Kendelse af 2. september faglig voldgift FV Dansk Journalistforbund (advokat Jette Kayerød Christensen v/ adv.fm. Kristina Sehested)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 2. september faglig voldgift FV Dansk Journalistforbund (advokat Jette Kayerød Christensen v/ adv.fm. Kristina Sehested)"

Transkript

1 Kendelse af 2. september 2016 i faglig voldgift FV Dansk Journalistforbund (advokat Jette Kayerød Christensen v/ adv.fm. Kristina Sehested) på vegne af Arbejdspladsklubben Klub 3 i 1 for A mod FOA (advokat Pernille Backhausen)

2 Uoverensstemmelsen og parternes påstande Sagen angår, om FOA s opsigelse af A den 23. marts 2015 var urimelig og ikke sagligt begrundet, og om A derfor har krav på en godtgørelse fra FOA. Klager har nedlagt påstand om, at FOA skal betale ,32 kr. i godtgørelse til klager. Indklagede har påstået frifindelse. Sagens behandling ved faglig voldgift Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af advokat Liselotte Lindberg Olsen og juridisk konsulent Sidsel Boertman Brüel, som begge er valgt af klager, personale- og økonomichef Henning Brok og områdechef Julie Koan, som begge er valgt af indklagede, og som opmand højesteretsdommer Lars Hjortnæs. Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. juni 2016, hvor der blev afgivet forklaring af A, Gitte Hejberg, Tony Selvig, Jeanette Sandberg Bossen og Jens-Jørgen Krogh. Da der efter votering ikke blandt sidedommerne kunne opnås flertal for et resultat, skal afgørelsen træffes af opmanden. Retsgrundlag Efter 29 i overenskomsten mellem FOA og Arbejdspladsklubben Klub 3 i 1 kan der tilkendes en godtgørelse, hvis en opsigelse er urimelig og ikke begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold. Sagsfremstilling A blev ansat i Pædagogisk Medhjælper Forbund i 1981, og efter en fusion blev han ansat som konsulent i FOA i Efter en strukturændring i FOA blev han med virkning fra den 1. oktober 2008 ansat som redaktionschef i FOA Medier på uændrede løn- og ansættelsesvilkår. A har modtaget en advarsel dateret 30. oktober 2013 i anledning af et konkret forløb vedrørende en artikel i Fagbladet FOA. I advarslen hedder det bl.a.:

3 Begrundelse for advarslen Du har brudt tilliden til en ekstern part ved at bruge fortrolige oplysninger i offentligt rum på elektronisk debatforum I den forbindelse har du ikke levet op til kildebeskyttelse og omgang med fortrolige oplysninger. Du har dermed set bort fra meget vigtige journalistiske principper. Du har i redigeringen af Fagbladet FOA forsynet en kollegas artikler med ændring og tilføjelser. Ændringerne er ikke korrekte, og de kan være til skade for en 3. person, der nævnes i artiklen. I forbindelse med din redigering har du desuden ikke forelagt den journalist, der lagde navn til artiklen, dine ændringer. Disse forhold er uacceptable. Fremover forventer jeg af dig: - At du i alle forhold i arbejdsopgaverne tager dit ansvar alvorligt, både i relation til materialer samt over for samarbejdspartnere. - At du fagligt, ansvarligt og loyalt lever op til din stilling som chefkonsulent. Advarslen er principiel, og advarslen indeholder krav for, hvilken adfærd det forventes du har, som ansat i FOA. Advarslen er tidsubestemt, fordi det er nødvendigt at du til stadighed holder dig for øje, hvad der forventes i forhold til ansvar og pligter samt adfærd. Lever du ikke op til krav, der her stilles til dig, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. En konsekvens kan være, at dit ansættelsesforhold i Forbundet ophører. Den 12. februar 2015 modtog A som cc en mail fra Reiner Burgwald, hvori det bl.a. hedder: A kan du ikke bruge dette til bladet? Se lige på denne fra Jørgen. Det er da det rene galimatias. Jeg vil foreslå følgende: AT kontaktes for at høre, hvad det er for et direktiv og hvor Danmark har været henne i den forbindelse. Vi skriver til Folketingspartiernes relevante ordførere på området og MEP ere og redegør for de problemer sådan et direktiv giver for nogle af vore medlemsgrupper og beder dem tage initiativer, der åbner mulighed for undtagelser af hensyn til de ansattes sikkerhed. Kan du, Jeanette også tage action på dette? Mailen var vedhæftet en henvendelse fra faggruppeformand Jørgen Smedegaard, hvori det bl.a. hedder: Pr. 1. januar 2016, træder et nyt EU-direktiv i kraft som omhandler udearbejdende personales beklædning. Det indebærer, at vi som parkeringsvagter skal have fluorescerende jakker, som kan ses på meget lang afstand. I forvejen er vi kraftig eksponeret, når vi er på gaden, det kan kun blive værre når vi skal skifte beklædning til ovenstående. Vi er godt klar over at vi nok ikke kan komme uden om det, men vi mener at FOA bør komme på banen i denne sag, da det handler om vores sikkerhed på gaden, og det har stor indflydelse på vores hverdag.

4 I København havde man tidligere grønne uniformsjakker hvilket ikke indgød respekt. Der skete en kraftig forbedring da man overgik til de nuværende mørke blå uniformer, hvilket afspejlede sig i et kraftigt fald af både verbale trusler og voldsepisoder. Vi frygter at den kommende nye uniformering vil få de samme konsekvenser som de gamle uniformer havde. På nuværende tidspunkt er farven på uniformen ikke bestemt, men de bliver under alle omstændigheder fluorescerende. Tillidsfolkene i København & Frederiksberg er ikke glade for det kommende tiltag. A videresendte mailen med bilag til freelancejournalist Martin Hammer og opfordrede ham til at arbejde videre med denne historie til brug for den kommende udgave af fagbladet. Martin Hammer sendte en artikel om historien til A ved mail af 25. februar I artiklen var det bl.a. anført, at tillidsrepræsentanterne for parkeringsassistenterne i København og på Frederiksberg har skrevet en protestskrivelse, som der blev citeret fra, og en kontorchef fra Arbejdstilsynet blev i artiklen bl.a. citeret for, at parkeringsvagterne skal have noget synligt på, hvis de står ude på en befærdet vej, men at tilsynet ikke oplevede at have stillet et krav eller givet et påbud. Det fremgik endvidere, at Arbejdstilsynet havde indkaldt FOA til møde om den kommende vejledning den 5. marts A foretog nogle ændringer i den modtagne artikel og mailede senere samme dag den ændrede artikel til Martin Hammer. Klager har under sagen oplyst, at As mail til Martin Hammer lyder således: Jeg har strammet lidt op på vinklen og fjernet de tekniske fakta fra brødteksten. Tjek lige den nye tekst. Jørgen Smedegaard siger en halv sætning. Kan vi ikke få de sidste ord med? Jeg foretrækker at skrive P-vagter i rubrikken, fordi det er så meget kortere. Men jeg er lidt i tvivl om, vi skal skrive parkeringsvagter eller parkeringsassistenter i brødteksten. Har du en mening om det? Blandt de ændringer, som A havde foretaget, og som også kom med i den endelige version af fagbladet, var bl.a. følgende indledning: Parkeringsvagterne i København og på Frederiksberg er ikke glade for udsigten til nye fluorescerende uniformer, og det har fået deres tillidsfolk til at sende en protestskrivelse til Folketingets trafikordførere og medlemmerne i Europaparlamentet. Der skete en kraftig forbedring, da man overgik til de nuværende mørkeblå uniformer, hvilket afspejlede sig i et kraftigt fald i antallet af både verbale trusler og voldsepisoder. Vi frygter, at den kommende nye uniformering vil få de samme konsekvenser som de gamle uniformer havde skriver de blandt andet.

5 Det interview med en kontorchef i Arbejdstilsynet, som var med i den version, A havde modtaget fra Martin Hammer, var taget helt ud, og det fremgår af artiklen, at Arbejdstilsynet har pålagt Københavns Center for Parkering at anskaffe jakkerne for at gøre parkeringsvagterne mere synlige i trafikken. Klager har under sagen oplyst, at Martin Hammer i en mail den 16. marts 2015 skrev til A, at han var blevet ringet op af Jørgen Smedegaard, som havde oplyst, at parkeringsvagterne ikke har sendt nogen skrivelse til Folketingets trafikordførere eller til medlemmer af Europa-Parlamentet. Chefredaktør Gitte Hejberg blev den 20. marts 2015 interviewet om fagbladets artikel om parkeringsvagternes beklædning af TV-programmet Detektor. Programmet blev efterfølgende sendt på DR2 den 26. marts A blev opsagt med sædvanligt varsel ved brev af 23. marts I brevet hedder det bl.a.: Begrundelsen for opsigelsen er, at du har optrådt uprofessionelt og illoyalt i forbindelse med artiklen EU tvinger p-vagter i nye jakker, der er offentliggjort i FOA s seneste fagblad og på nettet. Din adfærd i den forbindelse gør, at vi har mistet tilliden til dig og derfor ser os nødsagede til at tage dette skridt. Artiklen bærer præg af manglende tjek af fakta og manglende fejlretning både før og efter artiklens offentliggørelse. Blandt andet citerer artiklen en protestskrivelse, der skulle være sendt til politikkere, men som ikke findes, ligesom et interview med Arbejdstilsynet, der afkræftede påstande i artiklen redigeres bort. Da din chef Gitte Hejberg onsdag (efter at være blevet gjort opmærksom på, at der er mangler i artiklen) beder om at se den omtalte protestskrivelse, oplyser du, at den ikke findes. Det viser sig torsdag, at du allerede mandag har været klar over, at den ikke findes. Alligevel har du ikke oplyst om denne alvorlige fejl i artiklen, så FOA kunne have berettiget fejlen i vidst muligt omfang. Forklaringer A har forklaret bl.a., at han er 60 år og startede med at arbejde som grafiker, hvorefter han blev gradvist mere involveret i det redaktionelle arbejde og endte som redaktionschef. Da han blev overflyttet til FOA efter fusionen, ville man hellere have haft en anden i stillingen, og han følte sig i starten uønsket. Efter at fagbladet var blevet opdelt i fire versioner, havde han redaktionelt ansvar for to af dem. Efter at Gitte Hejberg var kommet til som redaktør på FOA Medier lavede hun fagbladets succeskriterium om fra medlemstilfredshed til noget, der kan sætte dagsorden. Dette

6 ændrede bladets tilgang. Der blev skruet op for flere platforme, bl.a en web-udgave af bladet. Andelen af freelancestof i bladet steg. Hans titel som redaktionschef betød ikke så meget, og man delte de mange forskellige opgaver uden særligt hensyn til titler. Han arbejdede derfor også videre i samme ånd som hidtil, dvs. med fokus på at levere bladet til tiden og skaffe stof med tilstrækkelig kvalitet, som passede ind i konceptet. Det var et logistisk præget arbejde, og han havde ikke personaleansvar. Det forløb, som førte til, at han i 2013 fik en formel advarsel, var karakteriseret ved, at han ifølge FOA havde været for kritisk over for en journalist med hensyn til, om der var tilstrækkeligt belæg for en historie, og at han ikke havde sørget for korrekt kildebeskyttelse. Den advarsel, han modtog, var formuleret meget bredt. Efter at have modtaget denne advarsel ytrede han ønske om at få andre arbejdsopgaver, hvor han i højere grad selv kunne skabe noget senest ved MUS-samtale i januar 2015 men det blev ikke til noget. Efter advarslen blev han mere utryg og forsigtig, idet han jo bl.a. havde fået at vide, at han skulle kontakte journalisten først, hvis han ville ændre så meget som et komma i en artikel. Han iværksatte selv artiklen om parkeringsvagternes beklædning i 2015, idet han opfordrede freelancejournalisten Martin Hammer til at skrive historien. Da han fik Hammers artikeludkast, havde han susende travlt med mange andre ting. Han redigerede en del i artiklen, som det var nødvendigt at korte ned, og bl.a. skrev han ind, at Arbejdstilsynet havde givet pålæg til kommunen om at anskaffe den omstridte nye beklædning, og at den protestskrivelse, som var omtalt, var blevet sendt til trafikordførerne i Folketinget og til medlemmer af Europa-Parlamentet. Det gik meget hurtigt. Han sendte den redigerede artikel til Martin Hammer, som på daværende tidspunkt ikke havde bemærkninger til disse punkter. Artiklen blev gennemgået på redaktionsmøder, hvor redaktør Gitte Hejberg ikke havde bemærkninger. Artiklen gik i trykken den 2. marts 2015, og på et redaktionsmøde den 9. marts blev historien om parkeringsvagterne udvalgt til at skulle være citathistorie på Ritzau. Det var ham, der skrev Ritzau-versionen, som i første omgang blev stoppet, efter at arbejdsmiljøkonsulent Jeanette Bossen, der havde deltaget i et møde med Arbejdstilsynet, havde givet udtryk for, at der var mange fejl i artiklen. Han skrev efterfølgende en ny version, hvor et citat fra Arbejdstilsynet efter krav fra Gitte Hejberg var blevet sat ind igen. Den 16. marts modtog han en mail fra Martin Hammer, som oplyste, at en protestskrivelse ikke var blevet sendt til Folketinget eller medlemmer af Europa-Parlamentet. Han tænkte, at det løb jo var kørt nu, at det manglende brev var en skønhedsfejl, som ikke rokkede ved kernen af historien, og at der derfor ikke var grund til at orientere Gitte Hejberg om fejlen. Man kunne dog selvfølgelig have rettet den version, der var

7 lagt på Da Gitte Hejberg den 18. marts var blevet opfordret af Detektor -programmet til at deltage i et interview om den fejlbehæftede artikel i fagbladet, bad hun imidlertid om at få alt på bordet, og han fortalte hende så bl.a., at der ikke var sendt noget brev. På et møde med Gitte Hejberg den 19. marts, hvor både han og Martin Hammer deltog, og hvor man drøftede strategien for det interview, hun skulle deltage i med Detektor, fortalte Martin Hammer, at han i en mail den 16. marts havde skrevet til A, at der ikke fandtes noget brev. Gitte Hejberg blev meget vred, og han undskyldte. Der var flere fejl i artiklen, og der var enighed om, at man i givet fald bare måtte lægge sig fladt ned med hensyn til bl.a. det ikke eksisterende brev og det manglende påbud fra Arbejdstilsynet. Han har før lavet fejl, men forløbet med historien om parkeringsvagternes beklædning er det værste, han har lavet. Fejl kan imidlertid ikke helt undgås, når alt skal gå så stærkt. Gitte Hejberg har forklaret bl.a., at hun siden 2009 har været chefredaktør for alle FOA Mediers platforme, herunder Fagbladet FOA. As stilling som redaktionschef indebar, at han havde den direkte forbindelse til journalisterne og kunne bestemme vinklingen eller kræve mere dokumentation eller lignende han var altså en slags teamleder og kunne simpelthen sige til en journalist, at en artikel ikke var færdig endnu. Han havde således et klart fagligt ansvar for bladet. Baggrunden for, at han fik en formel advarsel i 2013, var et forløb, hvor en dygtig journalist følte, at A havde lagt hindringer i vejen for journalistens arbejde, og hvor A havde haft en personlig interesse i den pågældende historie. Advarslen var blevet gennemgået punkt for punkt med A. Historien med p-vagternes beklædning hørte hun første gang kort om på et almindeligt redaktionsmøde. Der er ikke tid til fakta tjek på sådanne møder. A fortalte bl.a., at et citat fra Arbejdstilsynet var blevet taget ud af artiklen, men ikke hvorfor. Hun må kunne stole på redaktionschefens vurdering. Hun anede først uråd med hensyn til historien, da hun blev gjort bekendt med, at Jeanette Bossen havde gjort heftige indsigelser især mod artiklens EU-kritiske vinkel. Hun bad i første omgang A om at lave en ny Ritzau-version uden den EU-kritiske vinkel. Detektor -programmet henvendte sig den 18. marts til hende om et interview om artiklen, og hun bad derfor A om at få al korrespondance om artiklen. Han fortalte derefter, at der ikke var sendt noget brev til Folketinget eller medlemmer af Europa-Parlamentet. Hun rettede herefter straks denne fejl på Hun var meget vred over, at han ikke straks havde givet hende denne oplysning, som var klart relevant for hende. Den 19. marts holdt hun møde med bl.a. A og Martin Hammer, og de besluttede, at hun i interviewet med Detektor kunne forsvare, at der var en vis

8 relevant EU-vinkel på historien, men ikke de fejlagtige oplysninger om, at der var sendt et brev til politikerne, og at der forelå et påbud fra Arbejdstilsynet. Det var først på dette sene tidspunkt, at det gik op for hende, at hele artiklen havde en overdrevet EU-kritisk vinkling, som ødelagde historien, idet kernen egentlig blot var, at Københavns Kommune havde lavet et fejlindkøb af jakker til parkeringsvagterne. Hun mener, det var en væsentlig fejl at undertrykke den oplysning, at kilden i Arbejdstilsynet ikke havde bekræftet, at miseren var EU s skyld. Under interviewet med Detektor blev brevet, der ikke var sendt, ikke omtalt. Det var hende, der i samråd med personalechefen og administrationschefen besluttede, at A skulle opsiges. Tony Selvig har forklaret bl.a., at han tager sig af faglige sager for Arbejdspladsklubben. A var klart den lavest lønnede af alle redaktionschefer. Chefkonsulenter har ikke ledelsesansvar, men udnævnes på grund af en særlig kompetence inden for et område. A har nok navnlig fået denne stilling, fordi han var dygtig til at få bladet færdigt til tiden. Der har været mange problemer med FOA Medier. De ansatte er bange for at begå fejl, og redaktør Gitte Hejberg har sine favoritter. Der er et meget højt sygefravær. Han mener, opsigelsen af A var urimelig, og at denne i givet fald let kunne have været brugt andre steder i FOA Medier. Jeanette Sandberg Bossen har forklaret bl.a., at hun er arbejdsmiljøkonsulent i FOA Faglig. Hun modtog henvendelsen af 12. februar fra Reiner Burgwald cc, men da det var hendes kollega Erik Christensens fagområde, foretog hun sig ikke noget. Hun deltog imidlertid sammen med Erik Christensen i et møde med Arbejdstilsynet den 5. marts 2015, hvor hun første gang hørte om artiklen, som Erik Christensen havde med, og emnet for mødet var, om den EU-kritiske vinkel var rigtig, og om Arbejdstilsynet ville give et påbud om brug af de jakker, som parkeringsvagterne var utilfredse med. Arbejdstilsynet oplyste, at det ville man ikke, og at man i givet fald ville dementere artiklens oplysninger herom. Hun hørte herefter ikke mere, før historien kom på Ritzau, og hun kontaktede så straks FOA Medier efter at have talt med Erik Christensen og gjorde FOA Medier opmærksom på, at EU-vinklen var forkert. Hun blev henvist til at tale med A, som mente, det ikke var så galt. Hun kontaktede ikke Gitte Hejberg.

9 Jens-Jørgen Krogh har forklaret bl.a., at han har været informationschef i FOA siden Han svæver over vandene mellem det administrative og politiske niveau i FOA. Ved fusionen ville Pædagogisk Medhjælper Forbund gerne kunne se sig selv i den nye struktur, og derfor kom A ind i en stilling som journalistisk redaktionschef. I de senere år, efter at Gitte Hejberg kom til som chefredaktør, er den journalistiske barre generelt blevet hævet der har været tale om en jævnt stigende professionalisering af bladet. Det er dog ikke hans indtryk, at der er tale om en nul fejlskultur. Parternes argumenter Klager har navnlig anført, at opsigelsen af A er begrundet med uprofessionel optræden i forbindelse med en enkelt artikel, hvilket må forudsætte en forudgående relevant advarsel. De fejl, A begik i forbindelse med artiklen om p-vagternes beklædning, har således ikke en så grov karakter, at de i sig selv udgør en saglig afskedigelsesgrund. Advarslen fra 2013 vedrørte imidlertid noget andet, som ikke er relevant i forhold til forløbet i Endvidere var advarslen fra 2013 halvandet år gammel i marts FOA har ikke lidt nogen skade ved forløbet med artiklen om parkeringsvagternes beklædning. Man kan ikke forlange, at en medarbejder aldrig begår fejl i en presset hverdag, og en proportional reaktion ville have været at give A en advarsel for forløbet i Det bør endvidere tages med i betragtning, at han på opsigelsestidspunktet havde 33 års anciennitet. En godtgørelse bør udmåles under hensyn til forløbet samt As alder og anciennitet. Indklagede har navnlig anført, at opsigelsen ikke er usaglig, idet A har misligholdt sine ansættelsesretlige forpligtelser. Han havde en betroet stilling som redaktionschef, som indebar, at der kunne stilles strenge krav til hans faglighed og omhyggelighed i forbindelse med udarbejdelse af artikler til Fagbladet FOA. Han havde pligt til at påse, at de presseetiske regler blev overholdt. I forbindelse med artiklen om parkeringsvagternes beklædning har han groft tilsidesat god journalistisk skik og presseetik. Advarslen fra 2013 er relevant for bedømmelsen, idet den særligt angik iagttagelse af presseetiske grundprincipper, men opsigelsen ville være saglig også uden denne forudgående advarsel. Det var yderst kritisabelt og illoyalt over for FOA, at han ikke straks orienterede Gitte Hejberg, da han blev opmærksom på, at der aldrig var sendt nogen protestskrivelse til Folketinget eller medlemmer af Europa-Parlamentet. Det er skærpende, at hans forsømmelser i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen i 2015 medførte, at FOA blev udsat for negativ bevågenhed i medierne.

10 Opmandens begrundelse og resultat As stilling som redaktionschef havde efter det fremkomne karakter af en mellemlederstilling, hvor han havde et fagligt ansvar for fagbladet med løbende kontakt til journalisterne. Opsigelsen af A den 23. marts 2015 er begrundet med, at FOA har mistet tilliden til ham på grund af uprofessionel og illoyal adfærd i forbindelse med artiklen EU tvinger p-vagter i nye jakker, der var blevet offentliggjort i FOA s fagblad og på nettet. Det er i opsigelsen fremhævet, at der var blevet bortredigeret et interview med Arbejdstilsynet, som afkræftede påstande, der findes i artiklen, og at der var blevet indføjet en fejlagtig oplysning om, at der var sendt en protestskrivelse til medlemmer af Folketinget og Europa-Parlamentet. Det er endvidere fremhævet i opsigelsen, at han ikke tog initiativ til at orientere chefredaktøren, så snart han var blevet gjort opmærksom på, at den nævnte protestskrivelse ikke fandtes. Opmanden finder, at det var illoyalt over for FOA, at A besluttede ikke at orientere chefredaktør Gitte Hejberg, da Martin Hammer havde gjort ham opmærksom på, at der slet ikke var sendt en protestskrivelse til medlemmer af Folketinget og Europa-Parlamentet. Det bemærkes herved, at det under de foreliggende omstændigheder ikke kunne tilkomme A at vurdere, om chefredaktøren havde behov for at blive gjort bekendt med, at en artikel i et offentliggjort nummer af fagbladet var behæftet med en fejl af denne karakter, der var klart egnet til at skade fagbladets omdømme. Opmanden finder endvidere, at bortredigeringen af interviewet med Arbejdstilsynet og indføjelsen i artiklen af en oplysning om, at der var sendt en protestskrivelse til medlemmer af Folketinget og Europa-Parlamentet, må anses som alvorlige fejl, hvorved det må tages i betragtning, at A ved den advarsel, han tidligere havde modtaget, var særligt formanet om ikke at ændre i artikler, han modtog fra journalister, uden at forelægge ændringerne for dem. Det bemærkes herved, at der ikke kan lægges vægt på, at A før trykning havde sendt den redigerede artikel til freelancejournalisten Martin Hammer, og at denne i første omgang ikke reagerede på de pågældende ændringer, idet det må lægges til grund, at A blot havde bedt Martin Hammer om at tjekke den nye tekst uden at gøre særligt opmærksom på disse væsentlige indholdsmæssige ændringer og dermed sikre sig, at Martin Hammer tog stilling til dem.

11 På den anførte baggrund er der ikke grundlag for at anse opsigelsen af A som urimelig eller ikke sagligt begrundet i As forhold. Hans lange anciennitet kan under de foreliggende omstændigheder ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes endvidere, at mulighederne for en eventuel omplacering inden for FOA ikke er blevet nærmere belyst under sagen. Som følge af det anførte skal FOA frifindes. Thi bestemmes FOA frifindes. Parterne skal hver især betale egne sagsomkostninger og halvdelen af opmandens honorar.

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 7. maj 2009 i Faglig voldgiftssag FV 2008.0221: CO-industri for Dansk Metal (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI organisation for erhvervslivet

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Arbejdsgiverne for Wärtsilä Danmark A/S. mod.

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Arbejdsgiverne for Wärtsilä Danmark A/S. mod. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2016.0051 Arbejdsgiverne for Wärtsilä Danmark A/S mod Dansk Metal for A Tvisten Uoverensstemmelsen angår navnlig, om der forelå tvingende årsager

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0082 HK/Privat for Michael Løjmand Boldt, Mette Byrsting Hansen, Hanne Rosa Bertram, Joan Bang Helle Gosvig, Helle Hornskov, Tove Hougaard Nielsen, Hanne Gudrun

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV : FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth)

Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV : FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth) Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV2016.0119: FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth) mod Odder Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 Tilkendegivelse meddelt den 23. juni 2014 i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 HK/Privat som mandatar for A (advokat Jens Jakob Hartmann) mod FOA Fag og Arbejdes A-kasse (advokat

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand.

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand. TILKENDEGIVELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20081089 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet for A og B (advokat Stephan Agger) mod DI for Gumlink A/S (advokat Morten Eisensee) Sagen drejer sig

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune 1 Protokollat med tilkendegivelse i Afskedigelsenævnssag FV 2013.0152 BUPL for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Tårnby Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Indledning Den 29. marts 2012 blev A opsagt

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5.-6. maj 2015 Tirsdag den 5. maj 2015 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.20 Faggruppegruppeformand Jørgen Smedegaard bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftsag FV 2016.0071 Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ adv. Niels Banke) Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV 2017.0066 CO-industri Dansk Metal A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Bilbrancheråd Cecils Auto ApS (advokat Johanne Berner Hansen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B mod Dansk Byggeri for Spæncom A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. maj 2012 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som nævnsformand og

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 11. november 2010 i faglig voldgift: DJØF for A mod Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden Sagen forhandledes den 11. november 2010. Den faglige voldgiftsret

Læs mere