Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde på Hotel Munkebjerg ved Vejle fredag den 3. oktober 2008 kl. 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde på Hotel Munkebjerg ved Vejle fredag den 3. oktober 2008 kl. 10."

Transkript

1 Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde på Hotel Munkebjerg ved Vejle fredag den 3. oktober 2008 kl. 10. Forord Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde 2. november Beretningen udsendes til alle Overlægeforeningens medlemmer med henblik på at orientere om foreningens aktiviteter og holdninger til såvel sundhedspolitikken som arbejdsvilkårene for medlemmerne. Første del af beretningen indeholder et debatoplæg om funktion og ansættelsesvilkår. Med debatoplægget ønsker vi i Overlægeforeningens bestyrelse at lægge op til diskussion blandt medlemmerne og i repræsentantskabet om ønsker til de fremtidige stillingsvilkår og stillingsindhold for overlæger, så vi kan blive vejledt om den fremtidige politik og strategi. Vi opfordrer til aktiv deltagelse i debatten på repræsentantskabsmødet. Overlægeforeningens repræsentantskabsmøder er åbne for alle foreningens medlemmer. Det er dog kun repræsentanter eller suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter, der har stemmeret. Forud for repræsentantskabsmødet afholdes torsdag den 2. oktober 2008 konference om opgaveflytning/glidning i Sundhedsvæsenet ligeledes på Hotel Munkebjerg. Det nærmere program for konferencen kan ses ved at logge ind på Tilmelding til mødet skal ske senest den 19. september 2008 til Liane Utzelmann, tlf eller Erik Kristensen Formand for Overlægeforeningen Debatoplæg om funktion og ansættelsesvilkår for overlæger...5 Den private hospitalssektor- overlægers bibeskæftigelse...10 Forebyggelse...13 Produktionsfiksering forskning...14 Konflikten på sundhedsområdet frivilligt ekstraarbejde...15 Strukturændringer i Overlægeforeningen, FAS og Lægeforeningen...17 Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober

2 Arbejdsmiljø...18 Den Lægelige Videreuddannelse...21 Hospitalsplaner...21 Den elektroniske patientjournal (EPJ)...23 OK resultat Ny aftale for Færøerne...28 Sag om rækkevidden af overenskomstens bestemmelser om arbejdstid...28 Babyambulance OUH...29 Den individuelle medlemsbetjening...29 Ændringer i tjenestemandsregulativet vedrørende pligtig afgangsalder samt rådighedsløn...32 OLAU...33 Internationalt samarbejde AEMH Nordöl...33 Bestyrelsen...34 Nyhedsbrev...34 Medlemstal...35 Overlægeforeningens decentrale organisation...35 Overlægeforeningens lokale tillidsrepræsentanter:...36 Debatoplæg og beretning Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde 2008 Debatoplæg om funktion og ansættelsesvilkår for overlæger Overlægefunktionen har gennemgået en betydelig udvikling i løbet af de sidste år, hvorimod de ansættelsesmæssige vilkår i samme periode kun er ændret i beskedent omfang. Årsagerne til funktionsændringerne er mange: -strukturændringer med etablering af større enheder, der bl.a. har resulteret i, at det klassiske afdelingsbegreb er under pres og måske afvikling -en stigende organisering af specialerne i funktionsenheder baseret på ekspert- og fagområder -en ændring af ledelsesfunktionen med en desværre stigende grad af afkobling mellem klinisk funktion og ledelse -mere end en fordobling af antallet af overlæger (i dag: 4523 erhvervsaktive overlæger) uden et veldefineret mål for væksten -stiltagende bureaukratisering af den kliniske hverdag udløst af et øget krav om registreringer, og mangel på speciallæger -trods denne mangel alligevel en opgaveglidning med overlægernes overtagelse af ikke relevante kliniske funktioner -øget vagtforpligtelse -fremkomsten af en privat sektor, som ikke længere er af ubetydelig størrelse -regionernes produktionsfiksering Flere andre elementer kunne nævnes. En udvikling der nødvendigvis må medføre, at indholdet i de enkelte overlægestillinger udviser en vis variation. Denne spredning giver Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober

3 anledning til en vis pluralisme i medlemsgruppens synspunkter i forhold til ansættelsesvilkårenes udformning. Samtlige synspunkter i medlemsgruppen er naturligt nok ikke fuldt forenelige. Derfor må der træffes nogle politiske valg. Med disse grundvilkår som udgangspunkt, er det nødvendigt at drøfte de aktuelle og fremtidige ansættelsesvilkår og stillingsindhold for overlæger i både Overlægeforeningens repræsentantskab og den samlede medlemsgruppe, så Overlægeforeningens bestyrelse kan blive vejledt med hensyn til den videre politik. Ansættelsesvilkår De nuværende ansættelsesvilkår baseres på princippet: Uden højeste tjenestetid. I en konkret overenskomstmæssig fortolkning betyder det, at den gennemsnitlige arbejdsuge er på 37 timer, men den kan i kortere perioder overstige dette timetal, hvorefter den frie arbejdstilrettelæggelse muliggør, at det overskydende antal timer afspadseres. Konsekvensen heraf er, at der ikke ydes overarbejdsbetaling. Honoreringen af længere varende ekstraarbejde eksempelvis i vakancesituationer, som ikke kan afspadseres, skal ske i form af merarbejdsaftaler i henhold til overenskomsten eller ved frivillige aftaler om ekstraarbejde. Undtaget fra dette er effektivt vagtarbejde, der altid udbetales efter 3 måneder, hvis det ikke er afspadseret indenfor anførte interval. Ansættelsesformen uden højeste tjenestetid har traditionelt været knyttet til ansatte med en ledende stilling, som har ansvar for egen arbejdstilrettelæggelse den såkaldte frie arbejdstilrettelæggelse. Efterfølgende opstår hele diskussionen om definitionen af begrebet ledende stilling. Ledelse af hvad? - fag? personale? økonomi? Der er ingen tvivl om, at det er lægernes faglige beslutninger der i meget vid udstrækning bestemmer den faglige udvikling i sygehusvæsenet. På trods af det er det i dag ofte vanskeligt at finde ansvar for personaleledelse og for afdelingens økonomiske udvikling hos den enkelte overlæge, hvilket gør ledelsesbegrebet noget uklart. Dette træk er også i overensstemmelse med Overlægeforeningens erfaring baseret på gennemlæsning af talrige stort set intetsigende og i mange tilfælde manglende stillings- og funktionsbeskrivelser. Endvidere opstår der i dag usikkerhed om, at begrebet uden højeste tjenestetid generelt er forbundet med ledelsesfunktionen, idet der i ministerierne i dag ansættes akademikere i underordnede stillinger efter samme model. Det er en økonomisk mere attraktiv ansættelsesform for arbejdsgiverne frem for at betale overarbejde time for time. Den samme tankegang er næppe fremmed for de forskellige politiske niveauer i sundhedssektoren. Et ofte fremført kritikpunkt fra dele af overlægegruppen har været, at den eksisterende mangel på speciallæger gør, at kun indholdet af uden højeste tjenestetid tages i anvendelse, hvorimod den komplementære og kompenserende del nemlig fri arbejdstilrettelæggelse ikke accepteres kombineret med, at det er vanskeligt/umuligt at få arbejdsgiveren til at acceptere en merarbejdssag. På den baggrund giver nogle medlemmer udtryk for, at Overlægeforeningen bør forlade den nuværende ansættelsesform. Det rejser spørgsmålet om alternativet til den aktuelle ansættelsesform Der vil umiddelbart være to muligheder, enten på overenskomstvilkår med præcise arbejdstidsregler (altså med fast tjenestetid på samme måde som afdelingslægerne) eller en individuel kontraktansættelse. At være ansat på funktionærvilkår har blandt mange overlæger en odiøs og til tider nedladende klang, fordi den efter en del overlægers opfattelse placerer overlægestillingen i en underordnet stillingskategori. Spørgsmålet er, om denne holdning er tidssvarende i Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober

4 dag, hvor der i stigende omfang gøres brug af kontraktansættelse på især det statslige område med mere individuelle komponenter. Muligheden for individuelle kontrakter for overlægeansættelser, vil det på den ene side kunne være et problem med et stillingsantal på På den anden side foregår der allerede i dag en betydelig individualisering af ansættelsesvilkårene, både hvad angår funktions- og lønvilkår. Den lokale løndannelse samt manglen på speciallæger har klart været med til at drive denne individualisering, og det er oplagt at vurdere, om Overlægeforeningen skal arbejde videre herpå. Fx ved at søge at indgå rammeaftaler om kontraktansættelse for medlemmerne. Funktion Overlægestillingens indhold er ændret, hvilket er uundgåeligt med såvel de kvantitative ændringer med mere end en fordobling af antallet af stillinger på godt 10 år som de kvalitative ændringer, der er udløst af strukturændringer og af den teknologiske udvikling. Ikke desto mindre er der fortsat både nye og gamle overlæger, der sammenligner med de gode gamle dage i 70èrne og 80érne. Med efterfølgende utilfredshed og frustrationer betinget af uopfyldte forventninger til overlægestillingens aktuelle indhold. Ratio mellem læger i faste stillinger og under uddannelse er ændret til fordel for fastansættelse (speciallæger) og udgør i dag næsten 1 til 1. I 1989 blev der indført en ny speciallægekategori, nemlig afdelingslægen, som i dag omfatter ca stillinger. Der er en tilbagevendende uforløst diskussion om, hvordan den funktionsmæssige afgrænsning er mellem overlæger med vagt, afdelingslæger og ja endog undertiden også 1. reservelæger sidst i uddannelsesforløbet med begrundelsen de udfører jo det samme arbejde. Den overenskomstmæssige afgrænsning er det ledelsesmæssige indhold i overlægefunktionen i modsætning til de øvrige stillingstyper. Så afgrænsningen er ganske entydig på det formelle plan, men spørgsmålet er, om det også er tydeligt i den virkelighed overlæger og afdelingslæger befinder sig i. Problemet er, at der evident ikke er et ledelsesmæssige indhold i samtlige oprettede overlægestillinger, der muliggør denne distinktion Det er velkendt, at der undertiden i samme stillingsopslag ønskes enten en afdelingslæge eller overlæge. For arbejdsgiveren er det tilsyneladende i disse tilfælde ligegyldigt eller også udtryk for manglende kendskab til overenskomsten. Det er endvidere velkendt, at overlægestillingen grundet dets stærke brand både i lønog prestigemæssig henseende benyttes alene som rekrutteringsparameter i tider med mangel på speciallæger, specielt i visse geografiske områder. Et adfærdsmønster, der i høj grad er med til at skabe tvivl om indholdet i overlægefunktionen. Fremtidens overlægefunktion Der er og har i flere år været en vis berøringsangst for konkret at drøfte spørgsmålet: Er der blevet for mange overlæger? Skal man acceptere, at stillingens indhold ændres uden fastlæggelse af formålene og dermed defineres af kræfter udenfor det faglige miljø bl.a. med hensyn til det reelle ledelsesmæssige indhold? Hvad vil konsekvensen være, hvis vi lader den nuværende udvikling fortsætte? Bør der ske en redefinering af overlægekategorierne? Er de nuværende kategorier dækkende for det kliniske arbejde i fremtiden? Det anføres ofte, at der er stærkt brug for ledelse i det kliniske arbejde, uden at dette begreb defineres nærmere. Undertiden misforstås begrebet, idet der blot er tale om det Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober

5 ledelseselement, som enhver kliniker ung som gammel - har i den konkrete kliniske situation, ifølge autorisationsloven. Er de i overenskomsten klassificerede overlægekategorier: overlæger, specialeansvarlige overlæger og ledende overlæger dækkende for varetagelsen af den kliniske funktion i dag og fremadrettet? Baseret på såvel de tidligere amter som de nuværende regioners ønsker om at indføre nye og ikke-klassificerede stillingskategorier i forbindelse med organisationsændringer må svaret være nej. I hvert fald set med arbejdsgiver-øjne. Hvilke alternative modeller for overlægekategorier kunne være dækkende for fremtidens hospitalssektor? Principielt er fremtidens hospital præget af store enheder, hvis grundelementer er fag- og ekspertområder ofte placeret på flere geografiske enheder. I henhold til Overlægeforeningens politik skal der være en direkte kobling mellem den faglige ledelse og det kliniske arbejde. En alternativ fremtidig model kunne derfor være, at de nuværende kategorier som overlæge og specialeansvarlig overlæge smeltes sammen og erstattes af en funktionsansvarlig overlæge. Dette betyder, at der ikke i fremtiden etableres overlægestillinger, som ikke har et entydigt fagligt ledelsesområde. Er det den vej vi skal gå? Det er vanskeligt at vurdere om det med den nuværende udvikling vil betyde færre eller flere overlægestillinger stillinger. Ændring af det i dag ikke veldefinerede overlægebegreb til i fremtiden funktionsansvarlige overlæger med et veldefineret fagligt ledelsesindhold eventuelt med delegation af personale- og økonomisk ledelse, vil kunne medføre, at de ledende overlæger bliver aflastet, så de vil have mulighed for en klinisk funktion, som af flere grunde findes nødvendigt. Det er bl.a. påpeget i undersøgelsen af afdelingsledelser: Succesfulde ledere i Sygehusvæsenet udgivet af Væksthus for Ledelse, marts 2008, at faglighed og personlighed er nødvendig for at opnå legitimitet i relation til ledelse af fagprofessionelle. Et analyseresultat, der er i god overensstemmelse med Overlægeforeningens erfaringer fra afdelinger med ledelsesmæssige problemer på lægeområdet. Consultant Et stigende antal overlæger har beskæftigelse i såvel den offentlige som den private sektor. Sidstnævnte funktion udføres i fritiden dvs. efter normal arbejdstid eller på afspadseringsdage. Det har givet anledning til en del debat af mere eller mindre seriøs karakter, blandt andet om afgrænsningen samt placeringen af arbejdstiden i den private sektor. Det tyder på, at væksten af den private sektor vil fortsætte. Det skal derfor overvejes, om der bør etableres en ny ansættelsesform, som muliggør denne dualistiske funktion. En mulighed er at søge inspiration i den britiske modul-opbyggede consultantmodel. Bestyrelsen har beskrevet denne stillingskategori i artiklen: Kan den britiske consultant-model bruges i Danmark? Ugeskrift for Læger 23. juni Hvis denne model eller dele heraf ønskes indført med mulighed for, at en nærmere fastlagt del af arbejdsugen placeres i den private sektor, så opstår spørgsmålet om denne stilling skal placeres i en speciallægefraktion uden ledelsesmæssig funktion. Den samme overvejelse kan gøres i relation i deltidsansættelser Og det bør overvejes om den modulopbyggede arbejdstilrettelæggelse også hentet fra England, bør indføres i Danmark med dens klare fordele, men også visse ulemper. Hospitalsledelse centerledelse o. lign Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober

6 Revurderingen af overlægestillingen, der i fremtiden skal baseres på en tættere kobling mellem klinisk funktion og faglig ledelse, vil uundgåeligt også give anledning til en analyse af det ikke patientnære administrative system. En del af disse stillinger er DJØF-stillinger ofte besat med læger, andre er direkte klassificeret som lægestillinger. Tiden er inde til også at have en nærmere diskussion af denne ledelsesstruktur, set i lyset af de pågående og omfattende strukturændringer af hospitalssektoren. Her har primært trojkaledelse interesse, da dens oprettelse går tilbage til midten af firserne, hvor hospitalsstrukturen var anderledes. Hovedinteressen vil samle sig om den nuværende cheflægekonstruktion med nærmest permanent ansættelse og dermed også vedvarende og tiltagende afstand til det kliniske arbejde. Vi bør drøfte, om man kunne lære noget af England, hvor de tilsvarende stillinger har en anderledes klinisk forankring. Specielt er det af interesse med baggrund i nyere hændelser i regionerne. Her er der desværre set etablering af et regionalt forum af cheflæger, der umiddelbart optrådte med specialerådsfunktion udenom de eksisterende monofaglige specialeråd. Endvidere er der uheldige eksempler på, at der gives faglige pålæg af cheflæger uden en reel klinisk viden indenfor specialet eller muligheder for at overtage det juridiske ansvar i tilfælde af en klagesag. Pålægget ledsages undertiden af udtalelsen, Jeg påtager mig ansvaret hvilket ikke alene er umuligt, men også lidet fremmende for arbejdsmiljøet samt den kliniske kvalitet. Den private hospitalssektor- overlægers bibeskæftigelse Den private sektor i Danmark har udviklet sig fra en gøgeunge til en reel partner indenfor hospitalssektoren, betinget af dels 4 ugers ventetidsgarantiordningen/fritvalgsordningen og dels en nærmest eksplosiv udvikling i antallet af sundhedsforsikringer. Og den private sektor har netop fået en yderligere accept fra regeringens side, idet der i forbindelse med ventetidsgarantiens suspension frem til september 2009, er forlangt, at der indgås et samarbejde mellem Danske Regioner og Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker. Det vil ikke være uden interesse at følge dette samarbejde set i lyset af, at de to organisationer hidtil har brugt mest tid på at bekæmpe hinanden frem for at samarbejde konstruktivt. Manglen på speciallæger medfører, at de to udbydere af sundhedsydelser i den sekundære sektor skal konkurrere om samme arbejdskraft, hvilket har bevirket, at nogle overlæger arbejder i begge sektorer. Kombinationen har givet anledning til en række diskussioner om habilitet og loyalitet. I den forbindelse fandt Overlægeforeningen i efteråret 2007 det nødvendigt at få belyst de faktuelle forhold med hensyn til omfang og indtjeningsniveauet ved overlægernes bibeskæftigelse. En del af disse resultater kan læses på Det er dog værd at bemærke, at kun 7 % havde bibeskæftigelse på privathospital. Det tilsvarende tal er 60 % for britiske consultants, hvilket under alle omstændigheder er en substantiel forskel, selvom tallene ikke er helt sammenlignelige Den gennemsnitlige indtjening fra alle former (offentlig-privat) for bibeskæftigelse er ca kr. årligt, med en vis variationsbredde. Overlægeforeningen vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne for deres store deltagelse i denne spørgeskemaundersøgelse (besvarelsesprocent 72). Det er og har altid været Overlægeforeningens politik, at medlemmerne har ret til bibeskæftigelse i henhold til de pligter og rettigheder, der gives i gældende overenskomst og lovgivning (tjenestemandsregulativet). Men det er ikke i overensstemmelse med overenskomsten, hvis den ansættende myndighed generelt forbyder at arbejde udenfor den offentlige sektor. Det skal understreges, at overenskomsten indgået i 2008 ikke har ændret rettighederne på dette område. Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober

7 Hvis der i fremtiden skal indføres et generelt forbud mod bibeskæftigelse i den private sektor for overlæger med primær ansættelse i det offentlige system, vil det kræve en aftale imellem overenskomstens parter med en realistisk økonomisk kompensation for fraskrivelsen af en væsentlig indtjeningsmulighed. Det skal samtidigt understreges, at det er Overlægeforeningens synspunkt, at finde en ansættelsesform, hvor vilkårene for dette dobbelte ansættelsesforhold er synlige for såvel kollegaerne i afdelingen som de to arbejdsgiverparter. Foruden konkurrencen om sundhedspersonalets bibeskæftigelse foregår der en ideologisk funderet debat om sundhedssektorens organisering, som tillige ofte iblandes en vis portion brødnid mellem de to sektorer. I den offentlige sektor hævder man, at de private hospitaler ydes en for høj DRG-takst, da sektoren er fritaget for akut- og undervisningsfunktionen, mens den private sektor hævder, at den anvendte finansieringsmodel er korrekt, da den offentlige sektors forrentning og afskrivning ikke indgår i DRG-taksten. Hertil kommer, at det undertiden udokumenteret fremføres, at den profitbaserede aktivitet giver anledning til indikationsskred. Debatniveauet, specielt om lægers bibeskæftigelse, har undertiden været på kanten af det perfide. Vi kan konstatere, at den administrative ledelse i Region Midtjylland har været meget hurtige til at konkludere om en konkret sag fra en anden region ved nærmest at beskylde navngivne overlæger for bedrageri, på trods af at de pågældende havde en klar aftale med deres arbejdsgiver om vilkårene for udøvelse af deres bibeskæftigelse Det er Overlægeforeningens synspunkt, at en del af debattens til tider lave lødighedsniveau bl.a. skyldes manglende valide undersøgelser som præmisser for argumentationen. Vi foreslog derfor på Lægemødet 2008, at Lægeforeningen fik iværksat en analyse af området. Det er glædeligt, at Lægeforeningen nu har taget skridt til et samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut (DSI) om et projekt, der handler om samspillet mellem offentlige og private aktører. Overlægeforeningens krav er, at uanset organisationsstrukturen af den danske sundhedssektor, skal den grundliggende patientrettighed være fri og lige adgang til behandling, samt at det kvalitetsmæssige niveau er identisk i de to sektorer. Der skal også være mulighed for konkurrence på lige økonomiske vilkår. Behovet for seriøse analyser af økonomiske årsagssammenhænge i sundhedssektoren er en nødvendighed i relation til diskussionen om skattefradragsretten for sundhedsforsikringer tegnet af erhvervslivet for det ansatte personale og ofte også ægtefæller og børn. Skal fradragsretten afskaffes eller udbredes til alle? Jf. at den offentlige sektor nu også tilbyder sundhedsforsikringer til personalet. Hvis fradraget afskaffes, vil statens provenu så blive brugt på sundhedssektoren eller en Kattegatbro? Hvis Skattekommissionen alene peger på en nedsættelse af topskatten, vil det så blive de velbjergede, der i fremtiden tegner en privat sundhedsforsikring uanset fradragsret eller ej? Øges brugerbetalingen i Danmark, selv om landet allerede ligger højt i OECD på dette område. Hvilken betydning vil dette forsøg på adfærdsregulering få for den sociale lighed i tilfælde af sygdom? Er det basale problem, at finansieringsgrundlaget for sundhedssektoren er for lavt til opretholdelse af en efter brugernes vurdering tidssvarende sundhedssektor? Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober

8 Regionernes store underskud i 2008 kunne ligeledes pege i samme retning. Er denne økonomiske faktor den reelle årsag til væksten i den private sektor og forsikringsdiskussionen, idet store dele af befolkningen tilsyneladende ikke vil acceptere den offentlige sektors service- og funktionsniveau? OECD udgav allerede i 2004 en omfattende analyse af samspillet mellem offentlig og privat finansiering af sundhedssektoren ( Private Health Insurance in OECD Countries, 2004), som tydeligt viser, at det ikke er muligt at tegne et entydigt og generelt billede af forsikringernes indflydelse på sundhedssektorens forhold. OECD s resultater understøtter, at der foretages en analyse i det enkelte land. Hertil kommer det forslag til rammedirektiv, som d blev fremsat af EUkommissionen. I henhold til dette direktivforslag kan patienterne om end med visse begrænsninger, søge behandling udenlands uden forhåndsgodkendelse af det nationale sundhedsvæsen. Da der er overskydende kapacitet i flere af de europæiske hospitalssystemer, kan dette kunne få en del indflydelse på fremtidens danske system, da behandlinger i udlandet vil trække økonomiske midler ud af landet. Og endelig skal det i denne forbindelse bemærkes, at en række sundhedsydelser i dag er omfattet af direktivet om tjenesteydelser. Er den politiske ledelse med tidligere amter og nu regioner en uhensigtsmæssig ledelsesform i det moderne samfunds økonomisk-politiske indretning? Der kan stilles flere spørgsmål end der gives svar. Der er derfor mange økonomiske sammenhænge, der må og skal objektivt analyseres, hvis kravet om patienternes fri og lige adgang til det danske hospitalsvæsen skal sikres og fastholdes i fremtiden. Forebyggelse Traditionelt har forebyggelsesområdet haft en tilbagetrukken placering i dansk sundhedspolitik. Ministeriet til varetagelse af sygdom/sundhed har på ny skiftet navn - aktuelt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Hvilket vel er udtryk for, at man fra regeringens side vil opprioritere forebyggelsen. Den ændring af adfærdsmønsteret har imidlertid ikke direkte manifesteret sig i regeringsgrundlagets punkt 5: Et sundhedstilbud i verdensklasse hvor det nøgternt må konstateres, at forebyggelse ikke er omtalt blandt de i øvrigt mange gode intentioner/ønsker for fremtidens sundhedsvæsen. Samme konstatering gør sig også gældende for aftalen mellem regeringen og regionerne: Aftale om regionernes økonomi for Dette på trods af, at der i denne aftale findes et punkt 6 med overskriften Bedre ressourceudvikling på sund-hedsområdet. Som en tilsyneladende kompensation for denne anonyme placering af forebyggelse har regeringen i januar 2008 nedsat en Forebyggelseskommission. Kommissionen skal i løbet af 2008 udarbejde en betænkning, med henblik på udformning af en forebyggelsespolitik, der over en 10- årig periode forlænger den gennemsnitlige levetid med 3 år. Intentionen er god og ganske ambitiøs - man kan dog være bekymret for, at det foreliggende kommissorium, der er bredt og ikke operationelt formuleret, medfører, at resultaterne fra en kompetent kommission kommer til at lide samme skæbne som resultaterne af Velfærdskommissionen. Det er almindeligt accepteret, at man i det moderne samfund ikke kan behandle sig ud af en række livsstilskabte sygdomme, Forebyggelse er eneste mulighed og det skal derfor styrkes. Det burde have været et indsatsområde allerede for flere år siden. Den Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober

9 foreliggende dokumenterede viden på en række områder er så stor, at man burde have iværksat sådanne initiativer parallelt med et større udredningsarbejde om emnet. Det må være åbenlyst, at en effektiv forebyggelsespolitik uden hospitalernes engagement ikke vil blive effektiv. Indtil for et år siden ydede Netværk af forebyggende sygehuse en stor og valid indsats på dette område. Organisationen blev nedlagt, fordi regionerne ikke ville yde en økonomisk dækning på sølle 1 mio. kr. med den begrundelse, at regionerne selv kunne varetage dette arbejde. Der er imidlertid langt mellem ord og gerninger, regionerne har indtil videre været fuldstændig usynlige på forebyggelsesområdet. Det er Overlægeforeningens politik at bidrage til, at der i Lægeforeningens bestyrelse vil blive lagt stor vægt på at styrke forebyggelsen. Det fordrer, at hospitalerne inddrages aktivt, specielt med henblik på at Forebyggelseskommissionens arbejde bliver gjort operationelt og ikke kommer til at lide den samme kranke skæbne, som talrige andre rapporter, nemlig som støvsamler på en eller anden hylde i et ministerium. Det er Overlægeforeningens vurdering, at der vil være stor lydhørhed for dette synspunkt i Lægeforeningen. Produktionsfiksering forskning Medlemmerne af Overlægeforeningen har helt utvivlsomt oplevet, hvordan sygehusvæsenet over den seneste årrække har haft et stadig stigende fokus på produktion ikke mindst af de kirurgiske ydelser, der jo er lette at måle og tælle. Det er en helt legitim og samfundsmæssig vigtig opgave, at der drages omsorg for, at skatteborgerne får noget for deres penge. Men det er som om, det i stigende grad glemmes, at sygehusvæsenet har andre opgaver end de rent produktionsmæssige. Produktionsfikseringen bliver i den forbindelse at ligne med en gøgeunge, der tenderer mod at skubbe andre centrale opgaver ud af reden. Det gælder ikke mindst den kliniske forskning, som har fået trangere kår i de seneste år. Overlægeforeningen belyser konsekvenserne af produktionsfikseringen på årsmødet i 2009, hvor emnet er tema for den faglige konference. Konflikten på sundhedsområdet frivilligt ekstraarbejde Strejken på Sundhedskartellets område har været både legal og i overensstemmelse med Hovedaftalen og det forhandlingssystem, der i daglig tale betegnes som den Danske forhandlingsmodel. Vilkår en faglig organisation som Overlægeforeningen naturligvis respekterer. Uanset de fagretslige forhold bør forløbet og de menneskelige/faglige konsekvenser give anledning til en vis eftertanke, og nogle analyser af om samfundet i almindelighed og sundhedssektoren i særdeleshed i dag er konstrueret til at håndtere denne forhandlingsmodel. Det langvarige forløb har bevirket, at mange overlæger samt ansatte fra andre personalekategorier, på basis af personlige moralske normer, har fundet forløbet etisk uacceptabelt, uanset gældende regler på arbejdsmarkedet. Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober

10 Ophævelsen af strejkeretten generelt eller specifikt for sundhedssektoren vil næppe være realistisk. Hvad skulle alternativet være? Hvilken anden pressionsmulighed skulle arbejdstagerne have? Selv om de opnåede fordele for de strejkende organisationer har været yderst beskedne både i økonomisk og politisk henseende. Derfor må opmærksomheden primært rettes mod, at der etableres en forhandlingsmodel, som afspejler de reelle politiske magtforhold og ansvarsområder i samfundet. Overlægeforeningens egne erfaringer fra overenskomstforhandlingerne 2008 samt forløbet af strejken afslører med al ønskelig tydelighed, at Danske Regioner i sin nuværende form er et forsinkende og unødvendigt forhandlingsled. Organisationen repræsenterer ikke den egentlige økonomiske arbejdsgiver/magt, som i realiteternes verden er Staten/Finansministeren. Strejkens ophør blev derfor heller ikke betinget af Danske Regioners indsats som forhandlingspart, men ved en uofficiel indgriben fra Finansministeren. Til gengæld havde Danske Regioner hovedrollen som prygelknabe i dette uværdige forhandlingsforløb. Hvis man som det er sket i den forgangne offentlige debat - taler om at tage patienterne som gidsler, så var det ikke alene Sundhedskartellet, der gjorde dette, men i høj grad også Finansministeren. Derfor må en fremtidig forhandlingsmodel indebære, forudsat man ønsker at bibeholde regionsmodellen, at det økonomiske grundlag for regionerne ændres. Alternativet er en nedlæggelse af regionerne. Et valg der bør træffes hurtigst muligt. Værdien af Den danske forhandlingsmodel er tydeligvis udhulet på det regionale område. Hvis der ellers kan peges på noget positivt som en konsekvens af strejken, må det være, at 1 måneds ventetidsgarantien er suspenderet for et år, og dermed giver mulighed for, at der arbejdes for indførelsen af en differentieret ventetidsgaranti baseret på faglige præmisser. Opgaven er vanskelig, idet der fortsat må være en patientrettighed vedrørende den maksimale ventetid, som for en række sygdomme uproblematisk kan være mere end de nuværende 4 uger. Der skal dog i den forbindelse indgå en vurdering af de sociale elementer af en længere sygdomsperiode. Det er ikke Overlægeforeningens politik, at ventelisterne atter skal præges af den tilfældighed, som var fremherskende i amternes tid, dvs. uden en eller anden form for patientrettighed. I skrivende stund tegner der sig et uklart billede af regionernes strategi med hensyn til afvikling af de udskudte operationer, behandlinger og undersøgelser. De foreløbige meldinger lyder på, at regionerne blot ønsker at lade ventelisterne vokse, da garantien ikke længere er gældende. Formålet med denne handling er umiddelbart økonomisk forståelig, da det produktivitetskrav på 2 %, som regeringen traditionelt har pålagt sygehusejerne i den årlige økonomiaftale, er suspenderet for 2008, men genindføres i Det indbyder til at holde produktionen nede i 2008, men det er ikke en etisk acceptabel handlemåde. Regeringens holdning er ukendt på nuværende tidspunkt. Lykkedes det for regionerne at gennemføre denne strategi, der tilsyneladende lægges op til, må det karakteriseres som et nederlag for patienterne og især for regeringen. Der er næppe tvivl om, at der foregår et politisk spil mellem regionerne og regeringen, ikke mindst med baggrund i regionernes manglende evne til at forhandle sig til den nødvendige økonomi hverken for 2008 eller Man kan vel også tale om, at patienterne er blevet gidsler i det politiske og økonomiske spil imellem regeringen og regionerne. Disse politiske forhold kan medføre, at overlægerne kommer under et vist ubehageligt - men forståeligt - pres fra patienternes side, hvis der ikke gives økonomiske mulighed for en relativ hurtig afvikling af de udsatte undersøgelser og behandlinger. Der vil utvivlsomt i efteråret 2008 blive behov for, at de faglige organisationer og overlægegruppen involverer sig endnu mere i den sundhedspolitiske debat. Beretning til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING 2012 OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING Overlægeforeningens årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Parat til forandring... 3 /01 OK-13: Udsigt til svære forhandlinger... 4 /02 Nye sygehuse og nye organisationsformer...

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Bredgade 25 Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Telefon:

Læs mere

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid?

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? En analyse baseret på interview med centrale beslutningstagere i det offentlige forhandlingssystem, udarbejdet for Lønkommissionen. Af Steen Scheuer

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er

Læs mere

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Karin Mathiesen, Maya Flensborg Jensen og Hans Hvenegaard April 2007 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Børne- og Kulturchefforeningen Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 2 Indhold

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST Februar 2003 Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2009. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2009. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2009 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Analyse af privat offentligt samspil i sundhedsvæsnet Lægeforeningen Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 1 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU ISBN-nummer: 978-87-87803-14-4 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2010 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 EU og naboerne

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere