Årsrapport Dermatologisk Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Dermatologisk Afdeling 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 4 Det grænseløse Videncenter... 5 Det nye år... 5 Beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter... 6 Epidemiologiske studier... 6 Samfundsmedicinske studier... 7 Eksperimentelle studier... 8 Aktiviteter i Foredrag... 9 Deltagelse i kongresser og symposier Undervisning varetaget af medarbejdere Publikationer Postere og andre publikationer Kurser Finansiering Presse Organisationsdiagram Medarbejdere i

3 Indledning 2007 har været endnu et produktivt år for Videncentret, særlig med fokus på indsamling af data. Men det har også været et aktivt år, hvad angår formidling, med afholdelse af 30 videnskabelige foredrag, 20 undervisningsmøder samt udarbejdelse af 6 videnskabelige artikler. Dataindsamlingen var overvejende fokuseret inden for emnerne epidemiologiske, patofysiologiske og samfundsmedicinske aspekter af duft- og kemikalieoverfølsomhed. Disse studier drives af Videncentrets 3 ph.d.-studerende, der er indskrevet ved Københavns Universitet. Forekomsten af duft- og kemikalieoverfølsomhed i Danmark Videncentret kunne i 2007 publicere den første af en række befolkningsundersøgelser om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Studiet henvendte sig til tilfældigt udvalgte borgere i alderen 18 til 69 år bosiddende i Storkøbenhavn. Det er her værd at fremhæve, at: 45 % af befolkningen rapporterede ubehag relateret til en eller flere af 11 almindeligt forekommende eksponeringer. Hyppigst over for andre menneskers brug af parfume, aftershave og deodorant, biludstødning, rengøringsmidler og friske tryksager 27 % relaterede eksponeringerne til fremkaldelse af symptomer. Hyppigst i form af hovedpine samt irritation i øvre og nedre luftveje 19 % undgik brugen af særlige forbrugerprodukter pga. symptomer relateret til indånding af dufte og kemiske stoffer 3,3 % rapporterede sociale og/eller erhvervsrelaterede problemer pga. deres symptomer over for dufte og kemiske stoffer 0,5 % oplevede både sociale og erhvervsrelaterede problemer pga. deres symptomer over for dufte og kemiske stoffer Med baggrund i disse tal har Videncentret anslået, at der på landsplan er op mod voksne danskere, som oplever symptomer pga. indånding af dufte og kemiske stoffer i en grad, så det påvirker deres udfoldelser socialt og erhvervsmæssigt. Mødet mellem patienten med duft- og kemikalieoverfølsomhed og sundhedsvæsenet Ved mødet med sundhedsvæsenet oplever personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed ikke at blive anerkendt som syge, men at deres symptomer og problemer bagatelliseres og tilskrives psykologiske årsager. De tegner et billede af et sundhedsvæsen, som er fokuseret på den manglende mulighed for diagnostik af duft- og kemikalieoverfølsomhed i stedet for at lytte til patientens oplevelse af at være syg og beretning om de konsekvenser, dette har for patientens tilværelse. Ovenstående resultater, fra fokusgruppeinterviews gennemført i Videncentret, er i 2007 sammenskrevet og indsendt til et videnskabeligt tidsskrift. Med henblik på at få mere viden om hvorledes sundhedsvæsenet oplever mødet med patienten med duft- og kemikalieoverfølsomhed, fremsendte Videncentret i 2007 et spørgeskema til praktiserende læger vedrørende deres erfaringer med og oplevelse af denne patientgruppe. Ca. 700 læger responderede positivt på henvendelsen, og resultaterne er under sammenskrivning. Voksende interesse for duft- og kemikalieoverfølsomhed Med mere end 160 personlige henvendelser til Videncentret i 2007 kan interessen og efterspørgselen om viden vedrørende duft- og kemikalioverfølsomhed siges at være voksende. Der har også været flere henvendelser om retningslinjer for social- og sundhedsfaglige personer, som har mødt patienterne. Dansk Selskab for Allergologi afholdt sin første selvstændige session om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) på årsmødet i 2007, hvilket gav god mulighed for at diskutere viden og hypoteser om duft- og kemikalieoverfølsomhed med en større gruppe af fagfolk. 3

4 Nye muligheder I sommeren 2007 fik Videncentret sammen med overlæge Søren Vesterhauge tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til, i forskningsøjemed, at kontakte patienter fra Rigshospitalets Øre-Næse-Hals afdeling, som frem til 2006 havde fået diagnosen multiple chemical sensitivity (MCS). Af de 140 tidligere patienter, som blev identificeret, gav omkring 100 samtykke til, at vi måtte læse i deres journaler, samt at de ville deltage i projektarbejdet. Muligheden for uselekteret at kunne invitere hele denne gruppe patienter til de igangværende projekter er en betydelig gevinst for Videncentret. Særligt i forhold til de problemer, der ofte er forbundet med udvælgelse af patienter til videnskabelige studier. De historiske MCS-patienter indgår nu både i et genetikstudie med opbygningen af en biobank samt i studier af samfundsmedicinske aspekter og eksperimentelle provokationer. Baggrund Finansieringen af Videncentret kom i værk ved en bevilling fra Miljøministeriet og har baggrund i en aftale blandt Folketingets partier om at oprette et center til at indsamle og formidle viden om duft- og kemikalierelaterede symptomer. Videncentret blev oprettet i 2006 og har til formål at forske i og formidle viden om duft- og kemikalierelaterede symptomer. De overordnede målsætninger er at tilvejebringe videnskabelig dokumentation for, i hvilket omfang og i hvilke sammenhænge duft- og kemikalieoverfølsomhed vil kunne anerkendes som en eller flere veldefinerede lidelser, samt at skabe et videnskabeligt fundament for forebyggende tiltag rettet mod udvikling og forværring af de duft- og kemikalierelaterede symptomer. Videncentrets arbejde består i systematisk at tilvejebringe videnskabelig dokumentation omkring ovenstående forhold og yde rådgivning på baggrund heraf. Organisering Videncentret hører administrativt under Dermatologisk afdeling K og er fysisk beliggende på Gentofte Hospital i tæt relation til Videncenter for Allergi. De to Videncentre deler bl.a. akademisk miljø og sekretærfunktion. Projektarbejdet Videncentret arbejder projektbaseret. De enkelte projekter drives af en ph.d.-studerende i samråd med en vejledergruppe og de til projektet tilknyttede samarbejdspartnere. Erfaringen med denne arbejdsstruktur er, at der tilføres ressourcer fra forskningsinstitutioner og specialister med særlige kompetencer inden for de enkelte projektopgaver. Strukturen lægger op til synergieffekter og kontinuitet i forskningen og åbner mulighed for at udnytte kompetencer i de enkelte projektteams samt for at forfølge væsentlige resultater. Projektgrupperne Til at løse sine arbejdsopgaver er Videncentret organiseret med en daglig leder, 3 ph.d.-studerende, en rådgivende sygeplejerske samt en projektsygeplejerske. Herudover lægger professorer og forskere fra universiteterne i København, Århus, Aalborg og Roskilde arbejdskraft i centret. Et tværfagligt netværk Videncentret har mange samarbejdspartnere og kontaktflader. Der er således samarbejder med videnskabelige institutioner inden for dermatologi, epidemiologi, smerteforskning, medicinsk allergologi, lungemedicin, psykiatri, psykologi, øre næse hals, sociologi, almen medicin samt institutter under forskellige universitetsinstitutioner. Styregruppen Videncentret har sin egen styregruppe, der har til formål at vurdere det overordnede projekts forløb og resultater i forhold til den indgåede kontrakt med Miljøstyrelsen. Derudover fungerer styregruppen som forum for udveksling af idéer. Da der er tale om opbygning af ny viden inden for et uudforsket 4

5 område, kan styregruppemedlemmerne med deres faglige ekspertise bidrage med sparring i forhold til det samlede projekts fremdrift. Pia Juul Nielsen er formand for styregruppen og Videncentrets kontaktperson i Miljøstyrelsen. Derudover udgøres styregruppen af Jette Blands, Sundhedsstyrelsen, professor Torkil Menné, Dermatologisk afd. K, Gentofte Hospital, professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi, overlæge Søren Vesterhauge, Privathospitalet Hamlet, forskningsleder Allan Linneberg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, professor Jens Peter Bonde fra Arbejdsmedicinsk Klinik ved Århus Sygehus og forskningsleder Jesper Elberling, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Det grænseløse Videncenter Selvom Videncentret er fysisk beliggende på Gentofte Hospital, udgør det en større og murstensløs enhed, idet dataindsamlingen overvejende foregår ude af huset sammen med et stadigt mere omfattende netværk til at hjælpe med opbygningen af viden. Gennemførelsen af Videncentrets aktiviteter er kun økonomisk muliggjort som følge af al den frivillige arbejdskraft, der tilføres projektarbejdet fra vejledere og samarbejdspartnere, samt at forskningsaktiviteterne drives i samfinansiering med allerede eksisterende forskningsmiljøer, der bidrager med nødvendige fysiske rammer og forskningsudstyr til gennemførelse af projektarbejdet. Positiv opbakning i 2007 Jeg vil gerne takke for den meget flotte tilslutning, vi har oplevet fra de patienter og forsøgsdeltagere samt borgere i Storkøbenhavn og praktiserende læger fra hele landet, som har brugt tid og ressourcer på at besvare spørgeskemaer og deltage i projektarbejdet. Vores generelt høje deltagelsesprocenter (omkring 70 %) bidrager væsentligt til, at resultaterne får en højere grad af generaliserbarhed, og nedsætter betydningen af tilfældigheder og skævvridning. En særlig stor tak til Videncentrets medarbejdere, samarbejdspartnere og styregruppe for jeres kæmpe indsats og engagement i I er alle med til at gøre duft- og kemikalieoverfølsomhed til et spændende emne at arbejde med og Videncentret til en udviklende institution at arbejde for. Endelig vil jeg takke patientforeninger og netværk for duft- og kemikalieoverfølsomhed for deres særdeles konstruktive opbakning til Videncentrets arbejde. Det nye år 2007 blev endnu et aktivt og godt år, så forventningerne til det kommende år er store. I 2008 vil resultaterne fra de igangværende forskningsprojekter blive gjort op og formidlet. Det bliver et spændende år, hvor hypoteser vil blive be- eller afkræftet og forhåbentligt resultere i ny indsigt og muligheder for forskning. Som et helt nyt perspektiv ser Videncentret i 2008 frem til at gennemføre sit første interventionsstudie. Dette bliver forhåbentligt startskuddet til en række nye forskningsprojekter, som skal undersøge, i hvilken grad duft- og kemikalieoverfølsomhed samt psykologiske problemer forbundet hermed vil kunne lindres. Jesper Elberling Forskningsleder Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed 5

6 Beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter Epidemiologiske studier Studierne udføres af humanbiolog Nikolaj Drimer Berg som et ph.d.-projekt ved Københavns Universitet. Formål Det overordnede formål med studierne er at kortlægge symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer i befolkningen, herunder: at bestemme forekomst og hyppighed af symptomerne med fokus på lokalisation, sværhedsgrad og hvilke eksponeringer, der kan udløse dem. at identificere risikofaktorer for udvikling af duft- og kemikalieoverfølsomhed. Delprojekter De epidemiologiske studier gennemføres som tre delprojekter: Delprojekt I Design tilfældigt udvalgte borgere i alderen 18 til 69 år fra Storkøbenhavn modtog i 2006 et spørgeskema om reaktioner og overfølsomhed Status Resultaterne fra undersøgelsen er sammenfattet i 2 artikler. Den første er publiceret i International Archives of Occupational and Environmental Health. Hovedresultaterne er summeret på side 3, afsnit 2 i årsrapporten. Den anden artikel Phenotypes of individuals severely affected by airborne chemicals er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift. Vi fandt at: ekstrem udmattelse, omtågethed, svimmelhed, koncentrationsbesvær var symptomer som bedst karakteriserede gruppen med svære symptomer over for dufte og kemiske stoffer. Studiet er det første epidemiologiske studie, som er i stand til at beskrive fænotyper i denne gruppe. Delprojekt II Design Helbred 2006 gennemføres i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. Studiet gennemføres i perioden 2006 til 2008 som en befolkningsundersøgelse af personer i alderen 18 til 69 år. Deltagerne besvarer spørgsmål om duft- og kemikalierelaterede symptomer, livsstil, generelt helbred, indeklima, kost, livskvalitet samt psykologiske og socialøkonomiske forhold. Deltagerne undersøges bl.a. for kontaktallergi, luftvejsallergi og inflammation i luftvejene. Status Dataindsamlingen forventes afsluttet i foråret Statistisk bearbejdning af data og artikelskrivning kan derefter begynde. Delprojekt III Design Projektet er et genetisk kortlægningsstudie af bl.a. leverenzymers betydning for duft- og kemikalieoverfølsomhed. Deltagere er personer fra befolkningen og 100 patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed. Besvarelser af spørgeskemaer om duft- og kemikalierelaterede symptomer sammenholdes med genotypen i en række udvalgte gener. Samarbejdspartner: Seniorforsker Henrik Berg Rasmussen, Forskningsinstituttet, Sct. Hans Hospital. Status 83 % har svaret på spørgeskemaerne og genotypningen er i fuld gang. Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Asger Dirksen, Lungemedicinsk Afdeling Y, Gentofte Hospital. Projektvejleder: Forskningsleder, læge, ph.d. Jesper Elberling, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital. Øvrig vejleder: Forskningsleder, læge, ph.d. Allan Linneberg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. 6

7 Samfundsmedicinske studier Projektet varetages af cand.scient.san, sygeplejerske Sine Skovbjerg Formålet med forskningsprojektet er at kortlægge gruppen af mennesker, som rapporterer symptomer over for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer. Herunder at beskrive helbredsmæssige, sociologiske, psykologiske og samfundsøkonomiske forhold. Der er planlagt 3 delprojekter i relation til det samfundsmedicinske område. Delprojekt I: Delprojekt I gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse omfattende personer: 1) som har fået at vide af en læge, at de lider af MCS 2) som har henvendt sig til Videncentret pga. duft- og kemikalierelaterede symptomer 3) som har rapporteret symptomer over for dufte og kemiske stoffer i en spørgeskemaundersøgelse henvendt til borgere gennemført af Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed i Forud for undersøgelsen blev der gennemført to fokusgruppeinterview bl.a. med henblik på udarbejdelse af spørgeskemaet, som blev udviklet i samarbejde med Videncenter for Allergi, Psykiatrisk Klinik på Rigshospitalet, overlæge dr.med. Søren Vesterhauge fra Privathospitalet Hamlet, Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Status for delprojekt I: Den praktiske del af spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet. De to fokusgruppeinterviews er sammenskrevet til en videnskabelig artikel, som er indsendt. Resultatet beskrives på side 3 afsnit 3 i årsrapporten. En publikation med udgangspunkt i spørgeskemadelen forventes indsendt til et videnskabeligt tidsskrift medio Undersøgelsen er gennemført med støtte fra Aage Bangs Fond. Delprojekt II: Delprojekt II gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse henvendt til et repræsentativt udsnit af alment praktiserende læger i Danmark. Forskningsprojektet undersøger spørgsmål omkring praktiserende lægers oplevelse og håndtering af patienter med symptomer relateret til indånding af almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer. Status for delprojekt II: Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Afdelingen for Almen Medicin, Københavns Universitet. En publikation forventes indsendt til relevant internationalt tidsskrift primo Delprojekt III: Delprojekt III er et pilotforsøg, der har til formål at undersøge effekten af et 8-ugers mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) forløb på psykologiske og fysiske symptomer, samt sygdomsopfattelse hos personer med symptomer over for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer. Status for delprojekt III: Der foreligger en projektprotokol, og deltagere til delprojekt III forventes udtaget primo Pilotforsøget forventes at forløbe frem til udgangen af Pilotforsøget gennemføres i et samarbejde mellem Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital og Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet. TrygFonden har bevilliget midler til gennemførelse af forskningsprojektet. Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr. med. Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital Projektvejleder: Forskningsleder, læge, ph.d. Jesper Elberling, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital Øvrig vejleder: Overlæge, ph.d. Alice Rasmussen, Neurocentret, Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet 7

8 Eksperimentelle studier Helle Holst er ph.d.-studerende og projektansvarlig for de eksperimentelle studier. Formål: Provokationsstudierne danner fundamentet for at studere patofysiologiske mekanismer relateret til symptomer over for dufte og kemiske stoffer. Følgende hypoteser testes: Er en øget bronkial capsaicinfølsomhed perifert eller centralt betinget? Er en øget bronkial capsaicinfølsomhed associeret til en generelt øget følsomhed for capsaicin målt som capsaicinresponset i huden? Er en øget bronkial capsaicinfølsomhed associeret til hormonelle forandringer, målt i blodet? Er en øget bronkial capsaicinfølsomhed associeret til et øget basofilt histaminrespons efter inkubation med parfume? øget capsaicinreceptordensitet eller øget receptorfølsomhed som følge af neurogen inflammation (Tærskelbestemmelse i lungerne og flarerespons i huden). 3) Er der et basofilt histaminrespons efter inkubation med parfume (non-ige-medieret). I forbindelse med del II-studiet udtages blodprøver til analyse af hormonniveau og basofilt histaminrespons (HR-Test, RefLab). Personer med duft- og kemikalierelaterede symptomer sammenholdes med kontrolpersoner stratificeret efter køn og alder. Personerne udvælges blandt patienter, der har fået stillet diagnosen MCS af overlæge Søren Vesterhauge, fra dermatologisk afdeling på Gentofte Universitets Hospital og blandt patienter, der har søgt læge grundet slimhindesymptomer over for dufte og kemiske stoffer. Status for delprojekt II: Det eksperimentelle studie forventes afsluttet medio marts Delprojekter: De eksperimentelle studier gennemføres som tre delprojekter. Delprojekt I: Projektet vil belyse, om der er en sammenhæng mellem en ændret bronkial capsaicinfølsomhed og en generelt øget følsomhed for capsaicin målt i huden. Derudover vil studiet belyse, om kvinders capsaicinfølsomhed afhænger af, hvor de befinder sig i deres menstruationscyklus. Disse faktorer kan være væsentlige, når den bronkiale capsaicinfølsomhed undersøges hos kvinder, både i den fremtidige diagnostik og i udarbejdelsen af et referencemateriale for testen. Status for delprojekt I: Studiet er afsluttet, og data er opgjort. En sammenskrivning af dette arbejde forventes færdiggjort i Delprojekt II: Projektet vil søge at belyse så mange af de opsatte hypoteser som muligt: 1) Er der en nedsat hæmning af det centrale respons (undersøges med habituationstest i lungerne og Wind up i huden). 2) Er der et øget perifert respons, dvs. flere nerveender, Delprojekt III: Lungebiopsier fra fire raske kontroller og en patient undersøges ved hjælp af immunohistokemisk farvning for TRVP1 receptorantallet (den receptor, der aktiveres ved inhalation af capsaicin). Status for delprojekt III: De eksperimentelle studier forventes afsluttet i slutningen af Samarbejdspartnere: Allergiklinikken og RefLab ApS, Rigshospitalet, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, Stereolab, Aarhus Universitet Hovedvejleder: Overlæge, dr. med. Holger Mosbech, Allergiklinikken Rigshospitalet Projektvejleder: Forskningsleder, læge, ph.d. Jesper Elberling, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital Øvrig vejleder: Professor, dr. med. Lars Arendt-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet 8

9 Foredrag Berg ND, Medical consultations in relation to severity of hand eczema in the general population. Gentofte Hospital. 19. april Berg ND, Astma og duft- og kemikalierelaterede symptomer. Hotel Jacob Gade, Vejle. 22. april Elberling J, Multiple Chemical Sensitivities Epidemiologi og forskningsaspekter, Dansk Selskab for Allergologi, Årsmøde Koldingfjord. August Elberling J, A twin study of the link between skin and airways regarding sensitivity to perfume. 23. maj Det Danske Tvillinge Register, Syddansk Universitet, Odense. Berg ND, Prevalence and individual consequences of chemical sensitivities in a general population. Karolinska Instituttet, Stockholm. Maj Elberling J, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed - hvad laver vi? 2. februar Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital. Berg ND, A randomised controlled trial to determine the effect on response of including a lottery incentive in health surveys. Gentofte Hospital. 6. juni Berg ND, Prevalence and individual consequences of chemical sensitivities in a general population. Gentofte Hospital. Oktober Berg ND, Epidemiologiske studier af duft- og kemikalierelaterede symptomer. Informationsmøde. Gentofte Hospital. December Berg ND, Epidemiologiske studier af duft- og kemikalierelaterede symptomer. Følgegruppemøde. Gentofte Hospital. December 2007 Elberling J, The link between skin and airways regarding sensitivity to fragrance products. Invited Speaker, Workshop 16 - Cosmetic Dermatitis 11 June, The XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI 2007, Göteborg, Sverige. Elberling J, Introduction to the Danish research centre for chemical sensitivities. Møde mellem Videncentrene, Dermatologisk afdeling og Den Svenske Kontakt Dermatitis gruppe. Lille Auditorium, Gentofte Hospital. April 2007 Elberling J, Respiratory symptoms and other complaints related to fragrances, RIFM - Expert Panel meeting, Hotel Marriot, København. 14. maj Elberling J, Multiple Chemical Sensitivities Epidemiologi og forskningsaspekter. Københavnske dermatologers klub, Domus Medica. September 2007 Elberling J, Forskning i MCS: epidemiologi, patofysiologi og samfundsmedicinske aspekter. Kursus i allergologi for speciallæger, Kursuscenter Knudshoved, Nyborg. 16. november Elberling J, Forskning i MCS. Torsdagsmøde, Videncentrene. November Elberling J, Status for Videncentrets arbejde. Følgegruppemøde, Gentofte Hospital. December 9

10 Elberling J, Status for Videncentrets arbejde. Informationsmøde, Gentofte Hospital. December Holst H, Alfa-kliken, The association between excitability to capsaicin in skin and lower airways, Rigshospitalet. Februar Holst H, Does experimental pain response vary across the menstrual cycle, Journalclub ph.d. Studerende, Rigshospitalet, Basic and Clinical Allergology. 30. marts Holst H, The excitability to capsaicin in skin and lower airways in relation to chemical sensitivity, Symposium, Den svenske Kontaktdermatitis Gruppe, Gentofte Hospital. April Holst H, The excitability to capsaicin in skin and lower airways in relation to chemical sensitivity, Karolinska, Stockholm. Maj Holst H, Capsaicin - et eksperimentelt studie af følsomhed i hud og luftveje hos raske, Dansk Dermatologisk Selskabs årsmøde, Gentofte Universitets Hospital. November Holst H, TRP channels and pain, Journalclub, ph.d. studerende, Rigshospitalet, Basic and Clinical Allergology. 30. november Holst H, Studier i fysiologiske mekanismer og målemetoder, Følgegruppemøde. 6. december Skovbjerg S, Consequences of Multiple Chemical Sensitivities: The Patients perspective, Gentofte Hospital. 19. april Skovbjerg S, Consequences of Multiple Chemical Sensitivities. Karolinska, Stockholm. Maj Holst H, The association between excitability to capsaicin in skin and lower airways in healthy individuals, Pain School, Siena, Italien. Juni Skovbjerg S, Litteraturgennemgang for ph.d.- studerende ved Videncenter for Allergi og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. 16. maj Holst H, Capsacineksitabilitet i hud og luftveje hos raske mænd og kvinder, Dansk Allergologisk Selskabs årsmøde, Koldingfjord. 17. og 18. august Holst H, Future directions in chronic cough: mechanisms and antitussives, Journalclub ph.d. studerende Videncenter for Allergi, Videncenter for Frisører og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. September Skovbjerg S, Faglig udveksling med svensk forskergruppe. 23. oktober Skovbjerg S, Foredrag og præsentation af forskningsprojekter for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik. 4. december Skovbjerg S, Præsentation af forskningsprojekter ved følgegruppemøde. 6. december Holst H, The excitability to capsaicin in skin and lower airways in healthy individuals, symposium sensitivity to chemicals and scents, Gentofte Hospital. 23. oktober 10

11 Deltagelse i kongresser og symposier Berg ND, Symposium med den svenske kontaktdermatitis gruppe. 19. april Berg ND, Astma-Allergi Forbundets delegeretmøde. Hotel Jacob Gade, Vejle. 22. april Berg ND, Joint PhD student meeting with Centrum for Allergiforskning. Karolinska Instituttet, Stockholm maj Elberling J, Årsmøde ved Dansk Dermatologisk Selskab, Store Auditorium, Gentofte Hospital november Elberling J, Årsmøde ved Dansk Selskab for Allergologi, Koldingfjord august Elberling J, Symposium med den svenske kontaktdermatitis gruppe og Videncentrene, Dermatologisk afdeling, Gentofte Hospital. April Berg ND, MCS debatmøde. Landstingssalen, Christiansborg. 18. juni Berg ND, Offentligt møde om tjærestoffer. RUC. 26. september Berg ND, Scientific joint meeting with The Asthma and Allergy Research Group, Sahlgrenska University, Gothenburg, Sweden, Department of Psychology, Umeå University, Department of Otorhinolaryngology, Skövde Central Hospital. 23. oktober Elberling J, Den 4. Stressforsknings konference, Statens Institut for Folkesundhed, København, 5. november Elberling J, The XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI 2007, Göteborg, Sverige juni Elberling J, Chairman, Workshop 22 - Cough and Bronchial Sensory Hyperresponsiveness vs Asthma, The XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI 2007, Göteborg, Sverige. 12. juni Elberling J, Debatmøde om MCS. Paneldeltager, Landstingssalen, Christiansborg. April Elberling J, Joint PhD student meeting with Centrum for Allergiforskning. Karolinska Instituttet, Stockholm maj Elberling J, Scientific joint meeting with The Asthma and Allergy Research Group, Sahlgrenska University, Gothenburg, Sweden, Department of Psychology, Umeå University, Department of Otorhinolaryngology, Skövde Central Hospital. Gentofte Hospital. Oktober Holst H, Alfa-kliken, Minisymposium, Rigshospitalet. 8. februar Holst H, Symposium, svenske kontaktdermatit gruppe, Gentofte Hospital. 19. april Holst H, Symposium, Karolinska, Stockholm maj Holst H, Sensitivity to chemicals and scents, Symposium, Gentofte Hospital. 23. oktober 11

12 Skovbjerg S, Sygdomsopfattelser hos personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed, Dansk Dermatologisk Selskab årsmøde. 23. november Skovbjerg S, Den 4. Stressforskningskonference, Statens Institut for Folkesundhed. 5. november Elberling J, Luftvejsallergi. 4.-semester studerende på Suhr's Seminarium i Ernæring og Sundhed under Modulet Sundhed og Miljø. Efterår Elberling J, Kontaktallergi. 4.-semester studerende på Suhrs Seminarium i Ernæring og Sundhed under Modulet Sundhed og Miljø. Efterår Skovbjerg S, World Conference on stress, Budapest august Undervisning varetaget af medarbejdere Elberling J, Praktiske øvelser i priktestning. Kursus i Immunologi gennemført for 9 hold 5.-semester medicinstuderende ved KU. Forår Elberling J, Overfølsomhed og Allergi. Integreret Klinisk Kursus for 11.-semester medicinstuderende på Københavns Universitet, Panum Instituttet. Forår Elberling J, Luftvejsallergi. 4.-semester studerende på Suhr's Seminarium i Ernæring og Sundhed under Modulet Sundhed og Miljø. Forår Elberling J, Praktiske øvelser i priktestning. Kursus i Immunologi gennemført for 9 hold 5.-semester medicinstuderende ved KU. Efterår Elberling J, Teamarbejde og teamoptimering, Videncentrets Litteraturklub. Marts Holst H, Forskermøde Allergiklinikken Rigshospitalet, præliminær datapræsentation for Sammenligning af følsomhed for capsaicinudløst hoste med intradermalt capsaicinrespons. Januar Holst H, Forskermøde, Allergiklinikken Rigshospitalet, Basofil histaminrelease og intradermal flarerespons hos patienter med slimhindesymptomer over for parfume, gennemgang af kommende projekt. Marts Elberling J, Kontaktallergi. 4.-semester studerende på Suhr's Seminarium i Ernæring og Sundhed under Modulet Sundhed og Miljø. Forår Holst H, Forskermøde: Datapræsentation for Sammenligning af følsomhed for capsaicinudløst hoste med intradermalt capsaicinrespons. Maj Elberling J, Overfølsomhed og Allergi. Integreret Klinisk Kursus for 11.-semester medicinstuderende på Københavns Universitet, Panum Instituttet. September Holst H, Forskermøde, Allergiklinikken Rigshospitalet, Tivi600 tissue viability camera i forhold til laser doppler. August Skovbjerg S, Præsentation af forskningsprojekt for svensk forskergruppe. April 12

13 Skovbjerg S, Præsentation af forskningsprojekt for svensk allergiforskergruppe maj Skovbjerg S, Litteraturgennemgang for ph.d.- studerende ved Videncenter for Allergi og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Maj Skovbjerg S, Brorson S, Rasmussen A, Johansen DJ, Elberling J. Understanding illness perceptions in people with selfreported chemical sensitivity: a matter of effective healthcare management 2007; submitted Postere og andre publikationer Skovbjerg S, Faglig udveksling med svensk forskergruppe. Oktober Publikationer Berg ND, Linneberg A, Dirksen A, Elberling J. Prevalence of self reported symptoms and consequences related to inhalation of airborne chemicals in a Danish general population. International Archives of Occupational and Environmental Health Holst H, Dansk Allergologisk Selskabs årsmøde, Koldingfjord, august 2007, Capsacineksitabilitet i hud og luftveje hos raske mænd og kvinder. Elberling J, Hoste- og histaminrespons hos patienter med slimhindesymptomer relateret til parfume, Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenters blad miljø og sundhed, december 2007; 35:22-27 Linneberg A, Berg ND, Gonzalez-Quintela A, Vidal C, Elberling J. Prevalence of selfreported hypersensitivity symptoms following intake of alcoholic drinks. Clinical and experimental Allergy Hald M, Berg ND, Elberling J, Johansen JD. Medical consultations in relation to severity of hand eczema in the general population. British Journal of Dermatology 2007 Elberling J, Skov PS, Mosbech H, Dirksen A, Holst H, Johansen JD. Increased release of histamine in patients with respiratory symptoms related to perfume. Clin Exp Allergy 2007;37(11): Kurser Berg ND, Ph.d.-kursus Basic Statistics for Health Researchers. Course no.: Berg ND, Ph.d.-kursus Practical Preparation of Manuscripts for Scientific Papers and of final PhD-theses. Course no.: Berg ND, Ph.d.-kursus Questionnaire Methods in Clinical and Public Health Research. Course no.: Berg ND, Ph.d.-kursus Advanced Statistical Analysis of Epidemiological Studies. Course no.: Elberling J, Lerbæk A, Hjelmborg J, Kyvik K. A twin study of the link between skin and airways regarding sensitivity to fragrance products 2007; submitted. Berg ND, Ph.d.-kursus Analysis of Variance and Regression for Health Researchers. Course no.:

14 Elberling J, Dieu. kurset Teamledelse Bymose Hegn Kursuscenter, Helsinge. 28. februar - 2. marts Holst H, Ph.d.-kursus: Neurobiology of the Pain System X (1.5 ECTS points) Holst H, Internationalt Ph.d.-kursus, Siena, Italien: Pain School (5.5 ECTS points) Holst H, Ph.d.-kursus: Accurate medical writing (1.5 ECTS points) Holst H, Ph.d.-kursus: Basic Statistics for Health Researchers (11.5 ECTS points) Holst H, Ph.d.-kursus: Basic and Clinical Allergology (2.5 ECTS points) Skovbjerg S, Epidemiologi: Ph.d.-kursus, Københavns Universitet Skovbjerg S, Accurate and readable medical English, ph.d.-kursus, Københavns Universitet Finansiering Videncentret har i 2007 ud over sin basisbevilling på 3 millioner kr. fra Miljøministeriet modtaget kr. som ekstrafinansiering fra TrygFonden. Presse Videncentret har i 2007 været citeret/omtalt 10 gange i den skrevne presse (søgning i infomedia) 14

15 Organisationsdiagram Videncentret er finansieret af Miljøministeriet og hører administrativt til under Dermatologisk afd. K og ligger i tæt relation til Videncenter for Allergi på Gentofte Hospital. Centerets aktiviteter følges af en styregruppe. Forskningsaktiviteterne foregår i 3 ph.d.-studier, som gennemføres i samarbejde med en række samarbejdspartnere. Formidling af viden sker ved publicering i videnskabelige tidsskrifter, som præsentationer ved videnskabelige møder, via Videncentrets informations- og rådgivningslinje og hjemmeside samt ved årlige offentlige følgegruppemøder og via pressen. 15

16 Videncentrets medarbejderstab og tilknyttede personer i 2007 Funktion Medarbejdere Lønnet via Centret Forskningeleder Jesper Elberling X Ph.d.-studerende (Epidemiologi) Nikolaj Drimer Berg X Ph.d.-studerende (Mekanismer) Helle Holst X Ph.d.-studerende (Samfundsmedicin) Sine Skovbjerg X Rådgivende sygeplejerske Anne Marie Topp X Projektsygeplejerske (Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed) Sekretær Trine Møller Susanne Schweitz X IT-sektionsleder Søren Gade Styregruppe og forskningsleder Prof. Jeanne Duus Johansen Ledende overlæge, styregruppe og forskningsleder Prof. Torkil Menné Styregruppe og forskningsleder Forskningsleder Forskningsleder Forskningsleder Forskningsleder Allan Linneberg Prof. Asger Dirksen Overl. Holger Mosbech Overl. Alice Rasmussen Prof. Lars Arendt-Nielsen 16

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00.

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00. INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

1 FORORD... 3 3 DIAGNOSEKODE... 5 4 FAGLIG EVALUERING... 6 5 PUBLIKATIONER... 6

1 FORORD... 3 3 DIAGNOSEKODE... 5 4 FAGLIG EVALUERING... 6 5 PUBLIKATIONER... 6 Årsrapport 2012 Kommisorium: Videncentrets arbejde bygger på, at den eksisterende viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er utilstrækkelig til at vurdere, hvorfor duft- og kemikalierelaterede symptomer

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Angående duftpolitik

Angående duftpolitik Angående duftpolitik Resultaterne fra en undersøgelse Resultaterne fra en undersøgelse om forekomsten af duft- og kemikalierelaterede symptomer i den danske befolkning er blevet offentliggjort af Videncenter

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Hamburg 2009 αlphα1 Tysk Dansk α l p h α 1 Invitation ALFA-1 INFODAG 2009 C14 Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg Lemsahler Landstraße

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

En medlemsside for dig med IBS

En medlemsside for dig med IBS En medlemsside for dig med IBS Hvem er vi? Ditte Stine Ida Stine Junge Albrechtsen Uddannet klinisk diætist (prof.bach klinisk ernæring) Privatpraktiserende med speciale i mave/ tarmsygdomme Forfatter

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere