Skriftlige Examensopgaver. 165

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlige Examensopgaver. 165"

Transkript

1 Skriftlige Examensopgaver. 165 divina gloria, seil instrumentum *) regni delatuni ad Lepidum et Antonium, quorum uterque pacem metuebat, inimicus otio erat. His ardentibus perturbandæ rei publicæ cupiditate, quod opponi posset præsidium, non habebamus. Itaque quuin teneri urbem a parricidis viderem, nec te in ea nec Cassium tuto esse posse, mihi quoque ipsi esse excedendum putavi. Sed animus meus, qui a patriæ caritate nunquam alienatur, discessum ab eius periculis ferre non potuit. Romain ut redii, statim me obtuli Antonii sceleri et dementiæ; quem quum in me incitavissem, consilia inire coepi rei publicæ liberandæ. Ideo Cæsarem auxi hunc adolescentem, per quem adhuc vivimus, si verum fateri volumus. Huic habiti sunt a me honores nulli, Brute, nisi debiti, nulli nisi necessarii; maioresque etiam decreverunt Philippus et Servilius. Sed nescio quo modo facilius homilies in timore benigni, quam in victoria grati reperiuntur. Ego enim, D. Bruto liberato, quum lætissimus ille civitati dies illuxisset, idemque casu Bruti natalis esset, decievi, ut in fastis ad eum diem Bruti nomen adscriberetur, in eoque sum maiorum exemplum secutus. Quod ego quum dabam Bruto, notam esse in fastis gratissimæ victoriæ sempiternam volebaiu; sed illo die cognovi plures in senatu malevolos esse quam gratos, et maxima senatus pars præteriti periculi oblita est. *) iustrumentum, quo aliquid instruitur et paratur; hoc loco exercitus intelliguntnr. 4. Oversættelse fra Dansk til Engelsk*) (ved Tillægsexamen i Følge Bekj 22. Maj 1874, for studerende af sproglig-historisk Retning): Samuel Johnson, en af de mest udmærkede engelske Forfattere i det 18. Aarhundrede, var en Søn af Michael Johnson, der i Begyndelsen af det nævnte Aarhundrede var Embedsmand i Lichfield og som Boghandler havde stor Anseelse i de indre 1 Grevskaber. Michael var saa vel kjendt med Indholdet af de Bøger, han falbød, at Landsbypræsterne i Stalfordshire og Worcestershire betragtede ham som et Orakel i, hvad der angik Lærdom; men han var mere skikket til at ruge over- Bøger og snakke om dem, end til at handle med 3 dem. Hans Forretning gik tilbage, hans Gjæld voxede, lian kunde vanskelig afholde 4 Husholdningens daglige Udgifter, og det oversteg hans Evne at holde sin Søn ved noget af Universiteterne; men en velhavende Nabo tilbød sin Hjælp, og 18 Aar gammel kom Samuel ind i Penibroke Kollegiet i Oxford. Han havde erhvervet sig en planløs 5, men meget udbredt Læsning ved at ransage sin Faders Boghylder. Da han forestillede sig for Kollegiets Bestyrere, forbavsedes de lige saa meget over Massen af lians Lærdom som over lians lidet tiltalende 6 Skikkelse og excentriske Manerer. Hans fattige, undertiden pjaltede 7 Ydre 8 fremkaldto en Medlidenhed hos hans Meddisciple, som var utaalelig for hans stolte Aand, og Noden 1 ' gjorde ham ikke slavisk, men ustyrlig. Selv de akademiske Myndigheder behandlede ham med den største Mangel paa Ærefrygt, og i ethvert Oprør imod Kollegiets Tugt var han Hovedlederen 10 ; men man tilgav en Yngling med saa udmærkede Evner meget. Dog, da Tiden nærmede sig, da han under almindelige Forhold 11 skulde blive Bakkalaureus 12, vare hans Hjælpekilder udtømte, og han maatte forlade Universitetet uden nogen Grad. 'midland. pore upon. 'tråde in. 4 defray. "desultory. "ungainly. 7 ragged. 'appearance. 1 distress. 10 ringleader. "oversæt: i Tingenes almindelige (iang. ' 2 bachelor of arts. V. Priskonkurreucer. Til Besvarelse af do for Aaret af Universitetet udsatte 11 Prisopgaver*) indkom i Aaret Afhandlinger, nemlig 3 theologiske, l stats- *) Univ. Aarb S **) Univ. Aarb S

2 166 Universitetet videnskabelig, 3 i Filosofi og I i klassisk Filologi. Ligeledes indkom i dette Aar en naturhistorisk Afhandling som Besvarelse af den for Aaret udsatte Prisopgave*). Af disse fandtes 2 Afhandlinger, nemlig den ene af de theologiske og Afhandlingen i klassisk Filologi, værdige til Prisen. En Afhandling, nemlig den naturhistoriske, tilkjendtes der et hæderligt Akcessit, og tre, nemlig de to af de theologiske og den statsvidenskabelige, Akcessit. saaledes: af de prisbelønnede Afhandlinger: land. theol. G. D. Dresler, af den theologiske, Forfatterne fandtes at være: Cand. philol. Johan Ludvig Heiberg af Afhandlingen i klassisk Filologi, af do Akcessit tilkjendte Afhandlinger: Cand. mug. C. T. Bartholin, af don naturhistoriske, Stud. theol. J. S. F. Jørgensen og Cand. theol. M. F. K. Carøe, af de 2 theologiske, og Cand. polit., Assistent i Landmandsbanken N r. E. Hofman-Bang af den statsvidenskabelige. Vedkommende Censorers Bedømmelse af de indleverede Afhandlinger I}de 1. De theologiske Afhandlinger. Til Besvarelse af den for (i fremsatte theologiske Prisopgave: Hvilket er det væsentlige Udbytte af de i de sidste GO Aar anstillede Undersøgelser om de saakaldte sibyllinske Oraklers Oprindelse, Indhold og Værd", er der indkommet tre Afhandlinger. Den ene, som har til Motto: Ist docli Sibyllendichtung keine von denen, welche durch das ewige Dasein und Leben der Dichtung selbst auch zugleich fiir ewige Zeiten mitgegeben sind, und die unter allen Volkern bliihen konnen Ewald, Abhandl. iiber Entst. u. s. w. Pag. 90.", sætter sig til Opgave at paavise det nogenlunde sikre Udbytte af de sidste 60 Aars Undersøgelser angaaende Sibyllinerues Oprindelse og Indhold. Men der gjøies intet Forsøg paa at bestemme Sibyllinerues Værd i religiøs, historisk og æsthetisk Henseende. Heller ikke er Forfatteren gaaet ind paa det Spørgsmaal, hvorledes den nu foreliggende Samling som saadan er opstaaet, ved hvilken Lejlighed han vilde være kommet til udførligere at behandle den anonyme Prolog, end som nu er Tilfældet. Ogsaa savner man hos Forfatteren methodisk Behandling og overskuelig Fremstilling. Da Afhandlingen imidlertid vidner ikke blot om et flittigt og indgaaende Studium af den herhen hørende Literatur, men ogsaa om selvstændig Opfattelse og kritisk Sans, tro vi, at der bor tilkjcndes Forfatteren et Akcessit". Den anden, med Motto: KXvxt di /tov (ironis, (iuotxtvs uiiovios bestaar i et Udtog i kronologisk Orden af de Forfattere, der i det opgivne Tidsrum have behandlet Sporgsmaalet om Sibyllinerne. Ved denne Fremgangsmaade bleve trættende Gjentagelser uundgaaeli^e, og i Stedet for at lade det væsenlige ret træde frem, udbreder Forfatteren sig i sit Referat over alt, hvad der er fremkommet; paa denne Maade kommer det ikke til en kritisk Sammenligning mellem de fremførte Opfattelser. Vel udtaler Forfatteren i et Slutningsafsnit sit eget Resultat, men uden at motivere dette ud af den foregaaende Fremstilling. Navnlig ere Spørgsmaalene om Sibyllinerues Indhold og Værd kun kort og utilfredsstillende behandlede. Trods disse saa betydelige Mangler maa det anerkendes, at Afhandlingen baade er velskreven og udført med Flid og Omhu, saa at den næppe har forbigaaet noget Punkt, som fortjente at komme i Betragtning. Vi tro derfor, at der kan tilkjendes ogsaa denne Forfatter et Akcessit". Den tredje Afhandling med Motto : /7yorpyieiag (irj H-ovfreveiie" nuvnt doxi/iu^ete' to xaxov uutiyeie' 1 Thess. 5, 20 21", staar betydelig højere end de tvende Konkurrenters. Forfatteren har ikke alene sat sig omhyggeligt ind i sit Stof, og viser nøje Kjeudskab til de herom førte Forhandlinger; men han *) Univ. Aarb S. 273.

3 Priskonkurrencer forstaar ogsaa at fremstille disse klart vg anskueligt for Læseren. Han viser sig derhos at være i Besiddelse af kritisk Sans og sund Dømmekraft. Fremstillingen er i det hele god. gjennemgaaende grundig og solid, dog noget bred og ikke fri for Gjentagelser. Ved Siden af den Grundiglied, hvormed han behandler Spørgsmaalene om Oraklernes Oprindelse og Indhold, er det desto mere iøjnefaldende, at ogsaa hos ham er Bedømmelsen af deres Værd svag og ufyldestgjørende. Men uagtet disse Mangler maa vi erklære Afhandlingen værdig til den akademiske Frisbelønning. Kjøbenhavn, den 17. Marts Chr. Hermansen. C. Henrik Scharling. P. Madsen. 2. Den statsvidenskabelige Afhandling. Som Besvarelse af den stillede Opgave: Der ønskes en Fremstilling og Vurdering af Roschers Ejendommeligheder og Betydning som økonomisk Forfatter", er der indkommet en Afhandling med Motto: Die Methode einer Wissenschaft ist von weit grosserer Bedeutung, als irgend eine einzelne Entdeckung, so iiberraschend sie auch sein mag." Forfatteren har anvendt den største Del af sin ikke ret store og noget skizzemæssig behandlede Afhandling til at samle og gjennemgaa Roschers egne, i hans forskjellige Skrifter spredt forekommende Udtalelser om den Methode, han anser for den rette ved Økonomiens Behandling. Derimod er den selvstændige Del af Afhandlingen, Fremstillingen af Methodens Gjennemførelse, saa vel som Vurderingen af den og af Roschers øvrige Ejendommeligheder, temmelig mager. Der lindes ingen nærmere Faavisning af denne Methodes Indvirkning paa Roschers Opfattelse eller Fremstilling af Videnskabens forskjellige Spørgsmaal, hverken ved hans fortjenstlige Behandling af enkelte Dele af Videnskaben, saasom af Befolkningslæren, eller ved de Fartier af samme, hvor hans Mangel paa bestemte Grundsætninger træder stærkt frem, som t. Ex. i hans Nationalokonomie des Ackerbaus". Forfatteren har heller ikke nærmere vist Roschers Forbindelse med den øvrige videnskabelige Udvikling i Tyskland, og navnlig savnes en Jævnførelse med beslægtede tyske økonomiske Forfattere, saa vel som en Sammenstilling med de modsatte Retninger i Frankrig og England, ligesom der heller ikke findes nogen Fremstilling af den store Indflydelse, Roscher har udøvet paa den hele nyere Udvikling af den økonomiske Videnskab i Tyskland og andre Lande. Imidlertid viser Afhandlingen, uagtet den røber, at Forfatteren næppe er i Besiddelse af noget omfattende økonomisk Studium, en betydelig almindelig Modenhed og videnskabelig Dannelse, og da derhos saa vel Fremstillingen som Bedømmelsen af Roscher, saa vidt den rækker, i alt væsentligt er rigtigt, have vi dog troet at kunne tilkjende den et Akcessit". Kjøbenhavn, den 2. Febr N. C. Frederiksen. Will. Scharling. 3. Afhandlingerne i Filosofi. Som Besvarelse af Prisopgaven i Filosofi: At belyse Forholdet mellem den æsthetiske og den ethiske Livsanskuelse", er der indkommet tre Afhandlinger med følgende Mottoer: Enhver i og for sig klar Tanke har en naturlig Ret til et almenforstaaeligt Udtryk". Splidsbevidstlied Aabenbaringsviden". \Ev uqyi] rjv o koyos"'. Samtlige Afhandlinger, som ikke give Anledning til særlig Karakteristik af nogen enkelt af dem, fremtræde i Form af fragmentariske Antydninger og Ræsonnementer af mere almindelig Karakter, hvorved nu og da ret fornuftige Bemærkninger fremkomme; men da der gjennemgaaende savnes s træn gere videnskabelig Undersøgelse og Motivering, kunne vi ikke anse nogen af dem værdig til den udsatte Belønning. Kjøbenhavn, den 1(». Januar R. Nielsen. S. Heegaard. 4. Afhandlingen i klassisk Filologi. Som Besvarelse af det for Aaret udsatte Prisspørgsinaal i klassisk Filologi: Deinostlienis orationea

4 168 Universitetet adversus Boeotum commentario critico ot exegetico illustrentur" er der indleveret en paa Latin forfattet Afhandling med Motto: si /uj cpvlul-sis /liixq', ccnoxeig t«iuei' ov(x. Forfatteren af dette med Omhu og Dygtighed udførte Arbejde har vistnok i det hele fundet den rette Afgjorelse paa de almindelige Spørgsmaal, som kunne rejses angaaende disse Taler med Hensyn til deres Ægthed, Tid og de deri omhandlede Personers indbyrdes Forhold; dog synes det, som om han ved Behandlingen af det Retsspørgsmaal, hvorom den første Tale drejer sig, har været lidt for tilbøjelig til at tage Parti for Bøotos, og ikke lagt den rette Vægt paa de Argumenter, som kunne tale for hans Modstander, noget, som vel til Dels hidrører fra Misforstaaelsen af et Par Steder i Texten. Den kritiske og exegetiske Behandling af det enkelte i Talerne viser gjennemgaaende en sund og fornuftig Opfattelse, klar Fremstilling og Fuldstændighed, og vidner om et flittigt og omfattende Studium. Skjønt der derfor ogsaa her kan paapeges Fejltagelser, saa vel i antikvarisk som i sproglig Henseende, og skjent den latinske Sprogform ikke er pletfri, maa Afhandlingen dog i det hele betegnes som et saa dygtigt Arbejde, at Prisen bør tilkjendes den. J. N. Madvig. J. L, Ussing. M. Cl. Gertz. 5. Den naturhistoriske Afhandling. Til Besvarelse af den for udsatte naturhistoriske Prisopgave: En Bearbejdelse af de i Kulformationen paa Bornholm forekommende Planteforsteninger" er der indkommet en Afhandling med Motto; En Dag lader Ord udstrømme til den anden. En Nat forkynder Kundskab til den andetr', ledsaget af 11 Tavler med Afbildninger, samt en Samling af de dertil hørende Forsteninger. Efter at have omtalt Brongniarts og Forchhammers Arbejder, hvori der er beskrevet 9 Arter fossile Planter fra Bornholms Kulformation, nemlig 3 Tangarter, 3 Bregner og 3 Cykadeer, af hvilke dog 5 synes at være meget tvivlsomme, gjør Forfatteren Rede for, hvorfra han har faaet Materialet til Undersøgelsen, og giver derefter en vel ordnet og kritisk Fremstilling af alle de af ham paaviste Arter. Disse beløbe sig i alt til 26, nemlig 1 Equisetum, 16 Bregner, 8 Cykadeer og 1 Naaletræ, der i alt væsentligt ere korrekt gjengivne i de Afhandlingen vedføjede Afbildninger. Ved dette hans Arbejde, der bærer Vidnesbyrd om at være udført med Samvittighedsfuldhed, er det lykkedes ham at udvide betydelig Kjendskabet til den fossile Flora paa Bornholm; men, hvad ogsaa Forfatteren selv fremhæver i Indledningen, hans Fraværelse fra Hovedstaden har hindret ham i at benytte Literaturen og de her værende Samlinger i saa stort et Omfang, som det vilde have været ønskeligt. Navnlig giver dette sig tilkjende i den overordentlig kortfattede Oversigt over de Resultater, som han mener at være kommet til med Hensyn til den bornholmske Kulformations Stilling over for nær staaende Dannelser i andre Lande, et Spørgsmaal, der bør betragtes som hørende ind under en fuldstændig Besvarelse af Opgaven. Vi kunne derfor kun tilkjende Forfatteren et hæderligt Akeessit, og haabe, at denne Anerkjendelse vil opmuntre ham til at fortsætte disse Studier. Kjøbenhavn, den 15. Marts Japetus Steenstrup. Fr. Johnstrup. F. Didrichsen. De for Aaret udsatte Prisopgaver vare følgende: 1. I Theologi. Der ønskes en kritisk, paa Kilderne grundet Fremstilling af Origenes's Theologi, med Paavisning af dens Stilling til Oldtidens senere dogmatiske Stridigheder. 2. I Lovkyndighed. At fremstille Betingelserne før internationale Overenskomsters Retsgyldighcd med særligt Hensyn til dansk Ret. 3. I Statsvidenskab. Hvorvidt ere Statsbaner at foretrække for Privatbaner, særlig med Hensyn til don hensigtsmæssigste Taxtansættelse? 4. 1 Lægevidenskab. Der ønskes en til Dels paa selvstændige Undersøgelser grundet Bedøm-

5 Akademiske Promotioner. m melse af Salicylsyrens Værd som Antisepticum og Antipyreticum. 5. I Filosofi. Hvorvidt kan den nyere engelske Filosofi saa vel i Henseende til Resultat som til videnskabelig Methode siges at betegne noget væsentligt Fremskridt i den filosofiske Erkjendelse? 6. I Historie. Billedstormen under de byzantinske Kejsere sammenstillet med tilsvarende Begivenheder til andre Tider. 7. I klassisk Filologi. Quoniam Romanus sermo, ut ait Quintilianus (I, 4, 19), articulos non desiderat, exponatur, quibus rationibus articuli vis reddatur, et quid momenti ad totam formain orationis articuli defectus habuerit. Hvorledes afhjalp Romerne Savnet af den bestemte Artikel, og hvilken Indflydelse har Mangelen af denne haft paa Sprogbrugen? Det vil være en Anbefaling, hvis Undersøgelsen ogsaa omfatter Sporene af en begyndende Artikeldannelse inden for Latinen selv. 8. I østerlandsk Filologi. At bedømme Forholdet mellem Zamachshari og Beidhavi som Koran-Fortolkere. 9. I Mathematik og Astronomi. Hvilke Methoder ville være at anvende til de første Bestemmelser af en Planets Bane (forinden Perturbationerne kunne tages med i Regning), dersom Planeten kun maatte være synlig under Forbigang over Solens Skive? 10. I Fysik og Kemi. Næst efter en Oversigt over de vigtigste Undersøgelser, man har anstillet over den elektriske Strøms Indflydelse paa Haarrørsvirkningen, forlanges der en Række af selvstændige Forsøg, hvorved de herhen hørende Forhold yderligere oplyses. 11. I Naturhistorie. Der ønskes en Fremstilling af de Fremskridt, der i Læren om Bladets Morphose have fundet Sted siden VI. Akademiske Promotioner. I Aaret liave 10 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt sex den medicinske og fire den filosofiske Doktorgrad. Cand. mag. Julius Albert Fridericia (Magisterkonferens i Historie i Maj 1872) forsvarede den 11. Oktbr sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: Danmarks ydre politiske Historie' i Tiden fra Freden i Lybek til Freden i Prag ( )." Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Fr. Schiern og Dr. E. Holm, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 20. Oktbr. s. A. Cand. med. & chir. Peter Wilken Heiberg Ditze 1 (Lægeexamen i Juni 1867) forsvarede den 12. Oktbr sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: Partus præmaturus artificialis". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne M. H. Saxtorph og Dr. A. Stadfeldt, af Tilhørerne stud. med. Niels Christophersen og praktiserende Læge i Kjøbenhavn, Dr F. E. Levison. Graden meddelt den 14. Novbr Cand. med. & chir. Søren Thorvald Sørensen (Lægeexamen i Januar 1872) forsvarede den 20. Oktbr sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: Undersøgelser oin Antallet af røde og hvide Blodlegemer under forskjellige fysiologiske og pathologiske Tilstande". Professorerne, Dr. P. L, Panum og Dr. C. M Paa Phnbeds Vegne opponerede Reisz, af Tilhørerne Assistent ved I niversitetets fysiologiske Laboratorium, Reservelæge J. E. Buntzen. Graden meddelt d. 14. Novbr Cand. mag. Alexander Georg Thorsøe (Magisterkonferens i Historie i Dec. 1864) forsvarede d. 10. Novbr sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Universitets Aarbog. 22

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

V. Akademiske Grader.

V. Akademiske Grader. G30 Universitetet 1911 l'jl'2. V. Akademiske Grader. 1. Dispensation med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. Ved kgl. Resol. af 21. I)ecbr. 1911 blev det tilladt Lærer ved de københavnske Kommuneskoler

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina.

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina. Det akademiske Lærersamfund. 88] Udlandet gjennem et Par af de vigtigste periodiske Værker, samt et Overblik over indvundne Resultater, f. Ex. med Hensyn til Dødelighed. 5. Jura. Et propædeutisk Kursus

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Geometrisk Opgave. Arithmetisk Opgave.

Geometrisk Opgave. Arithmetisk Opgave. 232 Universitetet 1871 1873. Geometrisk Opgave. En Pyramide har en regelmæssig nkant til Grundflade og ligesidede Trekanter til Sideflader; hvorledes indses, at n hverken kan være over 5 eller under 3?

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. 180 Universitetet. 1881 1882. B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse. Til Hektor for Rektoratsaaret 1881 82 valgte den akademiske Lærerforsamling den 14. Oktbr. 1881 Prof..T. P. Johnstrup. der tiltraadte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Forblad. Udtørring af nybygninger. A. Keller. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte

Forblad. Udtørring af nybygninger. A. Keller. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte Forblad Udtørring af nybygninger A. Keller Tidsskrifter Arkitekten 1932, Ugehæfte 1932 UDTØRRING AF NYBYGNINGER BESVARELSERNE AF DEN TEKNISKE FORENINGS PRISOPGAVE ANMELDT AF INGENIØR. A. KELLER. Den tekniske

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Pia Søltoft Ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi og Søren Kierkegaard Studier ved Afdeling for Systematisk Teologi Dias 1 "I Forhold til al Lidenskab gjelder det

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse.

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. 106 Universitetet, 1895 1896. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. Til Rektor for Rektoratsaaret 1895-96 valgte den akademiske Lærerforsamling den 17de Oktober 1895 Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua.

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua. [ et Lærersamfund. 27 I Gjensvar herpaa udtalte Konsistorium i Skrivelse af 19. Jan. 1887. at det som almindelig Regel for Universitetets Professorboliger gjælder, at den Professor, der opterer en Professorbolig,

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Søren Kierkegaard Af Harald Høffding

Søren Kierkegaard Af Harald Høffding Søren Kierkegaard Af Harald Høffding SFA-89 2013 HARALD HØFFDING. SØREN KIERKEGAARD SOM FILOSOF. KØBENHAVN. P. G. PHILIPSENS FORLAG. THIELES BOGTRYKKERI. 1892. Hvad er et primitivt Genis Betydning? Det

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Aus dem Staats.Seruminstitut in Kopenhagen. Über Carbhämoglobin. Von. O. M. Henriques. Mit 47 Textabbifdungen

Aus dem Staats.Seruminstitut in Kopenhagen. Über Carbhämoglobin. Von. O. M. Henriques. Mit 47 Textabbifdungen Über Carbhämoglobin Aus dem Staats.Seruminstitut in Kopenhagen Über Carbhämoglobin Von O. M. Henriques Mit 47 Textabbifdungen I Sonderdrudi aus den Ergebnissen der Physiologie - Band XXVIII Herausgegeben

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript>

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1894-753 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1893-03-17 PUBLISERT: Rt-1894-753 STIKKORD: SAMMENDRAG: Efter Byskattelovens 33 b kan ikke forlanges Fradrag i Indtægtsansættelsen for en ved Tidens

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Haabløse Slægter udkom i slutningen af november 1880. Den 11.12.1880 tog Københavns politidirektør initiativ til at rejse tiltale mod romanen.

Haabløse Slægter udkom i slutningen af november 1880. Den 11.12.1880 tog Københavns politidirektør initiativ til at rejse tiltale mod romanen. Kapitel 5 Opgave A Materiale omkring retssagen mod Haabløse Slægter 5 Haabløse Slægter udkom i slutningen af november 1880. Den 11.12.1880 tog Københavns politidirektør initiativ til at rejse tiltale mod

Læs mere

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret Højskolens Personaleforhold. 253 III. Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret 1937 38. Fra 1. November 1937 blev Docent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr.

Læs mere

Grundtvig om folkekirken

Grundtvig om folkekirken Grundtvig om folkekirken på Den grundlovgivende Rigsforsamling i 1849 I det oprindelige udkast til grundloven af 1849 lød paragraf 2 om folkekirken således:»den evangelisk-lutherske Kirke er, som den,

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. Forstærkelse af Lærerpersonalet. 919 B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelsen. Til Rektor for Rektoratsaaret 1879 80 valgte den akademiske Lærerforsamling d. 4. Oktbr. 1879 Prof., Dr. C. Goos, der tiltraadte

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af den over mig indsendte Klage tillader jeg mig korteligt at fremsætte følgende. De tvende af L. Vistesens i Klagen anførte Børn ere konfirmerede. Førstnævnte i 71 og

Læs mere

108 Universitetet

108 Universitetet 108 Universitetet 1876 1877. VII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 1. Tilkomne Legater for studerende ved Universitetet. I det akademiske Aar 1876 77 er der tilkommet 2 Legater, nemlig Frøken Cathrine

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN t KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN 25. Xvbr. 1872 20. Marts 1942. (Mindeord ved Mødet d. 20. April 1942.) Som De vel alle ved, døde Dr. BRÜNNICH NIELSEN kort før Paaske. Paa Grund af den store Betydning, som

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Ark No 56/1879. Til Byraadet!

Ark No 56/1879. Til Byraadet! Ark No 56/1879 Til Byraadet! Underskrevne Lærere. som alle i en længere Aarrække have arbejdet ved det offentlige Skolevæsen, tillade sig herved i al Ærbødighed at henvende sig til det ærede Byraad i en

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Konsistorium udtalte derefter under 3die Maj s. A., at man ikke for Tiden mente at kunne fremme Sagen.

Konsistorium udtalte derefter under 3die Maj s. A., at man ikke for Tiden mente at kunne fremme Sagen. 1018 Universitetet 1909 1910.»Som det vil være det høje Ministerium bekendt, har der i de senere Aar indenfor Studenterverdenen været en stærkt udpræget filantropisk Interesse, som paa forskellige Maader

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ET PAR BIDRAG TIL DANSK BOGHANDELS HISTORIE I FORRIGE AARHUNDREDE

ET PAR BIDRAG TIL DANSK BOGHANDELS HISTORIE I FORRIGE AARHUNDREDE ET PAR BIDRAG TIL DANSK BOGHANDELS HISTORIE I FORRIGE AARHUNDREDE Af E. GIGAS ET AKTSTYKKE TIL DET»TYPOGRAFISKE SELSKABS«HISTORIE I den nuværende Aktieselskabs-Periode kan det maaske interessere nogle

Læs mere