Referat Kommunalbestyrelsen kl. 16:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen kl. 16:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen kl. 16:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

2 Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 162. Centralisering af IT-driften på folkeskoleområdet Korrektion af anlægsbevillinger Regnskab 2007 og budget 2009 Kaas Plejecenter Regnskab 2007og budget 2009 afdl. II, Brovst Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet Styregruppen for "Strategisk kompetenceudvikling" Oprensning Mortensgade Affaldsregulativ for erhvervsaffald Revision af regulativ for husholdningsaffald Aktivitetsplan - skrotningsordning - genoptaget december Ombygning af Toftehøj Kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsområdet Afrapportering vedr. Arbejdsdirektoratets stikprøvekontrol i Jammerbugt Kommune Praksisundersøgelses om sanktioner efter lov om aktiv beskætigelsespolitik 35 Punkter på lukket møde: 176. Tilbud på Søndre Møllevej i Birkelse 177. Tilbud på Kirkegade Overvejelse om kommunal deltagelse i erhvervsdrivende selskab 179. Salg af offentligt vejareal Afbud: Inge Pedersen (A)

3 Kommunalbestyrelsen Centralisering af IT-driften på folkeskoleområdet / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af anlægsbevilling Sagsbeskrivelse Folkeskolerne har traditionelt selv drevet deres IT-platform, herunder servere, netværk, internetforbindelse og arbejdspladser. For at effektivisere driften og skabe en større driftssikkerhed er der indgået aftale mellem folkeskolerne og IT-afdelingen om at centralisere IT-driften på folkeskoleområdet. Det indebærer, at IT-afdelingen på alle folkeskolerne har ansvar for serverdrift, netværk og internetforbindelse. På en stor del af skolerne er der endvidere indgået aftale om, at IT-afdelingen har ansvar for at servicere og vedligeholde IT-arbejdspladserne. I forbindelse med dette projekt har IT-afdelingen afholdt initialomkostninger på 7,7 mio. kr. Udgiften er i første omgang afholdt via driften, og der ansøges om at overføre dette beløb til anlæg. Udgiften til projektet finansieres over 2-3 år af skolerne via deres betaling til IT-afdelingen for IT-driften. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering Der ansøges om en tillægsbevilling til anlæg på 7,7 mio. kr., som finansieres af IT-afdelingens drift via skolernes betaling for deres IT-drift. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender en positiv tillægsbevilling til anlæg på 7,7 mio. kr. til finansiering af centraliseret IT-drift på folkeskolerne og en negativ tillægsbevilling på ITafdelingens drift på 7,7 mio. kr. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O)

4 Kommunalbestyrelsen 4 Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kommunalbestyrelsen Korrektion af anlægsbevillinger / Beslutningstema Godkendelse af korrektion af anlægsbevillinger. Sagsbeskrivelse Tranum Strandgaard I 2006 fik Brovst Kommune en Mål 2-bevilling på kr. til etablering af Tranum Strandgaard. Fra Indenrigsministeriet er der efterfølgende givet 2 bevillinger til projektet. En bevilling på kr. og en bevilling på kr. De samlede bevillinger udgør dermed på kr. Projektets anlægsdel er nu gennemført, og der har været afholdt udstillinger på Tranum Strandgaard. Der mangler nu kun endelig afregninger med Staten og i forhold til Mål 2-bevillingen. Der er i projektet ikke afholdt flere udgifter, end der er givet eksternt tilskud til. Der er dermed ikke udgifter for Jammerbugt Kommune i forbindelse med projektet. I 2009, når alle eksterne tilskud er modtaget, vil der jf. kommunen regler blive aflagt anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsen. Selv om projektet fra starten har været politisk godkendt, er der ikke formelt givet bevilling hertil, og det bringes hermed i orden. Brovst Multihus I anlægsprojektet vedr. Brovst Multihus var der i budget 2007 kun opført et nettoanlægsbudget på 4,2 mio. kr., som udgjorde Brovst Kommunes uforbrugte midler vedr. projektet i Brovst Kommunes regnskab (jf. sag i Kommunalbestyrelsen den ). Projektet burde have været optaget i budgettet med et udgiftsbudget på 19,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 14,6 mio. kr. Kommunens nettoudgift var hermed 5,0 mio. kr. som dels skulle gives som tilskud (3,3 mio. kr.) og dels skulle ske som 50% medfinansiering af midler til Helhedsorienteret byfornyelse (1,75 mio. kr. her afrundet til 1,7 mio. kr.). I forbindelse med overførsel af bevillingen fra 2007 til 2008 blev det forsøgt rettet, idet projektets forbrug pr viste, at der skulle ydes en udgiftsbevilling på 11,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 14,0 mio. kr. Dette var imidlertid en fejl, idet projektet allerede var optaget i budget 2008 med en indtægtsbevilling på 14,6 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 14,6 mio.

6 Kommunalbestyrelsen 6 kr. En stor del af bevillingen er således givet to gange. Der er nu behov for at korrigere anlægsbudgettet tilbage til det oprindelige budget for projektet, nemlig et udgiftsbudget på 19,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 14,6 mio. kr. Det betyder, at der skal gives en negativ udgiftstillægsbevilling på 12,2 mio. kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på -14,0 mio. kr. I alt er der således tale om en negativ nettotillægsbevilling på 1,8 mio. kr. Der vil i 2009 blive udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Retsgrundlag Styrelsesloven. Økonomi og finansiering Der ansøges til Tranum Strandgaard om en tillægsbevilling til anlæg på kr., og en indtægtstillægsbevilling på , som finansieres via eksterne tilskud. Der ansøges til Brovst Multhus om en negativ udgiftstillægsbevilling til anlæg på kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på kr. til budget 2008 for at bringe sagen bevillingsmæssigt i orden. Netto søges der således om en negativ tillægsbevilling på mio. kr. Bevillingerne har ikke nogen likviditetsmæssig virkning, idet projekterne kører efter de oprindeligt godkendte projekter. Høring/borger- og brugerinvolvering Brugerne har gennem hele forløbet været inddraget i den konkrete udformning af projektet samt indretningen af både Tranum Strandgaard og Brovst Multihus. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at gives en negativ udgiftstillægsbevilling til anlæg på kr. og en negativ indtægtstillægsbevilling på kr. til projekt Brovst Multihus således sagen bevillingsmæssigt bliver bragt i orden at der til Tranum Strandgaard gives en udgiftsbevilling til anlæg på kr., og at der gives en indtægtsbevilling på kr. som finansieres via eksterne tilskud. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt.

7 Kommunalbestyrelsen 7 Fraværende: Tilbage til toppen

8 Kommunalbestyrelsen Regnskab 2007 og budget 2009 Kaas Plejecenter / John Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2009, herunder huslejestigning for 22 ældreboliger, Gammelgårdsvej 46, Kaas Plejecenter. Sagsbeskrivelse Kuben har som administrator af 22 ældreboliger beliggende Gammelgårdsvej 46, Kaas fremsendt regnskab for Regnskabet viser et underskud på kr., der overføres til underskudskontoen til senere dækning af kommende driftsoverskud. Henlæggelse for 2007 er i regnskabet afsat med kr. Kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.m. og konto for driftsunderskud udgør herefter negative henlæggelser m.m. på i alt kr. Boligerne blev taget i brug i 1998/99. Der foreligger ikke oplysninger om tidligere henlæggelse eller registrering af overskud/underskud på driften i udlejningsperioden op til Forklaring af underskud er beskrevet under budget Budget: Kuben har udarbejdet budget for 2009, som tager udgangspunkt i balanceleje. Det betyder, at der foretages henlæggelse til vedligeholdelse og korrigeres for øvrige løn- og prisstigninger, herunder huslejereguleringer. For at opnå balanceleje bør der budgetteres der med en huslejestigning på 60%, der svarer til en stigning på kr. pr. lejemål pr. måned. Huslejestigningen skyldes, at der ifølge de foreliggende oplysninger bl.a. ikke er foretaget huslejereguleringer fra ibrugtagning af boligerne fra 1998/99 til og med Desuden er der store udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer herunder udgifterne til den såkaldte Sansehave, som påvirker ældreboligerne i plejecentret økonomi i vidt omgang. Udgifterne forventes at andrage omkring kr. i Den nødvendige huslejestigning for at opnå balance udgør på årsbasis kr. Huslejestigningen kan efter godkendelse få virkning med et varsel på 3 måneder fra 1. april 2009 og vil i 2009 andrage kr.

9 Kommunalbestyrelsen 9 Huslejen vil ved balanceleje for de enkelte lejemål andrage ca kr. pr. måned. Lejerne, som er pensionister eller førtidspensionister før , vil som hovedregel få godtgjort huslejestigningen via boligstøtte, dog kan der forekomme mindre reguleringer ved større løbende personlige indtægter og formuer udover de offentlige pensioner. De nuværende beboere vil alt lige derfor ikke få større nettoudgifter til husleje. Udgifterne til boligstøtte refunderes af staten med 75%. Huslejen efter en stigning svarer niveaumæssigt til tilsvarende ældreboliger i kommunale boliger og i de almene nyttige boliger hos boligorganisationerne. Fremtidig procedure ved fastsættelse og godkendelse af huslejestigning vil under normale omstændigheder blive indregnet og godkendt i forbindelse med den løbende budgetlægning for de kommende år. Regnskab og budget ligger til gennemsyn i Fællesekretariatet. Retsgrundlag Lov om almene boliger nr. 374 af 22. maj 1996 med senere ændringer samt bekendtgørelse om drift af støttet boligbyggeri, herunder kommunale ældreboliger. Økonomi og finansiering Godkendelse af en huslejestigning vil medføre en indtægtsbevilling, som indgår som en del af kommunens kassebeholdning. Indstilling Stabschef for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet for 2007 at Kommunalbestyrelsen fastsætter huslejestigningen for 2009, og at Kuben på baggrund heraf udarbejder endeligt budget. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at regnskab for 2007 godkendes at huslejestigningen for 2009 fastsættes til 500 kr. pr. måned pr. lejemål Fraværende: Kim Bennike (O) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Fraværende:

10 Kommunalbestyrelsen 10 Tilbage til toppen

11 Kommunalbestyrelsen Regnskab 2007og budget 2009 afdl. II, Brovst / John Pedersen Beslutningstema Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2009, herunder huslejestigning for 76 ældreboliger Etape II, Brovst. Sagsbeskrivelse Kuben har som administrator af 76 ældreboliger beliggende Egevej 4, Egevej 8, Parkvej 40, Vestergade 9, Brovst fremsendt regnskab for Regnskabet viser et underskud på kr., der overføres til underskudskontoen til senere dækning af kommende driftsoverskud. Henlæggelse for 2007 er netto opgjort til kr. inkl. driftsunderskuddet. Kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse m.m. er opgjort til i alt kr. Budget Kuben har udarbejdet budget for 2009, som tager udgangspunkt i balanceleje. Det betyder, at der foretages henlæggelse til vedligeholdelse og korrigeres for øvrige løn- og prisstigninger, herunder huslejereguleringer. For at opnå balanceleje skal der budgetteres der med en huslejestigning på 20%, der svarer til en gennemsnitlige stigning pr. lejemål på 705 kr. pr. måned. Huslejestigningen skyldes, at der ifølge de foreliggende oplysninger ikke er foretaget de nødvendige huslejereguleringer fra overgangen til ældreboliger fra midt i 90erne/2001 og indtil nu. Endvidere er henlæggelserne opjusteret til kr. jævnfør reglerne, som knytter sig til den udarbejdede vedligeholdelsesplan. Udgifterne til rengøring af fællesarealer og almindelig vedligeholdelse er ligeledes sat i vejret. Huslejestigning til balanceleje udgør på årsbasis kr. Huslejestigningen kan efter godkendelse få virkning med et varsel på 3 måneder fra 1. april 2009 og kan således likviditetsmæssigt andrage kr. i Huslejen vil herefter for de enkelte lejemål andrage mellem ca kr. pr. måned. Lejerne, som er pensionister eller førtidspensionister før , vil som hovedregel få godtgjort huslejestigningen via boligstøtte, dog kan der

12 Kommunalbestyrelsen 12 forekomme reguleringer ved større løbende personlige indtægter og formuer udover de offentlige pensioner. De nuværende beboere vil alt lige derfor ikke få større nettoudgifter til husleje. Huslejen efter stigningen svarer niveaumæssigt til tilsvarende ældreboliger i kommunale boliger og i de almene nyttige boliger hos boligorganisationerne. Udgifterne til boligstøtte refunderes af staten med 75%. Fremtidig procedure ved fastsættelse og godkendelse af huslejestigning vil under normale omstændigheder blive indregnet og godkendt i forbindelse med den løbende budgetlægning for de kommende år. Regnskab og budget ligger til gennemsyn i Fællesekretariatet. Retsgrundlag Lov om almene boliger nr. 374 af 22. maj 1996 med senere ændringer samt bekendtgørelse om drift af støttet boligbyggeri, herunder kommunale ældreboliger. Økonomi og finansiering Godkendelse af en huslejestigning vil medføre en indtægt, som indgår som en del af kommunens kassebeholdning. Indstilling Stabschef for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet for 2007 at Kommunalbestyrelsen fastsætter huslejestigningen for 2009, og at Kuben på baggrund heraf udarbejder endeligt budget. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at regnskab for 2007 godkendes at huslejestigningen for 2009 fastsættes til 500 kr. pr. måned pr. lejemål Fraværende: Kim Bennike (O) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

13 Kommunalbestyrelsen Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet / Noël Mignon Beslutningstema Godkendelse af beskrivelse af Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet. Sagsbeskrivelse I efteråret præsenterede forvaltningen et oplæg til kommunens indsats på turismeområdet på et idémøde for interessenter på Yellow Hotel. Oplægget blev efterfølgende tilrettet og præsenteret på Nordstjernen for kommunens Udviklingsforum, som her var suppleret med Turistforum. Herefter blev forslaget endnu en gang tilrettet og har efterfølgende været til høring i Turistforum. Overordnet var Turistforum positiv overfor forslaget og fandt det positivt, at det er et dynamisk forslag, hvor der kan tilføjes nye tiltag. Hovedparten af forslagene fra Turistforum er nu indarbejdet i forslaget. (Referat fra mødet vil blive eftersendt), og der foreligger nu et forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet. Det vedlagte forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet opererer med en vision, nogle indsatsområder og nogle handlinger. Jammerbugt Kommunes vision er at fastholde og udbygge vores position, så vi i fremtiden bliver den kystturismekommune, med det største antal overnatninger. Positionen skal udnyttes til at give det størst mulige bidrag til den lokale økonomi og beskæftigelse. Visionen er endvidere at kvalitet bliver et gennemgående tema i indsatsen, både medhensyn til den kommunale planlægning og i erhvervet. Indsatsområderne i forslaget er: Samarbejde med turistorganisationer Sæsonforlængelse Helårsturisme Fyrtårne Aktiviteter og attraktioner

14 Kommunalbestyrelsen 14 Feriehuse Hoteller / Feriecentre Campingpladser Bondegårdsferie (Bed & Breakfast) Havne Vandrerhjem Events, kunst og kulturtilbud Natur og friluftsliv Autenticitet og kulturarv Markedsføring Turistservice og turistinformation For hver af indsatsområderne er der beskrevet en række handlinger, som Jammerbugt Kommune på forpligter sig til aktivt at arbejde for realisering af. Dokumentet er ikke udtømmende, og der vil løbende blive arbejdet med udvikling af området. Oprindeligt var det tanken, at produktet skulle ende med at være Jammerbugt Kommunes turistpolitik, men med baggrund i høringsmødet er det besluttet, at produktet alene beskriver kommunens indsats på området. Der kan så efterfølgende laves en politik for oplevelsesøkonomi, hvor Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet kan indgå som et delelement. I det første oplæg var det beskrevet, hvordan kommunen skulle forholde sig til de foreliggende ansøgninger om at ophæve hotelpligten på nogle hoteller/feriecentre. Den del er taget ud af forslaget, og vil i stedet blive behandlet specifikt i forbindelse med Helhedsplan09 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Finansieres indenfor de eksisterende budgetter Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været afholdt 3 møder, hvor brugerne har været inviteret til at komme med kommentarer. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at at forslag til Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet vedtages oplægget efterfølgende suppleres med statistiske oplysninger om generel indtjening i Jammerbugt Kommune for turismeområdet Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt med følgende tilføjelser: 1) at kommunen i 2009 følger op på indsatsen omkring udvikling af turismen

15 Kommunalbestyrelsen 15 med et oplæg til politik for "Oplevelsesøkonomi" 2) at kommunalbestyrelsen tager stilling til hver enkelt sag, såfremt der er ønsker til ændringer i hotelstatus. Vurderingen vil blive foretaget ud fra et ønske om på den ene side at have den størst mulige hotelkapacitet, og på den anden side at sikre god kvalitet og bæredygtighed i overnatningssektoren. 3) at Jammerbugt Kommune vil arbejde for en forenkling af turistorganiseringen i Nordjylland Bilag: Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet Kommunalbestyrelsen, den Indstillingen godkendt. 11 medlemmer (F, B og A) ønsker, at pkt. 2 i økonomiudvalgets indstilling udgår Fraværende: Tilbage til toppen

16 Kommunalbestyrelsen Styregruppen for "Strategisk kompetenceudvikling" / Mogens Fransen Beslutningstema Udpegning af 1 kommunalbestyrelsesmedlem til styregruppen for projektet Strategiske kompetenceudvikling af virksomheder i Jammerbugt Kommune Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune har i sin erhvervsudviklingspolitik sat stærkt fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. Formålet er at opnå den bedst mulige matchning mellem arbejdskraftens kvalifikationer og de kompetencer som virksomhederne konkret efterspørger i dag og i årene fremover. Ved Erhvervscentrets virksomhedsbesøg har mange virksomheder allerede vist interesse for at gennemgå et egentligt kompetenceafklaringsforløb med henblik på efterfølgende at få iværksat relevant uddannelse/efteruddannelse af medarbejderne og evt. som led heri indgå i jobrotation med personer, der p.t. er arbejdsledige. Erhvervscentret har på denne baggrund besluttet, at gå i gang med en systematisk screening af ca. 400 virksomheder med henblik på efterfølgende igangsættelse af relevante aktiviteter i skønsmæssigt 80 virksomheder. Erhvervscentret har ikke selv ressourcer til så omfattende et projekt og har derfor besluttet at søge EU Socialfond om tilskud til et 3-årigt forløb. Projektstyring Der nedsættes en styregruppe, som primært får ansvar for opfølgning og evt. justeringer af projektet i forhold til de fastlagte målsætninger. Styregruppen forventes sammensat af: - 1 kommunalbestyrelsesmedlem - 1 repræsentant fra fagorganisationer - 1 medlem af erhvervsrådet - 1 repræsentant fra Dansk Industri - 1 fælles repræsentant for AMU og VUC - 1 repræsentant fra Erhvervsskolerne - 1 repræsentant fra Center for Virksomhedsudvikling - Beskæftigelseschefen - Erhvervschefen Ansøgningen lægger op til, at Erhvervscentret indgår partnerskaber med institutioner m. fl., som vil være vigtige samarbejdspartnere i projektforløbet. Her tænkes specielt på - Center for Virksomhedsudvikling - VUC

17 Kommunalbestyrelsen AMU Erhvervsskolerne Aalborg Universitet Ansøgningen til Socialfonden blev indsendt primo december måned Den er p.t. stadig under behandling i Region Nordjylland og Erhvervs- og Byggestyrelsen og forventes afgjort inden udgangen af Der sigtes mod projektstart 1. marts 2009 og afslutning 29/ Retsgrundlag Lov om erhvervsfremme Økonomi og finansiering Umiddelbart ingen Høring/borger- og brugerinvolvering Da der er tale om udpegning af en repræsentant fra kommunalbestyrelsen til styregruppen, er det ikke relevant med høring. Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger 1 repræsentant til styregruppen for projektet. Kommunalbestyrelsen, den Borgmesteren blev udpeget. Kommunalbestyrelsen ønsker, at styregruppen udvides med et medlem fra LBR (Lokalt beskæftigelsesråd) Fraværende: Tilbage til toppen

18 Kommunalbestyrelsen Oprensning Mortensgade / Anja Gade Thomassen Beslutningstema Bevilling til oprensning af spredt jordforurening i forbindelse med olietanksforurening hos nabo Sagsbeskrivelse I 2005 bliver der konstateret forurening fra villaolietank på Mortensgade 24 i Aabybro. Forureningen skyldes en utæt fødeledning. Selve forureningen er sket over en længere periode på ca. 4 år. Sagen er omfattet af TopDanmarks forsikringsordning for Villaolietanke, som administreres af Oliebranchens Miljøpulje (OM). Der er en forsikringssum på 1,6 mio. kr. ekskl. moms. Udgifter derudover skal betales af kommunen. Der er til dato oprenset for kr. ekskl. moms. Aabybro Kommune meddelte i 2005 og 2006 forskellige undersøgelsespåbud til afdækning af forureningens udbredelse. Konklusionen på undersøgelserne var, at der ikke var risiko for arealanvendelse, idet forureningen var fundet i 1,5 3,0 m s dybde, så der vil kun være risiko ved byggearbejde. Grundvandet var forurenet, men ejendommen er ikke placeret i OSD eller indvindingsopland. Det formodedes heller ikke, at der var sket nogen nævneværdig udbredelse udenfor lokaliteten. I forhold til recipienten var der ingen problemer. I forhold til indeklimaet var det vurderet, at såfremt gulvene blev tætnet, ville der ikke være problemer her. Man forventede, at der var sket en mindre udbredelse til naboejendommen Mortensgade 22. Der blev i 2005 udarbejdet 4 scenarier for oprydning. Løsning A: der fjernes tilgængelig forurening ca. 30 % af forureningen fjernes, pris ca. 1,3 mio. Løsning B: løsning a + understøtning af hus, mere forurening fjernes ca. 60 %, pris 1,5 mio. Løsning C: totaloprensning baseret på nedrivning af hus og kompensation til grundejer, pris ca. 2,5 mio. Løsning D: næsten totaloprensning ca. 90 % uden nedrivning, pris. 2,7 mio. OM anbefaler løsning A. I 2007 meddeles der på baggrund af de tidligere undersøgelser, påbud om oprensning efter løsning B. Løsning B er valgt på baggrund af tidligere afgørelse i Miljøklagenævnet. Ifølge påbuddet skal der også ske oprydning af den kendte forurening på nabogrunden.

19 Kommunalbestyrelsen 19 Da oprydningen på lokaliteten er ved at være færdig, og oprydning på naboejendommen påbegyndes, viser det sig, at der er væsentlig mere forurening på nabogrunden end hidtil antaget. Forureningsomfanget er nu ved undersøgelser i 2008 afgrænset (fremgår af vedlagt notat fra DGE). Undersøgelserne viser, at der skal anvendes henholdsvis kr. ekskl. moms til delvis oprensning (efterlades ca. 30 L olie) og kr. ekskl. moms til vidtgående oprensning. Advokat Mads Kobberø anbefaler( fremgår af vedlagte skrivelse), at det er den vidtgående oprensning, der skal anvendes. Dette er med baggrund i tidligere afgørelser fra Miljøklagenævnet og Domstole. Det vil sige, at sammen med undersøgelserne og den tidligere oprensning på Mortensgade 24, vil de samlede udgifter til oprensningen efter forureningen for den vidtgående oprensning beløbe sig til kr. ekskl. moms og for den delvise oprensning kr. ekskl. moms. Retsgrundlag Lov om Forurenet jord nr. 282 af 22/ Økonomi og finansiering Den samlede kommunale udgift til den vidtgående oprensning er kr. ekskl. moms. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender at der foretages en vidtgående oprensning på Mortensgade 22. at arbejdet udføres i at der til gives en anlægsbevilling på kr. i 2009 til kommunens samlede udgift til oprensningen på de 2 ejendomme. Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Kurt Mølgaard (V) Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Bilag: Brev fra Mads Kobberø vedr. olieforurening Suppl oplysningsnotat om Mortensgade 22

20 Kommunalbestyrelsen 20 Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Kommunalbestyrelsen Affaldsregulativ for erhvervsaffald / Tom Hansen Beslutningstema Som en følge af strukturreformen skal affaldsordninger i hele Jammerbugt Kommune harmoniseres, så også alle erhvervsvirksomheder har samme rettigheder og pligter i forhold til indsamling af affald. Der er udarbejdet udkast til affaldsregulativ for erhverv, som skal træde i kraft senest 1. januar Affaldsregulativet skal kun gælde i 2009, fordi der pr. 1. januar 2010 skal vedtages nye regulativer efter landsdækkende standarder for alle affaldsordninger. Sagsbeskrivelse På baggrund af analyser af de nuværende affaldsordninger i de fire tidligere kommuner, to brugergruppemøder og input fra Jammerbugt Kommune har COWI udarbejdet et notat (oktober 2008) om mulighederne for harmonisering. Notatet tager til dels højde for, at der vil ske ændringer af lovgrundlag for erhvervsaffald som følge af affaldsreformen. Disse ændringer skulle oprindeligt træde i kraft 1. januar 2009, men det er udskudt et år. På trods af dette skal affaldsordningerne harmoniseres fra Restaffald (dagrenovationslignende affald) Alle virksomheder i de fire tidligere kommuner har haft krav om at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for restaffald med forskellige muligheder for dispensation. På brugergruppemøderne er der fremkommet to hovedsynspunkter: For det første at den kommunale ordning skal være mere fleksibel. Denne problematik er der i væsentlig grad taget højde for ved justeringer af indsamlingsordningen for restaffald i forbindelse med budget For det andet at visse typer virksomheder ikke ønsker, at den kommunale ordning skal være obligatorisk. Der er tre hovedmodeller for dagrenovationslignende affald fra erhverv: Virksomheder kan frivilligt tilmelde sig kommunal indsamling, virksomheder kan framelde sig en ellers obligatorisk kommunal indsamling, eller virksomheder kan ikke bruge kommunal indsamling. Forsyningsafdelingen finder, at en obligatorisk ordning giver den bedste miljømæssige og administrative sikkerhed for, at restaffald fra erhverv rent faktisk bliver samlet ind og bortskaffet korrekt. En udbredt bestemmelse om fritagelse fra kommunal ordning medfører et øget kommunalt tilsyn for at sikre, at alternativ indsamling foregår på det fastlagte minimumsniveau.

22 Kommunalbestyrelsen 22 Forsyningsafdelingen finder derfor samlet, at restaffald fra erhverv skal være omfattet af en kommunal indsamling, som det kendes fra de fire tidligere kommuner, og som det er videreført i alle de nye nabokommuner, der har harmoniseret erhvervsaffaldet. Erhverv kan vælge at bortskaffe andet brændbart sammen med restaffaldet. Erhverv med helt særlige, varierende affaldsmængder og indsamlingsbehov, som ikke kan opfyldes af den kommunale ordning, kan få fritagelse fra den kommunale indsamling ved anvendelse af anden registreret renovatør og mod dokumentation. I affaldsregulativet opstilles objektive kriterier for dispensation. Erhverv med blandet bolig og erhverv samt offentlige og private institutioner med beboere skal ikke kunne få fritagelse. Andet affald til forbrænding og affald til deponering Alle nabokommunerne anviser andet erhvervsaffald til forbrænding og deponering til egne anlæg eller interessentskabsanlæg, som kommunen selv er interessent i. Forsyningsafdelingen finder, at andet affald til forbrænding eller deponering skal anvises til et I/S, som kommunen er interessent i eller har aftale med, eller til kommunens egne anlæg til omlastning. Papir og storskrald Affaldsreformen lægger op til, at kommunerne fra 2010 ikke må indsamle genanvendeligt affald fra erhverv. Derfor skal erhvervsordninger for papir (findes p.t. i Fjerritslev) og genanvendeligt storskrald (Pandrup og Brovst) ophøre. Farligt affald og Miljøbil Erhverv Ved farligt affald forstås olie- og kemiaffald, som er affaldstyper med særlige miljørisici ved forkert håndtering og bortskaffelse. Pandrup Kommune havde en ordning for kommunal indsamling af mindre mængder farligt affald fra virksomheder den såkaldte Miljøbil Erhverv, som alle virksomheder skulle være tilmeldt. Ordningen er hidtil videreført i tidl. Pandrup Kommune. Forsyningsafdelingen finder, at Miljøbil Erhverv kan løse problematikken for de affaldsmængder, der ligger mellem bagatelmængder (der kan afleveres til genbrugspladserne uden betaling) og de større mængder, som med fordel kan indsamles via Mokana og tilknyttede indsamlere. Med Miljøbil Erhverv kan virksomheder og landbrug fire gange årligt få hentet op til i alt 200 kg farligt affald til kr. 475 inkl. moms (2009). Miljøbil Erhverv understøtter miljøarbejdet og letter miljøtilsynet i kommunen i en ikke-ubetydelig grad. Virksomhederne kan få fritagelse fra Miljøbil Erhverv, hvis de benytter Mokanas ordninger eller har en anden lovlig indsamling i forvejen. Forsyningsafdelingen foreslår, at Miljøbil Erhverv skal gælde for følgende: 400 landbrug med over 15 dyreenheder kvæg eller svin Alle 100 pelsdyrfarme med over tre dyreenheder Plantebrug over 30 ha, som er landbrugslovens grænse for grønt bevis

23 Kommunalbestyrelsen andre virksomheder, hvor kommunen fører regelmæssigt miljøtilsyn. Forsyningsafdelingen finder dog også, at virksomheder under disse grænser skal kunne tilmelde sig frivilligt. Andre affaldsordninger Mokana arbejder på udkast til regulativer for klinisk risikoaffald, farligt affald i øvrigt samt tømningsordning for olie- og benzinudskillere. Regulativet skal som led i den nationale affaldsreform afløses den 1. januar 2010 af et standardiseret affaldsregulativ. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Økonomi og finansiering Indsamlingsordningerne finansieres gennem brugerbetaling, og der er i budget 2009 fastsat gebyrer, der afspejler omkostningerne. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er afholdt to brugergruppemøder for hhv. overnatningssektoren og øvrige virksomheder. Indstilling Forsyningsafdelingen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at det udarbejdede regulativ for erhvervsaffald vedtages, herunder at dagrenovationslignende affald fra erhverv skal være omfattet af den kommunale indsamlingsordning for restaffald, at virksomheder med helt særlige affaldsmængder og behov kan få dispensation fra den kommunale indsamlingsordning på baggrund af nærmere opstillede objektive kriterier og mod fornøden dokumentation, at beboede ejendomme, herunder offentlige og private institutioner samt blandet bolig og erhverv, ikke kan få dispensation, at affald til forbrænding og deponering anvises til de interessentskaber, som kommunen er medlem af eller har aftale med, eller til kommunens egne anlæg, at indsamlingsordninger for papir og storskrald ophører, at Miljøbil Erhverv udbredes til hele kommunen for nærmere angivne virksomheder, jf. ovenstående. Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Kurt Mølgaard (V) Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt.

24 Kommunalbestyrelsen 24 Bilag: Affaldsregulativ for erhvervsaffald fra 1. januar 2009, godkendt den 18. december 2008 Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

25 Kommunalbestyrelsen Revision af regulativ for husholdningsaffald / Tom Hansen Beslutningstema I forbindelse med harmonisering af erhvervsaffaldsordninger, jf. udkast til regulativ for erhvervsaffald, der behandles af Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008, er der opstået behov for mindre ændringer og sproglige præciseringer for affaldsregulativet for husholdningsaffald samt krydshenvisning til regulativet for erhvervsaffald. Sagsbeskrivelse Regulativ for husholdningsaffald, vedtaget den 21. november 2007, var et led i harmonisering af affaldsordninger for boliger. Nu er turen kommet til erhvervsaffaldsordningerne. Det foreslåede regulativ for erhvervsaffald med ikrafttræden den 1. januar 2009 lægger op til, at erhvervsvirksomheder skal benytte indsamlingsordningen for dagrenovationslignende restaffald efter de samme regler som boliger. Det afstedkommer behov for mindre ændringer af regulativet, men der rettes ikke i regulativets substans. Samtidig benyttes lejligheden til at foretage andre, mindre justeringer, herunder at gøre ordningen for restaffald mere fleksibel (som besluttet i forbindelse med budget 2009), f.eks. ved tilpasninger med stor-containere og i forhold til kunder med meget varierende affaldsproduktion. Af mindre justeringer kan nævnes mulighed for andre tømmedage ved sommerhuse, fakturering af indsamling ved ekstra fremsat affald, brugers pligt til rengøring af containere, hæftelse for kommunale containere samt nøgleordning. Regulativet skal som led i den nationale affaldsreform afløses den 1. januar 2010 af et standardiseret affaldsregulativ. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald Økonomi og finansiering Ændringer af regulativet har i sig selv ingen økonomisk betydning for kommunen, fordi indsamlingsordningerne finansieres gennem brugerbetaling, og der er i budget 2009 fastsat gebyrer, der afspejler omkostningerne. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er ikke foretaget brugerhøring. Indstilling Forsyningsafdelingen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at udkast til regulativ for husholdningsaffald, revideret version 1.1, vedtages.

26 Kommunalbestyrelsen 26 Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Kurt Mølgaard (V) Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Bilag: Affaldsregulativ for husholdningsaffald, version 1.1, godkendt den 21. november 2007, revideret 18. december 2008 Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

27 Kommunalbestyrelsen Aktivitetsplan - skrotningsordning - genoptaget december / Mogens Fransen Beslutningstema Godkendelse af aktivitetsplan for skrotningsordning Sagsbeskrivelse Udvalget godkendte den 10. april 2008, at der arbejdes videre med igangsætning af skrotningsordninger 1. nedrivning af kondemneringsmodne boliger og 2. rydning i forbindelse med usømmeligt rod. Det blev godkendt, at projekterne igangsættes efter aftale med Byg. Det foreslås, at igangsætningen sker efter følgende plan: I samarbejde med Byg (teknisk forvaltning) beskrives indholdet i en jobtræningsplads ved Byg. Teknisk Forvaltning forsøger at få jobtræningspladsen besat. I forbindelse med besættelse af jobbet indrykkes annoncer jf. beslutningen af 10. april. Registreringen af indberetninger fra ejere igangsættes. I efteråret afhængig af, hvornår jobbet kan besættes forelægges de registrerede oplysninger for udvalget til prioritering, og der fastlægges principper for indgåelse af aftaler med ejerne herunder størrelsen af tilskud og udgiftsrammen i 2008 Aftaler indgås og iværksættes. Sideløbende med dette arbejde undersøges mulighederne for at indarbejde opgaven i et projekt med mulighed for puljefinansiering med virkning fra den 1. januar 2009, hvor det forventes, at Jammerbugt Kommune har afsat midler og søgt områdefornyelsesmidler til opgaven. Økonomi og finansiering Udgifterne til opgaven afholdes indenfor udvalgets budget i 2008 Høring/borger- og brugerinvolvering Der foretages ingen borgerinvolvering Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at aktivitetsplanen godkendes. Tema og udviklingsudvalget den Godkendt.

28 Kommunalbestyrelsen 28 Afbud Henry Kronborg (V) Sagen genoptaget 4. september 2008 Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Baggrund for projektet Ligesom andre kommuner oplever Jammerbugt Kommune et stigende fokus på problemer med nedslidte bygninger i landsbyerne og ude i det åbne land. Tomme og forfaldne bygninger bidrager til et negativ billede af de landsbyer og landdistrikter bygninger ligger i, og i værste fald kan en hel by eller et område blive kendt som uattraktiv for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Projektbeskrivelse Formålet med dette projekt er at skabe et overblik over problemets reelle omfang hvor er der nedslidte bygninger i kommunens landsbyer og det åbne land, og har de en afsmittende virkning på det omgivende miljø. Jammerbugt Kommune er ikke alene om at imødegå problemet med forfaldne bygninger. Andre kommuner har på forskellig vis forholdt sig til problematikken og høstet erfaringer. Disse erfaringer, såvel konkrete handlinger som langsigtede overvejelser, kan Jammerbugt Kommune drage fordel af ved at indgå i et samarbejde. *Hjørring Kommune har for eksempel fået registreret deres nedslidte bygninger i landdistrikterne og som nabokommune ville det være naturligt at gøre brug af deres erfaringer.* Når projektet afsluttes er forventningen, at Jammerbugt Kommune har fået et redskab på mange niveauer, der i fremtiden kan anvendes til at foretage en kvalificeret vurdering af problem og indsats, når og hvis man står overfor en nedslidt bolig/bygning. Ligesom kommunen også har fået et handlingskatalog, der kan anvendes bredt. Handlemuligheder Tema- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet i april, at der skulle ansættes en person i jobtræning til at gennemføre projektet. Indtil videre har der været ansat to, der umiddelbart efter ansættelsen har fået et ordinært job. Det foreslås at forvaltningen endnu engang prøver at finde en person til at gennemføre projektet. Gennem annoncering og opfordres ejere af nedslidte bygninger til at henvende sig til Jammerbugt Kommune, med henblik på at indgå i en frivillig ordning med Jammerbugt Kommune

29 Kommunalbestyrelsen 29 omkring oprydning, renovering eller nedrivning af deres ejendom. I efteråret afhængig af, hvornår jobbet kan besættes forelægges de registrerede oplysninger for udvalget til prioritering, og der fastlægges principper for indgåelse af aftaler med ejerne herunder størrelsen af tilskud og udgiftsrammen i 2008/9. Kortlægning og registrering - fotoregistrering, vurdering i marken, interviews etc. Dataindsamling BBR oplysninger, demografi, ejer/lejer-forhold, ejendomspriser/-værdi Samlet vurdering af projektets omfang / konklusion. Processen Under arbejdet med såvel første som anden del af projektet er det tanken at holde løbende kontakt med samarbejdspartnere som f.eks. andre kommuner. Ud over at høste af hinandens erfaringer, kan vi også bruge viden om deres indsatser og resultater til at måle vores egen efter. De relevante politiske fagudvalg informeres løbende om projektet. Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller at Tema- og Udviklingsudvalget drøfter sagen med repræsentant fra Byg. Tema og udviklingsudvalget den Sagen udsættes til efter budgettets vedtagelse. Herefter vurderes, om der skal udarbejdes en handlingsplan, hvor frivillighed, oprydning og kondemneringsmodne ejendomme indgår. Udvalget opfordrer til at fremme helhedsorienteret sagsbehandling. Afbud Erik Holt (V) Karl Schrøder (A) Sagen genoptaget den 6. november Genoptagelse af sagen den 6. november 2008: Sagsfremstilling Der bliver i november igangsat et tværgående projekt om helhedsorienteret sagsbehandling med Fællessekretariatet som tovholder. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 er der afsat yderligere 1,5 mil. kr. til gennemførelse af dette projekt. Udvalget har tidligere besluttet, at supplere budgetbeløbet med 0,5 mil. fra det oprindelig budget. Dette

30 Kommunalbestyrelsen 30 indebærer, at der i 2009 er 2,0 mil. kr. til rådighed til projektet. Der er visse muligheder for at få dette beløb suppleret med midler udefra. 1. Velfærdsministeriet har afsat en pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist: 5. december 2008 Hvem kan søge: Vanskeligt stillede kommuner jf. 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Dog er det ikke en betingelse at kommunen aktuelt har modtaget tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Velfærdsministeriet har bekræftet at Jammerbugt Kommune kan søge, og at en evt. ansøgning vil komme i betragtning. Særlig interesse: Samspillet mellem landdistrikter og andre dele af kommunen. - Nytænkende initiativer i forhold til landdistrikternes infrastruktur og trafikale betjening (skabe bosætning og erhvervsudvikling). Krav: Projektet indeholder et udviklingselement. Bred interesse. Ikke udelukkende analysearbejde. Resultater formidles til andre kommuner. Rimelig medfinansiering. At Kommunen har formuleret en landdistriktspolitik. Direktionen har besluttet, at der udarbejdes en ansøgning til Velfærdsministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner på 2 mil. kr. til supplering af de i budgettet afsatte midler. 2. Områdefornyelse Af pulje til område fornyelse afsættes årligt 12,5 mil. kr. til projekter i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for en bymæssig udvikling. I første omgang søges om reservation af midler hos Velfærdsministeriet. Ansøgningen skal indeholde: Udpegning og beskrivelse af område Budget Aktiviteter der ønskes gennemført Til byfornyelse midlerne er der ansøgningsfrist den 7. januar Hvis/når Velfærdsministeriet har reserveret midler til Jammerbugt Kommune skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram der skal indeholde: En beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer i området.

31 Kommunalbestyrelsen 31 En beskrivelse af de kommunale og private initiativer inden for de nævnte problemområder og beskrivelse af initiativernes koordinering. En handlings- og tidsplan, herunder frist for afslutning af gennemførelse af beslutningen. Et budget, der angiver, hvordan udgifterne til områdefornyelsen finansieres. En investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for såvel de private som de offentlige investeringer i området. En beskrivelse af de støtteberettigede foranstaltninger. En opgørelse over behovet for bygningsfornyelse i området. Hvis Velfærdsministeriet bevilliger midler til områdefornyelse i Jammerbugt Kommune, kan Jammerbugt Kommune gennem Den Lokaleaktionsgruppe søge bevillingen suppleret hos DFFE. Eksempel på finansiering af projekt Jammerbugt Kommune 2 mil. kr. Velfærdsministeriet 1 mil. kr. DFFE 1 mil. kr. Projekt i alt 4 mil. kr. Umiddelbart vurderes det, at for at få en reservation, skal der formuleres et meget konkret projekt, der er geografisk sammenhængende og indeholder klare mål og aktiviteter. Med den i budgettet afsatte ramme vs. kravene til et byfornyelsesprojekt vurderes det, at være urealistisk at gennemføre et projekt gennem Byfornyelsesmidlerne. Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller at der sendes ansøgning til puljen Vanskeligt stillede kommuner jf. 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, og at Tema- og Udviklingsudvalget, af udvalgets samlede budget, afsætter midler til ansættelse af projektmedarbejder. Endvidere indstilles det, at den tidligere vedtagne Skrotnings og aktivitetsplan følges, med forskudt tidsplan. Tema og udviklingsudvalget den Godkendt - dog således at der snarest udarbejdes et oplæg indeholdende forslag til handlingsplan og prioritering af indsats og muligheder samt bud på, hvilke aktiviteter der ydes økonomiske bidrag til. Afbud Lars Jørgen Holt (V)

32 Kommunalbestyrelsen 32 Sagen genoptaget 4. december 2008 Inden mødet vil der pr. mail blive udsendt revideret handlingsplan. På mødet vil Søren Garde orientere om de ydelser Kuben Management kan tilbyde Jammerbugt Kommune i indsatsen overfor Dårlige bygninger og boliger. Tema og udviklingsudvalget den På baggrund af orienteringen fra Søren Garde og det udsendte notat besluttede udvalget at indstillet til kommunalbestyrelsens godkendelse at den tidligere beskrevne tidsplan følges den frivillige del iværksættes snarest den frivillige del administreres, således at 1)oprydning omkring huse i bymæssig bebyggelse eller nærmeste omegn prioriteres som nr. 1, 2)nedrivning af huse i bymæssig bebyggelse eller nærmeste omegn prioriteres som nr. 2, 3)tilskud vurderes individuelt fra sag til sag og 4) i forbindelse med vurdering tages hensyn til eventuel værdiforøgelse der arbejdes med en aktiv helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger (teknik- og miljøforvaltningen, social, sundhed og beskæftigelse, børne- og kulturforvaltningen og borgerservice) med det formål at modvirke, at familier bor i dårlige, usunde og utidssvarende boliger Kuben antages til at udarbejde en handlingsplan, som anvendes til at følge op på den frivillige del der ansættes en medarbejder ca. 1. marts 2009 stillingen finansieres af udvalgets budget der ansøges om en byfornyelsesramme i 2009 Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Gunhild Bach Nielsen kan ikke gå ind for at antage Kuben og ansætte en medarbejder. Hun ønsker i stedet at ansætte en medarbejder til at gennemføre projektet Turbo Nord. Fraværende: Tilbage til toppen

33 Kommunalbestyrelsen Ombygning af Toftehøj / Jane Hvas Beslutningstema BDO og Christensen & Rotbøll fremsender udkast til skema A vedr. ombygning af Toftehøj. Sagsbeskrivelse På baggrund af tidligere godkendt skitseforslag og tidsplan er der udarbejdet skema A, der er det endelige budget for ombygningen. Ombygningsudgift: Andel af bygningsværdi Håndværkerudgifter incl.moms Omkostninger incl. moms kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr. Serviceareal Tilskuddet til servicearealer udgør kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 pct. af anskaffelses-summen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt for såvel servicearealerne som for de boliger, servicearealerne etableres i tilknytning til. Tilsagn om tilskud kan kun bevilges, såfremt de arbejder, hvortil der ønskes støtte, ikke er påbegyndt. Tilskud til serviceareal i alt 32 boliger á kr. = kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Finansiering: 91% realkreditlån kr. 7% kommunal grundkapital kr. 2% beboerindskud kr. Samlet anskaffelsessum kr. Likviditetsmæssig virkning: Salg af bygning kr. - kommunal grundkapital kr. - andel af beboerindskud ekskl. moms kr kr. + servicearealtilskud kr. Likviditetsmæssigt overskud kr.

34 Kommunalbestyrelsen 34 Jvf. behandlingen af skitseforslaget vedr. ombygningen af Toftehøj, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 9. oktober 2008, så skal der fra det likviditetsmæssige overskud fratrækkes udgifter til genhusning i forbindelse med byggeriet, som er anslået til ca kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler godkendelse af skema A. Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales godkendt. Afbud Susanne Hjorth Hansen (A) Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Søren P. Mortensen (A) Bilag: Bilag - Notat vedr.etablering af 32 plejeboliger på Toftehøj (BDO) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

35 Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsområdet / Jannie Sommer Beslutningstema Godkendelse af nye kvalitetsstandarder og revidering af eksisterende kvalitetsstandarder indenfor myndighedsområdet Sagsbeskrivelse Kommunerne er i henhold til Lov om social service 91 forpligtet til at offentliggøre de kvalitetskrav der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter 83. I medfør af 139 i lov om social service og bek. om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør er fastsat, at kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens 83 og 86 mindst én gang årligt skal følges op af kommunalbestyrelsen. Med udgangspunkt i servicelovens 139 er der tillige fastsat retningslinjer for udarbejdelse af kvalitetsstandard vedrørende botilbud efter 108, som skal revideres mindst hver andet år. Kvalitetsstandarderne indeholder informationer til borgerne om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne. Standarderne skal medvirke til at gøre det gennemskueligt, hvad borgerne kan forvente ud fra de politiske beslutninger, der er truffet. Standarderne kan desuden bruges til fastlæggelse af sagsbehandlingsrutiner. På sundhedsområdet er der udarbejdet tre kvalitetsstandarder og to ydelseskataloger (alle nye). På ældreområdet er der udarbejdet syv kvalitetsstandarder (heraf 1 ny) og tre ydelseskataloger. På madserviceområdet er der udarbejdet to kvalitetsstandarder. På socialpsykiatriområdet er der udarbejdet syv kvalitetsstandarder (heraf 3 nye). Oversigt over kvalitetsstandarderne/ydelseskataloger med oplysninger om ændringer i forhold til tidligere godkendte standarder er vedhæftet som bilag. Retsgrundlag Lov om social service 91 og 139. Økonomi og finansiering Det er tilstræbt, at serviceniveau i kvalitetsstandarderne stemmer overens med det vedtagne budget.

36 Kommunalbestyrelsen 36 Høring/borger- og brugerinvolvering Ældrerådet : Vedhæftet som bilag Hanciaprådet.11.08: Vedhæftet som bilag Høringssvarene har ikke konsekvens for formuleringen af kvalitetsstandarderne. Der er ikke ske ændringer i ydelseskatalogene. Indstilling Myndighedschefen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne og ydelseskatalogerne. Social- og Sundhedsudvalget den Der ønskes en række redaktionelle ændringer anbefales herefter godkendt Afbud Susanne Hjorth Hansen (A) Administrativ tilføjelse: Socialudvalgets bemærkninger : Kvalitetsstandard for Personlig hjælp og pleje side 1 Hvad vil ikke indgå i ydelsen klipning af tånegle undlades teksten bliver herefter: Fodpleje, hårfarvning, permanent og speciel opsætning af hår. Der kan som udgangspunkt ikke bevilges fast vagt i eget hjem. Kvalitetsstandard for Nødkald side 2 Det påhviler borgeren at erstatte beskadigede dele af nødkald eller bærbar kalder. ændres til: Bliver et nødkald beskadiget vil det blive konkret og individuelt vurderet om udgiften skal påhvile borgeren. Kvalitetsstandard for handleplaner side 3 Slettes fra OBS Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktpersonordningen side 2 Hvad indgår ikke i ydelsen Sidste afsnit slettes Bilag: 1. Bilag: Oversigt - kvalitetsstandarder Bilag: Sundhedsområdet -Samlede kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 3. Bilag: Ældreområdet - Samlede kvalitetsstandarder og ydelseskataloger

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Referat Teknik- og Miljøudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøudvalget Punkter på åbent møde: 133. Vedtagelse af Lokalplan 15-001, Offentligt område ved Sygehusvej, Brovst samt Kommuneplantillæg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 433. Håndtering af farligt affald fra virksomheder fra 2012.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 11. Fornyet budgetopfølgning og stillingtagen til evt. tillægsbevilling

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 149. Salg af jord beliggende Lundfjordvej, Vust Holme, Fjerritslev... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 52. Skovrejsning ved Øster Hovensvej i Aabybro...2 Afbud: Helle Bak Andreasen (V)

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere