Restaurering af Kildebækken, etablering af søer/vådområde samt ændring af gadekær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurering af Kildebækken, etablering af søer/vådområde samt ændring af gadekær"

Transkript

1 Restaurering af Kildebækken, etablering af søer/vådområde samt ændring af gadekær Baggrund Vordingborg kommune ønsker at restaurere Kildebækken (tilløb til Mern Å), etablerer søer/vådområder og ændre anvendelse af et gadekær, alt sammen i og omkring byen Røstofte. Projektet er opstartet på foranledning af beboer i Røstofte, der gerne vil bevare og forbedre byens udendørsarealer, samt lodsejeres ønske om at åbne en rørlagt vandløbstrækning. Vordingborg Kommune har i samarbejde med de lokale lodsejere udbygget projektet, så der opnås så mange synergieffekter som overhovedet muligt i og uden for projektområdet. Projektet kommer derfor til at underbygge kravene i EU s vandrammedirektiv/natura2000 planer og understøtter projektet Fishing Zealand. Projektet gør hele vandløbssystemet mere robust i forhold til udtørring/oversvømmelser samt udgør en vigtig brik i naturforbedringen af hele Mern å systemet. Vandløbet har på nuværende tidspunkt en B1 målsætning, der ikke er opfyldt. Arealet, der udlægges til græsning, vådområder og søer, er landbrugsjord i omdrift. Formål Overordnet er formålet med projektet at skabe et sammenhængende naturområde med et velfungerende vandløb, søer/vådområde med varierende og værdifuld natur, der lever op til nationale og internationale krav. Et område som via dets funktion som yngleområde for bl.a. fisk og fugle bidrager til store rekreative oplevelser også uden for selve projektområdet. Der skabes ligeledes et rekreativt område, hvor lokalsamfundet kan mødes og komme tættere på naturen. Projektet vil overordnet bestå af følgende: - Åbning af rørlagte strækninger i Kildebækken - Fysiske forbedringer i hele den projekterede vandløbstrækning - Plantning af træer langs vandløbet - Etablering af sandfang - Ændring og etablering af overkørsler - Etablering af 2 søer på i alt 8000 m 2 - Etablering af 2 Paddesøer på m 2 - Ændring af gadekær til rekreativt opholdsplads

2 Ud over projektets generelle natur og rekreative forbedrende effekt, har projektet følgende specifikke formål: - Kildebækken; åbning af rørlagte strækninger, ændring af overkørsler og fysiske forbedringer o Skaber kontinuitet og fri fiske- og faunapassage i bækken, o Skaber adgang til 1,7 km gyde/opvækstområde for rødlistet oprindelig Mern Å ørredstamme, o Genskabe en bæk med, for både området og vandløbssystemet, et unikt fald (10 promille), og deraf mulighed for unik fauna/flora, o Forskønne områdets rekreative værdi, o Større ørredbestand, forbedret rekreativt kystfiskeri, understøtter vækst og naturprojekt Fishing Zealand o o Skaber grøn korridor Forbedret vandkvalitet og mindre sandvandring, hvilket har positivt effekt på nedstrøms liggende vandløbsstrækninger. - Etablering af naturområde med 2 større og 2 mindre søer o Græsset eng, fremmer den vilde botanik og sikrer rastepladser for gæs og engfugle, o 2 større søer med fisk/faunapassage til vandløbssystemet, skaber afgørende gydeområder for brakvandsgedder og brakvandsaborre, derved grundlag for disse fiskebestande og det rekreative fiskeri i store kystområder, understøtter vækst og naturprojekt Fishing Zealand, o Skaber opvækstområder for den truede europæiske ål, o Søernes evne til at buffe vand fremmer vandsystemets robusthed i forhold til oversvømmelse/udtørring, o 2 mindre paddesøer indgår i Vordingborg Kommunes strategi om udvidelse af løvfrøens yngle- og spredningsmuligheder, o Udgør erstatningsvandhuller for sløjfet gadekær. - Ændring af gadekær med ringe biologisk værdi til rekreativt område o Skaber rekreativt område integreret med kildebækken, o Skaber adgang og forståelse for hele projektet, ideelt informationspunkt, o Skaber samlingspunkt for lokalbefolkningen.

3 Kildebækken opdeles i 3 delområder - Delområde 1 Fra station 712 til Delområde 2 Fra st til Delområde 3 Fra st til 2367 Foto 1 Kildebækkens nedre forløb lider af voldsom sandvandring

4 Projektbeskrivelse Delområde 1 Fra St Projektstrækningen starter i st. 712, og er på nuværende tidspunkt rørlagt frem til 1070 med et fald på 1,52 promille. Den nye strækning graves med samme bundkote som nuværende rørledning. Der anlægges et sandfang i st Der er 8 meter langt og 2,5 m i bundbrede. Det graves 1 meter under vandløbsbund. Fra st. 750 til 756 etableres en kreaturovergang med et 6 meter langt rør med dimensionen Ø80 cm. Bunden af røret lægges 20 cm under den øvrige vandløbsbund således, at der kan være stenbund gennem røret. Ved st. 795 findes allerede en overkørsel. Denne udskiftes med et 6 meter langt rør med dimensionen Ø80 cm. Bunden af røret lægges 20 cm under den øvrige vandløbsbund således, at der kan være stenbund gennem røret. Fra st. 820 til 1065 graves et nyt forløb langs Røstofte markvej med minimum 4 meters afstand til vejens sydside. Vandløbets præcise placering skal vurderes af vejmyndigheden, der stiller krav om at - alt efter grøftens tilstand - skal der være 3 meter fra vejskel til vandløbs kronekant. Placering af vejens skel varierer med 1 meter til 1,50, og skal også vurderes af vejmyndigheden. Der etableres endnu en overkørsel, der skal fungere som adgangsvej for lodsejers maskiner til drift af marken. Overkørslen etableres med et 6 meter langt rør med dimensionen Ø80 cm. Bunden af røret lægges 20 cm under øvrig vandløbsbund således, at der kan være stenbund gennem røret. Overkørslen placeres, så den giver adgang fra Røstofte Markvej før svinget, udfor st. 860 På hele strækningen udlægges sten og grus for at optimere de fysiske forhold, samt plantes rødel på de lysåbne strækninger for at stabilisere brinkerne og begrænse behovet for vedligehold. Delområde 2 Fra St til 1386 Nuværende forløb fra st til 1383 har skiftevis åbne og lukkede strækninger, blandt andet på grund af sammenstyrtede rør. Alle lukkede stækninger åbnes og de fysiske forhold optimeres ved udlægning af sten og grus. Fra st og frem til st er der ca. 50 meter, som ligger rørlagt Bundkoten på de nye vandløb, vil så vidt muligt følge den gamle rørlednings bundkote. Hele strækningen får et varieret, men gennemsnitligt fald på promille. Ved overkørslen i st ændres det nuværende Ø50 cm rør til et 12 m langt ø100 cm. Røret lægges vandret og med bundkote 20 cm under omgivende vandløbsbund således, at der kan lægges stenbund i røret. Det eksisterende ø70 cm rør under Røstoftevej med udløb st. 1380, udskiftes med et 12 m langt ø100 cm rør. Røret lægges vandret og med bundkote 35,11 (DVR90). Bundkoten angiver toppen af gruset i røret og ikke rørets bundkote. Der lægges stenbund i røret. Vandløbsbunden ret nedstrøms røret hæves ca. 15 cm med sten for at sikre bedre passage gennem røret ved lav vandføring.

5 Delområde 3 Fra St til udløb i Øster Egesborg st Hovedparten af strækningen er præget af et for bredt profil og af, at de naturligt forekommende stenmaterialer er oprenset. På hele strækningen udlægges varierende mængder af sten og grus for, at optimere de fysiske forhold og begrænse den nuværende erosion og sandvandring. Mange steder er brinkerne begroet med rød hestehov, som om vinteren efterlader brinkerne nøgne og udsatte for erosion. For at stabilisere brinkerne og skygge den røde hestehov væk plantes rødel, på de strækninger, som i dag ligger lysåbne. Den nuværende ø50-60 cm rørbro ved st udskiftes til et 6 meter langt Ø100 cm rør. Der er i dag styrt ud af røret. Det nye rør lægges vandret, tilpasses så der kan lægge stenbund i røret og faldet i det nuværende styrt fordeles ligeligt ovenfor og nedenfor røret, hvor bunden udlignes med stenmaterialer. I st.1975 (sammenløb af Kildebækken og tilløb) anlægges et 10 m langt sandfang, der graves 3,5 m bredt og 1 meter under vandløbsbunden. Der etableres evt. yderligere et sandfang øverst på den åbne strækning af tilløbet. Udførelse af tiltag på Kildebækken Profilet graves som vist på figur 1 og 2, afhængig af hvor dybt i terræn profilet anlægges. Figur 1. dybde over 1,5 m, figur 2. dybde under 1,5 m. Bundprofilet graves i anlægget 1:0, ca. 50 cm bredt og 50 cm højt, Efterfølgende udlægges der stenmateriale til indsnævring af bundprofilet til en bredde på 20 til 40 cm, mens brinkprofilet graves 1:1 til terræn. Profilet er dimensioneret til ved normal vandføring på 0,3 liter pr. sekund pr. hektar (forholdsvis stor afstrømningshændelse), at have en vanddybde på ca cm. Vandløbet er dimensioneret så det kan rumme mindst 1 l pr. sekund pr. oplandshektar, inden det når terræn, hvilket er et erfaringstal for vandføringen ved en tiårshændelse. Figur 1 Dobbeltprofil Figur 2 Enkeltprofil

6 Åbning af rørlagte strækninger Rørlægningerne åbnes og slynges i det omfang, det er muligt i forhold til terræn og historiske kort. Det skal tilstræbes, at ramme så naturligt et forløb som muligt, da det har indflydelse på mængden af materialer, der eroderes og aflejres efter restaureringen. Jo hurtigere vandløbet finder et naturligt leje, desto hurtigere vil der komme balance i vandløbet. Udlægning af sten De åbne strækninger forbedres fysisk ved udlægning af sten i forskellige størrelser, således at der vil komme flere skjule-, yngle- og levesteder til fiske- og dyrelivet. Ligeledes skal stenene bruges til indsnævring af profilet, skabe variation og øge vandhastigheden. Indenfor de første 5 år, kan kommunen i samarbejde med lodsejere udlægge flere sten i profilet, hvis der viser sig behov herfor. Følgende stentyper udlægges: - Kampesten > 40 cm i diameter - Skjulesten cm i diameter - Gydegrus mm 85% mm 15% Oversigtstabel over udlægning af sten Fra Til Skjule station station sten Store kampe sten Gydegrus som bund substrat Gyde banker Beplant ning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sandfang Beplantning For at skabe skjulesteder, undgå opvarmning af vandløbet og tilgroning, plantes der langs strækningen, hvor det findes nødvendigt. Der skal være tale om danske løvfældende træarter, som forekommer i lokalområdet. Rødel vælges hyppigst, da det er et robust træ, som kan tåle beskæring, og som har gode egenskaber i forhold til vandløbet. Etablering af sandfang Der etableres to sandfang, et ved den projekterede stræknings start, for at tage så meget sandvandring fra opstrøms rørlagt strækning, og et hvor Kildebækken mødes med et tilløb, for at hindre sandvandring derfra. Sandfangene tømmes efter behov. Der etableres flere sandfang på strækningen, hvis det skønnes nødvendigt i forbindelse med anlægsarbejdet og en evt. øget sandvandring de første år efter etableringen. Etablering af overkørsler Der etableres en kreaturovergang og to nye overkørsler. To eksisterende overkørsler ændres, så rørdimensionen bliver større.

7 Røstofte Gadekæret Foto 2 Brønde i Røstofte Gadekær Baggrund Gadekæret ønskes ændret til et fælles opholdssted for byen borgere. Gadekæret fremstår tilgroet og med meget lav vandstand eller ingen vand store dele af året. Kildebækken løber rørlagt langs gadekærets nordside, og er tilkoblet gadekæret via en brønd i nordøst enden. I gadekæret ses også en større brønd, der sandsynligvis er en gammel by brønd. Brinkerne består af en stensætning med bevaringsværdi. Fra matr.nr. 3d Røstofte By, Ø. Egesborg udledes der spildevand til gadekæret. Argumentation for at fjerne gadekæret Gadekær blev besigtiget i 2009 af Vordingborg kommune. Det blev konstateret, at området var truet af tilgroning af sumpvegetation over 50 cm højde, der dækkede 75 til 100 % af søens vegetationsstruktur. Ligeledes blev det konstateret, at et alsidigt dyre og planteliv ikke var til stede, og at vandet var grumset med svag rådlugt. Siden besigtigelsen i 2009 er der ikke udført nogen tiltag, til forbedring af gadekærets naturværdi. Det vurderes derfor, at den naturværdi gadekæret repræsenterer, er så lav, at restaureringen af Kildebækken og etablering af erstatningssøerne vil mere end kompenserer for gadekærets naturværdi. Gadekæret er besigtiget løbede i perioden fra 2008 til 2013 for at konstatere vanddybden. Hovedparten af gangene, har der kun været vand ved spildevandsudløbet.

8 Projektbeskrivelse Gadekæret fyldes op med jord og stensætningen fjernes på nordsiden og eventuelt også på østsiden, som først vurderes af vejmyndigheden i forhold til vejens stabilitet. Stensætningen vil således stadig være synlig på vest og syd siden, og der sås græs. De 2 brønde sløjfes, og vandløbet skal efterfølgende strømme langs nordsiden af gadekæret. Ca. 2 meter fra vandløbets vandspejl skrånes terrænet fra det jordfyldte gadekær ned til vandløbet, således at vandløbet får fin forbindelse med det omgivende terræn og det bliver muligt for besøgende at komme helt ned til vandløbet. Udledning af spildevand Røstofte skal ifølge forslaget til kommunens spildevandsplan kloakeres. Kommunen har ikke modtaget nogen indsigelser i indsigelsesperioden og forslaget vedtaget endeligt den 19. september. Dermed vil udledning af spildevand fra matr.nr. 3d Røstofte By, Ø. Egesborg til gadekæret og vandløbet afbrydes og kobles på byens fremtidige kloakering. Etablering af 2 større søer, 2 mindre paddesøer samt græsning Der er indgået aftale med ejeren af matr.nr. 14c Røstofte by, Ø. Egesborg, som er interesseret i at øge naturværdien på sin grund. Derfor vil ejeren lade ca. 3,3 ha udgå af landbrugsdrift og indgå i projektet. For projektområdet se kortbilag Nordligste sø på ca m 2 (bilag 4 Sø nr. 1): a. Har forbindelse med Kildebækken, gennem et ind/udløb m. bundkote 28,70 svarende til vandløbsbunden ud for ind/udløbet. b. Ved normal vandføring, dvs. ca. 20 cm vand i bækken betyder det, at vandspejlskoten i søen er i kote 28,90. c. Vandspejlet kommer til at passe meget naturligt ind i landskabet. d. Ca. Halvdelen af søens areal graves så vanddybden bliver ca. 120 cm ved normal vandstand. Dybden er med til at hindre tilgroning m tagrør og sikre at fisk mv. kan overleve længere tids islægning. e. Uden for det dybeste område vil dybden variere fra 0-70 cm. f. Alle brinker mv. anlægges så de passer så naturligt som muligt ind i landskabet (tilpasses på stedet i forbindelse m. etablering). g. Søen vil have en stor bufferkapacitet i forbindelse med fx skybrud (eks. 50 cm stigning = 1500 m3 buffer/vandparkering). h. Ved store afstrømninger dvs. højt vandspejl kan der forekomme afstrømninger over terræn fra sø 1 til sø 2. Dette kan dog imødegås ved en mindre terrænregulering mellem de to søer. 2. Den sydlige sø på ca m 2 (bilag 4 Sø nr. 2): a. Har forbindelse med Præstemarksvandløbet, gennem et ind/udløb m. bundkote 27,70 svarende til vandløbsbunden ud for ind/udløbet (en meter under den nordlige sø). b. Ved normal vandføring, dvs. ca. 25 cm vand i vandløbet betyder det at vandspejlskoten i søen er i kote 27,95. c. Vandspejlet kommer til ligge under det omgivende terræn ved normal vandføring. d. Ca. Halvdelen af søens areal graves så vanddybden bliver ca. 120 cm ved normal vandstand. Dybden er med til at hindre tilgroning m tagrør og sikre at fisk mv. kan overleve længere tids islægning. e. Uden for det dybeste område vil dybden variere fra 0-70 cm.

9 f. Alle brinker mv. anlægges så de passer så naturligt som muligt ind i landskabet (tilpasses på stedet i forbindelse m. etablering). g. Det store dræn som kommer fra vest langs det levende hegn trækkes op, så det får udløb direkte i søen. h. Søen vil have en stor bufferkapacitet i forbindelse med fx skybrud (eks. 50 cm stigning = 2500 m3 buffer/vandparkering) små paddesøer omkring 300 m 2 : a. Etableres som afløbs fri lavning, dvs. ingen forbindelse til øvrige søer eller vandløb, for at undgå indvandring af fisk som bl.a. æder haletusser. b. Hver paddesø bliver omkring 300 m 2, og 1 meter dyb på det dybeste og med fladt skrånende brinker, anlæg min. 1:5. 4. Placering af opgravet jord a. Der bliver betydelige mængder overskudsjord i forbindelse med etableringen af ovenstående søer/vådområder. b. Den overskydende jord jævnes ud op over de dyrkede arealer nord for projektområdet. c. Placeringen af overskudsjorden skal medvirke til bedre dyrkningssikkerheden på landbrugsjorden. d. Det tilstræbes efter høst at grave søge huller i projekt området for at afklare hvilke jordtyper og mænger hhv. råjord og muldjord, som skal behandles i forbindelse med etablering af området. e. Metode og fordelingen af jorden afgøres ud fra mængden af de forskellige jordtyper. f. Det tilstræbes i forbindelse med jordreguleringen at bevare det nuværende terræns udtryk. 5. Hegn mht. efterfølgende afgræsning: a. Det vil være ønskeligt at få etableret hegning og lavet græsningsaftale for efterfølgende naturpleje af de lave og sønære arealer.

10 Forventet resultat Det forventes, at tiltagene vil højne områdets rekreative værdi og give store forbedringer til og levevilkår for områdets flora, fisk og øvrige fauna, forbedringer som påvirker langt ud over projektområdet. Yderligere detaljer se formål side 1. Vedligeholdelse Vordingborg Kommune forestår vedligeholdelsen af de private strækninger på Kildebækken, inklusiv tømning af sandfang i de første 5 år efter reguleringen. Lodsejere bortskaffer oprenset sandmateriale. Hvis, det efter de første 5 år, viser sig nødvendigt med fortsættelse af vedligeholdelsen af de private vandløb. Vil Vordingborg Kommune udarbejde vedligeholdelsesbestemmelser, som lodsejerne herefter skal følge. Vedligeholdelse af området ved gadekæret vil efter projektet afholdes af borgerne i Røstofte, der arbejder på at etablere et bylaug/ålaug. Projektperiode Projektet forventes udført i 2014 Ansøger Natursekretariatet Vordingborg kommune, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg. Tlf Andet Projektet kræver, at Vordingborg Kommune giver en 3 dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, til ændring af forholdene i vandløbet, og ved ændring af en 3 beskyttet sø. Kildebækken udleder via Mern Å til Bøgestrømmen, som er udpeget som Natura 2000 område 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Hvilket indebære EF-habitatområdet nr. 147, EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 89 og Ramsarområde nr. 22, hvorfor der skal udarbejdes en screening af konsekvensen i forhold til de områder. Endvidere kræver projektet en VVM Screening af projektet. Projektet skal vurderes i forhold til landzoneloven. I forbindelse med jordflytningen kræves som minimum en afmeldelse af jordflytningen.

11 Følgende bilag er vedlagt Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Nuværende forløb Bilag 3 Nye forløb Bilag 4 Gadekær Bilag 5 Søområde Bilag 6 Oversigtsstabel over eksisterende forhold

12 Bilag 1 Oversigtskort

13 Bilag 2 Nuværende forløb

14 Bilag 3 Nye forløb Bilag 4

15 Gadekær

16 Bilag 5 Søområde

17 Bilag 6 Oversigtsstabel over eksisterende forhold Fra station Til Station Bundkote Indløbskote UdløbsKote Terrænkote Bemærkninger Rørlagt vandløb ,57 41 Udløb Åbent vandløb ,16 Rørlagt vandløb ,74 I brønd ,02 Vej ,39 Udløb ,11 32,95 Overkørsel ,68 Nedstrøms træer ,95 45 grader sving ,83 Sammenløb ,17 45 grader sving ,71 Bund ,17 Bund ,69 Udløb mod Øster Egesborg

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften 1 Indhold Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften... 1 Indledning... 3 Udførelsen... 4 Bilag 1... 13 Detailprojekt for genåbning af rørlagt strækning

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Hjørring Kommune Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Ref. 698. Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet og gydemuligheder i Vangen Bæk, ved udlægning af sten og grus på stræk og Ref.

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Godkendelse af reguleringsprojekt i Øvre del af Risby Å og 3 tilløb til Risby Å.

Godkendelse af reguleringsprojekt i Øvre del af Risby Å og 3 tilløb til Risby Å. Godkendelse af reguleringsprojekt i Risby Å. Sagsbehandlere: Linda Adelfest og Jimmi Spur Olsen. Sags nr. 2009-6816 Godkendelse af reguleringsprojekt i Øvre del af Risby Å og 3 tilløb til Risby Å. Vandløb:

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træers betydning for de åbne vandløb

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træers betydning for de åbne vandløb Teknik og Miljø 2008 Vandløb Træers betydning for de åbne vandløb Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk. Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk. AAL - 632 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Dalsmølle Bæk, der er en del af Uggerby Å systemet, ved fjernelse af rørlægning reference (AAL-632)

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer

Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer Hvad er vandløb? Vandløbsloven omfatter vandløb, åer, bække, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer.

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer. Team Natur & Landbrug 02-09-2010 Sags id.: 10/4469 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Godkendelse af reguleringssag i Ullerup Bæk Fredericia Kommune godkender hermed regulering af Ullerup Bæk med henblik

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter: Lars Sandberg, Biolog. Foto og tegninger: Lars Sandberg

Læs mere

Tilladelse til åbning af rørlagt vandløb og etablering af mindre sø

Tilladelse til åbning af rørlagt vandløb og etablering af mindre sø 09-09-2013 Morten Storm Pedersen Sagsnr.: 13/13285 Engdraget 4 Sagsbehandler: 8420 Knebel Bjarne Laursen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Tilladelse til åbning af rørlagt vandløb og etablering

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Svendborg Kommune, Screening for vandløb der kan nedklassificeres. vandløb. Rekvirent. Rådgiver

Svendborg Kommune, Screening for vandløb der kan nedklassificeres. vandløb. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Svendborg Kommune Miljø og Natur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Claes Levin Pedersen Telefon 62 23 34 22 E-mail claes.pedersen@svendborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

Tilladelse til regulering efter vandløbsloven- forlægning af Maglemoserenden ved Løkkeby sommerhusområde på en strækning af ca. 100 m.

Tilladelse til regulering efter vandløbsloven- forlægning af Maglemoserenden ved Løkkeby sommerhusområde på en strækning af ca. 100 m. Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Tlf. 63 51 60 42 direkte Fax 63 51 60 01 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 12-12-2013

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk AAL 251. Statens kommentarer: Lille styrt, 15 cm, bør fjernes. Strækningen har en længde på ca. 15 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

Vandløb og søer Information om ændringer i vandløb Fortidens metoder fysiske forringelser

Vandløb og søer Information om ændringer i vandløb Fortidens metoder fysiske forringelser Vandløb og søer Information om ændringer i vandløb Fortidens metoder fysiske forringelser Hvad er vandløb? Vandløbsloven omfatter alle vandløb, åer, bække, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, samt

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt med mail til: ma@silkeborg.dk 19. juni 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015 Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej 26 9520 Skørping 10. juli 2015 Jordbro Å - Endelig tilladelse efter vandløbsloven for etablering af vådområde Jordbro Å. Naturstyrelsen har den

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Fjernelse af tre spærringer i det offentlige vandløb H35 for at forbedre dyrelivets vandring i vandløbet. 1. Offentliggørelse Kommunen agter at

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven 37 til restaureringsprojekt af vandløbstrækning Langemade

Tilladelse efter vandløbsloven 37 til restaureringsprojekt af vandløbstrækning Langemade ÆRØ KOMMUNE Teknisk Afdeling Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. nr. 6352 5000 Cvr. nr. 28 85 60 75 scf@aeroekommune.dk post@aeroekommune.dk Sagsbeh.: SCF 22. juli 2015 Tilladelse efter vandløbsloven 37 til

Læs mere

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet.

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet. Bredebro Andelsvandværk v/ Karsten Høj Woller Søndervang 3 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-6-17 KS:KK 9. juni 2017 Tilladelse til at etablere

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Forslag til genslyngning af Gryde Å og Kærgård Bæk syd for Sognstrupvej.

Forslag til genslyngning af Gryde Å og Kærgård Bæk syd for Sognstrupvej. Side 1/9 Holstebro Kommune Natur og Miljø Kirkestræde 11 7500 Holstebro Dato: 16-02-2016 Sagsnr.: 06.02.10-P19-1-15 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere