Ånneite Jørgensen og' Flemming.Jensen Ivarsvej Odense V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ånneite Jørgensen og' Flemming.Jensen Ivarsvej Odense V"

Transkript

1 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.: matr. nr. 8.ao, Røjle by, Strib-Røjleskov sa. Gade:od.hUS.nr.:=,Chr: `Dannings Vej 74 Stempel: 3.288,00 Afgift: 1.200,00 Købesummen ønskes ikke offentliggjort akt.nr., Anmelder:. Advodan Larsen & Brodersen Algade Middelfart Tlf ENDELIGT SKØDE Underskrevne Middelfart Kommune, Østergade 11, 5500 Middlefart sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne Ånneite Jørgensen og' Flemming.Jensen Ivarsvej Odense V - i lige sameje - ejendommen matr.nr. 8 eø, Røjle by, Strib-Røjleskov af areal 1000 m2, beliggende Chr. Dannings Vej 74, 5500 Middelfart. For handelen er aftalt følgende nærmere VILKÅR; DSS Y14 Bulk Sort / Hvid

2 1- Ejendommen:' PP Ejendommen, der er ubebygget, overdrages således som den er og forefindes o som beset af køber, med alt parcellens rette tilliggende og tilhørende. Parcellen overdrages uden ansvar for sælger, herunder for så vidt angår jord bundsfo rholdene. Da ejendommen er nylig udstykket og således endnu ikke særskilt vurderet, erklærer p arterne på tro og love at værdien af det solgte ikke overstiger købesummen. Køber har ret til indenfor en periode af 2 måneder fra datoen for underskrivelsen af næ r- værende købsaftale, at lade jordbundsundersøgelse foretage for egen regning. Såfre t det inden for fristens udløb dokumenteres, at der ved bebyggelse skal ekstrafundere og/eller piloteres, kan køber træde tilbage fra handelen stadig inden fristens udløb. Servitutter: Køber respekterer den i 1989 på parcellen tinglyste servitut angående lokalplan nr Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen. Endvidere respekterer køber de servitutter, herunder evt. oversigtsservitutter m.v., som måtte blive pålagt parcellen i forbindelse, med dennes bebyggelse. I tilfælde af at køberen eller evt. efterfølgende ejere af parcellen skulle ønske at sælge parcellen, er ejeren pligtig til først at tilbyde parcellen til Middelfart kommune for den pris, som han selv har givet, med tillæg af dokumenterede forbedringer, hvorimod skatter og renter ikke refunderes.

3 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Denne indskrænkning i køberens og evt. efterfølgende ejeres dispositionsret over parcellen er gældende, indtil Middelfart Kommune har kvitteret nærværende klausul ved en be-,. byggelse af parcellen, sdm.er dkendt g af m - Bebyggelse af grunden skal være påbegyndt inden 2 år fra overtagelsesdagen, og byggeriet skal være færdigmeldt senest 2 1/2 år fra overtagelsesdagen. Såfremt disse betingelser ikke opfyldes rettidigt, kan kommunen annullere handelen, og forlange genovertagelse af grunden uden udgifter. Udover ovennævnte skatter og forrentning af købesummen, der afholdes af køberen indtil datoen for kommunens genovertagelse af grunden, godskrives kommunen 1% af købesummen. Med hensyn til disse bestemmelser vil nærværende tillige være at tinglyse som servitutstiftende, idet påtaleretten tilkommer Middelfart kommune, og idet der med hensyn til hæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Overtagelsesdag: 3. Overtagelsen finder sted den 1. januar 2000, og fra hvilken dato parcellen henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. k 31 Refusion/skæringsdag: Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Køber er bundet af kommunens udregning af ejendomsskatter.

4 5. Købesum;' ~Købesummen andrager, kr ,00 skriver kroner tohundredesyvtifiretusinde 00/100, der betales kontant pr. overtagelsesdagen. Såfremt købesummen ikke indbetales rettidigt, vil der blive tilskrevet renter med Nationalbankens diskonto + 5%. Købesummen inkluderer anlæg af offentlige veje, stianlæg og gadebelysning samt tilslutningsafgifter til el, vand og kloak. Færdiggørelse af vej, stianlæg og gadebelysning foretages, når kommunen vurderer, at der er sket tilstrækkelig udbygning af området. Køberen må affinde sig med ulemper, der følger heraf. Vand- & kloakledninger føres til skel, og elforsynind føres frem til kabelskab. 6. Antenneforening: Parcellen er forsynet med tilslutning til fællesantenneanlæg, der er ejet af Strib Grundejerog antenneforening. Grundejerne er pligtige til at være medlem af denne forening, hvis de gør brug af anlægget. Stikledning er ført frem til skel og bekostet af Middelfart kommune. Indmeldelsesgebyr og kontingent til antenneforening samt installationer på parcellen sker for købers egen regning.

5 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) 7. Særlige aftaler: Opvarmning skal ske med naturgas, og samtlige,udgifter til Naturgas Fyn i forbindelse med tilslutningen betales af køber. ' Kloakledningernes dybde tillader i almindelighed ikke, at der etableres kælder med direkte afløb til kloaksystemet. Hvis der etableres kælder, der skal afvandes ved hjælp af en pumpeinstallation, er de hermed forbundne udgifter, herunder etablering, drift og vedligeholdelse kommunen uvedkommende. Skråningsareal skal modtages på grunden. Evt. skader, der i forbindelse med bebyggelsen af grunden er forvoldt på fortovs- og vejanlæg samt andre offentlige anlæg, repareres af kommunen. Køber er pligtig at refundere Kommunen den udgift, der er afholdt til nævnte reparation. Fortrydelsesret: 8. Handelen er omfattet af reglerne om fortrydelsesret iht. Lov om Forbrugerbeskyttelse ved Erhvervelse af Fast Ejendom m.v., og køber har ikke gjort fortrydelsesretten gældende. 9. Omkostninger: Omkostningerne i forbindelse med oprettelse, stempling og tinglysning af skøde, herunder honorar til Advokatfirmaet Larsen & Brodersen, Algade 24, 5500 Middelfart betales alene af sælger. Køber betaler omkostninger til eventuel egen advokat. Sælger betaler samtlige udgifter i forbindelse med udstykningen.

6 -o0o- Middelfart, den /12_1-999 Som køber: i l.4 MiddeffartAen41999 Som sælger: For Middelfart Kommune: )4901,q1 Steen Dahlst øm / Ole Larsen Borgmester Teknisk direktør lenclbrugsrniniateriets approb,ation af I ;1999ot 4- ilt. nr. 126/14 / emint faren! /.00, m 2, h raf vnj r: m2, der ikke ef's:y.,..-rs!;la 41.22ør ikke en landbrtms«. elm.l,..)rn eller nog,-in d r:1 a en og er ikke i matriklen > no,-,a-ot som en del of en samlet faet ejendom. MIDDELFART KOMMUNES EJENDOMpSKATTEKONTOR, dtzhn2.1, gec

7 o. co E *** * *** * * * * * *** * * Retten i Middelfart * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 8 EØ, Røjle By, Strib-Røjleskov Ejendomsejer: Annette Jørgensen m.fl. Lyst første gang den: under nr. 609 Senest ændret den : under nr. 609 Skødet er endeligt Retten i Middelfart den Side: 7 Akt.nr.: Y 14 Asta Fonnesbæk i oass.

8 4 E LOK-M = Afgift: kr / Ejerlav!tøjle By, Strib-Røjleskov Matr.nr. 8 eø Gade og husnr. Chr Dannings Vej Middelfart Anmelder Navn: Adresse: Tlf.nr.: Akt: skab nr., (udfyldes af tinglysningskontoret) Nykr NYKREDIT REALKREDIT A/S Havneparken Vejle Tlf TINGLYSNING Pålydende nyt lån - Restgæld, indfriede lån - Omkostninger, indfriede lån - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån Afgiftspligtigt beløb kr. kr. kr. kr. kr GENF'ART TA y00 K Ved beregningen er anvendt nominel værdi. Pantebrev Obligationslån med variabel rente, refinansiering, renteloft og særlige indfrielsesvilkår Afdragsfrihed efter realkreditlovens 4, stk. 2. Debitors navn og bopæl Flemming Jørgensen Chr Dannings Vej Middelfart Annette Jørgensen Chr Dannings Vej Middelfart Kreditor Nykredit Realkredit A/S, CVR.nr.: København Lånets størrelse Årlig rente kr Variabel Serie Løbetid 47D 30 år Rente- og betalingsvilkår Lånets rente er variabel og pt. fastsat til 3,7020% p.a. Som følge af kvartårlig renteberegning, svarer det til en årlig nominel rente på pt. 3,7537%. Renten ændres endvidere ved refinansiering af lånets restgæld. Lånet afvikles som nedenfor anført: 0 0 O O O O ø O N O co Fra termin nr. 0 til termin nr. 39 er lånet afdragsfrit Lånet tilbagebetales herefter som annuitetslån. For lånet gælder et renteloft, idet lånets rente ikke kan overstige 5,0000% p.a. frem til tidspunktet for lånets 1. refinansiering. Den nærmere fastsættelse af lånets rente og renteloft fremgår af afsnittet Betalinger på lånet i pantebrevets særlige bestemmelser. Bidrag 0,1389% kvartårligt beregnet af lånets restgæld. Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a. 1

9 LOK-M P Betalingstidspunkter Terminsydelserne på lånet forfalder hver den 11. marts for terminsperioden 1. januar marts 11. juni for terminsperioden 1. april juni 11. september for terminsperioden 1. juli september 11. december for terminsperioden 1. oktober december Ved ændring af refinansieringstidspunktet kan forfaldstidspunkterne ændres. Opsigelse Der henvises til afsnittene "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B. Den pantsatte ejendom Matr.nr. Areal m2 8 eø Røjle By, Strib-Røjleskov Oprykkende panteret efter Ingen. Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig) De før tinglyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer dette pantebrev. Særlige bestemmelser for nominallån Vilkår for lånet For lånet gælder Nykredits til enhver tid gældende vedtægter, lånevilkår samt almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Debitor har sammen med lånetilbuddet modtaget et eksemplar af de på tilbudstidspunktet gældende almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Debitors hæftelse Debitor hæfter over for Nykredit såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Betalinger på lånet Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Der kan dog inden for lånets løbetid i overensstemmelse med 4, stk. 2 i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. etableres afdragsfrihed i en eller flere perioder, der tilsammen ikke kan overstige 10 år. Afdragsfriheden kan etableres ved lånets udbetaling, ved en refinansiering eller ved en terminsperiodes påbegyndelse. I de perioder, hvor der ikke er afdragsfrihed, tilbagebetales lånet som annuitetslån. Restgælden, der forfalder ved lånets udløb, kan højst udgøre summen af de ikke betalte afdrag i de afdragsfrie perioder. 411, 9 Debitor er, indtil lånet er`fuldstændigt afviklet, forpligtet til at forrente og afdrage lånet samt betale bidrag ved kontant at indbetale ydelserne i overensstemmelse med vilkårene for lånet. Lånets rente reguleres halvårligt. Rentereguleringen sker med udgangspunkt i Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders Cibor rentesats (Copenhagen InterBank Offered Rate). Lånets rente beregnes på følgende måde: Der beregnes et simpelt gennemsnit af Cibor rentesatsen i de sidste 5 bankdage frem til og med 4. sidste bankdag i henholdsvis juni og december. Cibor rentegennemsnittet tillægges 0,3500 pct. point og multipliceres derefter med 365/360 som følge af forskelle i rentekonventioner. Den således beregnede rentesats vil være lånets rente for de efterfølgende 6 måneder med virkning fra 1. juli og 1. januar. Om beregning af rentesatsen ved refinansiering henvises dog til afsnittet Refinansiering. Beregning af lånets rente foretages af Nykredit med bindende virkning for låntager. Nykredit kan i forbindelse med udbetaling af lånet fastsætte lånets rente (svarende til obligationsrenten) frem til 9 første renteregulering. 9 Hvis Nationalbanken ophører med at notere den anførte Cibor rentesats, eller Nykredit vurderer, at Cibor rentesatsen ikke længere afspejler det danske pengemarked, kan Nykredit beregne lånets rente med 2

10 LOK-M E udgangspunkt i en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Lånet ydes med renteloft, hvorved lånets rente ikke kan overstige 5,0000% p.a. frem til tidspunktet for lånets 1. refinansiering. Renteloftet betyder, at lånets rente ikb frem til førstkommende refinansiering kan overstige renteloftet. Såfremt lånets rente i en periode har "ramt" renteloftet, er lånets rente ikke permanent fastlåst til renteloftet. Ved senere rentefald, vil lånets rente, når den kommer under renteloftet, således falde og igen blive til en variabel rente. Længden af lånets første terminsperiode fastsættes ved lånets udbetaling og bliver oplyst i forbindelse med udbetalingen. Lånets første terminsydelse betales som en forholdsmæssig ydelse regnet fra udbetalingsdagen frem til afslutningen af terminsperioden. I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling af lånet. Såfremt lånet udbetales ved VP-overførsel af obligationer, skal der endvidere betales vedhængende kuponrente, som kan opkræves i forbindelse med udbetalingen. En terminsydelse skal betales kontant senest sidste rettidige betalingsdag. Sidste rettidige betalingsdag er fastsat til den sidste bankdag i forfaldsmåneden. Nykredit kan i øvrigt fastsætte betalingssted og -form for ydelser på lånet, og kan herunder fastsætte, at debitors anvendelse af visse betalingsformer kun kan ske mod betaling af et gebyr til Nykredit. Ved ændring af refinansieringstidspunktet, jf. nedenstående afsnit om Refinansiering, kan Nykredit samtidig bestemme, at forfaldsdagen og sidste rettidige betalingsdag for terminsydelser ændres. Bidrag Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af Nykredit. Bidragets størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet. Nykredit kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid forhøje eller nedsætte størrelsen af bidraget og/eller ændre beregningsprincipperne for bidraget. Nykredit kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller beregningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer i bidraget og/eller beregningsprincipperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil. Morarenter og gebyrer m.v. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter. Tilsvarende gælder, hvis indfrielsesbeløb ikke betales rettidigt. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes p.t. med 1,40% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Nykredit fastsætter beregningsprincippet og morarentesatsen, der begge kan ændres af Nykredit uden varsel. Nykredit kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for udsendelse af erindrings- og misligholdelsesbreve o.lign. samt for andre serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet. Nykredit kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen af fastsatte gebyrer samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. Nykredit kan i øvrigt bestemme, at der ved en eventuel refinansiering skal betales kurtage, kursskæring el.lign. samt gebyr. Debitor skal underrettes herom mindst 1 måned før et refinansieringstidspunkt. Refinansiering Lånets restgæld refinansieres første gang den 31. december 2016 og herefter hvert 10. år. Lånet refinansieres som et lån med variabel rente frem til næste refinansiering, jf. afsnittet om Betalinger på lånet. Tillæg til Cibor rentesatsen og/eller renteloftet ændres i forbindelse med refinansieringen. Nykredit fastsætter, hvilke obligationer en refinansiering skal ske på basis af og fastsætter i øvrigt vilkårene for refinansieringen. Nykredit kan blandt andet fastsætte, at refinansiering sker ved salg af obligationer til en kurs der er lig med eller overstiger kurs pari, og at tillæggets størrelse og/eller renteloft fastsættes under hensyntagen hertil. I så fald beregnes lånets rentesats på grundlag heraf frem til den førstkommende regulering af rentesatsen. Herefter beregnes rentesatsen frem til næste refinansiering ud fra Cibor renten med tillæg, jf. ovenstående afsnit om Betalinger på lånet. Foi-udsat Nykredits accept kan der i forbindelse med en refinansiering etableres/ophæves afdragsfrihed, ændres 3

11 LOK-M rentefastsættelsesmetode og/eller renteindeks, ændres løbetid på de bagvedliggende obligationer, ligesom der kan ske tilvalg/fravalg af renteloft. Nykredit fastsætter, hvilke ændringer der kan indgås aftale om, og ændringer kan kun ske, hvis debitor underskriver et dokument med angivelse af de ændrede vilkår. En sådan aftale er endvidere betinget af, at aftalen indgås inden de af Nykredit fastsatte frister herfor. Nykredit kan - med minimum 2 måneders varsel til en 31. december - bestemme, at refinansieringstidspunktet, som for tiden er 31. december, ændres til en andendato. Ændring af refinansieringstidspunktet kan ske således, at den førstkommende renteperiode enten bliver kortere eller længere. Herefter vil lånet blive refinansieret med samme interval som anført på pantebrevets forside. Nykredit kan dog senere på ny - med samme varsel - træffe bestemmelse om ændring af refinansieringstidspunktet. Indfrielse Ekstraordinær indfrielse kan ske ved indlevering af obligationer svarende til lånets obligationsrestgæld. Obligationerne, der ikke må være udtrukket eller opsagte, skal være i samme fondskode, som de obligationer, der ligger bag lånet. Herudover kan indfrielse ske ved kontant betaling til Nykredit af det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af lånets obligationer til kurs 105. Det nominelle obligationsbeløb beregnes som lånets obligationsrestgæld på indfrielsestidspunktet. Beløbet beregnes af Nykredit med bindende virkning for låntager. Ved fuld ekstraordinær indfrielse betales der delydelse til indfrielsesdagen. Delvis ekstraordinær indfrielse kan kun ske til en termin, hvor der betales ordinær terminsydelse. Beregning af indfrielsesbeløb og delydelse foretages af Nykredit mod et gebyr. Ekstraordinær indfrielse kan kun ske mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved indfrielse med obligationer skal obligationerne være overført til og registreret på Nykredits depotkonto i Værdipapircentralen senest på indfrielsesdagen, som for Indfrielse pr. en termin er sidste rettidige betalingsdag i terminsmåneden. Obligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte. Ved kontantindfrielse til kurs 105 skal lånet opsiges med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.'. Der kan ikke ske ekstraordinær indfrielse af lånet i en december måned, hvor der enten sker refinansiering, eller hvor obligationerne bag lånet udløber førstkommende 1. januar. Nykredit kan ændre denne frist. Låntager kan dog indfri refinansieringsbeløb på det aftalte refinansieringstidspunkt, for tiden 31. december, og indfrielsen kan i såfald ske ved kontant betaling af det beløb, der kræves til indløsning af obligationsbeløbet til pari. Denne adgang til indfrielse er betinget af, at låntager senest 30. november i indfrielsesåret skriftligt har opsagt lånet helt eller delvist til indfrielse. Ved en ændring af refinansieringstidspunktet, jf. ovenstående afsnit om Refinansiering, ændres tidspunkterne for indfrielse tilsvarende. Ved indfrielse med kontantbeløb skal indfrielsesbeløbet være Nykredit i hænde på det tidspunkt, der fastsættes af Nykredit, og som senest er sidste rettidige betalingsdag i terminsmåneden. Nykredit kan ved kontantindfrielse stille krav om, at der stilles en efter Nykredits skøn betryggende sikkerhed for kontantbeløbets betaling. Ved fuldstændig ekstraordinær indfrielse skal der betales en forholdsmæssig ydelse beregnet fra første dag i den terminsperiode, hvori indfrielsen sker, frem til indfrielsesdagen. Delvis ekstraordinær indfrielse kan alene ske til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober, og der betales derfor ikke en forholdsmæssig ydelse. Ekstraordinær indfrielse kan kun ske mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved indfrielse er debitor forpligtet til samtidigt at betale øvrige skyldige beløb til Nykredit, herunder gebyrer og morarenter. 5^. Nykredit foretager en beregning af indfrielsesbeløbet. Beregningen foretages mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. o Ved delvis ekstraordinær indfrielse reguleres lånets rente- og ydelsesvilkår. Nykredit bestemmer, om ekstraordinære afdrag på kontantlån afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller alene på-restgælden. O 4

12 c. rn iv g LOK-M Forfald og opsigelse Lånet forfalder, helt eller delvist til øjeblikkelig indfrielse uden varsel, hvis: ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse; der ville have medført en anden låntype, lavere lånegrænse, lavere værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anvendelse. Ved forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt, hvor lånet overgik til endeligt lån, lånet er et forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v., ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, og ejendommen inden lånets udløb overgår til en anden ejendomskategori. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anden anvendelse. Nykredit kan uden varsel opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse, hvis: - ejendommen uden Nykredits forudgående samtykke udlejes for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelserne på dette og foranstående lån, - der sker helt eller delvist ejerskifte af den pantsatte ejendom. Særlig opsigelsesgrund Hvis lånsøger fortier eller afgiver urigtige oplysninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og disse oplysninger har indflydelse på låneudmålingen eller værdiansættelsen, betragtes dette som en svigtende forudsætning for Nykredit, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller opsige lånet til hel eller delvis indfrielse. Fuldmagt Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet Nykredit bemyndigelse til for debitors regning ved refinansiering at forsyne pantebrevet med påtegning om lånets vilkår, herunder hovedstol, rentevilkår og låntype og lade denne tinglyse. Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet Nykredit bemyndigelse til at indhente,oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), sålænge Nykredit har pant i ejendommen. Force majeure Nykredit er erstatningsansvarlig, hvis Nykredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for `sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nykredit ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes - nedbrud i/manglende adgang til it-systemer, eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset orrr det er Nykredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, - svigt i Nykredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet imod eller iværksat af Nykredit selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også når konflikten kun rammer dele af Nykredit, - andre omstændigheder, som er uden for Nykredits kontrol. 0 0 Nykredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis " - Nykredit burde have forudset det forhold, som er årsag for tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - lovgivningen under alle omstændigheder gør Nykredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 9 O O 5

13 LOK-M Medvirken til retablering af lån ved låneomlægning Hvis omlægningen af lån i ejendommen ikke gennemføres som forudsat, kan Nykredit - uanset årsagen hertil - uden varsel kræve lånet/lånene retableret i ejendommen i en panteretsstilling inden for rammerne for det/de indfriede lån. Debitor er i så fald forpligtet til at medvirke til at tilpasse lånet/lånene med hensyn til hovedstol, reguleret restgæld, afdragsprofil og løbetid. Debitor giver Nykredit bemyndigelse til at underskrive de til retablering af prioritetsstilling m.v. nødvendige dokumenter, påtegninger m.v. Kreditoplysninger Debitor bekræfter ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler. Gældsovertagelse ved ejerskifte Nykredit kan efter ansøgning bevilge gældsovertagelse af lånet til en ny ejer af den pantsatte ejendom, men Nykredit forbeholder sig ubegrænset ret til at afslå bevilling af gældsovertagelse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Som debitorer 41) is/ t; ~den '3142) 20 Q Flemming Jørgensen Annette Jørgensen Til vitterlighed om underskriftens(-ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn Navn Stilling Adresse Postnr./By Køhl Larsen Centerchef Steilbiergvqj Kolding Stilling Adresse Postnr./By Vibeke 0ldenoorg LS5t Boligkonsulent Virkevej 3d k, 5464 Brenderup Underskrift Underskrift 6

14 Side: 6 Retten i Middelfart Tinglysningsafdelingen Akt.nr.: Y 14 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 EØ, Røjle By, Strib-Røjleskov Ejendomsejer: Annette Jørgensen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Middelfart den Eva Lorentzen, ktfm.

15 Stempel- og retsafgift kr. 3. c."/"1; 5, O C) Ejerlav: Røjle by, Strib-Røjleskov Matr. nr: 8 ao Gade og husnr.: Chr. Dannings Vej 74 i Anmelder: Amtssp Otterup Bredga 5450 Tlf.nr. 6 assen Fyn NS 18 Side 1 Akt: Skab nr. (udfyldes-af tinglysningskontoret) Advokatfirmaet P LARSEN ca BRODERSEN TORVET, 5500 MIDDELFART TLF Ejerpantebrev (fast ejendom) Debitor(er)s navn(e) og bopæl(e) Flemming Jensen og Annette Jørgensen Ivarsvej 28 st. Bolbro 5200 Odense V giver herved Kreditor Gældens størrelse kr. Rente- og betalingsvilkår Opsigelse mig/os selv eller den, til hvem nærværende ejerpantebrev måtte blive overdraget, panteret i nedennævnte ejendom uden personlig hæftelse. Kr ,00 skriver kr. Ethundredefemogfirstusinde 00/100. Gælden er rente- og afdragsfri. Med 14 dages varsel kan såvel kreditor som debitor opsige gælden. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a. DATA-FORM A/S

16 Side 2 Den pantsatte ejendom Oprykkende panteret efter Respekterede servitutter m.v. Særlige bestemmelser Dato Matr.nr. 8 ao Røjle by, Strib-Røjleskov Ingeni Pantebrevet respekterer de før den tinglyste servitutter og andre byrder med og uden pant. Meddelelser ifølge retsplejelovens 563 og 564 og andre meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor bedes sendt til: Amtssparekassen Fyn NS, Otterup, Bredgade 18, 5450 Otterup, der iøvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. I tilfælde af, at den pantsatte ejendom eller væsentlige dele heraf skifter ejer, kan kreditor uanset foranstående opsigelsesbestemmelser forlange kapitalen indfriet straks. Den i pantebrevet sædvanemæssige tekst - Justitsministeriets pantebrevsformular A pkt indeholdte tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette pantebrev. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A, se sidste side. Underskrifter 111^ Fle m ng Jensen For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Anne en For så vidt debitor er Vift, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen medejer, underskrives som debitor og pantsætter. Vitterligheds- Til vitterlighed påtegning Navn: Stilling: Bopæl: ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed: H BROE Navn: Søndermarken 46 Stilling: 6910 Odenco NV Bopæl:

17 *** * *** * * * * * *** * * Retten i Middelfart *, *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 4 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 AO m.fl., Røjle By, Strib-Røjleskov Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den pga manglende tinglyst adkomst. Retten i Middelfart den Asta Fonnesbæk, oass.

18 4t-

19 Anmelder: Advokatfirmaet LARSEN & BRODERBEN TORVET, 5500 MIDDELFART TLF Allonge Nærværende ejerpantebrev stort kr ,00, udstedt af Flemming Jensen og Annette Jørgensen den skal fremtidigt rettelig have pant i matr. nr.: 8 eø Røjle' By, Strib-Røjleskov Odense, dekt( /o\ 2000 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed: salgsassistent ø// sche _ DATA-FORM NS

20 ,,4

21 Side: 6 Retten i Middelfart Tinglysningsafdelingen Akt.nr.: Y 14 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 EØ, Røjle, By, Strib-Røjleskov Ejendomsejer: Annette Jørgensen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : 'under nr Anm: Dok om bebyggelse mv lyst Retten i Middelfart den 09.03',2000 Hanne Hansen, ktfm.

22 .. rlav: tr.nr.: Røjle By, Strib-Røjleskov 8 EØ de og husnr.: Chr. Danningsvej Middelfart Afgift kr Akt: skab nr. y_t«.< Afgift kr j (udfyldes af tinglysningskontoret) kr Anmelder: Alm. Brand Bank NS Midtermolen København Ø Tlf / Allonge til ejerpantebrev udstedt af D abitors Flemming Jørgensen & Annette Jørgensen n wn og bopæl: Chr. Danningsvej 74 Strib 5500 Middelfart GENPART TA 3.200,00 K Nærværende ejerpantebrev, oprindeligt kr ,00 forhøjes herved med - kr_ ,00 til kr ,00 skriver kroner trehundredetusinde 00/100. Ved tvangsauktion over den pantsatte ejendom, ændres rente- og betalingsvilkår således, at ejerpantebrevet forrentes fra tvangsauktionstidspunktet til betaling finder sted. Renten udgør 9% pr. år over Nationalbankens diskonto på tvangsauktionstidspunktet. Nærværende ejerpantebrev respekterer fremover alene: Kreditor Oprindeligt % p.a. Lånetype BRFKredit DKK KtI m/rtl, mulighed for afdragsfrihed Respekterede sevitutter m.v. Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder, henvises til tingbogens udvisende pr

23 #. '5 Særlige bestemmelser Meddelelser i henhold til retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til Alm. Brand Bank AIS, Midtermolen 7, 2100 København Ø, der iøvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette ejerpantebrev, herunder kvitterings-, moderations- og relaksationspåtegninger. Pantebrevets øvrige bestemmelser forbliver uændret gældende. Pantebrevet består herefter af 12 sider. Dato:.ob.out Underskrives pantebrevet alene al 1 debitor, og der ikke er samtykke til pantsætningen af en eventuel ægtefælle, erklærer undertegnede at være ugift, e at ejendommen ikke er omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger 18 Underskrift Vitterligheds- Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens vidner myndighed: Navn Navn Stilling Lene Ailldslund 6/\/ Stilling BankrAdgiver _ Bopæl S et (b u-12.1 Bopæl cnr. Personlig underskrift c1. 6 ny L(2

24 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Middelfart *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 19 Akt.nr.: Y 14 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 EØ, Røjle By, Strib-Røjleskov Ejendomsejer: Annette Jørgensen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Nu lyst for kr. Retten i Middelfart den Asta Fonnesbæk, oass.

25 Y 1'1 Afgift kr Side 12 Tillæg til ejerpantebrev stort kr ,00 med pant i matr. nr. 8 eø, Røjle by, Strib-Røjleskov, udstedt af Flemming Jørgensen og Annette Jørgensen Allonge til ejerpantebrev Nærværende pantebrev respekterer fremtidig alene: , Anmelder: AmtSsparekassen Fyn NS Tarup Rugårdsvej Odense NV Tlf.nr kr ,00 Totalkredit, inkonverterbart obligationsannuitetslån med rentetilpasning. kr ,00 privat pantebrev, 8% samt de indtil respekterede servitutter og andre byrder med eller uden pant. Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser forbliver uændrede gældende. Side 12 af 12 sider. Tarup den 1.,,C)ct.ot Amtssparekassen Tarup Afdeling Rugårdsvej 191 -Odense NV. Tlf THOMAS AREN afdelingschef, HD Egebakken Odense S LISBETH L. JOHANNESSEN assistent Karen Borchenfeldtsvej Aarup Nyborg Tryk Center NS

26 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Middelfart * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 13 Akt.nr.: Y 14 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 EØ, Røjle By, Strib-Røjleskov Ejendomsejer: Annette Jørgensen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Storkunde opkrævning - Dkk Retten i Middelfart den Mette Nygaard Nielsen, elev

27 Side: 9 Allonge til ejerpantebrev stort kr ,00 med pant i matr. nr. 8e0 Røjle By, Strib - Røjleskov, beliggende Chr. Dannings Vej 74, 5500 Middelfart. Tilhørende Flemming Jensen og Annette Jørgensen Tinglysningsafgift: kr ,- J C 4-4- ^^,y2ft-e-zanq,l) Anmelder: Amtssparekassen Fyn Rugårdsvej Odense NV Tlf.: Nærværende ejerpantebrev må fremtidigt af pantehæftelser alene respektere: Kr ,00 Totalltredit Realkreditfond obligationslån 7% kr ,00 privat pantebrev 8% Pantebrevets bestemmelser, herunder bestemmelsen om oprykkende panteret, forbliver uændret gældende. Med hensyn til servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen for så. vidt angår de før den lyste. Pantebrevet består herefter af 9 sider incl. denne. Tarup, den OIVIAS AAEN afdelingschef, HD Egebakken Odense S 5200 Odense V Nyborg Tryk Center NS

28 *** * ***' * * * * * *** * * * Retten i Middelfart * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på. Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 EØ, Røjle By, Strib-Røjleskov Ejendomsejer: Annette Jørgensen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Middelfart den Eva Lorentzen, oass.

29 ,,

30 side 7 Ib; Allonge til ejerpantebrev kr ,- med pant i matr. nr. 8 eø Røjle By, Strib-Røjleskov beliggende Chr. Dannings Vej 74, 5500 Middelfart Tinglysningsafgift kr ,- Anmelder: Amtssparekassen Rugårdsvej Odense M Tlf Nærværende ejerpantebrev må fremtidigt af panthæftelser alene respektere: Kr ,00 Totalkredit Realkreditfond Pantebrevets betemmeiser, herunder bestemmelsen om oprykkende panteret, forbliver uændret gældende. Med henvisning til servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen for så vidt angår de før den lyste. Pantebrevet består herefter af 7 sider incl. denne Odense, den Amtssparekassen Tarup Afdeling Rugårdsvej Odense NV. Tlf KENNETH BROE fuldmægtig Søndermarken Odense NV THOMAS AAEN afdelingichef, HD Egebalp Odense S Nyborg Tv,* Center AIS

31 ç.å

32 o. n. *** * *** * * rn * 0 * *** * * * Retten i Middelfart E 9 *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebre 'v med medd. Dkk =;,Vedrørende matr.nr. 8 EØ, Røjle By, Strib-Røjleskov, ;,:-,Ejendomsejer: Annette Jørgensen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Foranstående retsanmærkning gentages Retten i Middelfart den Eva Lorentzen, oass.

33 k.

34 Side 14!'l )' Afgift kr ,00 i Tillæg til ejerpantebrev stort kr ,00 med pant i 8 ao Røjle By, Strib-Røjleskov, beliggende Chr. Dannings Vej 74, udstedt af Flemming Jørgensen, Annette Jørgensen Anmelder: Fionia Bank A/S Middelfart Algade Middelfart Tlf.nr Allonge til Ejerpantebrev i fast ejendom Nærværende pantebrev respekterer fremtidig alene: Kr ,- BRFkredit, rentetilpasningslån med mulighed for afdragsfrihed samt de indtil tinglyste servitutter og andre byrder. Pantebrevet består herefter af 14 sider. Middelfart, den Påtegningen tiltrædes som debitor og kreditor Ifølge fuldmagt Fionia Bank NS Inge Lise Hummelgaard Margit Roben Jensen ø 267G Reihdar Hansen ApS.. Tlf

35 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Middelfart *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 15 Akt.nr.: Y 14 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 EØ, Røjle By, Strib-Røjleskov Ejendomsejer: Annette Jørgensen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Storkunde opkrævning - Dkk Anm: Pantebrev med rentetilpasning Totalkredit, Dkk Retten i Middelfart den Asta Fonnesbæk, oass.

36 E Afgift kr.: 1.400,- GENPART TA 1.400,00 K Ejerlav: Røjle By, Strib-Røjleskov Anmelder: Nykredit Realkredit A/S Matr. nr. : 8 eø Tinglysningen Havneparken 14A 7100 Vejle Gade og husnr.: Chr. Dannings Vej Tlf.nr danne sinionsen Allonge il ejerpantebrev udstedt af Annette Jørgensen og Flemming Jørgensen stort kr., lyst første gang den og senere. espektpåtegning ejerpantebrevet stort kr. skal fremtidigt respektere og have oprykkende Danteret næstefter: Kreditor Hovedstol Låntype Beskrivelse Rentesats Nykredit kr. Obligationslån Variabel rente, renteloft, refinansiering, afdragsfrihed Meddelelsespåtegning Meddelelser i henhold til rpl. kap. 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til Nykredit Bank A/S, Driftscenter Privat, Kalvebod Brygge 20, 1780 København V, der i øvrigt bemyndiges til på pantekreditors vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. 4 1 Nærværende respekterer de før den tinglyste servitutter og byrder. I øvrigt forbliver ejerpantebrevets bestemmelser uændret gældende. 0 O CO Nærværende ejerpantebrev består herefter af sider. c:n co

37 Sted Debitor og kredit Debitor 79e,,c3væ/2 i/77/272-,2

38 x *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Middelfart *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 EØ, Røjle By, Strib-Røjleskov Ejendomsejer: Annette Jørgensen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Middelfart den Side: 21 Akt.nr.: Y 14 Eva Lorentzen, ktfm.

39 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) EKSTRAKTUDSKRIFT af --,ENDELIGT 'SKØDE Mat.: matr. nr. 8 ae, Røjle by, Strib-Røjleskov Gade og hus.nr.: Chr. Dannings Vej 74 Stempel: 3.288,00 Afgift: 1.200,00 Købesummen ønskes ikke offentliggjort akt.nr., Anmelder: Advodan Larsen & Brodersen Algade Middelfart Tlf ENDELIGT SKØDE Underskrevne Middelfart Kommune, Østergade 11, 5500 Middlefart sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne Annette Jørgensen og Flemming Jensen Ivarsvej 28 '5200 Odense V - i lige sameje - ejendommen matr.nr. 8 cc, Røjle by, Strib-Røjleskov af areal 1000 m2, beliggende Chr. Dannings Vej 74, 5500 Middelfart. 2. Servitutter: Køber respekterer den i 1989 på parcellen tinglyste servitut angående lokalplan nr Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen. Endvidere respekterer køber de servitutter, herunder evt. oversigtsservitutter m.v., som måtte blive pålagt parcellen i forbindelse med dennes bebyggelse. I tilfælde af at køberen eller evt. efterfølgende ejere af parcellen skulle ønske at sælge parcellen, er ejeren pligtig til først at tilbyde parcellen til Middelfart kommune for den pris, som han selv har givet, med tillæg af dokumenterede forbedringer, hvorimod skatter og renter ikke refunderes.

40 Denne indskrænkning i køberens og evt. efterfølgende ejeres dispositionsret over parcellen er gældende, indtil Middelfart Kommune har kvitteret nærværende klausul ved en bebyggelse af parcellen, som er godkendt af kommunen., 1, + Bebyggelse af grunden 'skal være påbegyndt inden 2 år fra overtagelsesdagen, _ og byggeriet. skal være færdigmeldt senest 2% år fra overtagelsesdagen. _.. Såfremt disse betingelser ikke opfyldes rettidigt, kan kommunen annullere handelen, og forlange genovertagelse af grunden uden udgifter. Udover ovennævnte skatter og forrentning af købesummen, der afholdes af køberen indtil datoen for kommunens genovertagelse af grunden, godskrives kommunen 1% af købesummen. Med hensyn til disse bestemmelser vil nærværende tillige være at tinglyse som servitutstiftende, idet påtaleretten tilkommer Middelfart kommune, og idet der med hensyn til hæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. -oøo- Middelfart, den 6/ Som køber:.4nneite Jørgensen Flemming Jensen Middelfart, den 20/ Som sælger: For Middelfart Kommune: SteeriDahlStrøm borgmester Ole Larsen teknisk direktør

41 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Middelfart *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 8 Akt.nr.: Y 14 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 Ejendomsejer: Annette Lyst første gang den: Senest ændret den Lyd servitutstiftende. Retten i Middelfart den EØ, Røjle By, Strib-Røjleskov Jørgensen m.fl under nr under nr. 609 Asta Fonnesbæk, oass.

Nykredit Realkredit AIS Tinglysning Erhverv

Nykredit Realkredit AIS Tinglysning Erhverv Afgift: kr. 216.4 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matr.nr. 19 k Gade og husnr. Anmelder Nørrebrogade 18 Navn: 22 København N Adresse: Tlf.nr.: Akt: skabt nr. L/2.-- (udfyldes af tinglysningskontoret)

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Undertegnede Lone og Henrik Høgh, Hækkevej 1, 3600 Frederikssund, sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede

Undertegnede Lone og Henrik Høgh, Hækkevej 1, 3600 Frederikssund, sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede I I i nm I I I II 111 11 111 88317443 17_A-1_22 A00747954A Akt: Skab nr.1) Akt: Skab nr. (Udfyldes at dommerkontoret) 1%1 (udfyldes af dommerkontoret) Matr. nr. 18-r og 18-ab, Udesundby, Købers Frederikssund

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Matr.nr.: 8 et Anmelder: Beliggende: 5500 Middelfart Torvet 5500 Middelfart KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT.

Matr.nr.: 8 et Anmelder: Beliggende: 5500 Middelfart Torvet 5500 Middelfart KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. CO CO Afgift kr. kt: skab nr. - - /.(udfyldes af tinglysningskontoret) 3.000,00 Akt.: Skab: nr. 5, J.nr.: 09-025394-SP 'Ejerlav:* Røjle by, Strib-Røjleskov Matr.nr.: 8 et Anmelder: Beliggende: Advokatfirmaet

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Inge Christensen Lupinvej Jyllinge. Finn Christensen Smedetoften 18, 4. th København NV

ENDELIGT SKØDE. Inge Christensen Lupinvej Jyllinge. Finn Christensen Smedetoften 18, 4. th København NV c v GENPART 112841 02 0000.0022 13.04.2005 TA 7.000,00 K 1 Matr. nr.: 14 AT Jyllinge By, Jyllinge Beliggende: Lupinvej 44 4040 Jyllinge Anmelder: DirekteAdvokatfirma A/S Gothersgade 9-11, P.. BX 2289 1025

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde il f Sagsnr. 35536000 Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 10 2nn 11.600 Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Matr.nr.: Tlf. 43204720 8 BN Slangerup

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Viltoft - Ellebjerg - StochkelAkt: ARVEUDLÆGSSKØDE

Viltoft - Ellebjerg - StochkelAkt: ARVEUDLÆGSSKØDE a os c ø rn å, E Viltoft - Ellebjerg - StochkelAkt: Advokataktieselskab Møderet for Højesteret CVR-nr. 15 24 76 30 - Telf. 43 96 06 40 - Fax 43 43 29 69 Hovedvejen 99 - DK 2600 Glostrup - postgiro 5 03

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

"III _C_3 A A

III _C_3 A A E B. STEEN ANDERSEN AUKTIONSLEDER ADVOKATERNE PÅ TRIANGLEN ADVOKATAKTIESELSKAB, REG. NR.: 207.363 ELO JENSEN JOHS. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET TRIANGLEN - 4660 STORE-HEDDINGE TLF.: 53 70 29 00 FAX: 53

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

' _D_83 A A

' _D_83 A A 5 3 0 * 28,f`iAJ 1958 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtn nr., ejerlav, sogn: 5 ae Glostrup by

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 20D, 21D, 25D, 22D og 23D 21. september 2005 Nykredit knytter med nedenstående

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Odsherreds Landboforening Ejendomskontoret Bjarkesvej Nykøbing Sj. Tlf , Fax

Odsherreds Landboforening Ejendomskontoret Bjarkesvej Nykøbing Sj. Tlf , Fax 0389987 10 BORUP Afgift: kr. (fi ()00 Ejerlav Anvendt valutakurs: 7 4 b 690 Kvanløse By, Kvanløse m.fl. (se side 2) Matr.nr. 7 a m.fl. (se side 2) Gade og husnr. Ringstedvej 196 Anmelder Navn: Adresse:

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 70D

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. KLOSTERSTRÆDE 4, 3550 SLANGERUP VILKÅR: 1. A A

ENDELIGT SKØDE. KLOSTERSTRÆDE 4, 3550 SLANGERUP VILKÅR: 1. A A Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) r. &0 (E jerlejlighedsnr) Gade og husnr. Anmelder: 9 s-; MATR.NR. 7E, 78 SLANGERUP BY, SLANGERUP. ANMELDER: KTCH. CAND. JUR. SVEND CHR.

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

ADVOKATER. Interessentskab af advokatselskaber ENDELIGT SKØDE

ADVOKATER. Interessentskab af advokatselskaber ENDELIGT SKØDE AUGUST J ADVOKATER ø R GENS AkE N skab nr. j) Interessentskab af advokatselskaber August Jørgensen (H) P. M. de Fine Lassen (H) Hans Reinholdt (L) 2~~gly.ing~ - Y/ J.nr. A 5161 - PL/ul/mh Matr.nr.: 5 ge

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø C 37- Matr.nr. 1 F Kobbelgårde, Dråby GENPART 337661 03 0000.0018 31.01.2007 TA 9.700p00 K ANMELDER: DanBolig Ansv. Indehaver: Palle Andersen Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE Jernbanegade 11 B 3600

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere