Bedre Bus til Nørre Campus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre Bus til Nørre Campus"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Bedre Bus til Nørre Campus Simon Baadsgaard, Trafikplanlægger, Københavns Kommune Abstrakt Københavns Kommune har en vision om at udvikle Nørre Campus til en vidensbydel, som skal have en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning og anvendt forskning inden for bl.a. sundhedsvidenskab og naturvidenskab. Udviklingen af byudviklingsområdet kræver høj tilgængelighed til og fra området. Vidensbydelen skal bindes sammen med det øvrige København, men også med Øresundsregionen og det øvrige Europa. Københavns Kommune vil derfor have Danmarks bedste busbetjening af Nørre Campus, samt en effektiv og højklasset busbetjening fra det nordlige København til Nørreport Station. Den mest højklassede form for busdrift er Bus Rapid Transit (BRT). Det indebærer bl.a. etablering af et særligt bustracé og højklassede BRT-stationer. Analyser har vist, at projektet vil forbedre regulariteten, reducere rejsetiden og tiltrække flere passagerer. Fra politisk side i Københavns Kommune blev det i maj 2012 besluttet, at der skulle anlægges en BRTløsning på strækningen fra Nørreport Station til kommunegrænsen til Gentofte. Københavns Kommune forventer, at projektet er anlagt med udgangen af Nørre Campus er fællesbetegnelsen for at byudviklingsområde, som indeholder flere uddannelses- og forskningsinstitutter ved Københavns Universitet samt Rigshospitalet. Københavns Kommune vil udvikle området til en vidensbydel, som skal have en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning og anvendt forskning inden for bl.a. sundhedsvidenskab og naturvidenskab. Figur 1: Vidensbydel Nørre Campus Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

2 Vidensbydel Nørre Campus skal bidrage til at tiltrække internationale udviklingsafdelinger, vidensmedarbejdere og studerende, der kan bidrage med viden til dansk forskning og erhvervsliv. Projektet skal dermed støtte op om den fortsatte vækst i Københavns Kommune. I de kommende år foretager Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Staten, historiske store investeringer i området, herunder udvidelser af Rigshospitalet, Niels Bohr Science Park og Panuminstituttet. Rigshospitalet udvider med m 2, hvor der etableres nye ensengsstuer, tidssvarende operationsstuer, nyt patienthotel og parkeringshus. Udvidelserne forventes gennemført i Panuminstituttet udvider med m 2 og Niels Bohr Science Park med m 2. Udviklingen af byudviklingsområdet kræver høj tilgængelighed til og fra området. Vidensbydelen skal bindes sammen med det øvrige København, men også med Øresundsregionen og det øvrige Europa. For at sikre god tilgængelighed til området, let adgang til DTU i Lyngby, samt forbedre den kollektive trafik til og fra København. Området ved Nørre Campus vil efter 2018 når Cityringen åbner - ikke være banebetjent, så for at sikre en højklasset tilgængelighed til området, har Københavns Kommune arbejdet med etablering af en højklasset busløsning. Københavns Kommune vil etablere en BRT-løsning (Bus Rapid Transit) på strækningen fra kommunegrænsen til Gentofte Kommune til Nørreport Station, som er et af Danmarks største trafikknudepunkter med forbindelser til lufthavnen og det øvrige Danmark. BRT-løsningen skal kendetegnes ved at være Danmarks Bedste Bus. Københavns Kommune har afsat 70 mio. kroner til projektet, og har modtaget tilsagn om yderligere 60 mio. kroner fra statens fremkommeligheds- og Passagerpuljer. Det samlede budget for projektet er således 130 mio. kroner. Der er allerede traditionelle busbaner og busprioritering i signalanlæggene på dele af projektstrækningen, men der er behov for mere vidtgående tiltag for at indfri visionen om Danmarks bedste busbetjening. Københavns Kommune ønsker en ambitiøs og visionær løsning, som hæver serviceniveauet markant og kendetegnes ved at have: - Høj fremkommelighed og regularitet - Højklassede stoppesteder - Et højt trafikinformationsniveau (ITS) - Høj tilgængelighed Bus Rapid Transit Visionerne for busbetjeningen spænder vidt, og det er nødvendigt med en helhedsorienteret løsning, som hæver kvaliteten af busdriften på alle områder. I udlandet anvendes betegnelsen Bus Rapid Transit for systemer af denne art, og erfaringerne er meget positive. Indførelse af BRT har mange steder øget antallet af passagerer betragteligt, som følge af høj rejsehastighed, god komfort og et højt serviceniveau i den kollektive busbetjening. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

3 Figur 2: Eksempel på udenlandsk BRT-løsning fra Nantes, Frankrig BRT bliver i nogle sammenhænge omtalt som Letbane på gummihjul, da den tilegner sig mange af den skinnebårne trafiks positive karakteristika. Det vil sige høj rejsehastighed, komfort og regularitet. Etableringsudgifterne for BRT er samtidig væsentligt lavere end f.eks. en letbane eller metro, som kan være op til henholdsvis 20 og 100 gange dyrere. Fundamentet i enhver BRT-løsning er det særlige bustracé, som er fysisk adskilt fra den øvrige trafik. Se figur 2. Den fysiske adskillelse gør, at busdriften kan ophøjes til et serviceniveau svarende til den skinnebårne trafik. Bustracéet sikrer, at bussen ikke påvirkes af de forsinkelser og kødannelser, som biltrafikken forårsager. Det gør bussen mere pålidelig, da den kan køre ugeneret fra stoppested til stoppested. Rejsehastigheden vil desuden også være høj, da tracéet er forbeholdt bustrafikken. Figur 3: Foreslået BRT-løsning med særligt bustracé, som er fysisk adskilt fra den øvrige trafik Projektforslaget Projektforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Teknik & Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune og et rådgiverteam (Via Trafik, Dines Jørgensen & Co, Tetraplan og Swarco). Projektstrækningen mellem kommunegrænsen og Nørreport Station er i alt ca. 5 kilometer lang, og der etableres i alt ca. 2,5 kilometer midterlagt bustracé på den mest centrale delstrækning. Se figur 3. Foruden Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

4 bustracéet etableres der ca. 1 kilometer nye busbaner. Der vil samlet set være bustracé og busbane på 80 % af strækningen mellem kommunegrænsen og Nørreport Station, når projektet er gennemført. Der er kun enkelte korte strækninger mellem kommunegrænsen og Nørreport Station, hvor der ikke vil være en form for busspor. Årsagen er, at der ikke er den fornødne plads til rådighed, og at anlæg af busbaner eller bustracé vil have store konsekvenser for de øvrige trafikanters trafiksikkerhed og fremkommelighed. Figur 4: Projektstrækningen mellem kommunegrænsen til Gentofte og Nørreport Station BRT-stationer Stoppestederne på projektstrækningen opgraderes til BRT-stationer, der udformes med egentlige perroner og ventefaciliteter med ekstra høj standard. Stationerne placeres mellem bustracéet og den øvrige kørende trafik. Hver enkelt station vil få en udstrækning på op mod 200 m 2 ca. 4 x 50 meter i udstrækning. Det imødekommer dels, at der kan holde op til tre 15 m. busser på en gang, og at der kan foregå hurtig og effektiv passagerudveksling. Stationerne kan desuden rumme en bred vifte af forskelligt inventar. Stationerne vil tilbyde trygge og komfortable venteforhold for passagerne. Der vil være læ fra vind og vejr samt afskærmning fra biltrafikken og dens støj. Der er desuden plads til f.eks. billetautomater og rejsekortsfunktionaliteter, hvilket der ikke normalt er ved busstoppesteder. Se figur 4. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

5 Figur 5: Principforslag til udformning af BRT station. Busprioritering i signalkryds For at sikre busserne en høj fremkommelighed vil signalkrydsene på strækningen blive ombygget og indrettet således, at bussen kan komme hurtigere igennem krydsene. Dette opnås fortrinsvis ved grøntidsforlængelser og rødtidsafkortninger som tilvejebringes gennem Københavns Kommunes GPSprioriteringssystem, som er under udvikling. Figur 6: Busserne prioriteres i signalkrydsene. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

6 Trafikinformationssystemer Der etableres forskellige typer af trafikinformationssystemer i forbindelse med projektet. De traditionelle og statiske informationskilder i form af kort, køreplaner mv. vil fortsat være at finde ved stationerne og i busserne. Hovedparten af trafikinformationen vil imidlertid blive leveret via dynamiske informationstavler i lokalområdet, ved stationen, og i bussen. I bussen vil passagerne få information om bl.a. næste stop, ankomsttidspunkt, skiftemuligheder og aktuelle afgangstider samt driftsmeddelelser. Ved stationen vil tilsvarende information viderebringes til de ventende passagerer. Her er det især kendskabet til ankomsttidspunkt og driftsmeddelelser, som er relevant. Derudover planlægges der opsat tavler i Rigshospitalets receptionsområde og andre lignende steder. Det vil medvirke til at informere passagererne på vej mod bussen. Konsekvenser for bustrafikken Projektforslaget er konsekvensvurderet ud fra trafikmodel- og trafiksimuleringsberegninger. Beregningerne viser, at bussernes regularitet bliver markant bedre fordi de nuværende udsving i køretiden halveres. Samtidig får busserne en kortere rejsetid på projektstrækningen. Se figur 6. Projektet giver en samlet passagereffekt på ca. 10 % i 2018 sammenlignet med en situation, hvor projektforslaget ikke gennemføres. Det svarer til en passagerforøgelse på ca passagerer pr. døgn. Det svarer til en årlig indtægt på ca mio. kroner fra driftsbesparelser og passagerforøgelser, efter projektet er anlagt. De samlede projektudgifter er på ca. 120 millioner kr., og projektet har dermed en tilbagebetalingstid på 8-10 år. Figur 7: Diagram med beregnede rejsetider for busdrift ved uændrede forhold (normal busdrift) og ved projektet (BRT) Brugerundersøgelser Københavns Kommune gennemførte i den indledende fase en brugerundersøgelse, som dels skulle give en afklaring af transportadfæren blandt de studerende og arbejdstagere i området, og dels viden om, hvad der ifølge brugerne af busserne skal til for at gøre den kollektive trafik til og fra området mere attraktiv. For resultat, se figur 8. Undersøgelsen blev gennemført elektronisk, og blev sendt til fakulteterne, Rigshospitalet og Panuminstituttet på deres intranet og i nogle tilfælde pr. mail. Brugerundersøgelsen forløb i ca. 5 uger i Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

7 foråret 2011, og gav samlet 918 besvarelser. Ca. 60 % af respondenterne arbejdede eller studerede på institutioner i området Nørre Campus. Figur 8: Resultat af brugerundersøgelse Det videre forløb Projektforslaget blev i maj 2012 godkendt politisk i Københavns Kommune, hvor det blev besluttet at frigive 130 mio. kr. til udarbejdelse af et hovedprojekt samt anlæg. Hovedprojektet indeholder en mere detaljeret projektering af forslaget, som blev opstillet i projektforslaget. I det videre forløb arbejdes der ud fra følgende tidsplan: Maj 2012 Januar 2013: Udarbejdelse af hovedprojekt April 2013 September 2014: Anlæg I skrivende stund er de indledende opmålinger på strækningen igangsat. Projektet vil medvirke til at sætte en ny standard for de højklassede busbaserede transporttilbud i Danmark. Den forbedrede tilgængelighed til Nørre Campus vil desuden bidrage til vækst i området, og støtte op om et København i fortsat vækst. Projektet vil i løbet af 2015 blive evalueret ift. rejsetidsbesparelser, passagerudvikling og driftsmæssige besparelser på busdriften. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg Civilingeniør, Ph.D. Lene Denver Akademiingeniør Ole Kien COWI RAMBØLL 1 Baggrund og formål I forbindelse med en revision af Trafik- og Miljøhandlingsplanen har Aalborg Kommune undersøgt mulighederne for

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik HT + Trafikministeriet Projekt Basisnet Resumérapport Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik Maj 1999 Indhold Baggrund og sammenfatning Projekt Basisnet - hvorfor... 3 Projekt Basisnet

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013 2 Dronning Louises Bro - januar 2013 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1...4 nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Compass4D EU ITS-projekt om kommunikation mellem køretøjer og infrastruktur Anders Torp Madsen, cf5i@tmf.kk.dk Københavns Kommune

Compass4D EU ITS-projekt om kommunikation mellem køretøjer og infrastruktur Anders Torp Madsen, cf5i@tmf.kk.dk Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen. Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013. Trængselskommissionen

Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen. Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013. Trængselskommissionen Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013 Trængselskommissionen Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 /

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere