Den biomekaniske udrensning rationale, effekt og kliniske principper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den biomekaniske udrensning rationale, effekt og kliniske principper"

Transkript

1 Abstract Den instrumentelle og medikamentelle behandling af rodkanalen Ved rodbehandling er den biomekaniske udrensning central i forebyggelsen eller behandlingen af den apikale parodontitis. Den udgør den kombinerede instrumentelle og medikamentelle behandling af rodkanalen. I nærværende artikel gennemgås principperne for den biomekaniske udrensning samt omtale af rodmål og instrumentdesign. En korrekt håndtering af rodkanalinstrumenter er samtidig vigtig i forebyggelse af instrumentfraktur. Laboratoriestudier understøtter, at nyere rodkanalinstrumenter har optimerede tekniske egenskaber i forhold til frakturrisiko. Hvorvidt de samme instrumenter reelt fører til forbedrede kliniske resultater, er derimod ikke systematisk undersøgt. Der gennemgås fire væsentlige faser indenfor den specifikke mekaniske udrensning, der kan opfattes som værende alment gældende uden fokus på et bestemt instrumentsystem. Som en konklusion vil det være den samlede effekt af alle delsekvenser i behandlingen, som fører til det optimale kliniske resultat, mere end om filen udfører rotererende eller reciprokerende bevægelser i rodkanalen. Den biomekaniske udrensning rationale, effekt og kliniske principper Lars Bjørndal, lektor, dr.odont., ph.d., Sektionen for Cariologi, Endodonti, Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Gitte Bruun, afdelingstandlæge, Sektionen for Cariologi, Endodonti, Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Sune Demant, tandlæge, ph.d.-studerende, Sektionen for Cariologi, Endodonti, Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Carsten Langemark, afdelingstandlæge, Sektionen for Cariologi, Endodonti, Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet I nærværende artikel er der fokus på den biomekaniske udrensning. I løbet af de sidste år er der sket en teknologisk udvikling, der har gjort det nemmere teknisk at udføre en rodbehandling. I praksis har det betydet, at forskellige leverandører relativt hyppigt har budt ind med forslag til forenkling af den mekaniske udrensning. Flere roterende nikkel-titan (ni-ti)-filsystemer, som eksempelvis Reciproc (VDW, München, Tyskland), Wave One og ProTaper Next (begge fra Dentsply Maillefer (Ballaigues, Schweiz)) og BT-Race og irace (begge fra FKG Dentaire SA (La Chaux-de- Fonds, Schweiz)) samt TF Adaptive (SybronEndo, West Collins Orange, CA, USA) er alle lanceret indenfor bare de sidste 2-3 år. Med den hyppige introduktion af nye instrumentsystemer kan det være vanskeligt at vurdere, om man tilsvarende bør ændre sin rodbehandlingsrutine. Der er derfor behov for en generel opdatering af principperne for den biomekaniske udrensning. Hvorfor er ni-ti-instrumenter hensigtsmæssige at anvende, når rodkanalen krummer? Hvilke praktiske regler for anvendelsen af hhv. manuel og maskinel teknik kan benyttes for at forebygge og minimere risikoen for instrumentfraktur. Effekten af den mekaniske udrensning kan emneord ikke direkte vurderes, som det er muligt ved fx Endodontics; inspektion af præparationsgrænsen i forbindelse root canal med kronebehandling. Undersøgelser har derfor preparation; anvendt røntgen-mikro-computertomografiske pulpectomy; root canal (CT) teknikker for at undersøge rodkanalens tredimensionale (3-d) morfologi, både før og medicaments efter 528

2 Principper for biomekanisk udrensning videnskab & klinik Principtegning af overinstrumentering a b c d e f Fig. 1. a. En principskitse af den apikale del af en rod med en fil svarende til det apikale foramen. Ofte vil en godkendt måling fra en apexlokator ligge lidt forbi den apikale konstriktion. Principangivelse af bakterier i kanalen, på kanalvæggen og i dentintubuli (markeret med rødt a-f). b. Samme region efter en færdig biomekanisk udrensning indenfor den apikale konstriktion. Aktuelt er der fortsat en mindre mængde af bakterier selv efter en medikamentel seance. c. Samme situation med rodfyldning, hvor funktion af rodfyldningen også bliver at indstøbe restfloraen i rodkanalen. d. Rodmål vurderes her fejlagtigt til vertex. e. Der sker en overinstrumentering af den apikale konstriktion. f. Rodfyldningen apikalt er ikke optimal, og de residuale bakterier har udviklet en biofilm på den lange rodfyldning. Fig. 1. a. A simplified diagram of the apical portion of a root with a file corresponding to the apical foramen. The typical measurement from an apex locator will protrude slightly past the apical constriction. Principle indication of bacteria in the root canal, the wall and within the dentinal tubules (marked in red a-f). b. The same region after a completed biomechanical instrumentation within the apical constriction. Currently, this example shows that bacteria remain even after medication of the root. c. Same situation with root filling in place, where the function of the root filling includes the entombing of the remaining bacteria. d. The working length in this example has been determined by reference to the vertex. e. The apical constriction is over-instrumented. f. The apical seal of the root filling is sup-optimal and the residual bacteria have developed a biofilm on the extended root filling. mekanisk udrensning. Endvidere er der foretaget mikrobiologiske undersøgelser af den bakterielle status før og efter instrumentering. Begge disse emner berøres i artiklen med henblik på mulige kliniske konsekvenser. Afslutningsvis gennemgås principperne for en mekanisk udrensning, som ikke nødvendigvis er bundet op på et specielt sæt af instrumenter. Biomekanisk udrensning i relation til diagnose og behandling Endodontisk behandling med særlig fokus på rodbehandling kan kort defineres som en procedure, der enten skal forebygge eller behandle den apikale parodontitis (1). I Skandinavien har der tidligere været fokus på, hvor lang en rodfyldning optimalt skal være i forhold til, om tanden har en vital pulpadiagnose som eksempelvis pulpitis irreversibilis, eller om der er tale om en nekrotisk bakterieinficeret rodkanal med diagnoserne necrosis pulpae og parodontitis apicalis. Rodmål og diagnosen Traditionelt har rodmålet ved en pulpektomi været fastsat 1 mm kortere end ved en kanalbehandling ud fra en opfattelse af, at ved kanalbehandling er formålet at eliminere infektion i hele rodkanalens længde, hvorimod man ved en pulpektomi kan have gavn af 1 mm vitalt væv apikalt med henblik på en hårdtvævs- 529

3 Crown Down-konceptet a b c d e f g h Fig. 2. a. Høj modstand (pile) i kanalen kan opstå, hvis en håndfil føres ned til apex i en kanal. b-g. Crown Down-konceptet vises med tre kegleformede file i tre størrelser, hvor nr. 1 har den største procentvise stigning (største taper), og som åbner kanalen, så den efterfølgende fil (nr. 2) kan komme nemmere ned. Samme princip med nr. 2 og nr. 3. h. I de nyere filsystemer er stigende kegleprofiler lagt ind i samme fil. Fig. 2. a. A high resistance (arrows) can occur in the root canal when a hand file is forced to the apex. b-g. The crown down concept is shown with 3 files with progressing taper. No. 1 has the largest taper and opens the narrow canal so that the subsequent file (No 2) can be more easily placed into the canal. Same principle is shown with no. 2 and no. 3. h. Newer file systems combine progressing tapers within the same instrument. Stigende grader af taper D1 (3,5 %) D6 = 0,5 mm D7 = 0,7 mm D8 = 0,9 mm D9 (19 %) D0 = (diameter ved spids) 0,19 mm D14 = (diameter ved 14 mm) 1,2 mm Fig. 3. SX filen i ProTaper systemet (navngivet efter konceptet) er gengivet som eksempel på en fil med en progredierende forøgelse af diameteren (taper). Dx angiver diameter ved x mm fra spids af instrumentet. Ved D1 er taperen eksempelvis 3,5 %, og ved D9 er den steget til 19 %. Fig. 3. SX file from the ProTaper system (named after the progressively tapered concept). Dx denotes the diameter at x mm from the tip of the instrument. At D1 the taper is 3.5% and at D9 it is increased to 19%. 530

4 Principper for biomekanisk udrensning videnskab & klinik aflukning af det apikale foramen. Flere forhold gør, at denne lidt mekanistiske konvention nok ikke er afgørende i forhold til det endelige behandlingsresultat. Når røntgenbilleder gennem tiderne har været anvendt til fastsættelse af det foreløbige rodmål, har forudsætningen været, at det apikale foramen oftest er beliggende 0,5-1 mm fra den røntgenologiske apex (vertex). Morfologiske undersøgelser viser imidlertid, at beliggenheden af det apikale foramen har en stor variation især på præmolarer og molarer. Placeres det endelige rodmål indenfor 2 mm fra vertex og med anvendelse af optimale røntgenforhold, vil man i lidt over halvdelen af præmolar-tilfældene se en overestimering af rodkanallængden, og ved molarer sker overestimeringen i 20 % af tilfældene (2). Eftersom der i dag rodbehandles langt flere molarer end tidligere (3,4), opfordres til en mere præcis teknik til fastsættelse af rodmål såsom anvendelsen af elektronisk rodmåling, der mere direkte lokaliserer den anatomiske placering af apex. Endelig skal det bemærkes, at der ikke forefindes kliniske undersøgelser, der understøtter, at man bør anvende forskellige rodmål relateret til diagnosen. I stedet fremhæves, at man skal så tæt på den apikale konstriktion som muligt (5). Når kliniske behandlinger opgøres i forhold til rodmål/rodfyldningslængder, er den optimale længde ofte angivet som 0-2 mm fra vertex (6). I Fig. 1a ses en skematisk gengivelse af en fil svarende til den anatomiske placering af det apikale foramen samt efter optimal udrensning indenfor den apikale konstriktion (Fig. 1b) og efterfølgende rodfyldning (Fig. 1c, Fig. 1d-f (se senere)). Særligt på flerrodede tænder kan foramen være beliggende på siden af roden. Et røntgenbillede med en fil i rodkanalen vil i de fleste rodkanaler vise den detaljerede kanalmorfologi, som fx en apikal afbøjning i mesio-distal retning, samt hvorvidt det endelige rodmål kan bekræftes. Den palatinale rodkomponent i overkæbemolaren er en af undtagelserne. Roden kan krumme i et facio-lingualt aspekt, som man ikke kan se på et røntgenbillede. Brugen af apexlokator anbefales til vurdering af rodmålslængden, i kombination med et radiologisk estimat (7). Biomekanisk udrensning Når udtrykket biomekanisk udrensning benyttes, henviser det til den kombinerede anvendelse af kanalinstrumentering og medikamentel skyllevæske (8). I forbindelse med selve udrensningen vil denne procedure være den samme uagtet tandens diagnose. En forskel imellem pulpektomi og kanalbehandling kan ses efter afslutning af den mekaniske udrensning, hvor man anvender en yderligere medikamentel behandling af rodkanalen(-erne) ved en kanalbehandling (se senere). Klinisk relevans I artiklen argumenteres for de kliniske fordele ved at implementere dels apexlokator, dels nikkel-titan (ni-ti)-instrumenter. Ni-ti-instrumenter kan med fordel anvendes, når kanalerne er krumme. Store kanaler (fx palatinale rod i overkæbemolaren eller distale rod i underkæbemolaren) med bred ekstention enten mesiodistalt eller facio-lingvalt kan være vanskelige at instrumentere, så hele rodkanalens væg medinddrages i udrensningen. Ved at opfatte disse kanaler som bestående af 2 kanaler vil man kunne opnå en forbedret instrumentering. Der omtales fire faser i instrumenteringen, som samtidig forebygger instrumentfraktur, og som kan udnyttes uden særlig fokus på et enkelt instrumentsystem. Det er den samlede effekt af den mekaniske udrensning og den medikamentelle behandling, der er afgørende for resultatet. Rodkanalinstrumentets diameter og konicitet Især to parametre benyttes til at beskrive et rodkanalinstrument; hhv. diameteren af spidsen på instrumentet samt den procentvise stigning pr. mm langs den skærende del af instrumentet, også kaldet konicitet eller taper. Størrelsen af konventionelle håndfile i både stål og ni-ti er påtegnet en farvekode på instrumentets håndtag, og farveserien gentages efter størrelse 40. De klassiske ISO standard-håndinstrumenter har en procentvis stigning af instrumentdiameteren på 2 % (2 % taper eller.02 taper). Tandlæger har særligt i forrige århundrede anvendt disse næsten parallelle instrumenter som deres væsentligste rodkanalinstrument og med mindre fokus på taper. I de maskinelle systemer i dag er taper en vigtig del af instrumentdesignet. Ved anvendelsen af rodkanalinstrumenter med en taper på 2 % alene, kan der opstå en høj modstand mellem fil og rodkanal langs med hele instrumentet (Fig. 2a). Benyttes en kegleudvidelse i rodkanalen fra kanalindgangen og ned ( Crown Down ), mindskes modstanden, således at et efterfølgende instrument med en lidt mindre taper kan instrumentere kanalen med mindre modstand til følge. Jo større taper instrumentet har, jo mere vil instrumentet kunne åbne kanalindgangen (Fig. 2e-g). Den procentvise stigning af taperen var i de første maskinelle systemer konstant som eksempelvis ved K3 (SybronEndo, West Collins Orange, CA, USA), Profile og GT begge Dentsply Maillefer (Ballaigues, Schweiz), hvilket betød, at en fil havde en fast stigning på eksempelvis 8, 6 eller 4 %, og man anvendte så forskellige file med forskellig taper, afhængigt af hvor i udrensningsfasen man var. Senere blev dette simplificeret ved at indlægge en progredierende stigning i ét instrument (Fig. 2h), hvorved antallet af file kunne reduceres. Instrumentsystemet ProTaper Universal (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz) er et eksempel på et system, hvor instrumenterne har en progredierende kegleform. Fig. 3 viser diameteren forskellige steder på en SX-fil (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz). Aktuelle fil er særlig velegnet til at indlede udrensning i korte rødder. Bemærk den høje procentvise stigning fra 3,5 % ved D1 (1 mm fra spids) til 19 % ved D9 (9 mm fra spids). 531

5 Faktaboks 1 Den balancerede kraft balanced force En simpel beskrivelse af teknikken, som oprindeligt er meget nøje udledt matematisk (10), er: at sammenligne filen med en skrue, der skal nedføres i et bræt. Udføres udelukkende en skruebevægelse, opstår der et skruegevind, som samtidig øger modstanden i instrumentet og dermed omdrejningsmomentet (torque) og risikoen for instrumentfraktur, men ved at køre skruen baglæns i samme position i brættet ødelægges gevindskæringen, og modstanden mindskes. at man indledningsvis drejer håndinstrumentet en halv rotationsomgang ned i kanalen (180º), hvorefter man returdrejer knap en halv omgang mod uret (120º), imens man holder filen fikseret, således at instrumentgevindet ødelægges. Man kan teste det ved at returdreje instrumentet uden at fastholde filen, så vil filen bevæge sig ud af kanalen igen. at det er bevægelsen ned mod det endelige rodmål, Faktaboks 2 der er den aktive del af rensningen, drej 180 grader ned i kanalen, hold filen fikseret og returdrej 120º, fortsæt med 180ºs rotation ned i kanalen og fikser returdrej 120º osv. ned til endeligt rodmål. Arbejdsregler for anvendelse af maskinel mekanisk udrensning Oplukningskaviteten skal være fuldstændig færdig og kanalindgangene frilagt. En stålfil størrelse 20 skal kunne arbejde løst i kanalen, før roterende ni-ti-instrumenter anvendes. Maskinelle ni-ti-instrumenter aktiveres, inden de føres ind i kanalen, og deaktiveres, efter de er ude af kanalen igen. Maskinelle ni-ti-instrumenter skal være i konstant ind-ud-bevægelse i rodkanalen. Må ikke holdes stille. Led ikke efter kanaler med roterende ni-ti-instrumenter, selvom spidsen er tynd. Anvendes separat motor, kontrolleres, at man er i det rigtige program, specielt når man arbejder helt apikalt. Sørg for at holde rodmålet, når der udføres ind- og udgående bevægelser. Brug ikke maskinel udrensning forbi en skarp rodafbøjning eller ved et s-formet kanalforløb. Stål- og ni-ti-instrumenter I følgende afsnit angives fordelene ved implementering af niti-instrumenter. Stålinstrumenternes manglende fleksibilitet, særligt i de store filstørrelser, vil nemmere end ni-ti-instrumenter kunne føre til procedurefejl som hyldedannelse og timeglasformede udrensningsprofiler, der samlet vanskeliggør optimal rodfyldning apikalt. Dette er blevet undersøgt in vitro, hvor forskellige instrumentsystemer er afprøvet i plastblokke med simulerede rodkanaler (9). Balanced Force -teknikken Stålinstrumenternes storhedstid kulminerede formodentlig med udviklingen af udrensningsteknikken Balanceret Kraft eller Balanced Force (10), der udnytter stålinstrumentet optimalt, når kanalen krummer. En forståelse af teknikken er fortsat aktuel, eftersom vi i dag stadig anvender tynde stålinstrumenter til fx at bane vejen for ni-ti-instrumenterne (Fase 1 se senere). I Faktaboks 1 er teknikken beskrevet i detaljer. Forskelle mellem ni-ti og stål Nogle få år efter introduktionen af Balanced Force blev de første ni-ti-instrumenter lanceret (11). Ni-ti-legeringen er meget fleksibel. Når man anvender instrumenter med højere fleksibilitet under instrumenteringen, er der mindre modstand langs med væggene i rodkanalen, og derfor vil der opstå færre tekniske procedurefejl. Dette kan forklares ved at se på de metallografiske forhold. Ni-ti-legeringens høje fleksibilitet betyder, at instrumentet skal undergå en deformation på 7 %, før der sker en plastisk deformation, hvorimod et stålinstrument blot skal deformeres 3 %, før der ses en plastisk deformation (12). Denne forskel er relateret til den atomiske natur af ni-ti-legeringen. Særligt er der en overgang i den atomare gitterstruktur, som er styret af temperatur og tryk, der tillader en fleksibilitet, som ligger mellem den såkaldte austenit- og martensit-struktur. Når legeringen belastes, opstår der en fleksibilitetsfase mellem de to atomare strukturovergange, som er i stand til at absorbere den pågældende belastning, uden at legeringen bliver permanent deformeret (12). Optimalt skal ni-ti-legeringsoverfladen være fri for ujævnheder, da fraktur kan opstå i disse urenheder; derfor ønskes en høj overfladekvalitet. I dag er denne proces overordentlig avanceret, og ved en elektrokemisk elektronpolering af overfladen kan disse ujævnheder reduceres. I de nyeste ni-ti-legeringer foregår der en termo-mekanisk-efterbehandling, hvilket medfører yderligere holdbarhed i forhold til fraktur-risiko (13). En anden parameter, der ofte søges forbedret, er instrumentets skæringsprofil (14), der kan være drejet eller fræset og kan påvirke, hvorledes debris transporteres ud af kanalen. Hvorvidt variationer af denne parameter reelt forbedrer det kliniske behandlingsresultat, er straks mere vanskeligt at forudsige. 532

6 Principper for biomekanisk udrensning videnskab & klinik Mekanismer bag filfraktur og konsekvenser for udrensningsteknik To mekanismer styrer særligt, hvorvidt et rodkanalinstrument overbelastes og kan knække: 1. Vridningsbelastningsbrud grundet manglende kontrol af drejningsmoment (torque). 2. Metaltræthed (cyclic fatigue). Ad 1 Når spidsen af et instrument indføres i en kanal, der er smallere end taperen af instrumentet, opstår der en situation, der medfører øget modstand og en risiko for et vridningsbelastningsbrud (Fig. 2a). Et sådant brud forsøges forebygget ved at anvende et særligt endodonti-vinkelstykke og/eller en separat motor med torquekontrol. Hvis den præindstillede torquegrænse overskrides, dvs. hvis et instrument belastes af en kraft, der er så stor, at rotationen af instrumentet bremses, vil motoren stoppe og foretage en lille tilbagebevægelse (reversfunktion) for at mindske risikoen for, at instrumentet sætter sig fast og frakturerer i kanalen. er blevet forbedret, er problemet med metaltræthed og filfrakturer blevet tilsvarende mindre. Dette gælder selvfølgelig ikke mindst de nyere instrumentsystemer, der lanceres som engangsinstrumenter. I testsituationer registreres der ikke frakturer for disse instrumenter (17). Selvom de nyeste ni-ti-legeringer også er forbedret hvad angår fleksibilitet samt holdbarhed overfor torquebelastning (13), så vil rodkanaler med særlig vanskelig rodmorfologi fortsat kontraindicere brugen af ma- Store kanaler og rensningsareal a b Ad 2 Med indførelsen af maskinel ni-ti-instrumentering (15) har et yndet testscenarium været at undersøge konsekvensen af instrumentbelastningen ved rotation i en krum kanal. Instrumentet vil bøje en gang pr. rotation, og ved simpel tælling af antal af rotationer, der skal til, før der opstår fraktur af instrumentet, kan man få et udtryk for den såkaldte metaltræthedsgrænse (16). Et standard ni-ti-instrument vil kunne bøje/rotere i kanalen gange, hvorimod et stålinstrument kun kan modstå 20 rotationer (12). Generelt har de fleksible ni-ti-instrumenter været karakteriseret ved ikke at være særlig stærke overfor torquebelastning, men derimod mere modstandsdygtige overfor metaltræthed. Senere beskrives, hvorledes delfaserne i den mekaniske udrensning i virkeligheden er tiltag, der er designet til at mindske risiko for overbelastning. Det er vigtigt, at man som aktiv bruger er særligt opmærksom på disse delfasers betydning. Metaltræthedsfaktoren må betegnes som en teknisk specifikation, som kun fabrikanten kan søge at forbedre. Bliver den imidlertid helt ignoreret af tandlægen, vil man kunne opleve et instrumentbrud helt uden forvarsel, til trods for korrekt anvendt metodik. De moderne ni-ti-instrumenter har i dag alle en høj metaltræthedsgrænse. I praksis vil et metaltræthedsbrud opstå efter mellem 10 og 15 minutters rotation i en kanal, der krummer 45º (16). Et hyppigt spørgsmål blandt kolleger er, hvornår skal man skifte instrumenterne? Ud fra metaltræthedstabeller alene er svaret styret af krumningsgrad og antal rotationer over tid. Når man ofte i praksis anfører kanaler (tre molarer) som det antal kanaler, der kan anvendes uden risiko for instrumentfraktur, så er man tidsmæssigt godt under testtiderne for et reelt brud af det pågældende instrument. I takt med at legeringerne c Fig. 4. En overflademodel af en scannet overkæbemolar (A) viser tre tværsnitsprofiler cervikalt (B) midtrods (c) samt apikalt (D). I princippet består den palatinale kanal (skraveret elipse A) af to rodsøjler, der er mere eller mindre separate (prikkede cirkler B-D). I store kanaler er kontaktarealet for en mekanisk udrensning ofte under 50 %, hvilket kan skyldes, at man primært renser roden som værende én cirkulær kanal. Den kliniske løsning er, at man renser den palatinale kanal som værende i princippet to kanaler. Aktuelt er den distale del af den palatinale kanal udrenset (principielt angivet med hvide cirkler B-C), men endnu ikke den mesiale del af kanalen (B). (Gengivet modificeret fra ref. 14). Fig. 4. A surface model of an upper jaw molar (A) shows 3 cross-sectional profiles in cervical (B) middle (C) and apical region(d). In principle, the palatal root consists (shaded ellipse A) of 2 root cones more or less separated (black dotted circles B-D). In large root canals, the contact area of a mechanical instrumentation is often below 50%, which may be due to the fact that the instrumentation is carried out as if the root was completely circular. The clinical solution is to always instrument the canal as if it was 2 partly separated roots. Currently, the distal portion of the palatal root is instrumented (in principle indicated by white circles B-C), but not yet the mesial portion of the canal (B). (Courtesy and modified from ref. 14). d 533

7 skinelt roterende rodkanalinstrumenter (fx en s-formet kanal eller en meget skarpt afbøjet kanal (90º)). I Faktaboks 2 er der angivet nogle gyldne regler for anvendelsen af maskinel teknik med 360ºs rotation. Det er fortsat gode almene regler, selvom rotationskonceptet er ændret i nyere teknikker, således at i stedet for at rotere 360º anvendes enten en fast reciprokerende bevægelse, som det ses hos Reciproc (VDW, München, Tyskland) og Wave One (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz) eller en variabel reciprokerende bevægelse, som det observeres i TF Adaptive (SybronEndo, West Collins Orange, CA, USA), hvor omfang af rotation og/eller reciprokering er styret af belastningsgraden. Mekanisk effekt af instrumentering En målsætning for en instrumentering ved en kanalbehandling er at få påvirket et så stort areal af rodkanalens overflade som muligt mekanisk med henblik på fjernelse og/eller forstyrrelse af den endodontiske biofilm. Med baggrund i 3-d-røntgen mikro-ct scanningsteknikker in vitro på ekstraherede tænder (18,19) kan man før og efter en mekanisk udrensning vurdere den morfologiske rensningseffekt ved forskellige instrumentsystemer (20-23). I en dansk ph.d.-afhandling (24) blev det bekræftet, at berøringsarealet er ganske lille og styret af den aktuelle rodmorfologi. Følgende tre variabler blev anvendt og beskriver situationen før og efter instrumentering: i) uberørt areal efter udrensning; ii) volumenforøgelsen af kanalen samt iii) den specifikke afstandsforskel i et givet punkt efter udrensning. En samlet analyse af effekten på molarer viste et ikke-instrumenteret areal på omkring 58 % i såkaldte store og brede kanaler, dels svarende til de palatinale kanaler (Fig. 4) i overkæbemolarerne og dels de distale kanaler i underkæbemolarerne. Derimod havde man i de resterende kanaler i gennemsnit et ikke-instrumenteret areal på omkring en tredjedel af kanalvæggens areal (25). I forlængelse af tidligere studier (20-21) kan det konkluderes, at den mekaniske udrensning alene ikke er tilstrækkelig til at påvirke hele rodkanalens samlede areal og kan derfor ikke fjerne den totale biofilm i et rodkanalsystem. Det er derfor nødvendigt altid at se den mekaniske udrensning i samspil med en medikamentel strategi. Endelig synes store kanaler at være mere vanskelige at udrense end små og selv komplekse rodkanalsystemer. Klinisk implikation Den palatinale rodkomponent i overkæbemolarerne og den distale rodkomponent i underkæbemolarerne er morfologisk kendetegnet ved at bestå af flere rodsøjler. Den store solitære kliniske rodkanal dels i over- og underkæbemolarerne, men for så vidt også hjørnetanden i over- og underkæben, formes således altid ud fra en større eller mindre separationsgrad af 2-3 rodsøjler, hvorfor tværsnitsprofilen sjældent er cirkulær. En klinisk praktisk løsning på at øge kontaktarealet er at se disse kanaler som bestående af mindst to kanaler. Til trods for at der kun er én klinisk kanal, kan man under udrensningen sørge for at få instrumentet i god kontakt med kanalvæggen, både facialt og lingvalt i den distale rodkomponent i underkæbemolaren, samt hjørnetænderne i både over- og underkæben og tilsvarende skabe god kontakt mesialt og distalt i den palatinale rodkomponent i overkæbemolaren. Anvendes denne simple tankegang, øges det mekaniske kontaktareal i rodkanalen (26). Effekt af biomekanisk udrensning vurderet ud fra mikrobiologisk prøvetagning Testes rodkanalen mikrobiologisk efter mekanisk udrensning, har undersøgelser vist, at der sker en reel bakteriereduktion (27, 28). Sammenlignes en større apikal udvidelse af roden med en tilsvarende mindre, har det in vitro imidlertid vist sig vanskeligt at se signifikante forskelle i bakteriereduktionen (29-31). Endelig vil det altid være mere hensigtsmæssigt at vurdere effekt af mekanisk udrensning på baggrund af en samlet behandlingsprotokol som ikke mindst indbefatter et bidrag fra den efterfølgende medikamentelle sekvens ved en kanalbehandling. I et dansk studie blev effekten af dels en keglepræparation, dels en stor apikal bokspræparation sammenlignet, efterfulgt af en medikamentel seance (32). Kvalitativt var der en tendens til, at den udvidede bokspræparation havde mindre vækst inden medikamentel behandling, men dette var ikke signifikant. Bakterieprøvetagning af rodkanalen efter medikamentel behandling med 5 % jodopløsning viste en yderligere reduktion (uanset anvendelsen af rodkanalspræparation); dette peger på, at en efterfølgende medikamentel behandling muligvis kan reducere bakteriemængden yderligere. Man kan så af tekniske grunde finde det hensigtsmæssigt at udvide den apikale boks for at optimere fyldningsteknikken med en masterpoint og efterfølgende kondensering af lateralpoints. Fire væsentlige faser i en samlet biomekanisk udrensning efter oplukning Fase 1 (Kanalen verificeres) Med håndinstrumenter undersøges, om der reelt er en kanal, og om den er tilgængelig for eksempelvis K-filstørrelse 15 og 20 i den øverste koronale del. Kan disse file ikke introduceres umiddelbart, må man starte med mindre filstørrelser, svarende til størrelse 8 eller 10, og derefter udvide op til størrelse 15 og 20. Bemærk, at disse indledende håndfile også kan anvendes maskinelt i et såkaldt M4 safety endovinkelstykke (SybronEndo, West Collins Orange, CA, USA), eller som udelukkende maskinelle ni-ti-instrumenter (Path-files størrelse 10, 15 og 20) (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz). Hvis en fil ikke kan komme til apex, vil det sjældent skyldes total blokering, men som vist i Fig. 2a en øget modstand fra kanalvæggen. Principielt er Fase 1 afsluttet, når kanalsystemet er udvidet, så et efterfølgende roterende filsystem kan arbejde passivt svarende til spidsen af instrumentet i den øverste 1/3-2/3 af kanalen. Denne fase kræver således ikke en endelig bestemmelse af rodmålet. 534

8 Principper for biomekanisk udrensning videnskab & klinik Det er klart, at hvis kanalen er meget stor i udgangspunktet, er denne fase hurtigt overstået. Fase 2 (Koronal udvidelse) Med roterende ni-ti-instrumenter bearbejdes den øverste 1/3-2/3 af kanalen. De fleste systemer har egentlige oplukningsinstrumenter til denne indledende fase, men tendensen i nyere systemer er, at man gerne vil reducere antallet af file; bemærk enkelte systemer forudsætter, at den øverste koronale tredjedel bør være rettet op, inden systemets roterende file anvendes (TF adaptive, SybronEndo, West Collins Orange, CA, USA). Som eksempler på oplukningsbor i nærværende fase kan nævnes SX og S1 fra ProTaper Universal (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz) eller Reciproc R25 (VDW, München, Tyskland). Ved en meget krum kanal vil den koronale udvidelse medføre, at kanallængden reduceres, hvorfor rodmålsbestemmelse med fordel kan udskydes. Anvendes såkaldte 1 fils-systemer, anbefales, at man indledningsvis også har udført en Fase 1-sekvens. Der er dog undersøgelser, der har vist, at man umiddelbart kan komme til endeligt rodmål (33). Som et overordnet princip bør man altid arbejde med en håndfil før det roterende instrument i en størrelse, som sikrer, at den maskinelle fil kan arbejde passivt ved spidsen af instrumentet. Dette er selvfølgelig mest kritisk i den trange kanal og gøres for at undgå, at eksempelvis S1 fra ProTaper Universal (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz) (der kun er størrelse 0,17 mm ved spids) skal knække som følge af et vridningsbelastningsbrud. Derfor er det hensigtsmæssigt, at et håndinstrument svarende til K-fil 20 har forarbejdet kanalen, inden et roterende instrument introduceres (Fase 1). Fase 3 (Fastsættelse af og udrensning til endeligt rodmål) Endeligt rodmål fastsættes og kontrolleres med røntgen, og håndfil størrelse 15 og 20 instrumenteres ned til det endelige rodmål for at forebygge et vridningsbelastningsbrud af de efterfølgende roterende instrumenter. Rodkanalen bearbejdes nu tilsvarende maskinelt med ni-ti-instrumenter til endeligt rodmål. Der er forskellige procedurer, afhængigt af hvilket system der anvendes. Det er vigtigt at følge de anvisninger, der er gældende for netop det system, der anvendes. Kvalitetssikring af mekanisk udrensning a b Fase 4 (apikal bokspræparation) Afhængigt af kanalmorfologien kan man afslutte med instrumentering, som primært udvider den nederste apikale del, eksempelvis til størrelse 40 eller 50. Er rodkanalen initialt trang (mindre end K-fil 15), vil en udrensning til størrelse 25 eller 30 ofte være tilstrækkelig. c Fig. 5. a. Præoperativt røntgenbillede af -7 inden rodbehandling. b. Foreløbigt rodmålsbillede af -7 baseret på en elektronisk rodmåling. c. Et røntgenbillede af masterpoints i tre kanaler uden sealer og inden endelig rodfyldning. d. Røntgenbillede af -7 efter rodfyldning. Fig. 5. a. Pre-operative radiograph of -7 in root canal treatment. b. Working length radiograph of -7 based on an apexlocator assessment. c. Radiograph of master points in the roots without sealer and before final root filling. d. Radiograph of -7 after root filling. d Den løbende kvalitetssikring af den mekaniske udrensning Kvalitetssikringen under den mekaniske udrensning kan sikres ved anvendelse af arbejdsrøntgenbilleder. Efter det obligatoriske præoperative røntgenbillede (Fig. 5a) er et filbillede som kontrol af det endelige rodmål allerede omtalt (Fig. 5b). Det kan derudover være nyttigt at kontrollere den mekaniske udrensning med et såkaldt masterpoint røntgenbillede, hvor guttaperka-masterpointen placeres i den udrensede rodkanal uden sealer og lateral point (Fig. 5c) før den endelige rodfyldning kontrolleres med et afsluttende røntgenbillede (Fig. 5d). Hvis dette billede viser, at masterpointen er for kort eller for lang, vil man relativt let kunne foretage den nødvendige justering. Anvendes varm guttaperka, kan det tilsvarende være relevant at kontrollere placeringen af den mest apikale del af rodfyldningen, inden resten af kanalen efterfyldes. Det ligger uden for nærværende artikel at omtale Cone Beam CT-teknikken (CBCT) i detaljer herunder i forhold til en egentlig instrumentering, men til præoperativ diagnostik af sygdom samt kanalkonfiguration kan denne teknologi være et supplement ved vanskelige patienttilfælde (34). Det skal dog kort tilføjes, at man i et nyligt publiceret arbejde fandt, at elektronisk rodmåling er den mest pålidelige metode i sammenligningen med en CBCT-scanning som udgangspunkt for en rodmålsvurdering (35). 535

9 Undgå overinstrumentering At man kun instrumenterer indenfor den apikale konstriktion, må prioriteres, fordi overinstrumentering og overfyldning påvirker rodbehandlingens prognose (6,7,36,37). Bemærk, at laver man en overinstrumentering ved en krum kanal, vil man have tendens til at afslutte den apikale udrensning med en bred afsluttende base, hvilket kan gøre det vanskeligt at udføre en tæt rodfyldning (Fig. 1d-e). Man kan i dag få integrerede apexlokatorer knyttet til vinkelstykket (38), så man direkte under den apikale instrumentering kan blive gjort opmærksom på, om man er ved den apikale konstriktion eller ej. Man kan anvende dette som en ekstra kontrolforanstaltning på et rodmål, man i forvejen har fastsat. Protokol for en standard patientbehandling Nedenfor er angivet et protokoleksempel på en standardbehandling, hvor filstørrelse 15 og 20 nemt går til endeligt rodmål; behandlingsforskelle mht. til diagnose er tillige anført. Procedure for standardbehandling: Klinisk og radiologisk forundersøgelse m.m. Diagnose og behandling. Bedøvelse (kan oftest undlades ved kanalbehandling). Oplukning og lokalisering af kanalindgange. Kofferdamanlæg (afvaskning med desinfektionsvæske (klorhexidinsprit eller brintoverilte og afsluttende jodsprit). Mekanisk udrensning o Fase 1: Verificering af øverste 1/3-2/3 af kanal med håndfile størrelse 15 og 20. o Fase 2: Oplukning af øverste 1/3-2/3 af kanal. Fx Protaper Universal SX eller S1 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz) eller Reciproc R25 (VDW, München, Tyskland). o Fase 3: Fastsættelse af rodmål (apexlokator) og verificering med røntgenbillede. Udvidelse af kanal til størrelse 20 (Glidepath). Præparation af kanal. Fx Protaper Universal S1-S2 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz) eller Reciproc R25 (VDW, München, Tyskland). o Fase 4: Apikal udrensning afsluttes. Fx Protaper Universal F1-F5 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz) eller Reciproc R25-R50 (VDW, München, Tyskland) (størrelsen på afsluttende fil afhænger af rodmorfologi). Skyllevæske 0,5-2,5 % natriumhypoklorit under og efter udrensning. Aktiv skylning kan udføres med enten ultralyd eller pumpebevægelse med masterpoint. EDTA (15-17 %) ilægges ved kanalbehandling, når den mekaniske udrensning er færdig (1-2 min). Man kan samtidig evt. kontrollere masterpoint(s)-placering med røntgenbillede. EDTA skylles ud med natriumhypoklorit, og kanalerne tørlægges. Ved pulpektomi kan rodfyldning udføres i samme behandlingsseance (eksempler på rodfyldningskoncepter falder uden for nærværende artikel). Faktaboks 3 Supplerende tiltag omkring den mekaniske udrensning ved kompliceret behandling (fil 15 går ikke til endeligt rodmål) Ved oplukningskavitet og lokalisation af kanalindgange anvendes forstørrelsesudstyr (lupbrille eller mikroskop). Mekanisk udrensning o Fase 1 (udvidede): Oblitereret kanal (mikroskop x 1.6). Forrens med stålfile (ISO standard af diameter apikalt størrelse (så langt man kan komme ned måske er det nødvendigt at supplere med ultralyd). Evt. roterende pathfiles i nikkel-titan (vinkelstykke 1:128) eller håndfile monteret i vinkelstykke, fx M4 (SybronEndo, West Collins Orange, CA, USA). Gå videre til håndfile størrelse o Fase 2 (udvidede): ProTaper Universal (eksempel): SX -S1-S2 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Schweiz), bearbejder 1/2-2/3 af kanalen. Ved den trange kanal kan det være nødvendigt at hoppe frem og tilbage mellem fase 1 og 2, således at efter fase 2 vil man ofte kunne komme længere ned med håndfilene. o Fase 2: Reciproc (eksempel): R25 (VDW, München, Tyskland) (bearbejder 1/2-2/3 af kanalen. o Fase 3: Bestem rodmål og udrens ned til dette. Ved trange kanaler er det vigtigt, at fase 1-filene kommer ned inden de øvrige roterende instrumenter. o Fase 4: Apikal udrensning kan afsluttes i relativt små størrelser. Ved kanalbehandling i 2 besøg anvendes calciumhydroxid i mindst en uge. Afvask oplukningskavitetens væg for calciumhydroxid inden provisorisk fyldning. Undlad vatpellet, da tykkelsen af den provisoriske fyldning kan blive reduceret med risiko for kontaminering. Supplerende mulighed ved kanalbehandling: Ved kanalbehandling (mulig strategi ved én planlagt behandlingsseánce). o Jod 5 % indlægges i 15 min. Jod skylles ud med 0,5-2,5 % natriumhypoklorit (erstatter calciumhydroxidindlægget). o Kanal tørlægges, og rodfyldning foretages (eksempler på rodfyldningskoncepter falder uden for nærværende artikel). 536

10 Principper for biomekanisk udrensning videnskab & klinik Efter rodfyldning aftørres oplukningskavitet i absolut alkohol og fyldes med provisorisk materiale (fx glasionomer eller IRM). Post-operativt røntgenbillede. Ved provisorisk fyldning planlægges ny tid for permanent koronal restaurering. Der indkaldes til kontrol af rodbehandling efter et år. I Faktaboks 3 er anvist supplerende tiltag ved en mere kompliceret behandling i forhold til eksempelvis et oblitereret rodkanalsystem, hvor filstørrelse 15 ikke umiddelbart kommer til endeligt rodmål. Evidensniveau omkring bokspræparation eller keglepræparation? I Skandinavien har der længe været en opfattelse af, at apikal bokspræparation har afgørende betydning for behandlingsprognosen. Over for denne tradition har man haft den mere kegleformede rodkanalpræparation med knap så udtalt apikal udvidelse. I et nyligt systematisk arbejde fra Sverige (39) finder man imidlertid, at der i dag ikke er tilstrækkelig evidens for at sige, at én type rodbehandlingsprotokol er bedre end andre. Tilsvarende omtales i en leder fra International Endodontic Journal det store antal af undersøgelser, der tester nye instrumenters tekniske parametre, og man efterlyser studier, der vurderer den kliniske betydning af disse parametre (40). Nærværende gennemgang af den biomekaniske udrensning læner sig op ad principperne i den Europæiske Endodontiske Guideline (41). Her antydes det også, at det sandsynligvis er effekten af den samlede endodontiske behandlingsrutine, der i sidste ende er afgørende for behandlingsprognosen, og ikke delelementer som fx type af maskinel fil. Abstract (English) Biomechanical instrumentation rationale, efficiency and clinical concepts Biomechanical instrumentation is an important part of preventing or treating apical periodontitis. It comprises the instrumentation and irrigation of the root canal. This article reviews the principles of biomechanical instrumentation. A discussion is presented of estimation of the working length and the design of root canal instruments. A proper handling of instruments is shown as necessary to prevent the breakage of instruments. Studies in the laboratory reveal the new technical improvements of new root canal instruments, whereas less is known about clinical improvement in the use of these instruments. The description of four major phases of instrumentation is presented, which is unrelated to any specific make of instrument. In conclusion, it is the combined efficacy of the sub-sequences in a protocol which leads to the optimal outcome, more than the particular method of operating an instrument such as a rotating or reciprocating file. Litteratur 1. Ørstavik D, Pitt Ford T, eds. Essential endodontology: prevention and treatment of apical periodontitis. 2nd ed. Oxford: Blackwell Munksgaard, 2008; ElAyouti A, Weiger R, Löst C. Frequency of overinstrumentation with an acceptable radiographic working length. J Endod 2001;27: Kirkevang LL, Hörsted-Bindslev P, Ørstavik D et al. A comparison of the quality of root canal treatment in two Danish subpopulations examined and Int Endod J 2001;34: Bjørndal L, Reit C. The annual frequency of root fillings, tooth extractions and pulp-related procedures in Danish adults during Int Endod J 2004;37: Ng YL, Mann V, Gulabivala K. A prospective study of the factors affecting outcomes of nonsurgical root canal treatment: part 1: periapical health. Int Endod J 2011;44: Sjögren U, Hägglund B, Sundqvist G et al. Factors affecting the longterm results of endodontic treatment, J Endod 1990;16: Ørstavik D, Bjørndal L. Elektronisk apekslokalisering. Hvilke fordeler har elektronisk apekslokalisering, og er det bedre enn røntgen? Tandlægebladet 2004;108: Bergmans L, Lambrechts P. Root canal instrumentation. In: Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P, Reit C, eds. Textbook of Endodontology. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell 2010; Bishop K, Dummer PM. A comparison of stainless steel Flexofiles and nickel-titanium NiTiFlex files during the shaping of simulated canals. Int Endod J 1997;30: Roane JB, Sabala CL, Duncanson MG Jr. The "balanced force" concept for instrumentation of curved canals. J Endod 1985;11: Walia HM, Brantley WA, Gerstein H. An initial investigation of the bending and torsional properties of Nitinol root canal files. J Endod 1988;14: Peters OA, Paqué F. Current developments in rotary root canal instrument technology and clinical use: a review. Quintessence Int 2010;41: Shen Y, Zhou HM, Zheng YF. Current challenges and concepts of the thermomechanical treatment of nickel-titanium instruments. J Endod 2013;39: Grande NM, Plotino G, Pecci R et al. Cyclic fatigue resistance and three-dimensional analysis of instruments from two nickeltitanium rotary systems. Int Endod J 2006;39: Serene TP, Adams JD, Saxena A. Nickel-titanium instruments: applications in endodontics. St Loius: Ishiyaku Euroamerica, Pirani C, Cirulli PP, Chersoni S et al. Cyclic fatigue testing and metallographic analysis of nickeltitanium rotary instruments. J Endod 2011;37: Bürklein S, Hinschitza K, Dammaschke T et al. Shaping ability and cleaning effectiveness of two single-file systems in severely curved root canals of extracted teeth: reciproc and waveone ver- 537

11 sus mtwo and protaper. Int Endod J 2012;45: Bjørndal L, Carlsen O, Thuesen G et al. External and internal macromorphology in 3D-reconstructed maxillary molars using computerized X-ray microtomography. Int Endod J 1999;32: Markvart M, Bjørndal L, Darvann TA et al. Three-dimensional analysis of the pulp cavity on surface models of molar teeth, using X-ray micro-computed tomography. Acta Odontol Scand 2012;70: Peters OA, Schönenberger K, Laib A. Effects of four Ni-Ti preparation techniques on root canal geometry assessed by micro computed tomography. Int Endod J 2001;34: Peters OA, Peters CI, Schönenberger K et al. ProTaper rotary root canal preparation: effects of canal anatomy on final shape analysed by micro CT. Int Endod J 2003;36: Peters OA, Boessler C, Paqué F. Root canal preparation with a novel nickel-titanium instrument evaluated with micro-computed tomography: canal surface preparation over time. J Endod 2010;36: Peters OA, Paqué F. Root canal preparation of maxillary molars with the self-adjusting file: a microcomputed tomography study. J Endod 2011;37: Markvart M, Biomechanical root canal preparation, morphological and microbiological challenges. PhD thesis Det samfundsvidenskabelige reprotryk. 25. Markvart M, Darvann TA, Larsen P et al. Micro-CT analyses of apical enlargement and molar root canal complexity. Int Endod J 2012;45: Paqué F, Balmer M, Attin T et al. Preparation of oval-shaped root canals in mandibular molars using nickel-titanium rotary instruments: a micro-computed tomography study. J Endod 2010;36: Shuping GB, Ørstavik D, Sigurdsson A et al. Reduction of intracanal bacteria using nickeltitanium rotary instrumentation and various medications. J Endod 2000;26: Card SJ, Sigurdsson A, Ørstavik D et al. The effectiveness of increased apical enlargement in reducing intracanal bacteria. J Endod 2002;28: Coldero LG, McHugh S, MacKenzie D et al. Reduction in intracanal bacteria during root canal preparation with and without apical enlargement. Int Endod J 2002;35: Aydin C, Tunca YM, Senses Z et al. Bacterial reduction by extensive versus conservative root canal instrumentation in vitro. Acta Odontol Scand 2007;65: Matos Neto M, Santos SS, Leão MV et al. Effectiveness of three instrumentation systems to remove Enterococcus faecalis from root canals. Int Endod J 2012;45: Markvart M, Dahlén G, Reit CE et al. The antimicrobial effect of apical box versus apical cone preparation using iodine potassium iodide as root canal dressing: a pilot study. Acta Odontol Scand 2013;71: De-Deus G, Arruda TE, Souza EM et al. The ability of the Reciproc R25 instrument to reach the full root canal working length without a glide path. Int Endod J 2013;46: Patel S, Horner K. The use of cone beam computed tomography in endodontics. Int Endod J 2009;42: Lucena C, López JM, Martín JA et al. Accuracy of working length measurement: electronic apex locator versus cone-beam computed tomography. Int Endod J 1014;47: Bergenholtz G, Lekholm U, Milthon R et al. Influence of apical overinstrumentation and overfilling on re-treated root canals. J Endod 1979;5: Ricucci D, Langeland K. Apical limit of root canal instrumentation and obturation, part 2. A histological study. Int Endod J1998;31: Swarupa CH, Sajjan GS, Sashi Kanth Y. An in vitro stereomicroscopic comparative evaluation of a combination of apex locator and endodontic motor with an integrated endodontic motor. J Conserv Dent 2013;16: STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Methods of diagnosis and treatment in endodontics a systematic review. (Set 2014 marts). Tilgængelig fra: URL: sbu.se/upload/publikationer/content0/1/methods%20of%20diagnosis%20and%20treatment%20 in%20endodontics_full.pdf 40. Hülsmann M. Research that matters canal preparation, retreatment and working length studies. Int Endod J 2013;46: EUROPEAN SOCIETY OF ENDO- DONTOLOGY. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. Int Endod J 2006;39:

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 5 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

Håndfile og maskinelt roterende nikkel-titanium instrumenter

Håndfile og maskinelt roterende nikkel-titanium instrumenter Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 4 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING

Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 5 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering.

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering. WaveOne Gold system DA KUN TIL ODONTOLOGISK ANVENDELSE BRUGSANVISNING STERIL RECIPROKERENDE ENDODONTISK RODKANALFIL, REF. B ST W1GG OG STERILE RECIPROKERENDE ENDODONTISKE PRÆPARERINGSFILE REF. A 0751,

Læs mere

Roterende instrumenter til endodonti

Roterende instrumenter til endodonti Roterende instrumenter til endodonti Preben Hørsted Bindslev Fjernelse af væv og bakterier samt præparation af rodkanalen ved endodontisk behandling har hidtil hovedsageligt været udført ved hjælp af håndinstrumenter

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING Endodonti (græsk: endon: inden

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING Endodonti (græsk: endon: inden i og odous:

Læs mere

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 25; 115: 266 7 Lars Bjørndal Apikal parodontit Principper for behandling af akut apikal parodontit med udgangspunkt i et patienttilfælde Det er vigtigt at forstå at behandlingen

Læs mere

Formål Undervisningen i endodonti skal give en teoretisk viden om pulpas histologi, fysiologi og

Formål Undervisningen i endodonti skal give en teoretisk viden om pulpas histologi, fysiologi og Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING Endodonti (græsk: endon: inden

Læs mere

DEN NYE GENERATION NiTi-FILE. Et under af fleksibilitet og brudsikkerhed!

DEN NYE GENERATION NiTi-FILE. Et under af fleksibilitet og brudsikkerhed! DEN NYE GENERATION NiTi-FILE Et under af fleksibilitet og brudsikkerhed! Høj fleksibilitet Ekstrem brudsikkerhed Centreret kanalklargøring -file er fremstillet vha. en unik proces i hvilken den krystallografiske

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Lise-Lotte Kirkevang Baggrund Formålet med enhver endodontisk behandling er at forebygge eller kurere apikal parodontitis (AP) og dermed

Læs mere

En forudsætning for udvikling af en apikal parodontit er

En forudsætning for udvikling af en apikal parodontit er Apikal parodontit Principper for behandling af akut apikal parodontit med udgangspunkt i et patienttilfælde Lars Bjørndal Det er vigtigt at forstå at behandlingen af en apikal parodontit er en infektionsbehandling

Læs mere

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Endodontiske behandlinger og resultater i Danmark For at kunne informere patienterne om forskellige behandlingsmuligheder er det vigtigt at kende prognosen

Læs mere

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer Inspiration til Endokassetten Hindsgavl 9.-10. januar 2015 Mål: At give inspiration til at tage et kritisk blik på sin endodontikassette Inspiration til endokassetten Kassetter Kofferdam Instrumentovervejelser

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Konference 2017 for klinikassistenter

Konference 2017 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2017 for klinikassistenter Endodonti 3. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik af akutte endodontiske tilstande BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE Kan ikke standardiseres. Systematiser us og behandling. Jens Knudsen, maj 2011 ANAMNESE: akutte Smerter -8. NØDBEHANDLING: Ex.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Første permanente molar i overkæben, M1 sup, er en

Første permanente molar i overkæben, M1 sup, er en af første permanente molar i overkæben En makromorfologisk og radiologisk undersøgelse Ole Carlsen, Verner Alexandersen og Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Hvordan vil Du behandle case 1?

Hvordan vil Du behandle case 1? DOFT EFTERÅRSKURSUS NYBORG 2014! Dyb caries behandling Pulpotomi Ekskavering Lars Bjørndal, Lektor, ph.d., dr.odont. Odontologisk Intistut, Københavns Universitet labj@sund.ku.dk Hvordan vil Du behandle

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 4 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester Woelfel s Dental Anatomy its relevance to Dentistry Rickne C Scheid. Seventh Edition 2007. (Pris: ca 445 kr) Kan købes i Odontologisk Boghandel. Desuden

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 Tandmorfologi 2 semester 2010 HUSK: Tooth Atlas er et opslagsværk ikke en lærebog! Det skal derfor bruges som supplement

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil!

Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil! Den nye generation af NiTi-filer Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil! NYHED! steril og klar til brug 134 C > Ingen formhukommelse + ekstrem fleksibilitet = uovertruffen kanalsporing

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 3 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

Endodonti 2011 Unge permanente tænder

Endodonti 2011 Unge permanente tænder Tværssnitsstudier Tilstedeværelse af AP, i rodfyldte tænder, voksne 80% Endodonti 2011 Unge permanente tænder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lise-Lotte Kirkevang Referencer+Illustrationer: Textbook of

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

ProTaper Universal - Treatment

ProTaper Universal - Treatment ProTaper Universal - Treatment KUN TIL ODONTOLOGISK ANVENDELSE BRUGSANVISNING FOR PROTAPER UNIVERSAL A0409 - A0410 - A0411 - A0415 DA ProTaper instrumnenter til endodontisk udrensning: ProTaper shaping

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening - Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Termoplastiske rodfyldningsmetoder

Termoplastiske rodfyldningsmetoder Termoplastiske rodfyldningsmetoder preben hørsted bindslev Formålet med at varmeplastificere rodfyldningsmaterialer, primært guttaperka, er at forbedre adaptationen mellem rodfyldning og kanalvæg, at forøge

Læs mere

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation 746 VIDENSKAB & KLINIK ORIGINALARTIKEL Abstract Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation Introduktion Formålet med denne retrospektive kliniske e undersøgelse var at evaluere

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ matematik og matematik-økonomi studierne 1. basissemester Esben Høg 4. november 013 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben Høg Noter til kursusgang

Læs mere

Kirurgisk endodonti. Temadag for 7. semester. Apikale opklaringer. Undervisning Kirurgisk endodonti. Undervisning Litteratur, kirurgisk endodonti

Kirurgisk endodonti. Temadag for 7. semester. Apikale opklaringer. Undervisning Kirurgisk endodonti. Undervisning Litteratur, kirurgisk endodonti Kirurgisk endodonti Temadag for 7. semester 19. september 2014 tto chmidt, øren chou, Lise-Lotte Kirkevang 7. semester: Undervisning Kirurgisk endodonti Temadag (19.09.2014) Fantomkursus (06.10.2014-10.10.2014)

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere