Humlebæk Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Ravnsbjerg II. Administreret af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humlebæk Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Ravnsbjerg II. Administreret af"

Transkript

1 Humlebæk Boligselskab Vedligeholdelseskatalog Ravnsbjerg II Administreret af

2 Indhold 1. Indledning Pas godt på din bolig det betaler sig! vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse... 5 Generelt... 6 Overtagelse af boligen ved... 6 indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige regler for indvendig vedligeholdelse Boligens stand ved indflytning Stuer, værelser og entré Køkken Badeværelse Afløb Træværk indvendigt Inventar Gulve

3 4. vedligeholdelse af boligen i boperioden Lejlighedens overflader Tekniske installationer Nøgler og låse altaner Haver m.v Udvendigt træværk... 17

4 1. Indledning Pas godt på din bolig det betaler sig! I dette katalog kan du læse om, hvordan du skal vedligeholde din bolig mens du bor i den, og hvordan vedligeholdelsesstanden bliver vurderet i forbindelse med din fraflytning. Du kan også læse om de krav, som afdelingen har fastsat for boligens stand ved indflytning. Du har gode muligheder for selv at tilrettelægge, hvordan og hvor ofte du vil vedligeholde din bolig, men som hovedregel skal du huske på, at løbende og korrekt vedligeholdelse betaler sig og kan sikre dig imod betydelige omkostninger til genopretning af boligen - både mens du bor her og hvis du vælger at flytte. Vedligeholdelseskataloget indeholder 3 hovedkapitler, som tilsammen udgør afdelingens vedligeholdelsesreglement. - Kapitel 2 beskriver den valgte vedligeholdelsesordning i afdelingen og de overordnede regler omkring boligens overtagelse, vedligeholdelse og fraflytning - Kapitel 3 beskriver afdelingens standard og regler for boligens stand ved indflytning - Kapitel 4 beskriver afdelingens krav til, hvordan du skal vedligeholde din bolig, mens du bor i den. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder altså, uanset hvad der står i lejekontrakten. Hvis du er i tvivl om noget, så ret henvendelse til driftscenteret. Afdelingsmødets godkendelse: Afdelingens vedligeholdelsesreglement er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde den 13. juni Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg I - Godkendt 13. juni

5 2.Vedligeholdelses reglement Model A normalistandsættelse A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 5

6 I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den xxxxx erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. II Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. Syn ved indflytning 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 6

7 III Vedligeholdelse i boperioden Lejerens vedligeholdelsespligt 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. 2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Særlig udvendig vedligeholdelse 3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. vedligeholdelses- Udlejerens pligt 4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. 5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, el-afbrydere, toiletkummer, cisterner, vaskekummer, badekar og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 6. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse. 7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5. Anmeldelse af skader 8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks anmelde dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 7

8 IV Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig: - Hvidtning eller maling af lofter og overvægge - Maling eller tapetsering af vægge - Rengøring. Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI. 2. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Misligholdelse 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring 5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Undladelse af normal i standsættelse 6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Syn ved fraflytning 7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Fraflytningsrapport 8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke, der er misligholdelse eller i øvrigt skal betales af udlejeren. 9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 8

9 Oplysning om istandsættelsesudgifter 10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Endelig opgørelse 11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse 13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning 14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. V Særlig udvendig vedligeholdelse (jvf. afsnit III, 4) Udvendig vedligeholdelse 1. Udenfor boligen skal du selv vedlige- og renholde: Stuelejligheder: - Haveanlæg for og bagved - Flisearealer inden for hæk - Klipning af hæk indvendigt og udvendigt 1. sals lejligheder: - Trappe og altan De nærmere krav til vedligeholdelsen er beskrevet i vedligeholdelseskatalogets kapitel 3 og 4. VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jvf. IV, 1) Indvendig vedligeholdelse 1. De nærmere krav til vedligeholdelsen er beskrevet i vedligeholdelseskatalogets kapitel 3 og 4. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 9

10 3. Boligens stand ved indflytning Ved indflytning vil din nye bolig være normalistandsat efter følgende retningslinjer: Stuer, værelser og entré Maling af vægge Ved indflytning er væggene malet med Beck & Jørgensen 770 PVA plastmaling farve 205 eller tilsvarende produkt og farve. Ved fraflytning skal vægge være i samme stand og farve, som ved indflytning. Du kan i boperioden male med andre farver, men ved fraflytning skal oprindeli-ge farver genetableres. Hvis væggene ikke kan føres tilbage til den oprindelige farve ved én gang maling/hvidtning (normalistandsættelse), så betragtes det som misligholdelse og ekstra maling / hvidtning betales af fraflytter. Loftbehandling Ved indflytning er lofter malet/hvidtet i lyse farver med Beck & Jørgensen 770 PVA plastmaling farve 205 eller tilsvarende produkt og farve. Ved fraflytning skal lofterne være i samme stand og farve, som ved indflytning. Du kan male med andre farver i boperioden, men ved fraflytning skal oprindelige farver genetableres. Hvis lofterne ikke kan føres tilbage til den oprindelige farve ved én gang maling/hvidtning (normalistandsættelse), så betragtes det som misligholdelse og ekstra maling/hvidtning betales af fraflytter. Køkken Behandling af vægge Ved indflytning er vægge tapetseret med glasvæv/-filt og malet i lyse farver med Beck & Jørgensen 770 PVA plastmaling farve 205 eller tilsvarende produkt og farve. Ved fraflytning skal væggene være i samme stand som ved indflytning. Du kan male med andre farver i boperioden, men ved fraflytning skal oprindeli-ge farver genetableres. Hvis væggene ikke kan føres tilbage til den oprindelige farve ved én gang maling (normalistandsættelse), så betragtes det som misligholdelse og ekstra maling betales af fraflytter. Loftbehandling Ved indflytning er lofter malet/hvidtet i lyse farver med Beck & Jørgensen 770 PVA plastmaling farve 205 eller tilsvarende produkt og farve. Ved fraflytning skal lofterne være i samme stand og farve som ved indflytning. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 10

11 Du kan male med andre farver i boperioden, men ved fraflytning skal oprindelige farver genetableres. Hvis lofterne ikke kan føres tilbage til den oprindelige farve ved én gang maling (normalistandsættelse), så betragtes det som misligholdelse og ekstra maling betales af fraflytter. Badeværelse Vægbehandling Ved indflytning er fliser/klinker afkalket og der er ingen kalk i fugerne. Sanitet, det vil sige bruser, toilet, håndvask, badekar og blandingsbatteri m.v., er ren-gjort og afkalket. Ved indflytning er væggene malet i lyse farver med vådrumsmaling Beck & Jør-gensen 738 vådrumsmaling farve 205 eller tilsvarende produkt og maling. Ved fraflytning skal vægge være i samme farve som ved indflytning. Du kan i boperioden male med andre farver, men ved fraflytning skal oprindelige farver genetableres. Hvis væggen ikke kan føres tilbage til den oprindelige farve ved én gang maling (normalistandsættelse), så betragtes det som mislig-holdelse og ekstra maling betales af beboeren. Loftbehandling Ved indflytning er loftet malet i lyse farver med vådrumsmaling Beck & Jørgensen 738 vådrumsmaling farve 205 eller tilsvarende produkt og maling. Ved fra-flytning skal lofterne være i samme stand og farve som ved indflytning. Du kan i boperioden male med andre farver, men ved fraflytning skal oprindeli-ge farver genetableres. Hvis lofterne ikke kan føres tilbage til den oprindelige farve ved én gang maling / hvidtning (normalistandsættelse), så betragtes det som misligholdelse og ekstra maling / hvidtning betales af beboeren. Afløb Ved indflytning er afløb ved henholdsvis vask, brusehjørne, afløb til faldstamme og gulvafløb renset og rengjort. Træværk indvendigt Træværk vil kun være istandsat, hvor der efter udlejers skøn har været behov for det. Maleristandsættelse sker med følgende: Vinduesgerichter Dørgerichter Dørkarme Døre Vinduer og altandøre Lysninger Inventar Gulve Skal fremstå ensartet, kan bære præg af almindelig slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Bræddegulve, parketgulve, linoleums- eller vinylgulve, badeværelsesgulve (vådrumsgulve). Ved indflytning kan gulvene bære præg af at være brugt. Ved fraflytning må gulvene ikke være misligholdt eller misfarvet, dog accepteres misfarvning fra sollys. Ved fraflytning skal gulvene fremstå uden gennemslid af lak til nøgent træ. Overfladen skal fremstå hel og vedligeholdt. Der må ikke forekomme fugtskjolder. Gulvene vedligeholdes med klar vandbaseret klarlak. Der gives 3 gange lak efter fuldslibning af gulve. Ved overfladeslibning gives 2 gange lak. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 11

12 4. Vedligeholdelse af boligen i boperioden Når du flytter fra din bolig, skal vedligeholdelsesstanden vurderes og der skal tages stilling til, hvem der skal betale for eventuelle vedligeholdelses- og genopretningsarbejder. I det følgende skema kan du se, hvad der accepteres og ikke accepteres ved fraflytning. 1. = Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres. 2. = Accepteres ikke fraflytter betaler for udbedring/retablering. 3. = Skal ansøges/godkendes i administrationen/driftscenteret inden udførelse. Vær opmærksom på, at arbejder/ændringer, som er markeret med koden 3, skal godkendes af driftscenteret eller administrator inden arbejdet udføres. Hvis arbejdet/ændringen ikke er forhåndsgodkendt, så kan du ikke forvente, at arbejdet/ændringen vil blive accepteret ved fraflytning. Vær endvidere opmærksom på, at arbejder, som er markeret med kode 1 eller 3, kun vil kunne godkendes, hvis arbejderne er udført lovligt, håndværksmæssigt korrekt og i egnede materialer. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 12

13 Lejlighedens overflader Lofter Farveændring, lyse farver 1 Tapetbeklædning af lofter 2 Filt på lofter 1 Anden beklædning af lofter (træ og gipsplader) 3 Stuk og rosetter 3 Vægge Filtbeklædning 1 Hessianbeklædning, herunder malet hessian 2 Tapet på oprindelig malet overflade 2 Malet savsmuldstapet, rutex og strukturtapet 1 Glasvæv 1 Vinyltapet i køkken og bad 1 Tapet med overlæg på maksimal 2 mm 1 Strukturmaling på vægge 2 Træbeklædning på vægge i køkkener 3 Normalt forekommende bore og sømhuller i vægge 1 Maling på ikke tidligere behandlede overflader 2 Tapet på oprindelig malede vinduesbrystninger 2 Tapetsering af overvægge i køkken/bad 2 Flere lags tapet, dog accepteres 1 lag grundpapir under tapet 2 Forklaring: 1. Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres. 2. Accepteres ikke fraflytter betaler for udbedring/retablering. 3. Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 13

14 Flisebeklædning Borehuller i fliser 2 Borehuller i fuger 1 Maling af fliser 2 Revnede fliser 2 Vinylbeklædning på fliser 2 Opsætning af vægfliser i køkken, bad og bryggers 3 Klæbemærker og/eller limrester på fliser 2 Opsat udstyr ud over standard 2 Kalkbelægninger, manglende rengøring 2 Anden beklædning af vægge (træ, gipsplader m.m.) 2 Vinduesrammer, paneler, fodlister, gerigter, karme, lysninger mv. (træ) Farveændring i lyse farver, indvendigt 1 Malerbehandling af vinduesrammer 1 Malerbehandling af ubehandlede, olierede eller lakerede vinduesrammer og karme 2 Skruehuller efter persienner/gardiner 1 Vinduesrammer, paneler, fodlister, gerigter, karme, lysninger mv. (plast) Farveændring/malerbehandling 2 Skruehuller efter persienner/gardiner 2 Malet træværk, generelt Hjemmemalet, der ikke er håndværksmæssigt korrekt udført 2 Skrammer og ridser (alm. slid og ælde) 1 Skrammer og ridser i større omfang 2 Klæbemærker, skader, der har medført farveændringer 2 Forklaring: 1. Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres. 2. Accepteres ikke fraflytter betaler for udbedring/retablering. 3. Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 14

15 Dørflader, skabe, låger o.lign. Farveændring i lyse farver 1 Farveændring af låger og dørflader i melamin, laminat og tidligere oliebehandlede materialer 2 Udskiftning af dørhåndtag (skal være ens i lejligheden) 1 Udskiftning af hængsler, greb og beslag (skal være ens i hvert rum) 1 Overmaling af hængsler, greb og beslag 2 Demontering af hængsler, greb og beslag 2 Gelænder, indvendigt Maling af gelænder og baluster i godkendte farver 3 Køkkenbordsplader Matslidt overflade (alm. slid og ælde) 1 Ringe efter varme genstande og skæremærker 2 Huller i belægninger, defekte kant- og skurelister 2 Gulve og dørtrin Gennemslidt laklag uden misfarvninger 2 Gennemslidt laklag med misfarvninger 2 Lakering uden om tæpper eller møbler 2 Ikke håndværksmæssig korrekt lakering 2 Farveforskelle i laklag efter tæppe 1 Fjernelse af dørtrin 3 Lud/oliebehandlede gulve 3 Fugtskader efter husdyr, planter og potter m.v. 2 Pålægning af linoleums og vinylfliser 3 Malede gulve og dørtrin på oprindelig lakerede gulve 2 Forklaring: 1. Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres. 2. Accepteres ikke fraflytter betaler for udbedring/retablering. 3. Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 15

16 Tekniske installationer Radiatorer Farveændringer 2 Montering af termostatventiler 3 Skader pga. af manglede rapportering til ejendomskontor 2 VVS-installationer Sanitet, håndvaske, kummer o.lign. Mangelfuld rengøring, fejlbehandlinger Sanitet, håndvaske, kummer o.lign. Matslidte overflader Udskiftning af håndvaske og kummer m.v. Beskadiget overflade, f.eks. pga. syrepåvirkning eller lignende Blandingsbatteri og bruser Mangelfuld rengøring og fejlbehandlinger 2 Manglende perlatorer 2 Udskiftning af blandingsbatteri til vandbesparende eller termostatisk 3 Målerskabe, relæer, korrespondancelys, lysdæmpere, rosetter m.m. Autoriserede indgreb i skabe og relæer Uautoriseret indgreb 3 2 Udskiftning af kontakter 1 Installation af antenner og paraboler Synlige installationer udenpå hus 3 Installation på taget 3 Installation i have/på altan 3 Nøgler og låse Montering af ekstralås 3 Manglende aflevering af nøgler ved fraflytning (3 stk.) 2 Montering af dørspion 3 Forklaring: 1. Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres. 2. Accepteres ikke fraflytter betaler for udbedring/retablering. 3. Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 16

17 altaner Altanlofter Farveændring i de af afdelingen besluttede farver 1 Anden beklædning af lofter 3 Altandøre Maling af udvendige plast- og aluminiumsoverflader 2 Maling af udvendige træoverflader 3 Glasinddækning Opsætning af læskærm i plexiglas, max. 30 cm højt 3 Altangulv Maling af gulv 3 Haver m.v. Mangelfuld hækklipning 2 Mangelfuld pasning af græs, bede og fliser (ukrudt) 2 Fliser i hele haven 1 Knækket flise 2 Delvis benyttelse af have som køkkenhave 1 Græs i hele haven (terrasse undtaget) 1 Fjernelse af hæk 2 Udvendigt træværk (Vinduer, skure og bræddebeklædte vægge m.v.) Skader som følge af fejlagtig brug / mangelfuld vedligeholdelse 2 Skader som følge af fejlagtig vedligeholdelse 2 Skader som følge af almindelig slid og ælde 1 Nødvendig overfladebehandling af træværk, hvis seneste behandling er udført for mere end 3 år siden 2 Nødvendig afrensning af træværk m.v. 2 Forklaring: 1. Denne ændring/vedligeholdelsesstand accepteres. 2. Accepteres ikke fraflytter betaler for udbedring/retablering. 3. Skal ansøges/godkendes i administrationen/ejendomskontoret inden udførelse. Vedligeholdelseskatalog for Ravnsbjerg II - Godkendt XXXX 17

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Vedligeholdelseskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Vedligeholdelseskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Vedligeholdelseskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig - det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse:...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelseskatalog for Seniorbofællesskabet Strædet

Vedligeholdelseskatalog for Seniorbofællesskabet Strædet Humlebæk Boligselskab Vedligeholdelseskatalog for Seniorbofællesskabet Strædet Godkendelse og ikrafttræden: Administreret af Disse vedligeholdelsesregler er vedtaget på et afdelingsmøde den 26. maj 2011

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 2. VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

Læs mere

Vedligeholdelseskatalog A ordning. Afdeling Nødebjerg Boligselskab Domea Holeby

Vedligeholdelseskatalog A ordning. Afdeling Nødebjerg Boligselskab Domea Holeby Vedligeholdelseskatalog A ordning for Afdeling Nødebjerg Boligselskab Domea Holeby Om boligens stand og vedligeholdelse Vedligeholdelseskatalog Afdeling Side 2 af 15 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelseskatalog A ordning. Præstevænget Domea Holeby

Vedligeholdelseskatalog A ordning. Præstevænget Domea Holeby Vedligeholdelseskatalog A ordning for Præstevænget Domea Holeby Om boligens stand og vedligeholdelse Vedligeholdelseskatalog Afdeling Side 2 af 15 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Vedligeholdelsesreglement 4

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESKATALOG

VEDLIGEHOLDELSESKATALOG 1 DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKB KLOSTERGÅRDEN II KLOSTERGÅRDEN 70-112 3550 SLANGERUP INDHOLDSFORTEGNELSE VEDLIGEHOLDELSESKATALOG Side I. INDLEDNING 2 Pas godt på din bolig-det betaler sig 2 Afdelingsmødets

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Ballerup Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Egebjerggård. Administreret af

Ballerup Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Egebjerggård. Administreret af Ballerup Boligselskab Vedligeholdelseskatalog Egebjerggård Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig - det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse:... 4 2. VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement afd. 929 Vestervang

Standard-vedligeholdelsesreglement afd. 929 Vestervang Vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelseskatalog A ordning. Domea Stevns Kystparken 1-39 Kystvejen

Vedligeholdelseskatalog A ordning. Domea Stevns Kystparken 1-39 Kystvejen Vedligeholdelseskatalog A ordning for Domea Stevns Kystparken 1-39 Kystvejen 1-3-5-7 Om boligens stand og vedligeholdelse Vedligeholdelseskatalog afd. 14001 Side 2 af 15 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Charlottegården. Vedligeholdelseskatalog. Charlottegården. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Charlottegården. Vedligeholdelseskatalog. Charlottegården. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Charlottegården Vedligeholdelseskatalog Charlottegården Administreret af Indhold 1. Indledning Pas godt på din bolig det betaler sig!... 4 2. vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Vedligeholdelsesreglement A-ordning Domea Hjørring Afdeling 1951 Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken Om boligens stand og vedligeholdelse Vedligeholdelsesreglement Afdeling Side 2 af 14 Indhold 1.

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedligeholdelseskatalog Sølvkær

Vedligeholdelseskatalog Sølvkær Danske Funktionærers Boligselskab SØLVKÆR Vedligeholdelseskatalog Sølvkær Administreret af Indhold INDLEDNING Pas godt på din bolig - det betaler sig!... 4 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT A-ordningen - kort

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelseskatalog. 3401 Boligselskabet Trollebo Nøddehegnet

Vedligeholdelseskatalog. 3401 Boligselskabet Trollebo Nøddehegnet Vedligeholdelseskatalog A ordning for 3401 Boligselskabet Trollebo Nøddehegnet Om boligens stand og vedligeholdelse Vedligeholdelseskatalog Afdeling Side 2 af 15 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Vedligeholdelsesreglement

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 41 Rendsborgvej Afd. 41 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse.

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelseskatalog Bispevangen 2. afsnit. Administreret af

Vedligeholdelseskatalog Bispevangen 2. afsnit. Administreret af Vedligeholdelseskatalog Bispevangen 2. afsnit Administreret af Indhold 1. INLEDNING Pas godt på jeres bolig det betaler sig!... 4 2. VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A normalistandsættelse... 5 Generelt...

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Afd. 24 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Generelt. Overtagelse af boligen ved indflytning. Boligkontoret Danmark s standard vedligeholdelsesreglement ved fri råderet

Generelt. Overtagelse af boligen ved indflytning. Boligkontoret Danmark s standard vedligeholdelsesreglement ved fri råderet Vedligeholdelsesreglement for Lillerød Boligforening afd. 5 Model A normalistandsættelse Boligkontoret Danmark s standard vedligeholdelsesreglement ved fri råderet A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelse. af 31. maj 2007

Vedligeholdelse. af 31. maj 2007 Vedligeholdelse af 31. maj 2007 Beboerne i Torbenhuse har vedtaget nærværende vedligeholdelsesreglement, der ud over at give regler for lejerens vedligeholdelse af sin bolig giver regler omkring indog

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 3 Enggården, Skørping Boligselskab Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 50. Fiskervænget

Afd. 50. Fiskervænget Afd. 50 Fiskervænget Vedligeholdelsesreglement 2014 Afd. 50 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere