Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktioner om montering, tilslutning og brug"

Transkript

1 DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade

2 Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige materialer, som enten kan genvindes, bortskaffes eller destrueres uden at belaste miljøet. Brugsanvisning Tilslutningsanvisning Typeskilt Brandbeskyttelse Denne brugsanvisning er beregnet til slutbrugeren. Den beskriver apparatet og giver anvisninger til korrekt og sikker betjening. Brugsanvisningen gælder for fl ere forskellige modeller. Derfor fi nder du måske oplysninger og beskrivelser, som ikke gælder for netop dit apparat. Apparatet skal tilsluttes i henhold til de medfølgende anvisninger og i henhold til alle gældende regler og standarder. Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Typeskiltet er placeret på apparatets underside, og det indeholder grundlæggende oplysninger om apparatet. Kogepladen kan monteres ved siden af et højere køkkenelement, forudsat at de fornødne forholdsregler mod brandfare er taget, og at køkkenelementet til den anden side af kogepladen ikke er højere end den monterede kogeplade. Vigtigt - Læs før apparatet tages i brug...3 Beskrivelse af apparatet...5 Brug...10 Betjening...13 Tilberedning...21 Vedligeholdelse...22 Fejlfinding...23 Installationsanvisninger

3 Vigtigt - Læs før apparatet tages i brug Sikkerhedsforskrifter Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn. ADVARSEL: Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme, når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen. Børn yngre end 8 år skal holdes på sikker afstand eller hele tiden være under opsyn. ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke noget på tilberedningsfl aderne. ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan være farligt og medføre brand. Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og tildæk ilden med en låg eller et fugtigt klæde. Sluk altid for kogepladen efter brug. Forvent ikke, at kogegrejsdetektoren slukker for kogepladen. ADVARSEL: Hvis overfl aden revner, skal apparatet slukkes for at undgå risiko for elektrisk stød. Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød. Apparatet er ikke beregnet til at blive styret ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem. Advarsler Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Ændringer eller reparationer, som ikke er udført af en fagmand, kan medføre risiko for personskade eller skade på apparatet. Reparationer må kun udføres af autoriserede serviceteknikere. Apparatet er udelukkende beregnet til tilberedning af mad. Det må ikke bruges til andre formål, som f.eks. opvarmning af rummet. Stil ikke tomt kogegrej på kogezonerne. Hvis der er en stikkontakt nær kogepladen, og der er sluttet et apparat til stikkontakten, må ledningen ikke komme i berøring med de varme kogezoner. 3

4 Opbevar ikke temperaturfølsomme genstande som f.eks. rengøringsmidler, aerosoler osv. under apparatet. Hvis der stilles ting til opbevaring på den glaskeramiske kogeplade, kan den blive ridset eller beskadiget. Opvarm aldrig mad i alufolie eller plastbeholdere på kogepladen. Folien eller beholderne kan smelte og forårsage brand eller skade på kogepladen. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 4

5 Beskrivelse af apparatet Betjeningspanel 1 Knapper til forreste venstre kogezone 2 Knapper til bageste venstre kogezone 3 Knapper til bageste højre kogezone 4 Knapper til forreste højre kogezone 5 Skru ned for kogezonens effekt 6 Skru op for kogezonens effekt 7 Knap til Power boost-funktionen 8 Knap til tænd/sluk 9 Knap til timerfunktion 10 Knap til optøningsfunktion 11 Indikator for optøningsfunktion 12 Knap til holde varm-funktion 13 Indikator for holde varm-funktion 14 Display, som viser den valgte kogezoneeffekt 15 Kontrollampe for optøningsfunktion for den valgte kogezone 16 Kontrollampe for holde varm-funktion for den valgte kogezone 17 Stop-Go-funktion med indikator 18 Display, som viser tilberedningstid for forreste venstre kogezone 19 Display, som viser tilberedningstid for bageste venstre kogezone 20 Display, som viser tilberedningstid/minutur 21 Display, som viser tilberedningstid for bageste højre kogezone 22 Display, som viser tilberedningstid for forreste højre kogezone 23 Sikkerhedslås (børnesikring) med indikator 5

6 Kogezoner 1. Kogezone Φ145mm; 2,2kW 2. Kogezone Φ180mm; 3,0kW 3. Kogezone Φ210mm; 3,7kW 4. Kogezone Φ280mm; 3,7kW 5. Kogezone 280x180; 3,7kW 6

7 Sikkerhedsanvisninger Hvad du skal være opmærksom på Madlavning ved hjælp af induktion er ekstremt sikkert. Kogepladen er udstyret med forskellige sikkerhedsanordninger, f.eks. en restvarmeindikator og en tidsbegrænsning for tilberedningstiden. Alligevel bør du tage visse forholdsregler. Tilslutning og reparation Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Åbn aldrig kabinettet. Kabinettet må kun åbnes af en servicetekniker. Afbryd strømmen til apparatet før start af reparationsarbejdet. Træk stikket ud af stikkontakten, slå (automat-) sikringer fra eller, hvis der er etableret en fast tilslutning, stil strømforsyning sledningens afbryder på nul. Under brug Brug ikke kogepladen ved temperaturer under 5 C. Denne kogeplade er kun beregnet til private husholdninger. Den må kun benyttes til at tilberede madvarer. Når du bruger kogepladen første gang, vil du bemærke en ny lugt. Dette er normalt. Hvis køkkenet er godt ventileret, forsvinder lugten hurtigt. Husk, at opvarmningstiden bliver utrolig kort, hvis du bruger kogepladen på et højt trin. Lad ikke kogepladen stå uden opsyn, hvis du benytter en zone på et højt trin. Sørg for god ventilation, mens kogepladen er i brug. Hold alle naturlige ventilationsåbninger åbne. Lad ikke kogegrej koge tørt. Selve kogepladen er beskyttet mod overophedning, men kogegrejet bliver meget varmt og kan tage skade. Garantien dækker ikke skader, der skyldes kogegrej, som er kogt tørt. Brug ikke kogepladen som opbevaringsplads. Sørg for, at der er fl ere centimeter frirum mellem kogepladen og indholdet i skuffen. Opbevar ikke brændbare materialer i skuffen under kogepladen. Sørg for, at ledninger fra elektriske apparater, f.eks. en mikser, ikke kan komme i berøring med en varm kogezone. Zonerne varmes op under brug og forbliver varme et stykke tid bagefter. Hold små børn væk fra kogepladen under og umiddelbart efter madlavning. Fedt og olie kan antændes ved overophedning. Stå ikke for tæt på kogegrejet. Hvis olien bryder i brand, må du aldrig prøve at slukke ilden med vand. Læg straks et låg på for at kvæle ilden, og sluk for kogezonen. Flamber aldrig mad under emhætten. De høje fl ammer kan starte en brand, selvom emhætten er slukket. 7

8 Den keramiske overside er ekstremt stærk, men ikke 100% brudsikker. Hvis f.eks. et krydderiglas eller en spids genstand falder ned på den, kan den gå i stykker. Brug ikke kogepladen, hvis den har brud eller revner. Sluk straks kogepladen, træk stikket ud for at undgå elektrisk stød, og kontakt serviceafdelingen. Læg aldrig metalgenstande som f.eks. bageplader, kiksedåser, grydelåg eller bestik på kogezonen. De kan blive varme meget hurtigt og starte en brand. Hold magnetiserbare genstande (kreditkort, hævekort, disketter osv.) væk fra kogepladen. Vi anbefaler, at personer med pacemaker altid konsulterer deres hjertespecialist, før de bruger en induktionskogeplade. Rengør aldrig kogepladen med en trykrenser eller en damprenser. Dette apparat må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kendskab, medmindre de er instrueret i at bruge apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Så snart du fjerner kogegrejet fra kogepladen, slukkes kogezonen automatisk. Gør det til en vane at slukke kogezonen eller kogepladen manuelt for at undgå, at induktionskogepladen tændes ved et uheld. Et lille objekt som en gryde, der ikke er stor nok (bundens diameter er mindre end 12 cm), en gaffel eller en kniv registreres ikke af kogepladen. Displayet fortsætter med at blinke, og kogepladen tændes ikke. Apparatet er ikke beregnet til at blive styret ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem. Temperatursikkerhed En sensor måler uafbrudt temperaturen i bestemte dele af kogepladen. Hver kogezone er udstyret med en sensor, der måler temperaturen i bunden af kogegrejet for at eliminere enhver risiko for overophedning, hvis det koger tørt. Hvis temperaturen bliver for høj, nedsættes effekten automatisk. 8

9 Tidsbegrænsning Tidsbegrænsningen er en sikkerhedsfunktion i din kogeplade. Den aktiveres, hvis du glemmer at slukke kogepladen. Afhængigt af den valgte indstilling begrænses tilberedningstiden som angivet nedenfor: Indstilling Kogezonen slukkes automatisk efter: 0 12 timer 1 8,5 timer 2 6,5 timer 3 5 timer 4 4 timer 5 3,5 timer 6 3 timer 7 2,5 timer 8 2 timer 9 1,5 timer u 2 timer U 2 timer Tidsbegrænsningsfunktionen slukker for kogezonerne, når tiden i tabellen er udløbet. Indstilling boost (P) Kogezonen skifter automatisk til indstilling 9 efter: 10 minutter 9

10 Brug Tilvænning til kogepladen... Brug af touch-betjening Det kan tage tid at vænne sig til touch-betjeningen, hvis du er vant til andre (dreje-)knapper. Anbring spidsen af din fi nger fl adt på betjeningsfeltet for at opnå det bedste resultat. Du behøver ikke at trykke. Touch-sensorerne reagerer kun på et let tryk fra en fi nger. Aktivér ikke betjeningsfelterne med andre genstande. Kogepladen tændes ikke, hvis dit kæledyr går rundt på den. Tilberedning ved hjælp af induktion Induktionstilberedning går hurtigt - I begyndelsen vil du blive forbavset over, hvor hurtigt maden tilberedes ved induktion. Især ved høje indstillinger kommer madvarer og væsker meget hurtigt i kog. Det anbefales at holde øje med kogegrejet for at undgå, at det koger over eller koger tørt. Effekten tilpasses - Ved induktionstilberedning bruges kun den del af kogezonen, som kogegrejet står på. Hvis du bruger en lille gryde på en stor kogezone, tilpasses effekten til grydens diameter. Effekten vil så være lavere, og der går længere tid, før madvaren i gryden kommer i kog. Intet varmetab og kolde håndtag med induktionstilberedning. Vigtigt Sandkorn kan forårsage ridser, der ikke kan fjernes. Stil kun kogegrej med en ren underside på kogezonen, og løft det op fra kogezonen, hvis det skal flyttes. Brug ikke kogepladen som arbejdsbord. Tilbered altid maden under låg for at undgå energitab. 10

11 Tilberedning ved hjælp af induktion Inde i apparatet genereres et magnetisk felt. Ved at stille en gryde med jernbund på en kogeplade induceres en strøm i grydebunden. Den inducerede strøm genererer varme i grydens bund. Spolen (1) i kogepladen (2) skaber et magnetisk felt (3). Ved at stille en gryde med jernbund (4) på spolen induceres en strøm i grydens bund. Nemt - De elektroniske knapper er nøjagtige og lette at indstille. På den laveste indstilling kan du f.eks. smelte chokolade direkte i gryden eller forberede ingredienser, som du normalt ville opvarme i et vandbad. Hurtigt - Takket være induktionskogepladens høje effekttrin kan madvarer meget hurtigt bringes i kog. Gennemkogning af madvarer går lige så hurtigt som andre typer tilberedning. Rent - Kogepladen er let at rengøre. Da kogezonerne ikke bliver varmere end selve kogegrejet, kan spildt mad ikke brænde fast. Sikkert - Varmen dannes i selve kogegrejet. Den glaskeramiske overflade bliver ikke varmere end kogegrejet. Dette betyder, at kogezonen er væsentligt koldere end overfl aden på en keramisk kogeplade eller et gasblus. Når kogegrejet er taget af, afkøles kogezonen hurtigt. Kogegrej Kogegrej til induktionstilberedning Tilberedning ved induktion stiller visse kvalitetskrav til kogegrejet. Vigtigt Kogegrej, der tidligere er blevet brugt på en gaskogeplade, er ikke længere egnet til brug på en induktionskogeplade. Brug kun kogegrej, der er egnet til brug på elektriske eller induktionskogeplader, med: en tyk bund (mindst 2,25 mm) og en flad bund. Det er bedst at bruge kogegrej, der er mærket Class Induction. 11

12 Tips Med en magnet kan du selv tjekke, om dit kogegrej er egnet. Dit kogegrej er egnet, hvis bunden tiltrækkes af magneten. Egnet Rustfrit specialstål Class Induction Slidstærk emalje Emaljeret støbejern Uegnet Stentøj Rustfrit stål Porcelæn Kobber Plast Aluminium Vigtigt Vær forsigtig med kogegrej af emaljeret stålplade: Emaljen kan skalle af (emaljen løsner sig fra stålet), hvis du tænder kogepladen på en høj indstilling, mens kogegrejet er (for) tørt. Bunden kan deformeres - f.eks. på grund af overophedning eller brug af for højt effekttrin. Vigtigt Brug aldrig kogegrej med deformeret bund. En hvælvet eller rund bund kan påvirke funktionen af overophedningsbeskyttelsen, så kogepladen bliver for varm. Dette kan få glasoverfl aden til at revne eller bunden til at smelte. Garantien omfatter ikke skader ved brug af kogegrej, der er uegnet, eller som er kogt tørt. Kogezoner Minimum grydebund diameter 145 mm 120 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 180x280 mm»oval«180 mm Minimumsdiameter The diameter of a pan must be at least 12 cm. You will achieve the best results by using a pan with the same diameter as the zone. If a pan is too small the zone will not work. Trykkogere Induktion er meget velegnet, hvis du vil tilberede maden i en trykkoger. Kogezonen reagerer meget hurtigt, så der hurtigt etableres tryk i trykkogeren. Så snart du slukker for kogezonen, standses tilberedningsprocessen øjeblikkeligt. 12

13 Betjening Indstillinger Aktivering af kogepladen og indstilling af effekt Der er 9 effektindstillinger. Der er også en boost indstilling, som er angivet med et P. på displayet. 1. Stil en gryde eller pande på kogezonen. 2 Rør ved tænd/sluk-knappen. Du hører et kort bip, og på displayet for hver kogezone vises 0. Hvis du ikke rører ved nogen knap inden for 10 sekunder, efter at kogepladen er blevet tændt, slukkes den automatisk. 3. Lad fi ngeren glide hen over slideren fra venstre mod højre for at vælge den ønskede effekt. Kogezonen starter automatisk på den valgte indstilling (hvis kogezonen registrerer, at der er anbragt kogegrej med en passende diameter på den). Tips Hvis du vil ændre effekten hurtigt, kan du blot trykke et sted på højre side af slideren for en højere effekt, eller på venstre side for en lavere effekt. Detektering af kogegrej - Hvis kogepladen ikke detekterer (jern) kogegrej, efter at tilberedningseffekten er indstillet, vil kogegrejsymbolet og den valgte effektindstilling blinke skiftevis på displayet, og kogepladen vil forblive kold. Hvis der ikke stilles (jern) kogegrej på kogezonen inden for 10 minut, slukkes kogezonen automatisk. Restvarmeindikator - En kogezone, der har været brugt intensivt, vil holde sig varm i adskillige minutter, efter at den er slukket. I displayet vises H., så længe kogezonen er varm. Automatisk lynopvarmning Den automatiske lynopvarmning forøger effekten midlertidigt (indstilling 9. ) for at varme indholdet i kogegrejet hurtigere. Denne funktion er tilgængelig i alle indstillinger bortset fra Boost og indstilling

14 Aktivering af automatisk lynopvarmning Kogepladen er tændt, og kogegrejet er placeret på en kogezone. 1. Lad fingeren glide hen over slideren til den ønskede indstilling, og hold fingeren der i cirka 3 sekunder. 2. A vises på displayet. Hvis indstilling 4 er valgt, viser displayet skiftevis A og 4. Vigtigt! 3. Når kogegrejet er varmet op til den indstillede temperatur, slås den automatiske opvarmningsfunktion fra, og kogezonen fortsætter på den valgte effekt. Tabellen nedenfor viser varigheden af den automatiske lynopvarmning for hver effektindstilling: Indstilling Sekunder Deaktivering af automatisk lynopvarmning Symbolet A og det indstillede effektniveau blinker skiftevis på displayet. 1. Rør ved slideren for at vælge en kogezone. Et andet effektniveau vises, og symbolet A holder op med at blinke. Alternativt: 2. Vælg effektniveau 9. Alternativt: 3. Rør yderst til venstre på slideren for at vælge kogezone. Displayet viser 0. Symbolet A holder op med at blinke, og kogezonen slukkes. Boost Funktionen Boost benyttes til tilberedning med maksimal effekt i kort tid (højst 10 minutter). Effekten nedsættes til indstillingen 9 efter udløbet af den maksimale boost-tid. Sådan aktiveres Power boost-funktionen Tænd for kogepladen, og anbring kogegrejet på kogezonen. 1. Rør ved knappen for den ønskede kogezone. Knappen kan også bruges, hvis kogezonens effekt allerede er blevet indstillet. 2. Power boost-funktionen aktiveres med det samme. Sådan deaktiveres boost-funktionen Boost-funktionen er aktiveret, og på displayet vises P.. 1. Rør ved slideren på det ønskede sted. Displayet viser den valgte indstilling, og Power boost-funktionen slås fra. Alternativt: 2. Rør ved sliderens venstre side. Displayet viser 0, og kogezonen slukkes. 14

15 To kogezoner bag hinanden - To kogezoner, hvor den ene er bag den anden, påvirker hinanden. Effekten fordeles automatisk, når disse kogezoner benyttes på samme tid. Dette har ingen betydning op til indstilling 9. Hvis du imidlertid vælger Boost for en af kogezonerne, får den anden kogezone automatisk en lavere indstilling. - Hvis en af kogezonerne er indstillet til Boost, og du ønsker at indstille den anden zone til indstilling 9 eller Boost, vil den kogezone, der er indstillet til Boost, automatisk ændres til en lavere indstilling. - To kogezoner, der sidder ved siden af hinanden, påvirker ikke hinanden. Du kan indstille begge kogezoner til Boost. Smeltning/varmholdning Rør ved knappen (10) for at slå optøningsfunktionen til. Rør ved knappen (12) for at slå holde varm-funktionen til. Timeren benyttes til at indstille den maksimale smelte-/ opvarmningstid. Optøningsfunktion ( ) Holde varm-funktion ( ) Smeltefunktionen holder madens temperatur konstant på 42 C. Funktionen til varmholdning holder madens temperatur konstant på 70 C. Aktivering af smeltefunktion Kogepladen er tændt, og kogegrejet står på kogezonen. 1. Berør tænd/sluk-knappen. Du hører et enkelt bip, og på displayet for hver kogezone vises Rør gang mere ved knappen til optøningsfunktionen (10). Du hører et kort bip, og indikatoren (11) tændes. 3. Rør ved slideren for at vælge den ønskede kogezone. Displayet viser (15). Aktivering af varmholdningsfunktion 1. Gentag trin 1 (se ovenfor). 2. Rør ved knappen til holde varm-funktionen (12). Du hører et kort bip, og indikatoren (13) tændes. 3. Rør ved slideren for at vælge den ønskede kogezone. Displayet viser (16). Deaktivering af smelte-/varmholdningsfunktion Smelte- og varmholdningsfunktionen er aktiveret. Symbolet eller vises på displayet. 1. Rør ved slideren for at slå optønings- eller holde varmfunktionen til. Alternativt: 15

16 2. Rør ved sliderens venstre side. Displayet viser 0. Nu er kogezonen slukket. Hvis optønings- eller holde varm-funktionen er slået til, og du rører ved slideren, slås funktionen fra, og kogezonen fortsætter på den valgte effektindstilling. Deaktivering af kogepladen Deaktivering af en kogezone 1. Kogezonen er tændt. På displayet vises en effektindstilling mellem 1 og 9, eller P.. For at slukke for kogezonen skal du lade fi ngeren glide fra højre mod venstre, til 0 vises på displayet. Eller: 2. Rør ved sliderens venstre side for at vælge indstillingen 0. Du hører et bip, og på displayet vises 0.. Hvis alle kogezoner er indstillet til 0., skifter kogepladen automatisk til standby (se også Standby ). Deaktivering af alle kogezoner på samme tid Kogepladen er i standby, eller en eller fl ere af kogezonerne er aktiv(e). 1. Berør kort tænd/sluk-knappen for at slukke alle kogezoner samtidigt. Du hører et enkelt bip. Ingen lamper lyser. Nu er kogezonen slukket. Bemærk: Du kan slukke kogepladen, hvis børne (sikringen) er indstillet, eller pause-modus er aktiv. Standby I standby viser displayet for hver kogezone 0.. Kogepladen er slukket og kan efterlades uden opsyn. Du kan skifte til standby fra slukket tilstand eller ved at slukke de enkelte kogezoner (ved at stille dem på 0. ). I standby slukkes kogepladen automatisk, hvis ingen andre knapper berøres inden for 10 sekunder. Skift fra slukket til standby 1. Berør tænd/sluk-knappen. Du hører et enkelt bip, og på displayet for hver kogezone vises 0.. Det røde lys til højre over tænd/sluk-knappen lyser konstant. 2. Når kogepladen er på standby, kan du slå den til ved at røre ved slideren til den ønskede kogezone. 16 (Børne)sikring Du kan sikre kogepladen ved hjælp af (børne)sikringen. I denne indstilling kan kogepladen ikke tændes, og kogezoneindstillingerne kan ikke ændres.

17 Knappen giver dig adgang til følgende to funktioner: (Standard) låst tilstand Den (standard) låste tilstand forhindrer utilsigtede ændringer af indstillinger. Børnesikring Når børnesikringen er aktiveret, kan kogepladen ikke tændes ved et uheld. Alle indstillede tilberedningsprocesser forbliver aktive. Alle kogezoner og timerne/ minuturene skal være slukkede. Skift til (standard) låst tilstand En eller fl ere kogezoner er aktive. 1. Berør og hold knappen. Vigtigt! Alle indstillede tilberedningsprocesser forbliver aktive. Symbolet ved siden af knappen (23) lyser konstant. Alle knapper er inaktive, bortset fra knappen og tænd/ sluk-knappen. 2. Berør og hold knappen for at slå den låste tilstand fra og låse betjeningspanelet op. Aktivering af børnesikring Kogepladen er i standby. Displayet for hver kogezone viser Berør og hold knappen for at aktivere børnesikringen. Symbolet ved siden af knappen (23) lyser konstant. Hvis ingen knapper berøres inden for 10 sekunder, slukkes kogezonen automatisk. Børnesikringen er fortsat aktiv. Du kan også slukke kogepladen. Berør knappen igen inden for 10 sekunder for at deaktivere børnesikringen og låse betjeningspanelet op. For at deaktivere børnesikringen skal du vente i 10 sekunder, før kogepladen tændes igen med tænd/sluk-knappen. Tips Aktivér børnesikringen før rengøring af kogepladen, så den ikke kan tændes ved et uheld. Stop/Go Brug funktionen Stop/Go for at give hele kogepladen i 10 minutters pause under tilberedningen. Alle kogezoner slukkes automatisk. Denne funktion er meget bekvem, hvis noget f.eks. er kogt over, og du vil rengøre kogepladen. Du kan også lade kogepladen være uden opsyn i kortere tid, uden at indstillingerne går tabt. 17

18 Skift til Stop/Go tilstand En eller fl ere kogezoner er aktive. 1. Rør ved knappen en gang. Du hører et bip, og indikatoren (17) tændes. For hver kogezone viser displayet (14) et symbol. Alle indstillede timere/minuture stopper. Alle knapper er inaktive, bortset fra knappen, knappen og tænd/sluk-knappen. Hvis ingen knapper berøres inden for 10 minutter, slukkes alle aktive kogezoner automatisk. Deaktivering af Stop/Go tilstand Tryk på knappen igen inden for 10 minutter, og tryk umiddelbart derefter på en vilkårlig knap. Kogepladen fortsætter med de indstillinger, der blev foretaget før Stop/Go. Genoptagelsesfunktion Hvis du ved en fejl kommer til at slukke for kogepladen, kan alle indstillinger genoptages inden for seks sekunder ved at tænde for kogepladen og umiddelbart efter trykke på knappen STOP/GO. Genkendelse af tilstand Standby Displayet for hver kogezone viser 0.. Den røde lampe til højre over tænd/slukknappen lyser konstant. (Standard) låst tilstand Børnesikring Et eller fl ere displays viser en effektindstilling. Den røde lampe til højre over knappen og den røde lampe til højre over tænd/sluk-knappen lyser konstant. Displayene for alle kogezoner viser 0. Indikatoren ved siden af knappen (23) lyser konstant. Alle lys i displayet slukkes efter ti sekunder. Børnesikringen forbliver slået til. Displayene for alle kogezoner viser. Indikatoren ved siden af knappen Stop/Go tilstand (17) lyser konstant. Pausefunktionen virker kun, hvis en eller fl ere kogezoner er aktive. Displayene for alle kogezoner viser 0. Hukommelsestilstand Indikatoren ved siden af knappen (17) blinker. Timer/minutur En timer kan indstilles for hver kogezone. Alle timere kan benyttes samtidigt. Kogepladen har også et minutur. Både timeren og minuturet kan indstilles til maksimalt 99 minutter. 18

19 Minuturet virker på samme måde som timeren, men er ikke knyttet til en kogezone. Hvis det er indstillet, fortsætter minuturet, også efter at kogepladen er slukket. Minuturet kan kun stoppes, når kogepladen er tændt. Timer Timeren skal være knyttet til en kogezone. Det betyder, at kogezonen slukkes, når den indstillede tid udløber. Minutur Minuturet er ikke knyttet til en kogezone. Minuturet fortsætter, også efter at kogepladen er slukket. Start af minutur Kogepladen er tændt. 1. Rør ved knappen for at indstille tilberedningstiden eller minuturet. Displayet viser Brug slideren for den valgte kogezone til at indstille den ønskede tilberedningstid. Minuturet begynder at tælle ned, når den røde indikator ved siden af displayet med tiden slukkes. Hvis der ikke vælges et tidsrum med slideren, slås minuturet automatisk fra efter 10 sekunder. Stop af minutur (Trin 1 og 2 kan ikke anvendes, hvis en eller fl ere kogezoner er aktive). 1. Berør tænd/sluk-knappen for at tænde for kogepladen. 2. Rør samtidigt ved den ønskede slider for at indstille tid/ minutur. 3. Indstil tilberedningstiden/minuturet ved at lade din fi nger glide hen over slideren, indtil displayet viser 00. Minuturet er nu på standby. Minuturet bliver automatisk slået fra efter 10 sekunder. Tildeling og start af timeren Kogepladen er tændt. Timeren kan kun knyttes til aktive kogezoner. 1. Hvis du vil indstille tilberedningstiden for den første aktive kogezone, skal du røre ved knappen (i dette tilfælde er minuturet for den bageste venstre kogezone aktivt). Hver gang du rører ved knappen, vælges den næste kogezone til minuturet som vist på displayet. 2. Brug slideren til at indstille tilberedningstiden. Når prikken ved siden af den indstillede tid vises, begynder nedtællingen. Den røde indikator for den aktive kogezones minutur lyser konstant. Hvis der ikke vælges et tidsrum med slideren, slås minuturet automatisk fra efter 10 sekunder. 3. Gentag trin 1 og 2 for at indstille tiden for en anden aktiv kogezone. 19

20 Vigtigt! Hvis flere timere/minuture er i gang, viser timer-/ minuturdisplayet altid timeren/minuturet med den korteste resterende tid. Stop af timer 1. Rør ved knappen for at slå den ønskede tilberedningstid fra. En prik tændes ved siden af den viste tilberedningstid. 2. Indstil tilberedningstiden/minuturet ved at lade din fi nger glide hen over slideren, indtil displayet viser 00. Timeren er nu i standby. Den valgte timer slukkes automatisk efter 10 sekunder. Stop af timer-/minuturalarm Når den indstillede tid/tilberedningstid er udløbet, ringer alarmen, og den røde lampe for aktiv kogezone/aktivt minutur blinker Berør en vilkårlig knap for at stoppe alarmen. Tips Lad din fi nger glider fl ere gange fra venstre mod højre i hele sliderens længde for at indstille tilberedningstiden. 20

21 Tilberedning Sund madlavning Antændelsestemperatur for forskellige typer olie For at sikre, at din mad steges på den sundest mulige måde, anbefales det at vælge en olietype, der passer til stegtemperaturen. Hver olie har en antændelsestemperatur, hvor giftige gasser frigøres. Tabellen nedenfor viser antændelsestemperaturen for forskellige typer olie. Olie Røgpunkt C Ekstra jomfruolivenolie 160 C Smør 177 C Kokosolie 177 C Canolaolie 204 C Jomfru olivenolie 216 C Solsikkeolie 227 C Majsolie 232 C Peanutolie 232 C Risolie 255 C Olivenolie 242 C Tilberedningsindstillinger Eftersom indstillingerne afhænger af mængden og sammensætningen af indholdet i gryden eller panden, kan tabellen nedenfor kun betragtes som vejledende. Brug indstillingen boost og indstilling 9 for at: - bringe mad eller væske i kog hurtigt; - sautere grøntsager; - opvarme olie og fedt; - bringe en trykkoger op på det nødvendige tryk. Brug indstilling 8 for at: - brune kød; - stege fl adfi sk; - stege omeletter; - stege kogte kartofl er; - friturestege madvarer. Brug indstilling 7 for at: - stege tykke pandekager; - stege tykke skiver paneret kød; - stege bacon (fed); - stege rå kartofl er; - lave french toast; - stege paneret fisk. 21

22 Brug indstilling 6 og 5 for at: - afslutte tilberedningen af større mængder; - optø hårde grøntsager; - stege tynde skiver paneret kød. Brug indstilling 1-4 for at: - lade bouillon simre; - tilberede gryderetter; - lade grøntsager simre; - smelte chokolade; - smelte ost. Vedligeholdelse Rengøring Tips Aktivér børnesikringen, før du begynder at rengøre kogepladen. Daglig rengøring Selvom spildt mad ikke kan brænde fast på glasoverfl aden, anbefaler vi alligevel at rengøre kogepladen straks efter brug. Den daglige rengøring bør foretages ved hjælp af en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med køkkenrulle eller et tørt viskestykke. Vanskelige pletter Vanskelige pletter kan også fjernes med et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Vand- og kalkpletter fjernes med eddike. Metalpletter (forårsaget af kogegrej) kan være vanskelige at fjerne. Det er muligt at købe specielle midler. Fjern spildt mad ved hjælp af en glasskraber. Sukker og sukkerholdige fødevarer kan beskadige den glaskeramiske kogeplade permanent, så resterne af sukkeret og sukkerholdige fødevarer skal straks skrabes af den glaskeramiske kogeplade, også selv om kogezonerne stadig er varme. Advarsel: Brug aldrig slibende midler. De forårsager ridser, hvor snavs og kalk kan ophobes. Brug aldrig skarpe genstande, f.eks. ståluld eller stålsvamp. 22

23 Fejlfinding Generelt Serviceafdelingens telefonnummer findes på det medfølgende garantikort. Hvis du opdager en revne i glasoverfl aden (uanset hvor lille), skal du straks slukke kogepladen, trække stikket ud af stikkontakten, slå (automat-)sikring(er) i elskabet fra eller, hvis der er etableret en fast tilslutning, stille strømforsyningsledningen s afbryder på nul. Kontakt serviceafdelingen. Fejlfindingstabel Hvis kogepladen ikke fungerer korrekt, er det ikke altid ensbetydende med, at den er defekt. Prøv først at løse problemet på egen hånd ved at tjekke de punkter, der er anført nedenfor. SYMPTOM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Symboler ( ) vises på displayet, når kogepladen aktiveres første gang. Ventilatoren fortsætter i fl ere minutter, efter at kogepladen er slukket. Der kommer en svag lugt, når kogepladen benyttes de første par gange. Du kan høre en tikkende lyd i din kogeplade. Kogegrejet støjer under tilberedningen. Du har tændt en kogezone, men displayet blinker fortsat. En kogezone slukkes pludselig, og du hører et signal. Dette er den normale opsætningsrutine. Kogepladen køler af. Den nye kogeplade opvarmes. Lyden forårsages af kapacitetsbegrænsningen på de forreste og bageste zoner. Den tikkende lyd kan også opstå ved lave indstillinger. Dette skyldes energistrømmen fra kogepladen til gryden. Det valgte kogegrej er ikke egnet til induktionstilberedning eller har en diameter på mindre end 12 cm. Den forudindstillede tid er udløbet. Normal funktion Normal funktion Dette er normalt, og lugten forsvinder, så snart kogepladen har været i brug nogle gange. Luft ud i køkkenet. Normal funktion. Ved høje indstillinger er dette normalt for visse gryder og pander. Hverken kogeplade eller kogegrej tager skade. Brug egnet kogegrej. Slå biplyden fra ved at trykke på en vilkårlig knap. 23

24 SYMPTOM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Kogepladen fungerer ikke, og intet vises på displayet. En sikring springer, så snart der tændes for kogepladen. Kogepladen slukkes ganske enkelt. Fejlkode ER22 Fejlkode E2 Fejlkode U400 Der er ingen strømforsyning på grund af et defekt kabel eller en dårlig forbindelse. Kogepladen er tilsluttet forkert. Du har ved et uheld berørt tænd/sluk-knappen eller berørt to knapper på samme tid. Betjeningspanelet er snavset, eller der er vand på det. Kogepladen er blevet overophedet. Spændingen er for høj, og/eller kogepladen er ikke tilsluttet korrekt. Kontrollér sikringerne eller den elektriske kontakt (hvis der ikke er et stik). Kontrollér de elektriske tilslutninger. Tænd kogepladen igen. Rengør betjeningspanelet. Lad kogepladen køle af, og benyt så en lavere indstilling. Få din tilslutning ændret. Fejlkode. Du har holdt en knap for længe. Hold ikke knappen for længe. Andre fejlkoder Defekt generator Kontakt serviceafdelingen. Installationsanvisninger Hvad du skal tage i betragtning Sikkerhedsanvisninger for installationen Tilslutningen skal opfylde nationale og lokale bestemmelser. Apparatet skal altid jordes. Apparatet må kun tilsluttes af en kompetent elinstallatør. Tilslutningen skal udføres med godkendt ledning iht. bestemmelserne. Ledningskappen skal være fremstillet af gummi. Tilslutningsledningen skal hænge frit og må ikke føres gennem en skuffe. Hvis du vil etablere en fast forbindelse, skal du sørge for, at tilførselsledningen er forsynet med en fl erpolet kontakt med en afstand mellem terminalerne på mindst 3 mm i åben stilling. Køkkenelementet, som kogepladen indbygges i, skal være fl adt. Vægpartierne og køkkenelementer omkring apparatet skal være varmebestandige op til mindst 85 C. Selvom selve apparatet ikke bliver varmt, kan varmen fra kogegrejet misfarve eller deformere et vægparti. Skader, der opstår som følge af ukorrekt tilslutning, installation eller brug dækkes ikke af garantien. 24

25 Frirum Tilstrækkeligt frirum overalt omkring kogepladen er afgørende for sikkerheden under brug. Kontrollér, at der er tilstrækkeligt frirum. emhætte køkken element kogeplade sidevæg * SIVK 6 61 cm * SIVK 7 78 cm * SIVK cm Installationsdimensioner Dimensioner og udsparinger er vist på illustrationerne nedenfor. 25

26 26

27 Kogepladen kan monteres i bordplader med en tykkelse på mm. Hvis bordpladen er tykkere end 40 mm, skal der raspes af den inderste kant. Derved opnås tilstrækkelig ventilation. Hvis kogepladen er bredere end skabet, med en bordplade der er under 46 mm tyk, skal du save en udskæring i begge sider af skabet, så apparatet er frigjort fra skabet. Y X Y 600 Installationsdimensioner inde i elementet x<46 mm: y = 46 mm - x x>= 46 mm: y = 0 mm Ventilation Elektronikken i apparatet kræver køling. Apparatet slukkes automatisk i tilfælde af utilstrækkelig luftcirkulation. Der er ventilationsåbninger på undersiden af apparatet. Det skal være muligt for den kølige luft at blive trukket ind gennem disse åbninger. Der er udgangsåbninger på undersiden og på forsiden af apparatet. 27

28 A) Køkkenelement med skuffe Der skal være en åbning i fuld bredde og med en højde på mindst 140 mm bag på køkkenelementet. Der skal endvidere være en åbning på mindst 6 mm foran på køkkenelementet i fuld bredde. Kogepladen er udstyret med en blæser nederst. Hvis der er en skuffe under kogepladen, må der ikke være små genstande eller papir i skuffen, som kan suges ind i blæseren, så den blokeres. Alufolie og brændbare genstande og væsker (f.eks. aerosoler) må ikke opbevares i skuffer tæt på kogepladen. Risiko for eksplosion! Der skal være en åbning på mindst 20 mm mellem skuffens indhold og blæseren. 28

29 B) Køkkenelement med indbygget ovn Under induktionskogepladen må der kun monteres ovne af typen EVP4... og EVP2..., som er udstyret med en køleblæser. Før montering af ovnen skal køkkenelementets bagpanel tages af. Der skal endvidere være en åbning på mindst 6 mm foran på køkkenelementet i fuld bredde. Elektrisk tilslutning Normal tilslutning: 2 faser og 1 nulforbindelse (2 1N, 400 V~/ 50 Hz): - Spændingen mellem faserne og nul er 230 V~. Spændingen mellem to faser er 400 V~. Monter en forbindelsesbro mellem forbindelsespunkterne 4-5. Grupperne skal have sikringer på mindst 16 A (2x). Forbindelsesledningens kernediameter skal være mindst 2,5 mm2. 2 faser og 2 nulforbindelse (2 2N, 230 V~/ 50 Hz): - Spændingen mellem faserne og nul er 230 V~. - Gruppen skal have sikringer på mindst 16 A (2x). Forbindelsesledningens kernediameter skal være mindst 2,5 mm2. 29

30 Specielle tilslutninger: Enfaset tilslutning (1 1N, 230 V~ / 50 Hz): - Spændingen mellem fasen og nul er 230 V~. Monter en forbindelsesbro mellem forbindelsespunkterne 1-2 og 4-5. Gruppen skal have en sikring på mindst 32 A. Forbindelsens kernediameter skal være mindst 6 mm2. Tilslutning for kogeplader med 5 kogezoner: 3 faser med 1 nulforbindelse (3 1N, 400 V~ / 50 Hz): - Spændingen mellem faserne og nul er 230 V~. Spændingen mellem faserne er 400 V~. Monter en forbindelsesbro mellem forbindelsespunkterne 4-5. Grupperne skal have sikringer på mindst 16 A (3x). Forbindelsesledningens kernediameter skal være mindst 2,5 mm2. Broerne på klemmerækken kan bruges til at etablere de ønskede tilslutninger som vist på disse illustrationer. Indbygning Kontrollér at elementet og udskæringen opfylder dimensions- og ventilationskravene. Påfør om nødvendigt forseglingslak på de savede ender af træ- eller syntetiske bordplader for at undgå fugtkvældning af bordpladen. Læg kogepladen på bordpladen med bunden i vejret. 30

31 Monter apparatets forbindelsesledning i overensstemmelse med kravene (se side 69 og 70). Fjern tætningsbåndets beskyttelseslag, og anbring tætningsbåndet i aluminiumprofilens rille eller på glaspladens kant. Sæt ikke tætningsbånd rundt om hjørnerne, men skær 4 separate stykker for at tætne hjørnerne godt. Vend kogepladen om, og anbring den i udsparingen. Tilslut kogepladen til lysnettet Du hører et kort bip, og alle displayene lyser kortvarigt. Apparatet er klar til brug. Kontrollér at det fungerer korrekt. Hvis apparatet er tilsluttet forkert, hører du enten et bip, eller der sker intet i displayene, afhængigt af fejlen. 31

32 G_5_MULTISLIDER_GORENJE da (01-14)

Installations- og brugsanvisning GIS64XC GIS74XC

Installations- og brugsanvisning GIS64XC GIS74XC Installations- og brugsanvisning GIS64XC GIS74XC Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige materialer,

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde!

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Induktionskogepladen INDHOLD Induktionskogepladen Introduktion 3 Kontrolpanel SIVK6ETS 4 Beskrivelse 5 Sikkerhedsanvisninger Hvad du skal være opmærksom

Læs mere

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DA INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DIN INDUKTIONSKOGEPLADE DIN INDUKTIONSKOGEPLADE Indledning Denne induktionskogeplade er designet af en virkelig madlavningsekspert. Madlavning på en induktionskogeplade

Læs mere

Brugsanvisning GIK32B GIK63B

Brugsanvisning GIK32B GIK63B Brugsanvisning GIK32B GIK63B DK Brugsanvisning DK 3 - DK 30 Anvendte piktogrammer Vigtig information Tips INDHOLD Din induktionskogeplade Indledning 4 Beskrivelse 5 Sikkerhedsforskrifter Vær opmærksom

Læs mere

HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S. Betjeningsvejledning

HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S. Betjeningsvejledning 700003175003 HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S Betjeningsvejledning BRUGSANVISNING Indhold Din induktionskogeplade Brug Betjening Vedligeholdelse Fejl Installation Bilag Indledning 4 Betjeningspanel

Læs mere

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G DA Brugsvejledning DA 3 - DA 31 Benyttes piktogrammer: Viktig information Tips INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DK INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Glaskeramisk kogeplade

Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Den glaskeramiske indbygningskogeplade er kun til husholdningsbrug. Vores apparater emballeres i miljørigtige materialer, som enten kan genvindes eller bortskaffes uden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Brugsanvisning GIT63B GIT73B GIT95B GIT95XC

Brugsanvisning GIT63B GIT73B GIT95B GIT95XC Brugsanvisning GIT63B GIT73B GIT95B GIT95XC DK Brugsanvisning DK 3 - DK 39 Anvendte piktogrammer Vigtig information Tips INDHOLD Din induktionskogeplade Indledning 4 Betjeningspanel 5 Beskrivelse 7 Sikkerhed

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK6ATF HI1643G

Installations- og brugsanvisning SIVK6ATF HI1643G Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF APPARATET... 5 TEKNISKE DATA... 5 KONTROLPANEL... 6 BETJENING... 6 TOUCH

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Type KK 56 EF, EP, ER

Type KK 56 EF, EP, ER Type KK 56 EF, EP, ER DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. O Gør dig fortrolig

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

https://www.elektronico.dk/produkter/hk654403fb

https://www.elektronico.dk/produkter/hk654403fb Datablad Induktions & Kogeplader Hvidevarer > Induktions & Kogeplader Vare: Beskrivelse: HK654403FB Aeg Induktionskogeplade Altid god lav pris. Dette produkt har 2+2års garanti! Pr odukt information https://www.elektronico.dk/produkter/hk654403fb

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde!

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061

INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061 INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061 BRUGERVEJLEDNING SIKKERHEDSADVARSLER Din sikkerhed er vigtig for os. Læs alle advarsler og anvisninger omhyggeligt, før kogepladen tages i brug. INSTALLATION Fare for elektrisk

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere