efter påkrav fra Sælger forpligtet til at tage endeligt skøde på Ejendommen uden unødigt ophold, når betingelserne herfor er opfyldt. 20. Betingelser 20.1 Overdragelsen af Ejendommen er fra Sælgers side betinget af følgende: 1. At Køber stiller garanti eller alternativ sikkerhed i overensstemmelse med punkt 14 ovenfor. 2. Horsens Byråds godkendelse af overdragelsen af Ejendommen senest den [frist fastsættes i forbindelse med Helhedsplanens tilvejebringelse]. 3. Horsens Kommunes godkendelse af Projektet senest den [frist fastsættes i forbindelse med Helhedsplanens tilvejebringelse]. Hvis én eller flere af betingelserne ovenfor ikke er opfyldt eller frafaldet af Sælger på tidspunktet for de for betingelserne anførte frister, kan Sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele Køber, at Købsaftalen bortfalder, uden at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden i den anledning Overdragelsen af Ejendommen er fra såvel Købers som Sælgers side betinget af følgende: 1. At der senest den [dato anføres af Horsens Kommune på grundlag af Købers forslag til forventet proces- og tidsplan for Ejendommen] foreligger endeligt, upåanket og upåankeligt plangrundlag, der muliggør realisering af Købers projekt på Ejendommen, jf. punkt 4 ovenfor. Hvis betingelsen ovenfor ikke er opfyldt eller frafaldet på tidspunktet for den anførte frist, kan én part, der ikke har frafaldet den påberåbte betingelse, uden ugrundet ophold skriftligt meddele den anden part, at Købsaftalen bortfalder, uden at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden i den anledning.

14 14/ Retten til materiale 21.1 Køber skal ved Købsaftalens bortfald, herunder ved manglende opfyldelse af én eller flere af betingelserne i punkt 20 ovenfor, vederlagsfrit udlevere det på dette tidspunkt værende projektmateriale vedrørende Helhedsplanen, som er udarbejdet af Køber og dennes rådgivere. Dette gælder dog ikke, hvis Købsaftalens bortfald skyldes Horsens Kommunes forhold Sælger skal til enhver tid være berettiget til at benytte dette materiale, herunder ved gennemførelse af et nyt udbud Hvis Sælger måtte blive mødt med berettigede immaterialretlige krav, herunder vedrørende brugsrettigheder, i anledning af materialet, er Køber forpligtet til at skadesløsholde Sælger i enhver henseende. Køber skadesløsholder Sælger for eventuelle udgifter forbundet med prøvelse af, om et immaterialretligt krav er berettiget, herunder retsafgift, advokatomkostninger og sagsomkostninger, og Køber er i muligt omfang berettiget til at indtræde i eventuelle sager desangående. 22. Generelt 22.1 Alle bilag vedlagt Købsaftalen udgør en integreret del heraf Ingen ændringer til Købsaftalen og Købsaftalens bilag er gyldige, medmindre disse er skriftlige og tiltrådt af parterne Hvis en bestemmelse i Købsaftalen af en ret eller andet kompetent organ måtte blive anset for at være ugyldig, retsstridig eller ikke at kunne håndhæves i nogen jurisdiktion, skal den pågældende bestemmelse ikke anses for at være en del af Købsaftalen og skal ikke have indvirkning på håndhævelsen af den resterende del af Købsaftalen. Parterne er dog enige om at ændre Købsaftalen, således at intensionerne ved indgåelsen af Købsaftalen opfyldes bedst muligt Købsaftalen er underskrevet i to ligelydende eksemplarer, hvoraf hvert eksemplar skal betragtes som en original Ingen bekendtgørelser vedrørende vilkårene for Købsaftalen skal ske af eller på vegne af nogen af parterne uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke ikke unødigt skal tilbageholdes eller forsinkes.

15 15/15 Dato: [ ] For: Horsens Kommune Navn: Navn: Dato: [ ] For: [ ] Navn: Navn:

Betinget købsaftale. Havnearealerne Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune

Betinget købsaftale. Havnearealerne Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune Aarhus Juni 2016 Sagsnr. 029774-0362 tb/fkr/kkp mellem Odder Kommune og [ ] vedr. del af matr.nr. 22bo, Halling By, Halling, beliggende Havnegade 2, 8300 Odder (Havnearealerne) 2/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Optionsaftale. mellem. Horsens Kommune. vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens. UDKAST 29. oktober 2014

Optionsaftale. mellem. Horsens Kommune. vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens. UDKAST 29. oktober 2014 Optionsaftale mellem Horsens Kommune og [ ] vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai 1801,

Læs mere

Køberetsaftale. Mellem Horsens Kommune. Vedrørende køberet til matr. nr d og 1023 b, Horsens Bygrunde.

Køberetsaftale. Mellem Horsens Kommune. Vedrørende køberet til matr. nr d og 1023 b, Horsens Bygrunde. Køberetsaftale Mellem Horsens Kommune og Vedrørende køberet til matr. nr. 1023 d og 1023 b, Horsens Bygrunde. Indholdsfortegnelse Parterne Køberetten til Ejendommen, del 2 Vederlag for køberetten Godkendelse

Læs mere

Betinget købsaftale. Strandvillagrundene Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune

Betinget købsaftale. Strandvillagrundene Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune Aarhus Juni 2016 Sagsnr. 029774-0362 tb/fkr/kkp mellem Odder Kommune og [ ] vedr. matr.nr. 23cc, 23cd, 23ce, 23cf, 23cg, 23ch, 23ci, 23cj, 23ck, 23cl, 23cm, 23cn, 23co og 23bø Halling By, Halling (Strandvillagrundene)

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Betinget købsaftale. mellem. Skanderborg Kommune. vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Aarhus November 2016

Betinget købsaftale. mellem. Skanderborg Kommune. vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Aarhus November 2016 Aarhus November 2016 Sagsnr. 019047-0041 jep/mab/cbl Betinget købsaftale mellem Skanderborg Kommune og [ ] vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Ejendommen...

Læs mere

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012 Notat Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter BILAG til indstillingen DBH Bassin 7 Den 19. september 2012 Aarhus Kommune Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Bilag: Beskrivelse

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Betinget købs- og entrepriseaftale

Betinget købs- og entrepriseaftale Aarhus November 2016 Sagsnr. 020789-0092 tb/mab/kkp Betinget købs- og entrepriseaftale Aarhus Kommune og [ ] Grundareal ved Åboulevarden under Sankt Clemens Bro, Aarhus 2/16 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg, beliggende Adelgade 36, 8660 Skanderborg.

vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg, beliggende Adelgade 36, 8660 Skanderborg. Den bevaringsværdige del Aarhus Juli 2017 Sagsnr. 019047-0040 jep/jep/cbl 4.juli 2017 Betinget købsaftale mellem Skanderborg Kommune og [ ] vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg,

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. Mellem. Aarhus Kommune. Vedrørende Byvej 21 og 21A, 8330 Beder

BETINGET KØBSAFTALE. Mellem. Aarhus Kommune. Vedrørende Byvej 21 og 21A, 8330 Beder 15.3.17 BETINGET KØBSAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Vedrørende Byvej 21 og 21A, 8330 Beder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Ejendommen... 5 3. Købers bebyggelse... 5 4. Ejendommens stand... 6

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem J. NR.: 104395 SAMARBEJDSAFTALE Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion ( Samarbejdsaftalen ) Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi & Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000 Helsingør CVR-nr. 64502018 (herefter

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Vilkår for prøvehuse 2014 for salg af villagrunde Anna Christiane Vej)

KØBSAFTALE (Vilkår for prøvehuse 2014 for salg af villagrunde Anna Christiane Vej) KØBSAFTALE (Vilkår for prøvehuse 2014 for salg af villagrunde Anna Christiane Vej) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse

Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse Tønder Kommunes salg af grunde sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 med tilhørende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby.

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966 Offentligt udbud af ejendommen matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. I henhold til bekendtgørelsen nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde til erhvervsgrund til parkeringsplads mm. i forbindelse med opførelse af dagligvarebutik og beboerhus

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til Parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde på ca. 3.281 m² Beliggenhed: Malmparken 17 2740 Skovlunde K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Betinget købs- og entrepriseaftale

Betinget købs- og entrepriseaftale Aarhus Februar 2016 Sagsnr. 020789-0092 tb/mab/kkp Betinget købs- og entrepriseaftale Aalborg Kommune og [ ] Budolfi Plads, Aalborg 2/26 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Udarbejdelse af det planmæssige

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere