Smart City Aalborg - et følgebrev til magistratens møde den 7. april 2014 inkl. Plan- og Koordineringsgruppens notat af 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart City Aalborg - et følgebrev til magistratens møde den 7. april 2014 inkl. Plan- og Koordineringsgruppens notat af 10."

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Smart City Aalborg - et procespapir til magistratens møde den 7. april 2014 Til Borgmester Thomas Kastrup-Larsen Kopi til Kommunaldirektør Jens Kristian Munk og Vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen Sagsnr./Dok.nr / Økonomikontoret Borgmesterens Forvaltning Boulevarden Aalborg Smart City Aalborg - et følgebrev til magistratens møde den 7. april 2014 inkl. Plan- og Koordineringsgruppens notat af 10. marts 2014 Vision/Mål: Smart City Aalborg skal samle hele byen omkring fælles indsatser til gavn for udviklingen i Norddanmark gennem vilje til helhedstænkning og samarbejde mellem og i kommunen, vidensinstitutioner, erhvervslivet og borgerne. Nogle delmål blandt flere: Vækst i beskæftigelse og arbejdspladser via strategisk erhvervsudvikling baseret på blandt andet renere teknologi, øget udnyttelse af produkter med høj vidensindhold samt innovation inden for IKT og digitalisering. Videreudvikling af den attraktive viden og studieby gennem blandt andet øget anvendelse af digitale-, IKT- og databaserede virkemidler i byrummet og i den bæredygtige byudvikling. Bedre service for færre ressourcer via øget anvendelse af velfærds- og sundhedsteknologier inden for de bløde forvaltningsområder. Styrke den kreative by med kultur og oplevelser og dermed øge attraktivitetsog oplevelsesniveauet. Aalborg og regionen stiller sine data til rådighed for interesserede med henblik på at få lavet nye løsninger som led i at få skabt en endnu bedre kommune (Open Data) Forebyggelse og tilpasning overfor klimaforandringer ved hjælp af teknologiske og bæredygtige løsninger mm. og dermed understøtte Energivision Nogle indsatser og tidsplanen for disse: Smart City Aalborg skal udvikles over en årrække og ved hjælp af forskellige indsatser. I den sammenhæng tænkes der på i det korte lys og i det lange lys. I det korte lys er der indsatser, der kan igangsættes nu i det lange lys indarbejdes Smart City i kommunens eksisterende strategier og i den løbende planlægning. Det

2 fremgår også af Plan- og Koordineringsgruppens oplistning af forskellige strategier i vedlagte notat. Et konkret eksempel på det strategiske niveau er igangsætning af en ny erhvervsplan , hvor der er udarbejdet en oversigt over en involverende proces her i Et andet konkret eksempel på konkrete handlinger er Oplevelseszonen i byrummet, hvor der skal udarbejdes en indsatsplan for efteråret 2014/foråret 2015 sammen med Aalborg Creative Taskforce (ACT), som består af repræsentanter fra Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Et tredje eksempel på konkrete handlinger er en ide om at skabe et Open Data Lab Aalborg (ODLA) som et Smart City initiativ, hvor Open Data Lab Aalborg skal være stedet, hvor Aalborgs og Regionens åbne data arbejder og skaber vækst og udvikling. Ideen er vedlagt. Et fjerde eksempel på konkrete handlinger er, at der her i 2014/foråret 2015 arbejdes på en ansøgning til et EU-Fyrtårnsprojekt (SMART CITIES AND COMMUNI- TIES HORIZON 2020), som blandt andet forudsætter, at byen er smart på en række områder så som trafikstyring, affaldshåndtering, bygninger, energistyring mm. Dvs. at man i projektbeskrivelsen har lagt vægt på og ser et stort potentiale for forbedring, effektivitet og kvalitet ved at samtænke på tværs både elektronisk, kommunikativt, nye tværgående og inkluderende samarbejdsformer og partnerskaber samt ikke mindst nye former for borgerinddragelse og demokratisk deltagelse. Ansøgningen udarbejdes af relevante, tværgående deltagere i kommunen (By- og Landskabsforvaltningen, Miljø- og Energiforvaltningen, Borgmesterens Forvaltning, AAU, Boligselskabet Himmerland ) og fokusområdet er postnummer Nogle organisatoriske tanker: Involverende forvaltninger tager ansvar for og er en del af et Smart City Aalborg Laboratorium, som foreslås at blive koordineret i Plan- og Koordineringsgruppen som i dag består af følgende deltagere: Kontorchef Jens-Erik Quortrup, Borgmesterens Forvaltning Konsulent Jan Peter Nielsen, Borgmesterens Forvaltning Erhvervschef, Tony Skovsted Thorup, Borgmesterens Forvaltning Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, By- og Landskabsforvaltningen Afdelingsleder Peter Mikkelsen, By- og Landskabsforvaltningen Vicedirektør Bo Blicher Pedersen, Ældre- og Handicapforvaltningen Afdelingschef Hans Chr. Mariegaard, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Afdelingschef Jakob Ryttersgaard, Skoleforvaltningen Kultur- og fritidschef, Lis Rom Andersen, Sundhed- og Kulturforvaltningen Miljøchef Michael Damm, Miljø- og Energiforvaltningen Afdelingsingeniør, Jane Stampe, Miljø- og Energiforvaltningen 2/2

3 #BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg Smart City - til magistraten Til Magistraten Kopi til Indtast Kopi til Fra PK-gruppen Sagsnr./Dok.nr / Borgmesterens Forvaltning Boulevarden Aalborg Init.: ta Aalborg Smart City - til magistraten Borgmesteren har i en række sammenhænge talt for at Aalborg skal være en smart city, bl.a. i Erhverv Nordanmark Smart City vil også være et af tema erne på Borgmesterens årlige morgenbriefing d. 19. marts. Århus og Københavns Kommuner har gennem et par år arbejdet med smart city Smart Aarhus og Connecting Copenhagen. Nationalt er der også en række initiativer, der peger i retning af smart city. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har oprettet et netværk omkring Smart City, som Aalborg Kommune deltager i. De fælles offentlige digitaliseringsstrategier senest Strategien for digital velfærd peger også i retning af et væsentligt bredere perspektiv for udnyttelse af it og digitalisering end traditionelt f. eks. velfærdsteknologier på social- og sundhedsområdet og på skoleområdet. I regi af grunddatareformen fra 2012 blev de nationale grunddata frisat af for at skabe vækst er ligeledes i tråd med de tanker, der er indeholdt i visionen om Smart City Aalborg. Senest har Vækstteamet for IKT og digital vækst (nedsat i regi af Erhvervs- og Vækstministerie, finansministeriet, Økonomiministeriet m.fl.) i januar 2014 udgivet en rapport med anbefalinger til udnyttelse af IKT til fremme af digital vækst. PK-gruppen har gennem nogle måneder arbejdet med at formulere en fælles forståelse og grundlaget for Aalborg Smart City. Dette er bl.a. sket gennem dialog med forvaltningerne. Smart Aarhus Smart Aarhus blev etableret i 2011 på initiativ af Aarhus kommune. Formålet med Smart Aarhus er at løse eller adressere samfundsmæssige udfordringer og styrke den digitale økonomi og sigte mod at skabe job. Smart Aarhus karakteriserer sig selv som en coalition of the willing og arbejder efter princippet om at sætte speedbåde i søen i stedet for at bygge pyramider. Smart Aarhus ledes af et formandskab med stadsdirektøren som formand og deltagelse af direktører fra kommunen, prorektor fra universitetet og ledelses repræsentanter fra forskellige institutioner og virksomheder.. Der er i regi af Smart Århus etableret ca. 15 arbejdsgrupper, der hver har deres egen ledelse. Arbejdsgrupperne arbejder bla. med open data, intelligente transportsystemer, smart learning, borgerdrevet innovation, smart weelbeing, Læs mere på Smart Aarhus hjemmeside På PK-gruppens møde i februar var der enighed om følgende vision, indsatser og strategier for Smart City Aalborg

4 Aalborg som smart og bæredygtigt vækstcentrum i NordDanmark. Smart City Aalborg er en vision om, at Aalborg gennem udnyttelse af informations- og kommunikations teknologierne via smart ledelse og samarbejde mellem kommunen, vidensinstitutioner og erhvervslivet: Kan fremme bæredygtig vækst i kommunen og i regionen skabe vækst i virksomheder og arbejdspladser Kan skabe en bæredygtig, moderne og velfungerende by videreudvikle den attraktive by Kan sikre god økonomi i byen og kommunen mere effektiv og smart udnyttelse af ressourcerne Kan sikre grundlaget for velfærd og høj livskvalitet bedre service for færre ressourcer Kan skabe en kreativ by med kultur og oplevelser øge attraktivitet og oplevelsesniveau Kan udvikle byens viden og kompetencer med smarte borgere som en vækstfaktor sikre livslang læring og smart kompetenceudvikling Smart City Aalborg lever gennem koblinger, synergier og samarbejde i det vi allerede gør i dag. Smart City Aalborg er et nyt mindset, hvor vi samtænker infrastruktur, teknologi, ledelse og befolkning ind i et samarbejde mellem forskning og uddannelse, erhverv, kommune og borgere. Visionen om Smart City bygger på en videreudvikling af den mangeårige tradition for tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, befolkning og vidensinstitutioner. Smart City Aalborg skal samle hele byen omkring fælles indsatser til gavn for udviklingen i Norddanmark. Med Smart City tager Aalborg ansvar som vækstlokomotiv for hele Nordjylland. For at udvikle Smart City Aalborg er det nødvendigt med Smart ledelse og vilje til helhedstænkning på tværs af siloerne og sektorerne. Dette er måske den allermest afgørende forudsætning for Smart City Aalborg. En åben, eksperimenterende og innovativ tilgang fra alle parter borgerne, erhvervslivet, undervisningssektoren og kommunen selv. 2/4

5 Aalborg Smart City skal være et eksperimentarium og en demonstrationsby for samarbejde på tværs og innovativ brug af informations og kommunikationsteknologi til gavn for byen, borgerne og erhvervslivet Aalborg Kommune skal selv gå i spidsen og gå endnu længere med indførelsen af nye teknologiske løsninger og innovativ brug af digitalisering til udvikling af vores velfærd og understøttelse af vort erhvervsliv. Aalborg Smart City skal udvikles over en årrække og ved hjælp af forskellige metoder. Vi tænder både det korte og det lange lys. I det korte lys er der indsatser vi kan og skal igangsætte nu og som vi allerede er godt i gang med - i det lange lys indarbejdes Smart City i kommunens eksisterende strategier og kommende planlægning. Aalborg Kommunes strategier og Aalborg Smart City Set i det lange lys har kommunen en række strategier, med fordel kan nytænkes i lyset af Aalborg Smart City og som Aalborg Smart City naturligt kan bygge oven på. Energivision 2050 rummer målsætninger for bæredygtig udvikling som kræver smart digitale løsninger som kunne rumme forretningsudvikling for erhvervsliv, indenfor biomasse, vind, sol, geotermi og effektiviseringsteknologi/ikt/gis Bæredygtighedsstrategien fokuserer på bæredygtig by, bolig, mobilitet, forsyning, livsstil, erhverv og natur og miljø, - alt sammen emner som kan iklædes digitale løsninger/ikt og dermed sikre digital vækst uden øget brug af ressourcer Klimastrategien fokuserer på konsekvenser af øget vandstand/oversvømmelser, og rummer mulighed for udtænkning af løsninger som vil være interessante i hele verden Planstrategi/Fysisk Vision rummer strategier for den fysiske infrastruktur, byrum m.m. som i høj grad kan udvikle Aalborg som smart city gennem øget anvendelse af digitale virkemidler. Desuden rummer Visionen en struktur med Vækstakse/storby, spejlægget/11 forstæder og Landdistriktet, som foreslås anvendt som strukturgivende grundlag for arbejdet med Smart City hvor det er muligt Mobilitetsstrategien indeholder helt konkrete indsatsområder for Smart mobilitet, som kan implementeres via samarbejder med erhvervsliv og universitet Erhvervsstrategien har vi allerede besluttet skal revideres i lyset af smart city, med fokus på digital vækst og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og uddannelse og forskning byggende på digitale udviklingsmuligheder Digitaliseringsstrategien er central hjørnesten i smart city arbejdet, men skal tænkes ind i de enkelte strategier nævnt her Landdistriktspolitikken revideres indenfor rammer af den gældende kommuneplan, og som grundlag for udmøntning af politikken foretages der ligeledes en opdatering af datamaterialet (Plan09) fx via en udvidelse af det Bolig Sociale Aalborg kort. (opdateringen kan endvidere ses i lyset af indsatsen vedr. åbne data) Politikken har fokus på Mennesker der vil noget, Branding af landdistriktet, Udvikling af byerne, Erhverv i landdistriktet, Adgang til naturen, Aktiviteter og oplevelser. Ledelsesgrundlaget kan videreføres som den er med øget fokus på digital ledelse og bekæmpelse af søjletænkning 3/4

6 Vision 2015/2020 handler om samskabelse omkring digital og teknologisk omstilling af en række ser-vicetilbud og velfærdsydelser. Implementering af ny teknologi kræver involvering og dialog. Teknologien skal ses som et konstruktivt redskab, nye teknologier kan styrke og inddrage brugerne. Der kommer teknologier i anvendelse, der giver øget tryghed til brugerne og som medvirker til en social interaktion mellem brugere. Hertil kommer naturligvis kommunens arbejde med velfærdsteknologier i Ældre og Handicapforvaltningen, Sundhed og Kulturforvaltningen og Skoleforvaltningen. Indsatser i Smart City Aalborg Set I det korte lys er der allerede en række konkrete (igangværende) indsatser. Disse er identificeret i dialog med kommunens forvaltninger og universitetet. Der er fire typer af indsatser: Indsatser, der er en forudsætning for udvikling Smart City Aalborg Digital infrastruktur / fibernet i hele kommunen Åbne data Smart budget i Aalborg Kommune - synliggørelse af de investeringer vi allerede gør i smart city Tænk smart i det vi allerede gør Indsatser, hvor vi allerede er godt i gang / langt Smart transport ITS, kollektiv trafik, letbane og cykelby Bæredygtigt byggeri / smarte bygninger med smarte energi systemer Industriel symbiose Velfærdsteknologi og smart sundhed Aalborg Øst / Smart bydel Digital borgerservice Nye områder / nye ideer Smart housing/bæredygtige boformer Science street / fremtidens gade Fremtidens forsamlingshus og kulturhus Strategi for smart learning/fremtidens skole Horizon Fyrtårnsprojekt Som en særlig indsats udarbejdes projektansøgning for Smart City fyrtårnsprojekt under EU s Horizon 2020 program. 4/4

7 / It og Digitalisering Open Data Lab Aalborg (ODLA) idé til et Smart City initiativ Open Data Lab Aalborg (ODLA) skal være stedet, hvor Aalborgs og regionens åbne data arbejder og skaber vækst og udvikling. ODLA skal være et partnerskab og samarbejde mellem kommunen, universitetet, BrainsBusiness og andre centrale aktører (f.eks. erhvervscluster-samarbejder, virksomheder, regionen, UCN). ODLA er et led i Aalborg Smart City. Formålet med ODLA er at stille åbne data til rådighed for partnerne og for alle der i øvrigt vil benytte dem samt fungere som et laboratorium hvor der arbejdes, eksperimenteres, innoveres med åbne data for at skabe bæredygtig vækst, skabe grobund for iværksætteri, skabe forudsætninger udvikling af miljø- og energirigtige løsninger, bedre styring og udnyttelse af ressourcerne i kommunen. Med åbne data om f.eks. energi, trafik, sundhed og befolkning kan iværksættere, virksomheder, borgere og institutioner få mulighed for nemt at kunne udnytte data til at skabe nye it-services, apps m.v. Samtidigt kan der hentes nye værdifulde resultater af nye måder at arbejde med data på. ODLA skal ses i sammenhæng med de mangeartede globale og nationale initiativer omkring åbne data og udnyttelse af BigData. Særligt skal ODLA også ses i sammenhæng med Grunddatareformen, hvor en stor mænge fælles offentlige grunddata bliver stillet gratis til rådighed for virksomheder, borgere og det offentlige. ODLA skal også ses i sammenhæng med tilsvarende initiativer i Aarhus og Københavns kommuner. De opgaver som ODLA skal varetage er bl.a.: - Indsamle og stille data til rådighed i første omgang fra Aalborg Kommune, men senere også fra andre offentlige, semi-offentlige og private organisationer - Være rammeorganisation, laboratorium og initiativtager for o udvikling af ideer, produkter, koncepter hvor de indsamlede data sættes i spil og benyttes o behovsstyret indsamling af data de data der skal indsamles skal være data, som aftagerne har behov for - Skabe en række gode eksempler, der synliggør værdien af åbne data overfor såvel dataejer som overfor aftagerne (kommunen og erhvervslivet) - Sikre rammer for aflevering og kvalitetsikring af data, herunder de nødvendige hensyn til persondataloven, privatlivets fred m.m. - Sikre og drifte den nødvendige tekniske infrastruktur - Varetage samarbejde med bl.a. grunddataprogrammet og med tilsvarende inititativer i andre byer pt. Aarhus og København

8 2 Styring og organisering af ODLA kan f. eks. ske ved at der etableres en bestyrelse/board/formandskab bestående af repræsentanter fra de deltagende parter. ODLA skal derudover have en organisation, som kan indsamle og formidle data og brugen af dem - samt etablere og drifte den nødvendige tekniske infrastruktur (servere, databaser etc). ODLA foreslås etableret i første omgang i en tidsbegrænset periode (3-4 år) og afsluttes med en evaluering og anbefalinger til videre arbejde. Budget og ressourcer Ressourcerne/finansieringen skal komme fra de deltagende parter. Dette kan/ skal naturligvis være rent finansielt, men kan også ske (delvist?) via arbejdskraft f. eks. forskning, erhvervs PhD, stille kvalitetssikrede data til rådighed mv. - Infrastruktur ~ (?) til etablering og et mindre beløb til årlig drift. Der kan blive tale om grad af genbrug ift. løsning fra Aarhus - Projektledelse, indsamling, etablering af labs etc ~ 1 3 årsværk Aalborg Kommunes rolle - Tage initiativ til etablering af ODLA - Huse og være tovholder for ODLA. Oplagt da kommunen er data-ejer for store mængder relevante data. - Deltage i styring af ODLA - Etablere og drifte den nødvendige infrastruktur (NB: Kræver en finansiering fra ODLA) - Stille data til rådighed. Dvs. de enkelte dataejere (forvaltninger) skal forpligte sig på aftale om kvalitetsniveauer og opdateringsfrekvenser - Medfinansiering og stille ressourcer til rådighed (udover det som dataejerne gør) Proces Den 22. april afholdes der møde mellem Aalborg Kommune(It&Digitaliseirng, Økonomi, Business), Aalborg Universitet(Center for It-ledelse) og Brainsbusiness om emnet.

S.M.A.R.T AALBORG. Nærværende notat danner grundlag for Magistaten behandling, og for høringsrunden i udvalgene.

S.M.A.R.T AALBORG. Nærværende notat danner grundlag for Magistaten behandling, og for høringsrunden i udvalgene. S.M.A.R.T AALBORG Magistraten drøftede i møde 7. april 2014 PK gruppens konceptoplæg om, hvorledes Smart City arbejdet kan angribes i Aalborg. Konceptoplægget er baseret på PK gruppens afklaringsforløb

Læs mere

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758.

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758. Punkt 6. Smart City Aalborg. 2014-44758. By og Landskabsforvaltningen indstiller, at By - og Landskabsudvalget godkender følgende bemærkninger, at udvalget fuldt og helt støtter op om Magistratens forslag

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Inger Askehave, Kristoffer Hjort Storm, Søren Valgreen Knudsen, Anna Meersohn

Inger Askehave, Kristoffer Hjort Storm, Søren Valgreen Knudsen, Anna Meersohn Referat Møde Uddannelsesrådet Aalborg Kommune Tid 12-08-2014, kl. 12.30 15.00 Sted UCN Hobrovej 85, 9000 Aalborg (lokale 320) Direktørens Sekretariat Sundheds- og Kulturforvaltningen Rantzausgade 4 9000

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Til Kopi til Administration Fra Sagsnr./Dok.nr. Bilag 2. Høringssvar Handlingsplan Bæredygtighedsstrategi 2013 -16

Til Kopi til Administration Fra Sagsnr./Dok.nr. Bilag 2. Høringssvar Handlingsplan Bæredygtighedsstrategi 2013 -16 #BREVFLET# Click here to enter text. Høringssvar Handlingsplan Bæredygtighedsstrategi 2013-16 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Steffen Lervad Thomsen Sagsnr./Dok.nr. 2013-12522/2014-214947

Læs mere

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING Smart city En by, hvor myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere samarbejder om at udvikle byen En by, hvor ressourcerne (i bred forstand)

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Indstilling til Magistraten d Direktørgruppen d Smart City Aalborg Smart Aalborg

Indstilling til Magistraten d Direktørgruppen d Smart City Aalborg Smart Aalborg Indstilling til Magistraten d. 23.6 Direktørgruppen d. 17.6 Smart City Aalborg Smart Aalborg Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender at Aalborg Kommune igangsætter en Smart City

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Bemærk, at der er tale om forslag. De kan udbygges, skæres til, kvalificeres eller forkastes.

Bemærk, at der er tale om forslag. De kan udbygges, skæres til, kvalificeres eller forkastes. Kære arbejdsgruppe for IKT og smarte fællesskaber Vi har i sekretariatet for arbejdsgruppen sammen med formand Claus Wistoft samlet op på drøftelserne på seneste møde og formuleret 4 konkrete forslag,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

ÅBNE DATA OG SMART CITIES

ÅBNE DATA OG SMART CITIES ÅBNE DATA OG SMART CITIES København d. 15. august 2016 Agenda De 4 offentlige initiativer, herunder Smart City-initiativet i den fælleskommunale digitale handlingsplan v/morten Steffensen, KL Smart City-initiativet

Læs mere

Smart borgerinddragelse i fremtidens byer

Smart borgerinddragelse i fremtidens byer Smart borgerinddragelse i fremtidens byer Ved Camilla Hjortkjær Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter d. 30. oktober 2014 Ministeriets arbejde By, Bolig, landdistrikter og nordiske anliggender Bypolitik

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

INFRASTUKTUR. Big Data Konference

INFRASTUKTUR. Big Data Konference INFRASTUKTUR Big Data Konference Formål Formålet med konferencen er at føre deltagerne up to date på den nyeste udvikling på området Big Data og give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bedre muligheder for borgere og virksomheder

Bedre muligheder for borgere og virksomheder Bedre muligheder for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Indhold Digitalisering binder kommunen sammen.... 2 Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder... 3

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm.

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm. Smart Cities Nye veje til vækst og bæredygtighed Business Region Aarhus den 18. december 2015 Søren Sørensen Adm. direktør, NRGi Intro til Smart Cities og smarte fællesskaber inkl. cases 1. Introduktion

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Politik for Borgerservice og Biblioteker Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. februar 2015 Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle er overskriften for den nye politik. Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Handlingskatalog Strategi for Aalborg Kommunes Internationale samarbejde

Handlingskatalog Strategi for Aalborg Kommunes Internationale samarbejde 1 Handlingskatalog 2014-2015 Strategi for Aalborg Kommunes Internationale samarbejde Status 4. kvartal 2014 Strategien for Aalborg Kommunes Internationale samarbejde blev vedtaget på Magistratens møde

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere