Årsrapport Dermatologisk Afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Dermatologisk Afdeling 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 4 Det grænseløse Videncenter... 5 Det nye år... 5 Beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter... 6 Epidemiologiske studier... 6 Samfundsmedicinske studier... 7 Eksperimentelle studier... 8 Aktiviteter i Foredrag... 9 Deltagelse i kongresser og symposier Undervisning varetaget af medarbejdere Publikationer Postere og andre publikationer Kurser Finansiering Presse Organisationsdiagram Medarbejdere i

3 Indledning 2007 har været endnu et produktivt år for Videncentret, særlig med fokus på indsamling af data. Men det har også været et aktivt år, hvad angår formidling, med afholdelse af 30 videnskabelige foredrag, 20 undervisningsmøder samt udarbejdelse af 6 videnskabelige artikler. Dataindsamlingen var overvejende fokuseret inden for emnerne epidemiologiske, patofysiologiske og samfundsmedicinske aspekter af duft- og kemikalieoverfølsomhed. Disse studier drives af Videncentrets 3 ph.d.-studerende, der er indskrevet ved Københavns Universitet. Forekomsten af duft- og kemikalieoverfølsomhed i Danmark Videncentret kunne i 2007 publicere den første af en række befolkningsundersøgelser om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Studiet henvendte sig til tilfældigt udvalgte borgere i alderen 18 til 69 år bosiddende i Storkøbenhavn. Det er her værd at fremhæve, at: 45 % af befolkningen rapporterede ubehag relateret til en eller flere af 11 almindeligt forekommende eksponeringer. Hyppigst over for andre menneskers brug af parfume, aftershave og deodorant, biludstødning, rengøringsmidler og friske tryksager 27 % relaterede eksponeringerne til fremkaldelse af symptomer. Hyppigst i form af hovedpine samt irritation i øvre og nedre luftveje 19 % undgik brugen af særlige forbrugerprodukter pga. symptomer relateret til indånding af dufte og kemiske stoffer 3,3 % rapporterede sociale og/eller erhvervsrelaterede problemer pga. deres symptomer over for dufte og kemiske stoffer 0,5 % oplevede både sociale og erhvervsrelaterede problemer pga. deres symptomer over for dufte og kemiske stoffer Med baggrund i disse tal har Videncentret anslået, at der på landsplan er op mod voksne danskere, som oplever symptomer pga. indånding af dufte og kemiske stoffer i en grad, så det påvirker deres udfoldelser socialt og erhvervsmæssigt. Mødet mellem patienten med duft- og kemikalieoverfølsomhed og sundhedsvæsenet Ved mødet med sundhedsvæsenet oplever personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed ikke at blive anerkendt som syge, men at deres symptomer og problemer bagatelliseres og tilskrives psykologiske årsager. De tegner et billede af et sundhedsvæsen, som er fokuseret på den manglende mulighed for diagnostik af duft- og kemikalieoverfølsomhed i stedet for at lytte til patientens oplevelse af at være syg og beretning om de konsekvenser, dette har for patientens tilværelse. Ovenstående resultater, fra fokusgruppeinterviews gennemført i Videncentret, er i 2007 sammenskrevet og indsendt til et videnskabeligt tidsskrift. Med henblik på at få mere viden om hvorledes sundhedsvæsenet oplever mødet med patienten med duft- og kemikalieoverfølsomhed, fremsendte Videncentret i 2007 et spørgeskema til praktiserende læger vedrørende deres erfaringer med og oplevelse af denne patientgruppe. Ca. 700 læger responderede positivt på henvendelsen, og resultaterne er under sammenskrivning. Voksende interesse for duft- og kemikalieoverfølsomhed Med mere end 160 personlige henvendelser til Videncentret i 2007 kan interessen og efterspørgselen om viden vedrørende duft- og kemikalioverfølsomhed siges at være voksende. Der har også været flere henvendelser om retningslinjer for social- og sundhedsfaglige personer, som har mødt patienterne. Dansk Selskab for Allergologi afholdt sin første selvstændige session om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) på årsmødet i 2007, hvilket gav god mulighed for at diskutere viden og hypoteser om duft- og kemikalieoverfølsomhed med en større gruppe af fagfolk. 3

4 Nye muligheder I sommeren 2007 fik Videncentret sammen med overlæge Søren Vesterhauge tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til, i forskningsøjemed, at kontakte patienter fra Rigshospitalets Øre-Næse-Hals afdeling, som frem til 2006 havde fået diagnosen multiple chemical sensitivity (MCS). Af de 140 tidligere patienter, som blev identificeret, gav omkring 100 samtykke til, at vi måtte læse i deres journaler, samt at de ville deltage i projektarbejdet. Muligheden for uselekteret at kunne invitere hele denne gruppe patienter til de igangværende projekter er en betydelig gevinst for Videncentret. Særligt i forhold til de problemer, der ofte er forbundet med udvælgelse af patienter til videnskabelige studier. De historiske MCS-patienter indgår nu både i et genetikstudie med opbygningen af en biobank samt i studier af samfundsmedicinske aspekter og eksperimentelle provokationer. Baggrund Finansieringen af Videncentret kom i værk ved en bevilling fra Miljøministeriet og har baggrund i en aftale blandt Folketingets partier om at oprette et center til at indsamle og formidle viden om duft- og kemikalierelaterede symptomer. Videncentret blev oprettet i 2006 og har til formål at forske i og formidle viden om duft- og kemikalierelaterede symptomer. De overordnede målsætninger er at tilvejebringe videnskabelig dokumentation for, i hvilket omfang og i hvilke sammenhænge duft- og kemikalieoverfølsomhed vil kunne anerkendes som en eller flere veldefinerede lidelser, samt at skabe et videnskabeligt fundament for forebyggende tiltag rettet mod udvikling og forværring af de duft- og kemikalierelaterede symptomer. Videncentrets arbejde består i systematisk at tilvejebringe videnskabelig dokumentation omkring ovenstående forhold og yde rådgivning på baggrund heraf. Organisering Videncentret hører administrativt under Dermatologisk afdeling K og er fysisk beliggende på Gentofte Hospital i tæt relation til Videncenter for Allergi. De to Videncentre deler bl.a. akademisk miljø og sekretærfunktion. Projektarbejdet Videncentret arbejder projektbaseret. De enkelte projekter drives af en ph.d.-studerende i samråd med en vejledergruppe og de til projektet tilknyttede samarbejdspartnere. Erfaringen med denne arbejdsstruktur er, at der tilføres ressourcer fra forskningsinstitutioner og specialister med særlige kompetencer inden for de enkelte projektopgaver. Strukturen lægger op til synergieffekter og kontinuitet i forskningen og åbner mulighed for at udnytte kompetencer i de enkelte projektteams samt for at forfølge væsentlige resultater. Projektgrupperne Til at løse sine arbejdsopgaver er Videncentret organiseret med en daglig leder, 3 ph.d.-studerende, en rådgivende sygeplejerske samt en projektsygeplejerske. Herudover lægger professorer og forskere fra universiteterne i København, Århus, Aalborg og Roskilde arbejdskraft i centret. Et tværfagligt netværk Videncentret har mange samarbejdspartnere og kontaktflader. Der er således samarbejder med videnskabelige institutioner inden for dermatologi, epidemiologi, smerteforskning, medicinsk allergologi, lungemedicin, psykiatri, psykologi, øre næse hals, sociologi, almen medicin samt institutter under forskellige universitetsinstitutioner. Styregruppen Videncentret har sin egen styregruppe, der har til formål at vurdere det overordnede projekts forløb og resultater i forhold til den indgåede kontrakt med Miljøstyrelsen. Derudover fungerer styregruppen som forum for udveksling af idéer. Da der er tale om opbygning af ny viden inden for et uudforsket 4

5 område, kan styregruppemedlemmerne med deres faglige ekspertise bidrage med sparring i forhold til det samlede projekts fremdrift. Pia Juul Nielsen er formand for styregruppen og Videncentrets kontaktperson i Miljøstyrelsen. Derudover udgøres styregruppen af Jette Blands, Sundhedsstyrelsen, professor Torkil Menné, Dermatologisk afd. K, Gentofte Hospital, professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi, overlæge Søren Vesterhauge, Privathospitalet Hamlet, forskningsleder Allan Linneberg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, professor Jens Peter Bonde fra Arbejdsmedicinsk Klinik ved Århus Sygehus og forskningsleder Jesper Elberling, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Det grænseløse Videncenter Selvom Videncentret er fysisk beliggende på Gentofte Hospital, udgør det en større og murstensløs enhed, idet dataindsamlingen overvejende foregår ude af huset sammen med et stadigt mere omfattende netværk til at hjælpe med opbygningen af viden. Gennemførelsen af Videncentrets aktiviteter er kun økonomisk muliggjort som følge af al den frivillige arbejdskraft, der tilføres projektarbejdet fra vejledere og samarbejdspartnere, samt at forskningsaktiviteterne drives i samfinansiering med allerede eksisterende forskningsmiljøer, der bidrager med nødvendige fysiske rammer og forskningsudstyr til gennemførelse af projektarbejdet. Positiv opbakning i 2007 Jeg vil gerne takke for den meget flotte tilslutning, vi har oplevet fra de patienter og forsøgsdeltagere samt borgere i Storkøbenhavn og praktiserende læger fra hele landet, som har brugt tid og ressourcer på at besvare spørgeskemaer og deltage i projektarbejdet. Vores generelt høje deltagelsesprocenter (omkring 70 %) bidrager væsentligt til, at resultaterne får en højere grad af generaliserbarhed, og nedsætter betydningen af tilfældigheder og skævvridning. En særlig stor tak til Videncentrets medarbejdere, samarbejdspartnere og styregruppe for jeres kæmpe indsats og engagement i I er alle med til at gøre duft- og kemikalieoverfølsomhed til et spændende emne at arbejde med og Videncentret til en udviklende institution at arbejde for. Endelig vil jeg takke patientforeninger og netværk for duft- og kemikalieoverfølsomhed for deres særdeles konstruktive opbakning til Videncentrets arbejde. Det nye år 2007 blev endnu et aktivt og godt år, så forventningerne til det kommende år er store. I 2008 vil resultaterne fra de igangværende forskningsprojekter blive gjort op og formidlet. Det bliver et spændende år, hvor hypoteser vil blive be- eller afkræftet og forhåbentligt resultere i ny indsigt og muligheder for forskning. Som et helt nyt perspektiv ser Videncentret i 2008 frem til at gennemføre sit første interventionsstudie. Dette bliver forhåbentligt startskuddet til en række nye forskningsprojekter, som skal undersøge, i hvilken grad duft- og kemikalieoverfølsomhed samt psykologiske problemer forbundet hermed vil kunne lindres. Jesper Elberling Forskningsleder Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed 5

6 Beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter Epidemiologiske studier Studierne udføres af humanbiolog Nikolaj Drimer Berg som et ph.d.-projekt ved Københavns Universitet. Formål Det overordnede formål med studierne er at kortlægge symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer i befolkningen, herunder: at bestemme forekomst og hyppighed af symptomerne med fokus på lokalisation, sværhedsgrad og hvilke eksponeringer, der kan udløse dem. at identificere risikofaktorer for udvikling af duft- og kemikalieoverfølsomhed. Delprojekter De epidemiologiske studier gennemføres som tre delprojekter: Delprojekt I Design tilfældigt udvalgte borgere i alderen 18 til 69 år fra Storkøbenhavn modtog i 2006 et spørgeskema om reaktioner og overfølsomhed Status Resultaterne fra undersøgelsen er sammenfattet i 2 artikler. Den første er publiceret i International Archives of Occupational and Environmental Health. Hovedresultaterne er summeret på side 3, afsnit 2 i årsrapporten. Den anden artikel Phenotypes of individuals severely affected by airborne chemicals er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift. Vi fandt at: ekstrem udmattelse, omtågethed, svimmelhed, koncentrationsbesvær var symptomer som bedst karakteriserede gruppen med svære symptomer over for dufte og kemiske stoffer. Studiet er det første epidemiologiske studie, som er i stand til at beskrive fænotyper i denne gruppe. Delprojekt II Design Helbred 2006 gennemføres i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. Studiet gennemføres i perioden 2006 til 2008 som en befolkningsundersøgelse af personer i alderen 18 til 69 år. Deltagerne besvarer spørgsmål om duft- og kemikalierelaterede symptomer, livsstil, generelt helbred, indeklima, kost, livskvalitet samt psykologiske og socialøkonomiske forhold. Deltagerne undersøges bl.a. for kontaktallergi, luftvejsallergi og inflammation i luftvejene. Status Dataindsamlingen forventes afsluttet i foråret Statistisk bearbejdning af data og artikelskrivning kan derefter begynde. Delprojekt III Design Projektet er et genetisk kortlægningsstudie af bl.a. leverenzymers betydning for duft- og kemikalieoverfølsomhed. Deltagere er personer fra befolkningen og 100 patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed. Besvarelser af spørgeskemaer om duft- og kemikalierelaterede symptomer sammenholdes med genotypen i en række udvalgte gener. Samarbejdspartner: Seniorforsker Henrik Berg Rasmussen, Forskningsinstituttet, Sct. Hans Hospital. Status 83 % har svaret på spørgeskemaerne og genotypningen er i fuld gang. Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Asger Dirksen, Lungemedicinsk Afdeling Y, Gentofte Hospital. Projektvejleder: Forskningsleder, læge, ph.d. Jesper Elberling, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital. Øvrig vejleder: Forskningsleder, læge, ph.d. Allan Linneberg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. 6

7 Samfundsmedicinske studier Projektet varetages af cand.scient.san, sygeplejerske Sine Skovbjerg Formålet med forskningsprojektet er at kortlægge gruppen af mennesker, som rapporterer symptomer over for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer. Herunder at beskrive helbredsmæssige, sociologiske, psykologiske og samfundsøkonomiske forhold. Der er planlagt 3 delprojekter i relation til det samfundsmedicinske område. Delprojekt I: Delprojekt I gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse omfattende personer: 1) som har fået at vide af en læge, at de lider af MCS 2) som har henvendt sig til Videncentret pga. duft- og kemikalierelaterede symptomer 3) som har rapporteret symptomer over for dufte og kemiske stoffer i en spørgeskemaundersøgelse henvendt til borgere gennemført af Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed i Forud for undersøgelsen blev der gennemført to fokusgruppeinterview bl.a. med henblik på udarbejdelse af spørgeskemaet, som blev udviklet i samarbejde med Videncenter for Allergi, Psykiatrisk Klinik på Rigshospitalet, overlæge dr.med. Søren Vesterhauge fra Privathospitalet Hamlet, Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Status for delprojekt I: Den praktiske del af spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet. De to fokusgruppeinterviews er sammenskrevet til en videnskabelig artikel, som er indsendt. Resultatet beskrives på side 3 afsnit 3 i årsrapporten. En publikation med udgangspunkt i spørgeskemadelen forventes indsendt til et videnskabeligt tidsskrift medio Undersøgelsen er gennemført med støtte fra Aage Bangs Fond. Delprojekt II: Delprojekt II gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse henvendt til et repræsentativt udsnit af alment praktiserende læger i Danmark. Forskningsprojektet undersøger spørgsmål omkring praktiserende lægers oplevelse og håndtering af patienter med symptomer relateret til indånding af almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer. Status for delprojekt II: Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Afdelingen for Almen Medicin, Københavns Universitet. En publikation forventes indsendt til relevant internationalt tidsskrift primo Delprojekt III: Delprojekt III er et pilotforsøg, der har til formål at undersøge effekten af et 8-ugers mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) forløb på psykologiske og fysiske symptomer, samt sygdomsopfattelse hos personer med symptomer over for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer. Status for delprojekt III: Der foreligger en projektprotokol, og deltagere til delprojekt III forventes udtaget primo Pilotforsøget forventes at forløbe frem til udgangen af Pilotforsøget gennemføres i et samarbejde mellem Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital og Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet. TrygFonden har bevilliget midler til gennemførelse af forskningsprojektet. Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr. med. Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital Projektvejleder: Forskningsleder, læge, ph.d. Jesper Elberling, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital Øvrig vejleder: Overlæge, ph.d. Alice Rasmussen, Neurocentret, Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet 7

8 Eksperimentelle studier Helle Holst er ph.d.-studerende og projektansvarlig for de eksperimentelle studier. Formål: Provokationsstudierne danner fundamentet for at studere patofysiologiske mekanismer relateret til symptomer over for dufte og kemiske stoffer. Følgende hypoteser testes: Er en øget bronkial capsaicinfølsomhed perifert eller centralt betinget? Er en øget bronkial capsaicinfølsomhed associeret til en generelt øget følsomhed for capsaicin målt som capsaicinresponset i huden? Er en øget bronkial capsaicinfølsomhed associeret til hormonelle forandringer, målt i blodet? Er en øget bronkial capsaicinfølsomhed associeret til et øget basofilt histaminrespons efter inkubation med parfume? øget capsaicinreceptordensitet eller øget receptorfølsomhed som følge af neurogen inflammation (Tærskelbestemmelse i lungerne og flarerespons i huden). 3) Er der et basofilt histaminrespons efter inkubation med parfume (non-ige-medieret). I forbindelse med del II-studiet udtages blodprøver til analyse af hormonniveau og basofilt histaminrespons (HR-Test, RefLab). Personer med duft- og kemikalierelaterede symptomer sammenholdes med kontrolpersoner stratificeret efter køn og alder. Personerne udvælges blandt patienter, der har fået stillet diagnosen MCS af overlæge Søren Vesterhauge, fra dermatologisk afdeling på Gentofte Universitets Hospital og blandt patienter, der har søgt læge grundet slimhindesymptomer over for dufte og kemiske stoffer. Status for delprojekt II: Det eksperimentelle studie forventes afsluttet medio marts Delprojekter: De eksperimentelle studier gennemføres som tre delprojekter. Delprojekt I: Projektet vil belyse, om der er en sammenhæng mellem en ændret bronkial capsaicinfølsomhed og en generelt øget følsomhed for capsaicin målt i huden. Derudover vil studiet belyse, om kvinders capsaicinfølsomhed afhænger af, hvor de befinder sig i deres menstruationscyklus. Disse faktorer kan være væsentlige, når den bronkiale capsaicinfølsomhed undersøges hos kvinder, både i den fremtidige diagnostik og i udarbejdelsen af et referencemateriale for testen. Status for delprojekt I: Studiet er afsluttet, og data er opgjort. En sammenskrivning af dette arbejde forventes færdiggjort i Delprojekt II: Projektet vil søge at belyse så mange af de opsatte hypoteser som muligt: 1) Er der en nedsat hæmning af det centrale respons (undersøges med habituationstest i lungerne og Wind up i huden). 2) Er der et øget perifert respons, dvs. flere nerveender, Delprojekt III: Lungebiopsier fra fire raske kontroller og en patient undersøges ved hjælp af immunohistokemisk farvning for TRVP1 receptorantallet (den receptor, der aktiveres ved inhalation af capsaicin). Status for delprojekt III: De eksperimentelle studier forventes afsluttet i slutningen af Samarbejdspartnere: Allergiklinikken og RefLab ApS, Rigshospitalet, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, Stereolab, Aarhus Universitet Hovedvejleder: Overlæge, dr. med. Holger Mosbech, Allergiklinikken Rigshospitalet Projektvejleder: Forskningsleder, læge, ph.d. Jesper Elberling, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital Øvrig vejleder: Professor, dr. med. Lars Arendt-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet 8

9 Foredrag Berg ND, Medical consultations in relation to severity of hand eczema in the general population. Gentofte Hospital. 19. april Berg ND, Astma og duft- og kemikalierelaterede symptomer. Hotel Jacob Gade, Vejle. 22. april Elberling J, Multiple Chemical Sensitivities Epidemiologi og forskningsaspekter, Dansk Selskab for Allergologi, Årsmøde Koldingfjord. August Elberling J, A twin study of the link between skin and airways regarding sensitivity to perfume. 23. maj Det Danske Tvillinge Register, Syddansk Universitet, Odense. Berg ND, Prevalence and individual consequences of chemical sensitivities in a general population. Karolinska Instituttet, Stockholm. Maj Elberling J, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed - hvad laver vi? 2. februar Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital. Berg ND, A randomised controlled trial to determine the effect on response of including a lottery incentive in health surveys. Gentofte Hospital. 6. juni Berg ND, Prevalence and individual consequences of chemical sensitivities in a general population. Gentofte Hospital. Oktober Berg ND, Epidemiologiske studier af duft- og kemikalierelaterede symptomer. Informationsmøde. Gentofte Hospital. December Berg ND, Epidemiologiske studier af duft- og kemikalierelaterede symptomer. Følgegruppemøde. Gentofte Hospital. December 2007 Elberling J, The link between skin and airways regarding sensitivity to fragrance products. Invited Speaker, Workshop 16 - Cosmetic Dermatitis 11 June, The XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI 2007, Göteborg, Sverige. Elberling J, Introduction to the Danish research centre for chemical sensitivities. Møde mellem Videncentrene, Dermatologisk afdeling og Den Svenske Kontakt Dermatitis gruppe. Lille Auditorium, Gentofte Hospital. April 2007 Elberling J, Respiratory symptoms and other complaints related to fragrances, RIFM - Expert Panel meeting, Hotel Marriot, København. 14. maj Elberling J, Multiple Chemical Sensitivities Epidemiologi og forskningsaspekter. Københavnske dermatologers klub, Domus Medica. September 2007 Elberling J, Forskning i MCS: epidemiologi, patofysiologi og samfundsmedicinske aspekter. Kursus i allergologi for speciallæger, Kursuscenter Knudshoved, Nyborg. 16. november Elberling J, Forskning i MCS. Torsdagsmøde, Videncentrene. November Elberling J, Status for Videncentrets arbejde. Følgegruppemøde, Gentofte Hospital. December 9

10 Elberling J, Status for Videncentrets arbejde. Informationsmøde, Gentofte Hospital. December Holst H, Alfa-kliken, The association between excitability to capsaicin in skin and lower airways, Rigshospitalet. Februar Holst H, Does experimental pain response vary across the menstrual cycle, Journalclub ph.d. Studerende, Rigshospitalet, Basic and Clinical Allergology. 30. marts Holst H, The excitability to capsaicin in skin and lower airways in relation to chemical sensitivity, Symposium, Den svenske Kontaktdermatitis Gruppe, Gentofte Hospital. April Holst H, The excitability to capsaicin in skin and lower airways in relation to chemical sensitivity, Karolinska, Stockholm. Maj Holst H, Capsaicin - et eksperimentelt studie af følsomhed i hud og luftveje hos raske, Dansk Dermatologisk Selskabs årsmøde, Gentofte Universitets Hospital. November Holst H, TRP channels and pain, Journalclub, ph.d. studerende, Rigshospitalet, Basic and Clinical Allergology. 30. november Holst H, Studier i fysiologiske mekanismer og målemetoder, Følgegruppemøde. 6. december Skovbjerg S, Consequences of Multiple Chemical Sensitivities: The Patients perspective, Gentofte Hospital. 19. april Skovbjerg S, Consequences of Multiple Chemical Sensitivities. Karolinska, Stockholm. Maj Holst H, The association between excitability to capsaicin in skin and lower airways in healthy individuals, Pain School, Siena, Italien. Juni Skovbjerg S, Litteraturgennemgang for ph.d.- studerende ved Videncenter for Allergi og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. 16. maj Holst H, Capsacineksitabilitet i hud og luftveje hos raske mænd og kvinder, Dansk Allergologisk Selskabs årsmøde, Koldingfjord. 17. og 18. august Holst H, Future directions in chronic cough: mechanisms and antitussives, Journalclub ph.d. studerende Videncenter for Allergi, Videncenter for Frisører og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. September Skovbjerg S, Faglig udveksling med svensk forskergruppe. 23. oktober Skovbjerg S, Foredrag og præsentation af forskningsprojekter for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik. 4. december Skovbjerg S, Præsentation af forskningsprojekter ved følgegruppemøde. 6. december Holst H, The excitability to capsaicin in skin and lower airways in healthy individuals, symposium sensitivity to chemicals and scents, Gentofte Hospital. 23. oktober 10

11 Deltagelse i kongresser og symposier Berg ND, Symposium med den svenske kontaktdermatitis gruppe. 19. april Berg ND, Astma-Allergi Forbundets delegeretmøde. Hotel Jacob Gade, Vejle. 22. april Berg ND, Joint PhD student meeting with Centrum for Allergiforskning. Karolinska Instituttet, Stockholm maj Elberling J, Årsmøde ved Dansk Dermatologisk Selskab, Store Auditorium, Gentofte Hospital november Elberling J, Årsmøde ved Dansk Selskab for Allergologi, Koldingfjord august Elberling J, Symposium med den svenske kontaktdermatitis gruppe og Videncentrene, Dermatologisk afdeling, Gentofte Hospital. April Berg ND, MCS debatmøde. Landstingssalen, Christiansborg. 18. juni Berg ND, Offentligt møde om tjærestoffer. RUC. 26. september Berg ND, Scientific joint meeting with The Asthma and Allergy Research Group, Sahlgrenska University, Gothenburg, Sweden, Department of Psychology, Umeå University, Department of Otorhinolaryngology, Skövde Central Hospital. 23. oktober Elberling J, Den 4. Stressforsknings konference, Statens Institut for Folkesundhed, København, 5. november Elberling J, The XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI 2007, Göteborg, Sverige juni Elberling J, Chairman, Workshop 22 - Cough and Bronchial Sensory Hyperresponsiveness vs Asthma, The XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI 2007, Göteborg, Sverige. 12. juni Elberling J, Debatmøde om MCS. Paneldeltager, Landstingssalen, Christiansborg. April Elberling J, Joint PhD student meeting with Centrum for Allergiforskning. Karolinska Instituttet, Stockholm maj Elberling J, Scientific joint meeting with The Asthma and Allergy Research Group, Sahlgrenska University, Gothenburg, Sweden, Department of Psychology, Umeå University, Department of Otorhinolaryngology, Skövde Central Hospital. Gentofte Hospital. Oktober Holst H, Alfa-kliken, Minisymposium, Rigshospitalet. 8. februar Holst H, Symposium, svenske kontaktdermatit gruppe, Gentofte Hospital. 19. april Holst H, Symposium, Karolinska, Stockholm maj Holst H, Sensitivity to chemicals and scents, Symposium, Gentofte Hospital. 23. oktober 11

12 Skovbjerg S, Sygdomsopfattelser hos personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed, Dansk Dermatologisk Selskab årsmøde. 23. november Skovbjerg S, Den 4. Stressforskningskonference, Statens Institut for Folkesundhed. 5. november Elberling J, Luftvejsallergi. 4.-semester studerende på Suhr's Seminarium i Ernæring og Sundhed under Modulet Sundhed og Miljø. Efterår Elberling J, Kontaktallergi. 4.-semester studerende på Suhrs Seminarium i Ernæring og Sundhed under Modulet Sundhed og Miljø. Efterår Skovbjerg S, World Conference on stress, Budapest august Undervisning varetaget af medarbejdere Elberling J, Praktiske øvelser i priktestning. Kursus i Immunologi gennemført for 9 hold 5.-semester medicinstuderende ved KU. Forår Elberling J, Overfølsomhed og Allergi. Integreret Klinisk Kursus for 11.-semester medicinstuderende på Københavns Universitet, Panum Instituttet. Forår Elberling J, Luftvejsallergi. 4.-semester studerende på Suhr's Seminarium i Ernæring og Sundhed under Modulet Sundhed og Miljø. Forår Elberling J, Praktiske øvelser i priktestning. Kursus i Immunologi gennemført for 9 hold 5.-semester medicinstuderende ved KU. Efterår Elberling J, Teamarbejde og teamoptimering, Videncentrets Litteraturklub. Marts Holst H, Forskermøde Allergiklinikken Rigshospitalet, præliminær datapræsentation for Sammenligning af følsomhed for capsaicinudløst hoste med intradermalt capsaicinrespons. Januar Holst H, Forskermøde, Allergiklinikken Rigshospitalet, Basofil histaminrelease og intradermal flarerespons hos patienter med slimhindesymptomer over for parfume, gennemgang af kommende projekt. Marts Elberling J, Kontaktallergi. 4.-semester studerende på Suhr's Seminarium i Ernæring og Sundhed under Modulet Sundhed og Miljø. Forår Holst H, Forskermøde: Datapræsentation for Sammenligning af følsomhed for capsaicinudløst hoste med intradermalt capsaicinrespons. Maj Elberling J, Overfølsomhed og Allergi. Integreret Klinisk Kursus for 11.-semester medicinstuderende på Københavns Universitet, Panum Instituttet. September Holst H, Forskermøde, Allergiklinikken Rigshospitalet, Tivi600 tissue viability camera i forhold til laser doppler. August Skovbjerg S, Præsentation af forskningsprojekt for svensk forskergruppe. April 12

13 Skovbjerg S, Præsentation af forskningsprojekt for svensk allergiforskergruppe maj Skovbjerg S, Litteraturgennemgang for ph.d.- studerende ved Videncenter for Allergi og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Maj Skovbjerg S, Brorson S, Rasmussen A, Johansen DJ, Elberling J. Understanding illness perceptions in people with selfreported chemical sensitivity: a matter of effective healthcare management 2007; submitted Postere og andre publikationer Skovbjerg S, Faglig udveksling med svensk forskergruppe. Oktober Publikationer Berg ND, Linneberg A, Dirksen A, Elberling J. Prevalence of self reported symptoms and consequences related to inhalation of airborne chemicals in a Danish general population. International Archives of Occupational and Environmental Health Holst H, Dansk Allergologisk Selskabs årsmøde, Koldingfjord, august 2007, Capsacineksitabilitet i hud og luftveje hos raske mænd og kvinder. Elberling J, Hoste- og histaminrespons hos patienter med slimhindesymptomer relateret til parfume, Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenters blad miljø og sundhed, december 2007; 35:22-27 Linneberg A, Berg ND, Gonzalez-Quintela A, Vidal C, Elberling J. Prevalence of selfreported hypersensitivity symptoms following intake of alcoholic drinks. Clinical and experimental Allergy Hald M, Berg ND, Elberling J, Johansen JD. Medical consultations in relation to severity of hand eczema in the general population. British Journal of Dermatology 2007 Elberling J, Skov PS, Mosbech H, Dirksen A, Holst H, Johansen JD. Increased release of histamine in patients with respiratory symptoms related to perfume. Clin Exp Allergy 2007;37(11): Kurser Berg ND, Ph.d.-kursus Basic Statistics for Health Researchers. Course no.: Berg ND, Ph.d.-kursus Practical Preparation of Manuscripts for Scientific Papers and of final PhD-theses. Course no.: Berg ND, Ph.d.-kursus Questionnaire Methods in Clinical and Public Health Research. Course no.: Berg ND, Ph.d.-kursus Advanced Statistical Analysis of Epidemiological Studies. Course no.: Elberling J, Lerbæk A, Hjelmborg J, Kyvik K. A twin study of the link between skin and airways regarding sensitivity to fragrance products 2007; submitted. Berg ND, Ph.d.-kursus Analysis of Variance and Regression for Health Researchers. Course no.:

14 Elberling J, Dieu. kurset Teamledelse Bymose Hegn Kursuscenter, Helsinge. 28. februar - 2. marts Holst H, Ph.d.-kursus: Neurobiology of the Pain System X (1.5 ECTS points) Holst H, Internationalt Ph.d.-kursus, Siena, Italien: Pain School (5.5 ECTS points) Holst H, Ph.d.-kursus: Accurate medical writing (1.5 ECTS points) Holst H, Ph.d.-kursus: Basic Statistics for Health Researchers (11.5 ECTS points) Holst H, Ph.d.-kursus: Basic and Clinical Allergology (2.5 ECTS points) Skovbjerg S, Epidemiologi: Ph.d.-kursus, Københavns Universitet Skovbjerg S, Accurate and readable medical English, ph.d.-kursus, Københavns Universitet Finansiering Videncentret har i 2007 ud over sin basisbevilling på 3 millioner kr. fra Miljøministeriet modtaget kr. som ekstrafinansiering fra TrygFonden. Presse Videncentret har i 2007 været citeret/omtalt 10 gange i den skrevne presse (søgning i infomedia) 14

15 Organisationsdiagram Videncentret er finansieret af Miljøministeriet og hører administrativt til under Dermatologisk afd. K og ligger i tæt relation til Videncenter for Allergi på Gentofte Hospital. Centerets aktiviteter følges af en styregruppe. Forskningsaktiviteterne foregår i 3 ph.d.-studier, som gennemføres i samarbejde med en række samarbejdspartnere. Formidling af viden sker ved publicering i videnskabelige tidsskrifter, som præsentationer ved videnskabelige møder, via Videncentrets informations- og rådgivningslinje og hjemmeside samt ved årlige offentlige følgegruppemøder og via pressen. 15

16 Videncentrets medarbejderstab og tilknyttede personer i 2007 Funktion Medarbejdere Lønnet via Centret Forskningeleder Jesper Elberling X Ph.d.-studerende (Epidemiologi) Nikolaj Drimer Berg X Ph.d.-studerende (Mekanismer) Helle Holst X Ph.d.-studerende (Samfundsmedicin) Sine Skovbjerg X Rådgivende sygeplejerske Anne Marie Topp X Projektsygeplejerske (Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed) Sekretær Trine Møller Susanne Schweitz X IT-sektionsleder Søren Gade Styregruppe og forskningsleder Prof. Jeanne Duus Johansen Ledende overlæge, styregruppe og forskningsleder Prof. Torkil Menné Styregruppe og forskningsleder Forskningsleder Forskningsleder Forskningsleder Forskningsleder Allan Linneberg Prof. Asger Dirksen Overl. Holger Mosbech Overl. Alice Rasmussen Prof. Lars Arendt-Nielsen 16

Årsrapport 2008. Dermato-Allergologisk Afdeling

Årsrapport 2008. Dermato-Allergologisk Afdeling Årsrapport 2008 Dermato-Allergologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 En udfordring for sundhedsvæsenet... 3 CNS symptomer ved sværere sygdomsgrader... 3 Abnormt respons på smerte ved duft-

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Årsrapport 2006. Dermatologisk Afdeling

Årsrapport 2006. Dermatologisk Afdeling Årsrapport Dermatologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Videncenteret... 3 Organisering... 4 Aktiviteter i... 4 Resumé... 5 Formidling... 6 Publikationer... 6 Foredrag... 6 Undervisning...

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Informationsmøde d.16. november 2006 Om aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

Informationsmøde d.16. november 2006 Om aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Velkommen Oversigt Informationsmøde d.16. november 2006 Om aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Baggrund Studier i samfundsmedicinske aspekter Befolkningsstudier og

Læs mere

Folketinget. Følgegruppemøde 15. december 2008 Aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed.

Folketinget. Følgegruppemøde 15. december 2008 Aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Velkommen Program Følgegruppemøde 15. december 2008 Aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Status for Videncenterets arbejde (Jesper) Befolkningsstudier og genetik (Nikolaj)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00.

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00. INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

1 FORORD... 3 3 DIAGNOSEKODE... 5 4 FAGLIG EVALUERING... 6 5 PUBLIKATIONER... 6

1 FORORD... 3 3 DIAGNOSEKODE... 5 4 FAGLIG EVALUERING... 6 5 PUBLIKATIONER... 6 Årsrapport 2012 Kommisorium: Videncentrets arbejde bygger på, at den eksisterende viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er utilstrækkelig til at vurdere, hvorfor duft- og kemikalierelaterede symptomer

Læs mere

Hoste- og histaminrespons hos patienter med slimhindesymptomer relateret til parfume

Hoste- og histaminrespons hos patienter med slimhindesymptomer relateret til parfume Hoste- og histaminrespons hos patienter med slimhindesymptomer relateret til parfume Af Jesper Elberling, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Introduktion I nærværende artikel gennemgås hovedresultaterne

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Dansk Palliativ Database

Dansk Palliativ Database Dansk Palliativ Database Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Palliativ Database Forekomsten af symptomer og problemer ved påbegyndelse af specialiseret palliativ indsats v/maiken

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Ramune Jacobsen Forskningsendhed for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og frederiksberg Hospital

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Vibeke Høgh Sygeplejerske, master i klinisk sygepleje, ph.d studerende, post doc Klinik Hjerte-Lunge,

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser Oplæg møde i Uddannelsesudvalgene 4. november 2014 Søren Pedersen vicedirektør UNIVERSITY COLLEGE Området for Sundhedsuddannelser

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient 1 1. Forsøgsansvarliges/sponsors navn Birthe Dinesen, Lektor, PhD, Cand.

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Årsrapport 2010 SIDE 1

Årsrapport 2010 SIDE 1 Årsrapport 2010 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2010 1.0 Indledning 2.0 Nyheder fra Videncentret 3.0 Videnopbygning 4.0 Rådgivning 5.0 Deling af viden 6.0 Uddannelse, kurser og konferencer 7.0 Videncentrets organisation

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE VIDEN

EFTER- UDDANNELSE VIDEN EFTER- UDDANNELSE VIDEN Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling. Samlet kursusoversigt 2016 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed 1964-2016 Oplæg i Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem Baggrund og formål I løbet af et år oplever mere end hver tiende dansker at have håndeksem

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 16-01-2017

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere