Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration"

Transkript

1 Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 6. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Borgpladsen, Produktionsskolens lokaler Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul Rosendahl, Holger Grumme Nielsen Lena Andersen

2 Indholdsfortegnelse Side 272. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af indsatser til implementering af råderums- og investeringsforslag Fælles samtaler med A-kasserne for forsikrede ledige Frikommuneforsøg To- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet Kommende ændringer på it-området Status på sområdet marts Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 581

3 272. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning den Fraværende: Godkendt. Side 582

4 273. Godkendelse af indsatser til implementering af råderums- og investeringsforslag Dok.nr.: Sagsid.: 15/13781 Initialer: chsi Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med råderumskataloget besluttede Byrådet i 2015 at igangsætte otte råderumsforslag og tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Forslagene implementeres i 2016 og sigter efter at sænke forsørgelsesudgifterne til en række målgrupper i jobcentret. Forvaltningen ønsker med denne sagsfremstilling at orientere om, hvilke konkrete aktiviteter og indsatser der er i gang for at indfri målene i råderums- og investeringsforslagene. I forhold til borgere på sygedagpenge er der investeret i fire ekstra årsværk, som har til hensigt at understøtte en hhv. tidligere, mere virksomhedsrettet og mere tværfaglig indsats. Jobcentret har desuden øget samarbejdet med Varde Kommunes øvrige organisation med henblik på at etablere flere virksomhedspraktikpladser for sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede borgere. Det styrkede samarbejde har ligeledes til formål på sigt at etablere flere fleksjob på Varde Kommunes arbejdspladser. På integrationsområdet har jobcentret investeret i branchepakkekonceptet ved LG Insight og Foreningen Nydansker, som har til formål at styrke matchet mellem flygtninge og lokalområdets virksomheder. Det første hold flygtninge forventes at starte på branchepakkekonceptets introduktionsforløb til maj. For de flygtninge, som vurderes at kunne tage en uddannelse, har man øget fokus på uddannelsesmulighederne ved bl.a. at øge tilgangen til den flerkulturelle forskole, produktionsskolen og give mulighed for at få uddannelsesrettede coachende samtaler. Vi er samtidig i gang med at øge opmærksomheden om virksomhedsrettede uddannelsesmuligheder som voksenlærlingeordningen og erhvervsgrunduddannelsen. Der er ansat et ekstra årsværk til at etablere voksenlærlingepladser og skabe opmærksomhed om voksenlærlingeordningen blandt ledige borgere, jobcentermedarbejdere og lokale virksomheder. Der er ligeledes øget fokus på erhvervsgrunduddannelsen. Læs mere i bilaget, hvor aktiviteterne i de enkelte forslag gennemgås nærmere. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at de igangsatte aktiviteter bidrager til at opnå de fastsatte mål i råderums- og investeringsforslagene. Konsekvens i forhold til visionen. Retsgrundlag Styrelsesvedtægten for Varde Kommune. Side 583

5 Økonomi. Høring. Bilag: 1 Åben Gennemgang af indsatser til implementering af råderums- og investeringsforslag 42353/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender udmøntning af indsatserne. Beslutning den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 584

6 274. Fælles samtaler med A-kasserne for forsikrede ledige Dok.nr.: Sagsid.: 15/2795 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Med vedtagelse af beskæftigelsesreformen blev det besluttet, at jobcentrene og a- kasserne skulle etablere fælles samtaler med de forsikrede ledige. De første fælles samtaler har været afviklet siden 1. juli Det har drejet sig om jobsamtalen ved 5/6 måneders ledighed og samtaler ved 16 måneders ledighed. Fra den 1. juli 2016 indfases den 1. fælles samtale, som skal afvikles ved 4/6 ugers ledighed. Jobcentrene i Esbjerg, Vejen, Billund og Varde har sammen med a-kasser evalueret på de første seks måneder med fælles samtaler. Der er enighed om, at konceptet er kommet godt fra start, og at den samarbejdsaftale, som i juni 2015 blev indgået mellem jobcentrene og de 22 a-kasser, vi samarbejder med, har fungeret tilfredsstillende. En udfordring har været, at få logistikken i forhold til afvikling af de mange fælles samtaler til at gå op. Denne udfordring bliver ikke mindre med implementeringen af 1. fællessamtale fra den 1. juli STAR har sendt et estimat til jobcentrene om antal samtaler i 2016, baseret på ledighedstal fra Antal samtaler for Jobcenter Varde kan ses her: 1. halvår halvår mdr.: mdr.: 18 6 mdr. : mdr. : 150 4/6 uger: 836 Varde Kommune har i 2015 haft en lav ledighed og har stadig en lav ledighed. Tallene i estimatet tager ikke højde for en eventuel stigende ledighed, som kan øge antallet af samtaler og medføre et endnu større logistik- og ressourceproblem. I de første seks måneder med fælles samtaler har der været afholdt ca. 127 fælles samtaler af 45 min. varighed. 3 1/2 rådgivere har afholdt disse samtaler udover reformens øvrige lovpligtige samtaler. En del mindre end estimeret. Jobcentret er i gang med at lave beregninger på den kommende 1. fælles samtale. Disse beregninger er endnu ikke afsluttet. Jobcentrene i Esbjerg, Vejen, Billund og Varde har sammen med a-kasserne aftalt, at der også i forhold til den 1. fælles samtale den 1. juli 2016 skal laves en samarbejdsaftale, som beskriver formål og indhold. STAR og Arbejdsmarkedskontor Syd har oplyst, at der i maj 2016 vil blive afholdt et speed-datingmøde mellem de berørte parter for at få placeret samtalerne med de ledige på den bedst mulige måde. Kommunernes Landsforening og a-kassernes Samvirke vil Side 585

7 også turnere med et road-show, hvor udfordringer og løsningsmodeller præsenteres og drøftes. De er i øjeblikket planlagt til at skulle afholdes i maj/juni Jobcenter Esbjerg og Jobcenter Varde er i gang med at udvikle et fælles kompetenceforløb for a-kassemedarbejdere og medarbejdere på jobcentret. Formålet er at styrke samarbejdet om fællessamtalerne. Der kan søges om midler hos et Kompetenceudvalg nedsat af STAR. Forløbet forventes at starte til august Forvaltningens vurdering Konsekvens i forhold til visionen Retsgrundlag Beskæftigelsesreformen Økonomi Ligger inden for rammen Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der lægges ansøgning ind om det fælles kompetenceforløb. Beslutning den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Udvalget orienteres om effekten af samtalerne efter 3 måneder. Side 586

8 275. Frikommuneforsøg Dok.nr.: Sagsid.: 16/3630 Initialer: pepe Åben sag Sagsfremstilling Varde Byråd har på sit møde den 5. april 2016 et punkt til drøftelse om, hvorvidt Varde Kommune skal indgå i ansøgningsrunde om Frikommuneforsøg. I punktet indgår en tids- og handlingsplan for kommunens indgåelse i ansøgningsrunden. Denne plan vil være stram da ansøgningsfristen er 1. maj 2016, og forsøget skal favne et netværk af kommuner. Vi fremlægger derfor allerede nu oplæg til, hvorvidt Jobcenteret vil kunne indgå i et frikommuneforsøg under forudsætning af, at Byrådet godkender, at vi skal indgå. Til støtte for processen har KL udarbejdet et projektkatalog med 94 forslag, som kommunerne kan byde ind i forhold til. Dette er gjort for at lette processen med netværksdannelse om forsøgene. Fokus er særlig rettet mod 2 forslag i projektkataloget: Forslag 4 - Rehabiliteringsteam og ressourceforløb Forslag 36 - Sæt kommunerne fri for proces og aktivitetskrav Forvaltningens vurdering Strategisk er der i Varde Kommune fokus på de tværgående indsatser mellem de traditionelle søjler. Den igangværende analyse på beskæftigelsesområdet sætter fokus på ungeområdet - og arbejdet med at styrke den samlede indsats er allerede godt i gang - og forventes i maj 2016 fortsat med vidensudveksling i snitfladen mellem barn og voksen. Dette fordrer ikke et frikommuneforsøg, for at kunne gennemføres. Et andet område der også er i pipelinen, er på tilsvarende måde snitfladen mellem Beskæftigelsesområdet og Social og Sundhedsområderne. Her er der imidlertid ikke konkrete planer endnu. Det er den umiddelbare vurdering, at de udviklinger der ønskes, kan ske indenfor de nuværende rammer, idet der primært vil være tilpasninger af arbejdsgange og budgetprocedurer. De lagte spor peger derfor ikke selvstændigt på at indgå i frikommuneforsøg også i betragtning af det ressourcemæssige forbrug, dette vil medføre. Strategiske grunde til at være med i frikommuneforsøg på Beskæftigelsesområdet Det er ressourcetungt at deltage i forsøgsprojekter, specielt når forudsætningen, som tidligere beskrevet, er at frikommuneforsøgene sker i netværk, der som minimum indeholder løbende erfaringsudveksling. Modsat er der også traditionelt stor læring af at deltage i forsøg til gavn for organisationens udvikling. Såfremt det ønskes, at Varde Kommune indgår i frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet indeholder listen 2 forslag, der kan have særlig interesse. Af ressourcemæssige årsager anbefales det, at der arbejdes på alene at blive frikommuneforsøg på et af områderne. Forslag 4 Rehabiliteringsteam og ressourceforløb Side 587

9 Vi finder i Jobcentret, at fokus fra Varde Kommunes side bør rettes mod det eksisterende set-up vedrørende rehabiliteringsteam. Denne konstruktion kan opfattes som værende meget bureaukratisk. Specielt i overgangen fra sygedagpenge- til jobafklaringsforløb kan den lovfæstede vej gennem et rehabiliteringsteam opfattes som tung. Det kunne her gøres til borgerens eget valg som forsøg. Forslag 36 Sæt kommunerne fri for proces og aktivitetskrav. Refusionsreformen sikrer det økonomiske incitament til, at kommunerne arbejder på, at få borgerne tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Forslaget indebærer, at sagsbehandleren får lejlighed til at fokusere på borgere, hvor indsatsen rykker og ikke være bundet af regelregulerede pligtsamtaler med grupper, der grundlæggende kan klare sig selv i en længere periode, end lovgivningen giver mulighed for. Konsekvens i forhold til visionen Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Forslag frikommuneforsøg 48590/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, om der skal bydes ind fra beskæftigelsesområdet. Beslutning den Fraværende: Udvalget ser gerne et frikommuneforsøg i udvalgets regi. Det afklares, om der er nogle lovgivningsmæssige rammer, som hindrer et tæt samarbejde med Børn og Ungeområdet. Udvalget ønsker at byde ind med forslag 4. Side 588

10 276. To- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet Dok.nr.: Sagsid.: 14/14782 Initialer: chsi Åben sag Sagsfremstilling For at understøtte og fremme integrationen af flygtninge og familiesammenførte, er der netop gennemført to- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet. Forvaltningen ønsker at orientere om de indgåede aftaler i forlængelse af de netop afsluttede forhandlinger. Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter har afsluttet trepartsforhandlinger om flygtninges integration på arbejdsmarkedet. Omdrejningspunktet i forhandlingerne har været at understøtte, at flygtninge opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet via reelle jobs i modsætning til offentlige støtteordninger. Forhandlingerne har konkret medført en ny toårig integrationsuddannelse (IGU), der giver mulighed for ansættelse i særlige elevstillinger. Dette forventes på sigt at klargøre flygtninge og familiesammenførte til arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen. Topartsforhandlingerne mellem regeringen og KL har haft fokus på at øge fleksibiliteten gennem regelforenklinger, at finde løsninger på boligudfordringen, og at skabe økonomi til integrationsudfordringerne i Den indgåede topartsaftale er en tillægsaftale til økonomiaftalen fra i sommers omhandlende kommunernes integrationsindsats i I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2017 til juni foretages en ny vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2016 af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte. Læs mere i bilagene, hvor to- og trepartsforhandlingerne gennemgås nærmere. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at to- og trepartsforhandlingerne har betydning for Varde Kommunes integrationsindsats. Konsekvens i forhold til visionen Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi To- og trepartsforhandlingerne forventes at påvirke Varde Kommunes udgifter til integrationsindsatsen. Høring Side 589

11 Bilag: 1 Åben To- og trepartsforhandlinger 47067/16 2 Åben Topartsaftale 47069/16 3 Åben Trepartsaftale 47068/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Orienteringen blev taget til efterretning. Side 590

12 277. Kommende ændringer på it-området Dok.nr.: Sagsid.: 14/14782 Initialer: chsi Åben sag Sagsfremstilling Ændringer på IT-området spiller en større og større rolle i jobcentrets daglige arbejde. Der er generelt et stigende behov for implementering af IT-systemer, -redskaber og - ændringer. I 2016 og de kommende år intensiveres udfordringerne på IT-området yderligere. I løbet af 2016 implementeres en ny udgave af jobcentrets centrale fagsystem. Jobcentret overgår fra KMD Opera til KMD Momentum, hvilket kræver omfattende oplæring i nyt system blandt størstedelen af jobcentrets medarbejdere. I 2017 og 2018 gennemføres monopolbrud i forhold til IT-løsninger indenfor sagsoverblik samt udbetaling til kontanthjælp og sygedagpenge, hvilket sætter et yderligere pres på implementeringen af ny IT i jobcentret. Læs mere i bilaget, hvor de kommende IT-udfordringer er oplistet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at antallet og omfanget af IT-redskaber og ændringer på området har stor indvirkning på jobcentrets daglige drift og effektivitet. Konsekvens i forhold til visionen Retsgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Økonomi Implementeringen af ændringerne på IT-området har ikke betydning for jobcentrets konto 5. Høring Bilag: 1 Åben Oversigt over kommende it 43248/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Side 591

13 Beslutning den Fraværende: Orienteringen blev taget til efterretning. Side 592

14 278. Status på sområdet marts 2016 Dok.nr.: Sagsid.: 15/15130 Initialer: pimn Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med den øgede tilstrømning af integrationsflygtninge til Varde Kommune, har anmodet forvaltningen om løbende månedlig status på integrationsområdet vedr. nye flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsloven. Status pr. april 2016, og som fremgår af vedlagte notat, vil omhandle følgende emner: Status på Kommunekvoten pr. april 2016 Antal modtagne flygtninge og antal familiesammenførte både voksne og børn i januar, februar og marts måned 2016 Boligsituationen Oversigt over, hvor flygtningene siden 1. juli 2013 har fået anvist bolig ved ankomst Antal flygtninge og familiesammenførte i tilbud rettet mod beskæftigelse og uddannelse Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der arbejdes målrettet med strategier og handlinger på området, der er i tråd med de politiske intentioner. Konsekvens i forhold til visionen Retsgrundlag sloven og Udlændingeloven Økonomi --- Høring srådet til orientering Bilag: 1 Åben Ledelsesinformation for jobcentret for marts /16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Side 593

15 Beslutning den Fraværende: Taget til efterretning. Side 594

16 279. Gensidig orientering Dok.nr.: Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Åben sag Orientering v/formanden Orientering om aktindsigtsanmodning vedr. sarrangement i Helle- Hallen den 12. marts. Orientering om besøg fra Morsø Kommune. Orientering v/direktøren jobcamp16 Deltagelse og drøftelse af evt. studietur forud for camp en Rundvisning i produktionsskolens lokaler efter udvalgsmødet v/olaf Kristensen Gensidig orientering Kommende punkter Camp for aktiveringsparate - maj Aftalestyring 2017 maj Midtvejsstatus på effekt af råderums- og investeringsforslag juni Budgetopfølgning juni Beslutning den Fraværende: F.s.v. angår jobcamp16 overvejes deltagelse eller alternativt arrangement i stedet for deltagelse i jobcamp16. Tages op på udvalgets næste møde. Orienteringerne blev taget til efterretning. Side 595

17 Bilagsliste 273. Godkendelse af indsatser til implementering af råderums- og investeringsforslag 1. Gennemgang af indsatser til implementering af råderums- og investeringsforslag (42353/16) 275. Frikommuneforsøg Forslag frikommuneforsøg (48590/16) 276. To- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 1. To- og trepartsforhandlinger (47067/16) 2. Topartsaftale (47069/16) 3. Trepartsaftale (47068/16) 277. Kommende ændringer på it-området 1. Oversigt over kommende it (43248/16) 278. Status på sområdet marts Ledelsesinformation for jobcentret for marts 2016 (50349/16) Side 596

18 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Marianne Bruun Kristiansen Keld Jacobsen Søren Laulund Peder Foldager Hansen Poul Rosendahl Holger Grumme Nielsen Side 597

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 6. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Borgpladsen, Produktionsskolens

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 4. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren Laulund,

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 8:00-10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Thyge Nielsen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat. til. Integrationsrådet

Referat. til. Integrationsrådet Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Mødedato: Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantine BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Lone H. Pedersen,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 13. maj 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen?

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? Ændringerne af integrationsloven Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? PROGRAM 1. Baggrund 2. Lovændringen De overordnede rammer Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Den

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 7. september 2016 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: BCV, kantinen Abder Razak Jenayah, Haughe Hein Hansen, Keld

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. november Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Lisbet

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 18-05-2016 16:15 Medborgerhuset sal C Afbud fra: Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak Karapetian, Pia Møller, Haris

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 14. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF afbud i st. deltog Conny Knigge

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Torsdag den 13. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:20 Fraværende: Morten Kamstrup Mikkelsen, Peter Thomsen, Katharina Hauge Antonsen og Kurt Alling Nielsen

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: 7:45-9:20 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 16:00 Fraværende: Hans Rønnau. Suppleant Dennis Ibsen deltog i stedet for Morten Kamstrup Mikkelsen. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 05.12.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 496. Sager og skrivelser til orientering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål. August 2017

Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål. August 2017 Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål August 2017 TEMA - Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde Politisk årsmål: Ledigheden for unge under 25 år skal være

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-14:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 13. maj 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet

Læs mere