Øm%.k. 4 Lolland Forsyning. Årsrapport for Lolland Energi Holding A/S. cvr.nr Lolland Energi Holding A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øm%.k. 4 Lolland Forsyning. Årsrapport for Lolland Energi Holding A/S. cvr.nr Lolland Energi Holding A/S"

Transkript

1 Øm%.k. 4 Lolland Forsyning Årsrapport for 2014 cvr.nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/ ,

2 Øm%. " pikfjlolland Forsyning INDHOLDSFORTEGNELSE Side PÅTEGNINGER 1 Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 LEDELSESBERETNING 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 6 ÅRSREGNSKAB 10 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 10 Balance pr. 31. december 11 Egenkapitalopgørelse 12 Pengestrømsopgørelse 15 Noter til årsrapport 16 Regnskabspraksis 26 Regnskabsgrundlag 26 Resultatopgørelsen 29 Balancen 31 Hoved- og nøgletal 36

3 q Lolland Forsyning Lolland Energi Holding AIS PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler og beskriver selskabets væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nakskov, den7di Direktion Mette Obel Jepse Direktør Best rels Henning. Rasmussen Bestyrelsesformand enrfng A. Rasmussen Næstformand Poul Erik lbsen x Søren Blumensaadt Ma ie Louise Friderichsen Susanne Henningsen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Annette Liitzen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jesper Kristensen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Side 1

4 Lolland Forsyning Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Påtegning på årsregnskabet og koncernregnskabet Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og et koncernregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og koncernregnskabet er uden væsentlig fejlinformation En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 2

5 P4b likg Lolland Forsyning Lolland Energi Holding AIS Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. København, den Ze' / PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselska Per Timmermann Statsautoriseret revisor Michael Kruse Bak Statsautoriseret revisor Side 3

6 041b "b ill%"4 Lolland Forsyning LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger Selskabet Stavangervej Nakskov cyr.nr Regnskabsperiode: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Lolland Bestyrelse Henning G. Rasmussen, bestyrelsesformand Henning A. Rasmussen, næstformand Poul Erik lbsen Søren Blumensaadt Marie Louise Friderichsen Jesper Kristiansen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Annette Ilitzen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Susanne Henningsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Direktion Mette Obel Jepsen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Advokat Bech-Bruun Langelinie Allé København Ø. Pengeinstitut Jyske Bank A/S Nygade Nakskov Nykredit Langgade Nykøbing F. Side 4

7 ~ Lolland Forsyning Lolland Energi Holding AIS Hoved- og nøgletal Set over en 5 år periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Koncern TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat efter skat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktiver Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % Bruttomargin 76,6 % 73,4 % 73,9 % 64,4 % 56,8 % Overskudsgrad 15,4 % 11,5 % 14,5 % 11,6 % -1,4 % Afkastningsgrad 1,1 % 0,9 % 1,1 % 1,0 % 0,1 % Soliditetsgrad 68,7 % 71,7 % 75,1 % 75,4 % 80,5 % Forrentning af egenkapital 0,7 % 0,4 % 0,8 %, 0,6 % 15,8 % Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikersforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Side 5

8 P4b WW4 Lolland Forsyning Beretning Hovedaktivitet er holdingselskab for Lolland Kommunes forsyningsaktiviteter inden for elektricitet, vand, varme og spildevand. Disse forsyningsområder blev selskabsgjort i 2006 og Herudover består koncernen af Lolland Forsyning A/S, der assisterer med driften af de enkelte forsyningsområder, samt Udviklingsselskabet LOKE A/S Årsrapporten for for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Års- og koncernregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Selskabets aktivitet er at besidde kapitalandele samt finansiere, udvikle og sælge vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger. Koncernselskabernes aktiviteter omfatter: Nakskov Elnet A/S ejer og drifter ledningsnet, samt driver netvirksomhed for distribution af el i Nakskov. Lolland Varme A/S ejer og drifter ledningsnet og varmeværker i Søllested og Nakskov, hvorfra der produceres og distribueres fjernvarme til kunderne i de nævnte områder. Lolland Vand AIS ejer og drifter ledningsnet samt producerer og distribuerer drikkevand til kunderne i Lolland Kommune. Lolland Spildevand A/S ejer og drifter ledningsnet og renseanlæg samt transporterer og renser spildevand i Lolland Kommune. Udviklingsselskabet LOKE A/S udvikler og medfinansierer projekter indenfor vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger, herunder investeringer i offentlige og private initiativer på miljøområdet. Lolland Forsyning A/S beskæftiger sig med entreprenørvirksomhed, administration, gadelys og anden virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed. I dette selskab er koncernens medarbejdere ansat. Udvikling i året Koncernens resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på TDKK , og koncernens ba- lance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på TDKK Årets realiserede omsætning og resultat er som forventet. Side 6

9 mgr "fj."'". Lolland Forsyning Økonomisk regulering Som multiforsyningsvirksomhed er koncernen underlagt flere forskellige lovgivningskomplekser. Energitilsynet regulerer tarifferne på el og varme. For vand og spildevands vedkommende er det Forsyningssekretariatet, der udstikker rammerne. Nakskov Elnet AIS Selskabets indtægter er underlagt regulering i henhold til bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomhederne. Hovedprincipperne i denne prisregulering er, at nettarifferne i faste priser som gennemsnit ikke må stige i forhold til niveauet 1. januar Dog vil der for særlige nyinvesteringer og kabellægning efter ansøgning kunne ske forhøjelse af prisen til dækning af forrentning og afskrivning. Herudover indeholder bekendtgørelsen en begrænsning af den fortjeneste, som netvirksomhederne kan opnå uden at blive pålagt at skulle nedsætte nettarifferne. Fra 2008 benchmarkes distributionsselskaber på såvel omkostningseffektivitet som leveringskvalitet. Selskabet er som følge af benchmarking på omkostningseffektivitet blev pålagt et effektiviseringskrav på 22,4 % af selskabets påvirkelige omkostninger. Effektiviseringskrav som følge af benchmarking på omkostningseffektivitet er et vedvarende krav, hvorfor det maksimale beløb, som selskabet må opkræve, reduceres. Selskabet er ikke pålagt effektiviseringskrav som følge af benchmark af leveringskvalitet. Lolland Varme A/S Selskabets virksomhed er underlagt "Lov om Varmeforsyning". Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv, således at forbrugernes betaling svarer til medgåede omkostninger i forbindelse med fremskaffelse og transport af varme, tillagt en rimelig forrentning af en eventuel indskudskapital. Der blev i 2010 ansøgt om forretning af fri egenkapital, således at der udover de medgåede omkostninger også kan indregnes en rimelig forrentning af den frie egenkapital i selskabets tariffer. Der er endnu ikke modtaget endelig godkendelse fra Energitilsynet. Det forventes stadig, at der kommen en positiv tilbagemelding på ansøgningen. I forbindelse med årsafslutningen opgøres årets takstmæssige over-/underdækning i forhold til reglerne i lov om varmeforsyning. Den takstmæssige over-/underdækning har indflydelse på selskabets fremtidige varmepris og dermed grundlaget for ledelsens vurdering af anlægsaktivernes genindvindingsværdi. Pr. 1. januar 2014 er gennemført en sammenlægnings- og harmoniseringsproces for de to varmeværker i Nakskov og Søllested. Side 7

10 ,P4b Lolland Forsyning Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S Ny prisloftsregulering I 2010 vedtog miljøministeren prisloftsbekendtgørelsen til vandsektorloven. Bekendtgørelsen beskriver de nærmere fastsatte regler for fastsættelsen af vandtakster for 2011 og efterfølgende år. Et centralt element i prisloftsbekendtgørelsen er implementeringen af et prisloft, som lægger loft over det årlige beløb, som selskaberne må opkræve hos forbrugerne. Den af Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsramme for 2015 udgør for Lolland Spildevand A/S DKK og Lolland Vand A/S DKK Selskaberne forventer ikke at udnytte indtægtsrammen fuldt ud. Skattemæssige indgangsværdier SKAT har for Lolland Spildevand A/S og Lolland Vand AIS truffet afgørelse om en reduktion af selskabernes skattemæssige indgangsværdier på stiftelsestidspunktet, og selskaberne har som følge heraf afholdt omkostninger til kontante skattebetalinger på ca. DKK 3 mio. vedrørende 2012 og tidligere år. Beløbet er i regnskabet præsenteret som et tilgodehavende. Generelt er der i branchen usikkerhed om opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier af materielle anlægsaktiver. Landsskatteretten har i 2014 truffet afgørelse i en række prøvesager og har givet SKAT medhold i de foretagne reduktioner af selskabernes skattemæssige indgangsværdier. Selskaberne bag prøvesagerne har, i samarbejde med vandselskabernes brancheforening DANVA, anket afgørelsen til domstolene. Domstolene forventes at behandle sagerne i løbet af Sideløbende arbejder DANVA på en politisk løsning. Lolland Spildevand A/S og Lolland Vand A/S har som skattemæssig indgangsværdi på stiftelsestidspunkt anvendt nedskrevet genanskaffelsesværdi og det er ledelsens opfattelse, at der ikke påhviler selskaberne yderligere skatteforpligtelser ud over det i årsregnskaberne anførte. Udviklingsselskabet LOKE AIS På en ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2014 blev udviklingsaktiviteterne i Lolland Energi Holding A/S udskilt i et nyt selskab, Udviklingsselskabet LOKE A/S, med virkning fra 1. januar Selskabets hovedaktivitet er at støtte forsknings- og udviklingsprojekter inden for vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger. De væsentligste projekter i 2014 har været Brintprojekt 3, Submariner samt Floating Power Plant. Projekt brintvarmeforsyning af private boliger i Vestenskov ophørte planmæssigt med udgangen af juni Det mest omfattende brintudviklingsprojekt af denne art ikke kun i Danmark, men på verdensplan. Projektafrapportering samt projektregnskab er afsluttet ultimo 2014 og der er modtaget restafregning af regionalfondstilskud fra Erhvervsstyrelsen. Selskabets bestyrelse har i foråret 2014 godkendt yderligere investering i projektet Floating Power Plant med bølgekraft- og vindenergiudvikling med i alt DKK 3 mio. Side 8

11 0141,.okfj. "4 Lolland Forsyning Ledelsen vurderer løbende, hvorvidt der er behov for yderligere nedskrivning af de indregnede anlægsaktiver. Særlige risici-, driftsrisici og finansielle risici Særlige risici Generelt er der i branchen for vand og spildevand opstået usikkerhed om opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver. Der henvises til beskrivelsen af usikkerheden omkring de skattemæssige indgangsværdier beskrevet ovenfor. Koncernen er herudover ikke berørt af særlige driftsmæssige elle finansielle risici, udover forekomne risici inden for branchen som selskabet opererer i. Driftsrisici Koncernen er ikke berørt af særlige driftsmæssige risici udover almindeligt forkomne risici inden for de brancher, som koncernen opererer i. Rente risici Da den rentebærende gæld er variabelt forrentet, vil moderate ændringer i renten have væsentlig effekt på koncernens indtjening. Koncernen har derfor indgået renteswaps til afdækning af renterisikoen. Målsætninger og forventninger for det kommende år. Der forventes et positivt resultat for regnskabsåret. Årets resultat er dog afhængigt af udviklingen i datterselskaberne Lolland Spildevand A/S, Lolland Vand A/S, Lolland Varme A/S, Nakskov Elnet A/S og Udviklingsselskaber LOKE A/S. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Koncernens udviklingsaktiviteter ligger i datterselskabet Udviklingsselskabet LOKE A/S. Der hen- vises til beskrivelsen af selskabets aktiviteter ovenfor. Videnressourcer kernekompetencer relaterer sig til investering i alternative energikilder indenfor brint, vind og bølger m.m. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmel- se af årsrapporten. Side 9

12 Ø'ql. smikfj." 1 Lolland Forsyning ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse 1. januar december Koncern Moderselskab Note TDKK TDKK TDKK TDKK Nettoomsætning Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Indtægt af andre kapitalandele der er anlægsaktiver Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder uden skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetinteresser andel af dattervirksomheders resultat ÅRETS RESULTAT Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført til resultat Side 10

13 ki Lolland Forsyning Lolland Energi Holding AIS Balance pr. 31. december AKTIVER Note Koncern Moderselskab TDKK TDKK TDKK TDKK Software Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Distributionsanlæg Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandel i tilknyttede virksomheder Depositum Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Igangværende arbejder for fremmed regning Takstmæssig underdækning Udskudt skatteaktiv Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Balance pr. 31. december Side 11

14 , es Lolland Forsyning PASSIVER Koncern Moderselskab Note TDKK TDKK TDKK TDKK Selskabskapital Reserve for nettoopskrivninger Reserve for nettoopskrivninger efter den indre værdi Overført resultat EGENKAPITAL Minoritetsinteresser Hensættelse til udskudt skat HENSÆTTELSER Gæld til realkreditinstitutter Periodiseret tilslutningsbidrag Gæld til tilknyttede virksomheder Langfristet gæld Gæld til realkreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Regulatorisk overdækning Selskabsskat Periodiseret tilslutningsbidrag Anden gæld Kortfristet gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter og øvrige økonomiske forplig- 12 tel ser Nærtstående parter og ejerforhold 13 Egenkapitalopgørelse Side 12

15 Pdis Lolland Forsyning Koncern Note Selskabskapital Reserve for opskrivnin- ger Overført resultat I alt TDKK TDKK TDKK TDKK Saldo primo 1. januar Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi primo Regulering af sikringsinstrumen- ter til dagsværdi ultimo Skat af årets regulering af årets sikringsinstrumenter Årets resultat Egenkapital 31. december Side 13

16 .m ''l pikfj Lolland Forsyning Egenka pita lopgørelse Moderselskab Reserve for op- Reserve for opskrivninger efter Selskabs- skrivnin- den indre Overført Note kapital ger værdi resultat I alt TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Saldo primo 1. januar Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi primo Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi ultimo Skat af årets regulering af årets sikringsinstrumenter Årets resultat Egenkapital 31. december Side 14

17 0~ "fi.11 Lolland Forsyning Pengestrømsopgørelse Koncern Note TDKK TDKK Årets resultat Reguleringer Ændring af driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindbetalinger og lign Renteudbetalinger og lign Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver 0 47 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af gæld til realkreditinstitutter Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder Modtagne tilslutningsbidrag Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets samlede pengestrøm Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Kreditinstitutter Likvider 31. december Side 15

18 Ø.%." sie1/4% 1"4 Lolland Forsyning Noter til årsrapport Koncern Moderselskab TDKK TDKK TDKK TDKK 1 Nettoomsætningen Salg af distribution af vand Salg af distribution af varme Salg af distribution af el Salg af distribution af spildevandsafledning Gadelys Over-/underdækning Øvrig omsætning Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Side 16

19 014b ~ Lolland Forsyning Koncern Moderselskab TDKK TDKK TDKK TDKK 3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Software Finansielle indtægter Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder Andre finansielle omkostninger Kursreguleringer Skat af årets resultat Årets aktuelle skat Årets udskudte skat Regulering af skat vedrørende tidligereår Side 17

20 Plib Lolland Forsyning 7. Immaterielle anlægsaktiver Koncern Software TDKK I alt TDKK Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb 0 0 Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Side 18

21 Lolland Forsyning 8. Materielle anlægsaktiver Koncern Andre an- Materielle læg, anlægsakdriftsnna- Indretning tiver un- Grunde og Produkti- teriel og Distributi- af lejede der udføbygninger onsanlæg inventar onsanlæg lokaler relse I alt TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Kostpris 1. januar Regulering til primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Overførsler i årets løb Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar o Regulering til primo o o o o o o o Årets opskrivninger o o o o o o o Opskrivninger 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Regulering til primo Årets nedskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over år år år år 5-10 år I årets tilgang på materielle anlægsaktiver indgår værdien af aktiverede lønninger med TDKK Side 19

22 .."4' Lolland Forsyning 8. Materielle anlægsaktiver (fortsat) Moderselskab Andre anlæg, Grunde og bygninger driftsmateriel og inventar I alt TDKK TDKK TDKK Kostpris 1. januar Afgang i årets løb Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Årets nedskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførte ned- og afskrivning på afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 40 år 3-10 år Side 20

23 Lolland Forsyning 9. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Moderselskab TDKK TDKK Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Årets resultat Øvrige egenkapitalbevægelser, netto Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således: Navn Hjemsted Selskabskapital Stemme- og ejerandel Lolland Forsyning A/S Lolland % Nakskov Elnet A/S Lolland % Lolland Spildevand A/S Lolland % Lolland Vand A/S Lolland % Lolland Varme A/S Lolland % Renseanlægget Hunseby Strand ApS Lolland % Udviklingsselskabet LOKE A/S Lolland % Lolland Spildevand A/S og Lolland Vand A/S er underlagt lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven), spildevandsplanen og betalingsvedtægter. Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv, således at eventuel kapitaldannelse ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at forblive i sektoren. Som følge af restriktionerne kan ejeren således ikke frit råde over den regnskabsmæssigt opgjorte egenkapital. Lolland Varme A/S er underlagt lov om varmeforsyning. Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv således at eventuel kapitaldannelse ikke kan udloddes til ejerne. Som følge af restriktionerne i lov om varmeforsyning kan ejeren således ikke frit råde over egenkapitalen. Side 21

24 P4b Lolland Forsyning 10. Egenkapital Aktiekapitalen består af aktier å nominelt TDKK Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Aktiekapitalen har udviklet sig således: DKK DKK DKK DKK DKK Selskabskapital 1. januar Kapitalforhøjelse Kapitalnedsættelse Selskabskapital 31. december Side 22

25 0411,..kfj si l L olland Forsyning 12 Langfristet gæld Afdrag, der forfalder inden for et år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående ordren: Koncern TDKK TDKK Moderselskab TDKK TDKK Gæld til realkreditinstitutter Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Kortfristet del - inden for 1 år Periodiseret tilslutningsbidrag Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Kortfristet del - inden for 1 år Gæld til tilknyttede virksomheder Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Inden for 1 år 0 0 Øvrig kortfristet gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 Kortfristet del Side 23

26 øl,» Lolland Forsyning 13 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Eventualforpligtelser har indgået en lejeaftale med Lolland kommune vedrørende leje af gadelysanlæg. Den samlede forpligtelse for 2014 udgør TDKK Nærtstående parter og ejerforhold Transaktioner Køb og salg af ydelser mellem Lolland Forsyning A/S, Lolland Spildevand A/S, Renseanlægget Hunseby Strand ApS samt Lolland Vand A/S er sket på baggrund af kostprismodel i henhold til Vandsektorloven. Øvrige transaktioner i koncernen afregnes på markedsmæssige vilkår. Herudover har der ikke i årets løb, bortset fra koncerninterne transaktioner, været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, væsentlige aktionærer, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter. Ejerforhold Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen: Lolland Kommune Side 24

27 `% Lolland Forsyning Koncern TDKK TDKK 15. Pengestrømsopgørelse - reguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger inkl, tab og gevinst ved salg Skat af årets resultat Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i andre hensatte forpligtelser Ændring i leverandører m.v Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi Ændring i takstmessig over-/underdækning Side 25

28 Øm% Lolland Forsyning Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapport for 2014 er aflagt i TDKK. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som "Andre tilgodehavender" henholdsvis "Andre gældsforpligtelser". Side 26

29 Øl% "j -c - Lolland Forsyning Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen, medmindre det afledte finansielle instrument klassificeres som og opfylder kriterierne for regnskabsmæssig afdækning jf. nedenfor. Regnskabsmæssig afdækning Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for afdækning af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med de ændringer i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller den afdækkede forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er afdækket. Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for afdækning af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat for så vidt angår den effektive del af afdækningen. Den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Resulterer den afdækkede transaktion i et aktiv eller en forpligtelse overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den afdækkede transaktion i en indtægt eller en omkostning overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor den afdækkede transaktion indregnes. Beløbet indregnes i samme post som den afdækkede transaktion. Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for afdækning af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder eller associerede virksomheder, indregnes direkte i egenkapitalen for så vidt angår den effektive del af sikringen, mens den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelse, udbytter og mellemværender samt realiserede urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Side 27

30 ^q, Lolland Forsyning Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital anføres den del af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, som særskilte poster i resultatopgørelse og balance. Minoritetsinteresser indregnes på grundlag af omvurderingen af overtagne aktiver og forpligtelser til dagsværdi på tidspunkt for erhvervelse af dattervirksomheder. Ved efterfølgende ændringer i minoritetsinteresser medtages den ændrede andel i resultatet fra tidspunktet for ændringen. Side 28

31 .1~ Lolland Forsyning Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen indeholder opkrævninger af abonnementer for vand, spildevand, varme og el. Derudover indeholder nettoomsætningen indtægter ved servicering af gadelys. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer I selskabets regnskabs omfatter omkostninger til råvarer og hjælpemidler omkostninger til el og nettab, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter desuden omkostninger til vedligeholdelse af spildevand-, vand-, og varmeledningsnet samt det forbrug af hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå nettoomsætningen. Som en del af disse indgår afvikling af forpligtelse i forbindelse med gamle tjenestemandspensioner. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til underentreprenører, foruden om- kostninger til IT-systemer, kontorlokaler, kontorhold mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle an- lægsaktiver. Andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat efter skat for året med fradrag af afskrivning af goodwill under posterne "Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder" og "Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder". Side 29

32 0~ Øiekpj. "1 Lolland Forsyning Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved kursregulering på værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med 100 % ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Side 30

33 084b, " "" 51 Lolland Forsyning Lolland Energi Holding AIS Balancen Immaterielle anlægsaktiver Vindkraftproduktionsrettigheder måles til kostpris eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere. Softwarelicenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 5 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver i Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S anskaffet før 1. januar 2010 er målt til standardpriser og standardlevetiden udmeldt af Forsyningssekretariatet i forbindelse med opgørelse af den reguleringsmæssige åbningsbalance. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med tillæg af opskrivninger og reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger Distributionsanlæg Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler5-10 år år år år år Aktiver med en kostpris på under DKK omkostningsføres i anskaffelsesåret. Nedskrivning af materielle anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurde- Side 31

34 ffigir, ~5 Lolland Forsyning res aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" og "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv negativ forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill). Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskabet en retlig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsvaerdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger, udstyr og omkostninger til fabriksadministration og ledelse. For Lolland Varme A/S opgøres lageret efter den vejede gennemsnitspris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Nettorealisationsværdien opgøres som forventet med salgspris Side 32

35 0~ Lolland Forsyning med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år. Takstmæssig over-/underdækning Takstmæssig overdækning Takstmæssig overdækning som i de kommende år skal afregnes til forbrugerne over vandafledningsafgiften indregnes i balancen som en gældsforpligtelse i særskilt post "Takstmæssig overdækning". Takstmæssig underdækning Takstmæssig underdækning vedrørende tidligere år, som i de kommende år kan indregnes i vandafledningsafgiften og opkræves fra forbrugerne i henhold til udmeldte indtægtsramme, indregnes i balancen under andre tilgodehavender i særskilt post "Takstmæssig underdækning" til en værdi svarende til det beløb, som ledelsen forventer, vil blive opkrævet i de kommende år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje og abonnementer. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at effekt på det regnskabsmæssige resultat efter den skattemæssige indkomst. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles Side 33

36 411, :bi Lolland Forsyning udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening elle ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed. Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto elle samtidig. Finansielle gældsforpligtelser Lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. Tilslutningsbidrag modtaget i forbindelse med tilslutning af vandforbrugere opføres under posten og indtægtsføres i takt med, at anlægsudgifter herved afskrives. Likvider Likvide midler består af "Likvide beholdninger" og "Værdipapirer" under omsætningsaktiver. "Værdipapirer" består af kostfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger. Side 34

37 . ~.111 Lolland Forsyning Lolland Energi Holding AIS Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for modervirksomheden, idet modervirksomhedens pengestrømme er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebeta- ling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetaling til og fra selskabsdeltagere. Likvider Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og "Værdipapirer" under omsætnings- aktiver. Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. Side 35

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N.P. Louis-Hansen ApS. Årsrapport for 2015/16

N.P. Louis-Hansen ApS. Årsrapport for 2015/16 N.P. Louis-Hansen ApS Gl. Strandvej 22B, 2990 Nivå Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 73 10 32 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14 apoere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BMI Innovation ApS Metalgangen 15 2690 Karlslunde (CVR-nr. 25 48 71 76) Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12 Boba ApS c/o Natkompagniet, Skolegade 23, 8000 Aarhus C CVR-nr. 33 97 12 65 Årsrapport for 2011/12 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014

Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014 Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014 CVR-nr. 18 70 62 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /5 2015 Henrik Møgelmose Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Tandlæge Nina Kümmel ApS Årsrapport for 2014

Tandlæge Nina Kümmel ApS Årsrapport for 2014 Tandlæge Nina Kümmel ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 10 02 84 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2015 Nina Kümmel Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Thye Entreprise ApS Årsrapport for 2014/15

Thye Entreprise ApS Årsrapport for 2014/15 Thye Entreprise ApS Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 33 03 44 31 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/10 2015 Morten Thye Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 34 89 59 37 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 30 94 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /12 2014 Niels Jørgen Villesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Brøchner Hotels A/S. Årsrapport for 2015

Brøchner Hotels A/S. Årsrapport for 2015 Brøchner Hotels A/S Sankt Peders Stræde 30 2C, 1453 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 47 46 76 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Søren

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DAGROFA BORNHOLM A/S. Årsrapport for 2015

DAGROFA BORNHOLM A/S. Årsrapport for 2015 DAGROFA BORNHOLM A/S Ved Lunden 18, 3700 Rønne Årsrapport for 2015 CVR-nr. 21 77 43 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/5 2016 Niels Peter Habekost Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere