VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK"

Transkript

1 JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 12 VERSION 3.0 UDGIVELSESDATO 25. juni 2015 UDARBEJDET MSVI, TBKR m.fl. KONTROLLERET SLA; SBJ, IRPA GODKENDT SLA

4

5 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK 5 INDHOLD 1 Sammenfatning 7 2 Introduktion Baggrundsrapporter til VVM-redegørelsen Baggrundsrapport: Natur -landanlæg til Kriegers Flak havmøllepark 13 3 Principper og metoder Baggrund Metode Dataindsamling og kortlægning Metode for vurdering af virkninger Forudsætninger for vurdering af påvirkninger 22 4 Lovgrundlag Habitatbekendtgørelsen Naturbeskyttelsesloven Skovloven Artsfredningsbekendtgørelsen 27 5 Eksisterende forhold Område til ny station Kabelanlægget 30 6 Vurdering af virkninger i anlægsfasen Potentielle påvirkninger Ny station Kabelanlægget Afværgeforanstaltninger 107

6 6 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK 6.5 Sammenfatning af vurderinger af virkninger i anlægsfasen Vurdering af virkninger i driftsfasen Potentielle påvirkninger Ny station Kabelanlægget Afværgeforanstaltninger Sammenfatning af vurderinger af virkninger i driftsfasen Vurdering af virkninger i demonteringsfasen Potentielle påvirkninger Ny station Kabelanlægget Afværgeforanstaltninger Samlet vurdering af virkninger Sammenligning af varianter for forslag A Sammenligning af varianter for forslag B Sammenligning af forslag A og forslag B Natura 2000-væsentlighedsvurdering Natura 2000-områder Tekniske mangler og/eller manglende viden Referencer 147 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Kort over lokaliteternes placering Fotolog over samtlige besøgte lokaliteter Lokalitetsbeskrivelser af samtlige besøgte lokaliteter med floraliste, lokalitetsbeskrivelse og en vurdering af egnetheden i forhold til bilag IV-arter.

7 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK 7 1 Sammenfatning Projektområdet for landanlægget til Kriegers Flak havmøllepark domineres af intensivt dyrket landbrugsland med marker i omdrift. Der er dog også områder med naturindhold, herunder forskellige naturtyper som kyst, overdrev, moser, enge, løvskov, vandløb og vandhuller. Inden for projektområdet er der flere særlige fokusområder, hvor større samlinger af beskyttede naturtyper og/eller skov ligger centralt i projektområdet. Desuden er der en række vandhuller/søer, som vurderes at være egnede levesteder for padder, der er beskyttet efter Habitatdirektivets bilag IV. Områder med flere tætliggende paddeegnede vandhuller helt eller delvist inden for projektområdet kræver ligeledes særlig opmærksomhed ved undersøgelsen af projektets påvirkning af naturinteresser, da sådanne områder kan danne et økologisk netværk med raste- og ynglesteder for de bilag IV-padder. Forslag A (hovedforslaget) vil krydse flere fredskovområder end forslag B (alternativet). Inden for forslag A krydser variant Herfølge Vest et fredskovområde mere end variant Herfølge Øst. Tilsvarende krydser variant Regnemark Nord i det alternative forslag B et fredskovområde mere end variant Regnemark Syd (Tabel 1-1). Antallet af områder med 3-beskyttede naturtyper og vandhuller i projektområdet er næsten identisk for de fire varianter inden for forslag A og forslag B. Forslag A variant Herfølge Vest vil umiddelbart krydse tre 3-beskyttede områder mere end de andre varianter (Tabel 1-1). Ved placeringen af det endelige kabeltracee, vil det være muligt at undgå at berøre samtlige 3-beskyttede områder og vandhuller vil blive undgået eller, hvor det ikke er muligt, vil de blive underboret. Derfor er der ikke en egentlig negativ påvirkning af kabeltraceets placering i forhold til 3- arealer. Forslag B variant Regnemark Nord krydser Køge Å tre gange, mens forslag B variant Regnemark Syd og begge varianter i forslag A kun krydser Køge Å én gang. Herudover vil begge forslag krydse vandløb, der løber gennem habitatområde Vasby Mose og Sengeløse Mose. Disse krydsninger vil ske mindre end 200 m opstrøms for habitatområdet.

8 8 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK Tabel 1-1 Det samlede antal naturområder i projektområdet i hhv. forslag A (med placering af ny station ved Tolstrup Gårde) og forslag B (med placering af ny station i Bjæverskov Vest). Forslag A Forslag B Variant Herfølge Vest Variant Herfølge Øst Variant Regnemark Nord Variant Regnemark Syd Fredskov beskyttede områder Habitatområder, Natura 2000* Levende hegn velegnede for flagermus** 1 (4) 1 (4) 3 (4) 1 (4) Beskyttede Vandløb Økologiske forbindelser 17 (7,1 11,1 km) 16 (10,6 14,8 km) 16 (8,2 11,8 km) 16 (8,7 12,5 km) Skovbyggelinjer 6, km 5,6 18,6 km 4,6 16,2 km 3,9 15,2 km Åbeskyttelseslinjer 0,7 1,3 km 0,7 1,3 km 1,3 2,7 km 0,7 3,3 km Søbeskyttelseslinjer 0,4 0,9 km 0,4 0,9 km 0,4 0,9 km 0,4 0,9 km Strandbeskyttelseslinje 0,3 0,4 km 0,3 0,4 km 0,3 0,4 km 0,3 0,4 km *Ét habitatområde vil blive krydset (1-3 gange), og tre andre habitatområder ligger i umiddelbar nærhed af projektområdet i alle varianterne i begge forslag "1(4)" og "3(4). **Ét levende hegn i projektområdet beliggende i begge varianter af forslag B vurderes at være egnet som rasteområde for flagermus. I projektområdet i begge varianter af forslag B findes det eneste levende hegn, der potentielt kan udgøre en ledelinje for bilag IV-flagermus. Hegnet vil blive underboret, og placeringen af kabeltracéet har derfor ikke en egentlig negativ påvirkning på den økologiske funktionalitet af det levende hegn. Antallet af krydsninger mellem projektområdet og beskyttede vandløb er næsten identisk mellem de forskellige varianter, dog er der færrest krydsninger ved forslag A variant Herfølge Vest (22), mens der i forslag B variant Regnemark Syd er flest krydsninger (25). For de resterende to varianter, forslag A variant Herfølge Syd og forslag B variant Regnemark Nord er der 24 krydsninger (Tabel 1-1). Ved placeringen af kablet i projektområdet har Energinet.dk anvendt følgende principper, således at værdifuld natur krydses ved styret underboring eller kablet vil blive ført uden om: 3-beskyttede vandløb vil som udgangspunkt blive krydset ved styret underboring. Hvis vandløbet har karakter af grøft, og hvis der samtidig ikke er 3-

9 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK 9 beskyttede områder langs vandløbet ved krydsningspunktet, vil der blive søgt om dispensation til at gennemføre krydsningen ved at gennemgrave vandløbet. 3-beskyttede områder med eng, overdrev og mose vil blive undgået, hvor det er muligt. Hvis krydsning er nødvendig, vil det som udgangspunkt blive foretaget ved styret underboring. 3-beskyttede vandhuller undgås, hvor det er muligt, men kan bl.a. i forbindelse med beskyttede områder blive krydset ved styret underboring. Fredskovområder vil som udgangspunkt blive gennemgravet evt. med et reduceret arbejdsbælte. Dog vil fredskovområder med særlige bevaringsværdige bevoksninger blive krydset ved en sammenhængende eller flere på hinanden følgende styrede underboringer. Der vil desuden blive etableret erstatningsskov i nødvendigt omfang (LBK nr. 945 af 24/ ). Levende hegn vil som udgangspunkt blive gennemgravet, medmindre hegnet har særlig betydning for beskyttede arter, herunder flagermus og markfirben. I disse tilfælde vil hegnet blive krydset ved styret underboring. Beskyttede sten- og jorddiger vil blive krydset ved styret underboring, hvis de rummer særlige natur- eller kulturværdier. Beskyttede sten- og jorddiger uden særlige natur- eller kulturværdier vil blive gennemgravet og efterfølgende retableret, i det omfang, der kan opnås dispensation hertil. Natura 2000-områderne i projektområdet vil blive krydset ved styret underboring i hele områdets udbredelse. Dette betyder, at naturtyperne og de vilde dyr og planter, der lever her, bliver friholdt for forstyrrelser i form af gravearbejde, kørsel m.v. i selve naturområderne. Forslag B Regnemark Nord krydser Køge Å tre gange sammenlignet med kun én krydsning i hver af de øvrige varianter, så i forhold til Natura 2000 anbefales de tre sidsnævnte forslag fremfor forslag B Regnemark Nord. For de øvrige varianter er det i Natura 2000-væsentlighedsvurderingen vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af Køge Å eller andre Natura 2000-områder. Den samlede fysiske påvirkning af naturen er således alle vurderet til at være mindre til ubetydelig (Tabel 1-2). Det gælder begge forslag og alle varianter. Dog vil forslag A påvirke flere områder med fredskov og 3-beskyttede naturtyper end forslag B, som på den anden side medfører flere krydsninger af beskyttede vandløb end forslag A.

10 10 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK Tabel 1-2 Samlet vurdering af påvirkningsgraden for natur, flora og fauna for forslag A og forslag B på strækningen Rødvig til Bjæverskov/Ishøj/Hovegård. Emne Fasen Forstyrrelse Vigtighed Påvirkningsgrad Direkte fysisk påvirkning af naturområder som skov og 3-beskyttet natur Anlæg Høj*/Lav Lokal Mindre/ubetydelig Drift Høj*/Lav Lokal Mindre/ubetydelig Demontering Lav Lokal Mindre/ubetydelig Påvirkning af bilag-iv arterne springfrø, spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander og flagermus Anlæg Lav Lokal Mindre/ubetydelig Drift Lav Lokal Mindre/ubetydelig Demontering Lav Lokal Mindre/ubetydelig

11 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK 11 2 Introduktion I forbindelse med planlægningen af Kriegers Flak Havmøllepark har Energinet.dk den 4. september 2014 fået et pålæg fra Klima-, Energi- og Boligministeren om at gennemføre en VVM-proces for nettilslutning i form af et nyt landanlæg på Sjælland, herunder at forestå udarbejdelse af en samlet VVM-redegørelse for projektet. Energinet.dk forventer, at anlægsarbejdet for landanlægget begynder primo 2016, og at havmølleparken kan kobles på elnettet den 31. december Projektet omfatter en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen mellem Møn, Sydsverige og Nordtyskland, samt tilhørende ilandføringsanlæg med transformerplatforme, søkabler og anlæg på land (Figur 2-1). Som en del af løsningen vil der blive etableret en vekselstrømsforbindelse, der vil blive ført i land syd for Rødvig på Stevns og blive koblet ind i transmissionsnettet på de eksisterende stationer i Bjæverskov og Ishøj via to 220 kv-kabler. I forbindelse med det nye kabelanlæg vil der desuden blive etableret en ny station. Der arbejdes i projektet med to forslag til placeringen af stationen, hvor forslag A omfatter etablering af ny station ved Tolstrup Gårde, der ligger syd for Herfølge (Figur 2-1), mens forslag B omfatter etablering af ny station ved Bjæverskov Vest, hvor der allerede ligger den eksisterende station Bjæverskov (Figur 2-2). Kabelanlægget, der består af to 220 kv-jordkabler, er det samme for de to forslag A og forslag B på størstedelen af strækningen og afviger således kun på delstrækningen fra Tolstrup Gårde til Store Salby nord for Køge. Endvidere anlægges et nyt 400 kv-jordkabel fra station Ishøj til station Hovegård. En nærmere beskrivelse af projektet findes i "Projekt- og anlægsbeskrivelsen" (Energinet.dk, 2015).

12 12 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK Figur 2-1 Forslag A (hovedforslaget), hvor der etableres en ny station ved Tolstrup Gårde. Figur 2-2 Forslag B (alternativet), hvor der etableres en ny station ved Bjæverskov. Naturstyrelsen indkaldte ideer og forslag til VVM for landanlægget i oktobernovember I den forbindelse blev der afholdt fire borgermøder. Der indkom i

13 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK 13 alt 45 høringssvar fra borgere, organisationer og myndigheder. Dertil blev der gennemført en supplerende høring i februar 2015 i forbindelse med mindre ændringer i linjeføringen. Her indkom yderligere 10 høringssvar. De indkomne høringssvar har ligget til grund for at fastlægge de emner, som VVM-redegørelsen særligt skal have fokus på. 2.1 Baggrundsrapporter til VVM-redegørelsen Denne rapport er én blandt flere baggrundsrapporter, som selve VVMredegørelsen bygger på. Baggrundsrapporterne har fokus på at dokumentere eksisterende viden om miljøforhold i relation til projektets placering og karakter samt uddybe, hvilke konsekvenser anlægget vil have for miljøet, og hvilke afværgeforanstaltninger der kan tages i anvendelse for at undgå, mindske eller kompensere for projektets eventuelle negative påvirkninger af miljøet. Rapporterne er af primært "teknisk-faglig" karakter med detaljerede oplysninger, præsentation af data, analyser, beregninger og vurderinger. I flere af baggrundsrapporterne vil der desuden være data- og kortbilag med rådata fra f.eks. naturregistreringer. 2.2 Baggrundsrapport: Natur -landanlæg til Kriegers Flak havmøllepark Denne rapport gennemgår naturinteresserne i projektområdet fra Rødvig til Ishøj/Hovegård. Udover at beskrive de eksisterende forhold er der også en vurdering af mulige konsekvenser for naturen i anlægs-, drifts- og demonteringsfasen for landanlægget til Kriegers Flak havmøllepark mellem Rødvig og Bjæverskov, Ishøj og Hovegård. Indledningsvist beskrives hvilke principper og metoder, der ligger til grund for vurderingen af projektets påvirkning på naturinteresserne i projektområdet. Herunder beskrives baggrunden, hvor der lægges vægt på, hvilke parametre, der er inkluderet i beskrivelsen af de eksisterende naturinteresser. Dernæst beskrives den anvendte metode ved kortlægningen og udpegningen af naturinteresserne samt selve dataindsamlingen og kortlægningen. Metode for vurdering af virkninger gennemgås, og forudsætningerne for disse vurderinger klarlægges. Slutteligt beskrives det eksisterende lovgrundlag på området. Efterfølgende behandles projektområdet, som i beskrivelsen og vurderingen af projektets påvirkning på naturinteresserne er opdelt i mindre strækninger; Strækning Rødvig til Tolstrup Gårde forslag A og forslag B, Strækning Tolstrup Gårde til Bjæverskov forslag A og forslag B, Bjæverskov til Store Salby forslag B, Tolstrup Gårde til Store Salby forslag A, Store Salby til Torslunde forslag A og forslag B, Torslunde til Ishøj/Hovegård forslag A og forslag B.

14 14 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK Efter gennemgangen af naturinteresserne er der en væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000-lovgivningen. Vedlagte bilag består af følgende: Bilag 1: Ni kort, som tilsammen dækker hele projektområdet Bilag 2: En fotolog med foto fra samtlige besigtigede lokaliteter Bilag 3: Lokalitetsbeskrivelser, som indeholder registreringer over naturforekomster på lokaliteterne i form af lokalitetsskemaer for hver lokalitet. Disse lokalitetsskemaer indeholder floralister, beskrivelse af lokaliteterne og deres egnethed som levested for beskyttede bilag IV arter herunder padder og flagermus.

15 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK 15 3 Principper og metoder 3.1 Baggrund Naturinteresserne i projektområdet fra Rødvig til Hovedgård/Ishøj (kort i Bilag 1) er kortlagt i 2014 og 2015 og naturlokaliteternes værdi med hensyn til 3-beskyttede naturtyper og egnethed for arter beskyttet i henhold til EF-Habitatdirektivets bilag IV undersøgt. Herunder blev det undersøgt hvilke bilag IV-arter, der har udbredelse inden for projektområdet. Vurderingen af projektets påvirkning af 3-beskyttede naturtyper og af bilag IV-arter blev foretaget på baggrund af eksisterende viden om forekomster inden for projektområdet suppleret med data fra feltundersøgelserne foretaget i efteråret 2014 og foråret Følgende parametre er indeholdt i beskrivelsen af den eksisterende natur: 3-beskyttet natur Anden natur, herunder spredningskorridorer (økologiske forbindelser) Fredskov Jord- og stendiger Bygge- og beskyttelseslinjer herunder, strandbeskyttelseslinjer, å- og søbeskyttelseslinjer samt skovbyggelinjer Levende hegn Bilag IV-arter Natura 2000-habitatområder 3.2 Metode Naturinteresserne i projektområdet blev identificeret via en skrivebordskortlægning af eksisterende viden om naturinteresserne ( 3-beskyttede områder, fredede områder, spredningskorridorer som for eksempel levende hegn, vandløb, og samling af vandhuller, fredskov, landskabsstrøg som for eksempel åse, Natura områder, naturmæssige interesseområder ifølge kommuneplanerne). Kortlægningen blev suppleret med en GIS-baseret udpegning af eventuelle fokusområder, som omfatter beskyttede naturtyper, mulige levesteder for beskyttede arter og skov, der potentielt berøres i forbindelse med etableringen af kablet. Fokusområderne er arealer med særlige naturinteresser, som der forventes at kunne blive påvirket i et vist omfang af projektet.

16 16 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK Data blev indhentet via Danmarks Miljøportal (Miljøportalen, 2014), Dansk Ornitologisk Forening (DOF) (Dansk Ornitologisk Forening, 2014), Fugle og Natur (Danmarks Fugle og Natur, 2014), Egedal Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Greve Kommune, Solrød Kommune, Roskilde Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Faxe Kommune. Undersøgelsen blev foretaget i hele projektområdets bredde på ca. 300 m til trods for, at kabelanlæggets bredde kun udgør m i anlægsfasen og 7-20 m i driftsfasen. Denne fremgangsmåde er valgt, da der endnu ikke er taget endelig stilling til kabelanlæggets præcise placering inden for projektområdet. Dermed kan denne fremgangsmåde give et grundlag for, at kabelanlægget kan placeres, så det berører færrest mulige interesser, herunder naturinteresser. Skrivebordskortlægningen af naturinteresserne i projektområdet omfatter: Lokaliteter der er kortlagte og beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 (eng, mose, overdrev, vandhul/sø og vandløb). Data fra vurderinger af 3- beskyttede lokaliteter ældre end 3 år, blev ikke anvendt i analysen. Nye feltbesigtigelser på disse lokaliteter blev foretaget både i efteråret/vinteren 2014 og i foråret Lokaliteter der udgør potentielle yngle- og levesteder for arter anført på Habitatdirektivets bilag IV. Lokaliteter der potentielt kan omfatte værdifuld natur uden eksisterende registrering som f.eks. grusgravsområder. Fredskov. Levende hegn. Bygge- og beskyttelseslinjer (strandbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer og å- og søbeskyttelseslinjer). Økologiske forbindelser (udpeget af Egedal Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Greve Kommune, Solrød Kommune, Roskilde Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Faxe Kommune). Natura 2000-habitatområder Feltkortlægningen blev gennemført i november-december 2014 i det omfang det var årstidsmæssigt og fagligt muligt. Disse undersøgelser blev suppleret med opdaterende feltundersøgelser i foråret 2015, hvilket har været særligt relevant for padder og botanikken. Feltkortlægningen af både beskyttede og ikke beskyttede naturtyper blev foretaget med udgangspunkt i metoden udviklet af Nationalt Center for Miljø og Energi (Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014). Metoden inkluderer bl.a. registrering af naturtypens fysiske struktur og vegetationen på lokaliteten. På grund af den fremskredne årstid var det ikke muligt ved besigtigelsen i efteråret/vinteren 2014 at foretage en fyldestgørende registrering af naturtypernes fysiske struktur eller vegetationen på lokaliteten. I stedet blev hovedvægten i efterårets

17 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK 17 undersøgelser lagt på lokaliteternes egnethed mht. både levested, yngle- og rasteområde for bilag IV-arter samt et overordnet skøn af naturværdien. Der blev taget mindst et foto per lokalitet, og disse blev samlet i en fotolog, som fremgår af vedlagte bilag. Samtlige data blev skrevet ind i lokalitetsdatabasen, og et udtræk herfra er vedlagt som bilag (se Bilag 3). Lokaliteter, der blev vurderet til at have god naturværdi, at være egnede som yngle-, raste- eller fourageringsområde for bilag IV-arter, at kræve nærmere botanisk undersøgelse, og som er vanskelige at undgå ved etableringen af kablet, blev genbesøgt i foråret 2015 med henblik på dybdegående besigtigelse og registrering af beskyttede arter. Desuden blev lokaliteter i forslag A alternativ vest besigtiget. Samtlige data og viden om projektområdet blev i den efterfølgende vurdering sammenholdt med projektets påvirkning på den eksisterende terrestriske natur. 3.3 Dataindsamling og kortlægning I dette afsnit gennemgås dataindsamlingen og kortlægningen af de forskellige naturparametre i projektområdet Bilag IV-arter Egedal Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Greve Kommune, Solrød Kommune, Roskilde Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Faxe Kommune blev kontaktet med henblik på at indhente data vedrørende tidligere registreringer af bilag IV-arter i kommunernes område inden for projektområdet. Kommunerne var ikke i besiddelse af sådanne data. Der er desuden søgt data i Naturdatabasen under Miljøportalen, som har suppleret data. Udpegningen af, hvilke bilag IV-arter der potentielt kunne være i områderne i projektområdet, blev foretaget med udgangspunkt i "Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV" (Søgaard & Asferg, 2007) samt tidligere registreringer og eksisterende data hos kommunerne. Eftersøgningen af bilag IV-arter i projektområdet er fortaget, hvor det vurderes at være relevant i forhold til de pågældende arters udbredelse og potentielt egnede raste- og ynglehabitater. Ved besigtigelse af vandhuller med henblik på padder blev det vurderet, om lokaliteten var egnet som raste-, yngle- eller fourageringsområde. Ved vurderingen inkluderedes skøn over brinkernes hældning, lysindfald, soleksponering, vandets kvalitet, jordens beskaffenhed, vegetationens omfang og type, om der var tilstødende udyrkede arealer, mængden af krat/buskads i området, beliggenhed i forhold til andre potentielle habitater for padder, samt områdets overordnede naturværdi. Ved besigtigelse af levende hegn og skovområder med henblik på flagermus blev det vurderet, om lokaliteterne var egnede som ledelinje eller evt. som raste- og yngleområde. Ved vurderingen blev følgende parametre inkluderet: Forekomst af hulheder i ældre træer, ubrudte levende hegn og lokalitetens placering i forhold til eventuelle andre egnede habitater. Der blev ikke foretaget supplerende flagermus-

18 18 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK lytninger, da artskendskabet af flagermus ikke vil ændre på, om flagermusegnede lokaliteter bør krydses ved styret underboring eller ej. I stedet vurderes, om det enkelte hegn kan huse flagermus, og hvorvidt en gennemgravning vil påvirke lokalitetens økologiske funktionalitet, dvs. f.eks. hegnets funktion som ledelinje. Markfirben blev eftersøgt i foråret 2015 på lokaltiteter med et egnet habitat dvs. varmepåvirkede områder med løst sand og spredt vegetation. Undersøgelserne blev så vidt muligt foretaget i solskin. Ved vurderingen af områdets egnethed for markfirben blev følgende parametre inkluderet: solindstråling og positionering, forekomsten af blotlagt løst sandet jord, forekomsten af sten samt forekomsten af spredt vegetation. Hver lokalitet blev således vurderet i forhold til dens egnethed som levested (fourageringsområde), yngle- og rasteområde for arter anført på Habitatdirektivets bilag IV Levende hegn Levende hegn kan danne vigtige ledelinjer og potentielt også udgøre raste- og ynglesteder for flagermus. Desuden kan levende hegn, der er sammenfaldende med jord- og stendiger, udgøre vigtige levesteder for markfirben. Levende hegn i projektområdet blev kortlagt ud fra orthofotos, og beskyttede jordog stendiger blev kortlagt på baggrund af data fra Miljøportalen. Efterfølgende blev samtlige levende hegn i projektområdet besigtiget med henblik på at vurdere deres økologiske funktionalitet for bl.a. bilag IV-arter. Ved vurderingen blev følgende parametre inkluderet: Kontinuitet i beplantningen, alderen på træerne, hulheder i ældre træer og hegnets placering i forhold til andre egnede levesteder i området. Ved undersøgelsen af lokaliteternes egnethed for markfirben blev følgende parametre inkluderet: Lysindstråling herunder positioneringen, tilgængeligheden af løst sand/jord og forekomsten af sten. På denne baggrund blev de levende hegn i projektområdet vurderet med hensyn til egnethed som både levested, yngle- og rasteområde for både flagermus og markfirben Fredskov Ifølge Skovloven skal fredskovspligtige arealer holdes bevokset med træer, der danner skov af højstammede træ. Desuden må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald inden for fredskovsarealet. Ved vurderingen af skovområderne blev følgende parametre inkluderet: Forekomsten af naturlig hydrologi, areal med kronedække, invasive arter, områder hvor jorden er opkørt, stammer med hulheder, mos/lav, dødt ved samt træernes alder. Kortlægningen af områder med fredskov blev foretaget med udgangspunkt i Miljøportalen.

19 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK beskyttet natur Ifølge Naturbeskyttelseslovens 3 (LBK nr. 951 af 03/07/2013) må der ikke foretages ændringer i tilstanden af naturlige heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, søer med et areal på over 100 m² samt vandløb eller dele af vandløb, der er udpeget som beskyttede. Ligeledes må der ikke foretages ændringer i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end m², når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb. Ændringen i tilstanden omfatter både diversiteten i planter og dyr, hydrologiske, fysiske og kemiske forhold samt strukturændringer i landskabet. Forekomst af 3-beskyttede områder inden for projektområdet blev kortlagt med udgangspunkt i data fra Miljøportalen, og efterfølgende blev de 3-beskyttede områder besigtiget og naturværdien vurderet Spredningsøkologiske forhold Ifølge Planloven skal kommuneplaner indeholde retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser samt potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser (LBK nr. 587 af 27/05/2013). Økologiske forbindelser er afgørende for opretholdelsen og forbedringen af et alsidigt dyreog planteliv, da mindre naturområder og økologiske forbindelser herved forbinder eksisterende naturområder med hinanden i et naturnetværk (Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen, 2008). Således er der også i kommuneplanerne for kommunerne, der berøres af projektområdet, udpeget økologiske forbindelser. Disse udpegninger blev indhentet via kommuneplanerne og WebGIS/elektroniske kort tilhørende følgende kommuner: Egedal Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Greve Kommune, Solrød Kommune, Roskilde Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Faxe Kommune. Antallet og længden af de økologiske forbindelser i de tre projektområdestrækninger blev bestemt via WebGIS og Miljøportalen Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelseslovens omhandler beskyttelse af kystområder, skove, søer og åer. Der må således ikke foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, herunder foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel. Ydermere må der i forbindelse med søer (med en vandflade på mindst 3 ha) og åer (der er registreret med beskyttelseslinje i henhold til ovenstående lov) ikke bebygges, beplantes eller foretages ændringer i terrænet inden for en afstand på 150 m. I forbindelse med skov må der ikke bebygges inden for en afstand på 300 m (LBK nr. 951 af 03/07/2013). Udpegningen af bygge- og beskyttelseslinjer, som ligger inden for projektområdet, blev indhentet via Miljøportalen. Potentielle konflikter mellem projektområdet og bygge- og beskyttelseslinjerne blev opgjort ved, at den korteste og den længste strækninge af bygge- og beskyttelseslinjerne inden for projektområdet blev målt.

20 20 VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK Natura 2000 Et af hovedprincipperne i administrationen af Natura 2000-områderne er kravet om en foreløbig vurdering af planer og projekter med henblik på at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Natura 2000-beskyttelsen forvaltes i henhold til Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 af 01/05/2007) med udgangspunkt i væsentlighedsprincippet og forsigtighedsprincippet. Det betyder, at der først skal foretages en væsentlighedsvurdering, og hvis resultatet af denne ikke kan udelukke, at anlægget kan medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-natur, skal der gennemføres en fuld konsekvensvurdering, som på et videnskabeligt dokumenteret grundlag klarlægger, om projektet forhindrer opnåelse af gunstige bevaringsstatus for arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. I tilfælde, hvor påvirkningens omfang er uklar, eller hvor der ikke er tilstrækkelig viden til at belyse konsekvenserne, vil tvivlen komme naturen til gode jf. forsigtighedsprincippet. Det aktuelle projektområde krydser direkte ét Natura 2000-område (N148 - Køge Å (Naturstyrelsen, 2011b)), mens afstandene til tre andre Natura 2000-områder er relativt korte (Figur 10-1). Disse tre Natura 2000-områder er: N140 - Vasby Mose og Sengeløse Mose (Naturstyrelsen, 2011a), N149 - Tryggevælde Ådal (Naturstyrelsen, 2011c) samt N150 - Gammel Havdrup Mose (Naturstyrelsen, 2011d). Der er således foretaget en vurdering af, om projektet i anlægs-, drifts- eller demonteringsfasen kan medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper og arter, som Natura 2000-områderne er udpeget til at beskytte. Ved væsentlig påvirkning forståes en påvirkning, der medfører negative udsving i bestandsstørrelser, der er større end de naturlige udsving, der anses for at være normale for den pågældende art eller naturtype, eller som direkte truer bestanden (påvirker bevaringsstatus). En kortvarig påvirkning af en beskyttet naturtype eller art, der skønnes hurtigt og uden menneskelig indgriben at ville opnå den hidtidige tilstand eller en tilstand, der skønnes at svare til eller være bedre end den hidtidige tilstand, vurderes ikke at være væsentlig. Natura 2000-væsentlighedsvurderingen er foretaget i et selvstændigt kapitel (kapitel 10), så beskrivelser og vurderinger relateret til Natura 2000 er således alene gennemgået dér. 3.4 Metode for vurdering af virkninger Metoden for vurdering af virkninger fastsættes efter rammerne udarbejdet af NIRAS (NIRAS, 2013). Således anvendes følgende terminologi, der beskriver påvirkningens relative størrelse (Error! Reference source not found.).

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT AREALINTERESSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Østre Ringvej Rønne, VVM screening. Bornholms Regionskommune

Indholdsfortegnelse. Østre Ringvej Rønne, VVM screening. Bornholms Regionskommune Østre Ringvej Rønne, VVM screening COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 VVM direktivet 2 3 Projektet 2 4 Screeningens

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Etablering af et nyt 150 kv jordkabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning

Etablering af et nyt 150 kv jordkabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning Bilag A VVM-screeningskema af nyt 150 kv kabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af et

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET

Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW COWI.DK JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande Høringsfrist

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet Biodiversitet Forøgelse af naturindholdet på én landbrugsbedrift i Norddjurs kommune -> udfordringer og muligheder v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Institut for Delprojektets baggrund og formål

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

MILJØVURDERING LOLLAND VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

MILJØVURDERING LOLLAND VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 13 MILJØVURDERING LOLLAND VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 13 MILLJØVURDERING LOLLAND 974 13.1 Landskab og jordbund 974 13.1.1 Betydning 977 13.1.2 0-alternativet

Læs mere

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 18 BILAG IV-ARTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 18 BILAG IV-ARTER 1312 18.1 Bilag IV-arter på Lolland 1312 18.2 Bilag-IV arter på Fehmarn 1320 18.3 Bilag-IV

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere