DemensKoordinatorer i DanmarK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DemensKoordinatorer i DanmarK"

Transkript

1 DemensKoordinatorer i DanmarK En ny kommunal virkelighed Få dage efter sidste nyhedsbrev udkom, præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen regeringsrokaden. Benedikte Kiær afløste Karen Ellemann og Bertel Haarder afløste Jakob Axel Nielsen. Rokaden betød, at Indenrigsministeriet blev flyttet tilbage til Sundhedsministeriet, og at Benedikte Kiær er minister for et rent socialministerium. DKDK hilser begge ministre velkommen og ser frem til et godt samarbejde om opgaverne på demensområdet. DKDKs mål er at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, der lider af demens. Et mål som DKDK søger opfyldt gennem påvirkning af den demenspolitiske debat såvel i kommuner som på landsplan. DKDK takkede i april med glæde ja til invitationen fra den arbejdsgruppe der har som kommissorium at udarbejde et udkast til Den Nationale Handlingsplan for demens. DKDK fik på mødet mulighed for at fremlægge foreningens holdninger til, hvad der bør vægtes i handlingsplanen. Jeg er af den opfattelse, at den koordinerende indsats, er et væsentligt tiltag, som bør indtænkes i handlingsplanen. Jeg fik den klare opfattelse, at udvalget lyttede med interesse til DKDKs oplæg. Nyt fra Servicestyrelsen 2 Uddannelse og efteruddannelse på demens.. 3 Få øjnene op for uddannelsesplanlægning... 4 Faglig fordybelse i demens. 5 At kommunerne fattes penge, at flere budgetter for 2010 er genåbnet, samt at kommunerne lægger meget stramme budgetter for de kommende år er et faktum. Flere medlemmer og demensteams frygter at kommuner i det kommende budget vil foreslå nedskæringer på demensområdet. Også stillinger som demenskoordinatorer er i fare. DKDK er ikke alene om denne frygt - også Alzheimerforeningen giver udtryk for bekymring for denne udvikling. DKDK har forståelse for at kommunernes økonomi er trængt og enig i, at der må findes løsninger. Men løsningerne skal være fagligt funderet og her har demenskoordinatorerne en faglighed som kan bringes i spil. Hvis kommunerne vælger at nedprioritere demensindsatsen vil det betyde en forringet kvalitet for en af de svageste borgergrupper. Omend en borgergruppe der er kraftig i vækst. Nationalt Videnscenter for Demens fremlagde i maj 2009 tal, der viser en voldsom stigning i antallet af borgere med demenssygdomme frem til Demenskoordinatoren havde en fremtrædende plads i de tidligere samarbejdsmodeller som nu afløses af de regionale forløbsprogrammer. Jeg håber at demenskoordinatorfunktionen bliver en af skal -opgaverne i den fremtidige demensomsorg og forankret det bedst mulige sted for den demente borger. DKDK vil følge udviklingen hen over sommeren tæt og på den kommende generalforsamling drøfte situationen i kommunerne. Det er ikke muligt for DKDK at skabe et overblik over i hvilken grad der skæres på netop demensindsatsen i de enkelte kommuner, men vi hører gerne fra medlemmer. Vel mødt til årskursus d september 2010 på Hotel Nyborg Strand. En anden måde at kompetenceudvíkle.. 6 Generalforsamling i DKDK 7 Demensferie 7 Nyt fra bestyrelsen 8 NYHEDSBREV årgang juni 2010

2 Nyt fra Servicestyrelsen Af Karin Gertsen, Fuldmægtig, Servicestyrelsen, Foto: Hans Henrik Tofft - Ny hjemmeside får inden sommerferien en helt ny hjemmeside. Ved samme lejlighed sker en kvalitetssikring af hjemmesidens indhold. Justering af Serviceloven kapitel 24 ommagtanvendelse overfor voksne. Lovændringen træder i kraft 1. juli Lovændringen giver mulighed for at lade alarm- og pejlesystemer indgå i plejen og omsorgen for demente. Herudover indeholder lovændringen en tydeliggørelse af magtanvendelsesreglernes formål og personkredsen. Der er foretaget en ændring i reglerne om flytning uden samtykke og en ajourføring af reglerne om, hvilken myndighed, der kan træffe beslutning om magt - anvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Her nævnes kort de konkrete lovændringer: 82 Paragraffen ændres således, at det fremhæves, at de pårørende, som led i omsorgspligten, skal inddrages men ikke erstatte borgerens selvbestemmelse. 125 Paragraffen tilføjes et stk. 2: Ved erhvervet (ikke medfødt) fremadskridende nedsat psykisk funktionsevne, gives der mulighed for at anvende alarm- og pejlesystemer uden forudgående tilladelse, hvis borgeren ikke modsætter sig. Borgere kan dermed tildeles alarm- pejlesystem som en del af plejen. Hvis personen direkte modsætter sig alarmsystemet, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse for en tidsubegrænset periode. Afgørelsen kan indbringes for det sociale nævn. 129 Paragraffen tilføjes et stk. 3 der giver mulighed for at flytte en borger uden samtykke, selvom den rette hjælp gives på nuværende bopæl. Muligheden for at flytte skal være af hensyn til borgerens interesse, eksempelvis for at borgeren kan bevare kontakten med familien. Her ansøges det sociale nævn, der træffer afgørelse om flytning. Afgørelsen kan indbringes for Ankestyrelsen Kompetencen til at træffe afgørelser gives til kommunalbestyrelsen. Kun flytning uden samtykke( 129, stk. 1 og 3) skal herefter træffes af det sociale nævn efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. 2

3 Af Birgitte Vølund, selvstændig sygeplejerske, master i gerontologi og udbyder af Demenskoordinatoruddannelsen Uddannelse og efteruddannelse på demensområdet Fortid, nutid, fremtid.. I min reol står en smal hvid mappe ikke en hvilket som helst mappe men den mappe, jeg fik udleveret i 1993, da jeg startede på uddannelsen som Senildemenskoordinator på Omsorgsorganisationernes Samråds uuddannelsesforløb om demens, det første af sin slags i landet. Og jeg skriver bevidst uddannelse, for der var ikke tale om efteruddannelse, al den stund, der faktisk ikke blev undervist i demens på grunduddannelserne overhovedet. Ja, selv som uddannet sygeplejerske med mange års praksiserfaring i ældreområdet oplevede jeg og mine medkursister en sand revolution i forståelsen af demens som sygdom og de enorme konsekvenser for personen og for familien. Der er unægtelig sket rigtig meget på demensuddannelsesområdet siden da. I dag er demens implicit i de formelle grunduddannelser. Sosu hjælpere og -assistenter har mere eller mindre - viden om omsorgen for demente med sig fra deres uddannelsesforløb. På de mellemlange, videregående uddannelser undervises der nu i demens. - Og så skulle alt jo være såre godt.. På efteruddannelsesområdet er der tilsvarende udviklet et væld af muligheder. I midten af 90 erne satte Socialministeriet særligt fokus på demens. Og med dette fokus kom en årrække med puljemidler til udviklingsprojekter og efteruddannelse af personale i stor stil. Siden 2000 har de formelt kompetencegivende diplomuddannelser medvirket til at højne det faglige kompetenceniveau betydeligt på området, og i al beskedenhed har jeg selv været ansvarlig for uddannelse af adskillige hundrede demenskoordinatorer, der dygtigt og kompetent udfører et fantastisk flot stykke arbejde i kommunerne. Tilsvarende efteruddanner AMU-systemet i stor stil basispersonalet til at mestre udfordringerne i den daglige pleje og omsorg. - Og så skulle alt jo være såre godt. DKDK har sin del af æren for et højere kompetenceniveau ved fortsat at tilbyde det helt uundværlige Årskursus, hvor vi inspireres og oplyses på højt niveau. Og de, der ikke får nok her, kan deltage i Alzheimerforeningens og Det Nationale Videnscenter for Demens` (for sådan et har vi jo også fået i kølvandet på hele områdets oprustning) store og velrenommerede Demensdage. Forskningen bidrager stedse med ny evidens om både sygdommene og den plejefaglige indsats. Der er mange flere initiativer, som det føre for vidt at nævne her. Og så skulle alt jo være såre godt... - Og er det så såre godt? Overordnet set, ja mangfoldigheden i gode initiativer og tilbud har aldrig været større og personalets formelle kompetenceniveau ej heller. Demensramte (yngre såvel som ældre) og deres familier er betydeligt bedre hjulpet end tidligere med kvalificeret, tidlig og sikker udredning og opfølgende indsats med omsorg og pleje i og udenfor hjemmet. Samarbejdsmodellen synes at virke efter hensigten. og dog Spørger man (og det gør jeg - og svarer også selv, sådan som jeg oplever det), om indsatsens kvalitet svarer til de enorme summer, der er pumpet i kvalitetsforbedringer på området, så må mit svar blive, nej, ikke ganske. I mødet med ansatte, pårørende og demensramte rystes jeg ofte i min ellers tillidsfulde grundvold over tilsyneladende inkompetence, manglende viden om helt basale forhold om omsorg og pleje for demensramte, om svigtende eller ringe sammenhæng og opfølgning i indsatsen overfor den enkelte og familien, om overdreven tro på standardiseret styring og minimaltænkning. I mange tilfælde synes devisen at være når bare personalet har været på kursus, så går det godt. Men det bliver kun bedre med et stærkt ledelsesfokus på implementering, hvilket også sker mange steder, men det kan blive meget bedre. Her er jeg så nået frem til en pointe og et fremtidsønske: 1: For at få fuld valuta må det næste store fokusområde være ledelse af indsatser på demensområdet. Jeg tænker især på ledelse, der opfanger og griber hverdagens små og store problemer, tager initiativ til supervision, vejledning og opfølgning on location på hverdagens små og store udfordringer og for målrettet implementering og læring, udvikling af gode omsorgsmiljøer med trivsel for såvel demensramte som ansatte altså at betydeligt større fokus på kompetent ledelse, der ikke skal forveksles med styring. Lad de lede som kan det, og lad de styre, som kan det. 2: For at chefer og politikere kan træffe kvalificerede beslutninger er der brug for at udvikle og ikke mindst at anvende simple og enkelt håndterbare redskaber og metoder, der kan opsamle og dokumentere effekten af indsatsen i den helt almindelige hverdagspraksis. Vi ved jo godt, hvad der virker, men kan vores dokumentation bibringe samme klarhed til chefer og andre beslutningstagere? Det spørgsmål må vi fremover kunne besvare med et overbevisende ja. Med venlig hilsen og god arbejdslyst Birgitte Vølund 3

4 Få øjnene op for uddannelsesplanlægning med AMU Af Mette Vase, Uddannelseskonsulent i EPOS, Foto: Gitte Lauritzen - Der findes en lang række arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) om demens målrettet social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Demenskoordinatorer kan bruge uddannelserne til at udarbejde strategiske modeller for at løfte kvaliteten i omsorgen for mennesker med demens. Behov for strategisk kompetenceudvikling Antallet af mennesker med demens er stigende. Samtidig medfører strukturreformen nye sundhedsopgaver i kommunerne, og der er lovgivningsmæssigt et øget fokus på dokumentation. Samlet set viser det et behov for, at kommunerne arbejder strategisk med kompetenceudvikling inden for området. Den opgave kan Demenskoordinatorerne være med til at pege på og løfte. Ufaglærte og kortuddannede medarbejdere forbigås ofte eller får i mindre grad tilbudt efteruddannelse, selvom de udgør en væsentlig ressource. Ved systematisk at vurdere de kompetencebehov, der knytter sig til en række forskellige jobfunktioner, kan demenskoordinatorer være med til at pege på uddannelsesmodeller for de forskellige medarbejdergrupper. FAKTA EPOS står for Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet. Arbejdsmarkedets parter står bag EPOS, bl.a. FOA, KL og Danske Regioner. EPOS udvikler AMUuddannelser for kortuddannede på det offentlige arbejdsmarked. AMU-målgruppen er deltagere, der arbejder ufaglært inden for området eller har en erhvervsuddannelse, f.eks. social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det er gratis at deltage på EPOS AMU-uddannelser for målgruppen, og arbejdspladsen får tilskud til lønrefusion (VEU-godtgørelse). AMU-uddannelser passer til målgruppen En del af strategien bør være at bruge det offentlige uddannelsessystem, som arbejdsmarkedets parter bakker op om. F.eks. kan AMUuddannelser bidrage til en fleksibel og praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne. De enkelte AMU-uddannelser kan bruges som byggeklodser til at skabe modeller for kompetenceudvikling. Hvis det er svært for den enkelte arbejdsplads at samle deltagere nok til et hold, kan en eller flere kommuner gå sammen om at lave et uddannelsesforløb. Udbyderne kan vejlede om de enkelte uddannelser og sammensætning af forløb. Flere af EPOS udbydere har et godt samarbejde med Demenskoordinatorerne. f.eks. har demenskoordinatorer været med til at udvikle et undervisningskoncept i samarbejde med SO- SU Vestsjælland. Kontakt de lokale udbydere eller sekretariatet for at få beskrevet mulighederne for samarbejde nærmere. AMU er udviklet for at modsvare de kortuddannede medarbejderes kompetenceudviklingsbehov. De gennemføres på særdeles favorable økonomiske vilkår, for at motivere arbejdspladsen til at prioritere efteruddannelse af de kortuddannede medarbejdere. Samtidig indgår uddannelserne i den nationale kvalifikationsramme og kan derfor potentielt give merit m.m. i det videre offentlige uddannelsessystem. Borgeren møder ofte SOSUpersonalet I hjemmeplejen og i leve-bo miljøerne har borgerne den daglige kontakt med social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. De kan derfor observere udviklingen i borgerens funktionsniveau og bidrage til opsporing af demens. Medarbejdergruppen er også central i forhold til at yde omsorg for mennesker med demens og tilrettelægge aktiviteter, der giver en større livskvalitet. EPOS har udviklet en lang række AMU-uddannelser, der passer til kompetencebehovene, som de forskellige jobfunktioner forudsætter. EPOS afdækker løbende nye uddannelsesbehov og er i øjeblikket ved at udvikle uddannelser om udad -reagerende mennesker med demens og palliativ omsorg for mennesker med demens. Fokus på samarbejde med borgeren og pårørende Samarbejdet med borgeren og pårørende er centralt i medarbejdernes daglige arbejde. De skal kunne inddrage borgere og pårørende på en værdig måde, så borgerens behov og livskvalitet er i centrum. I den forbindelse er det væsentligt at have blik for, hvordan borgerens sociale netværk kan styrkes. Samtidig skal medarbejderne have tilstrækkelig viden om lovgivning, så de kan handle kompetent i forhold til balancen mellem magt og omsorg. Se EPOS uddannelser inden for området. Øgede krav om dokumentation giver nye behov Øgede krav om dokumentation og en systematisk indsats gennem handleplaner medfører behov for nye kompetencer. Det gælder viden om lovgivning, hvordan man dokumenterer og forståelse for egen rolle i den tværfaglige indsats. Samtidig medfører det højere krav til medarbejdernes læse- og skrivefærdigheder. EPOS udbydere kan screene medarbejderes almene færdigheder og vejlede om relevante uddannelsestilbud. Det har vist sig at være svært at få fokus på udvikling af de almene færdigheder, og her kan demenskoordinatorerne også spille en aktiv rolle. Læs om uddannelserne, vilkår og find kontaktinfo til udbyderne eller 4

5 Af Betina Porsager og Pernille Klok Kirring, SOSU C, Herlev Faglig fordybelse i demens - et efteruddannelsesforløb og kompetenceløft for sosu-personale På SOSU C i Herlev er vi specialiseret i AMU-efteruddannelsestilbud til social og sundhedspersonale. Vi har gennem mange år afholdt demenskurser og med tiden set et stigende behov og efterspørgsel hos plejepersonalet i kommunerne, for at have et efteruddannelsestilbud rettet mod personale med erfaring og en forudgående grundlæggende viden inden for demensomsorgen. En arbejdsgruppe sammensat af demenskoordinatorer fra flere af de store kommuner i Region Hovedstaden og ansatte fra SOSU C s efteruddannelsesafdeling satte sig i efteråret 2008 men for at få afklaret, hvilke kompetencer kursisterne skulle være i besiddelse af efter kursusforløbet. Samarbejdet endte ud med et spændende uddannelsesforløb, som blev kaldt Faglig fordybelse i demens. Fra 2009 har SOSU C med stor succes afholdt dette særligt tilrettelagte uddannelsesforløb målrettet plejepersonale, der skal fungere som ressourcepersoner/demensvejledere på deres arbejdspladser i hjemmeplejen, på plejehjem eller på særlige demensafsnit. Forløbet fordeler sig over en periode på cirka 4 måneder på i alt 21 dage og er opbygget af 5 moduler. Som kursusudviklere af Faglig fordybelse i demens, har det været vores tanke og håb at skabe et kursus, hvor deltagerne har det tilfælles, at de brænder for de demente, og hvor der er tid til at vidensdele og tilegne sig kompetencer i forhold til den daglige omsorg for demente borgere, omkring samarbejdet med de pårørende og rådgivning/ vejledning af egne kolleger mv. Ønsket har også været at skabe et uddannelsestilbud, hvor der er tid til at fordybe sig i relevant teoretisk viden og samtidig sikre, at indholdet er praksisnært og kan implementeres i deltagernes arbejde i hverdagen. Dette sker bl.a. ved at deltagerne arbejder med selvdefinerede opgaver på deres arbejdsplads mellem modulerne. På den måde får deltagerne mulighed for at reflektere, afprøve og implementere den nyerhvervede viden og fastholde egne fokusområder. Som undervisere ser vi en tydelig udvikling af kursisternes kompetencer gennem forløbet. I starten af kursusforløbet er mange af kursisterne usikre på deres demensviden, men bliver hurtigt bekræftet i det de allerede kan og gør. Indbyrdes støtter kursisterne hinanden i vigtigheden af at tilegne sig mere viden på området for at løfte demensomsorgen på deres arbejdsplads. Mange kursister bliver i forløbet mere klare på deres egen rolle som ressourcepersoner og bliver sikre formidlere af den viden, som de besidder. En kursist beskriver udbyttet sådan: "Kurset giver mig en bedre teori, ideer til omgang og pleje af demente med forskellige diagnoser. Jeg bliver fagligt bedre klædt på til at være blandt demente. Endvidere giver det mig en mulighed for at hjælpe dels kolleger, dels pårørende med at forstå og acceptere den demente, der hvor han/hun er i forløbet". Flere af kursisterne har været heldige at komme på kurset sammen med én eller flere kolleger. Dette anser de alle for væsentligt. Alle kursister går fra forløbet med oplevelsen af at have et netværk af medkursister, som de senere hen kan trække på. En positiv og stærk oplevelse, som sætter ny viden og selvrefleksion på dagsordenen. Yderligere praktiske oplysninger om bl.a. kursets indhold, opbygning og tilmelding kan findes i SOSU C's kursuskatalog, som findes på eller ved kontakt til SOSU C på tlf

6 En anden måde at kompetenceudvikle medarbejdere på Af Maj-Britt Joost demenskonsulent, Gentofte kommune, Foto: Gitte Lauritzen - Gentofte Kommune har valgt at kompetenceudvikle medarbejderne inden for demensområdet på en anden måde end mange andre kommuner. Demensundervisning Kommunen har en lang tradition og erfaring med demensundervisning. Siden ca har der været tilbud om demensundervisning - en dag for alle medarbejdere og to dage for sygeplejersker og assistenter. Undervisningen blev varetaget af en læge og en psykolog, og havde fokus på sygdommen, udredningen og den medicinske behandling. Gentofte kommune har i mange år haft en meget stor andel af ældre over 65 år og har dermed også haft rigtig mange borgere med en demenssygdom. Det har betydet, at der har været et behov for, at medarbejderne havde viden om demens og plejen af mennesker med demens, meget længe før der kom fokus på demensområdet f.eks. fra ministeriets side. Demensgranskere I 2005 startede Gentofte Kommune et stort og målrettet kompetence udviklingsprojekt, som skulle løfte alle kommunens medarbejdere indenfor ældreområdet. De første fokusområder var praktisk hjælp, palliation, inkontinens, diabetes, ernæring og demens. For hvert af disse områder blev der ansat en pilot, der over en periode på 1½ år skulle lede det enkelte projekt. Hvert område skulle uddanne mellem granskere og kvaliteten af plejen skulle øges. På demensområdet blev der uddannet 22 demenskoordinatorer gennem Omsorgsorganisationernes Samråd. Kommunen havde i forvejen 8 medarbejdere med denne uddannelse. Alle fik titlen "granskere på demensområdet". Når kommunen i dag uddanner nye demensgranskere, benyttes AMU kurset " Faglig fordybelse i demens" samt et 5 dages AMU kursus i "Pædagogik" Granskerens opgave Den enkelte granskers opgave er, at medvirke til at vejlede og undervise kollegaer i hverdagen, udarbejde plejeplaner for borgere med demenssygdomme, stå for plejen for borgere med komplekse sygdomsforløb samt undervise og vejlede pårørende. Centralt tilbud Selv om granskerne vejleder og underviser en del på deres afdeling/ hjemmeplejegruppe, har kommunen valgt at have et centralt tilbud om demensundervisning. Alle nyansatte ufaglærte medarbejdere, f.eks. afløsere, skal gennemgå et introduktionsforløb på 3. måneder. Medarbejderne får en hel dag, hvor de undervises om kommunen, tavshedspligt, etik og den normale aldring. Efterfølgende deltager medarbejderne hver tirsdag i to timers undervisning inden for bl.a. inkontinens, diabetes, ernæring og demens. Det betyder, at granskerne ved, at alle ufaglærte har to timers demensundervisning og derved kender nogle grundbegreber, som granskeren kan tage udgangspunkt i, når de skal vejlede og undervise på afdelingen/hjemmeplejegruppen. Basis Demens Siden januar 2006 har alle fået tilbudt kurset "Basis Demens som forløber over 3. dage. På førstedagen gennemgås Alzheimers sygdom, hvor der undervises om demensudredning, medicinsk behandling, kommunikation, pleje og samarbejde med den demente. På den anden undervisningsdag har undervisningen fokus på frontotemporal demens, seksualitet og demens, kommunikation og samarbejde med mennesker med frontotemporal demens. På tredjedagen gennemgås Serviceloven med særlig fokus kapitlet om magtanvendelse. Undervisningen tager udgangspunkt i dilemmaer fra hverdagen, og der arbejdes med, hvordan plejepersonale kan forebygge at anvende magt. Underviserne på "Basis Demens er foruden undertegnede også demensvejleder Anne Knudsen, der er ansat på Plejehjemmet Egebjerg i Gentofte og er ansat en dag ugentligt på Alzheimerforeningens telefonrådgivning. Undervisningen er opbygget ud fra de problemstillinger underviserne ser i hverdagen, som konsulenter i hjemmeplejen og i plejeboligerne. Samtidig medinddrages de problemstillinger, som medarbejderne fremlægger i løbet af undervisningen. Medarbejderne opleves derfor utroligt engagerede og aktive i undervisningen. Basis Demens" afholdes 4. gange årligt med deltagelse af 25 medarbejdere. Temadage Udover de grundlæggende demenskurser afholdes forskellige andre temadage, eksempelvis "Demens og Medicin" for sygeplejersker og assistenter, ved overlæge Mikael Kristensen fra Tranehaven. Gentofte Kommunes ca. 30 demensgranskere får tilbud om supervision én gang om måneden samt to halve temadage om året, hvor der undervises i relevante områder. 6

7 Foto: Sune F. Nielsen - Generalforsamling i DKDK Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DemensKoordinatorer i DanmarK: Desuden skal den årlige ordinære generalforsamling drøfte forslag til demenstemaer for det følgende år. Udstillere til DKDK s årskursus efterlyses Torsdag d. 9. september 2010 Kl. 17:15 18:45 På Hotel Nyborg Strand Østerøvej Nyborg Ifølge vedtægter for DKDK skal generalforsamlingen varsles med mindst tre uger. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte: 1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent 2: Bestyrelsens beretning 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab 4: Budget 5: Fastsættelse af kontingent 6: Indkomne forslag 7: Valg af formand i lige år 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9: Valg af revisor 10: Eventuelt Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg: Ane Eckermann, formand villig til genvalg Gitte Kirkegaard villig til genvalg til bestyrelsen Kirsten Sejerøe stiller op til bestyrelsen og er også villig til genvalg som suppleant Dorthe Lacoppidan ikke villig til genvalg til bestyrelsen Bestyrelsen opfordrer til, at nye kandidater melder sig til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne og har for nuværende ingen forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes til 200 kr. årligt. Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig. DKDK s sekretariat tager gerne imod forslag til udstillere til DKDK s årsmøde. Send en mail til DKDK s sekretariat på: Der udleveres adgangskort i deltagermappe til Årskursus. Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen og ikke er tilmeldt årskurset får adgangskort ved indgangen. Bestyrelsens beretning lægges på DKDKs hjemmeside under punktet generalforsamling. Beretningen kan læses fra senest d. 1. september Regnskab og budget udsendes til medlemmer sammen med bekræftelse til Årskurset. Øvrige medlemmer, der ønsker regnskab og budget tilsendt, kan rekvirere dette i sekretariatet. På bestyrelsens vegne Marianne Lundsgaard Faglig sekretær Demensferie Igen i år afholder DKDK to demensferier på Hotel Nyborg Strand. Datoer for ferierne er: Den juli (ferieguider: Elisabeth Koefoed og Gitte Kærgård) Den Juli (ferieguider: Mogens Grønnebæk og Kirsten Sejerøe) Læs mere om ferierne og tilmelding på 7

8 Nyt fra bestyrelsen Næste DKDK nyhedsbrev udkommer oktober 2010 Indstilling til Årets DemensKoordinator Husk at du kan være med til at bestemme, hvem der den 8. september på DKDKs Årskursus skal modtage prisen som Årets Demenskoordinator Du kan indstille en eller flere kollega(er). Det eneste krav er at din kollega er medlem af DKDK. Forslag til Årets Demenskoordinator sendes til bestyrelsen, og indstillingen skal bestå af følgende: - Et kort resumé med en begrundelse for indstillingen. - Beskrivelse af på hvilken måde demenskoordinatoren har ydet en indsats. Indsatsen kan f.eks. være indenfor kompetenceudvikling, supervision eller indenfor en af marginalgrupperne på demensområdet. Send pr. post til sekretariatets adresse eller pr. mail: Nyhedsbrevet udgives af DemensKoordinatorer i DanmarK Oplag: 430 ISSN: Sekretariat: Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf.: Formand Ane Eckermann Tlf.: Næstformand Gitte Kirkegaard Tlf.: Se øvrige bestyrelsesmedlemmer og regionsrepræsentanter på hjemmesiden: Sekretariat Faglig sekretær Marianne Lundsgaard Foto: Gitte Lauritsen - AktivitetsKalender 2010 Juni 16. Bestyrelsesmøde Juli Sekretariatet holder ferielukket i uge 28, 29 og 30 Bogholder/kursussekretær Karin Kirchherr Ansvarshavende redaktører Vibeke Schønwandt Kirsten Ryssing Redaktion Marianne Lundsgaard Martin Yhlén September 7. Bestyrelsesmøde 9. Generalforsamling Årskursus, Hotel Nyborg Strand 10. Konstituerende bestyrelsesmøde

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED. Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 > KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 Side 2 KLOGERE I SLAGELSE KLOGERE I SLAGELSE Denne folder er henvendt til dig, som ønsker at vide mere om jobrotationsprojektet Klogere i Slagelse. Klogere

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Region Sjælland 26. September 2006 på Social- og Sundhedsskolen i Greve Oplæg ved Lene Dahlgaard, Tidligere leder af kursus- og udviklingsafdelingen

Læs mere

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk 1 Budskab: Velfærdsteknologi løser ikke problemet det gør behandling, pleje og omsorg! 2 Mareridtet: Politi efterlyser dement mand Fyns Politi efterlyser den 58 årige Svend Erik Præstekjær, som i aftes

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere