Rammeaftale. vedrørende. levering og distribution af kontorartikler og tilknyttede serviceydelser (Kontorartikelaftalen) mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale. vedrørende. levering og distribution af kontorartikler og tilknyttede serviceydelser (Kontorartikelaftalen) mellem"

Transkript

1 Rammeaftale vedrørende levering og distribution af kontorartikler og tilknyttede serviceydelser (Kontorartikelaftalen) mellem Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven København K (herefter benævnt Moderniseringsstyrelsen) og [ ] [CVR-nr. ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt Parterne)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 af DEFINITIONER PRÆAMBEL RAMMEAFTALENS OMFANG OG FORPLIGTELSE Generelt De bestillingsberettigede Kunder LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER PRODUKTER OG TILKNYTTEDE SERVICEYDELSER Generelt Procedure for Bestilling Procedure for Bestilling (almindelig levering) Procedure for Bestilling (Depotløsning) Information om Rammeaftalen og loyalitetsforpligtelse Leverandørens generelle rådgivningsforpligtelse Lagerførte varer Indsvingningsforløb Levering og leveringsfrist Leveringssted Fejlbestillinger Udskiftning af produkter Rapportering og samarbejde Tredjemands rettigheder Garanti Reklamationsret DOKUMENTATIONSKRAV Generelt Produktblad Test LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER E-HANDELSSYSTEMET Alternativ bestillingsprocedure Garantier Rettigheder Tredjemands rettigheder PRISER Priser - generelt Priser Priser for E-handelssystemet Fakturering og betaling Generelt... 17

3 Side 3 af Fakturering af serviceydelser MISLIGHOLDELSE Mangler Generelt Særligt om Bilag 1A Afhjælpning Uvildig sagkyndig Særligt om E-handelssystemet Særligt om salgsstatistikker Forsinkelse Bod Generelt Bod forsinket Levering Bod forsinket Levering ved Depotløsning Bod mangler ved tilknyttede serviceydelser til Depotløsningen Bod E-handelssystemet Bod rapportering af salgsstatistikker Bod fakturering Bod sikkerhedsgodkendelse Ophævelse Misligholdelse i øvrigt LEVERANDØRENS ORGANISATION Anvendelse af Underleverandører Solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget når Leverandøren er en sammenslutning af virksomheder Solidarisk hæftelse når Leverandøren har baseret sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen MODERNISERINGSSTYRELSENS OG KUNDENS FORHOLD LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT FORCE MAJEURE MYNDIGHEDSKRAV, ARBEJDSKLAUSUL SAMT SIKKERHEDSGODKENDELSE MV TAVSHEDSPLIGT MV OVERDRAGELSE VARIGHED OG OPSIGELSE MV Løbetid Opsigelse, uden virkning og annullation Uden virkning og annullation af tildelingsbeslutningen Rammeaftalen Aftale om konkret Bestilling... 34

4 Side 4 af BISTAND I FORBINDELSE MED OPHØR OG UDSVINGNINGSFORLØB FORTOLKNING TVISTER SELVSTÆNDIG AFTALE ELEKTRONISK SIGNATUR... 36

5 Bilagsfortegnelse Side 5 af 36 Bilag 0: Definitioner Bilag 1A: Generelle krav Bilag 1B: Kravspecifikation Bilag 1C: Serviceydelser Bilag 2: Leverandørens løsningsbeskrivelse [Indgår ikke] Bilag 3: Liste over Kunden med underbilag Bilag 4: Priser med underbilag Bilag 5: Samarbejdsorganisation og rapportering med underbilag Bilag 6: Levering Bilag 7: Tilmelding [Indgår ikke] Bilag 8: E-handelssystemet Bilag 9: Afprøvning [Indgår ikke] Bilag 10: Ydelser ved ophør Bilag 11: Spørgsmål og svar Bilag 12: Fakturering Bilag 13: Procedure for bestilling med underbilag Bilag 14: Udskiftning af produkter Bilag 15: Underleverandører

6 Side 6 af DEFINITIONER Ved Arbejdsdag forstås mandag - fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsa f- tensdag og grundlovsdag. Ved Arbejdsuge forstås fem på hinanden følgende Arbejdsdage. Ved Bestilling forstås en samlet mængde Produkter som Kunden har bestilt hos Leverandøren til samtidig Levering. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Depotløsning forstås de i Bilag 1C, 13, 13A og 13B beskrevne serviceydelser. Ved Depotaftale forstås Bilag 13A og Bilag 13B med tilhørende depotaftalebilag. Ved E-handelssystem forstås Leverandørens understøttelse af e-handel via IndFak, andre e-handelssystemer, samt Leverandørens eget e-handelssystem, jf. punkt 6 og Bilag 8. Ved Fakturamodtager forstås den Kunde, hvortil faktura skal udstedes. Ved Idriftsættelsesdato forstås den Dag, hvor Moderniseringsstyrelsen har godkendt E- handelssystemet. Ved Kunden forstås de i Bilag 3 afgrænsede statslige institutioner, selvejende instituti o- ner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder, Grønlands Selvstyre og Færøernes Hjemmestyre, der bestiller Produkter i henhold til Rammeaftalen. Ved Levering forstås levering af alle de af den konkrete bestilling omfattede Produkter til den af Kunden ved den konkrete Bestilling anviste adresse (eller lokation) og lokaler, jf. Bilag 6. Ved Produkter forstås de af denne Rammeaftale omfattede produkter og tilknyttede serviceydelser. Ved Rammeaftale forstås nærværende Rammeaftale med bilag. Ved Underleverandør forstås Leverandørens samarbejdspartnere, forhandlere, producenter og grossister mv., jf. Rammeaftalens punkt 9. Definitioner af teknisk og miljømæssig karakter er anført i Bilag 0.

7 Side 7 af PRÆAMBEL Efter afholdelse af EU-udbud (Udbudsbekendtgørelse EUT nr. 2016/S ) har Parterne indgået denne Rammeaftale vedrørende levering og distribution af kontorartikler og tilknyttede serviceydelser indenfor følgende områder: - Arkivering, herunder arkivæsker, brevordnere, ringbind mv. - Blokke og protokoller mv. - Hæftemaskiner, hulleapparater, mindre kontorudstyr med tilbehør mv. - Papirkalendere mv. - Kontortilbehør, herunder papirkurve, pennebægre mv. - Konvolutter og emballager til forsendelser mv. - Lim og tape mv. - Makulatorer, regnemaskiner, diktermaskiner, herunder batterier m.v. - Mærkning og etikettering, herunder tekst/labelmaskiner og etiketprintere m/tilbehør, bord- og navneskilte, etiketter mv. - Præsentationsmaterialer, herunder lim- og spiralindbindingsmaskiner og tilbehør, indstiksringbind, flipovere mv. - Skriveredskaber og korrektionsmaterialer mv. - Standard whiteboardtavler og tilbehør mv. - Stempler og stempelpuder mv. - Serviceydelser relateret til ovenstående. Rammeaftalen fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser. Rammeaftalen vil til enhver tid være underlagt det gældende cirkulære om indkøb i staten. Rammeaftalen indebærer, at statslige institutioner i henhold til cirkulære om indkøb i staten vil blive forpligtet til at købe de af Rammeaftalen omfattede Produkter hos den på Rammeaftalen valgte Leverandør. Moderniseringsstyrelsen har det overordnede ansvar for de centralt koordinerede aftaler, herunder nærværende Rammeaftale. Moderniseringsstyrelsen orienterer og vejleder de statslige institutioner om forpligtelsen til at anvende Rammeaftalen samt om den konkrete anvendelse af Rammeaftalen, men det er de enkelte statslige institutioners eget ansvar at efterleve cirkulære om indkøb i staten. Moderniseringsstyrelsen følger dog udviklingen i de statslige institutioners køb. Forpligtelsen gælder ikke for statslige institutioner, der er lokaliseret i udlandet samt på Færøerne og i Grønland. Partsstatussen for disse statslige institutioner medfører således

8 Side 8 af 36 alene en ret, men ikke en pligt til at anvende Rammeaftalen. De undtagne statslige institutioner er angivet i Bilag 3. En række selvejende institutioner mv. (angivet i Bilag 3A), hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i Rammeaftalen og kan derfor gøre brug af Rammeaftalen, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens 7. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende Rammeaftalen. Endelig er Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internatio nale Studier, Institut for Menneskerettigheder, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvst y- re ligeledes oprindelige parter i Rammeaftalen og kan derfor gøre brug af Rammeaftalen. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre har således alene en ret, men ikke en pligt til at anvende Rammeaftalen. 3. RAMMEAFTALENS OMFANG OG FORPLIGTELSE 3.1 Generelt Denne Rammeaftales formål er at sikre Kunden kvantitative og kvalitative leverancer ud fra de krav, som fremgår af Rammeaftalen. Leverandøren skal som led heri sikre, at det leverede har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen og he r- under er egnet til og har en holdbarhed, som modsvarer den af Kunden forudsatte brug. Leverandøren er forpligtet til at levere alle de af Rammeaftalen med bilag omfattede Produkter på de anførte vilkår. De til brug for tilbudsvurderingen angivne estimater og vægte, Kundens historiske forbrug eller andre mængdeangivelser medfører ingen b e- grænsninger i de mængder, som Leverandøren er forpligtet til at levere. Såfremt Leverandøren oplever en abnorm indkøbsadfærd, kan Leverandøren efter aftale med Moderniseringsstyrelsen blive undtaget fra sin leveringsforpligtelse for enkeltstående Produkter og for nærmere fastlagte mængder, såfremt Moderniseringsstyrelsen skriftligt, forudgående har samtykket hertil. Leverandøren tilsikrer, at de af Rammeaftalen omfattede Produkter tilgodeser miljøhensyn og følger udviklingen inden for disse, jf. Bilag 1A. Til brug for Kundens Bestillinger af Produkter omfattet af denne Rammeaftale skal Leverandøren stille et E-handelssystem til rådighed, jf. punkt 6 og Bilag 8. Leverandøren er forpligtet til at samarbejde med Moderniseringsstyrelsen, Kunden samt eventuelle tredjemænd med henblik på opfyldelse af denne Rammeaftale.

9 3.2 De bestillingsberettigede Kunder Side 9 af 36 Rammeaftalen benyttes af Kunden, som er afgrænset i Bilag 3 og Bilag 3A. 4. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER PRODUKTER OG TILKNYTTEDE SERVICEYDELSER 4.1 Generelt Leverandøren skal løbende og inden for de i Bilag 6 anførte frister levere og distribuere de i Kravspecifikationen nævnte Produkter i henhold til Kundens Bestillinger, jf. punkt 4.2. Leverandørens Produkter skal opfylde alle krav og beskrivelser i Bilag 1A, 1B, 1C og 4A samt i Rammeaftalen i øvrigt. Produkterne skal herunder opfylde de i Bilag 1A, 1B, 1C og 4A anførte mindstekrav til materialer, mærkning, forarbejdning og emballering. Leverandøren skal senest to uger efter kontraktindgåelse, dog senest den 1. januar 2017 fremsende en sortimentsoversigt til Moderniseringsstyrelsen, der giver nærmere oplysninger om de specifikke Produkter, som Leverandøren ønsker at opfylde Rammeaftalen med, medmindre Moderniseringsstyrelsen meddeler Leverandøren en senere dato eller giver en dispensation. Oplysningerne skal omfatte beskrivelser og specifikationer, som er nødvendige for, at Moderniseringsstyrelsen overordnet kan konstatere, at der er overensstemmelse mellem Leverandørens tilbudte Produkter og Rammeaftalens krav. Leverandøren skal sikre, at oplysningerne er i overensstemmelse med Leverandørens varenummeroversigt, elektroniske varekatalog, Rammeaftalens produktkatalog og Leverandørens eget E-handelssystem, som Leverandøren er forpligtet til at levere, jf. Bilag 5 og 8, samt Leverandørens fakturering under Rammeaftalen, jf. Bilag 12. Leverandørens oplysninger om de specifikke Produkter er bindende fra den 1. januar 2017, medmindre Moderniseringsstyrelsen meddeler Leverandøren en senere dato eller giver en dispensation. Efter denne bindende dato sker udskiftning af Produkter i overensstemmelse med retningslinjerne i Bilag 14. Leverandørens oplysninger om de specifikke Produkter kan ikke medføre, at krav opstillet i Kravspecifikationen og Bilag 4A ikke skal opfyldes, medmindre Parterne skriftligt, udtrykkeligt aftaler andet.

10 4.2 Procedure for Bestilling Side 10 af 36 Kundens Bestilling af Produkter sker på grundlag af de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen. Kundens Bestilling af Produkter sker via det i Bilag 8 beskrevne E-handelssystem, jf. punkt 6, eller pr. telefon eller pr. , jf. punkt 6.1. Bestilling af Produkter sker enten som Bestilling til almindelig levering, jf. Bilag 6, jf. punkt 4.2.1, eller som led i en Depotløsning, jf. Bilag 1C, jf. punkt Procedure for Bestilling (almindelig levering) Kundens Bestilling af Produkter til almindelig levering, jf. Bilag 6, sker via det i Bilag 8 og Bilag 13 beskrevne bestillingssystem og procedure for Bestilling. Leverandøren skal sende fyldestgørende ordrebekræftelse til Kunden senest to Arbejdsdage efter Leverandørens modtagelse af Kundens Bestilling, uanset i hvilken form Bestillingen er modtaget. Leverandøren skal i ordrebekræftelsen angive leveringsdato og tidspunkt inden for den fastsatte leveringsfrist Procedure for Bestilling (Depotløsning) Ved Kundens Bestilling af Produkter som led i en Depotløsning, sker indkøbet i henhold til Bilag 8, 13, 13A og 13B. Leverandøren har pligt til at underskrive de til Bilag 13A og 13B tilhørende depotaftalebilag straks, dog senest efter 10 Dage efter Kundens fremsendelse. Leverandøren skal senest to Arbejdsdage efter modtagelse heraf fremsende en ordrebekræftelse. 4.3 Information om Rammeaftalen og loyalitetsforpligtelse Leverandøren skal - i lighed med Moderniseringsstyrelsen - i hele Rammeaftalens løbetid loyalt og aktivt understøtte Rammeaftalen over for Kunden. Leverandørens forpligtelser i denne henseende er eksemplificeret i det følgende, men ikke begrænset hertil. Når Leverandøren modtager henvendelse om eller sælger Produkter til statslige institutioner, skal Leverandøren gøre statslige institutioner opmærksom på disses forpligtelse til at anvende Rammeaftalen samt nærmere oplyse om indholdet af Rammeaftalen. Leverandøren, herunder de til Rammeaftalen evt. tilknyttede Underleverandører, må ikke anbefale eller opfordre statslige institutioner til at købe de af Rammeaftalen omfattede Produkter uden for Rammeaftalen eller på andre vilkår end de i Rammeaftalen fast-

11 Side 11 af 36 lagte. Leverandøren må ligeledes ikke opfordre statslige institutioner til at købe andre eller lignende Produkter end dem, der er omfattet af Rammeaftalen. Moderniseringsstyrelsen må give Kunden enhver information, der er fornøden eller hensigtsmæssig, til administration og anvendelse af Rammeaftalen. 4.4 Leverandørens generelle rådgivningsforpligtelse Leverandøren skal vederlagsfrit rådgive Kunden, efter dennes ønske, om rette valg og brug af de af Rammeaftalen omfattede Produkter. Rådgivningen omfatter eksempelvis information om rette håndtering af eksempelvis indsatser og stempler, korrekt valg mellem de på Rammeaftalen omfattede Produkter i tilfælde af flere valgmuligheder med videre. Leverandørens rådgivning må ikke indebære anbefaling af produkter eller tilknyttede serviceydelser, som ikke er omfattet af Rammeaftalen. Rådgivningen skal kunne gives indenfor Kundens normale arbejdstid. Efter Kundens ønske skal rådgivning som minimum kunne leveres telefonisk og pr. mail. Leverandøren må ikke foretage opsøgende salg hos Kunden. Leverandøren skal anbefale det eller de bedst egnede Produkter, hvor der er flere valgmuligheder. 4.5 Lagerførte varer Alle Produkter i Bilag 4A skal være lagerførte varer senest 1. januar Leverandøren skal løbende og inden for de i Bilag 6, Bilag 13A og Bilag 13B anførte frister levere og distribuere de i Bilag 4A anførte Produkter i henhold til Kundens Bestillinger. Ved lagerførte varer menes, at Leverandøren skal sikre, at Leverandørens lager indeho l- der tilstrækkelig med Produkter, der er omfattet af aftalen. Leverandørens lager skal dække Kundens behov ved Bestilling og Levering to gange ugentligt. Leverandøren er forpligtet til at levere Produkterne i de mængder, som Kunden bestiller. 4.6 Indsvingningsforløb Såfremt en anden Leverandør end statens nuværende vinder udbuddet, kan det forve n- tes, at der fra 1. januar 2017 gennemføres et indsvingningsforløb for Kunder, der har Depotløsninger, indtil alle Produkter er overført til Leverandøren som anført i Bilag 1C. Denne periode kaldes indsvingningsforløbet.

12 4.7 Levering og leveringsfrist Side 12 af 36 Leverandøren skal overholde de i Bilag 6, Bilag 13A og Bilag 13B anførte krav til Levering, som skal gennemføres inden for de i samme bilag anførte frister. Leverandøren er berettiget til at udskyde den ved Bestillingen fastlagte frist for Levering vedrørende en konkret ordre indtil den efterfølgende faste, ugentlige leveringsdag, fo r- udsat, at Leverandøren skriftligt og forud for den i Bestillingen fastlagte frist for Levering har varslet Kunden om udskydelsen med oplysning om ny frist for Levering. Hvis Leveringen er forsinket finder bestemmelser om bod og restordre anvendelse, jf. punkt 8.3. Risikoen for Produkternes hændelige undergang overgår til Kunden ved fyldestgørende Levering på det af Kunden anviste leveringssted/depot, jf. punkt 4.8 og efter, at Kunden har kvitteret for modtagelsen. Leveringen af Produkter i en Depotløsning sker i henhold til retningslinjerne i Bilag 1B, 1C, 13, 13A og 13B. I forbindelse med Levering og eventuel afbæring skal Leverandøren endvidere sikre, at Produktet bliver pakket, transporteret og håndteret i overensstemmelse med arbejdsmi l- jølovgivningen, herunder bl.a.: Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering Arbejdstilsynets vejledning D.3.1 af september 2005: Løft, træk og skub Arbejdstilsynets vejledning A.1.15 af november 2008: Arbejdspladsens indretning og inventar 4.8 Leveringssted Leveringssted er Kundens adresser og lokationer overalt i Danmark, eksklusiv Grønland og Færøerne. Der gælder særlige leveringsfrister for ikke brofaste øer, jf. Bilag 6. Leveringen skal ske til den af Kunden ved den konkrete Bestilling anviste adresse og lokation. Levering af varer til Kunder uden for Danmark samt Levering til Grønland og Færøerne sker FOB dansk havn/dat dansk lufthavn efter Kundens ønske. Speciel søfragtemballage betales af Kunden efter aftale herom mellem Leverandøren og Kunden. Depotløsninger skal alene leveres til Danmark, eksklusiv Grønland og Færøerne, jf. Bilag 13.

13 4.9 Fejlbestillinger Side 13 af 36 Ved fejlbestillinger, dvs. i tilfælde, hvor Kunden ved køb på Rammeaftalen i Bestillingen har angivet forkert art, antal, leveringsadresse eller lignende, har Kunden ret til at fortryde eller korrigere Bestillingen, jf. Bilag Udskiftning af produkter Udskiftning af Produkter sker efter retningslinjerne i Bilag Rapportering og samarbejde Leverandøren er forpligtet til at foretage løbende rapportering over for Modernisering s- styrelsen som anført i Bilag 5. Leverandøren er forpligtet til at samarbejde med Moderniseringsstyrelsen og Kunden som anført i Bilag 5. Leverandøren skal til enhver tid og i enhver henseende overholde god leverandørskik og varetage Rammeaftalens udførelse med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning Tredjemands rettigheder Leverandøren garanterer, at Leverandørens Produkter ikke krænker tredjemands rettigheder. Moderniseringsstyrelsen kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægge r dokumentation eller på anden måde over for Moderniseringsstyrelsen redegør for o p- rindelsen af relevante Produkter. Dokumentation skal foreligge inden for en af Moderniseringsstyrelsen skriftligt varslet frist, der skal udgøre mindst fem Arbejdsdage. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren forpligtet til for egen regning at skaffe Kunden retten til fortsat at udnytte Leverandørens Produkter som anført i denne Rammeaftale eller at bringe krænkelsen til ophør, således at Leverandøren opfylder kravene efter denne Rammeaftale. Hvis tredjemand rejser erstatningskrav mod Moderniseringsstyrelsen og/eller Kunden som følge af forhold, der skyldes Leverandørens fejl, eller forhold, som Leverandøren efter Rammeaftalen bærer ansvaret for, skal Leverandøren friholde Moderniseringsstyrelsen og/eller Kunden for sådanne krav og alle i den forbindelse afholdte udgifter, he r- under advokatomkostninger, jf. dog punkt 11 og 12.

14 Side 14 af 36 Kunden og/eller Moderniseringsstyrelsen skal straks efter kendskab om et erstatning s- krav fra tredjemand orientere Leverandøren, samt samarbejde med Leverandøren om håndtering af sagen Garanti Leverandøren garanterer, at alle Produkter, som Leverandøren leverer, opfylder Rammeaftalens krav. Leverandøren hæfter for sine Underleverandørers Produkter efter nærværende Rammeaftale på ganske samme måde som for sine egne forhold. Leverandøren er forpligtet til at opretholde sædvanlig produktansvarsforsikring og påtager sig produktansvar efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren er endvidere forpligtet til at opretholde produktansvarsforsikring i det leveredes levetid. Rejses der krav om produktansvar, er Parterne forpligtede til at underrette hinanden herom Reklamationsret Leverandøren yder som minimum en reklamationsret i to år regnet fra Levering til Kunden af det enkelte Produkt erhvervet i henhold til nærværende Rammeaftale. Reklamationsretten følger i øvrigt dansk rets almindelige regler herom. Såfremt der sker omlevering af et Produkt, gælder Kundens reklamationsret fra tid s- punktet fra Levering af det omleverede Produkt. 5. DOKUMENTATIONSKRAV 5.1 Generelt Moderniseringsstyrelsen kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokume n- tation eller på anden måde over for Moderniseringsstyrelsen redegør for, at Leverandørens Produkter opfylder de i Bilag 1A, 1B, 1C og 4A nævnte krav og beskrivelser, herunder standarder, miljøkrav og energikrav. Dokumentation skal foreligge inden for en af Moderniseringsstyrelsen skriftligt varslet rimelig frist. Såfremt Leverandøren ikke fremlægger dokumentationen inden fristens udløb, eller Moderniseringsstyrelsens gennemgang viser, at dokumentationen ikke er fyldestgørende, foreligger der en mangel ved Produktet, jf. punkt 8.1.

15 Side 15 af 36 Leverandøren afholder alle udgifter i forbindel se med opfyldelse af dokumentationskravet. 5.2 Produktblad Moderniseringsstyrelsen kan ved konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens Produkter ikke opfylder de i Bilag 1A, 1B, 1C og 4A nævnte krav og beskrivelser, eller som led i en stikprøvevis kontrol kræve, at Leverandøren inden for rimelig tid vederlagsfrit fremlægger data/produktblad for specifikke Produkter omfattet af Rammeaftalen, indeholdende dokumentation for Produktets efterlevelse af de i punkt 5.1 nævnte krav. 5.3 Test Moderniseringsstyrelsen kan ved mistanke om, at Produkterne ikke lever op til miljøkravene i Bilag 1B kræve, at Leverandøren skal udtage specifikke Produkter til analyse og lade dem analysere af et af Miljø- og Fødevareministeriets anvist akkrediteret laboratorium. Fordeling af honorar for test sker efter retningslinjerne i punkt LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER E-HANDELSSYSTEMET Til brug for køb af Produkter omfattet af denne Rammeaftale, skal Leverandøren understøtte E-handelssystemet, jf. Bilag 8. Leverandøren er forpligtet til at lade oplysninger om miljø- og energiforhold, herunder miljømærker, indgå i E-handelssystemet, jf. Bilag 8. E-handelssystemet skal opfylde alle krav i denne Rammeaftale, herunder de anførte krav i Bilag 8 vedrørende login og password-funktion og elektronisk varekatalog mv. Desuden skal Leverandøren overholde de til enhver tid angivne krav og angivelser af bindende standarder i Moderniseringsstyrelsens vejledning til leverandører om e-handel med statslige institutioner. 6.1 Alternativ bestillingsprocedure Såfremt det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt for Kunden at anvende E- handelssystemet, er Leverandøren forpligtet til at modtage løbende Bestillinger pr. telefon og/eller pr. , jf. Bilag 8. Bestilling skal kunne foretages ved brug af Rammeaftalens produktkatalog, jf. Bilag 5. Dette ændrer ikke bodsbestemmelserne i nedenstående punkt

16 6.2 Garantier Side 16 af 36 Leverandøren garanterer, at E-handelssystemet har de egenskaber og opfylder de krav vedrørende funktionalitet mv., der fremgår af denne Rammeaftale. 6.3 Rettigheder Moderniseringsstyrelsen og Kunden erhverver alene en brugsret til E-handelssystemet i Rammeaftalens løbetid. Moderniseringsstyrelsen og Kunden får tilsvarende brugsret til enhver videreudvikling af E-handelssystemet under Rammeaftalen. 6.4 Tredjemands rettigheder Leverandøren garanterer, at E-handelssystemet ikke krænker tredjemands rettigheder. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren forpligtet til for egen regning at skaffe Moderniseringsstyrelsen og Kunden retten til fortsat at udnytte E- handelssystemet som anført i denne Rammeaftale eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre E-handelssystemet således, at den opfylder kravene efter denne Rammeaftale. Hvis tredjemand rejser erstatningskrav mod Moderniseringsstyrelsen og/eller Kunden som følge af forhold, der skyldes Leverandørens fejl, eller forhold, som Leverandøren efter Rammeaftalen bærer ansvaret for, skal Leverandøren friholde Moderniseringsstyrelsen og/eller Kunden for sådanne krav og alle i den forbindelse afholdte udgifter, he r- under advokatomkostninger, jf. dog punkt 11 og 12. Kunden og/eller Moderniseringsstyrelsen skal straks efter kendskab om et er statningskrav fra tredjemand orientere Leverandøren, samt samarbejde med Leverandøren om håndtering af sagen. 7. PRISER 7.1 Priser - generelt Priserne er angivet i danske kroner og inkluderer alle afgifter og told bortset fra moms, der gælder på tidspunktet for Rammeaftalens indgåelse. Ved ændring af gældende danske afgifter, der er direkte henførbare til de af denne Rammeaftale omfattede Produkter, reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. Leverandøren har bevisbyrden for en eventuel stigning i afgifterne, og at disse er direkte henførbare til de af denne Rammeaftale omfattede Produkter og netto-

17 Side 17 af 36 konsekvensen heraf. Leverandøren er endvidere forpligtet til at oplyse Modernisering s- styrelsen om en eventuel ændring i nedadgående retning af sådanne afgifter. Priserne dækker alle Leverandørens udgifter, herunder udgifter og omkostninger til forsikringer, administration, uddannelse, rejser og transport mv. og Levering, jf. dog Bilag 6 om leveringsgebyr ved mindre Bestillinger, hastelevering og afbæring Priser Priserne på de af Rammeaftalen omfattede Produkter samt proceduren for regulering heraf, fremgår af Bilag 4 med underbilag. Leverandøren er forpligtet til straks at opdatere regulerede priser i produktkataloget/ehandelssystemet, jf. også Bilag 5 og Priser for E-handelssystemet Leverandøren modtager ikke noget særskilt beløb for at stille E-handelssystemet til rådighed, herunder for etablering, drift og vedligeholdelse samt support af E- handelssystemet. 7.2 Fakturering og betaling Generelt Leverandøren skal overholde de i Bilag 8 og 12 anførte krav til fakturering og betaling Fakturering af serviceydelser Ved Bestilling og Levering som led i en Depotløsning skal Leverandøren uden Kundens skriftlige anmodning foretage én samlet månedsfakturering, jf. Bilag 13. Bevirker forhold hos Leverandøren, at Kunden ikke er i stand til at betale via elektr o- nisk overførsel, kan Kunden ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfø l- gende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge.

18 8. MISLIGHOLDELSE Side 18 af Mangler Generelt Der foreligger en mangel, hvis de af Rammeaftalen omfattede Produkter og/eller E- handelssystemet ikke opfylder Rammeaftalens krav og garantier eller ikke i øvrigt svarer til det, som Moderniseringsstyrelsen og Kunden med føje kan forvente, eller hvis rapportering af salgsstatistikker ikke opfylder kravene i Rammeaftalen, herunder Bilag 5, eller hvis Leverandøren ikke kan dokumentere opfyldelsen af et krav, jf. punkt 5. Hvis de leverede Produkter i art og antal ikke svarer til det bestilte, finder reglerne om forsinkelse anvendelse, jf. punkt 8.2. Det samme gør sig gældende, såfremt det inden for fem arbejdsdage efter Leveringen af de af en Bestilling omfattede Produkter konstateres, at afhjælpningen af mangler alene kan ske ved ombytning af det leverede Særligt om Bilag 1A Der foreligger ligeledes en mangel, hvis et leveret Produkt eller dele heraf, herunder materialer, som indgår i Produktet, er produceret efter produktionsprocesser eller - metoder, hvor de i Bilag 1A nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, arbejdsklausul, miljø, antikorruption og nødvendig omhu ikke er overholdt. Ved konkret begrundet mistanke om manglende overholdelse af kravene i Bilag 1A ved tilvirkningen, følges proceduren som beskrevet i Bilag 1A, punkt 7. Herunder skal Leverandøren straks efter Moderniseringsstyrelsens anmodning fremsende en skriftlig red e- gørelse og dokumentation mv., hvorefter Moderniseringsstyrelsen vil foretage en ko n- kret vurdering af den enkelte sag. Ved vurderingen af, om Leverandøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Rammeaftalen, som strider mod de nævnte krav i Bilag 1A, lægges der bl.a. vægt på, hvorledes Leverandøren har tilrettelagt sine egne produktionsprocesser eller -metoder, ligesom der lægges vægt på, i hvilket omfang Leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfy l- delse af Rammeaftalen har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder ved valg af Underleverandører eller ved valg af dele til det leverede. Moderniseringsstyrelsen kan i tilfælde af, at der foreligger en mangel, hvor de i Bilag 1A nævnte krav til virksomhedens ansvar ikke er overholdt, kræve: - at Leverandøren straks efter Moderniseringsstyrelsens fremsættelse af påkrav herom afhjælper manglen,

19 Side 19 af 36 - at Leverandøren fremover ved opfyldelse af Rammeaftalen leverer under overholdelse af de i Bilag 1A nævnte krav, - at Leverandøren fuldt ud genopretter forvoldt skade, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning. Vurderingen af om en ved opfyldelse af Rammeaftalen forvoldt skade er genoprettet fuldt ud er om nødvendigt uafhængig af, at de nationale erstatningsregler, der regulerer det konkrete forhold, evt. alene tillader delvis skadesløsholdelse. Leverandøren har bevisbyrden for, at Leverandøren straks efter Moderniseringsstyrelsens fremsættelse af krav herom har afhjulpet en mangel som nævnt ovenfor, at fremtidige Leveringer sker under overholdelse af de i Bilag 1A nævnte krav, og at Leverandøren fuldt ud har genoprettet forvoldt skade, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning Afhjælpning Enhver mangel ved Leverandørens Produkter, der gøres gældende i henhold til nærværende Rammeaftale, skal afhjælpes hos Kunden uden ugrundet ophold efter Kundens eller Moderniseringsstyrelsens fremsættelse af påkrav herom. I tilfælde af mangler ved Produkter, der er leveret til Kunder uden for Danmark samt til Færøerne og Grønland skal afhjælpning som minimum ske som indleveringsservice. Leverandøren skal senest have påbegyndt afhjælpningen Arbejdsdagen efter modtagelsen af påkrav herom. Leverandøren skal uden yderligere vederlag afhjælpe manglen i overensstemmelse med god leverandørskik, hvilket som minimum indbefatter udskiftning af defekte dele med nye fungerende dele, Levering af supplerende ydelser eller ombytning. Leverandøren har bevisbyrden for, at manglen er afhjulpet, og Leverandøren skal sikre, at fremtidige Leveringer sker under overholdelse af de i Rammeaftalen nævnte krav. Såfremt samme mangel i et Produkt af Leverandøren er forsøgt afhjulpet tre eller flere gange, og manglen fortsat kan konstateres, kan Kunden kræve omlevering af hele det leverede Produkt, uanset manglen alene vedrører en mindre del af det erhvervede Produkt. Såfremt der gentagne gange har været mangler af ikke bagatelagtig karakter ved leverede Produkter skal Leverandøren endvidere på Moderniseringsstyrelsens anmodning udarbejde en redegørelse til Moderniseringsstyrelsen med en beskrivelse af karakteren og omfanget af konstaterede mangler samt en beskrivelse af, hvilke tiltag Leverandøren vil foretage for at undgå lignende mangler fremover. Redegørelsen skal være Moderniseringsstyrelsen i hænde senest en Arbejdsuge efter Moderniseringsstyrelsens anmodning om redegørelsen.

20 Side 20 af Uvildig sagkyndig Såfremt der mellem Parterne er uenighed om, hvorvidt der er tale om en mangel ved Leverandørens Produkter kan hver af Parterne anmode Voldgiftsinstituttet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at udmelde en uvildig sagkyndig, der da afgiver vejledende udtalelse herom. Såfremt Parterne ikke kan opnå en forligsmæssig løsning på baggrund af den sagkyndiges udtalelse, afgøres tvisten i overensstemmelse med punkt 19. Den sagkyndige træffer endelig og bindende afgørelse om fordelingen af sit honorar mellem Parterne under hensyn til afgørelsens udfald Særligt om E-handelssystemet Leverandøren skal uden ugrundet ophold afhjælpe mangler i forhold til E- handelssystemet efter Moderniseringsstyrelsens anmodning herom, herunder levere andet eller yderligere programmel eller udstyr, der er nødvendigt for at opfylde Rammeaftalen, herunder kravene til funktionalitet mv. Leverandøren skal endvidere foretage den nødvendige fejlfinding og fejlretning med henblik på at sikre den garanterede drift Særligt om salgsstatistikker Leverandøren skal inden for en af Moderniseringsstyrelsen fastsat rimelig frist afhjælpe enhver mangel ved rapportering af salgsstatistikker. Såfremt der ikke inden for denne frist er sket behørig afhjælpning, ifalder Leverandøren bod i henhold til punkt 8.3.6, regnet fra den af Moderniseringsstyrelsen fastsatte tidsfrist for afhjælpning. Uagtet en eventuel bodsbetaling gælder Rammeaftalens øvrige misligholdelsesbeføjelser uændret. 8.2 Forsinkelse Der foreligger forsinkelse, såfremt en Bestilling af Produkter ikke leveres inden for de i punkt 4.7, jf. Bilag 6, anførte frister, eller såfremt en af de i Bilag 8 anførte frister for E- handelssystemet overskrides. Der foreligger endvidere forsinket Levering, såfremt Levering af Produkter som led i en Depotløsning ikke er leveret hos Kunden i henhold til retningslinjerne i Bilag 1C og 13, herunder vedrørende de Bestillinger, der er aftalt med Kunden, jf. Bilag 13A og 13B. Forsinkelse foreligger ligeledes, såfremt Leverandøren ikke overholder den i Bilag 5 anførte tidsfrist for rapportering af salgsstatistikker eller leveringsdag for produktkataloget.

21 Side 21 af 36 Såfremt der konstateres forsinkelser, eller såfremt Leverandøren forudser, at Leverand ø- ren bliver forsinket, skal Leverandøren uden ugrundet ophold orientere Kunden - ved forsinkelse med Levering af en konkret Bestilling - eller Moderniseringsstyrelsen - ved forsinkelse med E-handelssystemet eller med rapportering af salgsstatistikker - herom. Leverandøren er forpligtet til at påtage sig en ekstraordinær indsats for at indhente forsinkelsen. Kunden og Moderniseringsstyrelsen kan stille rimelige krav til den måde, hvorpå forsinkelsen indhentes. I tilfælde af, at forsinkelse ved Levering af en konkret Bestilling er begrundet i, at Produkter er i restordre, og dermed ikke lever op til bestemmelsen om lagerførte varer, jf. punkt 4.5, kan Leverandøren undtagelsesvist efter Kundens forudgående godkendelse levere substituerbare produkter i tilsvarende kvalitet til samme pris. Såfremt der leveres substituerbare produkter efter Kundens forudgående godkendelse i tilsvarende kvalitet til samme pris, bortfalder forpligtelsen til betaling af bod, jf. punkt 8.3, for forsinkelse med virkning fra tidspunktet, hvor de substituerbare produkter leveres. 8.3 Bod Generelt Leverandøren skal betale bod til Kunden og/eller Moderniseringsstyrelsen i henhold til nærværende punkt. Påløbet bod opgøres på baggrund af den konstaterede forsinkelse, fejl i fakturerede priser, manglende sikkerhedsgodkendelse eller misligholdelse af kravene vedrørende E- handelssystemet, jf. Bilag 8. Bodsbeløbet betales efter skriftligt påkrav fra Kunden eller Moderniseringsstyrelsen. Manglende påkrav medfører ikke, at retten til bod fortabes. Kunden informerer Leverandøren om bodens størrelse, hvorefter Leverandøren er fo r- pligtet til at udstede en kreditnota i forbindelse med førstkommende faktura til Kunden. Såfremt Leverandøren ikke senest to måneder efter Kundens påkrav har udstedt en kreditnota, er Kunden berettiget til at udsende en faktura på bodsbeløbet til Leverandøren. Leverandøren skal betale en sådan faktura senest otte Dage efter dens modtagelse. Moderniseringsstyrelsen udsender faktura på bodsbeløb, der tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Leverandøren skal betale en sådan faktura senest otte Dage efter dens modtagelse.

22 8.3.2 Bod forsinket Levering Side 22 af 36 Såfremt den i Bilag 6 fastsatte leveringsfrist overskrides som følge af forhold, som Lev e- randøren er ansvarlig for, betaler Leverandøren en dagbod til Kunden. Boden udgør to pct. af den samlede Bestilling pr. påbegyndt Arbejdsdag. Bodsbeløbet til Kunden efter nærværende punkt udgør dog minimum DKK 100 pr. påbegyndt Arbejdsdag. Leverandøren kan højst ifalde fem Dages dagsbod for en Bestilling Bod forsinket Levering ved Depotløsning Såfremt der opstår forsinkelse med Levering som led i en Depotløsning, gælder bodsbestemmelserne i Bilag 13A og Bilag 13B Bod mangler ved tilknyttede serviceydelser til Depotløsningen Såfremt der konstateres mangler ved de til Depotløsningen tilknyttede serviceydelser, gælder bodsbestemmelserne i Bilag 13A og Bilag 13B Bod E-handelssystemet Såfremt E-handelssystemet ikke leveres pr. 1. januar 2017 eller i Rammeaftalens løbetid ikke lever op til kravene i Bilag 8 som følge af forhold som Leverandøren er ansvarlig for, betaler Leverandøren pr. påbegyndt Arbejdsdag en bod til Moderniseringsstyrelsen på DKK 1.000, medmindre Moderniseringsstyrelsen meddeler en senere Idriftsættelsesdato eller giver dispensation. Bodsbeløbet efter nærværende punkt kan samlet ikke overstige DKK pr. hændelse Bod rapportering af salgsstatistikker Såfremt den i Bilag 5, punkt 2, anførte tidsfrist for rapportering af salgsstatistikker overskrides som følge af Leverandørens forhold, eller såfremt Leverandøren ikke inden for den i punkt anførte frist har afhjulpet enhver mangel ved rapporteringen af salgsstatistikker, betaler Leverandøren pr. påbegyndt uge en bod på DKK til Moderniseringsstyrelsen. Bodsbeløbet efter nærværende punkt kan samlet ikke overstige DKK pr. hændelse Bod fakturering Moderniseringsstyrelsen kan foretage kontrol af de fakturerede priser til Kunden. S å- fremt Moderniseringsstyrelsen konstaterer fejl i Leverandørens fakturering af priser, betaler Leverandøren en bod til Moderniseringsstyrelsen, der udgør det beløb, som er opkrævet for meget samt et tillæg på 25 pct. af det samlede beløb, der er faktureret for meget. Såfremt Leverandøren kan dokumentere, at Leverandøren har tilbagebetalt det beløb til Kunden, som er faktureret for meget, vil dette beløb blive fratrukket fra det samlede

23 Side 23 af 36 bodsbeløb, som Moderniseringsstyrelsen opkræver. Leverandøren vil for eksempel ku n- ne dokumentere dette ved at fremlægge en kreditnota, som henviser til den tidligere fej l- fakturering, jf. Bilag 12. I tilfælde af, at der gentagne gange i forbindelse med Moderniseringsstyrelsens stikprøvevis kontrol konstateres fejl i Leverandørens fakturering af priser, som ikke er bagate l- agtige, kan Moderniseringsstyrelsen med inddragelse af ekstern sagkyndig rådgivning gennemføre en gennemgang af Leverandørens fakturering. Leverandøren er forpligtet til at afholde Moderniseringsstyrelsens udgifter til ekstern sagkyndig rådgivning. Udgifterne til den eksterne sagkyndige kan maksimalt udgøre DKK Bod sikkerhedsgodkendelse Såfremt Leverandøren misligholder kravet om sikkerhedsgodkendelse jf. pkt , kan Kunden opkræve Leverandøren betaling af bod. Bodsbeløbet udgør DKK pr. sikkerhedshændelse pr. person og kan maksimalt udgøre DKK pr. kalenderår. Ved sikkerhedshændelse forstås, at Kunden konstaterer, at Leverandøren har gjort brug af personale, der ikke har opnået den fornødne sikkerhedsgodkendelse. Boden opkræves pr. person svarende til DKK , som ganges op med det antal gange, personen har udført den pågældende opgave (f.eks. foretaget en afbæring) uden at være behørigt sikkerhedsgodkendt. 8.4 Ophævelse Kunden Kunden kan helt eller delvist ophæve en indgået aftale om en konkret Bestilling under nærværende Rammeaftale, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra Leverand ø- rens side. Det anses altid for væsentlig misligholdelse i forhold til Kunden, såfremt der foreligger forsinkelse, og Leverandøren ikke leverer fem Arbejdsdage efter, at Kunden har fremsat påkrav om Levering med oplysning om, at manglende Levering inden for den fastsatte frist vil medføre ophævelse. Det anses som væsentlig misligholdelse i forhold til Kunden, såfremt et eller flere Produkter omfattet af den konkrete Bestilling ikke fuldt ud opfylder samtlige krav angivet i Bilag 1A, 1B, 1C og 4A, og Leverandøren ikke har afhjulpet manglerne inden for femten Arbejdsdage efter Kundens reklamation over de pågældende mangler. Ophævelse omfatter som udgangspunkt alene de mangelfulde dele af den konkrete Bestilling, medmindre de mangelfulde dele har en sådan sammenhæng med den samlede Bestilling, som kan begrunde en samlet ophævelse.

24 Side 24 af 36 Kunden skal tilbagelevere de leverede Produkter, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos Kunden. Leverandøren betaler transporten. Ved ophævelse skal Leverandøren straks tilbagebetale købesummen for de Produkter, der er omfattet heraf, uden fradrag for værdinedgang eller almindeligt brug samt med tillæg af eventuel erstatning efter punkt 11 og bod efter punkt 8.3. For så vidt angår øvrige ydelser, gælder dansk rets almindelige regler om opgørelse ved ophævelse. Såfremt Leverandøren gentagne gange væsentligt misligholder aftaler om konkrete Bestillinger over for den samme Kunde, kan denne Kunde af Moderniseringsstyrelsen blive løst af sin forpligtelse til at anvende Rammeaftalen. Kunden skal overfor Moderniseringsstyrelsen dokumentere, at Leverandøren gentagne gange væsentligt har misligholdt aftaler om konkrete Bestillinger. Moderniseringsstyrelsen orienterer Leverandøren he r- om. Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen kan med virkning for fremtiden straks ophæve Rammeaftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Moderniseringsstyrelsens ophævelse af Rammeaftalen har ikke virkning for de på ophævelsestidspunktet allerede indgåede lev e- ringsaftaler, med mindre Kunden selv vælger at ophæve leveringsaftalen. Følgende forhold, men ikke begrænset hertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Moderniseringsstyrelsen til at ophæve Rammeaftalen: Såfremt der gentagne gange konstateres væsentlige mangler ved det leverede, og sådanne mangler ikke er afhjulpet ved efterfølgende Leveringer efter Moderniseringsstyrelsens skriftlige påbud om afhjælpning. Ved gentagen forsinkelse og/eller udeblevet Levering og sådan forsinkelse fortsat konstateres ved efterfølgende Leveringer efter Moderniseringsstyrelsens skriftlige påbud om rettidig Levering. Såfremt der konstateres et ikke uvæsentligt antal tilfælde af misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, men betragtet samlet set udgør en væsentlig misligholdelse. Såfremt det gentagne gange konstateres, at E-handelssystemet ikke overholder de fastsatte krav, og sådanne mangler ikke er afhjulpet ved efterfølgende Bestillinger efter Moderniseringsstyrelsens skriftlige påbud om afhjælpning.

25 Side 25 af 36 Leverandørens konkurs, rekonstruktionsbehandling, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i fare, i det omfang konkursloven gør dette muligt. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. Såfremt Leverandøren overtræder en eller flere af sine loyalitetsforpligtelser som beskrevet i denne Rammeaftale, og såfremt Leverandøren ikke retter op herpå efter modtagelse af skriftligt påbud herom fra Moderniseringsstyrelsen. Gentagne mangelfulde eller forsinkede rapporteringer af salgsstatistikker fra Leverandøren til Moderniseringsstyrelsen, jf. punkt 4.8. Såfremt der gentagne gange konstateres væsentlige fejl i Leverandørens fakturering af priser. Såfremt Leverandøren ikke straks efter Moderniseringsstyrelsens anmodning ved konkret begrundet mistanke om, at Leverandøren har leveret i strid med de i Bilag 1A nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, arbejdsklausul, miljø, antikorruption og nødvendig omhu, fremsender skriftlig redegørelse med dokumentation i henhold til Bilag 1A, punkt 7. Såfremt Leverandøren ikke straks efter Moderniseringsstyrelsens fremsættelse af påkrav herom afhjælper en mangel, som følge af at Leverandøren har leveret i strid med de i Bilag 1A nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, arbejdsklausul, miljø, antikorruption og nødvendig omhu. Såfremt Leverandøren ikke, når det er konstateret, at Leverandøren har leveret i strid med de i Bilag 1A nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, arbejdsklausul, miljø, antikorruption og nødvendig omhu, fuldt ud genopretter den skade, som er forvoldt ved opfyldelsen af Rammeaftalen, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning, jf. punkt Såfremt det konstateres, at Leverandøren har handlet i strid med de i Bilag 1A nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, arbejdsklausul, miljø, antikorruption og nødvendig omhu, og Leverandøren tidligere har misligholdt Rammeaftalen på tilsvarende måde. Såfremt Leverandøren får en endelig retskraftig dom for korruption i kontraktp e- rioden, jf. Bilag 1A.

26 Side 26 af 36 Moderniseringsstyrelsen kan ligeledes straks ophæve Rammeaftalen, såfremt Leverandøren ikke opnår Moderniseringsstyrelsens godkendelse af E-handelssystemet efter kravene i Bilag 8. Moderniseringsstyrelsens ophævelse af Rammeaftalen har ikke virkning for de på oph æ- velsestidspunktet allerede indgåede aftaler om konkrete Bestillinger, medmindre Kunderne selv vælger at ophæve aftalerne. 8.5 Misligholdelse i øvrigt Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i nærværende Rammeaftale, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af en parts misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag. 9. LEVERANDØRENS ORGANISATION 9.1 Anvendelse af Underleverandører Leverandørens samarbejdspartnere, forhandlere, producenter og grossister mv. er i Rammeaftalens forstand Underleverandører. Leverandøren er berettiget til at anvende Underleverandører i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen i den udstrækning, at anvendelsen ikke strider imod de til enhver tid gældende udbudsregler. Leverandøren er i den forbindelse forpligtet til at overholde kravene i Bilag 1A. Leverandøren skal videregive oplysninger til Moderniseringsstyrelsen vedrørende Underleverandører, der har direkte kontakt til Kunden eller som udfører serviceydelser, som beskrevet i Rammeaftalen og omfattet af arbejdsklausulen, jf Leverandøren opfylder denne oplysningspligt ved udfyldelse og opdatering af Bilag 15. Leverandørens anvendelse af Underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i denne Rammeaftale, herunder kravene til forsikring mv. Leverandøren hæfter for Underleverandørens Produkter efter denne Rammeaftale på ganske samme måde som for sine egne forhold. 9.2 Solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget når Leverandøren er en sammenslutning af virksomheder Såfremt Leverandøren er en sammenslutning af virksomheder, hæfter de i sammenslutningen deltagende virksomheder solidarisk for opfyldelsen af Rammeaftalen.

27 Side 27 af 36 Leverandøren har udpeget (navn på fælles befuldmægtigede indsættes i forbindelse med kontraktindgåelse) som fælles befuldmægtiget for de i sammenslutningen deltagende virksomheder. Den fælles befuldmægtigede er bemyndiget til at træffe beslutninger på vegne af de de l- tagende virksomheder om ethvert forhold i relation til Rammeaftalen, og Moderniseringsstyrelsen er berettiget til at rette henvendelse til den fælles befuldmægtigede herom. 9.3 Solidarisk hæftelse når Leverandøren har baseret sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen Såfremt Leverandøren har baseret sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter disse andre enheder solidarisk med Leverandøren for opfyldelsen af Ra m- meaftalen. 10. MODERNISERINGSSTYRELSENS OG KUNDENS FORHOLD Om Moderniseringsstyrelsens og Kundens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Driftstab, tabt avance og andet indirekte tab erstattes dog ikke. Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende Rammeaftale, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens re g- ler. Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve den med Kunden indgåede konkrete leveringsaftale, såfremt Leverandøren over for Kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels, at Kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels, at manglende betaling inden 40 Arbejdsdage efter påkravets modtagelse vil medføre, at den konkrete leveringsaftale ophæves, såfremt Kunden ikke har opfyldt sine bet a- lingsforpligtelser inden fristens udløb. Såfremt en statslig institution misligholder sine forpligtelser til at anvende Rammeaftalen, er Leverandøren alene berettiget til at kræve, at Moderniseringsstyrelsen søger at afhjælpe en tilsvarende fremtidig misligholdelse, ved at Moderniseringsstyrelsen retter direkte kontakt til denne statslige institution og indskærper dennes forpligtelse til at anvende Rammeaftalen og efterleve cirkulære om indkøb i staten i forbindelse med køb af Produkter, der er omfattet af Rammeaftalen. Moderniseringsstyrelsen kan dog på eget initiativ iværksætte yderligere tiltag.

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016 Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, Stadsing A/S. Aftalens varighed

Læs mere

Rammeaftale. vedrørende. indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen) mellem

Rammeaftale. vedrørende. indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen) mellem Rammeaftale vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen) mellem Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København

Læs mere

Vejledning til Kontorartikelaftalen. December 2016

Vejledning til Kontorartikelaftalen. December 2016 Vejledning til Kontorartikelaftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 AFTALENS VARIGHED Rammeaftalen løber fra den 1. januar 2017 og frem til den 31. december 2018. Moderniseringsstyrelsen har mulighed for

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen

Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk August 2015 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen Statens Indkøbsprogram 7. fase Orienteringsmøde for Kontorartikelaftalen Mandag d. 14. januar 2013 kl. 13:30 ved Tina Gade Gregersen Dagsorden Om Statens Indkøb Introduktion til Kontorartikelaftalen Status

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Rammekontrakt. vedrørende. rejsebureauydelser. mellem. Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K

Rammekontrakt. vedrørende. rejsebureauydelser. mellem. Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 145 Offentligt (01) Rammekontrakt vedrørende rejsebureauydelser mellem Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance - Om håndtering af mangler ved en leverance Side 1 Indhold Undersøgelsespligt... 3 Hvornår foreligger der en mangel?... 3 Hvad skal du gøre hvis du som

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017 Vejledning til Kontrolcentralaftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Aftalens varighed Rammeaftalen

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 11 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen

Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 13:00 ved Rikke Skovgård Hansen og Mads Christian Grimmig Kobbernagel Dagsorden Om Statens Indkøbsprogram

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale 09.01 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr. 17 47 24 37 Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Møbel-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller.

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller. Rammeaftale om økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem Kontrakt om Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1 mellem Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K (Herefter Udenrigsministeriet) og [ ] (Herefter Leverandøren) Indhold 1

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere