UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET"

Transkript

1 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

2 D O M afsagt den 8. juni 1993 af Vestre Landsrets 3. afdeling ( dommerne Inger Nørgaard, Bjarne Christensen og Chr. Notlevsen (kst.)) i ankesag B 494/1989 Sammenslutningen af Vandværker i Jylland som mandatar for I/S Hillerslev Vandværk, Hillerslev, mod Thisted Kommune. Den indankede dom er afsagt den 31. januar 1989 af retten i Thisted. For landsretten har appellanten, Sammenslutningen af vandværker i Jylland som mandatar for I/S Hillerslev Vandværk, principalt gentaget sin påstand i første instans. Subsidiært har appellanten påstået indstævnte, Thisted Kommune, dømt til at betale et mindre beløb fastsat af retten og med renter som i den principale påstand. Indstævnte har principalt påstået dommen stadfæstet. Subsidiært har indstævnte påstået frifindelse med betaling af et mindre beløb. Sagen vedrører den forurening, der skete i efteråret I skrivelsen af 14. marts 1973, hvormed civilingeniør A på indstævntes vegne indbragte Kloakeringsprojektet for den anden landvæsenskommission, hedder det bl.a. om visse forskelle i forhold til det projekt, der var omtalt i forbindelse med behandlingen af sagen om appellantens vandindvindingstilladelse:

3 3,4. Selvom der i det tidligere fremsendte projekt er regnet med biologisk rensning, er der ikke tale om en ideal løsning, og vi har derfor den 6. december 1972 til kommunens tekniske udvalg fremsendt et alternativt forslag gående ud på, at det urensede spildevand pumpes til Thisted kloak for derefter via bykloakken at ledes til det kommende centralrensningsanlæg. De væsentligste ændringer i selve byområdet består deri, at spildevandet fra opland 1 nu samles i en pumpestation ved bivej 1 på matr. nr. X Lille Hillerslev og pumpes til ledningsnettet i opland 2 (brd. 18) for sammen med spildevandet herfra at ledes til samlestationen på matr. nr. Y Store Hil-lerslev ved bivej nr. 6. Begge stationer bestykkes med 2 stk. pumper for alternerende drift og fra den sidstnævnte udgår den ca m lange trykledning til Thisted bykloak i Kronborgvej..." I et bilag, der er benævnt "Beskrivelser og særlige betingelser", og som medfulgte enten det første eller det endelige kloakeringsprojekt hedder det bl.a.: "1.1. Bygherre, tilsyn. Bygherre er Thisted kommune,... hvis rådgivende ingeniør er civilingeniør A,... der på kommunens vegne fører tilsyn med arbejdets udførelse. g. Dansk Ingeniørforenings normer m.v. samt DS-blade.... ARBEJDSBESKRIVELSE gældende for entreprise 1 (kloakering af Hillerslev), e. Udenfor entreprisen er pumpestationerne P1 og P Arbejdsbeskrivelse. Ledningslægning og materialer. (Gravitationsledninger). En mindre ledningsstrækning udføres af PVC-kloakrør type S (br ). Lægning og til-fyldning omkring PVC-rørene udføres som beskrevet senere i dette afsnit under trykledning (P1 - br.18). De øvrige ledningsstrækninger lægges af tre-

4 kantmærkede betonrør for rulleringssamlinger.... Der udgraves for mufferne, så rørene ikke hviler på disse. Ledninger samles med dråbeformede gummiringe. Gummiringene må ikke være snoet eller sidde skævt på røret.... Ingen ledningsstrækning må tildækkes, før den er sy-net og godkendt af tilsynet. Rørene skal lægges i egnet grusmateriale i 15 cm tykkelse og understøttes i overensstemmelse med D.I.F.'s norm nr. 76: "Af-løbsledninger i jord".... Ledninaslægning og materialer (Trykledning). Ledningen fra pumpestation P1 til br. 18 udføres af 110 mm PVC-trykrør til gummiringssamling,... Forinden tilfyldningen foretages, trykprøves ledning til 4 ato. i 30 min. under overværelse af tilsynet.... Den 5. februar 1981 skrev indstævnte følgende til appellanten: "Vedr. vandindvindingstilladelse LS/1970. I anledning af at I/S Hillerslev vandværks boring ved Ballerumvej i perioder er forurenet med fækal toli, henstilles det til vandværkets bestyrelse, at den snarest søger fornyet vandindvindingsret til vandværket. De forskellige problemer vedr. forureningen af boringen ved Ballerumvej vil ved Viborg amts behandling af vandindvindingssagen automatisk blive taget op." Af en TV-inspektionsrapport der blev indhentet af indstævnte vedrørende kloakeringsystemet, fremgår bl.a., at man i juni 1981 konstaterede et "lille hul ved påhug" på en stikledning i nærheden af pumpestationen (s 12). Af rapporten fremgår vide-re, at der ved S 10 - nord og opstrøms for vandværk (boring A) og pumpestation - var konstateret 2 åbne samlinger i spildevandsledningen. Også for så vidt angår regnvandssystemet fandtes umiddelbart nord for vandværk huller ved påhug (R10) og en åben samling (R11). Syd for vandværk og pumpestation fandtes rør knust ved påhug, lille hul ved påhug og cirkulært brud ved påhug (R18 og R19).

5 Appellanten har opgjort udgifterne til etablering af den nye boring til ca kr. excl. udgifter til finansiering. Til brug for sagens behandling for landsretten er der stillet en række supplerende spørgsmål til skønsmanden. Denne har i forbindelse med besvarelsen af disse spørgsmål ladet foretage en undersøgelse af regnvandsledningen. I skønsmandens notat af 10. april 1991 om denne undersøgelse hedder det bl.a.: "Baggrund I forbindelse med sagen... er der foreslået ud-ført en tæthedsprøvning af de 4 strækninger af den kommunale regnvandsledning, der er beliggende nær-mest Hillerslev vandværks boring A. Nærværende notat omhandler resultatet af ovennævnte tæthedsprøvning. Resultat af tæthedsprøvningen. Tæthedsprøvningen af de 4 ledningsstrækninger... blev udført den 27. marts Forinden trykprøvningen blev ledningsstrækningerne TV-inspiceret for at fastlægge antallet og beliggenheden af stikledninger på de enkelte strækninger. Stikledninger skal være afspærret, for at en ledning kan trykprøves. Tv-inspektionen og trykprøvningen gav følgende resultat,... Ledningsstrækning 1 ligger ifølge TV-inspektionen med mere eller mindre åbne samlinger, hvor der desuden er fugtigt i mange samlinger. Strækningen blev forsøgt tæthedsprøvet, men viste sig at være så u-tæt, at der end ikke kunne etableres det nødvendige prøvningstryk. Ledningsstrækning 2 ligger som strækning 1 med mere eller mindre åbne og fugtige samlinger. I en af samlingerne er der trængt en trærod ind i ledningen. En af stikledningerne på ledningen kunne ikke afspær-res, hvorfor ledningen ikke kunne tæthedsprøves, men samlingernes tilstand og specielt den indtrængte trærod viser med overvejende sandsynlighed, at strækningen ikke er tæt. Ledningsstrækning 3 ligger med meget forskudte samlinger i enden op mod Ballerumvej. Strækningen kunne ikke trykprøves, da brønd 80 ligger under terræn på et markareal, men ledningen kan ikke være tæt med de forskudte samlinger, som TV-inspektionen afslørede. Ledningsstrækning 4 blev ikke tæthedsprøvet, da gen-

6 nemløbsbrøndene i hver ende ligger under terræn på et markareal. Ledningsstrækningen er ifølge TV-inspektionen af relativ god standard. På baggrund her-af er det vanskeligt at fastslå, om ledningen er tæt. Brønd 11 (brønden nærmest indvindinsboring A) blev forsøgt tæthedsprøvet, men der kunne ikke opnås det nødvendige prøvningstryk, da der er hul i bunden af brønden og revner i brøndringene. Sammenfattende kan det fastslås, at gennemløbsbrønden nærmest indvindingsboring A samt en af lednings-strækningerne med sikkerhed er konstateret utætte. Desuden er der overvejende sandsynlighed for, at to andre ledningsstrækninger heller ikke er tætte, medens der er usikkerhed omkring den sidste strækning, der er beliggende længst væk fra vandværket." I tilknytning til notatet er det oplyst, at ledningsstrækning 1 er strækningen mellem pumpestation og boring A, at lednings-strækning 2 er beliggende umiddelbart nord for boring A, og at ledningsstrækningerne 3 og 4 er beliggende i forlængelse af hinanden umiddelbart øst for boring A. Skønsmandens supplerende erklæring er dateret den 13. april 1993 og har følgende indhold: "Efter nøje at have gennemlæst dommen i Thisted rets sag B.S. nr. 682/1985, samt især.dommens gengivelse af skønserklæring, skønsmandens supplerende forklaring under afhjelmningen og dommens tekniske præmis-ser, og herefter at have gennemgået de af parterne stillede yderligere/supplerende spørgsmål af 14. august 1989 og 21. oktober 1991 (advokat H. Bolt Jørgensen) og af 22. november 1989 (advokat P. Brønberg), samt den foretagne undersøgelse af regnvands-ledningen ved Hillerslev Vandværk, er nedenstående besvarelse udarbejdet. 5 a. Anser skønsmanden det nu muligt at foretage undersøgelser af den kommunale regnvandsledning, som kan belyse, hvorvidt denne ledning kan antages at have forårsaget den i 1980 konstaterede forurening af boring A? Svar: Det anses for muligt at foretage en undersøgelse af den kommunale regnvandsledning, der kan belyse, hvorvidt denne ledning kan have forårsaget den i 1980 konstaterede forurening. 5 b. Hvis 5 a besvares bekræftende, spørges: Hvilke undersøgelser vil skønsmanden bringe i forslag, og hvor stor vil bekostningen derved

7 blive? anses for at Svar: Der henvises til vedlagte rapport af 10. april 1991, der udgør det resultat, der er kommet ud af de aftalte og foretagne undersøgelser. 5 c. Kan skønsmanden bekræfte, at regnvandsledningen henhører til det kommunale kloakanlæg og er anlagt i forbindelse med kloakken? Svar: Ja, regnvandsledningen henhører til det kommunale kloakanlæg og er anlagt under regn- og spildevandskloakeringen af Hillerslev by. 5 d. Må det antages, at den omtalte brønd 11 har været utæt siden dens etablering? I benægtende fald bedes det vurderet, hvornår utæthederne da måtte være opstået? Svar: Det er overvejende sandsynligt, at brønden har været utæt siden den blev etableret, el-ler er blevet det kort tid efter etableringen. 5 e. Fungerer brønden i praksis som et nedsivningsanlæg indenfor boringens beskyttelsesområde? Svar: Brønden er utæt, og der vil sive regn- og overfladevand til undergrunden gennem utæthederne, når regnvandssystemet er i funktion. Brønden er beliggende indenfor boringens beskyttelsesområde. 5 f. Må det antages, at de undersøgte lednings-strækninger har været utætte siden deres etablering med nedsivning til følge indenfor boringens beskyttelsesområde? Svar: Det må antages, at de undersøgte lednings-strækninger sandsynligvis har været utætte siden deres etablering eller er blevet det kort tid efter etableringen. 5 g. Må det antages, at det fra brønd- og ledningsstrækninger nedsivende overflade- og regnvand sædvanligvis indeholder colibakterier og da i hvilket omfang og koncentration? Svar: Det må antages, at regnvand- og overflade-vand i et eller andet omfang, og jeg henviser her til det tidligere oplyste, kan indeholde fra coli pr. 100 ml. Dette stammer dels fra overfladeafstrømningen inden regnvandet når kloaksystemet. Dels vil der måske, specielt i den første del af et overfladevandssystems levetid ofte være en-kelte fejltilslutninger som medfører, at der ved fejl- eller uheld - ledes spildevand til overfladevandssystemet.

8 5 h. Er brøndene og ledningsstrækningernes til-stand normale for sådanne anlæg, dels på anlægstidspunktet og dels på undersøgelsestids-punktet, og kan en sådan tilstand fagligt være forenelig med omhyggeligt udført kloakering? Svar: På undersøgelsestidspunktet kan kloakanlæggets tilstand ikke betragtes som normal standard. Tilstanden er ikke forenelig med forventninger til en omhyggelig udført kloakering. Tilstanden på anlægstidspunktet kan jeg ikke udtale mig om. 6. Pumpestationen: Skønsmanden har i sin forklaring udtalt, at pumpestation P1 må betegnes som en "tæt samlebrønd". Dommeren har ikke anset pumpebrønden for at være en tæt samlebrønd. 6 a. Indenfor hvilken afstand fra boring A er pumpebrønden placeret? Svar: Ca. 51 m. 6 b. Anser skønsmanden fortsat P1 for at være en "tæt samlebrønd", hvis placering ikke er i overensstemmelse med reglerne om vandværkets beskyttelsesområde? Sagsøgeren er indforstået med, at skønsmanden eventuelt indhenter responsum herom fra Dansk Ingeniørforenings responsumudvalg. Svar: Efter min vurdering er forskellen mellem en pumpestation og en "tæt samlebrønd" i overensstemmelse med det af dommeren anførte... alene den, at der for en pumpestation sker automatisk tømning, når vandstanden er i et forud fastsat niveau. Ved en "tæt samle-brønd" sker tømningen normalt ved en aktivitet, som først iværksættes og anordnes, når brønden er fyldt op. Pumpestationen er veludført og tæt efter min visuelle bedømmelse, og jeg anser den for forsvarlig placeret. 6 c. Sagsøgeren har forstået, at der ved almindelig afledning af kloakspildevand via pumpe-brønden konstant vil henstå et kvantum kloakspildevand i pumpebrøndens bund (fra bunden op og til pumperørets laveste niveau). Kan dette bekræftes? Hvor stor er denne stort set konstante mæng-de? Svar: Der vil altid henstå ca. 500 L spildevand i pumpebrønden.

9 6 d. Sagsøgeren har forstået skønsmandens forklaring således, at der i tilfælde af pumpestop (f.eks. ved el-svigt), vil der kunne finde opstuvning sted i P1, hvorved kloakken opstrøms pumpestationen vil virke som magasin i systemets ledninger, der så ikke kan komme af med spildevandet, medmindre det siver ud gennem utætheder. Er denne forståelse korrekt? Svar: Ja, det er korrekt forstået. 6 e. Ville de ved TV-inspektionen konstaterede forskydninger m.v. kunne bevirke udsivning ved en opstuvning, som i pkt. 6 beskrevet? Svar: Såfremt spildevandsledningen opstrøms pumpe-stationen ikke er tæt, kan der forekomme ud-sivninger. Det kan dog ikke afgøres ud fra TV-inspektionen alene, om ledningen er så u-tæt, at omfanget er af væsentlig betydning. 6 f. Hvorledes vil det kommunale kloakvæsen typisk erfare et sådant pumpestop? Svar: Et pumpestop vil typisk erfares enten ved konstatering af nødoverløb til recipient el-ler af det regelmæssige driftstilsyn, eller ved at forbipasserende observerer rødt lys i alarmlampe og kontakter kommunen. 6 g Hvor lang tid vil der, under forudsætning af normal tilførsel af kloakspildevand til anlægget, gå før spildevandet stemmes op i kloakrørene? Svar: Efter ca min vil spildevandet begynde at stuve op i kloakledningen, såfremt der er pumpestop. Sker pumpestop om natten, kan der gå væsentlig længere tid. 6 h. Hvor lang tid må det antages, at der kan hengå, før et pumpestop konstateres, jf. spørgsmål 6 e. Svar: Jf. spørgsmål 6 e: pumpestoppet vil blive konstateret på anden vis, inden det konstateres ved udsivning fra kloakrørene. Jf. Spørgsmål 6 f: I uheldige tilfælde kan der måske gå op til 2-3 dage, inden der konstateres pumpestop. Perioden er dog afhængig af de faste tilsynsintervaller. 6 i. Hvorved adskiller pumpestationen sig fra de i dommen jævnførte gennemløbsbrønde: Svar: Pumpestationen adskiller sig ved, at der konstant står en mindre mængde spildevand i bunden af brønden. Hertil kommer de maskinel-le og elektriske installationer.

10 7 a. Ville skønsmanden som projekterende et sådant anlæg have foreskrevet glaserede lerrør på en strækning som denne, gennem et beskyttelses-område: Svar: ville han have foreskrevet glaserede lerrør eller andre foranstaltninger med henblik på høj grad af sikkerhed for tæt-te ledninger, specielt den overfladeledning som går tæt forbi boringen. 7 b. Anser skønsmanden det for risikabelt at an-vende cementrør? Svar: Nej, cementrør kan fuldt ud leve op til alle gældende tæthedskrav for kloakledninger, så-fremt rørene er lagt i henhold til gældende lægningsnormer. 8 a. Hvilke yderligere oplysninger kan skønsmanden foreslå indhentet til belysning af denne kil-des relative vægt? Svar: Det ville være nødvendigt at undersøge boringens beskyttelse mod nedtrængning af overfladevand. Da boringen imidlertid er nedlagt, kan dette ikke lade sig gøre. Såfremt boringen skulle vise sig ikke at være godt beskyttet, kunne der undersøges forhold omkring afstrømning fra nærliggende landbrugsarealer. 8 b. Giver det konstante nitratindhold og skøns-mandens øvrige iagttagelser skønsmanden mulighed for at oplyse, om overfladeafstrømning må anses for at være højst sandsynlig, sandsynlig, mindre sandsynlig eller lidet sand-synlig som kilde til den konstaterede forurening med fækale colibakterier: Svar: Det er svært på det foreliggende grundlag at vurdere sandsynligheden for påvirkning fra overfladeafstrømning. Det nærmeste man kan komme er at anse mulig-heden for overfladeafstrømningens påvirkning som mindre sandsynlig i forhold til de øvrige mulige forureningskilder. Jeg skønner, at utætheder i kloaksystemer er den mest sandsynlige kilde til forureningen. D. Vil en forurening af boring A, opstået fra utætheder i rørsamlinger som følge af omstændigheder som beskrevet i spørgsmål 6 d i appellantens supplerende skønstema være at de-finere som en momentan forurening af den ovenfor anførte art?

11 Svar: I tilfælde af udsivning fra rørene ved pumpe-stop kan det ikke defineres som en momentan forurening, idet der også i den daglige drift kan forekomme en konstant udsivning fra rørene i et eller andet omfang. E. Har skønsmanden belæg for på det foreliggende grundlag at antage, at der på de for sagen relevante tidspunkter er opstået en forurening af boring A på den ovenfor i spørgsmål D anførte måde? Svar: Det kan ikke på det foreliggende grundlag af-gøres, om en eventuel forurening hidrørende fra utætte rør, stammer fra et eller flere pumpestop eller om den stammer fra en konstant udsivning. Det sidste er mere sandsyn-lig end det første. F. Krævede etableringen af den i sagen omhandlede pumpestation P1 indenrigsministerens tilladelse. Svar: I henhold til s 40 i den daværende lov om vandforsyning krævedes indenrigsministerens tilladelse til at aflede spildevand til undergrunden gennem sivebrønde, andre brønde el. lign. men en pumpestation er netop ikke etableret med henblik på at aflede spildevand til undergrunden, og pumpestationen P1 har således ikke krævet indenrigsministerens tilladelse til etablering. Ingeniør B, der er formand for appellanten, har forklaret, at han fattede interesse for vandværket i forbindelse med forureningerne i 1979 og Han bistod bestyrelsen med den senere ansøgning om ny vandindvindingstilladelse og korn på denne måde med i bestyrelsesarbejdet. Medlem af bestyrelsen og formand for denne blev han i løbet af 1980'erne. Han har et nøje kendskab til lokalområdet. Han er bekendt med, at der skete fejltilslutning til kloaksystemet af flere ejendomme, herunder hans forældres ejendom. Han har også hørt, at en ejendom, som indstævnte købte i 1980'erne, viste sig slet ikke at have været tilsluttet kloaksystemet. Han har flere gange hvert år iagttaget lys i den røde alarmlampe for pumpestop i pumpestationen. Senest iagttog han dette for et par uger siden. Alarmlampen har undertiden været tændt hele dagen eller i en hel weekend. En ansat ved indstævnte har for-talt ham, at vedkommende underretter indstævnte, når han bliver opmærksom på, at alarmlampen er tændt.

12 Afdelingsingeniør C, har som vidne forklaret, at han blev ansat hos indstævnte i Han har haft med kloakering at gøre siden Kort tid efter kloakeringssystemets etablering opdagede man 2 fejltilslutninger i form af ombytning af tilslutningen til spildevands- og regnvandsledningen. Samtlige ejendommes kloaktilslutning blev i forbindelse hermed kontrolleret ved en gennemgang af alle byggesagerne. Endvidere kontrollerede man afløbsforholdene i husene i den ene del af byen, hvor der kunne være fejltilslutninger. Han har ikke ved sin gennemgang af byggesagerne kunnet se, at der skulle være ejendomme, der ikke var blevet tilslut-tet. Pumpestationerne er sædvanlige og - på grund af terræn-forholdene - nødvendige. Den omhandlede type pumpestation krævede ikke godkendelse udover landvæsenskommissionens godkendelse. Den omhandlede pumpestation (P1) er vist den eneste i et beskyttelsesområde til en boring. Der føres - og blev ført - tilsyn normalt 2-3 gange om ugen med pumpestationer som de omhandlede. Man er da hver gang inde i pumpestationen og har en fast rutine for kontrol og rengøring af pumperne. Endvidere har man etableret døgnvagt, således at man altid kan kontaktes i tilfælde af, at nogen konstaterer lys i alarmlampen, der iøvrigt blot viser, at der er påbegyndt en opstuvning. Man har ikke været udsat for så kraftige opstuvninger i pumpestationen, at der har været tale om beskadigelse af de tekniske installationer på mellemdækket. Der har været et strømsvigt i perioden fra Ellers har der ikke været problemer med pumpestationen. Særligt husker han ikke problemer omkring Den røde lampe kan lyse af andre grunde end strøm-svigt. TVinspektionerne fra 1981 viste ikke alarmerende for-hold. De konstaterede åbninger på 2 cm. kunne rummes indenfor gummisamlingen. Der er således ikke nødvendigvis tale om utætheder, når blot gummisamlingen sidder rigtigt. Der er ikke foretaget reparationer på spildevandsledningen. Man risikerer større problemer, hvis man forsøger reparation i tilfælde, hvor der ikke er sikre holdepunkter for utæthed. Der er ingen forskel på TV-rapporterne fra 1981 og Heller ikke den sidste rapport ville vidnet reagere på. Der er snarere tale om indsivning i rørene i stedet for udsivning fra rørene. Beton-rør har endvidere den tilsigtede egenskab, at de med tiden "tætner sig selv". Indstævnte har særligt undersøgt forholdene

13 ved brønd 11. Der er fundet en sprække, men der forsvinder ikke vand gennem denne, fordi der ikke er nogen forbindelse fra sprækken og ud af betonlagene. Der er efter hans vurdering intet grundlag for at omlægge kloakrørene. Forureningen varierer meget over tid i løbet af et regnskyl. Hillerslev er ikke vokset nævneværdigt i den omhandlede periode. Skønsmanden, ingeniør D, har vedstået sine erklæringer og supplerende forklaret, at der kan sive vand ud af den utætte brønd. De forskubbede samlinger, der er konstateret, er ikke i sig selv ensbetydende med, at der kan løbe vand ud. De trykprøver, som man har kunnet foretage, viser imidlertid, at dette kan lade sig gøre. Hvis pumpen ikke starter som forudsat, kan vandet stige 40 cm til bunden af indløbsrøret. Alarmen tændes, når vandet er ca. 5 cm. under indløbsrørets bund. Ved opstuvning i dagtimerne vil det tage nogle timer, før vandet stuves op i indløbsrøret. Dette skøn er dog behæftet med betydelig usikkerhed. Efter døgn vil der imidlertid være vand langt op i systemet og forbi stederne ved vandværkets boring og de konstaterede utætheder. Landvæsenskommissionens tilladelse til etablering af pumpestationen var eneste nødvendige tilladelse. Pumpestationen er velindrettet og forsvarligt indrettet. Den synes tæt. Det var sædvanligt at orientere naboer om betydningen af den røde lampe. Det er hans vurdering, at udsivning fra spildevandsledningen alene vil kunne ske i beskedne mængder. På det omhandlede sted står grundvandet i en sådan højde, at der ikke vil ske vandindsivning. Det er det forhold, at man ikke kunne holde regnvands-ledningen tilstrækkeligt tæt til trykprøvning, der indicerer, at der kan ske udsivning. Han vil ikke afvise, at revnen i brønden er blevet tæt med tiden. Colibakterier i den gennem-snitlige størrelsesorden på pr. 100 ml forudsætter, at der ikke er tale om fejltilslutninger af spildevandsledninger til regnvandsledningen. Ved et regnskyl bliver vandet i regnvandsledningen renere og renere. Vand, der opsamles i brønde eller utætheder, vil derfor i al fald i en periode typisk være temmeligt rent vand. Regnvandsledningens stand var for dårlig også i forhold til udfærdigelsetidspunktet. Der er tale om forhold, som - hvis de var blevet opdaget af en tilsynsførende - ville være blevet påtalt overfor entreprenøren. Han har ikke grundlag for at antage, at indstævnte har forsømt sin vedlige-

14 holdelsesforpligtelse. Markgødning kan ikke være årsag til forureningen. Det er også ret usandsynligt, at arealet skulle være anvendt til græsning således, at forureningen skyldes markgødning. Der kan selvfølgelig været udspredt markgødning på arealet. Når der er colibakterier, er det mest sandsynligt, at forureningen stammer fra regnvandsledningen, der ligger 6-7 meter fra boringen. Efter placeringen af boring B vil han anse det for usandsynligt, at de her påpegede forhold i området omkring boring A isoleret set skulle have betydning for den samtidige forurening af boring B. Efter de supplerende undersøgelser, der har vist indikationer af utætheder i kloaksystemet, er han blevet bestyrket i den opfattelse, at den mest sandsynlige kilde til forureningen er kloaksystemet. Det er ikke muligt at angive denne sandsynlighed i procenter. Det er dog ved den faktiske undersøgelse sandsynliggjort, at der er sådanne fejl ved kloaksystemet, at det er relevant at antage, at kloaksystemet er årsagen. Spores der ved en måling fækale colibakterier, erklæres vandet for sundhedsfarlige. Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure. Appellanten har yderligere anført, at sandsynligheden for, at kloaksystemet er årsagen til forureningen, er yderligere bestyrket ved de undersøgelser, der er foretaget efter byrettens dom, og ved skønsmandens supplerende erklæring. Indstævnte har - som for byretten - tillige gjort gældende, at et eventuelt erstatningskrav er bortfaldet som følge af accept af risiko, idet appellanten var bekendt med, at boringens placering var frarådelig, uden at man gjorde noget for at søge en anden og forsvarlig løsning. Appellanten har heroverfor bestridt, at der i forhold til indstævnte er accepteret nogen risiko, idet etableringen af kloaksystemet jo netop tilsigtede en beskyttelse af appellantens vandindvinding. Landsretten skal udtale: Efter skønsmandens supplerende erklæring, der er tilblevet bl.a. på grundlag af en faktisk undersøgelse af dele af ind-

15 stævntes kloaksystem, findes det tilstrækkeligt godtgjort, at det er kloaksystemet, der er årsag til den omhandlede forurening af appellantens boring A i Det omhandlede kloaksystem blev etableret som forudsætning for, at appellanten kunne opnå tilladelse til fortsat vandindvinding. På denne baggrund og efter placeringen af kloaksystemet ganske tæt på den omhandlede vandboring måtte der for indstævnte være forpligtelse til at udvise en særlig omhu ved etableringen af kloaksystemet. Efter skønsmandens supplerende erklæring er kloaksystemets regnvandsledning imidlertid i en stand, der er for dårlig også set i forhold til udførelses-tidspunktet. Der er - efter skønsmandens forklaring - tale om forhold, som - hvis de var blevet opdaget - ville være blevet påtalt over for entreprenøren. Efter skønsmandens supplerende erklæring og forklaring må det videre lægges til grund, at indstævnte ikke har udvist den så-ledes fornødne omhu i forbindelse med etableringen af kloaksystemet, og indstævnte er derfor erstatningsansvarlig for appellantens tab som følge af den omhandlede forurening. Ved fastsættelsen af erstatningens størrelse må der på den ene side taget væsentligt hensyn til de foreliggende oplysninger om boringens uhensigtsmæssige placering midt i byområdet. På den anden side må der tages hensyn til, at der ikke er oplyst omstændigheder, der kan føre til en antagelse af, at boringen stod umiddelbart foran en lukning forud for den omhandlede forurening. Erstatningen må herefter fastsættes skønsmæssigt. Landsretten tager derfor appellantens subsidiære påstand til følge og fastsætter erstatningen til kr. T h i k e n d e s f o r r e t: Indstævnte, Thisted Kommune, skal til appellanten, Sammenslutningen af vandværker i Jylland som mandatar for I/S Hillerslev Vandværk betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 3. september 1985, til betaling sker.

16 Sagens omkostninger for begge retter skal indstævnte betale til appellanten med kr. Det idømte skal betales inden 14 dage. Inger Nørgaard Bjarne Christensen Chr. Notlevsen (kst.)

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

Udskrift. dombogen for Vestre Landsret

Udskrift. dombogen for Vestre Landsret Udskrift dombogen for Vestre Landsret af D O M : afsagt den24..november 1988 af Vestre Landsrets 6. afdeling i ankesag B. 334/1987 Gårdejer S mod Brovst Kirkebys Vandværk v/formanden F og M v/j Den indankede

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Silkeborg ApS v/advokat Lars Kyhl Nielsen Frederiksgade 72 Postboks 5052 8100 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 27. februar 1996 af Vestre Landsrets 1. afdelinq (landsdommerne C. Haubek, Hanne Kildal og Eva Staal (kst.)) i ankesag B-1648-94 Gl. Kirkebjerg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst. D O M afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1688 16 Vejdirektoratet (advokat Louise Solvang

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

D O M. afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst.

D O M. afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst. D O M afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst.)) i ankesag V.L. B 0140 14 Fjerritslev Fjernvarmeværk a.m.b.a. (advokat

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 18. august 1998 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag S-1897-98 Anklagemyndigheden mod T (Advokat Sv. E. Albrechtsen, Skive). Den indankede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S Notat Dato: 22.04.2014 Sagsnr.: 2012-29736 Dok. nr.: Direkte telefon: 7743 9250 Initialer: BOL Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens 16, stk. 1 1, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4 2

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens 16, stk. 1 1, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4 2 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24 October 2013 J.nr.: NMK-41-00119 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE efter genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e :

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e : 932/14 Den 3. februar 2014 blev i sag nr. 84.463: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx mod Privatsikring Gl. Kongevej 60 1790 København V afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har husforsikring i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere