Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0071 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0071 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0071 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 71 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift {SWD(2014) 39 final} DA DA

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift 1. INDLEDNING I henhold til artikel 59 i Rådets forordning nr. 904/2010 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift skal Kommissionen senest den 1. november 2013 og derefter hvert femte år forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om forordningens anvendelse. Denne rapport er den første siden vedtagelsen og ikrafttrædelsen af rådsforordning nr. 904/2010. Nævnte forordning er en omarbejdning af den tidligere Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 og giver medlemsstaterne yderligere redskaber til et øget administrativt samarbejde for at fremme bekæmpelsen af momssvig. Den omarbejdede forordning skulle i væsentlig grad forbedre de retlige rammer for det administrative samarbejde og fungere som et vigtigt redskab i bekæmpelsen af momssvig. Forordningen indførte især visse nye ordninger med hensyn til: kvaliteten af oplysningerne i databaserne oprettelsen af Eurofisc-netværket, der muliggøre en multilateral, hurtig og målrettet udveksling af oplysninger vedrørende momssvig indførelsen af en feedback-mekanisme automatiseret adgang til databaser i andre medlemsstater. Kommissionen ønsker at understrege, at rapporten bør ses som en mulighed for at samle medlemsstaternes erfaringer med sigte på at forbedre ordningernes funktion og anvendelse. (artikel 49, stk. 1) I denne rapport vurderes det administrative samarbejdes funktion inden for de nuværende retlige rammer med særligt fokus dels på en analyse af, i hvor høj grad tidligere henstillinger er blevet taget i betragtning for at styrke det administrative samarbejde, dels på anvendelsen af de nye ordninger, således at det kan vurderes, om de har været effektive. Desuden kigges der i rapporten på nye idéer inden for det administrative samarbejde om moms, f.eks. fælles revisioner. Denne rapport bør ikke blot betragtes som en oversigt over anvendelsen af forordningen som sådan, men i højere grad som grundlag for en løbende og struktureret dialog mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne for at forbedre effektiviteten af det administrative samarbejde på momsområdet med det specifikke formål at bekæmpe momssvig mere effektivt. Det skal også bemærkes, at denne rapport udgør en del af en større pakke af dokumenter om emnet. For nylig, nemlig den 19. september 2013, offentliggjorde Kommissionen en undersøgelse for at kvantificere og analysere momsgabet. Momsgabet for de 26 medlemsstater blev vurderet til at beløbe sig til ca. 193 mia. EUR i 2011, hvilket svarer til ca. 18 % af den moms, der teoretisk skulle betales, eller 1,5 % af BNP af disse medlemsstater. Som påpeget i rapporten bør momsgabsbeløbet ikke kædes direkte sammen med svig og unddragelse, idet tallet også omfatter virkningerne af DA 2 DA

3 simple fejl (statistiske eller rapporteringsmæssige, f.eks. i nationalregnskabsstatistik) samt finansiel insolvens og betalingsproblemer. Men som det også klart fremgår af andre undersøgelser, er momssvig fortsat et alvorligt problem for medlemsstaterne. Derfor kommer denne rapport på det rigtige tidspunkt, da den giver et overblik over, hvordan medlemsstaterne anvender de redskaber for administrativt samarbejde og bekæmpelse af momssvig, som forordningen giver dem. Ud over denne rapport offentliggør Kommissionen en anden rapport om opkrævning og overvågning af moms i henhold til artikel 12, stk. 3, i Rådets forordning 1553/89 (den såkaldte artikel 12-rapport). Undersøgelsen af momsgabet giver sammen med de to rapporter fra Kommissionen et overblik over det problem, som momssvig stadig udgør i EU, samtidig med at der også kigges på, dels hvordan medlemsstaterne håndterer dette grænseoverskridende problem med de redskaber, de tilbydes via EU-lovgivningen om administrativt samarbejde på momsområdet, dels hvilke momsopkrævnings- og kontrolprocedurer der anvendes i medlemsstaterne, således at de kan vurdere risici og indkredse muligheder for at forbedre deres nationale kontrol- og opkrævningsordninger for moms. Endelig kan denne rapport ikke ses uafhængigt af den bredere kontekst med den samordnede strategi til forbedring af bekæmpelsen af momssvig, som der blev gjort rede for i Kommissionen foregående meddelelse om emnet 1, samt Kommissionens meddelelse om momssystemets fremtid på vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem 2. I sidstnævnte meddelelse anføres det i tiltag 14, at Kommissionen vil sikre og overvåge, at foranstaltningerne til bekæmpelse af svig gennemføres fuldt ud, og afrapportere om effektiviteten heraf og om behovet for yderligere tiltag i Tilsvarende henvises der under tiltag 16 til muligheden for at etablere en grænseoverskridende EU-revisionsgruppe, som kan gøre multilateral kontrol lettere og bedre, mens det under tiltag 19 angives, at Kommissionen fortsat vil følge arbejdet i Eurofisc og tilskynde medlemsstaterne til at udbygge dette redskab yderligere til at finde nye systemer for svig eller forhindre, at de udvikles. 2. INFORMATIONSKILDER, DER ER ANVENDT VED VURDERINGEN AF ANVENDELSEN AF FORORDNING NR. 904/2010 Da denne rapport skulle vise, hvordan de nationale skattemyndigheder i praksis anvender de forskellige instrumenter for administrativt samarbejde og bekæmpelse af momssvig, kunne der kun foretages en evaluering på grundlag af et betragteligt input fra medlemsstaterne. Forud for udarbejdelsen af denne rapport mente Kommissionen derfor, at den bedste måde, hvorpå man kunne indhente de nødvendige oplysninger til brug for en bred vurdering af det administrative samarbejde som omhandlet i den nye forordning, var at sende et spørgeskema til medlemsstaterne. Det arbejdsdokument fra 1 2 Meddelelse fra Kommissionen, En samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af momssvig i Den Europæiske Union, KOM(2008) 807 endelig af KOM(2011) 851 af DA 3 DA

4 Kommissionen, som ledsager denne rapport, indeholder en detaljeret oversigt over medlemsstaternes besvarelser af spørgeskemaet 3 og en analyse heraf. Medlemsstaterne fik også mulighed for at uddybe en række svar i spørgeskemaet og generelt tilkendegive deres mening om det administrative samarbejde på momsområdet og om mulighederne for forbedring. Imidlertid var der kun én medlemsstat, der viste interesse for at videreføre en diskussion med Kommissionen om spørgsmålet. Kommissionen har også indsamlet oplysninger fra de drøftelser vedrørende administrativt samarbejde og bekæmpelse af skattesvig, der har fundet sted under en lang række møder i ekspertgruppen vedrørende strategien for bekæmpelse af skattesvig (ATFS) og møderne i Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde (SCAC), samt fra Eurofisc-netværkets årsrapporter. En anden interessant informationskilde har været de årlige statistikker, som medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 49, stk. 3, i forordning (EU) nr. 904/2010. Især er statistikkerne for 2011 og 2012 indgået i en række konklusioner. 3. VIGTIGSTE RESULTATER 3.1. Udveksling af oplysninger efter anmodning (artikel 7-12) Problemer, der blev identificeret i den foregående rapport I den foregående rapport om det administrative samarbejde 4 blev der identificeret en række problemer i forbindelse med udveksling af oplysninger. Der var bl.a. tale om problemer i den bistandssøgte medlemsstat, som var blevet bemærket af den bistandssøgende medlemsstat, og som vedrørte identifikation af det centrale forbindelseskontor (CLO), for sene besvarelser og manglende besked om forsinkelser i overholdelsen af tidsfristen for besvarelse af anmodninger om udveksling af oplysninger. Den afgørende faktor i en effektiv udveksling af oplysninger er, at der findes et effektivt internt forvaltnings- og proceduremæssigt system i de enkelte medlemsstater, således at der kan sikres en korrekt og rettidig behandling af sådanne anmodninger om oplysninger. Det viser sig, at der ikke længere er nogen problemer med identifikationen af CLOkontaktpunkter eller de enkelte forbindelseskontorers ansvarsområder. Det er dog fortsat sådan, at de relevante oplysninger, der er til rådighed på CIRCABC-webstedet (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens kommunikations- og oplysningsressourcecenter for forvaltninger, virksomheder og borgere), skal opdateres løbende. For så vidt angår besvarelsernes rettidighed og proceduren for meddelelser, viser det sig, at mange medlemsstater stadig ikke er i stand til at svare inden for den fastsatte frist, og at de bistandssøgende medlemsstater kun sjældent underrettes om årsagerne hertil. Statistikkerne viser, at det samlede antal sene besvarelser er nået op på et medlemsstater besvarede spørgeskemaet, som blev sendt sammen med brev den RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift, KOM(2009) 428 endelig af DA 4 DA

5 uacceptabelt niveau (ca. 43 %). Problemet er mere eller mindre alvorligt afhængigt af medlemsstat, men den overordnede situation skal forbedres, og der skal især tages hensyn til medlemsstaternes egne forslag (se nærmere i afsnit 3.1.3). Kommissionen finder, at det er op til medlemsstaterne at handle på dette område. I nogle medlemsstater kan forsinkede svar forårsage alvorlige problemer, hvis der er en retlig frist for revision, eller hvis der er brug for oplysningerne omgående, f.eks. i tilfælde af svig, eller når der gælder en frist for afgiftsansættelse. For at bistå medlemsstaterne med at forbedre udvekslingen af oplysninger er der udarbejdet nye e-formularer. Disse nye e-formularer er nu indført, og Kommissionen forventer, at det vil gøre det lettere for skatteforvaltningerne at behandle anmodningerne hurtigere. Desuden skulle den nye mulighed, som medlemsstaternes kompetente myndigheder har fået for at få automatisk adgang til bestemte typer oplysninger i andre medlemsstaters databaser, kunne medføre, at antallet af anmodninger om "standardoplysninger" mindskes kraftigt, og at det administrative samarbejde lettes og fremskyndes, således at der frigøres tid og ressourcer til en indgående behandling af mere komplekse anmodninger Anmodninger om oplysninger og om administrative undersøgelser (artikel 7) Artikel 7 i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 indeholder bestemmelser om medlemsstaternes mulighed for at sende anmodninger om oplysninger og anmodninger om administrative undersøgelser til hinanden. I de fleste medlemsstater har næsten alle anmodninger om oplysninger udløst en administrativ undersøgelse. Det ser ud til, at der bliver gjort god brug af den bedste praksis 5, der er godkendt af SCAC for at undgå unødige administrative byrder i denne sammenhæng. Der er kun blevet afvist ganske få anmodninger om at gennemføre en administrativ undersøgelse. Der er nogle specifikke og gyldige grunde til, at en administrativ undersøgelse baseret på artikel 7 i forordningen undertiden kan vise sig at være vanskeligere at udføre for en skattemyndighed end en indenlandsk administrativ undersøgelse, f.eks. fordi der mangler relevante og tydelige oplysninger i anmodningen efter artikel 7, eller anmodningen skal oversættes. Disse faktorer kan forårsage store forsinkelser i besvarelsen af sådanne anmodninger. Kommissionen er dog overbevist om, at i det mindste problemet med oversættelse i høj grad vil blive løst efter indførelsen i juli 2013 af den nye e-formular, hvor de fleste oplysninger kan gives i faste rubrikker Frist for meddelelse af oplysninger (artikel 10 12) Fristen for meddelelse af oplysninger er fastsat i artikel i forordning 904/2010. Den er enten 3 måneder eller 1 måned. For at sikre en effektiv bekæmpelse af momssvig og en korrekt momsopkrævning er det vigtigt for medlemsstaterne at udveksle oplysninger hurtigst muligt. I forbindelse med den foregående rapport oplyste alle medlemsstater, at de rådede over et overvågningssystem ved hjælp af deres intranet eller anden specifik software for at følge op på sådanne anmodninger; det er normalt det centrale forbindelseskontor, som overvåger processen. 5 Se SCAC arbejdsdokument nr DA 5 DA

6 De seneste statistiske data, der er modtaget fra medlemsstaterne, viser dog klart, at langt de fleste medlemsstater stadig har problemer med at overholde fristen for alle anmodninger, og at de er klar over svaghederne i deres interne administration og procedurer. Nogle medlemsstater har taget eller agter at tage konkrete foranstaltninger til at afgive mere rettidige svar. Den konklusion, at den manglende overholdelse af fristerne for at besvare anmodninger om oplysninger skyldes interne faktorer (som f.eks. manglende ressourcer), blev allerede anført i den foregående rapport om det administrative samarbejdes funktion. Den omarbejdede forordning omfattede visse nye elementer på baggrund af de forslag, der på det tidspunkt blev stillet for at afhjælpe disse mangler, som f.eks. at give direkte adgang til visse data i de nationale databaser, men det gælder dog fortsat, at problemet skal løses på forvaltningsniveau i medlemsstaterne. Dette kan f.eks. opnås ved at gøre de lokale embedsmænd mere bevidste om behovet for at prioritere disse anmodninger i deres planlægning, ved direkte kontakt med kontaktpunkterne i andre medlemsstater for at løse problemer, eller ved at anerkende de lokale embedsmænds indsats i evalueringer af deres arbejde osv. Et af de vigtigste elementer i karruselsvig er transaktionernes hastighed og den måde, hvorpå "forsvundne forhandlere" forsvinder efter en erhvervelse inden for EU. Derfor er det afgørende med en hurtig og gnidningsløs udveksling af oplysninger for at stoppe denne form for svig. Kommissionen mener, at overholdelse af fristerne i forordningen er et grundlæggende punkt, som skatteforvaltningerne skal overholde. Visse medlemsstater halter helt klart bagefter i denne kontekst. Forudsætningen for, at det administrative samarbejde kan lykkes, er nødvendigvis, at denne tendens vendes, og at der gøres en øget indsats fra medlemsstaternes side for at give nøjagtige og rettidige svar på anmodninger om oplysninger fra deres kolleger i andre medlemsstater. For at hjælpe hermed vil Kommissionen undersøge spørgsmålet yderligere med medlemsstaterne og om nødvendigt bilateralt med de enkelte skatteforvaltninger. Kommissionen mener, at medlemsstaterne omgående skal tage skridt til at sikre, at deres nationale procedurer sikrer, at anmodninger om oplysninger besvarede rettidigt Udveksling af oplysninger uden forudgående anmodning (artikel 13-15) Listen over kategorier, der er omfattet af udveksling af oplysninger uden forudgående anmodning, er blevet reduceret i Kommissionens nye gennemførelsesforordning nr. 79/ Som følge heraf opretholdes der i artikel 2 i denne forordning nu kun 2 kategorier, for hvilke der automatisk bør udveksles oplysninger, idet medlemsstaterne dog har mulighed for at afstå fra at deltage i en sådan automatisk udveksling af oplysninger. Reduktionen af listen betyder også, at alle medlemsstater betragter de resterende kategorier som vigtige oplysninger, for hvilke det er nyttigt/nødvendigt med en automatisk udveksling af oplysninger for at sikre en korrekt momsopkrævning og -kontrol. Det er derfor indlysende, at medlemsstaterne kun bør afstå fra at udveksle visse oplysninger i ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde. 6 EUT L 29 af , s. 13. DA 6 DA

7 I henhold til "artikel 4 meddelelserne" fra medlemsstaterne afstår et mindretal fra at deltage i automatisk udveksling af oplysninger vedrørende ikke-etablerede afgiftspligtige personer, enten fordi de har tekniske vanskeligheder med at få fat i disse oplysninger, eller fordi de mener, at indsamlingen af oplysninger påfører dem en uforholdsmæssig stor administrativ byrde. Disse oplysninger anses for nyttige, da de supplerer de data, der skal udveksles inden for rammerne af momsrefusionsdirektivet. Desuden er oplysninger vedrørende ikkeetablerede afgiftspligtige personer også relevante i forbindelse med direkte beskatning. På grundlag af samme "artikel 4 meddelelser" afstår ti medlemsstater fra at deltage i automatisk udveksling af oplysninger om nye transportmidler (navnlig biler), fordi de mener, at de ikke har adgang til eller har indsamlet disse oplysninger, eller at indsamlingen af sådanne oplysninger vil pålægge skatteyderne nye forpligtelser eller føre til en uacceptabel forøgelse af de administrative og finansielle byrder. Som allerede nævnt ovenfor, er udvekslingen af begge typer oplysninger dog yderst nyttig og nødvendig for medlemsstaterne, så de kan sikre en korrekt beskatning og bekæmpe svigagtige transaktioner, især i forbindelse med nye transportmidler. Der er ikke adgang til disse oplysninger på nationalt plan, og derfor er det afgørende at indhente oplysninger fra andre medlemsstater, hvor leverandørerne er etableret. Selv om artikel 14 giver medlemsstaterne mulighed for at afstå fra at deltage i denne automatiske udveksling af oplysninger i behørigt begrundede tilfælde, har visse medlemsstater ikke givet nogen begrundelse for ikke at deltage. Da de fleste medlemsstater finder, at de oplysninger, der modtages, er nyttige og gavnlige i forbindelse med både risikoanalyse og kontrol, er Kommissionen af den opfattelse, at medlemsstaterne bør indføre effektive procedurer til at indhente data for de forskellige kategorier og ikke afstå fra at deltage i denne automatiske udveksling. Dette er allerede blevet nævnt i Revisionsrettens beretning fra 2008 om det administrative samarbejdes funktion 7. Medlemsstater, der ikke er i stand til at indsamle oplysninger om nye transportmidler, anbefales at stifte bekendtskab med god praksis i andre medlemsstater, som er aktive på dette område, f.eks. Belgien, som har tilbudt andre medlemsstater at udveksle erfaringer med indsamling af oplysninger om sådanne transaktioner. Kommissionen beklager, at nogle medlemsstater fortsat afstår fra at udveksle sådanne oplysninger, især da listen over data, som denne udveksling af oplysninger gælder for, er blevet reduceret betydeligt Feedback (jf. artikel 16) Feedback er en ny foranstaltning, der blev indført i forordningen i 2012 efter anmodning fra flere medlemsstater. De mener, at feedback vil hjælpe forvaltningen med at håndtere svagheder i procedurerne og motivere skatterevisorerne til at forbedre de udvekslede oplysningers kvalitet. Et flertal af medlemsstaterne har dog ikke anvendt feedback-mekanismen i 2012, som var det første anvendelsesår. 7 Revisionsrettens særberetning 08/2007, EUT C 20 af , s. 51. DA 7 DA

8 Medlemsstaterne er alle enige om, at der ikke bør kræves feedback systematisk, men kun fra sag til sag for at holde det yderligere arbejde, der er forbundet med feedback, inden for rimelige grænser. De fleste medlemsstater mener, at det er for tidligt at drage nogen endelige konklusioner om effektiviteten og kvaliteten af feedback. Nogle medlemsstater har oplevet en positiv indflydelse på personalets motivation og en stigning i mængden af spontane oplysninger. Det var også konklusionen hos den ekspertgruppe 8, som gennemførte en brainstorming om fordelene ved at indføre en feedback-mekanisme, og som fandt, at feedback ville kunne medvirke betydeligt til at motivere revisionsmedarbejdere og anspore til større spontan udveksling af oplysninger. De medlemsstater, som anvender feedback-redskabet, anfører, at de modtagne oplysninger muligvis har positiv indvirkning på deres momsrevisioner og skatte- og afgiftsindtægter. Feedback bør fremmes inden for rammerne af godt administrativt samarbejde og bedste praksis, da det er den bedste måde at underrette skattepersonalet i en anden medlemsstat om, at de oplysninger, de har fremsendt, har været gavnlige, og at deres ekstra indsats har ført til et positivt resultat eller i det mindste har været nyttig for den bistandssøgende medlemsstat. Kommissionen konstaterer også med tilfredshed, at nogle medlemsstater giver feedback spontant - ikke kun efter anmodning, men også når de oplysninger, der er indhentet fra de øvrige medlemsstater, har vist sig at være nyttige for dem. Dette afspejler, at disse medlemsstater har en positiv indstilling til, hvordan grænseoverskridende samarbejde bør fungere. Da feedback er vigtigt for at opnå en mere effektiv udveksling af oplysninger, skal medlemsstaterne gøre større brug af denne mekanisme og sikre, at der gives sådan feedback, hver gang der anmodes om det, og endda give feedback i de tilfælde, hvor der ikke er anmodet om det, men hvor feedbacken kan være nyttig for andre medlemsstater. Med henblik herpå bør forvaltningen forbedre uddannelsen af skatterevisorer, så de bliver opmærksomme på den betydning, som feedback og spontan udveksling af oplysninger har for afgiftsopkrævningsarbejdet i andre medlemsstater Lagring og udveksling af oplysninger, der er specifikke for transaktioner inden for EU (artikel 17-24) VIES-databasen Bestemmelserne vedrørende VIES-databasen er blevet ændret for at øge mængden og kvaliteten af de oplysninger, der lagres og udveksles. Der er udarbejdet en ny liste over de oplysninger, der skal lagres og behandles. Nogle af oplysningerne vil dog først skulle foreligge fra og med De fleste medlemsstater er generelt tilfredse med ændringerne, med henvisning til færre uoverensstemmelser og korrektioner med tilbagevirkende kraft, hurtigere opdateringer og mere pålidelige omsætningsdata. Forkortelsen af tidsfristerne for at indgive og fremsende oversigter har endvidere gjort udvekslingen af oplysninger hurtigere, hvilket er en stor fordel for skatteforvaltningen. 8 Fiscalis-projektgruppe 43 "Udveksling af oplysninger og feedback". DA 8 DA

9 Tidligere er det ofte blevet anført, at ugyldige momsregistreringsnumre og forsinkelser i korrektionen af data gav problemer med kvaliteten af oplysningerne i databasen. I den foregående rapport fra Kommissionen var det anført, at en hyppig opdatering, der bør foretages dagligt, forbedrer kvaliteten af oplysningerne i databasen. Langt de fleste medlemsstater anvender nu et system med daglig opdatering. Selv om de fleste af de medlemsstater, der vurderer kvalitet og pålidelighed, generelt set er tilfredse med de ændringer, der blev gennemført i forbindelse med den omarbejdede forordning, ser det ikke desto mindre ud til, at der fortsat er uoverensstemmelser, og at der fortsat foretages korrektioner med tilbagevirkende kraft i VIES-data. Kommissionen bemærker, at skatteforvaltningerne ikke har nogen relevante og nøjagtige data for antallet af misforhold. Det er stadig et spørgsmål, om medlemsstaternes kvalitetskontrol er hensigtsmæssig til at forbedre VIES-databases pålidelighed. For så vidt angår annullering af momsregistreringsnumre med tilbagevirkende kraft, vil Kommissionen gerne gentage, hvad den allerede flere gange har påpeget, nemlig at denne praksis svækker retssikkerheden for de erhvervsdrivende og bør undgås. I forordningen er det klart anført, at medlemsstaterne bør holde deres databaser opdateret; det er afgørende for VIES-systemets troværdighed, at oplysningerne er pålidelige. Kommissionen anbefaler derfor, at alle medlemsstaterne indfører foranstaltninger for at holde VIES-databasen opdateret. Dette vil sammen med de kortere frister bidrage til at sikre et pålideligt og opdateret VIES-system, hvor der hurtigst muligt foreligger data om transaktioner inden for EU Automatiseret adgang til databaser Forordningen giver nu de kompetente myndigheder automatiseret adgang til visse oplysninger i andre medlemsstaters databaser. Formålet med automatiseret adgang er at mindske antallet af anmodninger, der skal behandles af den bistandssøgte medlemsstat, og sikre hurtigere adgang til de påkrævne data. Medlemsstaterne har gennemført dette forskelligt: nogle henter de påkrævne data fra eksisterende databaser, mens andre har oprettet en særskilt database til dette formål, nogenlunde ligeligt fordelt. Det kan dog ikke konkluderes, om et flertal af medlemsstaterne klart foretrækker at anvende eksisterende databaser eller ej. Det skal også huskes, at omkostningseffektiviteten eller andre tekniske begrænsninger kan spille en rolle i en bestemt medlemsstats beslutning om at anvende eksisterende databaser. Det er dog vigtigt at bemærke, at alle medlemsstaterne giver de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater automatiseret adgang til de data, der er anført i artikel 21, stk. 2, i forordning 904/2010, på de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel. Det er stadig for tidligt til at danne sig et pålideligt billede af anvendelsen af dette redskab, da det kun er blevet anvendt fra den 1. januar Kommissionen vil overvåge, at den automatiserede adgang anvendes korrekt, og fremlægge flere detaljer om nytten og effektiviteten af dette redskab i en kommende rapport. DA 9 DA

10 3.5. Tilstedeværelse i administrative kontorer og deltagelse i administrative undersøgelser i en anden medlemsstat (artikel 28) I den foregående rapport blev der identificeret en række problemer med anvendelsen af dette instrument. De statistikker, der årligt indgives, viser, at den praktiske anvendelse af dette instrument er begrænset, men at det stadig anses for at være et nyttigt redskab, især i grænseregionerne. Hindringerne, som for det meste er spørgsmål, der skal løses på nationalt plan (såsom udvikling af sprogkundskaber, menneskelige ressourcer, interne procedurer), var de samme som dem, der allerede blev nævnt i den foregående rapport. De vigtigste og hyppigst forekommende årsager til den begrænsede anvendelse var manglende nationalt retsgrundlag for at tillade deltagelse i nationale undersøgelser, særlige nationale forhold, der hæmmer anvendelsen af instrumentet, og sprogproblemer. Langt de fleste medlemsstater tillader, at embedsmænd fra andre medlemsstater er til stede i skatteforvaltningens kontorer og deltager i administrative undersøgelser, når betingelserne i artikel 28 er overholdt. De budgetmæssige problemer som følge af begrænsede finansielle ressourcer vil blive behandlet i det nye Fiscalis 2020-program, der omfatter finansiering af sådanne besøg i andre medlemsstater. Desuden er det nødvendigt at gøre embedsmændene mere bevidste om den potentielle brug af dette instrument. Medlemsstaterne bør fremme brugen af dette redskab hos sig selv og dermed gøre reklame for dets fordele. De vil også kunne drage nytte af positive erfaringer i andre medlemsstater med brugen af dette redskab. Hvis der opstår problemer med gennemførelsen af et arrangement under artikel 28, bør medlemsstaterne forsøge at løse det bilateralt. Anvendelsen af dette redskab kan stadig forbedres, eftersom der stadig er mange medlemsstater, som ikke bruger det særlig ofte. Hvis man imidlertid arbejder sammen inden for rammerne af en multilateral kontrol, herunder aflægger besøg hos den afgiftspligtige, kan der spares megen tid (også for den afgiftspligtige), idet mange spørgsmål kan løses via gensidigt samarbejde. Kommissionen håber, at dette redskab vil blive anvendt hyppigere i fremtiden Samtidig kontrol multilateral kontrol (artikel 29-30) Organisering af multilateral kontrol (MLK) Medlemsstaterne anerkender merværdien af dette instrument. De er tilfredse med etableringen af MLK-platformen og MLK-vejledningen. Antallet af de MLK, der indledes hvert år, er stadig det samme. Som årsager til, at der indledes forholdsvis få MLK, nævner medlemsstaterne bl.a., at det er vanskeligt at indarbejde MLKinitiativer i faste årlige revisionsplanlægningsprogrammer, at det indebærer ekstra arbejde for de lokale embedsmænd, der ikke har tilstrækkelig erfaring, og at det er vanskeligt at overbevise forvaltningen om, at det er umagen værd at investere i revisioner, som eventuelt kun vil være til fordel for de andre involverede medlemsstater. DA 10 DA

11 Kommunikationen mellem MLK-afdelinger og andre afdelinger I den foregående rapport blev det nævnt, at der stadig kunne gøres forbedringer med kommunikationen mellem MLK-koordinatorerne og de andre afdelinger (f.eks. CLO og kontorer for bekæmpelse af svig), eventuelt ved at tilpasse de eksisterende MLKprocedurer, således at der sikres en hurtigere og mindre bureaukratisk reaktion i specifikke sager vedrørende svig. Generelt har medlemsstaterne etableret passende kommunikationskanaler mellem enheder/personer, der beskæftiger sig med forebyggelse af svig, og MLKenheder/koordinatorer. Måden at organisere kommunikationen på afhænger i høj grad af den administrative organisation af skatteforvaltningen i den pågældende medlemsstat; den kan variere fra direkte kontakter i samme afdeling til kontakter mellem forskellige afdelinger i en decentral struktur. Medlemsstaterne forstår, at der er merværdi forbundet med et etableret system med direkte kommunikation mellem den koordinerende enhed for multilateral kontrol og det kontor, der beskæftiger sig med kontrol og bekæmpelse af svig, idet der dermed kan handles hurtigt i tilfælde af svig. Hvad angår samspillet med Eurofisc, vil målrettet information fra Eurofisc-netværket kunne være nyttig til igangsætning af MLK. Adgangen til Eurofisc-netværket gives udelukkende via en Eurofiscforbindelsesembedsmand, men de oplysninger, som han/hun anser for nyttige for multilaterale kontrolforanstaltninger, vil kunne videregives til MLK-koordinatoren. Samarbejdet mellem Eurofisc og MLKkoordinationsfunktionen kan eventuelt fastlægges i en protokol. For nylig fremsatte en projektgruppe 9 en række anbefalinger med henblik på at øge brugen af dette redskab, bl.a. i forbindelse med punktafgifter. I nogle af disse anbefalinger peges der også på et tættere samarbejde mellem told- og skatteforvaltningerne i de medlemsstater, hvor de to afgifter forvaltes af forskellige nationale afdelinger. Belgien har iværksat et pilotprojekt med henblik på at oprette et hurtigt analysehold på europæisk niveau til at reagere på tidlig varsling og rekonstruere den globale kæde af svigagtige transaktioner. Dette kunne være en nyttig informationskilde for MLK. Det belgiske pilotprojekt, der skal optrappe bekæmpelsen af momssvig, vil blive drøftet yderligere inden for rammerne af Eurofisc-platformen. Multilaterale kontrolforanstaltninger og tilstedeværelsen af embedsmænd i de administrative kontorer i andre medlemsstater er instrumenter, der bør anvendes hyppigere af medlemsstaterne, især fordi omkostningerne til brugen heraf fremover (fortsat) vil blive finansieret via Fiscalis-programmet. Det er vanskeligt at forstå, hvorfor anvendelsen af redskabet med multilateral kontrol stadig er temmelig begrænset og tilmed er faldet i de seneste år, selv om dette redskab fuldt ud kan vise, hvilke fordele det kan medføre for alle de berørte medlemsstater. Medlemsstaterne bør afsætte flere ressourcer til anvendelsen af dette redskab, og alle medlemsstaterne bør sikre, at de enten iværksætter eller deltager aktivt i sådan multilateral kontrol. Det skulle være muligt at nå op på ca. 75 MLK for 2014, især da det kun vil betyde gennemsnitligt 3 multilaterale kontrolforanstaltninger pr. medlemsstat. 9 Fiscalis-projektgruppe 84 "MLK i forbindelse med punktafgifter". DA 11 DA

12 En eventuel fremtidig tilgang: fælles revision OECD beskriver en fælles revision som en revision, hvor to eller flere lande har sluttet sig sammen i et enkelt revisionshold for at undersøge ét eller flere problem(er) / transaktion(er) vedrørende en eller flere indbyrdes forbundne afgiftspligtige personer (både juridiske og fysiske personer) med grænseoverskridende erhvervsaktiviteter, eventuelt også grænseoverskridende transaktioner, med tilknyttede virksomheder, der er organiseret i de deltagende lande, og som er af fælles eller komplementær interesse for de pågældende lande; den afgiftspligtige forelægger og udveksler oplysninger samlet med de pågældende lande, og holdet omfatter kompetente myndighedsrepræsentanter fra hvert land 10. Kun tre medlemsstater har haft erfaringer med fælles revisioner som defineret ovenfor. En medlemsstat har gennemført fælles revisioner med et tredjeland, mens Nederlandene og Det Forenede Kongerige har iværksat et pilotprojekt på dette område. Ud fra disse forholdsvis begrænsede erfaringer kan det bemærkes, at bestemmelserne vedrørende ansvar, koordination, beføjelser og begrænsninger for det fælles revisionshold er fastlagt i (bilaterale) aftaler om gensidig administrativ bistand og udveksling af oplysninger på skatteområdet. Medlemsstaterne har givet meget forskellige svar på spørgsmålet om, hvorvidt fælles revisioner vil være et nyttigt redskab sammenlignet med f.eks. en MLK under visse omstændigheder. De fleste medlemsstater er af den opfattelse, at der fortsat hersker for stor juridisk og organisatorisk uvished (f.eks. manglende retsgrundlag, uhensigtsmæssige nationale procedurer, separate jurisdiktioner, samtykke fra den afgiftspligtige person) til, at det kan siges, om fælles revisioner foretaget af et enkelt revisionshold i visse tilfælde vil være mere effektive end en MLK. Nogle medlemsstater har imidlertid anført, at en fælles revision kan være effektiv i de tilfælde, hvor der er behov for hurtig udveksling af oplysninger, navnlig i tilfælde med direkte beskatning vedrørende meget store selskaber med datterselskaber (f.eks. interne afregningspriser). De medlemsstater, som har iværksat et pilotprojekt, skal endvidere fastslå, om et fælles revisionshold kan fremme en generel forståelse af de relevante spørgsmål (f.eks. klarlægning af usikkerhedsmomenter i internationale skattespørgsmål, bedre vurdering af internationale skatterisici, mere effektiv håndtering af grænseoverskridende risici), og om det vil være billigere for både forvaltningerne og de afgiftspligtige, i og med at der kun gennemføres én revision med ét resultat. Selv om langt de fleste medlemsstater ingen erfaringer har med fælles revisioner, ser det alligevel ud til, at de i princippet ikke er imod idéen (navnlig i forbindelse med direkte beskatning). De mange retlige og organisatoriske spørgsmål, der stadig er ubesvarede, vil kunne drøftes yderligere i en Fiscalis-projektgruppe, baseret på eksisterende erfaringer og det pilotprojekt, der i øjeblikket gennemføres af to medlemsstater. På grundlag af resultaterne heraf vil Kommissionen kunne fremsætte et forslag med henblik på at skabe et retsgrundlag for anvendelsen af dette redskab på EU-plan. 10 Joint Audit Report, OECD, FTA September DA 12 DA

13 3.7. Underretning af de afgiftspligtige personer (artikel 31-32) For at øge retssikkerheden for de erhvervsdrivende, kan disse få bekræftet gyldigheden af et momsregistreringsnummer i visse medlemsstater, forudsat at de oplyser deres eget momsregistreringsnummer. Momsinformationsudvekslingssystemet (VIES) blev oprettet for mange år siden af medlemsstaterne med bistand fra Kommissionen, for at afgiftspligtige personer kunne få adgang til visse oplysninger. På nuværende tidspunkt benytter alle medlemsstater undtagen én VIES til at få bekræftet gyldigheden af både momsregistreringsnummer og navn og adresse for erhvervsdrivende. Hvad angår anvendelsen heraf, er der kun én medlemsstat, som fortsat ikke bekræfter momsregistreringsnumre for sine erhvervsdrivende efter anmodning fra EUafgiftspligtige personer i VIES-on-the-web-systemet; i stedet kræver det, at afgiftspligtige personer, der søger disse oplysninger, går via det nationale CLO for at få bekræftet disse data. En anden medlemsstat har anført, at dette derfor var den eneste grund til, at det fortsat opretholder et nationalt system. Det kan konkluderes, at alle medlemsstater råder over et system, hvor de afgiftspligtige kan få adgang til data, således at de kan få bekræftet gyldigheden af deres kunders momsregistreringsnumre. Medlemsstaterne bør sikre, at VIES-on-the-web-systemet opdateres systematisk Eurofisc (artikel 33-37) Eurofisc-netværket er en hurtig samarbejdsmekanisme, der er indført for nylig for at håndtere omfattende eller nye former for svig. Netværket opererer med fire arbejdsområder og offentliggjorde sine første rapporter i marts 2012 og april Bestemmelserne om oprettelsen af netværket trådte i kraft i november Der opereres i øjeblikket med fire arbejdsområder, der dækker forskellige sektorer, som er berørt af momssvig. P.t. er der ikke udtrykt noget reelt behov for at oprette ekstra arbejdsområder, medmindre der opstår nye former for svig i stor målestok i en bestemt sektor. Adskillige medlemsstater mener, at der eventuelt kan gøres brug af fælles risikoanalyser på Eurofisc-niveau til tværanalysering af data på alle arbejdsområder. De vil gerne have iværksat et pilotprojekt for at gennemføre en fælles risikoanalyse. Dermed kan der tilvejebringes målrettet information, der videregives til alle de berørte medlemsstater og i sidste ende kan føre til nye multilaterale kontrolforanstaltninger. En sådan fælles risikoanalyse kan etableres som et særskilt arbejdsområde. Der er stadig drøftelser i gang om dette spørgsmål mellem medlemsstaterne i Eurofisc. Desværre har de seneste drøftelser om denne idé i strategigruppen vedrørende bekæmpelse af skattesvig vist, at ikke alle medlemsstater er overbevist om, at Eurofisc bør gå videre med idéen om fælles risikoanalyser på dette stadium, og at de mener, at dets aktiviteter kun bør fokusere på forbedringer af de nuværende arbejdsprocedurer. For at øge netværkets effektivitet mener Kommissionen, at risikoanalyser og feedback er centrale områder, hvor der kan gøres forbedringer: De oplysninger, der modtages, bør være mere målrettede. Den store mængde oplysninger, der undertiden sendes, er vanskelig at vurdere. Derfor har flere medlemsstater foreslået, at alle medlemsstater bør råde over et effektivt DA 13 DA

14 nationalt risikoanalyseredskab, således at mængden af data kan filtreres bedre, og det kan sikres, at der kun videregives oplysninger i tilfælde af mistanke. VIES-databasen vil også kunne anvendes til risikoanalyser. Derigennem vil man meget hurtigt kunne indsamle oplysninger om et potentielt karruselnetværk, eftersom dataene kan foreligge, før momsangivelserne og oversigterne indsendes. De medlemsstater, der udvikler et søgeredskab til at analysere denne type oplysninger, kan udveksle erfaringer om bedste praksis. Det er nødvendigt med en hurtig og klar feedback-mekanisme inden for netværket. Feedback bør anvendes til at forbedre risikoanalyserne, hvilket vil give mere målrettede data. Den feedback-mekanisme, der i øjeblikket bruges i Eurofisc, hjælper medlemsstaterne med at kontrollere kvaliteten af indberetninger vedrørende visse selskaber, idet den advarede medlemsstat kan rapportere resultaterne tilbage til den medlemsstat, som har givet advarslen. Desuden kan skattemyndighederne på grundlag af oplysninger fra Eurofisc iværksætte revisioner, der kan føre til ugyldiggørelse af momsregistreringsnumre. Man kan forbedre kvaliteten af de oplysninger, der videregives, og netværkets effektivitet gennem en udvidet intern funktion, der kan aftales på Eurofisc-møderne. Hurtig og præcis feedback er afgørende for netværkets effektivitet. En enkelt medlemsstat har fremført, at oprettelsen af et fælles risikoanalysehold inden for et separat arbejdsområde kan begrundes med, at det vil være et vigtigt politisk signal om, at medlemsstaterne er fast besluttet på at gøre fremskridt i bekæmpelsen af svig. Kommissionen noterer sig, at en række medlemsstater ønsker at udvide det administrative samarbejde yderligere og give Eurofisc-kontaktpersonerne mulighed for at gøre bedre brug af de oplysninger, der er til rådighed inden for netværket. Dette vil kunne bidrage yderligere til medlemsstaternes bestræbelser for at bekæmpe momssvig inden den faktiske forekomst. Til trods herfor foretrækker nogle medlemsstater stadig at opretholde risikoanalyserne på nationalt plan. Kommissionen mener, at de medlemsstater, der er villige til det, bør arbejde videre på spørgsmålet om en bedre udnyttelse af de disponible oplysninger. Kommissionen mener, at udviklingen af fælles risikoanalyser inden for Eurofisc kan være et vigtigt skridt i retning af udveksling af mere målrettede oplysninger. Netværket bør derfor undersøge fordelene ved sådanne fælles risikoanalyser Forbindelser med Kommissionen (artikel 49) Ifølge forordningens artikel 49 skal medlemsstaterne undersøge og vurdere, hvordan ordningerne vedrørende administrativt samarbejde fungerer. I den foregående rapport blev det bemærket, at langt de fleste af medlemsstaterne tilsyneladende ikke udførte nogen systematisk intern evaluering af deres ordninger, men snarere synes at basere deres selvevaluering udelukkende på de årlige statistikker, som de skal forelægge for Kommissionen i denne sammenhæng. Situationen har ikke ændret sig siden. Under drøftelserne forud for vedtagelsen af den nye forordning var Rådet af den opfattelse, at der ikke var behov for i den omarbejdede forordning at specificere, at medlemsstaterne regelmæssigt skal gennemgå det administrative samarbejdes funktionsmåde. Kommissionen mener dog fortsat, at sådanne analyser hos medlemsstaterne kan være meget nyttige for medlemsstaterne selv til at vurdere den betydning, nytteværdi og effektivitet, som de forskellige redskaber for administrativt samarbejde har for dem DA 14 DA

15 hver især. Navnlig i forbindelse med Eurofisc-netværket, som blev oprettet specifikt for at bekæmpe svig mere effektivt, har medlemsstaterne en stor interesse i at vurdere, i hvilket omfang dette netværk har bidraget til at begrænse tabet af afgiftsindtægter som følge af momssvig. Da Kommissionen kun kan spille en støttende rolle i det administrative samarbejde på momsområdet, er medlemsstaterne selv bedst i stand til at vurdere, hvor effektive de forskellige redskaber er. Kommissionen anbefaler derfor medlemsstaterne at indføre sådan en procedure for at kunne foretage en reel cost-benefit-analyse af de forskellige redskaber Forbindelser med tredjelande (artikel 36) Medlemsstaterne finder, at oplysninger fra tredjelande vil kunne bidrage til at gøre det lettere at ansætte afgifter og afsløre svig. Det er imidlertid ikke alle medlemsstater, som har indgået skatteaftaler for momsområdet, og derfor kan de ikke videregive oplysninger, som de har modtaget fra tredjelande, til andre medlemsstater. Medlemsstaterne har ikke ensartede fremgangsmåder med hensyn til udveksling af oplysninger med tredjelande. Nogle medlemsstater har undertegnet/ratificeret OECD-konventionen, der hovedsagelig skulle dække direkte beskatning. Nogle af medlemsstaterne har desuden en række aftaler om udveksling af oplysninger, mens andre har undertegnet eller ratificeret dobbeltbeskatningsaftaler. På grundlag af tallene fra medlemsstaterne må det konkluderes, at der generelt ikke er megen erfaring med udveksling af oplysninger om moms med tredjelande. Kommissionen er derfor overbevist om, at det vil være hensigtsmæssigt, at der på EU-plan etableres en koordineret strategi for administrative samarbejdsordninger med tredjelande på momsområdet. Man kunne på lang sigt forestille sig en multilateral EU-aftale. De nye ordninger, der er etableret for at gennemføre systemet med "mini-one-stop-shop", der træder i kraft i 2015, understøtter yderligere idéen om en multilateral EU-aftale. Kommissionen har til hensigt at fremsætte et forslag for at få bemyndigelse fra Rådet til at indlede forhandlinger med visse tredjelande med henblik på en bilateral aftale om administrativt samarbejde i begyndelsen af ET SÆRLIGT EMNE: MINI-ONE-STOP-SHOP (MOSS) Fra den 1. januar 2015 indføres der en frivillig ordning med "mini-one-stop-shop" (MOSS) som en forenklingsforanstaltning for visse forhandlere. Dermed kan en leverandør i stedet for at blive momsregistreret i hver medlemsstat, hvor han har en kunde, registrere sig og angive og betale den skyldige moms for teleydelser, radioog tv-spredningstjenester og elektroniske tjenesteydelser i andre medlemsstater via en fælles webportal i en enkelt medlemsstat identifikationsmedlemsstaten. MOSS vil også påvirke det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne med hensyn til kontrol af skatteydere. Det forberedende juridiske og praktiske arbejde er næsten på plads. Kommissionen har også oprettet en Fiscalis-projektgruppe (FPG 86) til at se på emner i forbindelse med revision og kontrol inden for rammerne af MOSS. Medlemmerne af denne gruppe har udarbejdet en liste med anbefalinger for, hvordan der kan anmodes om oplysninger fra erhvervsdrivende, der anvender en standardrevisionsfil for MOSSordningen, og for, hvordan disse virksomheder bedst kan kontaktes, hvis det er DA 15 DA

16 nødvendigt med yderligere oplysninger eller undersøgelser. Da medlemsstaterne ikke er forpligtede til enstemmigt at acceptere disse retningslinjer, håber Kommissionen, at de vil gå med til at anvende disse retningslinjer i form af en gentlemanaftale, således at virksomhedernes byrde lettes, og brugen af forenklingsmekanismen fremmes. 5. GENEREL VURDERING AF, HVORDAN DET ADMINISTRATIVE SAMARBEJDE FUNGERER Generelt set synes den samlede vurdering af det administrative samarbejde at være positiv. Mange medlemsstater anfører, at det er afgørende at sikre, at SCACanmodningsformularerne er af god kvalitet, og at fristerne for besvarelse af disse anmodninger overholdes. Endvidere henviser nogle medlemsstater fortsat til nationale problemer (f.eks. utilstrækkelige ressourcer) og vedvarende problemer med udveksling af oplysninger (ufuldstændige baggrundsdata i anmodningerne om oplysninger, uoverensstemmelser i de statistiske oplysninger, ændringer med tilbagevirkende kraft i VIES-databaser og forskellige regler med hensyn til fristen for svar). Visse medlemsstater har fremsat en række forslag til forbedring af det administrative samarbejde på momsområdet. Nogle af forslagene henhører under medlemsstaternes kompetence og vil kræve indenlandske foranstaltninger (f.eks. at øge bevidstgørelsen i forvaltningen, først sende anmodninger om oplysninger, når alle andre muligheder er udtømt i den bistandssøgende medlemsstat). Andre forslag vil kræve ændringer i lovgivningen, f.eks. forslag om at gøre feedback obligatorisk, indførelse af sanktioner for dårlige fristoverholdelse eller højere tærskler for anmodninger. Men ud over at det er vanskeligt at få vedtaget sådanne lovgivningstiltag, vil Kommissionen også gerne foregribe visse praktiske problemer, f.eks. med hensyn til, hvordan og af hvem sanktionerne skal pålægges, hvordan de skal beregnes osv. En række andre forslag vil kræve ændringer i videregivelsen af data til Kommissionen, f.eks. indsamling af statistikker for at opstille en rangorden for ikkeoverholdte frister (3-6-9 måneder for sent). Kommissionen mener, at det burde være muligt at nå frem til en fælles aftale om dette punkt i SCAC. Endnu en idé går ud på, at Kommissionen skal gribe ind over for de medlemsstater, der systematisk ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 904/2010. Her kunne Kommissionen foreslå foranstaltninger i form af teknisk bistand eller konstant overvågning i henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning 1553/89. Udbredelse af bedste praksis og Fiscalis-CLO-seminarer er blevet fremhævet som gode redskaber til at forbedre det administrative samarbejde. Nogle af disse forslag er blevet drøftet tidligere uden held. Kommissionen agter dog at arbejde videre på disse forslag på det relevante plan for at forbedre det administrative samarbejdes funktion, forudsat at der er tilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne. DA 16 DA

17 6. KONKLUSION Som det flere gange er blevet nævnt, senest i den samordnede strategi til forbedring af bekæmpelsen af momssvig, der er gjort rede for i den nylige meddelelse fra Kommissionen om en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse (COM(2012) 722 final af ), kan medlemsstaterne kun bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse effektivt, hvis de samarbejder. Derfor er det et centralt mål i Kommissionens strategi på dette område at forbedre det administrative samarbejde mellem medlemsstaternes skatteforvaltninger. I rapporten fremhæves der områder, hvor det administrative samarbejde stadig kan styrkes, ved at der gøres større brug af de forbedrede muligheder, som forordning (EF) nr. 904/2010 tilbyder: generelt skal der sikres hurtigere besvarelser af anmodninger om oplysninger, da de sene besvarelser er et kritisk punkt; visse medlemsstater afstår stadig fra at deltage i automatisk udveksling af oplysninger om ikke-etablerede afgiftspligtige personer og nye transportmidler, selv om de finder, at oplysningerne er særdeles nyttige. Dette er meget problematisk, og Kommissionen har derfor til hensigt at overvåge udviklingen på dette område nøjere; feedback, som gives spontant eller efter anmodning, er en tilgang, der skal anspores inden for rammerne af godt samarbejde og bedste praksis, da det er den måde, hvorpå man bedst informerer skatteembedsmænd om, at deres arbejde (i et vist omfang) har været gavnligt; medlemsstaterne skal fremme deres deltagelse i administrative undersøgelser ved at gøre brug af de eksisterende retlige bestemmelser i forordningen. Dette er et meget nyttigt redskab, som er blevet bevaret i den reviderede forordning, og det er derfor beklageligt, at redskabet bruges så lidt af medlemsstaterne; de multilaterale kontrolforanstaltninger har vist sig at være nyttige. Det ser dog ud til, at medlemsstaterne har gjort mindre brug af dem på det seneste. Det er nødvendigt med et fornyet engagement fra medlemsstaternes side om at gøre brug af MLK, og de hindringer for multilaterale kontrolforanstaltninger, der er nævnt i denne rapport, skal afhjælpes; fælles revisioner er et instrument, der bør udvikles yderligere i en Fiscalisprojektgruppe på grundlag af erfaringerne fra Nederlandenes og Det Forenede Kongeriges pilotprojekt. Hvis det er nødvendigt, vil Kommissionen tage initiativ til at fastlægge et retsgrundlag for anvendelsen af redskabet på EU-plan; inden for Eurofisc vil fælles risikoanalyser og en effektiv feedback kunne være hensigtsmæssigt som svar på behovet for mere målrettede oplysninger og bedre brug af de oplysninger, der allerede findes i netværket. Det vil gøre det muligt for netværket at styrke sin rolle til fremme for en hurtig reaktion fra skatteforvaltningerne i bekæmpelsen af grænseoverskridende momssvig; en koordineret strategi på EU-plan for at etablere administrativt samarbejde med tredjelande på momsområdet kan eventuelt løse det nuværende problem med, at medlemsstaterne tilrettelægger deres kontakter med tredjelande på forskellige måder. Kommissionen vil snart fremsætte et forslag for at få bemyndigelse fra Rådet til at indlede forhandlinger med visse tredjelande med henblik på en bilateral aftale om administrativt samarbejde på momsområdet. DA 17 DA

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0272 (NLE) 13773/17 FISC 239 N 43 ECOFIN 894 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2017 til: Komm. dok.

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.4.2017 COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Den Italienske Republik til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) PUBLIC 15196/15 LIMITE FISC 189 ECOFIN 971 NOTE fra: til: Vedr.: Den Tjekkiske Republiks delegation De Faste Repræsentanters

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 13027/12 Interinstitutionel sag: 2012/0205 (CNS) FISC 113

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 13027/12 Interinstitutionel sag: 2012/0205 (CNS) FISC 113 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 13027/12 Interinstitutionel sag: 2012/0205 (CNS) FISC 113 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen dateret: 31. juli 2012 Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

9494/16 pfw/pfw/ef 1 DG G 2B

9494/16 pfw/pfw/ef 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. maj 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0369 Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere