Lokalplan nr Vestre Landsret og centerfunktioner ved Asmildklostervej i Viborg. Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr Vestre Landsret og centerfunktioner ved Asmildklostervej i Viborg. Forslag"

Transkript

1 Lokalplan nr. 392 Vestre Landsret og centerfunktioner ved Asmildklostervej i Viborg Forslag

2 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: - Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. - Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for Byrådet, grundejere i og brugere af området. Byrådet og grundejere i området er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen. Pligt til at lave en lokalplan Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres, når arealer skal overføres til byzone, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Lokalplanforslagets (midlertidige) retsvirkninger Når forslaget til en lokalplan er offentliggjort, må der ikke retligt eller fysisk foretages ændringer i området, som kan foregribe lokalplanens gennemførelse. Ejendomme inden for lokalplanområdet underlægges et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. (lov om planlægning, 17). Det midlertidige forbud gælder i højst et år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og bortfalder, når den endelige lokalplan er vedtaget af Byrådet. Efter den endelige vedtagelse af lokalplanen gælder de endelige retsvirkninger, der fremgår af lokalplanens bestemmelser. Forslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen. Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet dog give tilladelse til mindre ændringer inden for lokalplanområdet, hvis de er i overensstemmelse med lokalplanforslaget og kommuneplanen. Hvis vedtagelsen af lokalplanforslaget stoppes på grund af indsigelse fra andre myndigheder, kan Byrådet dog ikke give en sådan tilladelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme i området kan fortsætte Offentlig høring Når Byrådet har godkendt et forslag til en lokalplan, skal forslaget offentliggøres i mindst 8 uger. Det giver borgere og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer. Efter offentlighedsperioden vil Byrådet vurdere bemærkninger og ændringsforslag. Ved den endelige vedtagelse kan et lokalplanforslag ændres på grundlag af forslag, bemærkninger og indsigelser. Borgere, der berøres væsentligt af disse ændringer, får mulighed for at udtale sig, inden forslaget vedtages endeligt. Hvis der skal ske væsentlige ændringer ved den endelige vedtagelse, skal lokalplanforslaget offentliggøres igen. Offentliggørelse Viborg Byråd offentliggør hermed i overensstemmelse med lov om planlægning 24 forslag til lokalplan nr. 392 fra den 22. september til den 16. november Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslaget og miljørapporten skal være modtaget af Viborg Kommune senest den 16. november De skal sendes til: Teknik og Miljø, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

3 Forslag til lokalplan nr. 392 Vestre Landsret og centerfunktioner ved Asmildklostervej i Viborg Indholdsfortegnelse Redegørelse Bestemmelser Oversigtskort... 6 A. Lokalplanens baggrund og formål... 7 Luftfoto... 8 B. Eksisterende forhold... 9 Illustrationsplan C. Lokalplanens indhold D. Lokalplanens forhold til anden planlægning E. Bindinger på planområdet F. Miljøvurdering Kortbilag 1 - Matrikelkort Lokalplanens formål Afgrænsning og zonestatus Anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Terrænregulering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Skiltning Ubebyggede arealer, beplantning m.m Tekniske anlæg Miljøforhold Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt Servitutter Betingelser for ibrugtagning og tilladelser fra myndigheder Vedtagelse Lokalplanens retsvirkninger Kortbilag 2 - Anvendelsesplan Bilag Kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune er vedlagt som bilag bagest. Miljørapport Der er udarbejdet en miljørapport til planforslagene. Miljørapporten kan ses på viborg.dk. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Viborg Kommune. 3

4 4

5 LOKALPLANENS REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 392 Oversigtskort 6

7 Forslag til lokalplan nr. 392 REDEGØRELSE A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Den danske Stat repræsenteret ved Slots- og Ejendomsstyrelsen ønsker at etablere nye bygninger til Vestre Landsret i Viborg og har udtrykt forventning om et bygningsværk i en arkitektonisk kvalitet, der kan medvirke til at udtrykke Danmarks Domstoles værdier. Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at fastlægge de fysiske rammer for området, så der gives mulighed for større bebyggelse ved den nyanlagte Asmildklostervej i Viborg østby. Desuden ønsker Byrådet, at lokalplanen giver mulighed for at nye arkitektoniske idéer kan udfolde sig i området, med henblik på at bebyggelsen forhåbentlig kan blive et nyt vartegn i Viborg. Formål Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse inden for to byggefelter, som er placeret på hver sin side af Asmildklostervej. Lokalplanen udlægger areal til administrative erhverv og almen service i form af administrative funktioner såsom domstol. Lokalplanens bestemmelser skal endvidere sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets terræn. 7

8 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 392 Luftfoto 8

9 Forslag til lokalplan nr. 392 REDEGØRELSE B. EKSISTERENDE FORHOLD Det ubebyggede område set mod vest Asmildklostervej set mod sydvest Omgivelser og beliggenhed Området har en unik og attraktiv beliggenhed nær Viborgs bymidte og har god forbindelse til det overordnede vejnet. Nord for området ligger en byskov i Helvegsdalen. Helledalstien går gennem dette offentlige grønne område til rekreative formål. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af en dagligvarebutik og en tankstation. Vest for ligger Asmildkloster Landbrugsskole, kollegieboliger, og kontorer bl.a. landbrugsrådgivningscenter. Området afgrænses af Randersvej mod syd og syd herfor ligger Hedeselskabet. Hedeselskabets og Landbrugsskolens store bygningskomplekser ligger som enkeltstående anlæg, der danner et modstykke til kirkerne i Viborgs historiske bymidte på den anden side af søerne. Området Lokalplanen omfatter et område på ca. 4 ha. Lokalplanområdet ligger på en skråning mod Nørresø, og i området er der en bakketop nord for Asmildklostervej. Langs den nordlige del af området falder terrænet stejlt mod Helvegsdalen. Foruden vej- og parkeringsanlæg er området ubebygget og henligger som græsareal. Trafik Lokalplanområdet vejbetjenes via den nyanlagte Asmildklostervej, som har forbindelse til Randersvej. Randersvej er hovedtrafikforbindelsen imellem den østlige bydel i Viborg og den øvrige by, hvilket betyder, at indfaldsvejen har en stor trafikal belastning. Der er en årsdøgntrafik på ca på Randersvej. Parkeringsareal set mod nord Tekniske anlæg Der er en betondækningsgrav ved Randersvej i det østlige hjørne af det ubebyggede areal ved Randersvej. Den østlige del af Asmildklostervej set mod vest. 9 Den østlige del af området set mod øst

10 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 392 Illustrationsplan ca. 1: et eksempel på hvordan planen kan virkeliggøres. Ovenstående og de to nedenstående illustrationer er baseret på følgende forudsætninger: Illustrationerne viser et eksempel på bebyggelse, der svarer til det størst mulige etageareal, som lokalplanforslaget giver mulighed for. I byggefelt A (nord for Asmildklostervej) er der vist et eksempel på en bygning på 45 x 45 m, hvilket i 5 etager giver etageareal på min m 2. Den viste bygningen har en højde på 22 m målt fra kote 45. I byggefelt B (syd for Asmildklostervej) er der vist et eksempel på to bygninger, der hver er 18 x 70 m, hvilke i 4 etager giver et samlet eta- 10

11 Forslag til lokalplan nr. 392 REDEGØRELSE geareal på min m 2. De viste bygninger har en højde på 17 m målt fra kote 44. De viste bygningshøjder er de højst mulige, som lokalplanen giver mulighed for. Til den viste bygning i byggefelt A er der vist tilhørende parkeringsareal på ca m 2, hvilket svarer til p-båse og manøvreareal til 175 p- pladser (maks. antal parkeringpladser, som kræves etableret ved opførelse af maks. etageareal i byggefelt A). Til de viste bygninger i byggefelt B er der vist tilhørende parkeringsareal på ca m 2, hvilket svarer til p-båse og manøvreareal til 200 p- pladser (maks. antal parkeringpladser, som kræves etableret ved opførelse af maks. etageareal i byggefelt B). Eksempel på hvordan planen kan virkeliggøres - 3D-Illustration set skråt oppefra mod nordøst. 11

12 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 392 Eksempel på hvordan planen kan virkeliggøres - 3D-Illustration set skråt oppefra mod nordvest. 12

13 Forslag til lokalplan nr. 392 REDEGØRELSE C. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse til administrative erhverv og almen service inden for to byggefelter ved Asmildklostervej. På grund af områdets beliggenhed og omgivelser tilsigter lokalplanen, at bebyggelse i området bliver af høj arkitektonisk kvalitet. Desuden tilsigter lokalplanen, at ny bebyggelse tilpasses områdets terræn. Anvendelse Lokalplanen opdeler området i to delområder, som får hver sin funktion. Delområde I udlægges til administrative erhverv og almen service i form af administrative funktioner såsom domstol. Delområde II udlægges til parkering og offentlig vej. Delområder Byggefelter og udgangsbyggelinje Parkeringsarealer Bebyggelse Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal etableres som lavenergibebyggelse. Lokalplanen udlægger to byggefelter hvor ny bebyggelse kan opføres. Det er fastlagt, hvor stort et etageareal der må opføres i hvert byggefelt, og ligeledes fastlægges hvor mange etager og hvor højt der må bygges i de to byggefelter. Dette er fastlagt med henblik på at sikre tilstrækkelige byggemuligheder til områdets funktioner i en afvejning med den mulige bebyggelses påvirkning af omgivelserne. Den maksimale bygningshøjde reguleres i kombination med fastlæggelse af niveauplaner for hvert byggefelt. Dvs. at bygningernes maksimale tilladte totale højde måles fra givne koter, hvilket er bestemte højder i terrænet. Lokalplanen fastlægger en udgangsbyggelinie mod Randersvej, som betyder, at hver bygning i det sydlige byggefelt skal placeres med facade præcist i en linje langs Randersvej. Dette er for at sikre, at området fremtræder som en sammenhængende, præsentabelt og harmonisk centerbebyggelse mod Randersvej. For at sikre at der skabes hensigtsmæssige ind-/udkig mellem Randersvej og bebyggelse i den nordlige del af lokalplanområdet, fastlægger lokalplanen bestemmelse om, at bebyggelse i byggefeltet syd for Asmildklostervej skal orienteres med en overvejende nord-syd orientering. Desuden fastlægger lokalplanen bestemmelser om udformning, materialer og farver vedrørende såvel facader som tage. Bl.a. gælder det for byggefeltet nærmest Randersvej, at udvendige bygningssider skal udføres som blank mur i røde eller rødbrune teglsten. Dette materialevalg skal sikre en materialemæssig sammenhæng med omkringliggende bebyggelse. I byggefeltet nord for Asmildklostervej, hvor Vestre Landsret forventes opført, gives der mulighed for, at bebyggelsen kan fremstå i en række andre materialer, hvorved bebyggelsen her kan adskille sig. Veje, stier og parkeringsforhold Området vejbetjenes via Asmildklostervej. Der må kun etableres parkeringspladser indenfor byggefelterne og arealer udlagt til parkering. 13

14 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 392 Ubebyggede arealer Lokalplanen udlægger arealer omkring byggefelterne, som skal fremstå som græsarealer, der ikke må beplantes med buske og træer. Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres et ca. 5 meter bredt beplantningsbælte, hvor lokalplanområdet grænser op til tanksstationen ved Randersvej. D. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er i Kommuneplan for Viborg Kommune omfattet af rammebestemmelser for rammeområde VIBØ.C3.01, der fastlægger områdets anvendelse til centererhverv, som bl.a. omfatter almen service og administrative erhverv. Rammebestemmelsen giver mulighed for bebyggelse i op til 3½ etager og bygningshøjde på op til 15 m. Rammeområdet er omfattet af særbestemmelser, der fastlægger; - at der i området nord for Randersvej gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 60 %, og - at områdets anvendelse er begrænset til kun administrative erhverv og almen service. Rammeområdet er desuden omfattet af fællesbestemmelse nr. 9 om planlægning langs byernes indfaldsveje og det overordnede vejnet, som skal sikre, at bebyggelse og forarealer opleves som en helhed. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan for Viborg Kommune, hvad angår maks. bebyggelsesprocent, maks. etageantal og maks. bygningshøjde. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune, som ændrer disse bestemmelser. Forslag til tillæg nr. 22/2011 er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget og er i offentlig høring samtidig med dette. Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens fællesbestemmelse 5 om Parkeringspladser, hvilken fastlægger parkeringsnormer, bl.a. at der for kontorbygninger skal anlægges 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal. Jf. fællesbestemmelsen kan der ved lokalplanlægning ske fravigelser fra parkeringsnormen på baggrund af konkrete vurderinger af parkeringsbehov. Ud fra en konkret vurdering af det fremtidige parkeringsbehov er det vurderet, at konkrete forhold i byggefeltet nord for Asmildklostervej medfører, at parkeringsbehovet er mindre end kommuneplanens parkeringsnorm foreskriver. Generelt kan der forventes at være bedre udnyttelse af parkeringspladserne ved store byggerier, som lokalplanen lægger op til. I forhold til Vestre Landsret, som forventes etableret i byggefeltet, har en gennemgang af behovet for parkeringspladser vist, at der forventes at være brug for ca. 70 parkeringspladser til medarbejdere. Derudover vil langt de fleste advokater, anklagere, parter, vidner, lægdommere og tilhørere komme til landsretten i egen bil. Samlet set er det vurderet, at Vestre Landsrets parkeringsbehov ikke overstiger 175 p-pladser. Hvis der etableres 175 p-pladser til det maksimalt mulige etageareal der kan etableres i byggefeltet, vil der være 1 p-plads pr. 54 m 2 etageareal. 14

15 Forslag til lokalplan nr. 392 REDEGØRELSE Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens retningslinje 6 om Særlige beskyttelsesområder, idet et lille areal i det nordligste hjørne af matr. nr. 1ah ligger inden for et særligt beskyttelsesområde der i øvrigt omfatter dalen nord for lokalplanområdet. Lokalplanforslaget sikrer, at der ikke kan opføres anlæg eller byggeri i beskyttelsesområdet og i det hele taget berører planforslagene ikke udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområdet. Fordebat Kommuneplantillægget medfører en større ændring af kommuneplanens rammebestemmelser. Byrådet har derfor fra den 17. marts til den 30. marts 2011 indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Der kom tre bemærkninger under fordebatten, som bl.a. omhandler bebyggelsens omfang og udseende samt udsigt, skyggeforhold, indbliksgener og støj fra parkeringsareal. Bemærkningerne blev den 18. maj 2011 forelagt Økonomiudvalget, som på den baggrund besluttede principperne for planlægningen. Bemærkningerne har haft betydning for indholdet i miljørapporten, hvilket er nærmere beskrevet på side 16. Lokalplan Området er omfattet af lokalplan nr. 335 for et centerområde ved Randersvej i Overlund i Viborg. Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 392 ophæves lokalplan nr. 335 for dette område. Servitutter Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Der er tinglyst byggelinier mod Randersvej på 12,5 m målt fra vejmidte. Det er offentligretlige servitutter, som kun kan aflyses af den påtaleberettigede myndighed. Viborg Kommune forventer at aflyse disse byggelinjer i lokalplanområdet i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Zonestatus Området ligger i byzone. 15

16 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 392 SEKTORPLANER / TEKNISK FORSYNING Vandforsyning Området ligger i VIBORG VAND A/S forsyningsområde. Ny bebyggelse i området skal tilsluttes Viborg Vand A/S i overensstemmelse med Viborg Kommunes planlægning for vandforsyningsområdet, p.t. Vandforsyningsplan Varmeforsyning Området ligger i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde. Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Hvis et større byggeri forsynes med energi til opvarmning og varmt vand fra en blokvarmecentral, der har en varmekapacitet på mere end 0,25 MW, er det defineret som et kollektivt varmeforsyningsanlæg jf. varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 4. Det betyder bl.a., at projekter for opførelse, udvidelse og nedlæggelse af en sådan blokvarmecentral skal godkendes af Byrådet. For blokvarmecentraler beliggende i eller i nærheden af fjernvarmeforsynede områder kan Byrådet kun godkende projekter, hvis blokvarmecentralen forsynes med fjernvarme jf. 18 stk. 1 i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Dvs. at et større byggeri med et varmebehov over 0,25 MW skal forsynes med fjernvarme, hvilket både indebærer tilslutnings- og aftagepligt til fjernvarme. Spildevand Området skal tilsluttes kollektiv kloak i henhold til gældende spildevandsplan pt. Spildevandsplan for Viborg Kommune. Området skal jf. spildevandsplanen separatkloakeres. Antenneanlæg Der kan opsættes mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m, når særlige betingelser er opfyldt. Større antenner og paraboler med en diameter over 1 m må ikke etableres i det fri. E. BINDINGER PÅ PLANOMRÅDET Der er en række begrænsninger for, hvordan lokalplanområdet må udnyttes. Dette er reguleret af love og tinglyste servitutter. Nogle af bindingerne forhindrer ikke den planlagte anvendelse af området. Andre bindinger kræver ophævelse, dispensation, tilladelse eller godkendelse for, at den planlagte anvendelse kan blive til virkelighed. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Fortidsminder i jorden Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens 27 standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. For at afklare, om der faktisk er væsentlige fortidsminder i området, er der tidligere foretaget en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning). 16

17 Forslag til lokalplan nr. 392 REDEGØRELSE Der blev ikke konstateret arkæologiske interesser i området. Museet vurderer, at der er ringe sandsynlighed for fortidsminder i området, som derfor er frigivet til anlægsarbejder efter museumslovens Anlægsarbejder i dette område kan foretages, uden at museet orienteres. Da museet har frigivet området, er det ifølge museumslovens 27 stk. 5 staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser. Viborg Stiftsmuseum kan kontaktes for yderligere oplysninger. TILLADELSER FRA VIBORG KOMMUNE Forurenet jord Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Areal hvor skovbyggelinje foreslås ophævet er vist med pink skravering Skovbyggelinje Hele lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje og ligeledes er en ret stor del af byområdet Overlund omfattet af skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen er vist på oversigtskort på side 6. Et forslag til den ændrede skovbyggelinje omkring skoven ved Helvegsdalen er vist på nærværende vignet. Hele det omfattede område ligger i byzone, hovedparten af området er lokalplanlagt og en stor del er etablerede byområder. Det vil således være en væsentlig administrativ lettelse for kommunen, hvis der foretages en samlet stillingtagen til hele skovbyggelinjens afgrænsning. På baggrund af planen søger Viborg Kommune Miljøministeriet (Naturstyrelsen Aarhus) om ophævelse af byggelinjen i lokalplanområdet. Hvis skovbyggelinen ikke kan ophæves inden for lokalplanområdet, kræver byggeri inden for skovbyggelinjen dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17. Den planlagte bebyggelse kræver dispensation fra Viborg Kommunes i hvert enkelt tilfælde. 17

18 REDEGØRELSE Forslag til lokalplan nr. 392 F. MILJØVURDERING Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag og visse større projekter, som planen eventuelt giver mulighed for. Planforslag skal i givet fald miljøvurderes inden endelig vedtagelse, og for konkrete projekter skal virkninger på miljøet (VVM) vurderes. De to former for miljøvurdering er reguleret af følgende regler: Bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. - Miljøvurdering af planer og programmer Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslagene vurderes på baggrund af en screening at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslagene. Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene. Miljørapporten beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på følgende miljømæssige områder: - By- og landskabsarkitektonisk værdi, herunder hvilke visuelle konsekvenser bebyggelsen kan få for omkringliggende byområder. - Boligmiljø, herunder hvilke indbliksgener og skyggevirkning bebyggelsen kan få for næromgivelserne. - Vurdering af virkning på miljøet (VVM) Planforslagene giver mulighed for konkrete projekter, der evt. kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse i medfør af bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. De kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlige indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2 og 3 i ovennævnte bekendtgørelse, er projektets karakteristika, projektets placering og den potentielle miljøpåvirkning. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. For projekter omfattet af VVM-bekendtgørelsen gælder, at bygherren skal indgive en skriftlig anmeldelse til kommunen. 18

19 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

20 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr. 392 KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT 20

21 Forslag til lokalplan nr. 392 BESTEMMELSER FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 392 FOR VESTRE LANDSRET OG CENTERFUNKTIONER VED ASMILDKLOSTERVEJ I VIBORG Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) følgende bestemmelser for et område, der afgrænses i 2: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at udlægge området til administrative erhverv og almen service i form af administrative funktioner såsom domstol, at sikre at ny bebyggelse tilpasses områdets terræn. 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 1ah, vejlitra 7000e (Asmildklostervej) og del af vejlitra 7000b (Randersvej) af Asmildkloster Hgd., Asmild, del af 15f af Overlund By, Asmild samt alle parceller, der efter den 1. marts 2011 udstykkes inden for området. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal blive i byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til administrative erhverv og almen service. 3.2 Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, som er vist på kortbilag 2. Delområdernes anvendelse fastlægges til: Delområde I Delområde II administrative erhverv og almen service i form af administrative funktioner såsom domstol vej og parkering 3.3 Ny bebyggelse skal etableres som lavenergibebyggelse. 4 UDSTYKNING 4.1 Grunde skal have et areal på mindst 5000 m². Areal til vej og parkeringsanlæg kan dog udstykkes med mindre grundstørrelse. 21

22 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Der udlægges areal til Asmildklostervej som vist på kortbilag Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Asmildklostervej. 5.3 Overkørsler mod Asmildklostervej må kun etableres i en bredde af maks. 10 m. 5.4 Vejadgange til byggefelterne skal være forskudte i forhold til hinanden, så til- og frakørsel til ejendommene bliver overskuelig og trafiksikker. Stier 5.5 Der skal etableres stier, så der bliver adgang med en tilfredsstillende tilgængelighed for alle fra offentlige veje, stier og parkeringspladser til bygningernes ind- og udgange. 5.6 Der skal etableres stier, så der bliver adgang med en tilfredsstillende tilgængelighed for alle til områdets opholdsarealer. Parkering 5.6 Der udlægges areal til parkering som vist på kortbilag 2. Disse arealer kan foruden parkering anvendes til opholdsareal eller grønne områder. 5.7 Der må kun etableres parkering eller parkeringskælder inden for byggefelterne og arealer udlagt til parkering som vist på kortbilag Adgang til parkeringsarealer må kun ske fra Asmildklostervej. 5.9 Inden for den enkelte ejendom skal der etableres det nødvendige antal parkeringspladser, dog mindst 1 plads pr. 50 m 2 etageareal til kontor og lignende. Dog gælder det for den samlede bebyggelse i byggefelt A, at der højst skal etableres i alt 175 parkeringspladser Parkeringsanlæg i lokalplanområdet kan etableres som fællesanlæg inden for henholdsvis byggefelt A og B, der kan betjene flere ejendomme inden for det enkelte byggefelt Parkeringspladser skal etableres med en størrelse på mindst 2,5 x 5 m Parkeringsarealer skal afgrænses af bøgepur jf Belysning af veje og stier 5.13 Belysning af Asmildklostervej må kun etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkthøjde på max. 5 m Belysning af arealer, hvor der etableres parkeringspladser, skal ske med ensartede parkarmaturer med lyspunktshøjde på højest 3,5 m. 22

23 Forslag til lokalplan nr. 392 BESTEMMELSER 6 TERRÆNREGULERING Principper for tilladte støttemure vist ved to eksempler 6.1 Terrænet må reguleres med +/- 1 m i forhold til byggemodnet terræn indtil 2 m fra skel. Der må dog ikke foretages terrænregulering nord for byggefelt A. 6.2 Terrænregulering må ikke udføres med en hældning stejlere end 1:2. Støttemure må kun etableres inden for byggefelterne. Støttemure anvendt ved terrænfald væk fra byggefeltets midte må ikke etableres med større højde end 50 cm over byggemodnet terræn. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsens omfang Byggefelt A 7.1 I byggefelt A kan der i alt etableres op til m 2 etageareal. Hvis byggefeltet deles mellem flere ejendomme, må der for den enkelte af disse ejendomme opføres et etageareal, der forholdsvis svarer til den andel af byggefeltets grundareal, der ligger på ejendommen. 7.2 Bebyggelse i byggefelt A skal opføres i mindst 2 etager og må højst opføres i 5 etager. Bebyggelsen må dog fremstå som 6 etager mod den lavestliggende del af grunden. 7.3 Bygningshøjden i byggefelt A må ikke overstige 22 m målt fra et vandret niveauplan i kote 45,00 m / DVR90. Byggefelt B 7.4 I byggefelt B kan der i alt etableres op til m 2 etageareal. Hvis byggefeltet deles mellem flere ejendomme, må der for den enkelte af disse ejendomme opføres et etageareal, der forholdsvis svarer til den andel af byggefeltets grundareal, der ligger på ejendommen. 7.5 Bebyggelse i byggefelt B skal opføres i mindst 2 etager og må højst opføres i 4 etager. 7.6 Bygningshøjden i byggefelt B må ikke overstige 17 m målt fra et vandret niveauplan i kote 44,00 m / DVR90. Bebyggelsens placering 7.7 Bebyggelse må kun placeres inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag Baraklignende bygninger, midlertidige pavilloner og andre bygninger af midlertidig karakter må ikke etableres i området. Byggefelt B 7.9 Der fastlægges en udgangsbyggelinje i den sydlige afgrænsning af byggefelt B som vist på kortbilag 2 (ca. 12,5 m fra vejskel langs Randersvej). Hver bygning i byggefelt B skal placeres med en del af facaden præcist i denne linje. 23

24 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr Bebyggelse i byggefelt B må kun placeres med længderetningen i nord-syd gående retning dog med mulighed for at fravige +/- 20 grader. Lavere mellemgangsbygninger under 3 etager kan dog orienteres frit. 8 BEBYGGELSENS UDSEENDE Facade 8.1 Bebyggelse på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve m.v. 8.2 Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes. 8.3 Udvendige bygningssider skal fremtræde med et sammenhængende farvevalg for ejendommen under ét. 8.4 Der må ikke anvendes stærke signalfarver, mønstre og andre effekter. Facader skal fremstå som en helhed og have et ensartet farvevalg for en facadedel under et. 8.5 Bebyggelsen skal tilpasses terræn og skal have et ensartet formsprog for den enkelte ejendom. 8.6 Synlig sokkelhøjde fra terræn må højst være 50 cm. Øvrig sokkel skal udføres af facadematerialet, så den fremstår som en del af huset. Byggefelt A 8.7 Udvendige bygningssider i byggefelt A skal udføres i tegl (blank mur, pudset eller tyndpudset tegl), træ, beton, ophængte/monterede facade-materialer /beklædninger som skærmtegl, plademateriale, eternit-beklædning og lignende samt som pudsede facader (puds-systemer). 8.8 Udvendige bygningssider i byggefelt A skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. Byggefelt B 8.9 Udvendige bygningssider i byggefelt B skal udføres i røde eller rødbrune teglsten (blank mur). Mindre bygningsdele som fx: kviste, altaner, partier med vinduer og døre, vinduesbånd, gavle, brøstninger og skodder og lignende kan udføres i andre materialer end nævnt i 8.8 såsom natursten, metal og glas, dog højst 25 % af den enkelte facade. Tage 8.10 Tage må kun udføres med en taghældning mellem 0 og Tage med en hældning på 20º eller derover skal beklædes med teglsten i røde eller rødbrune nuancer Til tagbeklædning på tage med en hældning under 20º må kun anvendes teglsten, beton/cementtagsten, eternit eller grå/sorte natur- eller eternitskifer. 24

25 Forslag til lokalplan nr. 392 BESTEMMELSER Solceller og solfangere kan integreres ved indbygning i tagflader med en hældning under 20º. På tagflader med hældning på mindre end 5º kan der desuden anvendes sort tagpap Tekniske anlæg, taghætter, ovenlys mv. skal indpasses i en arkitektonisk sammenhæng med tagfladen. Tekniske anlæg på tage må ikke opføres i reflekterende eller blanke materialer medmindre de kan afskærmes for omgivelserne Der må ikke anvendes nogen former for reflekterende tagmaterialer med et glanstal større end SKILTNING 9.1 Den enkelte virksomhed eller ejendom må kun reklamere med virksomhedens navn, logo og adresse. Produktreklamer og reklamer for andre firmaer kan ikke tillades. 9.2 Skiltning på facade skal tilpasses bygningsstørrelse og arkitektur samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte, så bygningens kendetegn ikke sløres. Bygningsdetaljer, vinduer, døre og lignende må ikke tildækkes af skilte og der må ikke skiltes over tagfod. 9.3 Skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige, og ingen skilte må være så store, at de dominerer facaden. 9.4 Skilte må ikke være gennemlyste kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste. 9.5 Klapskilte monteret på facader, billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke anvendes. 9.6 Større skilte og flagstænger/flaggrupper for firmaflag må kun etableres inden for byggefelt A og B. 9.7 Der kan opstilles 1 fritstående skilt/pylon med et areal over 0,5 m² pr. ejendom. Skiltet må højst være 6 m højt målt fra terræn, og skiltefladens areal må ikke overstige 12 m². 9.8 Øvrig skiltning må kun omfatte skiltning på en del af facaden og mindre henvisningsskilte. 25

26 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING M.M. Ubebyggede arealer 10.1 Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til veje, torve, stier eller parkering, skal anvendes til grønne områder Arealer udlagt til grønne områder som vist på kortbilag 2, skal fremstå som græsarealer, der ikke må beplantes med buske og træer. Nord for Asmildklostervej må de grønne områder dog beplantes med buske og træer i mindre fritstående grupper. På arealer der anvendes til parkering, kan der etableres enkeltstående træer eller træer i mindre fritstående grupper. Ovennævnte træer og buske skal etableres med egnstypiske arter oplistet i Betondækningsgraven ved Randersvej sydøst for byggefelt B kan nedlægges efter tilladelse fra Viborg Kommune i henhold til bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave. Arealet skal derefter anvendes som grønt område Eksisterende beplantning langs Asmildklostervej i delområde II skal bevares og vedligeholdes med mellemstore allétræer af arten spidsløn Der udlægges areal til en beplantet støjvold nord for Asmildklostervej i lokalplanområdets østligste del som vist på kortbilag 2. Hegn 10.6 Der skal etableres et ca. 6 meter bredt beplantningsbælte svarende til 3 planterækker med 1,5 m mellemrum, i delområde I øst for byggefelt B som vist på kortbilag 2. Beplantningsbæltet skal etableres i egnstypiske arter såsom vintereg (max. 10 %), slåen, hvidtjørn, syren, fjeldribs, sargentæble, gedeblad og tørst Der skal etableres bøgepur omkring arealer, der anlægges til parkeringspladser, dog undtaget parkeringsarealet vest for byggefelt A. Bøgepuren skal således placeres som afskærmning ved parkeringsarealernes afgrænsning mod veje og grønne områder. Bøgepuren skal vedligeholdes, så dens højde ikke overstiger 1,20 m målt fra terræn Faste hegn må kun etableres inden for byggefelterne. Faste hegn må kun etableres med et ensartet udtryk og et sammenhængende materialevalg for bebyggelsen under ét i henholdsvis byggefelt A og B. 26

27 Forslag til lokalplan nr. 392 BESTEMMELSER 11 TEKNISKE ANLÆG 11.1 Transformere og lign. til områdets interne forsyning kan opstilles, når de indhegnes med hækbeplantning eller espalier Elledninger, herunder belysning af vej- og parkeringsanlæg samt antennekabler og andre ledninger skal fremføres som jordkabler Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv vandforsyning Området skal tilsluttes kollektiv kloak og separatkloakeres i henhold til gældende spildevandsplan. Antenner 11.6 Større antenner og paraboler med en diameter over 1 m må ikke etableres i det fri Mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m i det fri må ikke placeres højere end 3 m over terræn og må ikke placeres på bygningsfacader og tage, der vender ud mod veje, grønne områder og stier. Mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m må dog placeres på tagflader med hældning på mindre end 5º, hvis de placeres mindst 3 m fra facaden. Antenner placeret på terræn skal afskærmes af beplantning Paraboler og antenner må ikke tildække bygningselementer som fx gesimser, vinduer, altaner, skorstene og lign. 12 MILJØFORHOLD 12.1 Området skal udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes OPHÆVELSE AF LOKALPLAN/BYPLANVEDTÆGT 13.1 Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, ophæves lokalplan nr. 335 for det område, der er omfattet af lokalplan nr SERVITUTTER 14.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 1 I henhold til planlovens 19, stk. 4 skal Byrådet meddele dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse. Hermed forstås bebyggelse, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for deres opførelse opfylder de gældende klassificeringskrav til lavenergibygninger i bygningsreglementet. Dog gælder der særlige regler om fjernvarmeforsyning af blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 0,25 MW, hvilket er beskrevet på s. 16 i lokalplanen. 2 Ved lokalplanens udarbejdelse er den vejledende grænseværdi for det udendørs støjniveau fra vejtrafikstøj for kontorer og lignende på Lden 63 db. 27

28 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING OG TILLADELSER FRA MYNDIGHEDER Betingelser for ibrugtagning 15.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug 3, før 4 : - Bebyggelsen på den enkelte ejendom er tilsluttet kollektiv forsyning jf Parkeringsarealer og stier er etableret jf Parkeringsarealer er afskærmet med bøgepur jf Byggefelt B 15.2 Ny bebyggelse i byggefelt B må ikke tages i brug, før beplantningsbælte jf er etableret. Tilladelser fra myndigheder 15.3 Hvis skovbyggelinen ikke kan ophæves inden for lokalplanområdet (efter kommunens ansøgning til Miljøministeriet, Naturstyrelsen Aarhus) kræver bebyggelse og lignende inden for 300 meter fra skov dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 i hvert enkelt tilfælde. Viborg Kommune er myndighed (på tidspunktet for planens udarbejdelse). 3 Ibrugtagning fastsættes til udstedelsen af ibrugtagningstilladelse efter byggelovens 16, stk. 2 eller færdigmelding efter BR2008, kap Hvis der dispenseres til ibrugtagningsbestemmelserne, kan dispensation gøres betinget af, at der stilles sikkerhed for færdiggørelse af de nævnte anlæg. 5 Viborg Kommune skal dispensere fra dette, hvis bebyggelsen er opført som lavenergibebyggelse jf. planlovens 19, stk. 4. Dog gælder der særlige regler om fjernvarmeforsyning af blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 0,25 MW, hvilket er beskrevet på s. 16 i lokalplanen. 28

29 Forslag til lokalplan nr. 392 BESTEMMELSER VEDTAGELSE Forslag til lokalplan nr. 392 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Viborg Byråd, den 31. august Lokalplanen er endeligt vedtaget af Viborg Byråd, den Søren Pape Poulsen Borgmester / Lasse Jacobsen kommunaldirektør 29

30 BESTEMMELSER Forslag til lokalplan nr. 392 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der i lokalplanområdet, ifølge lov om planlægning, 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at ændre lovlige bestående forhold i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Retten til at anvende en ejendom i strid med lokalplanens bestemmelser bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år jf. lov om planlægning 56. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Væsentlige fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at vedtage en ny lokalplan. Der kan foretages ekspropriation af privates ejendom eller rettigheder over ejendom, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen jf. lov om planlægning 47. Når en lokalplan udlægger en ejendom til offentlige formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. dog lov om planlægning 48, stk. 3. Byrådets afgørelser om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige klager, ekspropriationsklager og landzoneklager, jf. 58 i lov om planlægning. Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt, jf. 60 i lov om planlægning. 30

31 KORTBILAG 2 - ANVENDELSESPLAN

32

33 Tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune Rammebestemmelser for centererhverv i Overlund, Viborg Rammeområde VIBØ.C3.01_T22 Forslag Tillæggets område

34 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 22 2

35 Forslag til tillæg nr. 22 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE Formål Formålet med dette forslag til tillæg til Kommuneplan for Viborg Kommune er, at fastlægge de fysiske rammer i det nuværende rammeområde VIBØ.C3.01, da Byrådet ønsker at give mulighed for større og højere bebyggelse i området ved Asmildklostervej. Fordebat Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen, har der fra den 17. marts til den 30. marts 2011 været gennemført fordebat i henhold til planlovens 23 c. Der kom tre bemærkninger under fordebatten, som bl.a. omhandler bebyggelsens omfang og udseende samt udsigt, skyggeforhold, indbliksgener og støj fra parkeringsareal. Bemærkningerne blev den 18. maj 2011 forelagt Økonomiudvalget, som på den baggrund besluttede principperne for planlægningen. Bemærkningerne fra fordebatten har haft betydning for indholdet i en miljørapport for forslag til lokalplan nr. 392 og nærværende forslag til kommuneplantillæg, som er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Nuværende planforhold Lokalplanområdet er i Kommuneplan for Viborg Kommune omfattet af rammebestemmelser for rammeområde VIBØ.C3.01, der fastlægger områdets anvendelse til centererhverv, som bl.a. omfatter almen service og administrative erhverv. Rammebestemmelsen giver mulighed for bebyggelse i op til 3½ etager og bygningshøjde på op til 15 m. Rammeområdet er omfattet af særbestemmelser, der fastlægger; - at der i området nord for Randersvej gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 60 %, og - at områdets anvendelse er begrænset til kun administrative erhverv og almen service. Rammeområdet er desuden omfattet af fællesbestemmelse nr. 9 om planlægning lang byerne indfaldsveje og det overordnede vejnet, som skal sikre, at bebyggelse og forarealer opleves som en helhed. Fremtidige planforhold Rammeområde VIBØ.C3.01_T22 udlægges som et af kommuneplanens C3-rammeområder. Kommuneplanens særbestemmelse om områdets anvendelse fastholdes, så det fortsat kun kan anvendes til administrative erhverv og almen service. For den del af rammeområdet der omfatter området nord for Randersvej sker der følgende ændringer: - Bebyggelsesprocenten forøges fra 60 % til 70 %. - Det maksimale etageantal forøges fra 3½ etager til 6 etager. - Den maksimale bygningshøjde forøges fra 15 m til 29 m. 3

36 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 22 FREMTIDIGE RAMMEBESTEMMELSER 4

37 Forslag til tillæg nr. 22 KOMMUNEPLANTILLÆG VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Viborg Byråd den 31. august Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Viborg Byråd, den Søren Pape Poulsen Borgmester / Lasse Jacobsen kommunaldirektør Offentliggørelse Viborg Byråd offentliggør hermed i overensstemmelse med lov om planlægning 24 forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune fra den 22. september til den 16. november Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslaget skal være modtaget af Viborg Kommune senest den 16. november De skal sendes til: Teknik og Miljø, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg 5

38 Planernes område Teknik og Miljø Plan Prinsens Alle Viborg Tlf:

39 Miljørapport til forslag til lokalplan nr. 392 og forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune 1

40 Læsevejledning En miljørapport er en miljøvurdering af fx et forslag til lokalplan og et forslag til et kommuneplantillæg. Reglerne for miljørapporter er fastlagt i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der skal udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, som fastlægger rammerne for anlægstilladelser for visse projekter, eller hvis planerne påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Lokalplanforslag nr. 392 og forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune er omfattet af kravet om miljøvurdering. Da planerne omhandler anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, har Viborg Kommune gennemført en forundersøgelse (screening) for at afgøre, om planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at det er sandsynligt, at realiseringen af planerne kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Viborg Byråd har på den baggrund afgjort, at planforslagene skal miljøvurderes. Der er derfor udarbejdet denne miljørapport. Miljørapporten skal læses som et bilag til planforslagene. Lokalplanteksten er derfor kun i begrænset omfang gengivet i miljørapporten. Miljørapporten offentliggøres i høring i 8 uger. Det giver borgere og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer. Efter høringsperioden vil Byrådet vurdere bemærkninger og ændringsforslag i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Ved den endelige vedtagelse af planerne skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, - hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, - hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, - hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og - hvorledes væsentlige miljøpåvirkninger af planerne påtænkes overvåget. Den sammenfattende redegørelse vil blive vedhæftet som bilag til den endeligt vedtagne lokalplan. Offentliggørelse Viborg Byråd offentliggør hermed i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer 8 miljørapport til forslag til lokalplan nr. 392 for Vestre Landsret og centerfunktioner ved Asmildklostervej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune fra den 22. september til den 16. november Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til miljørapporten skal være modtaget af Viborg Kommune senest den 16. november De skal sendes til: Teknik og Miljø, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg 2

41 Miljørapport til forslag til lokalplan nr. 392 og forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlag Ikke-teknisk resume Baggrund Historik Lokalplanens indhold og formål Forholdet til anden planlægning Afgrænsning af miljøvurdering Metode Screening - forundersøgelse Scoping - emnemæssig afgrænsning Miljøvurdering Datagrundlag By- og landskabsarkitektonisk værdi Boligmiljø Visuelle og naturmæssige konsekvenser for Helvegsdalen Afhjælpende foranstaltninger Overvågning Alternativer ALTERNATIV ALTERNATIVER BILAG NR. 1 SKYGGEDIAGRAMMER BILAG NR. 2 SCREENINGSSKEMA Miljørapporten er udarbejdet af Viborg Kommune. 3

42 4

43 Forslag til lokalplan nr. 392 og kommuneplantillæg nr. 22 MILJØRAPPORT 1. INDLEDNING 1.1. Lovgrundlag Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 2009) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planen/planerne fastlægger rammerne for anlægstilladelser for projekter omfattet af bilag 3 eller 4, eller hvis planen/planerne påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Nærværende lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg er ikke omfattet af bilag 3 og 4. Planforslagene giver dog mulighed for øvrige anlægsprojekter, og ifølge 3, stk. 1, nr. 3 skal sådanne planer kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forundersøgelsen (screeningen) viser, at det er sandsynligt, at realiseringen af planerne kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til byarkitektonisk værdi. Viborg Kommune har derfor afgjort, at planforslagene skal miljøvurderes. Screeningen gav følgende resultater vedr. andre miljøforhold: - Lokalplanforslaget udlægger et parkeringsareal, hvor parkering på dette areal måske kan have indvirkning på nærliggende boligområde ved Hellevej. - Tag- og overfladevand fra området ledes til Viborg Nørresø efter passage af sandfang og olieudskiller. Tilstrømningen kan have en mindre men ikke væsentlig indvirkning på vandmiljøet. - Spildevand fra området skal ledes til Bruunshaab Centralrenseanlæg, som har udløb til Nørreå. Dette kan have en mindre men ikke væsentlig indvirkning på recipienterne Nørreå, Gudenå og Randers Fjord. 1.2 Ikke-teknisk resume Viborg Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et område i Viborg, hvor det forventes, at der opføres bygninger til Vestre Landsret. Kommuneplantillægget vil betyde, at bebyggelsesprocenten forøges fra 60 % til 70 %, at det maksimale etageantal forøges fra 3½ etager til 6 etager og at den maksimale bygningshøjde forøges fra 15 m til 29 m. I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene har kommunen vurderet, at der skal laves en miljøvurdering af planforslagene. Det sker i form af denne rapport, som emnemæssigt er afgrænset til at omhandle indvirkningen på by- og landskabsarkitektonisk værdi samt boligmiljø. Resultatet af miljøvurderingen kan kort resumeres til følgende: By- og landskabsarkitektonisk værdi Ny bebyggelse i området kan få stor synlighed i landskabet og bybilledet pga. sin beliggenhed i landskabet og det omgivende byområdes karakter. Der forventes opført en bebyggelse som i omfang og udseende passer godt sammen med en del forholdsvis store bygninger omkring lokalplanområdet, som er karakteriserede ved at have høj synlig- 5

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag Lokalplan nr. 458 Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg Lokalplan nr. 181A Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 350. for et centerområde til liberale erhverv ved Reberbanen i Viborg

Lokalplan nr. 350. for et centerområde til liberale erhverv ved Reberbanen i Viborg Lokalplan nr. 350 for et centerområde til liberale erhverv ved Reberbanen i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VESTERVANG SKOLE. Vedtaget af Byrådet den 1. februar og offentliggjort den 22.

LOKALPLAN NR. 226 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VESTERVANG SKOLE. Vedtaget af Byrådet den 1. februar og offentliggjort den 22. LOKALPLAN NR. 226 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VESTERVANG SKOLE Vedtaget af Byrådet den 1. februar og offentliggjort den 22. februar 2006 VIBORG KOMMUNE Februar 2006 LOKALPLAN HVAD ER DET? Med

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 338. for en børnehave ved Ingstrupvej i Rødding

Lokalplan nr. 338. for en børnehave ved Ingstrupvej i Rødding Lokalplan nr. 338 for en børnehave ved Ingstrupvej i Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 457. Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber. Forslag

Lokalplan nr. 457. Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber. Forslag Lokalplan nr. 457 Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Aflysning af Lokalplan nr. E Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro

Aflysning af Lokalplan nr. E Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro Aflysning af Lokalplan nr. E.115-1 Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere