Vejledning til domsmænd og nævninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til domsmænd og nævninger"

Transkript

1 Vejledning til domsmænd og nævninger

2 Juli 2007 Domstolsstyrelsen Trykt i eksemplarer Design: Communikanten Tryk: VesterKopi

3 Indhold Indledning... 5 Udtagelse til hvervet som lægdommer Udtagelse til de enkelte sager Betaling for hvervet som lægdommer Hvilke straffesager er domsmandssager? Hovedforhandlingen i domsmandssager Voteringen i domsmandssager Særligt om nævningesager

4 4

5 Indledning Formålet med dette hæfte er at orientere dig om, hvad der foregår i de sager, hvor der medvirker lægdommere, og i den forbindelse især at gøre dig bekendt med, hvilke opgaver der er pålagt dig som lægdommer, når forhandlingerne i retssalen er afsluttet. Det er ansvarsfuldt og vanskeligt at være med til at dømme andre mennesker, og det er derfor vigtigt, at du kender din opgave. Nævninger og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Lægdommeres medvirken i strafferetsplejen kendes i mange lande. Ved at inddrage lægfolk i behandlingen af straffesager opnås en meget betydningsfuld kontakt mellem befolkningen og domstolene på dette område. Det er kun få straffesager, der er nævningesager. Domsmandssagerne har langt større praktisk betydning. Lægdommerne er ligestillede med de juridiske dommere og har samme ansvar for de afgørelser, der træffes. Når sagen skal afgøres, har lægdommerne derfor både ret og pligt til at fremsætte deres synspunkter på baggrund af det, der er fremkommet i retten. De er dog ligesom de juridiske dommere forpligtet til at rette sig efter loven. Bestemmelserne om nævningers medvirken i visse straffesager ved landsretterne blev indført med retsplejeloven i Reglerne om domsmænds medvirken i andre straffesager ved byretterne og ved landsretterne i ankesager blev først gennemført ved en ændring af retsplejeloven i Fra den 1. januar 2008 er retsplejeloven ændret, sådan at alle sager herefter behandles ved byretten i 1. instans, herunder også nævningesager. Denne vejledning gælder for sager, der anlægges efter den 1. januar Der kan godt gå lang tid, før du bliver indkaldt som lægdommer ved domstolene. Derfor er det vigtigt, at du gemmer vejledningen, så du stadig har den, når det bliver relevant. Du kan også finde vejledningen på 5

6 Udtagelse til hvervet som lægdommer Lægdommere udtages for 4 år ad gangen. Til nævning eller domsmand kan udtages enhver uberygtet mand eller kvinde, der har valgret til Folketinget. Kravet til uberygtethed betyder, at personer, der er straffet for mere alvorlige lovovertrædelser, ikke kan virke som nævning eller domsmand. Personer, der fylder 70 år i løbet af de 4 år, udtagelsen gælder, udtages ikke til nævning eller domsmand. Det samme gælder personer, der på grund af åndelig eller legemlig svaghed, herunder også tunghørighed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog, ikke kan fungere som nævning eller domsmand. Ministre, advokater, advokatfuldmægtige, centraladministrationens, domstolenes, anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsnets tjenestemænd og øvrige personale samt sognefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige udtages heller ikke som lægdommere. Personer i visse stillinger kan anmode om fritagelse for hvervet som lægdommer. Det samme gælder personer, der er fyldt 60 år, eller som ikke kan opfylde hvervet på grund af deres helbredstilstand eller erhvervs- eller familieforhold. Også domsmænd og nævninger, der flytter til en anden kreds, kan anmode om fritagelse for hvervet. Udtagelsen sker på den måde, at et særligt udvalg i hver kommune peger på et antal borgere, der udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen og som anses for egnede til at være lægdommere. De valgte optages på en liste, der kaldes grundlisten. Grundlisterne indsendes af kommuner på øerne (Østre Landsretskreds) til præsidenten for Østre Landsret i København og af kommuner i Jylland (Vestre Landsretskreds) til præsidenten for Vestre Landsret i Viborg. 6

7 Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, dannes der nævninge- og domsmandslister for landsretterne og for hver byret. De lægdommere, der er udtaget, får skriftlig besked om det. Indsigelse mod udtagelsen eller anmodning om fritagelse for hvervet skal ske til landsrettens præsident i henholdsvis København eller Viborg. Antallet af lægdommere bliver fastsat sådan, at en lægdommer kommer til at virke ca. 4 gange årligt. Men da man ikke på forhånd kan vide, hvor mange sager der kommer til behandling i perioden, kan det ske, at en nævning eller domsmand kommer til at virke flere eller færre gange i løbet af et år. Som lægdommer bliver man registreret i Det Centrale Rettighedsregister, således at landsretten vil blive informeret, hvis man bliver sigtet for strafbare forhold. Udtagelse til de enkelte sager Inden hovedforhandling i en sag, der skal behandles under medvirken af lægdommere, udtages det nødvendige antal domsmænd eller nævninger. Retten kan vælge at udtage suppleanter, der følger sagen, og som kan træde til, hvis en lægdommer bliver syg. Det sker typisk i nævningesager og langvarige domsmandssager. Udtagelsen sker via retternes IT-system. Systemet vælger de personer, der står først på listen, og som ikke tidligere inden for 4 års perioden har været indkaldt som nævning eller domsmand. Når man er nået listen til ende, sker udtagelse forfra. Normalt kan lægdommerne regne med kun at skulle gøre tjeneste en enkelt dag ad gangen, men de skal medvirke i alle de sager, der begynder den pågældende dag også selv om sagen ikke afsluttes samme dag. Nogle sager er så omfattende, at behandlingen strækker sig over flere dage eller uger. 7

8 Domsmænd indkaldes af retten med mindst 3 dages varsel og nævninger med mindst 1 uges varsel, men fristen kan være kortere, hvis det er nødvendigt. Hvis man mener at have lovligt forfald (sygdom, bortrejse og lign.), skal retten snarest muligt have besked. En domsmand eller nævning, som udebliver uden lovligt forfald, risikerer bødestraf. For lægdommere gælder de samme regler om inhabilitet, som gælder for juridiske dommere. En lægdommer kan f.eks. ikke medvirke i en sag, der drejer sig om et tyveri fra ham eller hende, eller hvis han eller hun er nært beslægtet eller besvogret med den tiltalte, vidner, anklageren, forsvareren eller andre personer, der er involveret i sagen. En tiltalt kan også gøre indsigelse mod en lægdommers habilitet, når der foreligger andre omstændigheder, som kan vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed. Tiltalte og den pågældende lægdommer har måske haft et økonomisk mellemværende, som har givet anledning til uenighed. Det er de juridiske dommere, der træffer afgørelsen om sådanne habilitetsspørgsmål. Betaling for hvervet som lægdommer Lægdommere får for tiden kr. pr. dag og 120 kr. for hver nat, de er borte fra hjemmet i anledning af hvervet. Hvis en lægdommer må rejse mere end 3 kilometer, får lægdommeren desuden godtgjort udgifter til transport. Ved befordring med offentligt transportmiddel godtgøres udgiften til standardbillet. Benyttes eget transportmiddel, ydes godtgørelsen efter statens laveste kilometertakster for kørsel med bil eller cykel. Domstolene skal give oplysning til skattevæsenet om udbetalingen af de nævnte beløb og indeholde A-skat af honoraret. Beløbet bliver indbetalt på den pågældendes Nem-konto. 8

9 Hvilke straffesager er domsmandssager? Alle straffesager behandles ved byretten i 1. instans. Landsretten behandler kun straffesager som ankeinstans. Det er lovens hovedregel, at domsmænd skal medvirke ved behandlingen af sagerne. Der gælder imidlertid vigtige undtagelser. Der medvirker som regel ikke domsmænd, når der alene er påstand om bødestraf. Hvis sagen er af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse, skal domsmænd dog alligevel medvirke. En anden undtagelse, som omfatter et stort antal sager, er tilståelsessager, hvor den sigtede erkender sig skyldig og ønsker sagen afgjort på denne måde. De sager bliver afgjort af den juridiske dommer alene. Den dømte eller anklagemyndigheden kan anke sagen til landsretten, hvor der som hovedregel vil medvirke domsmænd. Når en straffesag har været pådømt af byretten og landsretten, kan den normalt ikke behandles yderligere. Derfor bliver landsrettens dom den endelige afgørelse af, hvad der kan anses for bevist eller ikke bevist. Højesteret behandler kun straffesager som 3. instans, hvilket betyder, at det kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse, hvis en straffesag skal for Højesteret. Højesteret kan dog ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet. Der medvirker ikke lægdommere i Højesteret. Hovedforhandlingen i domsmandssager Når domsmænd medvirker i byretten, består retten af en juridisk dommer og to domsmænd. Den juridiske dommer er retsformand. I landsretten består retten af tre juridiske dommere og tre domsmænd. En af de juridiske dommere er retsformand. Inden rettens medlemmer går ind i selve retslokalet, afholdes et kort møde mellem dommeren/dommerne og domsmændene. Retsformanden orienterer domsmændene om navnet på tiltalte, anklageren, forsvareren og vidnerne samt de personer, som forbrydelsen er gået ud over. 9

10 Inden forhandlingerne begynder, skal domsmændene nemlig have lejlighed til at fremkomme med oplysning om forhold, som kan medføre, at de på grund af inhabilitet ikke kan medvirke i sagen. Domsmændene skal underskrive en erklæring, hvori de»på ære og samvittighed lover, at de som domsmænd opmærksomt vil følge forhandlingerne i retten og dømme således, som de finder ret og sandt at være efter loven og sagens bevisligheder«. Domsmænd deltager på lige fod med de juridiske dommere. De medvirker ikke kun ved selve domsafgørelsen, men også ved de kendelser og beslutninger, som eventuelt skal træffes under hovedforhandlingen. Efter loven skal en del afgørelser, der nærmest angår ledelsen af forhandlingerne i retssalen, dog træffes af retsformanden alene, men i alle vigtigere afgørelser er domsmændene med. Det gælder først og fremmest bedømmelsen af beviserne i sagen. Domsmændene skal således tage stilling til, om den tiltalte er skyldig i det forhold, som han eller hun er tiltalt for, herunder om handlingen er begået med forsæt eller ved strafbar uagtsomhed. Domsmændene skal også tage stilling til, hvilken straf der skal fastsættes, både straffens størrelse eller længde, og om den skal være betinget eller ubetinget. Derimod deltager domsmændene ikke i afgørelsen af, om en tiltalt skal varetægtsfængsles eller forblive varetægtsfængslet efter dommen eller i afgørelsen af eventuelle erstatningskrav mod tiltalte. Tiltalen er beskrevet i et anklageskrift, der udleveres til hvert af rettens medlemmer. I landsretten er anklageskriftet gengivet i den indankede dom. Kun det, der bliver sagt i retten, kan tillægges betydning ved sagens afgørelse. Det er altså ikke forudsat, at dommerne eller domsmændene forinden har sat sig ind i sagens dokumenter. Det er anklagemyndigheden, der har til opgave at bevise, at tiltalte er skyldig i de forhold, som han tiltales for. Er der en rimelig begrundet tvivl om tiltaltes skyld, skal han frifindes. Hovedforhandlingen begynder med, at anklageskriftet eller den indankede dom bliver læst op. Herefter kan anklageren blive bedt om kort at redegøre for sagen, men i reglen går man straks over til bevisførelsen, som er det centrale i en straffesag. Først bliver tiltalte afhørt og derefter vidnerne. Dokumenter af betydning for sagen bliver gennemgået og forevist retten. Er der punkter, som 10

11 domsmændene ønsker yderligere belyst, har de adgang til at stille spørgsmål, efter at have fået ordet af retsformanden, som leder forhandlingerne i retten. Når bevisførelsen er slut, gør anklagemyndigheden og derpå tiltaltes forsvarer rede for, hvordan de bedømmer sagen kaldet proceduren. Inden retten trækker sig tilbage for at votere, får tiltalte ordet. Voteringen i domsmandssager Ved votering forstås rettens rådslagninger og afstemninger. Tilhørere må ikke overvære voteringen. Domsmænd og dommere har tavshedspligt med hensyn til, hvad der bliver sagt under voteringen, og kan straffes for uberettiget at videregive eller bruge disse oplysninger. Domsmændene må heller ikke tage genparter af sagens akter med, når de forlader retten. Domme, kendelser og andre beslutninger bliver vedtaget ved afstemning efter forudgående rådslagning. Retsformanden leder rådslagningen og afstemningen. Han stemmer sidst og domsmænd altid først, den yngre før den ældre. Afstemningen sker mundtligt, og resultatet af afstemningen skrives ned og underskrives af alle rettens medlemmer. For enhver afgørelse skal der være stemmeflertal. Ved lige stemmetal som kan forekomme i landsretten gælder med hensyn til skyldsspørgsmålet og strafudmålingen det resultat, der er gunstigst for tiltalte. Bortset herfra gælder ved lige stemmetal den regel, at retsformandens stemme gør udslaget. Retten træffer først afgørelse om skyldsspørgsmålet. Findes tiltalte skyldig, træffer retten derefter afgørelse om fastsættelse af straf eller andre særlige foranstaltninger og om dommen skal være betinget eller ubetinget. I praksis er der som regel ikke nogen skarp sondring mellem rådslagning og afstemning. Efter at retsformanden kort har gennemgået sagen og bevismaterialet, går man over til rådslagningen. Den foregår som en uformel drøftelse af de foreliggende problemer, og hvert af rettens medlemmer har lejlighed til at fremsætte sine synspunkter. Det er vigtigt, at domsmændene ikke holder sig tilbage under denne drøftelse af sagen. De bør klart give udtryk for deres opfattelse af, hvordan de bedømmer de foreliggende tvivlsspørgsmål. De udtalelser, der således fremkommer fra rettens medlemmer, 11

12 kan give anledning til nye indlæg fra andre af rettens medlemmer. Denne uformelle drøftelse giver meget ofte et klart billede af, hvordan hver enkelt ser på sagen. En egentlig afstemning vil da være overflødig, og retsformanden kan nøjes med at konstatere, at der er enighed om resultatet; i modsat fald finder en formel afstemning sted. Selve dommen bliver formuleret af den/de juridiske dommere. Domsmændenes navne nævnes ikke i dommen. Hvis der ikke har været enighed om afgørelsen, har mindretallet ret til i dommen at få optaget en bemærkning om, hvorledes den eller de pågældende har stemt for, at sagen skulle afgøres (en såkaldt dissens). Der angives ikke navne i dissensen. Ved domsafsigelsen bliver dommens konklusion læst op i retten, mens alle står op. Det er ikke nødvendigt, at domsmændene er til stede ved selve domsafsigelsen, men da dommen normalt afsiges i tilslutning til hovedforhandlingen, er det almindeligt, at domsmændene overværer domsafsigelsen. Hvis der er afgivet dissens til dommen, gør retsformanden opmærksom på det efter domsafsigelsen. En dissens kan nemlig have betydning for tiltaltes eller anklagemyndighedens overvejelser om anke af dommen. 12

13 Særligt om nævningesager Fra den 1. januar 2008 behandles også nævningesager i 1. instans ved byretten. Nævningesager er navnlig sager, hvor der er spørgsmål om straf af fængsel i 4 år eller derover eller sager, hvor der bliver spørgsmål om dom til anbringelse eller forvaring. Det drejer sig i praksis især om sager, hvor der er rejst tiltale for manddrab eller for særlige grove tilfælde af brandstiftelse, voldtægt eller røveri. Også disse sager kan dog, hvis den tiltalte erkender sig skyldig, behandles ved byret uden medvirken af lægdommere. Tiltalte kan også fravælge nævningebehandling og i stedet få sagen behandlet som domsmandssag. I nævningesager ved byretten består retten af 3 juridiske dommere og 6 nævninger. I nævningesager ved landsretten består retten af 3 juridiske dommere og 9 nævninger. Én af de juridiske dommere er rettens formand, som leder forhandlingen i retten. Nævningerne og dommerne skal være adskilt indtil voteringen efter forhandlingen i retten. I retslokalet sidder de derfor også adskilt. Nævningerne sidder i den rækkefølge, de er udtaget. Når nævningerne kommer ind i retslokalet, får de udleveret en ekstrakt, der indeholder anklageskriftet og sagens dokumenter. Ekstrakten må ikke benyttes uden for retslokalet før voteringen. Nævningerne må ikke udlevere ekstrakten til andre og må ikke tage den med hjem. Nævningerne må i øvrigt ikke tale eller have forbindelse med nogen om sagen uden for retslokalet, indtil dommen er afsagt. I retslokalet må de kun have samtale eller forbindelse til dommerne. Hovedforhandlingen i en nævningesag i byretten indledes med, at anklageskriftet læses op. I landsretten læses byrettens dom op. Derpå aflægger hver af nævningerne et løfte om»på ære og samvittighed opmærksomt som nævning at følge forhandlingen i retten og dømme således, som de hver især finder rigtigt efter loven og beviserne i sagen«. Nævningerne svarer herpå hver for sig stående:»det lover jeg på ære og samvittighed«. 13

14 Anklageren får herefter ordet for kort at redegøre for tiltalen. Derefter følger bevisførelsen med afhøring af tiltalte og vidner samt gennemgang af dokumenter, der har betydning for sagen. Ligesom i domsmandssager har nævningerne adgang til at stille spørgsmål til dem, der afhøres, efter at have fået ordet af retsformanden. Nævningerne deltager ikke i rettens afgørelser af procesledende karakter og om bevisførelsen under forhandlingen. Når bevisførelsen er slut, gør anklagemyndigheden og derpå tiltaltes forsvarer rede for, hvordan de bedømmer skyldsspørgsmålet kaldet proceduren. Inden skyldsspørgsmålet optages til kendelse, får tiltalte ordet. I nævningesager afgøres skyldsspørgsmålet af nævningerne og dommerne i fællesskab under ledelse af rettens formand. Retsformanden vejleder nævningerne om de regler, der gælder for rådslagning og afstemning (voteringen). Ved afstemningen om skyldsspørgsmålet har hver dommer og hver nævning 1 stemme. Nævningerne afgiver deres stemme først, idet retsformanden afkræver hver enkelt nævning dennes stemme i den rækkefølge, hvori nævningerne er udtaget. Dernæst stemmer dommerne, sådan at retsformanden afgiver sin stemme sidst. Kendelsen om skyldsspørgsmålet skal angive, hvor mange nævninger og dommere der har stemt for henholdsvis frifindelse og domfældelse. For at der kan ske domfældelse i byretten skal 4 nævninger og 2 juridiske dommere stemme for. I landsretten skal 6 nævninger og 2 juridiske dommere stemme for domfældelse. Kendelsen skal endvidere indeholde en begrundelse for resultatet og, hvis der ikke er enighed, for eventuelle mindretals synspunkter. Hvis nævningernes og dommernes svar på skyldsspørgsmålet går ud på, at tiltalte ikke er skyldig, afsiger retten straks frifindelsesdom. 14

15 Hvis nævningerne og dommerne har fundet tiltalte skyldig, fortsætter forhandlingen med, at anklagemyndigheden og forsvareren under en procedure udtaler sig om sanktionsspørgsmålet (hvad der skal ske med den skyldige). Anklageren og derefter forsvareren og tiltalte får ordet for at udtale sig om sanktionen og andre punkter, der ikke tidligere har været grund til at inddrage i forhandlingen. Parterne skal endvidere have lejlighed til at føre de beviser, som er nødvendige i den forbindelse. Parterne må dog ikke rejse tvivl om spørgsmål, som er afgjort ved rettens kendelse om skyldsspørgsmålet. Spørgsmålet om, hvilken straf eller anden sanktion en tiltalt, som er fundet skyldig, skal idømmes, bliver afgjort af nævningerne og dommerne i forening under ledelse af rettens formand. De træder derfor igen sammen til rådslagning og afstemning om fastsættelse af sanktionen. Ved afstemning om sanktionsspørgsmålet har hver nævning 1 stemme, og de juridiske dommere har tilsammen lige så mange stemmer som nævningerne. Afstemning foregår således, at 2 nævninger og 1 dommer (i landsretten 3 nævninger og 1 dommer) skiftevis stemmer, sådan at nævningerne stemmer først, og retsformanden stemmer sidst. Ved lige stemmetal gælder med hensyn til strafudmålingen det resultat, som er gunstigst for tiltalte. Byrettens afgørelse i en nævningesag kan ankes til landsretten også for så vidt angår skyldsspørgsmålet. Ved anke af skyldsspørgsmålet medvirker der også nævninger i landsretten, mens anke om andre forhold, f.eks. procedurefejl eller strafudmålingen, behandles under medvirken af domsmænd. Landsrettens afgørelse kan kun ankes til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet meddeler tilladelse hertil. Højesteret kan dog ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet. Der medvirker ikke lægdommere i Højesteret. 15

16 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade København K. 16

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

DOMSMAND OG NÆVNING. Om at være lægdommer

DOMSMAND OG NÆVNING. Om at være lægdommer DOMSMAND OG NÆVNING Om at være lægdommer 2 OM AT VÆRE LÆGDOMMER I Danmark kan du som borger blive udtaget som lægdommer. Det betyder, at du kan blive indkaldt til at medvirke i straffesager som enten domsmand

Læs mere

VELKOMMEN SOM DOMSMAND OG NÆVNING. Vejledning for lægdommere

VELKOMMEN SOM DOMSMAND OG NÆVNING. Vejledning for lægdommere VELKOMMEN SOM DOMSMAND OG NÆVNING Vejledning for lægdommere VELKOMMEN SOM LÆGDOMMER Du er blevet udtaget som lægdommer. Det betyder, at du fra 1. januar 2016 kan blive indkaldt til at medvirke i straffesager

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere. Civil- og Politiafdelingen Dato: 23. november 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2009-4030-0096 Dok.: TKP40718 Vejledning til grundlisteudvalg om udarbejdelse af grundlister 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Orientering af domsmænd og nævninger vedrørende behandling af straffesager ved Københavns Byret

Orientering af domsmænd og nævninger vedrørende behandling af straffesager ved Københavns Byret Orientering af domsmænd og nævninger vedrørende behandling af straffesager ved Københavns Byret Januar 2012 2 De bydes hermed hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/ nævning) i Københavns Byret. De

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne

Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Den 20/12-2010 J.nr. 21B-ØL-15-07 J.nr. 21A-VL-27-10 Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Vejledningen finder anvendelse ved behandling af straffesager efter den 1.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Christian Ejlers Forlag København 2007 STRAFFESAGENS GANG 4. udgave, 1. oplag Omslag: Mette og Eric Mourier Sats: Morten Lehmkuhl, Christian Ejlers Forlag Tryk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET september 2016 - 2 1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret

Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret Der er i alt knapt 200 svar, og heraf er ca. 160 fra advokater, anklagere og lægdommere. Antallet af svar på de enkelte spørgsmål er varierende

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS Jorgen Jochimsen Hovedforhandling isi 2. udgave (É3 k THOMSON REUTERS Forord Kapitel 1 Tiltale og forberedelse af hovedforhandling i 1. instans 17 1.1. Tütalesporgsmalet 18 1.1.1. Tiltalerejsning 18 1.1.2.

Læs mere

Gorm Nielsen STRAFFESAGENS GANG

Gorm Nielsen STRAFFESAGENS GANG Gorm Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 INDHOLD Forord Forkortelser 15 STRAFFERETSPLEJEN 19 Hvad er strafferetspleje? 19 Begrebet 19 Området 19 Strafferetsplejen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Af Thomas Rørdam AUGUST 2002 TILLÆG TIL ADVOKATEN 7-8/2002 RIV UD OG GEM! 1. Indledning I 1998 udarbejdede jeg efter drøftelse med Højesteret og Rigsadvokaten

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Østre Landsret Præsidenten J.nr. 81A-ØL-46-07 J.nr. 85A-VL-002-10 Revideret januar 2014 Retningslinjer for prøvesager 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager Efter retsplejelovens 133 har en advokat

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Straffesager for landsretten

Straffesager for landsretten Jörgen Jochimsen Straffesager for landsretten 2. udgave FORLAGET THOMSON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1 Ankesager 13 1.1. Reglerne for ivasrkseettelse af anke 14 1.1.1. Tiltaltes adgang tu at

Læs mere

Advokater splittede om blinde domsmænd

Advokater splittede om blinde domsmænd Advokater splittede om blinde domsmænd 23-06-2008 Må en højt begavet blind person afvises som domsmand, mens en småt begavet - seende - person godt kan dømme i en sag? Advokater og dommere er rygende uenige.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011.

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011. København, den 21. februar 2012 Sagsnr. 2011 2299/CSI/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat A, Aalborg. Sagens tema: klager har klaget over, at advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/2-2018 J.nr. 38A-ØL-5-17 Retningslinjer for arbejde med digitale straffesager i landsretterne med fokus på snitfladerne mellem statsadvokaterne, forsvarerne og landsretterne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere