Kvartalsrapport kvartal 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport kvartal 2016"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Side 1 af november 2016 Kvartalsrapport kvartal 2016 Djurslands Bank har i 3. kvartal realiseret et meget tilfredsstillende resultat før skat på 26,9 mio. kr. Samlet for årets 3 første kvartaler er resultat før skat på 65,5 mio. kr., hvilket er 6,6 mio. kr. lavere end samme periode i 2015 men højere end forventet. Basisresultat for hele året 2016 forventes i den øvre del af det udmeldte interval på mio. kr. Resultat for 3. kvartal 2016 Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 76,1 mio. kr. for 3. kvartal 2016 mod 72,4 mio. kr. i 3. kvartal Omkostningerne stiger med 2,1 mio. kr. og dermed bliver kvartalets basisresultat på 24,9 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. over basisresultatet for 3. kvartal i Resultat før skat lander for 3. kvartal på 26,9 mio. kr., hvilket er 12,5 mio. kr. højere end resultatet for 3. kvartal i Nedskrivninger er på uændret niveau mens positive kursreguleringer på 8,8 mio. kr. i 3. kvartal bidrager til kvartalets meget tilfredsstillende resultat. Resultatet for kvartal 2016 Bankens netto rente- og gebyrindtægter for 1.-3, kvartal 2016 udgør 226,5 mio. kr., hvilket som forventet er på et lavere niveau i forhold til samme periode sidste år. Den forventede lavere indtjening på netto rente- og gebyrindtægter i 2016 er en konsekvens af, at der i 1. halvår 2015 var tale om en decideret konverteringsbølge som Djurslands Bank og bankens kunder tog meget aktiv del i. Herudover påvirker det fortsat meget lave renteniveau også bankens rentemarginal i nedadgående retning. Banken har i årets første 3 kvartaler oplevet en markant stigende kundetilgang og en forøget omsætning på boligområdet. Den stigende kundetilgang har tillige medført en vækst i privatudlånet, hvilket dog ikke slår igennem på bankens samlede udlånsstigning, idet erhvervsudlånet gennem perioden har haft tilsvarende tilbagegang. Bankens samlede driftsudgifter i kvartal 2016 udgør 155,1 mio. kr., og dermed en stigning på 9,0 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år, men under det budgetterede niveau. De øgede driftsudgifter kan primært henføres til investeringen i bankens to nye filialer i Løgten-Skødstrup og Hinnerup samt øgede it-udgifter. Resultatet før skat for kvartal 2016 er på 65,5 mio. kr., hvilket er højere end forventet og tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø. Gns. indlån stiger med 5,8% - gns. udlån falder med 0,4% i forhold til kvartal Fald i periodens nedskrivninger på udlån med 5,4 mio. kr. til 20,7 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent for perioden på 0,4%. Positive kursreguleringer på 14,4 mio. kr. Kapitalprocent på 15,9% og individuelt solvensbehov opgjort til 11,0%. Basisindtjening pr. omkostningskrone på 1,46 Egenkapitalforrentning før skat på 9,8%.

2 Side 2 af 15 Hovedtal (Beløb i mio. kr.) Kvartals resultat 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 76,1 78,8 71,6 71,5 72,4 89,1 81,8 Driftsudgifter 51,4 55,3 48,4 55,4 49,3 51,1 45,8 Basisresultat * 24,9 23,7 23,2 16,4 23,1 38,2 36,0 Nedskrivninger på udlån m.v. 6,7 6,2 7,8 16,2 6,2 8,9 10,9 Resultat før skat 26,9 21,7 17,0 1,2 14,4 26,3 31,5 Ultimo kvartalet 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt Balance Udlån Indlån Eventualforpligtelser m.v Hovedtal (Beløb i mio. kr.) kvartal Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 226,5 243,3 219,0 197,8 202,4 Andre driftsindtægter 0,4 0,1 0,1 0,1 5,4 Driftsudgifter 154,8 139,0 136,6 139,1 136,4 Andre driftsudgifter ** 0,3 7,1 7,3 8,1 5,4 Basisresultat * 71,8 97,3 75,2 50,7 66,0 Kursreguleringer 14,4 0,8 19,1 14,8 15,0 Nedskrivninger på udlån m.v. 20,7 26,0 27,0 32,2 36,8 Resultat før skat 65,5 72,2 67,3 33,4 44,2 Resultat 50,9 54,9 52,5 23,5 32,3 Ultimo 3. kvartal Balance Udlån Indlån Indlån i puljeordninger Egenkapital Balance Eventualforpligtigelser m.v * Resultat før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån m.v. og skat ** Det Private Beredskab/Afviklingsformuen/Indskydergarantifonden Baggrund for resultatet. Med etablering af to nye filialer og en generel øget akkvisitiv indsats, har banken i 2016 realiseret et rekordhøjt niveau i tilgangen af nye kunder især i privatsegmentet. Kundetilgangen er ved udgangen af 3. kvartal ca. 45% højere end samme periode sidste år. Kundetilgangen er positivt påvirket af bankens høje kundetilfredshedsresultater og kundernes generelle anbefaling af banken.

3 Side 3 af 15 Bankens gennemsnitlige indlån udviser en tilfredsstillende stigning på ca. 300 mio. kr. (+5,8%) i forhold til samme periode i Årsagen kan henføres til det stigende antal kunder samt en fortsat betydelig overførsel af kundernes pensionsmidler fra øvrige pensionsudbydere. Bankens gennemsnitlige udlån for kvartal 2016 viser et mindre fald på 13 mio. kr. i forhold til den tilsvarende periode i 2015, svarende til 0,4%. De samfundsøkonomisk lave vækstrater medfører, at bankens erhvervskunder stadig udviser tilbageholdenhed i både forbrug og ny-investeringer. Efterspørgslen efter udlån er dermed fortsat på et lavt niveau og bankens udlån til erhverv udviser derfor en fortsat faldende tendens. Inden for privatkundesegmentet medfører den markant øgede kundetilgang samt den højere aktivitet på især boligmarkedet, at bankens privatudlån er stigende og udviser for de seneste 12 måneder en tilfredsstillende vækst på 8%. Beløbsmæssigt er stigningen i privatudlånet dog ikke tilstrækkeligt til at opveje faldet i erhvervsudlånet. Kunderne afvikler løbende på deres lån og kreditter i banken med et beløb på ca. 125 mio. kr. i kvartalet, hvilket betyder at bankens ny-udlån til såvel bestående kunder som til de nye kunder skal over dette niveau, for at realisere en nettovækst i bankens udlån Netto rente- og gebyrindtægter udgør 226,5 mio. kr., hvilket er 16,8 mio. kr. lavere end samme periode i Faldet er sammensat af nettorenteindtægter på -4,9 mio. kr., netto gebyr- og provisionsindtægter på -7,5 mio. kr., og udbytte af aktier på -4,4 mio. kr. Nettorenteindtægterne udgør 123,5 mio. kr. og er dermed 4,9 mio. kr. lavere end sidste år. Hovedårsagen til faldet i nettorenteindtægterne er det fortsat lave renteniveau samt den øgede priskonkurrence, der har medført et fald i den gennemsnitlige udlånsrente. Da markedsprisen for indlånsrenter er 0% eller negativ, kan faldet i udlånsrenten ikke kompenseres med faldende indlånsrenter, hvorved bankens rentemarginal er lavere end sidste år. Samtidig har banken, som en konsekvens af det betydelige indlånsoverskud, en obligationsbeholdning på ca. 2,1 mia. kr., som på grund af det fortsat lave renteniveau giver en lavere renteindtjening end samme periode sidste år. Netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 96,2 mio. kr., hvilket er 7,5 mio. kr. lavere end sidste år. Faldet i har baggrund i det forhold, at 1. halvår 2015 var særlig gunstig for kunderne i forhold til omlægning af realkreditlån. Samtidig var aktiviteten inden for kapitalforvaltning i 1. halvår 2015 også på et ekstraordinært højt niveau. Både som følge af en stor obligationsomsætning i forbindelse med konverteringsbølgen samt et højt aktivitetsniveau på værdipapiromlægninger som følge af de markante bevægelser i rentemarkedet. Aktiviteten på boligområdet har dog været på et stigende niveau i 3. kvartal 2016 i form af et øget antal hushandler, en øget aktivitet indenfor om- og tilbygninger samt en stigning i låneomlægninger som følge af det seneste rentefald. Bankens netto gebyr- og provisionsindtægter er i 3. kvartal 2016 således øget med 4,6 mio. kr. i forhold til 3. kvartal Faldet i udbytte af aktier skyldes enkelstående og særlige aktieinvesteringer i 2015, og der forventes ingen væsentlige indtægter på dette område i 4. kvartal De samlede driftsudgifter udgør 155,1 mio. kr., hvilket er 9,0 mio. kr. højere i forhold til samme periode i Ændringen skyldes primært: Ekstraordinær tilbageførsel af pensionshensættelser på 3,2 mio. kr. i 2015 vedrørende en af bankens tidligere direktører. Øget lønsumsafgift på 2,1 mio. kr., primært som følge af den forhøjede afgiftssats. Øgede personaleudgifter på 8,2 mio. kr., da antallet af ansatte i banken er steget med ca. 10 i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært åbningen af nye filialer i Løgten- Skødstrup og Hinnerup, samt tilgang af nye medarbejdere i de af bankens filialer med størst kundetilgang. Øgede it-omkostninger på 4,5 mio. kr. som følge af de stadig stigende reguleringskrav og øget udvikling af digitaliserede arbejdsprocesser. Fald i udgifter til afviklingsformuen/indskydergarantifonden på 6,8 mio. kr. Samlet besparelse i øvrige administrationsomkostninger i niveauet 2,1 mio. kr.

4 Side 4 af 15 Tab og nedskrivninger på udlån og garantier Nettobeløbet til nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgør 20,7 mio. kr., hvilket er et fald på 5,4 mio. kr. i forhold til samme periode i Faldet kan primært henføres til en generel lavere tilgang af nye nedskrivninger og særligt et reduceret niveau for nye nedskrivninger på landbrugskunder. Periodens nedskrivninger på udlån m.v. svarer til 0,4% af udlån og garantier, hvilket er et tilfredsstillende niveau. Bankens akkumulerede nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgør ved udgangen af 3. kvartal 275 mio. kr., svarende til 5,0% af den samlede udlåns- og garantiportefølje. Hovedparten af de samlede nedskrivninger på bankens udlån kan fortsat primært henføres til individuelle nedskrivninger på erhvervsengagementer, herunder landbrugsengagementer. Banken har i alt hensat 85,1 mio. kr. på landbrug svarende til 13,6% af bankens udlån til branchen. Udlån og garantier til landbrugsbranchen udgør 12,3% af bankens samlede udlån og garantier og er fordelt med ca. 50% inden for svineavl, knap 10% på malkekvæghold, knap 40% inden for planteavl samt en lille andel inden for øvrige landbrugserhverv eksempelvis gartnerier, pelsdyravl og stutterier. Bankens samlede realiserede tab i kvartal 2016 udgør 16,8 mio. kr., hvoraf 16,6 mio. kr. vedrører allerede nedskrevne engagementer. Tab på ikke nedskrevne engagementer udgør alene 0,2 mio. kr. for perioden. Rentenulstillede engagementer udgør ultimo 3. kvartal ca. 93 mio. kr. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. udgør - efter regulering af pensionspuljernes andel - en tilfredsstillende kursgevinst på 14,4 mio. kr. Kursreguleringerne er primært sammensat af positive kursreguleringer på obligationer på 4,3 mio. kr., samt positive kursreguleringer på hhv. aktier med 8,4 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på valuta. Resultatet før skat på 65,5 mio. kr. er på et lavere niveau end resultatet for kvartal 2015, men samtidig over bankens forventninger, hvorfor resultatet betegnes som tilfredsstillende. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital før skat med 9,8% p.a., hvilket anses som tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø. Periodens resultat udgør 50,9 mio. kr. Likviditet Banken har ved udgangen af 3. kvartal 2016 en meget tilfredsstillende likviditetsoverdækning i forhold til likviditetskravet i Lov om Finansiel Virksomhed 152 på 199,3%, svarende til ca. 1,6 mia. kr. Den positive likviditetssituation forventes fastholdt. Bankens likviditet udgør i forhold til LCR kravet (Liquidity Coverage Ratio) 139%, og er dermed væsentligt over det nuværende lovkrav på 70%. Endvidere opfylder banken det fuldt indfasede LCR krav i 2019 på 100%. LCR afløser pr. 31. december lovkravet. Egenkapitalen var primo året på 874,8 mio. kr. Efter tillæg af periodens resultat, udbetaling af udbytte samt regulering for til-/afgange på egne aktier, udgør egenkapitalen 909,6 mio. kr. ultimo 3. kvartal Ansvarlig kapital Bankens ansvarlige kapital består udelukkende af egenkapital. Bankens kapitalgrundlag udgør ultimo 3. kvartal 707 mio. kr., og kapitalprocenten (solvensprocenten) er dermed på 15,9%.

5 Side 5 af 15 Bankens eget beregnede solvensbehov er opgjort til 11,0%. Hertil kommer kravet fra indfasningen af kapitalbevaringsbuffer på 0,625%, og banken har således en tilfredsstillende overdækning på 4,3%-point, svarende til ca. 190 mio. kr. Aktionærer Ved udgangen af 3. kvartal 2016 udgjorde bankens beholdning af egne aktier stk., svarende til 0,9% af bankens aktiekapital. Den resterende del af aktiekapitalen er ejet af ca aktionærer. Henrik Lind, Aarhus, og dennes selskaber, har i 2011 meddelt banken en ejerandel på over 5% af bankens aktiekapital. Finanstilsynets tilsynsdiamant Banken har i en lang årrække haft stor fokus på, at udviklingen og sammensætningen af bankens balance og vækst er sket indenfor de naturlige rammer, som den generelle økonomiske samfundsudvikling tilsiger. Banken overholder derfor også alle grænseværdierne i Finanstilsynets såkaldte Tilsynsdiamant. Tilsynsdiamant pr. 30. september 2016 Finanstilsynets grænseværdier 2016 Djurslands Bank 2015 Djurslands Bank Store engagementer < 125% 81,6% 68,4% Udlånsvækst < 20 % 3,2% -5,1% Likviditetsoverdækning > 50% 199,3% 204,2% Stabil funding < 1,00 0,53 0,56 Ejendomseksponering < 25% 9,4% 10,7% Forventninger til regnskabsåret 2016 Bankens forventninger til basisresultatet i 4. kvartal er på et lavere niveau end det realiserede resultat i 3. kvartal Baggrunden er, at det lave renteniveau fortsat vil lægge et pres på renteindtægterne fra bankens udlån og obligationsbeholdning. Resultatet af de aktivitetsbaserede indtægter i form af gebyrer og provisioner, forventes realiseret på et lidt højere niveau end budgetteret ud fra forventningen om en fortsat øget aktivitet på boligområdet i 4. kvartal. Herudover forventes omkostningsniveauet for 4. kvartal, i lighed med tidligere år, realiseret på et højere niveau end 3. kvartal. Med baggrund i det realiserede resultat for kvartal, forventer banken at realisere et basisresultat for året i den øvre del af det tidligere udmeldte niveau på 75 til 90 mio. kr. (før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån og skat). Nedskrivninger på udlån forventes fortsat på et lavere niveau i forhold til 2015, hvor nedskrivningsprocenten var på 0,8%. På de følgende sider er anført resultatopgørelse, balance og noter m.v. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen. Med venlig hilsen Djurslands Bank

6 Nøgletal Side 6 af kvartal Indtjening Egenkapitalforrentning før skat (gns.) p.a. 9,8 11,3 11,1 5,8 8,2 Egenkapitalforrentning efter skat (gns.) p.a. 7,6 8,6 8,7 4,1 6,0 Indtjening pr. omkostningskrone 1,37 1,42 1,39 1,19 1,25 Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,46 1,67 1,52 1,35 1,47 Solvens og kapital Kapitalgrundlag (basiskapital) (mio. kr.) 707,1 672,0 665,0 709,5 676,8 Kapitalprocent (solvensprocent)* 15,9 15,9 16,4 16,7 15,6 Kernekapitalprocent* 15,9 15,9 16,4 17,5 16,3 Markedsrisiko Renterisiko 1,7 1,1 0,8 0,6-0,3 Valutarisiko - indikator 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivninger ifht. indlån 66,0 70,0 76,0 79,4 84,6 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 199,3 204,2 169,2 226,5 199,4 Kreditrisiko Summen af store eksponeringer 81,6 68,4 83,8 71,8 79,1 Periodens nedskrivningsprocent 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 Akkumuleret nedskrivningsprocent 5,0 4,8 4,8 4,9 3,8 Periodens udlånsvækst 2,3-2,8-0,1-1,9-4,1 Udlån i forhold til egenkapitalen 4,0 4,0 4,4 4,6 5,0 Aktieafkast Børskurs pr. aktie Indre værdi pr. aktie** Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,62 0,81 0,63 0,60 0,52 Resultat pr. aktie 24,4 26,7 19,5 8,7 12,0 Medarbejdere Antal medarbejdere (heltid) 197,1 187,5 175,3 177,4 182,2 * Reglerne for opgørelse af solvens- og kernekapitalsprocenten er ændret med ikrafttrædelse af CRD IV regelsættet pr Sammenligningstal for er ikke tilpasset denne ændring. ** Indre værdi beregnes som: egenkapital / (antal aktier - beholdning af egne aktier)

7 Side 7 af 15 Resultat- og totalindkomstopgørelse (1.000 kr.) 1.-3 kvt 1.-3 kvt. Helår Note Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat jf. resultatopgørelsen Anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totallindkomst

8 Side 8 af 15 Balance (1.000 kr.) Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger, i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsede poster Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtigelser Nærtstående parter 10

9 Side 9 af 15 Egenkapitalopgørelse (1.000 kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Foreslået udbytte Overført overskud Total Egenkapital Køb og salg af egne aktier, netto Udbetalt udbytte Periodens resultat Egenkapital Køb og salg af egne aktier, netto 4 4 Anden totalindkomst 0 0 Periodens resultat Egenkapital Køb og salg af egne aktier, netto Udbetalt udbytte Periodens resultat Egenkapital Antal aktier Egne aktier Beholdning af egne aktier er optaget til Antal egne aktier Børskurs Børsværdi udgør Andel af egne aktier (pct.) 0,9 0,9 0,9 Aktionærer Følgende aktionærer har meddelt, at de ejer over 5% af bankens aktier: - Henrik Østenkjær Lind personligt samt dennes selskaber.

10 Noter Side 10 af 15 (1.000 kr.) 1.-3 kvt 1.-3 kvt. Helår Solvensopgørelse Kapitalprocent (Solvensprocent) 15,9% 15,9% 17,5% Kernekapitalsprocent 15,9% 15,9% 17,5% Kapitalgrundlagskrav (8%) Egenkapital Heraf periodens resultat Heraf foreslået udbytte Fradrag for handelsramme til egne aktier Aktuel udnyttelse af handelsramme Aktiverede udskudte skatteaktiver Andre fradrag Ikke væsentlige kapitalandele i den finansielle sektor Egentlig kernekapital (CET1) Kernekapital før fradrag Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag Risikoeksponering Kredit-, modparts-, udvandings-og leveringsrisiko og operationel risiko Markedsrisiko Samlet risikoeksponering kvt 1.-3 kvt. Helår Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Heraf udgør udgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger 0 0 0

11 Noter Side 11 af 15 (1.000 kr.) 1.-3 kvt 1.-3 kvt. Helår Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Gebyrer og provisionsindtægter i alt Afgivne gebyr- og provisionsudgifter er ikke fratrukket i ovenstående. 5 Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier Valuta Rente- og aktiekontrakter samt afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktionen, bestyrelse og repræsentantskab Direktion, løn m.v Direktion, pension Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Afgifter I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltid efter ATP-metoden 203,7 190,0 191,0 omregnet til heltid efter arbejdstidsprocenter 197,1 187,5 185,3

12 Noter Side 12 af 15 (1.000 kr.) 1.-3 kvt 1.-3 kvt. Helår Nedskrivninger på udlån Udlån og tilgodehavender før nedskrivninger Nedskrivninger Netto udlån og andre tilgodehavender Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger primo Årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet/hensat Individuelle nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger primo Årets nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger ultimo Akkumuleret nedskrivning på udlån Årets udgiftsførte nedskrivninger på udlån og garantier Årets nedskrivninger på udlån Årets hensættelser til tab på garantier Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt, tidligere individuelt nedskrevet Realiseret tab på udlån Rente på kunder med nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat og kapitalandele i tilknyttede virksomheder Djurs-Invest ApS, Grenaa Ejerandel 100% 100% 100% Egenkapital Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Som følge af selskabets bagatelagtige aktivitet udarbejdes der ikke koncernregnskab. 9 Eventualforpligtigelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Andre eventualforpligtigelser I alt Banken deltager i et IT-samarbejde med andre banker via it-centralen Bankdata. En udtræden herfra vil medføre betaling af udtrædelsesgodtgørelse på 149 mio. kr. opgjort senest pr Banken er i lighed med resten af den danske pengeinstitutsektor forpligtet til at foretage indbetalinger til Garantiformuen og Afviklingsformuen.

13 Noter Side 13 af 15 (1.000 kr.) Helår Nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter Nærtstående parter omfatter bestyrelse og direktion. Der er ikke indgået transaktioner med disse udover nedenstående og de i note 6 nævnte. Lån m.v. til direktion og bestyrelse Størrelsen af lån til samt pant, kautioner eller garantier stiftet for medlemmerne i bankens Direktion Bestyrelse Rentesatserne på lån til direktion og bestyrelse ligger i følgende intervaller Direktion 3,4-7,5% 4,1-9,0% 4,1-9,0% Bestyrelse 3,5-9,5% 3,3-11,0% 3,3-9,5% Sikkerhedsstillelse for engagementer med direktion og bestyrelse Direktion Bestyrelse

14 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten for kvartal 2016 er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Kvartalsrapporten aflægges i danske kroner og afrundes til nærmeste kr. Side 14 af 15 Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet for Vi henviser til årsrapporten for 2015 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Regnskabsmæssige skøn Måling af visse aktiver og passiver kræver ledelsesmæssige skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af kvartalsrapporten, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2015, hvortil der henvises.

15 Ledelsens påtegning Side 15 af 15 Vi har dags dato aflagt kvartalsrapport for 1.-3 kvartal 2016 for Djurslands Bank A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl.. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelseberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Grenaa, den 4. november 2016 Direktionen Lars Møller Kristensen Jonas Krogh Balslev Økonomichef Grenaa, den 4. november 2016 Bestyrelsen Peter Zacher Sørensen Ejner Søby Helle Bærentsen * Formand Næstformand Tina Klausen * Peter Pedersen Jan B. Poulsen * Bente Østergaard Høg Mikael Lykke Sørensen Uffe Vithen * Medarbejderrepræsentant

Halvårsrapport 1. halvår 2016

Halvårsrapport 1. halvår 2016 Side 1 af 15 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2016 Halvårsrapport 1. halvår 2016 Djurslands Banks basisindtjening for 1. halvår 2016 lander på 46,9 mio. kr. Basisindtjeningen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Side 1 af 14 13. maj 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Fortsat stor kundetilgang og overskud før skat på 17,0 mio. kr. Fortsat mange nye kunder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsoverskud mere end fordoblet til 23,7 mio. kr. God tilgang af privatkunder i 1.

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2014

Kvartalsrapport kvartal 2014 Side 1 af 14 Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. oktober 2014 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 Overskud fordoblet til 67,3 mio. kr. Kundetilgang og stor aktivitet på boligfinansiering

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Side 1 af 12 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 29. april 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Overskud på 14,3 mio. kr. - før betaling af 10,3 mio. kr. til Amagerbankens konkurs.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2012

Kvartalsrapport kvartal 2012 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1. november 2012 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2012 Overskud før skat fordoblet - opjustering af forventet årsresultat fastholdes.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Halvårsrapport NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Side 1 af 12 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2011 Halvårsrapport 2011 Overskud på 8 mio. kr. før skat. Bankens halvårsoverskud på 24,2 mio. kr. reduceret med 16,2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hovedpunkter 1. Hovedtal 1. Kvartalsberetning 2. Resultat- og totalindkomstopgørelse 4. Balance 5. Egenkapitalopgørelse 6. Solvensopgørelse 7

Hovedpunkter 1. Hovedtal 1. Kvartalsberetning 2. Resultat- og totalindkomstopgørelse 4. Balance 5. Egenkapitalopgørelse 6. Solvensopgørelse 7 1. Kvartalsrapport 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Hovedpunkter 1 Hovedtal 1 Kvartalsberetning 2 Kvartalsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 4 Balance 5 Egenkapitalopgørelse 6 Solvensopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012

Halvårsrapport 1. halvår 2012 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 17. august 2012 Halvårsrapport 1. halvår 2012 Markant fremgang i halvårets overskud - opjustering af forventet årsresultat. Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2011

Kvartalsrapport kvartal 2011 Side 1 af 13 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 3. november 2011 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2011 Overskud på 21,7 mio. kr. før skat. Bankens overskud reduceret med 39% som følge

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hovedpunkter 1. Hovedtal 1. Halvårsberetning 2. Resultat- og totalindkomstopgørelse 5. Balance 6. Egenkapitalopgørelse 7. Solvensopgørelse 8

Hovedpunkter 1. Hovedtal 1. Halvårsberetning 2. Resultat- og totalindkomstopgørelse 5. Balance 6. Egenkapitalopgørelse 7. Solvensopgørelse 8 Halvårsrapport 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Hovedpunkter 1 Hovedtal 1 Halvårsberetning 2 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Solvensopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hovedpunkter 1. Hovedtal Kvartalsberetning 2. Resultat- og totalindkomstopgørelse 5. Balance 6. Egenkapitalopgørelse 7. Solvensopgørelse 8

Hovedpunkter 1. Hovedtal Kvartalsberetning 2. Resultat- og totalindkomstopgørelse 5. Balance 6. Egenkapitalopgørelse 7. Solvensopgørelse 8 3. Kvartalsrapport 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Hovedpunkter 1 Hovedtal 1 1. - 3. Kvartalsberetning 2 Kvartalsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. oktober 2015 Kvartalsrapport 1.-3.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere