HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2016"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2016 Sag 275/2015 (2. afdeling) Weber-Stephen Nordic ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 23. juni 2014 og af Vestre Landsrets 11. afdeling den 21. september I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Henrik Waaben og Jan Schans Christensen. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Supplerende sagsfremstilling Om forståelsen af ordet presenning fremgår følgende: Fremmedordbog, 2. udgave, 1999, s. 761: sejldugsstykke til overdækning af varer. Nudansk Ordbog, 19. udgave, 2005, s. 894: et stort dækken af imprægneret sejldug el. kraftig plastic til beskyttelse mod regn og sol.

2 - 2 - Den Danske Ordbog, bind 4, 1. udgave, 2005, s. 604: stort stykke kraftig plastic, imprægneret lærred e.l. der bruges som beskyttende overdækning. Der er under sagen fremlagt materiale, der viser resultatet af Google-søgninger på ordene presenning, løst overtræk, overtræk og betræk. Retsgrundlag 1999-loven Ved lov nr. 954 af 20. december 1999 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (Pvc og visse blødgøringsmidler), herefter pvc-afgiftsloven, blev en række produkter med indhold af pvc og eventuelt ftalater afgiftspligtige. Der er tale om en rent dansk afgiftslov, som ikke har sit grundlag i EU-regulering. Pvc-afgiftslovens 1, stk. 1, fik (og har fortsat) denne affattelse: Der svares afgift til statskassen af varer, som er nævnt i bilag 1 med indhold af polyvinylklorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af o-ftalsyre (ftalater). Pvc-afgiftslovens bilag 1 indeholdt i nr en række varetyper, herunder bl.a. bløde rør og slanger, handsker, forklæder, gardiner, tagrender og nedløbsrør, som var afgiftspligtige, hvis de indeholdt polyvinylklorid og eventuelt estere af o-ftalsyre (ftalater). Pvc-afgiftslovens bilag 1, nr. 7, var sålydende: Afgiftspligtigt vareområde 7. Presenninger henhørende under position i EU s kombinerede nomenklatur indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater. Kun de nævnte varer indeholdende blød pvc og eventuelt ftalater er omfattet af afgiften. Presenninger til motorkøretøjer og trailere er fritaget for afgiften. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 69, s ):

3 - 3 - Indledning Med dette lovforslag foreslås en afgift på visse varer indeholdende PVC og eventuelt blødgøringsmidler (phthalater). Afgiftens formål er at øge incitamentet til anvendelsen af andre blødgørere end phthalater, samt reducere mængden af PVC, som forbrændes eller deponeres. Baggrunden for at fremsætte lovforslaget er, at bortskaffelse af PVC giver problemer, da PVC indeholder klor, som ved forbrænding udvikler saltsyre. Rensning af saltsyren fra røgen efterlader forurenet kalk, som skal deponeres Phthalaterne er en gruppe af kemiske stoffer, der anvendes som blødgører i forskellige produkter bl.a. PVC. Nogle af phthalaterne mistænkes for at have en række uønskede effekter på vandmiljøet samt er fundet kræftfremkaldende på dyr. Desuden kan det ikke afvises, at nogle af phthalaterne kan påvirke forplantningsevnen. Udviklingen af egnede behandlingsmetoder til PVC-affald er omkostningskrævende, og omkostningerne ved behandling forventes at overstige omkostninger ved deponering eller forbrænding. En afgift på PVC og phthalater skal bl.a. bidrage til finansiering af statens udgifter ved udvikling af og tilskud til egnede behandlingsmetoder og behandling af PVC-affald, uden dog at provenuet fra afgiften er øremærket hertil. Miljø- og Energiministeriets status for PVC-området En afgift på PVC og phthalater skal sammen med andre virkemidler reducere anvendelsen af phthalater, samt reducere mængden af PVC, som forbrændes eller deponeres. Phthalaterne Ved at tilsætte phthalater, også kaldet blødgørere, i PVC er det muligt at fremstille fleksible materialer og samtidig bibeholde hovedparten af PVC s egenskaber Teknisk set kan forbruget af phthalater i de fleste produkter ændres, enten ved anvendelse af alternative blødgørere eller ved anvendelse af et andet produkt end blød PVC. En afgift på phthalater skal give incitament til anvendelse af andre blødgørere end phthalaterne. Afgiftsgrundlaget Udgangspunktet burde være, at phthalater i alle produkter omfattes af en afgift, således at hele forbruget af phthalater var afgiftbelagt. Disse varer skulle pålægges en afgift ved

4 - 4 - import og gives godtgørelse ved eksport. Udgangspunktet burde være, at PVC i produkter, som er vanskelige at genbruge, omfattes af en afgift, således at dette forbrug af rå PVC var afgiftbelagt. Disse varer indeholdende PVC skulle pålægges en afgift ved import og gives godtgørelse ved eksport. Dette er af administrative årsager ikke muligt, da PVC og phthalater indgår i mange produkter og ofte i en ganske lille mængde. Ofte er mængden eller koncentrationen af PVC og phthalater ikke kendt af importøren. Omkostningerne ved en opgørelse kan være betragtelig sammenlignet med varens værdi og størrelsen af en afgift. Afgiftsgrundlaget er begrænset til varer, hvor det vurderes, at PVC- og phthalatmængden kan opgøres som standardsats efter varens gennemsnitlige PVC- og phthalatindhold, og hvor afgiften vil få den ønskede effekt. I de specielle bemærkninger til lovforslagets 1 hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 69, s ): Bestemmelsen omhandler det afgiftspligtige område og afgiftssatserne. Af administrative årsager er den foreslåede afgift begrænset til visse plastvarer, hvor det vurderes, at der er mulighed for, at afgiften vil virke, og der er tale om homogene produkter, således at en vægtbaseret standardsatsafgift eller stykafgift kan beregnes ud fra et forventet PVC- og phthalatindhold. Varegrupperne er angivet med positionsnumre fra EU s kombinerede nomenklatur, hvilket medfører en høj grad af sikkerhed for hvilke type varer, som er omfattet af afgiften. Endvidere anvendes EU s kombinerede nomenklatur i alle EU-lande. Det foreslås, at det afgiftspligtige vareområde skal bestå af følgende varegrupper: 7. Presenninger henhørende under position i EU s kombinerede nomenklatur. Presenninger omfatter presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc., herunder dug fremstillet ud fra metervarer, som er PVC-belagt nylon eller polyester. Presenninger til motorkøretøjer og trailere er fritaget for afgiften. Efter ønske fra branchen er afgiftsgrundlaget presenningernes overfladeareal. Presenninger er ofte i kontakt med vand, hvorved der vil ske en udvaskning af phthalater. En afgift på presenninger skal give incitament til anvendelse af andre materialer end PVC og phthalater. Presenningerne genanvendes ikke og skal bortskaffes ved alternative behandlingsmetoder. Der kan muligvis anvendes andre blødgørere. Der kan anvendes andre materialer end blød PVC, dog med enkelte forringede egenskaber.

5 loven Ved lov nr. 127 af 27. februar 2004 om ændring af bl.a. pvc-afgiftsloven udgik alle henvisninger i bilag 1 til EU s kombinerede nomenklatur. Endvidere blev bl.a. bilag 1, nr. 7, ændret til den nuværende ordlyd: Afgiftspligtigt vareområde 7) Presenninger indeholdende pvc og eventuelt ftalater. Ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. Presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler er fritaget for afgift. I lovforslagets almindelige bemærkninger hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 110, s ): 2.1 Pvc-afgiften Afgiftens miljømæssige baggrund 2. Baggrund I december 1999 (L /2000) blev det vedtaget, at der skulle lægges en afgift på pvc og ftalater. Loven trådte i kraft den 1. juli Baggrunden for at indføre afgiften var, at anvendelse og bortskaffelse af pvc og ftalater giver problemer. Afgiftens formål var at reducere mængden af pvc, som forbrændes eller deponeres samt at nedsætte anvendelsen af ftalater. Pvc og ftalater indgår i mange produkter og ofte i små mængder, som ikke er kendt. Af administrative årsager er det derfor ikke muligt at afgiftsbelægge alt pvc og ftalater. Afgiften er begrænset til varer, hvor det er vurderet, at mængden kan opgøres som en standardsats efter varens gennemsnitlige indhold af pvc og ftalater, og hvor varen vurderes at give problemer i affaldsleddet. 3.1 Ændringer af pvc-afgiften Justering af afgiftsgrundlaget 3. Lovforslagets indhold

6 - 6 - Det nuværende afgiftsgrundlag er afgrænset ved hjælp af henvisninger til positionsnumrene i EU's kombinerede nomenklatur (KN-koder). Anvendelse af KN-koder til afgrænsning af afgiftsgrundlaget giver anledning til visse forvridninger, da de afgiftspligtige vareområder ikke altid svarer til udvalgte toldpositionsnumre, hvorved lignende varer behandles afgiftsmæssigt forskellig, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Praksis hidtil har endvidere vist, at der er behov for en anden afgrænsning af afgiftspligten for visse varegrupper, som f.eks. regntøj, da den nuværende henvisning til KNkoder har vist sig uden den ønskede virkning. Det foreslås derfor, at det afgiftspligtige vareområde ændres således, at der ikke længere refereres til EU's kombinerede nomenklatur. For så vidt angår afgiftsfritagelsen af visse presenninger er problemet et andet, da den oprindelige fritagelse er formuleret således, at det ikke er de tiltænkte presenninger, der blev afgiftsfritaget dvs. presenningerne til sættevogne/anhængere til lastbiler, men derimod presenninger til»trailere«i bred forstand. Formuleringen i bilag 1, nr. 7 er derfor ændret således, at det nu fremgår korrekt af bilaget, at det er presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler, der er fritaget for afgiften og ikke presenninger til trailere. 4.1 Ændring af pvc-afgiften Forenkling af afgiftsgrundlaget 4. Provenumæssige konsekvenser Præciseringerne af afgiftsgrundlaget, f.eks. for så vidt angår presenninger og regntøj mv., skønnes ikke at medføre et nævneværdigt merprovenu. I lovforslagets bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 110, s ): Til 1 Til nr. 2

7 - 7 - Det foreslås derfor, at de i afgiftsloven anvendte henvisninger til EU's kombinerede nomenklatur ophæves. De ændrede formuleringer og hidtidige problemer er opregnet i det følgende med angivelse af eventuelle justeringer af afgiftsgrundlaget. Bilag 1, nr. 1 (bløde rør og slanger mv.), har givet anledning til en vis uklarhed, som f.eks. om, hvorvidt profiler er omfattet af afgiftspligten. Med den foreslåede formulering imødegås denne uklarhed. Afgiftsgrundlaget skønnes at være uændret. For så vidt angår gulvbelægninger, væg- og loftsbeklædninger er henvisningerne til KN-koderne ophævet, idet en henvisning til EU's kombinerede nomenklatur i dette tilfælde medførte, at ruller under 45 cm ikke var omfattet af afgiften. Det var ikke hensigten, at disse skulle undtages fra afgiften. I bilag 1, nr. 3 (selvklæbende folier og tape mv.) er henvisningen til KN-koderne ophævet, og afgiftspligten skønnes at være uændret. I bilag 1, nr. 4 (tagfolier, membranfolier, tagplader og ovenlysvinduer), er henvisningerne til KN-koderne ophævet. Som følge af ophævelsen af henvisningerne er afgiftspligten udvidet med ovenlysvinduer med ramme. I bilag 1, nr. 5 (tidsskriftskassetter, ringbind, brevordnere, charteks og plastlommer), er henvisningen til KN-koden ophævet. Afgiftsgrundlaget skønnes at være uændret. I bilag 1, nr. 6 (handsker, forklæder, beskyttelsesdragter mv.), er henvisningerne til KNkoderne ophævet. Den ændrede afgrænsning af regntøj skønnes at medføre en udvidelse af afgiftsgrundlaget, som hidtil ikke har indbragt noget væsentligt provenu. Bilag 1, nr. 7 (presenninger), er foreslået ændret i overensstemmelse med det oprindelige sigte med at afgiftsfritage presenninger til motorkøretøjer og trailere (påhængsvogne til lastbiler). Begrundelsen for at afgiftsfritage disse presenninger var, at en afgift alene ville ramme salget af presenninger hér i landet, og dermed medføre, at påmonteringen flyttedes til udlandet. Lovteksten refererede imidlertid ved en fejlformulering til»trailere«, og ikke som var hensigten til sættevogne/påhængsvogne til lastbiler, hvorved de forkerte presenninger blev afgiftsfritagede. I bilag 1, nr. 8 (dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng og gardinkapper mv.), er henvisningerne til KN-koderne ligeledes ophævet. Afgiftspligten skønnes at være uændret. I bilag 1, nr. 9 (kabler og ledninger mv.), er henvisningen til KN-koden ophævet. Afgiftsgrundlaget skønnes at være uændret.

8 - 8 - Afslutningsvis er henvisningerne til KN-koderne i bilag 1, nr. 10 (tagrender, stålplader og -profiler og nedløbsrør), ophævet. Stålplader og -profiler med en blød pvc-coating er tilføjet afgiftsgrundlaget. Afgiftsgrundlaget skønnes herudover at være uændret. EU s kombinerede nomenklatur Det retlige grundlag for EU s kombinerede nomenklatur er Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som senere er ændret flere gange, herunder ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2261/98 af 26. oktober Nomenklaturens position omfatter Andre varer af plast, som er Fremstillet af folie. World Customs Organization (WCO) og Europa-Kommissionen udgiver hver for sig en vejledning om tarifering af varer i form af forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur. Skatteministeriet har samlet disse to vejledninger i en dansk vejledning med forklarende bemærkninger til toldtariffen. Heri findes en nærmere vejledning om hvilke varer, der er omfattet af eller undtaget fra de enkelte afsnit, kapitler og positioner i toldtariffen. Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og danner grundlag for bl.a. toldbehandlingen af varer. Af Told- og Skattestyrelsens forklarende bemærkninger til toldtariffen fremgår, at position 3926 omfatter bl.a.: Overtræk, presenninger, chartekker, dokumentomslag, bogomslag, smudsomslag og lignende beskyttelsesartikler fremstillet ved syning eller sammenklæbning af plastplader eller -folier. Den kombinerede nomenklaturs position 6306 omfatter Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; campingudstyr, herunder Presenninger og markiser af bomuld, syntetiske fibre eller andre tekstilmaterialer. I Told- og Skattestyrelsens forklarende bemærkninger til toldtariffens position 6306 er anført bl.a.:

9 - 9 - Denne position omfatter en række tekstilvarer, der sædvanligvis er fremstillet af stærkt, tætvævet lærred. Herunder hører bl.a.: 1. Presenninger. Disse anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne, lastvogne etc. De er almindeligvis fremstillet af vævet stof af kemofibre, også overtrukket, eller af svær, tung sejldug (hamp, jute, hør eller bomuld). De er vandtætte. Presenninger af sejldug er som regel behandlet med tjære eller kemikalier for at gøre dem vandtætte og forhindre forrådnelse. Presenninger er som regel af rektangulær form, sømmet langs kanterne og kan være forsynet med snørehuller, snore, stropper etc. Presenninger, der er særligt formede (fx til overdækning af høstakke, dæk på mindre skibe, lad på lastvogne etc.), hører også under denne position, forudsat de er plane. Presenninger må ikke forveksles med løse overtræk til motorkøretøjer, maskiner etc. fremstillet af presenningsdug i de nævnte genstandes facon, eller med plane beskyttelsesovertræk af et lettere stof, konfektioneret på lignende måde som presenninger (pos ). Den kombinerede nomenklaturs position 6307 om andre konfektionerede varer, som bl.a. er et opsamlingspunkt, nævner ikke presenninger. I Told- og Skattestyrelsens forklarende bemærkninger til toldtariffen er det om position 6307 anført som punkt 7, at positionen omfatter Løse overtræk til motorkøretøjer, maskiner, kufferter, tennisketsjere etc.. SKATs ligningsvejledning mv. I SKATs ligningsvejledning er i afsnit G.17.1, Afgiftspligtigt vareområde, anført bl.a.: 7. Presenninger henhørende under position indeholdende blødgjort pvc og evt. ftalater. Presenninger til motorkøretøjer og trailere er fritaget for afgiften. Begrebet trailer omfatter i denne lovs forstand et køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af et andet køretøj, dvs. påhængsvogn, sættevogn og påhængsredskab. Presenninger omfatter presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc., herunder dug fremstillet ud fra metervarer, som er pvc-belagt nylon eller polyester. I SKATs juridiske vejledning er i afsnit E.A , Pvc og ftalater omfattet af reglerne, bl.a. anført følgende:

10 Ad 7) Presenninger Der betales afgift af presenninger med indhold af pvc blødgjort med ftalater eller andre blødgørere. Ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. Afgiften omfatter presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc., herunder dug fremstillet ud fra metervarer, som er pvc-belagt nylon eller polyester. Formsyet presenninger til afdækning af eksempelvis havemøbler og pools, samt presenninger til trailere er omfattet af afgiften. Presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler er fritaget for afgift. Anbringender Weber-Stephen Nordic har overordnet henholdt sig til dissensen i landsretten, hvorefter løse, faconformede grillbetræk ikke er pvc-afgiftspligtige. Selskabet har uddybende anført navnlig, at pvc-afgiftsloven fra 1999 begrænsede afgiftspligten til de udtrykkeligt opregnede varegrupper i lovens bilag 1, selv om udgangspunktet ifølge lovens forarbejder var, at alle produkter med indhold af pvc burde pålægges afgift. Der levnedes dermed ikke mulighed for at udvide lovens anvendelsesområde på grundlag af en formålseller funktionsfortolkning. Efter pvc-afgiftsloven var det en betingelse for at være omfattet af afgiftspligten, at der var tale om en presenning henhørende under position i EU s kombinerede nomenklatur indeholdende pvc og eventuelt ftalater. Position er en opsamlingsbestemmelse for andre varer fremstillet af folie. Positionen indeholder ingen henvisning til eller omtale af, hvad der skal forstås ved en presenning. Positionen forudsætter således, at begrebet presenning allerede er fastlagt. I SKATs forklarende bemærkninger til toldtariffen er det til position 3926 anført, at positionen omfatter varer af plast, der ikke er nævnt eller specificeret andetsteds. Herefter opregnes en række varetyper, herunder overtræk og presenninger, som er omfattet af positionen. Overtræk og presenninger er således ikke samme varetype. De forklarende bemærkninger til position 3926 indeholder imidlertid ikke bidrag til afgrænsningen af, hvad der forstås ved en pre-

11 senning. Et bidrag hertil findes i toldtariffens forklarende bemærkninger til nomenklaturens position Heraf fremgår også, at et faconformet løst overtræk ikke er en presenning efter nomenklaturen, uanset at det er fremstillet af presenningsdug. Den omstændighed, at produktet yder beskyttelse mod vejrliget, er således ikke afgørende for, om der er tale om en presenning. Et løst faconformet overtræk kan således godt yde beskyttelse mod vejrliget, uden at det dermed skal betragtes som en presenning. Ændringen af pvc-afgiftsloven i 2004 var ikke begrundet med, at lovgiver ønskede en anden afgrænsning af varegruppe 7 om presenninger. I relation til varegruppe 7 ønskede lovgiver blot at præcisere undtagelsen fra afgiftspligten for presenninger til lastbiler samt sættevogne og påhængsvogne til lastbiler. Selv om henvisningen til nomenklaturen ved lovændringen i 2004 udgik som afgrænsningsgrundlag, er der derfor ikke grundlag for en konklusion om, at presenningsbegrebet samtidig blev ændret eller udvidet. En ordlydsfortolkning kan heller ikke føre til, at et overtræk til en havegrill falder ind under de i bilag 1, nr. 7, beskrevne presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. SKATs juridiske vejledninger bekræfter denne forståelse. Ligningsvejledning gengav bemærkningerne til pvc-afgiftsloven fra 1999 om, hvad en presenning anvendes til, der ordret var taget fra toldtariffens forklarende bemærkninger til position Selv om pvc-afgiftsloven blev ændret i 2004, blev beskrivelsen af det afgiftspligtige presenningsbegreb først ændret i Den Juridiske Vejledning , hvilket var påfaldende nært tidsmæssigt forbundet med SKATs kontrol af Weber-Stephen Nordics produkter. Endelig er Weber-Stephen Nordics fortolkning af begrebet presenning, som ikke rummer et faconformet løst overtræk, i overensstemmelse med den almindelige forståelse af begrebet, herunder også i detailbranchen. Ved en søgning på Google på ordet presenning fremkommer der ikke ét eneste af Webers grillovertræk, men ved søgning på ordene overtræk eller betræk fremkommer billeder af de omhandlede grillovertræk. Skatteministeriet har anført navnlig, at de omhandlede grillbetræk er presenninger i pvc-afgiftslovens forstand og dermed afgiftspligtige.

12 Pvc-afgiftsloven er en rent dansk afgiftslov, som ikke har grundlag i EU-regulering. Loven skal derfor fortolkes under iagttagelse af sædvanlige danske fortolkningsprincipper, og lovordene skal læses, som de forstås på dansk. Det fremgår af pvc-afgiftsloven, som den var gældende i den omhandlede afgiftsperiode fra 2009 til 2011, at der ved presenninger forstås presenninger til afdækning, uden at der i øvrigt henvises til EU s kombinerede nomenklatur. Pvc-afgiftsloven indeholdt tidligere en henvisning til EU s kombinerede nomenklatur, men den henvisning blev fjernet ved lovændringen i 2004 og var dermed ikke gældende for den omhandlede afgiftsperiode. Ordlyden af bilag 1, nr. 7, blev også i øvrigt væsentligt omformuleret i 2004, og det har derfor begrænset interesse, hvordan lovteksten var formuleret i lovens henvisning til nomenklaturens position indebar en afgrænsning af, hvilket materiale en presenning skulle være fremstillet af for at være omfattet af loven, men der stod intet om, hvad der skulle forstås ved ordet presenning. Det følger af lovforslagets almindelige og specielle bemærkninger, at der ikke skal anlægges en snæver eller indskrænkende fortolkning af afgiftens område, herunder af hvad der omfattes af begrebet presenning. Tværtimod ønskede lovgiver et bredt anvendelsesområde, men foretog af administrative årsager en afgrænsning af, hvilke varer der var omfattet af loven. De specielle bemærkninger til lovforslaget understøtter, at produktets funktion er væsentlig. Det fremgår således, at presenninger omfatter presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel. Dette er netop også grillbetrækkenes funktion. Det fremgår endvidere af de specielle bemærkninger, at presenninger ofte er i kontakt med vand, hvorved der vil ske en udvaskning af ftalater, hvilket også gør sig gældende for grillbetræk. Lovens formål var at give incitament til at anvende andre materialer end pvc og ftalater, og dette formål gør sig også gældende for grillbetræk. Baggrunden for ændringen af pvc-afgiftsloven i 2004 var, at anvendelsen af nomenklaturen gav anledning til visse forvridninger, og alle henvisninger til nomenklaturen blev derfor fjernet. Der blev indsat en ny og selvstændig definition af presenning, som svarer til, hvad der efter almindelig dansk sprogbrug forstås ved en presenning. Skatteministeriet er ikke enig i, at de omhandlede grillbetræk ikke var omfattet af 1999-lovens bilag 1, nr. 7, men efter pvc-af-

13 giftslovens nyaffattelse i 2004 er det særlig klart, at grillbetrækkene var omfattet af bilag 1, nr. 7. Den kombinerede nomenklatur har en væsentlig anden baggrund og et væsentligt andet formål end pvc-afgiftsloven og indeholder ingen definition af presenning. De forklarende bemærkninger er alene vejledende for tariferingen og skal ikke uden videre lægges til grund ved afgrænsningen af pvc-afgiften. Dertil kommer, at de forklarende bemærkninger til position 6306 står et helt andet sted og i en helt anden sammenhæng end position , som 1999-lovens bilag 1, nr. 7, henviste til. Position 6306 omfattede blandt andet markiser, telte og sejl til sejlbåde, hvilket er genstande med et betydeligt overfladeareal. Det er derfor ikke overraskende, at presenninger i denne sammenhæng ikke omfattede løse overtræk. I SKATs første udgave af punktafgiftsvejledningen efter lovændringen i 2004 blev i overensstemmelse med den nye affattelse af lovteksten anført, at der ved presenninger forstås presenninger til afdækning. Siden lovændringen i 2004 har der intet stået om nomenklaturen i punktafgiftsvejledningen, ligningsvejledningen eller den juridiske vejlednings afsnit om pvcafgiftsloven. Hverken før eller efter har de forklarende bemærkninger til nomenklaturen været nævnt i vejledningernes afsnit om pvc-afgiftsloven. SKATs juridiske vejledninger ajourføres løbende i overensstemmelse med SKATs praksis. Der er ikke tale om en uhjemlet udvidelse af området for afgiftspålæggelse, men om en almindelig præcisering og ajourføring med henblik på vejledning om, hvordan skattemyndighederne forstår og administrerer pvc-afgiftsloven. Højesterets begrundelse og resultat Sagens problemstilling Sagen angår, om de løse, faconformede grillbetræk (grillovertræk), som Weber-Stephen Nordic ApS importerer og sælger, falder ind under varebetegnelsen presenninger i pvc-afgiftslovens 1, jf. lovens bilag 1, nr. 7, som formuleret ved lov nr. 127 af 27. februar Weber-Stephen Nordic er af SKAT blevet efteropkrævet kr. i pvc-afgift for perioden 1. januar 2009 til 14. september 2011 og er af SKAT anset for registreringspligtig efter pvc-afgiftsloven med virkning fra den 15. september 2011.

14 Fire dommere Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Henrik Waaben og Jan Schans Christensen udtaler: Pvc-afgiftsloven fra 1999 Efter pvc-afgiftslovens 1, jf. bilag 1, skulle der svares afgift til statskassen af en række varer indeholdende pvc og eventuelt ftalater. De afgiftspligtige varer var angivet i nr i bilag 1. Efter bilagets nr. 7 var presenninger henhørende under position i EU s kombinerede nomenklatur omfattet af afgiftspligten. Nr. 7, 3. pkt., fritog presenninger til motorkøretøjer og trailere for afgiften. I de specielle bemærkninger til lovforslagets 1 er det anført, at angivelsen af varegrupperne med positionsnumre fra EU s nomenklatur medfører en høj grad af sikkerhed for hvilke typer varer, som er omfattet af afgiften (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 69, s. 1672). I bemærkningerne til 1 er det om bilag 1, nr. 7, anført, at presenninger omfatter presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc.. Lovforslaget indeholder derimod ikke en egentlig definition af, hvad der efter loven skulle forstås ved en presenning. Nomenklaturens position , som er et opsamlingspunkt for andre varer fremstillet af plastfolie, og som der er henvist til i bilag 1, nr. 7, hverken nævner eller definerer en presenning. Toldtariffens forklarende bemærkninger til nomenklaturens position 3926 om bl.a. andre varer af plast nævner i pkt. 4 både overtræk og presenninger, men beskriver ikke nærmere, hvad der skal forstås herved. Nomenklaturens kapitel 63 om bl.a. andre konfektionerede tekstilvarer nævner derimod presenninger i position I toldtariffens forklarende bemærkninger til position 6306 er det i pkt. 1 nærmere angivet, hvad der skal forstås ved en presenning. Her er bl.a. anført en anvendelse, som i det væsentlige er i overensstemmelse med den anvendelse, der er beskrevet i bemærkningerne til 1 vedrørende bilag 1, nr. 7, i 1999-forslaget til pvc-afgiftsloven. I pkt. 1 i de forklarende bemærkninger til nomenklaturens position 6306 er det videre anført, at presenninger ikke [må] forveksles med løse overtræk til motorkøretøjer, maskiner etc. fremstillet af presenningsdug i de nævnte genstandes facon, eller med plane beskyttelsesovertræk af et lettere stof, konfektioneret på lignende måde som presenninger (pos ). I toldtariffens forklarende bemærkninger til sidstnævnte position, 6307, er det i pkt. 7 angivet, at positionen

15 omfatter løse overtræk til bl.a. motorkøretøjer og maskiner. Vi bemærker, at hverken position 6306 eller 6307 omfatter Webers grillbetræk, da disse er fremstillet af plast. Vi bemærker endvidere, at ingen af de to positioner er bindende for fortolkningen af pvc-afgiftslovens anvendelsesområde, da der er tale om en rent dansk afgiftslov. Vi finder, at de eksempler på anvendelse af presenninger, der er nævnt i forarbejderne fra 1999 til bilag 1, nr. 7 anvendelse til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc. adskiller sig meget væsentligt fra anvendelsen af grillbetræk og ikke støtter, at løse, faconformede grillbetræk var omfattet af 1999-loven. Vi bemærker i den forbindelse, at selv om formålet med pvc-afgiftsloven var at øge incitamentet til at anvende andre blødgørere end ftalater og at reducere mængden af pvc, så fremgår det udtrykkeligt af lovforarbejderne, at der af administrative og beregningsmæssige grunde var sket en begrænsning af de afgiftspligtige varer. På denne baggrund og henset til behovet for en høj grad af sikkerhed for, hvilke typer af varer som er omfattet af afgiften, jf. herved bemærkningerne til 1 i lovforslaget, finder vi, at der i pvc-afgiftsloven fra 1999 ikke var hjemmel til at afgiftspålægge løse, faconformede grillbetræk. Denne forståelse støttes af, at lovforarbejderne fra 1999 beskriver et anvendelsesområde for presenninger, som i det væsentlige svarer til toldtariffens forklarende bemærkninger til position 6306, uden at omtale løse overtræk, som ifølge bemærkningerne til position 6306 netop ikke anses for en presenning. Ændringen af pvc-afgiftsloven i 2004 Spørgsmålet er herefter, om der ved ændringen af pvc-afgiftsloven i 2004 skete en udvidelse af det afgiftspligtige vareområde, således at løse, faconformede grillbetræk fremover skulle anses for at være en presenning i pvc-afgiftslovens forstand. Ved lovændringen i 2004 blev bilag 1 ændret, således at det afgiftspligtige vareområde nu omfattede 10 varegrupper, og alle henvisninger til EU s kombinerede nomenklatur udgik. I nr. 7 blev det endvidere bestemt, at der ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte.

16 Baggrunden for, at henvisningerne til nomenklaturen udgik, var, at anvendelse af nomenklaturen til afgrænsning af afgiftsgrundlaget havde vist sig at være uhensigtsmæssig, idet varer, der lignede hinanden, kunne blive behandlet afgiftsmæssigt forskelligt (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 110, s. 3878). I bemærkningerne til de enkelte varegrupper, som er omfattet af pvc-afgiften, er der for alle varegrupper med undtagelse af nr. 7 om presenninger redegjort for, hvorvidt afgiftsgrundlaget eller afgiftspligten skønnedes ændret. Bemærkningerne vedrørende nr. 7 drejer sig kun om den ændrede formulering af undtagelsen fra afgiftspligten for presenninger til visse køretøjer. Lovforslaget indeholder heller ikke i øvrigt bemærkninger, som viser, at der var tilsigtet en udvidelse af de afgiftspligtige varer under bilag 1, nr. 7, om presenninger, således at løse, faconformede grillbetræk nu skulle være omfattet af afgiften. Vi finder, at de eksempler på anvendelsen af presenninger, som er nævnt i det nye bilag 1, nr. 7 afdækning i byggesektoren samt som lagertelte ligesom eksemplerne fra 1999 adskiller sig meget væsentligt fra løse, faconformede grillbetræk. Det kan heroverfor ikke tillægges afgørende betydning, at et grillbetræk ligesom en presenning har den funktion at beskytte mod vejrliget. På den anførte baggrund finder vi, at der heller ikke efter lovændringen i 2004 er hjemmel i pvc-afgiftsloven til at afgiftspålægge løse, faconformede grillbetræk. Samlet konklusion Vi finder herefter, at de løse, faconformede grillbetræk (grillovertræk), som Weber-Stephen Nordic importerer og sælger, ikke er afgiftspligtige efter pvc-afgiftsloven, og stemmer derfor for at tage selskabets påstand til følge. Dommer Marianne Højgaard Pedersen udtaler: Efter den gældende pvc-afgiftslovs 1, stk. 1, skal der betales pvc-afgift til staten af varer, der er nævnt i bilag 1 med indhold af pvc og eventuelt ftalater. I bilag 1 er som nr. 7 nævnt presenninger. Det er anført, at der ved presenninger forstås presenninger til afdækning i ek-

17 sempelvis byggesektoren samt lagertelte. Sagen angår forståelsen heraf. Det er Weber-Stephen Nordics opfattelse, at løse, faconformede overtræk som f.eks. et grillbetræk ikke kan anses som presenninger. Det er heroverfor Skatteministeriets opfattelse, at ordet presenning er en bred betegnelse, der må afgrænses i forhold til funktionen, som er at afdække eller overdække en genstand og derved yde beskyttelse mod bl.a. vejrliget. Jeg er enig med byretten og landsretten i, at ordet presenning ud fra en almindelig sproglig forståelse også omfatter betræk til overdækning af en grill. Det fremgår således af ordbøgerne, at der ved presenning forstås et stort dækken af sejldug eller plastic til beskyttelse mod regn og sol. Ordlyden af bilaget til loven støtter efter min opfattelse denne almindelige sproglige forståelse, hvorefter presenninger skal afgrænses i forhold til deres anvendelsesområde afdækning. Anvendelsesområdet for presenninger er mangfoldigt. I bilaget til loven er der nævnt to eksempler, nemlig afdækning i byggesektoren samt lagertelte. At grillovertræk ikke er nævnt som eksempel og heller ikke ligner de nævnte eksempler er uden betydning for hjemmelsgrundlaget, da der netop kun er tale om (to) eksempler. Betrækkene indeholder pvc, og det er derfor helt i overensstemmelse med lovens formål, at sådanne betræk ikke fritages for pvc-afgift i en situation, hvor en anden form for (ikke faconformet) presenning indeholdende pvc udløser pvc-afgift. Af forarbejderne til loven fremgår, at lovgiver opgav at afgrænse presenninger ved en henvisning til punkt i EU s kombinerede nomenklatur. Den dagældende afgrænsningsform havde givet en høj grad af sikkerhed for, hvilke varer der er omfattet af afgiften, men afgrænsningen havde givet anledning til forvridninger, hvorved lignende varer afgiftsmæssigt blev behandlet forskelligt. Et faconformet løst overtræk og en ikke faconformet presenning, der begge anvendes til beskyttelse af en grill mod vejrliget, er efter min opfattelse i det mindste lignende varer. Ordet presenning blev også brugt til afgrænsning af de afgiftspligtige varer i den oprindelige lov fra 1999, men som nævnt med en henvisning til punkt i EU s kombinerede nomenklatur. I forarbejderne til den tidligere gældende lov er presenninger anført som

18 omfattende presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel. Denne beskrivelse omfatter efter min opfattelse også betræk, der beskytter genstande som en grill mod vejrliget ved en afdækning. Efter en sædvanlig sproglig forståelse skal presenninger være af en vis størrelse. De omhandlede grillbetræk har efter det oplyste en gennemsnitsstørrelse på 3-4 m 2, hvilket svarer til størrelsen af mange plane presenninger. Skal de omhandlede grillbetræk være undtaget fra loven, må det således efter min opfattelse skyldes en forudsætning om, at udtrykket presenninger i pvc-afgiftslovens forstand ikke omfatter løse, faconformede overtræk, men er forudsat at være plane. Weber-Stephen Nordic har i den forbindelse navnlig henvist til de forklarende bemærkninger til position 6306 i EU s kombinerede nomenklatur. Jeg finder ikke holdepunkter for at fastslå, at det er de forklarende bemærkninger til EU s nomenklatur for varegruppen 6306 Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; campingudstyr, der skulle anvendes ved afgrænsningen af presenninger i varegruppen 3926 Andre varer af plast. I de forklarende bemærkninger til varegruppe 3926 er netop anført, at varegruppen omfatter Overtræk, presenninger og lignende beskyttelsesartikler. Modsætningen mellem (løse) overtræk og presenninger i de forklarende bemærkninger til varegruppen 6306 fremgår ikke af de forklarende bemærkninger til varegruppe 3926, der netop nævner begge former og andre lignende beskyttelsesartikler. Modsætningen har heller ikke fundet udtryk i 1999-loven eller dens forarbejder, og jeg finder herefter ikke grundlag for at antage, at lovgiver har ønsket en sådan snævrere forståelse af ordet presenning. Dette gælder i særlig grad efter lovændringen i 2004, hvor henvisningen til nomenklaturen udgik for at sikre, at lignende varer afgiftsmæssigt blev behandlet ens. På denne baggrund tiltræder jeg, at ordet presenning i pvc-afgiftsloven efter lovens ordlyd, formål og forarbejder også omfatter grillbetræk, og at der derfor skal betales pvc-afgift af sådanne betræk, når de indeholder pvc. Jeg stemmer derfor for at stadfæste landsrettens dom.

19 Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Højesteret tager herefter Weber-Stephen Nordic ApS påstand til følge. Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift med kr. og retsafgift for byret, landsret og Højesteret med kr., i alt kr. Thi kendes for ret: Skatteministeriet skal anerkende, at Weber-Stephen Nordic ApS grillbetræk ikke er pvc-afgiftspligtige. I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal Skatteministeriet betale kr. til Weber-Stephen Nordic ApS. Det idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. juni 2014 i sag nr. BS 4-1504/2013:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. juni 2014 i sag nr. BS 4-1504/2013: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. juni 2014 i sag nr. BS 4-1504/2013: mod Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Denne

Læs mere

DOM. Afsagt den 23. juni 2014 i sag nr. BS /2013:

DOM. Afsagt den 23. juni 2014 i sag nr. BS /2013: DOM Afsagt den 23. juni 2014 i sag nr. BS 4-1504/2013: Weber-Stephen Nordic ApS Bøgildsmindevej 23B 9400 Nørresundby mod Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 Sag 122/2016 Anklagemyndigheden vedrørende Foranstaltning under efterforskning (advokat Stefan Reinel) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Forslagets baggrund For motorkøretøjer, der er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland skal der som udgangspunkt svares

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 99/2010 (1. afdeling) Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 264/2015 (2. afdeling) Tomas Hansen (advokat Thomas V. Bonnor) mod Preben Vibe-Petersen (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 Sag 86/2012 (1. afdeling) Kolding Spildevand A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Kolding Business Park ApS (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere