DemensKoordinatorer i DanmarK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DemensKoordinatorer i DanmarK"

Transkript

1 DemensKoordinatorer i DanmarK En ny kommunal virkelighed Få dage efter sidste nyhedsbrev udkom, præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen regeringsrokaden. Benedikte Kiær afløste Karen Ellemann og Bertel Haarder afløste Jakob Axel Nielsen. Rokaden betød, at Indenrigsministeriet blev flyttet tilbage til Sundhedsministeriet, og at Benedikte Kiær er minister for et rent socialministerium. DKDK hilser begge ministre velkommen og ser frem til et godt samarbejde om opgaverne på demensområdet. DKDKs mål er at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, der lider af demens. Et mål som DKDK søger opfyldt gennem påvirkning af den demenspolitiske debat såvel i kommuner som på landsplan. DKDK takkede i april med glæde ja til invitationen fra den arbejdsgruppe der har som kommissorium at udarbejde et udkast til Den Nationale Handlingsplan for demens. DKDK fik på mødet mulighed for at fremlægge foreningens holdninger til, hvad der bør vægtes i handlingsplanen. Jeg er af den opfattelse, at den koordinerende indsats, er et væsentligt tiltag, som bør indtænkes i handlingsplanen. Jeg fik den klare opfattelse, at udvalget lyttede med interesse til DKDKs oplæg. Nyt fra Servicestyrelsen 2 Uddannelse og efteruddannelse på demens.. 3 Få øjnene op for uddannelsesplanlægning... 4 Faglig fordybelse i demens. 5 At kommunerne fattes penge, at flere budgetter for 2010 er genåbnet, samt at kommunerne lægger meget stramme budgetter for de kommende år er et faktum. Flere medlemmer og demensteams frygter at kommuner i det kommende budget vil foreslå nedskæringer på demensområdet. Også stillinger som demenskoordinatorer er i fare. DKDK er ikke alene om denne frygt - også Alzheimerforeningen giver udtryk for bekymring for denne udvikling. DKDK har forståelse for at kommunernes økonomi er trængt og enig i, at der må findes løsninger. Men løsningerne skal være fagligt funderet og her har demenskoordinatorerne en faglighed som kan bringes i spil. Hvis kommunerne vælger at nedprioritere demensindsatsen vil det betyde en forringet kvalitet for en af de svageste borgergrupper. Omend en borgergruppe der er kraftig i vækst. Nationalt Videnscenter for Demens fremlagde i maj 2009 tal, der viser en voldsom stigning i antallet af borgere med demenssygdomme frem til Demenskoordinatoren havde en fremtrædende plads i de tidligere samarbejdsmodeller som nu afløses af de regionale forløbsprogrammer. Jeg håber at demenskoordinatorfunktionen bliver en af skal -opgaverne i den fremtidige demensomsorg og forankret det bedst mulige sted for den demente borger. DKDK vil følge udviklingen hen over sommeren tæt og på den kommende generalforsamling drøfte situationen i kommunerne. Det er ikke muligt for DKDK at skabe et overblik over i hvilken grad der skæres på netop demensindsatsen i de enkelte kommuner, men vi hører gerne fra medlemmer. Vel mødt til årskursus d september 2010 på Hotel Nyborg Strand. En anden måde at kompetenceudvíkle.. 6 Generalforsamling i DKDK 7 Demensferie 7 Nyt fra bestyrelsen 8 NYHEDSBREV årgang juni 2010

2 Nyt fra Servicestyrelsen Af Karin Gertsen, Fuldmægtig, Servicestyrelsen, Foto: Hans Henrik Tofft - Ny hjemmeside får inden sommerferien en helt ny hjemmeside. Ved samme lejlighed sker en kvalitetssikring af hjemmesidens indhold. Justering af Serviceloven kapitel 24 ommagtanvendelse overfor voksne. Lovændringen træder i kraft 1. juli Lovændringen giver mulighed for at lade alarm- og pejlesystemer indgå i plejen og omsorgen for demente. Herudover indeholder lovændringen en tydeliggørelse af magtanvendelsesreglernes formål og personkredsen. Der er foretaget en ændring i reglerne om flytning uden samtykke og en ajourføring af reglerne om, hvilken myndighed, der kan træffe beslutning om magt - anvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Her nævnes kort de konkrete lovændringer: 82 Paragraffen ændres således, at det fremhæves, at de pårørende, som led i omsorgspligten, skal inddrages men ikke erstatte borgerens selvbestemmelse. 125 Paragraffen tilføjes et stk. 2: Ved erhvervet (ikke medfødt) fremadskridende nedsat psykisk funktionsevne, gives der mulighed for at anvende alarm- og pejlesystemer uden forudgående tilladelse, hvis borgeren ikke modsætter sig. Borgere kan dermed tildeles alarm- pejlesystem som en del af plejen. Hvis personen direkte modsætter sig alarmsystemet, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse for en tidsubegrænset periode. Afgørelsen kan indbringes for det sociale nævn. 129 Paragraffen tilføjes et stk. 3 der giver mulighed for at flytte en borger uden samtykke, selvom den rette hjælp gives på nuværende bopæl. Muligheden for at flytte skal være af hensyn til borgerens interesse, eksempelvis for at borgeren kan bevare kontakten med familien. Her ansøges det sociale nævn, der træffer afgørelse om flytning. Afgørelsen kan indbringes for Ankestyrelsen Kompetencen til at træffe afgørelser gives til kommunalbestyrelsen. Kun flytning uden samtykke( 129, stk. 1 og 3) skal herefter træffes af det sociale nævn efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. 2

3 Af Birgitte Vølund, selvstændig sygeplejerske, master i gerontologi og udbyder af Demenskoordinatoruddannelsen Uddannelse og efteruddannelse på demensområdet Fortid, nutid, fremtid.. I min reol står en smal hvid mappe ikke en hvilket som helst mappe men den mappe, jeg fik udleveret i 1993, da jeg startede på uddannelsen som Senildemenskoordinator på Omsorgsorganisationernes Samråds uuddannelsesforløb om demens, det første af sin slags i landet. Og jeg skriver bevidst uddannelse, for der var ikke tale om efteruddannelse, al den stund, der faktisk ikke blev undervist i demens på grunduddannelserne overhovedet. Ja, selv som uddannet sygeplejerske med mange års praksiserfaring i ældreområdet oplevede jeg og mine medkursister en sand revolution i forståelsen af demens som sygdom og de enorme konsekvenser for personen og for familien. Der er unægtelig sket rigtig meget på demensuddannelsesområdet siden da. I dag er demens implicit i de formelle grunduddannelser. Sosu hjælpere og -assistenter har mere eller mindre - viden om omsorgen for demente med sig fra deres uddannelsesforløb. På de mellemlange, videregående uddannelser undervises der nu i demens. - Og så skulle alt jo være såre godt.. På efteruddannelsesområdet er der tilsvarende udviklet et væld af muligheder. I midten af 90 erne satte Socialministeriet særligt fokus på demens. Og med dette fokus kom en årrække med puljemidler til udviklingsprojekter og efteruddannelse af personale i stor stil. Siden 2000 har de formelt kompetencegivende diplomuddannelser medvirket til at højne det faglige kompetenceniveau betydeligt på området, og i al beskedenhed har jeg selv været ansvarlig for uddannelse af adskillige hundrede demenskoordinatorer, der dygtigt og kompetent udfører et fantastisk flot stykke arbejde i kommunerne. Tilsvarende efteruddanner AMU-systemet i stor stil basispersonalet til at mestre udfordringerne i den daglige pleje og omsorg. - Og så skulle alt jo være såre godt. DKDK har sin del af æren for et højere kompetenceniveau ved fortsat at tilbyde det helt uundværlige Årskursus, hvor vi inspireres og oplyses på højt niveau. Og de, der ikke får nok her, kan deltage i Alzheimerforeningens og Det Nationale Videnscenter for Demens` (for sådan et har vi jo også fået i kølvandet på hele områdets oprustning) store og velrenommerede Demensdage. Forskningen bidrager stedse med ny evidens om både sygdommene og den plejefaglige indsats. Der er mange flere initiativer, som det føre for vidt at nævne her. Og så skulle alt jo være såre godt... - Og er det så såre godt? Overordnet set, ja mangfoldigheden i gode initiativer og tilbud har aldrig været større og personalets formelle kompetenceniveau ej heller. Demensramte (yngre såvel som ældre) og deres familier er betydeligt bedre hjulpet end tidligere med kvalificeret, tidlig og sikker udredning og opfølgende indsats med omsorg og pleje i og udenfor hjemmet. Samarbejdsmodellen synes at virke efter hensigten. og dog Spørger man (og det gør jeg - og svarer også selv, sådan som jeg oplever det), om indsatsens kvalitet svarer til de enorme summer, der er pumpet i kvalitetsforbedringer på området, så må mit svar blive, nej, ikke ganske. I mødet med ansatte, pårørende og demensramte rystes jeg ofte i min ellers tillidsfulde grundvold over tilsyneladende inkompetence, manglende viden om helt basale forhold om omsorg og pleje for demensramte, om svigtende eller ringe sammenhæng og opfølgning i indsatsen overfor den enkelte og familien, om overdreven tro på standardiseret styring og minimaltænkning. I mange tilfælde synes devisen at være når bare personalet har været på kursus, så går det godt. Men det bliver kun bedre med et stærkt ledelsesfokus på implementering, hvilket også sker mange steder, men det kan blive meget bedre. Her er jeg så nået frem til en pointe og et fremtidsønske: 1: For at få fuld valuta må det næste store fokusområde være ledelse af indsatser på demensområdet. Jeg tænker især på ledelse, der opfanger og griber hverdagens små og store problemer, tager initiativ til supervision, vejledning og opfølgning on location på hverdagens små og store udfordringer og for målrettet implementering og læring, udvikling af gode omsorgsmiljøer med trivsel for såvel demensramte som ansatte altså at betydeligt større fokus på kompetent ledelse, der ikke skal forveksles med styring. Lad de lede som kan det, og lad de styre, som kan det. 2: For at chefer og politikere kan træffe kvalificerede beslutninger er der brug for at udvikle og ikke mindst at anvende simple og enkelt håndterbare redskaber og metoder, der kan opsamle og dokumentere effekten af indsatsen i den helt almindelige hverdagspraksis. Vi ved jo godt, hvad der virker, men kan vores dokumentation bibringe samme klarhed til chefer og andre beslutningstagere? Det spørgsmål må vi fremover kunne besvare med et overbevisende ja. Med venlig hilsen og god arbejdslyst Birgitte Vølund 3

4 Få øjnene op for uddannelsesplanlægning med AMU Af Mette Vase, Uddannelseskonsulent i EPOS, Foto: Gitte Lauritzen - Der findes en lang række arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) om demens målrettet social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Demenskoordinatorer kan bruge uddannelserne til at udarbejde strategiske modeller for at løfte kvaliteten i omsorgen for mennesker med demens. Behov for strategisk kompetenceudvikling Antallet af mennesker med demens er stigende. Samtidig medfører strukturreformen nye sundhedsopgaver i kommunerne, og der er lovgivningsmæssigt et øget fokus på dokumentation. Samlet set viser det et behov for, at kommunerne arbejder strategisk med kompetenceudvikling inden for området. Den opgave kan Demenskoordinatorerne være med til at pege på og løfte. Ufaglærte og kortuddannede medarbejdere forbigås ofte eller får i mindre grad tilbudt efteruddannelse, selvom de udgør en væsentlig ressource. Ved systematisk at vurdere de kompetencebehov, der knytter sig til en række forskellige jobfunktioner, kan demenskoordinatorer være med til at pege på uddannelsesmodeller for de forskellige medarbejdergrupper. FAKTA EPOS står for Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet. Arbejdsmarkedets parter står bag EPOS, bl.a. FOA, KL og Danske Regioner. EPOS udvikler AMUuddannelser for kortuddannede på det offentlige arbejdsmarked. AMU-målgruppen er deltagere, der arbejder ufaglært inden for området eller har en erhvervsuddannelse, f.eks. social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det er gratis at deltage på EPOS AMU-uddannelser for målgruppen, og arbejdspladsen får tilskud til lønrefusion (VEU-godtgørelse). AMU-uddannelser passer til målgruppen En del af strategien bør være at bruge det offentlige uddannelsessystem, som arbejdsmarkedets parter bakker op om. F.eks. kan AMUuddannelser bidrage til en fleksibel og praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne. De enkelte AMU-uddannelser kan bruges som byggeklodser til at skabe modeller for kompetenceudvikling. Hvis det er svært for den enkelte arbejdsplads at samle deltagere nok til et hold, kan en eller flere kommuner gå sammen om at lave et uddannelsesforløb. Udbyderne kan vejlede om de enkelte uddannelser og sammensætning af forløb. Flere af EPOS udbydere har et godt samarbejde med Demenskoordinatorerne. f.eks. har demenskoordinatorer været med til at udvikle et undervisningskoncept i samarbejde med SO- SU Vestsjælland. Kontakt de lokale udbydere eller sekretariatet for at få beskrevet mulighederne for samarbejde nærmere. AMU er udviklet for at modsvare de kortuddannede medarbejderes kompetenceudviklingsbehov. De gennemføres på særdeles favorable økonomiske vilkår, for at motivere arbejdspladsen til at prioritere efteruddannelse af de kortuddannede medarbejdere. Samtidig indgår uddannelserne i den nationale kvalifikationsramme og kan derfor potentielt give merit m.m. i det videre offentlige uddannelsessystem. Borgeren møder ofte SOSUpersonalet I hjemmeplejen og i leve-bo miljøerne har borgerne den daglige kontakt med social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. De kan derfor observere udviklingen i borgerens funktionsniveau og bidrage til opsporing af demens. Medarbejdergruppen er også central i forhold til at yde omsorg for mennesker med demens og tilrettelægge aktiviteter, der giver en større livskvalitet. EPOS har udviklet en lang række AMU-uddannelser, der passer til kompetencebehovene, som de forskellige jobfunktioner forudsætter. EPOS afdækker løbende nye uddannelsesbehov og er i øjeblikket ved at udvikle uddannelser om udad -reagerende mennesker med demens og palliativ omsorg for mennesker med demens. Fokus på samarbejde med borgeren og pårørende Samarbejdet med borgeren og pårørende er centralt i medarbejdernes daglige arbejde. De skal kunne inddrage borgere og pårørende på en værdig måde, så borgerens behov og livskvalitet er i centrum. I den forbindelse er det væsentligt at have blik for, hvordan borgerens sociale netværk kan styrkes. Samtidig skal medarbejderne have tilstrækkelig viden om lovgivning, så de kan handle kompetent i forhold til balancen mellem magt og omsorg. Se EPOS uddannelser inden for området. Øgede krav om dokumentation giver nye behov Øgede krav om dokumentation og en systematisk indsats gennem handleplaner medfører behov for nye kompetencer. Det gælder viden om lovgivning, hvordan man dokumenterer og forståelse for egen rolle i den tværfaglige indsats. Samtidig medfører det højere krav til medarbejdernes læse- og skrivefærdigheder. EPOS udbydere kan screene medarbejderes almene færdigheder og vejlede om relevante uddannelsestilbud. Det har vist sig at være svært at få fokus på udvikling af de almene færdigheder, og her kan demenskoordinatorerne også spille en aktiv rolle. Læs om uddannelserne, vilkår og find kontaktinfo til udbyderne eller 4

5 Af Betina Porsager og Pernille Klok Kirring, SOSU C, Herlev Faglig fordybelse i demens - et efteruddannelsesforløb og kompetenceløft for sosu-personale På SOSU C i Herlev er vi specialiseret i AMU-efteruddannelsestilbud til social og sundhedspersonale. Vi har gennem mange år afholdt demenskurser og med tiden set et stigende behov og efterspørgsel hos plejepersonalet i kommunerne, for at have et efteruddannelsestilbud rettet mod personale med erfaring og en forudgående grundlæggende viden inden for demensomsorgen. En arbejdsgruppe sammensat af demenskoordinatorer fra flere af de store kommuner i Region Hovedstaden og ansatte fra SOSU C s efteruddannelsesafdeling satte sig i efteråret 2008 men for at få afklaret, hvilke kompetencer kursisterne skulle være i besiddelse af efter kursusforløbet. Samarbejdet endte ud med et spændende uddannelsesforløb, som blev kaldt Faglig fordybelse i demens. Fra 2009 har SOSU C med stor succes afholdt dette særligt tilrettelagte uddannelsesforløb målrettet plejepersonale, der skal fungere som ressourcepersoner/demensvejledere på deres arbejdspladser i hjemmeplejen, på plejehjem eller på særlige demensafsnit. Forløbet fordeler sig over en periode på cirka 4 måneder på i alt 21 dage og er opbygget af 5 moduler. Som kursusudviklere af Faglig fordybelse i demens, har det været vores tanke og håb at skabe et kursus, hvor deltagerne har det tilfælles, at de brænder for de demente, og hvor der er tid til at vidensdele og tilegne sig kompetencer i forhold til den daglige omsorg for demente borgere, omkring samarbejdet med de pårørende og rådgivning/ vejledning af egne kolleger mv. Ønsket har også været at skabe et uddannelsestilbud, hvor der er tid til at fordybe sig i relevant teoretisk viden og samtidig sikre, at indholdet er praksisnært og kan implementeres i deltagernes arbejde i hverdagen. Dette sker bl.a. ved at deltagerne arbejder med selvdefinerede opgaver på deres arbejdsplads mellem modulerne. På den måde får deltagerne mulighed for at reflektere, afprøve og implementere den nyerhvervede viden og fastholde egne fokusområder. Som undervisere ser vi en tydelig udvikling af kursisternes kompetencer gennem forløbet. I starten af kursusforløbet er mange af kursisterne usikre på deres demensviden, men bliver hurtigt bekræftet i det de allerede kan og gør. Indbyrdes støtter kursisterne hinanden i vigtigheden af at tilegne sig mere viden på området for at løfte demensomsorgen på deres arbejdsplads. Mange kursister bliver i forløbet mere klare på deres egen rolle som ressourcepersoner og bliver sikre formidlere af den viden, som de besidder. En kursist beskriver udbyttet sådan: "Kurset giver mig en bedre teori, ideer til omgang og pleje af demente med forskellige diagnoser. Jeg bliver fagligt bedre klædt på til at være blandt demente. Endvidere giver det mig en mulighed for at hjælpe dels kolleger, dels pårørende med at forstå og acceptere den demente, der hvor han/hun er i forløbet". Flere af kursisterne har været heldige at komme på kurset sammen med én eller flere kolleger. Dette anser de alle for væsentligt. Alle kursister går fra forløbet med oplevelsen af at have et netværk af medkursister, som de senere hen kan trække på. En positiv og stærk oplevelse, som sætter ny viden og selvrefleksion på dagsordenen. Yderligere praktiske oplysninger om bl.a. kursets indhold, opbygning og tilmelding kan findes i SOSU C's kursuskatalog, som findes på eller ved kontakt til SOSU C på tlf

6 En anden måde at kompetenceudvikle medarbejdere på Af Maj-Britt Joost demenskonsulent, Gentofte kommune, Foto: Gitte Lauritzen - Gentofte Kommune har valgt at kompetenceudvikle medarbejderne inden for demensområdet på en anden måde end mange andre kommuner. Demensundervisning Kommunen har en lang tradition og erfaring med demensundervisning. Siden ca har der været tilbud om demensundervisning - en dag for alle medarbejdere og to dage for sygeplejersker og assistenter. Undervisningen blev varetaget af en læge og en psykolog, og havde fokus på sygdommen, udredningen og den medicinske behandling. Gentofte kommune har i mange år haft en meget stor andel af ældre over 65 år og har dermed også haft rigtig mange borgere med en demenssygdom. Det har betydet, at der har været et behov for, at medarbejderne havde viden om demens og plejen af mennesker med demens, meget længe før der kom fokus på demensområdet f.eks. fra ministeriets side. Demensgranskere I 2005 startede Gentofte Kommune et stort og målrettet kompetence udviklingsprojekt, som skulle løfte alle kommunens medarbejdere indenfor ældreområdet. De første fokusområder var praktisk hjælp, palliation, inkontinens, diabetes, ernæring og demens. For hvert af disse områder blev der ansat en pilot, der over en periode på 1½ år skulle lede det enkelte projekt. Hvert område skulle uddanne mellem granskere og kvaliteten af plejen skulle øges. På demensområdet blev der uddannet 22 demenskoordinatorer gennem Omsorgsorganisationernes Samråd. Kommunen havde i forvejen 8 medarbejdere med denne uddannelse. Alle fik titlen "granskere på demensområdet". Når kommunen i dag uddanner nye demensgranskere, benyttes AMU kurset " Faglig fordybelse i demens" samt et 5 dages AMU kursus i "Pædagogik" Granskerens opgave Den enkelte granskers opgave er, at medvirke til at vejlede og undervise kollegaer i hverdagen, udarbejde plejeplaner for borgere med demenssygdomme, stå for plejen for borgere med komplekse sygdomsforløb samt undervise og vejlede pårørende. Centralt tilbud Selv om granskerne vejleder og underviser en del på deres afdeling/ hjemmeplejegruppe, har kommunen valgt at have et centralt tilbud om demensundervisning. Alle nyansatte ufaglærte medarbejdere, f.eks. afløsere, skal gennemgå et introduktionsforløb på 3. måneder. Medarbejderne får en hel dag, hvor de undervises om kommunen, tavshedspligt, etik og den normale aldring. Efterfølgende deltager medarbejderne hver tirsdag i to timers undervisning inden for bl.a. inkontinens, diabetes, ernæring og demens. Det betyder, at granskerne ved, at alle ufaglærte har to timers demensundervisning og derved kender nogle grundbegreber, som granskeren kan tage udgangspunkt i, når de skal vejlede og undervise på afdelingen/hjemmeplejegruppen. Basis Demens Siden januar 2006 har alle fået tilbudt kurset "Basis Demens som forløber over 3. dage. På førstedagen gennemgås Alzheimers sygdom, hvor der undervises om demensudredning, medicinsk behandling, kommunikation, pleje og samarbejde med den demente. På den anden undervisningsdag har undervisningen fokus på frontotemporal demens, seksualitet og demens, kommunikation og samarbejde med mennesker med frontotemporal demens. På tredjedagen gennemgås Serviceloven med særlig fokus kapitlet om magtanvendelse. Undervisningen tager udgangspunkt i dilemmaer fra hverdagen, og der arbejdes med, hvordan plejepersonale kan forebygge at anvende magt. Underviserne på "Basis Demens er foruden undertegnede også demensvejleder Anne Knudsen, der er ansat på Plejehjemmet Egebjerg i Gentofte og er ansat en dag ugentligt på Alzheimerforeningens telefonrådgivning. Undervisningen er opbygget ud fra de problemstillinger underviserne ser i hverdagen, som konsulenter i hjemmeplejen og i plejeboligerne. Samtidig medinddrages de problemstillinger, som medarbejderne fremlægger i løbet af undervisningen. Medarbejderne opleves derfor utroligt engagerede og aktive i undervisningen. Basis Demens" afholdes 4. gange årligt med deltagelse af 25 medarbejdere. Temadage Udover de grundlæggende demenskurser afholdes forskellige andre temadage, eksempelvis "Demens og Medicin" for sygeplejersker og assistenter, ved overlæge Mikael Kristensen fra Tranehaven. Gentofte Kommunes ca. 30 demensgranskere får tilbud om supervision én gang om måneden samt to halve temadage om året, hvor der undervises i relevante områder. 6

7 Foto: Sune F. Nielsen - Generalforsamling i DKDK Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DemensKoordinatorer i DanmarK: Desuden skal den årlige ordinære generalforsamling drøfte forslag til demenstemaer for det følgende år. Udstillere til DKDK s årskursus efterlyses Torsdag d. 9. september 2010 Kl. 17:15 18:45 På Hotel Nyborg Strand Østerøvej Nyborg Ifølge vedtægter for DKDK skal generalforsamlingen varsles med mindst tre uger. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte: 1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent 2: Bestyrelsens beretning 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab 4: Budget 5: Fastsættelse af kontingent 6: Indkomne forslag 7: Valg af formand i lige år 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9: Valg af revisor 10: Eventuelt Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg: Ane Eckermann, formand villig til genvalg Gitte Kirkegaard villig til genvalg til bestyrelsen Kirsten Sejerøe stiller op til bestyrelsen og er også villig til genvalg som suppleant Dorthe Lacoppidan ikke villig til genvalg til bestyrelsen Bestyrelsen opfordrer til, at nye kandidater melder sig til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne og har for nuværende ingen forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes til 200 kr. årligt. Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig. DKDK s sekretariat tager gerne imod forslag til udstillere til DKDK s årsmøde. Send en mail til DKDK s sekretariat på: Der udleveres adgangskort i deltagermappe til Årskursus. Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen og ikke er tilmeldt årskurset får adgangskort ved indgangen. Bestyrelsens beretning lægges på DKDKs hjemmeside under punktet generalforsamling. Beretningen kan læses fra senest d. 1. september Regnskab og budget udsendes til medlemmer sammen med bekræftelse til Årskurset. Øvrige medlemmer, der ønsker regnskab og budget tilsendt, kan rekvirere dette i sekretariatet. På bestyrelsens vegne Marianne Lundsgaard Faglig sekretær Demensferie Igen i år afholder DKDK to demensferier på Hotel Nyborg Strand. Datoer for ferierne er: Den juli (ferieguider: Elisabeth Koefoed og Gitte Kærgård) Den Juli (ferieguider: Mogens Grønnebæk og Kirsten Sejerøe) Læs mere om ferierne og tilmelding på 7

8 Nyt fra bestyrelsen Næste DKDK nyhedsbrev udkommer oktober 2010 Indstilling til Årets DemensKoordinator Husk at du kan være med til at bestemme, hvem der den 8. september på DKDKs Årskursus skal modtage prisen som Årets Demenskoordinator Du kan indstille en eller flere kollega(er). Det eneste krav er at din kollega er medlem af DKDK. Forslag til Årets Demenskoordinator sendes til bestyrelsen, og indstillingen skal bestå af følgende: - Et kort resumé med en begrundelse for indstillingen. - Beskrivelse af på hvilken måde demenskoordinatoren har ydet en indsats. Indsatsen kan f.eks. være indenfor kompetenceudvikling, supervision eller indenfor en af marginalgrupperne på demensområdet. Send pr. post til sekretariatets adresse eller pr. mail: Nyhedsbrevet udgives af DemensKoordinatorer i DanmarK Oplag: 430 ISSN: Sekretariat: Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf.: Formand Ane Eckermann Tlf.: Næstformand Gitte Kirkegaard Tlf.: Se øvrige bestyrelsesmedlemmer og regionsrepræsentanter på hjemmesiden: Sekretariat Faglig sekretær Marianne Lundsgaard Foto: Gitte Lauritsen - AktivitetsKalender 2010 Juni 16. Bestyrelsesmøde Juli Sekretariatet holder ferielukket i uge 28, 29 og 30 Bogholder/kursussekretær Karin Kirchherr Ansvarshavende redaktører Vibeke Schønwandt Kirsten Ryssing Redaktion Marianne Lundsgaard Martin Yhlén September 7. Bestyrelsesmøde 9. Generalforsamling Årskursus, Hotel Nyborg Strand 10. Konstituerende bestyrelsesmøde

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

DemensKoordinatorer i DanmarK. Beretning. 10. september 2009 1. august 2010

DemensKoordinatorer i DanmarK. Beretning. 10. september 2009 1. august 2010 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 10. september 2009 1. august 2010 DemensKoordinatorer i DanmarKs formål er at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, der lider af demens. Indhold Indledning...

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 1. september, 2014 Hold 40 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået eksamen: 10 ECTS-Point

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende. Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde. Nørrevang 11. januar 2010

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende. Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde. Nørrevang 11. januar 2010 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde Nørrevang 11. januar 2010 10. marts 2010 1 Plejecenter Nørrevang anmeldt kommunalt tilsyn den 11. januar 2010 Statusoplæg

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

DKDK. Ane Eckermann, formand www.demens-dk.dk. DemensKoordinatorer i Danmark. Demensdagene i Norge 2. December 2010

DKDK. Ane Eckermann, formand www.demens-dk.dk. DemensKoordinatorer i Danmark. Demensdagene i Norge 2. December 2010 DKDK DemensKoordinatorer i Danmark. Demensdagene i Norge 2. December 2010 Ane Eckermann, formand www.demens-dk.dk DKDK - historie 1992 første uddannede DKDK er Nøglepersoner i landets kommuner 1994 DKDK

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Augustseminar 2012 Fredag d. 17. august v. John Steffensen & Mette Nørholm Lidt om sekretariatet (SEVU) SEVU: Sekretariatet for Erhvervsrettede VelfærdsUddannelser

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne. Ursula Dybmose, KL, næstformand i PASS

Kvalitet i uddannelserne. Ursula Dybmose, KL, næstformand i PASS Kvalitet i uddannelserne Ursula Dybmose, KL, næstformand i PASS Invitation til samarbejde om kvalitet PASS har besluttet at arbejde for at fremme en række kvalitetsmål - og har sat arbejdet i gang De lokale

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Hvis du har mistanke om, at du eller en du kender, har en demenssygdom eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Tilsynets omfang og gennemførelse... 3 1.1 Interview, dokumentation og observationer... 3 1.2 Rapport... 3

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark).

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere