Tekst & tale på tværs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekst & tale på tværs"

Transkript

1 Tekst & tale på tværs - Evaluering af samarbejdet mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og Folkeoplysningsforbundene i Gentofte. Indledning... 2 Partnerskaber mellem klassiske konkurrenter... 5 Realkompetencebeviset... 9 Konklusion Bilag 1: Læreplan Bilag 2: Opsamling og evaluering af Tekst og Tale på Tværs i forhold til realkompetencebevis Bilag 3: Program: Selviscenesættelse som fænomen (vedhæftet) 1

2 Indledning Formålet med projektet har været at skabe, udvikle og afprøve et konkret samarbejde mellem folkeoplysningsforbundene, Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv. Dette samarbejde har udfoldet sig som et pilotprojekt af et års varighed. Projekttitlen er rammende: Tekst og tale på tværs. Udover et stort fokus på selve udviklingen af samarbejdet har projektet helt konkret udviklet og afprøvet et tilbud til borgerne i Gentofte Kommune - nemlig en fælles foredragsrække under navnet: Selviscenesættelse som fænomen Fra Karen Blixen til Paradise Hotel. Foredragsrækken har været populær både for de deltagere, som valgte at tage hele arrangementsrækken, og for de deltagere som valgte enkelte arrangementer. Vi havde fra start reserveret 20 pladser særligt til deltagere, der ville tage beviset, og vi endte med, at 15 deltagere købte hele arrangementsrækken på forhånd. Der var dog ingen, der i sidste ende ønskede et realkompetencebevis. Samarbejdspartnere Samarbejdspartnerne er: Samrådet under Folkeoplysningen (FOF Gentofte, HOF Gentofte, AOF Gentofte), Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte. Om samarbejdspartnerne: Folkebibliotekerne og folkeoplysningsforbundene hviler på samme idégrundlag om at skabe grobund for demokrati og demokratisk medborgerskab, men de er organiseret under forskellige lovgivninger. Folkeoplysningen er udsprunget af en højskoletradition med vægt på den mundtlige tradition med foredraget og det talte ord, hvor bibliotekerne mere har været baseret på det trykte ord, teksten og bøgerne. Folkeoplysningens tilbud/arrangementer har traditionelt været længerevarende forløb med fokus på læring, hvor bibliotekernes arrangementstilbud mere har haft karakter af korte ad hoc-arrangementer. Oplysningsforbundene blev inviteret til at deltage i projektet, og det blev FOF Gentofte der kom til at repræsentere dem. Lokalhistorisk Arkiv har en udadvendt arrangementsvirksomhed på det lokalhistoriske område og har tidligere været med i flere samarbejder med henholdsvis bibliotekerne og 2

3 oplysningsforbundene i kommunen, så det har været oplagt også at inddrage arkivet i projektet. Samarbejde og indhold Styregruppen har bestået af: leder af FOF Madeleine Wirenfeldt (repræsentant for oplysningsforbundene) og udviklingschef Thomas Angermann (repræsentant for Gentofte Bibliotekerne). Arbejdsgruppen har bestået af: Signe Sindberg (kulturkonsulent Gentofte Bibliotekerne), Signe Pallisgaard (litteraturkonsulent Gentofte Bibliotekerne), Mette Henriksen (leder af Lokalhistorisk Arkiv), Allan Blok (Konsulent FOF) og Maiken Forslund (Fagkonsulent FOF). Mødeaktivitet Arbejdsgruppen har i projektperioden afholdt hyppige og længerevarende møder (12 møder). Det har været vigtigt og nødvendigt for at lære hinandens arbejdskultur at kende, og samtidig har der fundet en naturlig og vigtig videndeling sted. Arbejdsperioden kan opdeles i tre faser: 1) Idéudvikling og planlægning, herunder udarbejdelse af program (december juni 2010) 2) Distribution af program og afvikling af arrangementer (august november 2010) 3) Evaluering (3. juni (midtvejsevaluering) og november december 2010) Der har ligeledes været afholdt to møder mellem styregruppen og arbejdsgruppen. Tovholder Vi har i arbejdsgruppen arbejdet kollektivt uden en udpeget tovholder. Vi har så undervejs fordelt opgaverne mellem os. Det har givet ejerskab til det fælles produkt. Foredragsrækken Samarbejdet har først og fremmest handlet om helt konkret at udvikle en foredragsrække i fællesskab, hvor vi kunne bruge alles kompetencer, personligt såvel som institutionelt, og samtidig skabe et godt tilbud til borgerne. 3

4 Realkompetencebegrebet Samarbejdet har også søgt at indkredse oplysningsforbundenes realkompetencebegreb, og i samarbejde få det tilpasset foredragsrækken. I denne forbindelse kunne FOF dele deres erfaringer med de øvrige i gruppen, som ikke tidligere havde arbejdet med realkompetencer i denne forstand. Kommunikation I projektgruppen valgte vi at kommunikere internt via en blog, hvor vi samlede projektets dokumenter: referater, mødeindkaldelser mm. Møderne har dog været det centrale samarbejdsforum. 4

5 Partnerskaber mellem klassiske konkurrenter Et partnerskab kan etableres på flere forskellige måder. Partnerskabet kan etableres mellem meget forskellige typer af virksomheder, der supplerer hinanden og direkte kan danne et tredje produkt sammen. Et partnerskab kan også etableres mellem virksomheder, som umiddelbart fremstår som konkurrenter, idet de har en række overlappende tilbud. Derudover kan et partnerskab bestå af to eller flere virksomheder. Styrken ved et partnerskab mellem flere end to parter kan være, at fokus i højere grad bliver rettet mod det fælles output for brugerne end for de enkelte institutioner. Arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen er blevet til i et samarbejde mellem flere partner: Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte og Folkeoplysningsforbundene i Gentofte, og de tre institutioner har bidraget med hver sit faglige fokus. Det er kendetegnende for de tre institutioner, at der er et overlap mellem en del af institutionernes virksomhed, samtidig med at hver institution har sit eget særkende. Bibliotekernes formål er at understøtte oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og en del af institutionens virksomhed er at tilbyde kulturelle arrangementer. Folkeoplysningsforbundenes kerneopgave er at tilbyde længerevarende undervisningsforløb i en lang række forskellige fag, og derudover arrangerer forbundene nogle kulturelle og/eller debatskabende arrangementer. Det samme gør sig gældende for Lokalhistorisk Arkiv, hvis ene kerneopgave er registrering og bevaring af arkivalier og en anden formidling af lokalhistorien blandt andet igennem en række arrangementer. I projektet har de tre institutioner bidraget med hver deres perspektiver ud fra deres kerneydelser. Bibliotekerne er kendetegnet af tilgængelighed og aktualitet, Oplysningsforbundene med et fokus på læringsplaner og formel læring og Lokalhistorisk Arkiv med en lokal forankring og en aktiverende tilgang. 5

6 De tre institutioner har således hver deres perspektiver og indgangsvinkler, og de har samtidig alle tre en arrangementsvirksomhed. Omdrejningspunktet for det konkrete samarbejde er de tre institutioners arrangementsvirksomhed, men arrangementsrække Selviscenesættelse som fænomen, som er produktet af samarbejdet er på samme tid udtryk for institutionernes arrangementsdel og er samtidig et produkt af de enkelte institutioners særkender. Institutionernes andre kerneområder har spillet ind og inspireret til at udvikle en ny form for arrangementstilbud. For bibliotekerne er det nyt at tænke læring i længerevarende forløb og have mulighed for at tage brugerne med ud af huset. Folkeoplysningsforbundene har fået mulighed for at videreudvikle realkompetencebevismodellen, og Lokalhistorisk Arkiv har sat brugerne i gang med at producere egne erindringer. Ved at fokusere på fællestræk ved de tre institutioner og samtidig trække den enkeltes særkender frem er det lykkedes igennem partnerskabet at udvikle en arrangementsform, som er ny for de tre institutioner. Hvad der umiddelbart kan fremstå som konkurrerende virksomheder, bliver således i projektet til et produkt hvor de tre institutioner supplerer hinanden. 6

7 Produkter Udbyttet af projektet har været todelt, et nyt samarbejde mellem tre institutioner er blevet skabt, og der har været et konkret output i form af arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen, der løb af stablen henover efteråret Den bestod af 7 arrangementer, der fra forskellige vinkler tematiserede spørgsmålet om forholdet mellem virkelighed og fiktion, mellem erindring og faktiske begivenheder og mellem bekendelse og bedrag. Vi valgte emnet ud fra den betragtning, at det biografiske aspekt ikke blot er et aktuelt emne i litteraturen. Derudover viser erfaringen, at der blandt brugerne er stor interesse for netop dette skisma. Debatten omkring den, støtter også på et metaplan op om hele realkompetence-tanken, der i sin grundvold handler om at sætte sig selv i scene. Alt i alt må arrangementerne betegnes som en succes. Vi har i alt haft 182 deltagere og har oplevet stor virkelyst og interesse fra deltagerne. Programmet har bestået af følgende arrangementer (se evt. også bilag): Onsdag den 8. september på Gentofte Hovedbibliotek Teoretisk og praktisk intro Kom til en teoretisk og praktisk introduktion til "Selviscenesættelse som fænomen". Der vil være et oplæg om: hvad kendetegner fiktion frem for det faktiske, hvor går grænsen mellem digtning og virkelighed og er der overhovedet én? Vi vil desuden introducere hele arrangementsrækken og fortælle om realkompetencebeviset. Hvad er det, og hvordan får man ét? Lørdag den 11. september på Vangede Bibliotek Dan - en sand mester i selviscenesættelse Tegner og forfatter Peder Bundgaard fortæller om vennen og forfatteren Dan Turell, som i dag har kultstatus. Foredraget indkredser, hvordan Dan Turell var mester i at iscenesætte sig selv og sine mange paradokser som forfatter og menneske. Efter foredraget viser en guide fra Peter og Ping rundt i Vangede med udgangspunkt i Dan Turells Vangede Billeder. 7

8 Onsdag den 13. oktober på Gentofte Hovedbibliotek Synlig for enhver pris Hør psykoanalytiker, lektor og dr. phil. Judy Gammelgaard fortælle om den bekræftelse, som i psykologiske termer kaldes narcissisme. I dagens samfund består den i at gøre sig synlig i det offentlige rum og er stærkt understøttet af den udvikling, der er sket indenfor IT-teknologien. Vi vil se på, hvad der psykologisk er på spil, når det, der tidligere blev betragtet som en privat sfære rykker ud i det offentlige rum. Her bliver et menneskes identitet i høj grad målt på graden af synlighed. Lørdag den 30. oktober på Gentofte Hovedbibliotek samt Rungstedlund A Story Teller Karen Blixen havde en sjælden evne til selviscenesættelse. Hun optrådte som en karismatisk og dæmonisk skikkelse, og myten om hendes liv lever endnu i bedste velgående. Kom til et spændende foredrag om landets største storyteller ved cand.mag. Jørgen Stormgaard. Efter foredraget tager vi med en bus til Rungstedlund, hvor der vil være rundvisning. Torsdag den 18. november på Gentofte Hovedbibliotek "Dit livs historie" Skrivevejleder Neal Asley Conrad giver en kyndig og inspirerende introduktion til, hvordan du kan sætte ord på dine erindringer til glæde for både dig selv og din familie. I tages med på en rejse tilbage til skoletiden og hjælpes på vej til at få jeres egne erindringer på papir. Lokalhistorisk Arkiv vil inspirere med en miniudstilling om skoleliv i Gentofte gennem tiden. Torsdag den 25. november kl på Gentofte Hovedbibliotek Paneldebat om selviscenesættelse Mød journalist og forfatter Kirsten Jacobsen (som har skrevet om bl.a. Lars Løkke Rasmussen, Mads Øvlisen), forfatter og kulturanmelder Knud Romer, samt forfatter og lektor Erik Skyum Nielsen, som diskuterer og debatterer "Selviscenesættelse som fænomen". Tirsdag den 7. december på Gentofte Hovedbibliotek Få dit realkompetencebevis Hvis du har deltaget i alle arrangementerne, har du mulighed for at få et bevis på de kompetencer, du har opnået under arrangementsrækken. Vi sætter ord på det, du har lært og de oplevelser, du har haft. Vi vejleder dig til at bruge undervisningsministeriets evalueringsværktøj: 8

9 Weblogs intern og ekstern kommunikation I vores ansøgning beskrev vi, at vi ville oprette en blog, som skulle fungere som projektets formidlingsplatform. Projektets arbejdsgruppe har benyttet en blog, som er blevet opdateret efter hvert møde, og har fungeret som et samlingssted, hvor vi har delt referater, planer osv. Bloggen har altså fungeret som en slags projektportefølje, hvor både arbejds- og styregruppe har kunnet orientere sig. Vi oprettede også en blog for selve arrangementsrækken, som det var meningen at brugerne kunne gå ind på og orientere sig i. Denne blog har dog aldrig fået den ønskede virkning. Det har vist sig mere besværligt at arbejde med bloggen end forventet, og da målgruppen har vist meget lille interesse for bloggen, har den mere eller mindre ligget helt stille. Vi kunne have integreret bloggen bedre i projektet og på et tidligere tidspunkt, men må konkludere at bloggen, set i lyset af målgruppen, ikke var den rigtige kommunikationsplatform. Realkompetencebeviset Folketinget har fra 1. august 2008 vedtaget en lov om realkompetencer, der fastslår, at deltagelse i folkeoplysning forbedrer deltagernes realkompetencer. Det har været et mål med projektet at udfolde realkompetencebegrebet i praksis. Projektet tager udgangspunkt i den såkaldte Gentofte-model vedrørende realkompetencevurdering. Modellen er udarbejdet i et samarbejde mellem de frivillige organisationer og oplysningsforbund i Gentofte, med støtte fra Gentofte kommune i Gentofte-modellen er konstrueret således, at deltagerens beskrivelse af egne kompetencer skal spejle sig i en læreplan og en kompetenceplan. For at skabe grundlaget for at kunne forsyne deltagere med et bevis på deres realkompetencer, udarbejdede projektgruppen en læreplan og kompetenceplan for arrangementsrækken. Realkompetencebegrebet blev et grundlæggende element i projektets tre indsatsområder: Dialog, læsning og fortælling. Krav til deltageren Rent praktisk opstillede vi følgende krav til deltagerne, hvis de ønskede os som sparringspartner ved deres realkompetencebeskrivelse: 1. Fremmøde fem ud af seks arrangementer. Der føres protokol over de deltagere, der ved første arrangement tilkendegiver, at de ønsker et realkompetencebevis. 9

10 2. Deltagerne får ved første arrangement en introduktion til muligheden for at erhverve sig et realkompetence-bevis. Deltagerne bliver ligeledes tilbudt en logbog, hvori de opfordres til, efter hvert arrangement, kort at nedskrive tanker om, hvad de synes har været interessant/vigtigt/overraskende/deres egen rolle. En skriftlig logbog bidrager til dokumentation i form af sigende eksempler, der kan anvendes i forbindelse med realkompetence-beskrivelsen. 3. Deltagerne skal benytte spørgeskemaet, Deltageren skal i begyndelsen af spørgeskemaet skrive læreplanen ind. 4. I realkompetence-beskrivelsen skal deltageren kun svare på de spørgsmål, der relaterer sig til de kommunikative kompetencer, de sociale kompetencer og lærings kompetencer. Det er de kompetencer, der kan relateres til læreplanen. 5. Efter endt forløb arrangeres den 7. december 2010 en fælles evaluering af forløbet for gruppen, hvorefter deltagerne enkeltvis kan få hjælp til at lave deres realkompetencebeskrivelse. Udfordringer Det har været en udfordring, at deltagerne ikke bliver fulgt af den samme underviser gennem hele forløbet. Der er dermed ikke mulighed for, at én underviser kan samle sig et indtryk af en deltagers indsats undervejs i forløbet. For at kunne erhverve beviset, skulle man deltage i 5 ud af 6 arrangementer. Deltagere, der ønskede at erhverve sig et realkompetencebevis havde fortrinsret til arrangementerne, men arrangementerne var i øvrigt åbne for alle. Vi reserverede 20 pladser på hvert arrangement til deltagere, der ønskede et realkompetencebevis. Mindst én person fra projektgruppen skulle være til stede på hvert arrangement. Der blev ført protokol ved hvert arrangement. Betydning af realkompetencebeviset Efter arrangementsrække blev gennemført en kort evaluering blandt de deltagere, som havde fulgt hele arrangementsrækken. Det fremgår entydigt, at muligheden for at erhverve sig et realkompetencebevis ikke har haft betydning for deltagelsen i arrangementsrækken. Realkompetencebegrebet og indholdet af et realkompetencebevis blev forklaret ved introduktionen, og der var afsat ressourcer og personale til at hjælpe med at få realkompetencebeviset den sidste undervisningsgang. Ingen mødte op for at benytte sig af tilbuddet, og alle, der har besvaret evalueringsskemaet, giver udtryk for, at de ikke kunne se nytteværdien af beviset for dem personligt. 10

11 Flere forhold kan gøre sig gældende i den manglende interesse for at få et realkompetence bevis. Arrangementsrækken har i såvel i den retoriske præsentation som i sin emnekreds i højere grad appelleret til personer, der har ønsket sig viden og oplevelser end til mennesker, der har et behov for at beskrive egen læring og udvikling i et realkompetencebevis. Dette kunne hænge sammen med gruppens aldersfordeling hvor 37% er mellem 60 og 69 år og 56 % er ældre end 60 år. Gruppen, der har behov for et realkompetencebevis, vil typisk være arbejdsledige eller studerende. Modellen I projektsamarbejdet, Tekst og Tale på Tværs binder temaet Selviscenesættelse som fænomen seks arrangementer sammen til en helhed. Fra forskellige vinkler har vi ønsket at tematisere forholdet mellem virkelighed og fiktion, og mellem erindring og selviscenesættelse. Styrken ved denne arrangementsrække har været succesen med at forene det talte og det skrevne ord i et socialt rum. Foredrag forenet med udflugter/ byvandring og et skriveværksted har styrket såvel læring som dannelsesperspektivet. Realkompetencebegrebet er i projektet blevet knyttet til udarbejdelsen af en læreplan og en kompetenceplan. Det har skabt øget fokus på de læringsmæssige aspekter i det forløb, som arrangementsrækken udgør. Endvidere har det bidraget til at samarbejdet omkring arrangementsrækken har taget udgangspunkt i ønsket om at tænke i faglige forløb. Dermed er der blevet etableret mening og sammenhæng mellem de enkelte arrangementer. Vores projekt, der således består af en række tematisk forbundne arrangementer, adskiller sig i den henseende fra andre enkeltstående arrangementer, vi hver især udenfor samarbejdet i projektgruppen til dagligt arbejder med. Inddragelsen af realkompetence-begrebet i projektet har endelig medvirket til at præsentationen af de enkelte arrangementer i arrangementsrækken er blevet styrket. 11

12 12

13 Værdier ved samarbejdet De 3 institutioner har tilført hinanden nye målgrupper, og i kraft at dette samarbejde er vores tilbud nået ud til en væsentlig bredere gruppe af borgere i Gentofte Kommune. På længere sigt har formodentlig den effekt, at de 3 institutioner hver især har fået kontakt til nye målgrupper. I den forbindelse er det blevet registreret, at over 50 % af deltagerne til denne arrangementsrække er nye deltagere som ikke tidligere har frekventeret et oplysningsforbund. Da der ikke er tradition for at registrere deltagere når der afvikles arrangementer på bibliotekerne har det ikke på samme måde kunne sammenlignes om der har været tale om nye deltagere her. Derudover har vi også registreret at mange af deltagerne til udvalgte arrangementer i projektforløbet er i aldersgruppen 20 til 40 år. En aldersgruppe som især oplysningsforbundene normalt har svært ved at nå. Slutteligt skal nævnes, at flere af deltagerne til arrangementerne er kommet fra andre kommuner, og således har vist en større mobilitet end det normalt ses ved de tre institutioners arrangementer. At vi har fået fat i en yngre målgruppe kan skyldes at arrangementets tema er sammensat så det også appelerer til de yngre borgere. Arrangementsrækken har indholdsmæssigt haft en vekselvirkning af temaer som på skift har tiltrukket de forskellige aldersgrupper. Det har medført at aldersgrupperne er mødtes til arrangementer, hvor vi tidligere har haft erfaring for at det var aldersgruppen 50+, som var dominerende ved deres tilstedeværelse. En lille ekstra bonus for både deltagere og arrangører har været, at vi har kunnet kombinere en arrangementstype så den indeholder både foredrag og bustur, en mulighed bibliotekerne ikke tidligere har haft. Betydning af en øget koordinering af arrangementer imellem de 3 institutioner, er at det samlede tilbud bliver kvalitativt bedre. Der er potentiale for at arrangementerne organiseres tematisk. Det skaber en platform for udbud af meningsfulde og sammenhængende tilbud til gavn og glæde for borgerne i Gentofte Kommune Fremadrettet er der dannet grobund for et fortsat samarbejde imellem de tre institutioner til gavn og glæde for borgerne. Det være sig både som enkeltarrangementer såvel som længerevarende forløb hvori der er en rød tråd og som indeholder et læringspotentiale. 13

14 Konklusion Partnerskabet mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og Folkeoplysningsforbundene i Gentofte har givet flere værdifulde erfaringer. Det er erfaringer, som både afspejler sig i samarbejdets konkrete produkt: arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen og i forhåbninger til, at der i fremtiden vil være et tættere samarbejde mellem institutionerne og en bedre koordinering af vores tilbud til borgerne. Det har styrket arrangementsrækken, at realkompetencer og læreplaner var tænkt ind fra begyndelsen. Det styrkede forløbet rent fagligt og banede vejen for en emnemæssig fokusering, som skabte en rød tråd igennem hele forløbet. Realkompetencebevismodellen var således udgangspunktet for samarbejdet, som siden bevægede sig i en anden retning. Deltagerne i forløbet har ikke ønsket at få et realkompetencebevis, men må formodes at have erhvervet sig en række realkompetencer og uformel læring i løbet af forløbet. Der har været stor interesse for forløbet blandt borgere, for hvem afsenderen eller arrangøren må formodes at være irrelevant. For planlægningen af forløbet har det dog været et aktiv, at det er sket i et samarbejde mellem tre institutioner. Forskellige faglige og institutionelle baggrunde har været et frugtbart samarbejde og givet mulighed og tvunget partnerne til at finde nye veje og muligheder for arrangementsvirksomheden. 14

15 Bilag 1: Læreplan Formål: At udforske selviscenesættelse som fænomen Fra Karen Blixen til Paradise Hotel. Faglige mål: At tilegne sig teoretisk og praktisk viden om selvbiografien som genre. At tilegne sig viden om og at erhverve sig praktisk kendskab til forskellige måder at lave selvbiografi på - fra Karen Blixen til Paradise Hotel. Opnå indsigt i hvordan man iscenesætter sig selv i et fiktivt rum. Få indblik i og perspektiver på måder at beskrive sig selv/sit liv på. Fagligt indhold: Den 8. september: Teoretisk og praktisk og introduktion til forløbet Gennemgang af teori og metode i selvbiografien som genre. Den 11. september: Dan Turell En sand mester i selviscenesættelse Gennemgang af de litterære redskaber/greb, som anvendes til at lave fakta-påvirket fiktion, som led i forfatterens selviscenesættelse (Peter Bundgård). Den 13. oktober: Synlig for enhver pris Judy Gammelgaard Introduktion til psykologien bag selviscenesættelse, anno Case: Paradise Hotel. Kan selv-iscenesættelse instrueres? Mulighed for at høre hvad, der driver værket, hvorfor er det fedt at eksponere sig selv? Den 30. oktober: A Storyteller - Karen Blixen Case: Intro til den ultimative selviscenesætter, anno Den 18. november: Skriv dit livs historie Metodisk indføring i at skrive sin egen selvbiografi/skriftlige erindringer. 15

16 Den 25. november: Paneldebat om selviscenesættelse Fokus på praksis: Hvordan kan fakta bruges/udnyttes til at skabe fiktion (Knud Romer) Fokus på praksis: Hvordan bliver en selvbiografi til? (Kirsten Jacobsen) Metode: 8. september: Lærerstyret forløb 11. september: Oplæg om forfatterskab samt byvandring 13. oktober: Lærerstyret oplæg og debat, case-studie (Paradise Hotel) 30. oktober: Oplæg om forfatterskabet. Udflugt. 18. november: Deltagerinddragelse afprøvning af metode i praksis 25. november: Debat, dialog, deltagerinddragelse Kompetenceplan Kompetencer, der relaterer sig til læreplanen: Kommunikative kompetencer Sociale kompetencer Lærings kompetencer 16

17 Bilag 2: Opsamling og evaluering af Tekst og Tale på Tværs i forhold til realkompetencebevis. Selviscenesættelse som fænomen Resumé af projektet At skabe, udvikle og afprøve et samarbejde mellem folkeoplysningsforbundene, Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv. Dette samarbejde udmøntes i et pilotprojekt af et års varighed. Projektet er sammensat af tre indsatsområder: Dialogen, læsningen og fortællingen i centrum, som uddybes under afsnittet Hovedaktiviteter. Projektet er eksemplarisk og fungerer som en model i en kommunal sammenhæng på nationalt plan. Evaluering: FOF Gentofte udsendte den 26. januar 2011 et evalueringsskema til de 15 deltagere, der havde fulgt hele arrangementsrækken i efteråret Vi har den 10. februar modtaget 7 besvarelser. Skrivelsen gjorde opmærksom på, at man havde deltaget i et udviklingsprojekt mellem bibliotekerne, folkeoplysningen og lokal historisk arkiv med følgende opfordring: Tak for din deltagelse i arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen - fra Karen Blixen til Paradise Hotel. Vi vil meget gerne høre, om arrangementsrækken har levet op til dine forventninger. Det er vigtigt for os at skabe kvalitetsarrangementer, der giver deltagerne viden og oplevelser og derfor lægger vi stor vægt på at høre om din oplevelse af både form og indhold. Arrangementsrækken er et nyt initiativ skabt i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og Folkeoplysningen ved FOF Gentofte. Din vurdering af arrangementsrækken kan være med til at give os et billede af, om det er et initiativ, der er værd at bygge videre på. Vi håber derfor, at du vil udfylde det vedlagte evalueringsskema. Spørgsmålene og en sammenfatning af besvarelserne er vedlagt sidst i dokumentet. Sammenfattende lægges der i evalueringen op til tre målepunkter: 1) Indholdet og valg af personligheder der indgik i arrangementsrækken 2) Hvordan man havde fået viden om arrangementsrækken 3) Realkompetencebevisets betydning 17

18 Evaluering af indhold Sammenfattende udtrykker de deltagere, der har udfyldt evalueringsskemaerne, tilfredshed med indhold og forløb. I Halvdelen giver udtryk for, at forløbet ud fra en samlet vurdering i høj grad har levet op til forventningerne, mens den anden halvdel skriver, at det i nogen grad har været tilfældet. Også de enkelte elementer i forløbet får generelt positive tilbagemeldinger. Evalueringerne viser klart, at alle enkeltarrangementerne af de fleste er oplevet som inspirerende og relevante. Tilfredsheden med Karen Blixen er lidt lavere end ved de andre arrangementer. Arrangementet omfattede både foredrag og udflugt til Rungstedlund og af de uddybende bemærkninger fremgår det, at man synes, at der var lidt tid på Rungstedlund. Hovedparten giver udtryk for, at de gerne vil deltage i en ny arrangementsrække med et andet indhold. Kendskab til arrangementsrækken De fleste havde fået kendskab til arrangementsrækken gennem FOF Kataloget, der præsenterede hele indholdet op på midtersiderne i det husstandsomdelte katalog Efterår og Vinter To havde også set specialfolderen om arrangementet, mens en enkelt havde hørt om det fra venner/famile. Betydning af realkompetencebeviset. Det fremgår entydigt, at muligheden for at erhverve sig et realkompetencebevis ikke har haft betydning for deltagelsen i arrangementsrækken. Realkompetencebegrebet og indholdet af et realkompetencebevis blev forklaret ved introduktionen, og der var afsat ressourcer og personale til at hjælpe med at få realkompetencebeviset den sidste undervisningsgang. Ingen mødte op for at benytte sig af tilbuddet, og alle, der har besvaret evalueringsskemaet, giver udtryk for, at de ikke kunne se nytteværdien af beviset for dem personligt. Flere forhold kan gøre sig gældende i den manglende interesse for at få et realkompetence bevis. Arrangementsrækken har i såvel i den retoriske præsentation som i sin emnekreds i højere grad appelleret til personer, der har ønsket sig viden og oplevelser end til mennesker, der har et behov for at beskrive egen læring og udvikling i et realkompetencebevis. Dette kunne hænge sammen med gruppens aldersfordeling hvor 37% er mellem 60 og 69 år og 56 % er ældre end 60 år. Gruppen der har behov for et realkompetencebevis vil typisk være arbejdsledige eller studerende og statistikken fra vores database afslører at godt 1 % var ledige og 0 registrerede som studerende. Statistik vedlagt. Alders fordeling på Tekst og Tale Deltagere i alt

19 EVALUERINGSSKEMA Evaluering af arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen fra Karen Blixen til Paradise Hotel. Din besvarelse vil blive behandlet fortroligt. Har arrangementsrækken ud fra en samlet vurdering levet op til dine forventninger? Sæt kryds I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Introduktionsarrangementet var en god optakt til de efterfølgende arrangementer. Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Arrangementet med Peder Bundgaard om Dan Turell var inspirerende og relevant Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig 19

20 Arrangementet med Judy Gammelgaard var inspirerende og relevant Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Foredraget med Jørgen Stormgaard om Karen Blixen og udflugten til Rungstedlund var inspirerende og relevant Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Arrangementet med skrivevejleder Neal Asley Conrad var inspirerende og relevant Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Paneldebatten om selviscenesættelse med E.S. Nielsen, K. Jacobsen og K. Romer var inspirerende og relevant Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Hvordan har du fået kendskab til arrangementsrækken? Sæt kryds Folderen om arrangementsrækken FOF Gentoftes Katalog Annoncen i Villabyerne Gentoftebibliotekernes Facebook Kultunaut FOF s hjemmeside Bibliotekernes hjemmeside Biblioteksklubben Venner eller familie På anden måde 20

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning Titel Samværets betydning på højskolen Relation til s Handlingsplan (Mål og indsatsområde) I handlingsplanen for -2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

Uddannelse i offentlig servicedesign

Uddannelse i offentlig servicedesign Uddannelse i offentlig servicedesign - For biblioteker i CB-område Midtjylland 2014 ... baseret på design thinking... anvender designmetoder og procesmodeller... anvendes til at udvikle og forbedre serviceydelser

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere