Formandens mundtlige beretning til Lægemødet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens mundtlige beretning til Lægemødet 2010"

Transkript

1 Formandens mundtlige beretning til Lægemødet 2010 ved Yves Sales Lægemødet i år er specielt. Det er lægemøder jo næsten altid per definition, men i år er det af flere grunde. Bl.a. stod der ikke i de første versioner af drejebogen til dette års lægemøde, at jeg skulle stå her og aflægge denne beretning. Desuden er der sket store forandringer i samfundet omkring os og i det politiske liv. Først og fremmest har vi fået en ny indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, som har sat sig solidt til rette i stolen også her forrest i salen - og allerede har været meget synlig som ny minister. Du tiltræder på et tidspunkt, hvor der er turbulens i og omkring sundhedsvæsenet og om den økonomi, som vi har at arbejde med. Vi er glade for, at du kan være til stede her i dag, og vi glæder os til at lytte til dig og få en dialog lidt senere. Tak til Jens Winther Jensen En udskiftning af næsten samme kaliber er sket i Lægeforeningen, idet jeg pr. 1. januar måtte tage over efter Jens Winther Jensen, som besluttede at stoppe for at blive sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland. Jeg vil godt benytte denne lejlighed til at takke Jens for de næsten fem år, hvor han var formand for vores forening. Du har gjort det fantastisk godt Jens. Du har været et lokomotiv for Lægeforeningen, der i din tid som formand er blevet styrket politisk og organisatorisk - både på de indre og ydre linjer. Jeg tror også, at du selv har haft personligt udbytte af din tid som formand. Du kom til os som en grøn politikerspire og forlod os som en voksen mand. Vi er i Lægeforeningen glade for at kunne være leveringsdygtige i flyvefærdige højt kvalificerede medarbejdere til det danske embedsværk. Lad os give Jens en hånd for hans indsats for Lægeforeningen. Formandsvalg 2010 Men det betyder, at dette Lægemøde skal finde en ny formand for Lægeforeningen. Jeg har fra starten gjort det klart, at jeg ikke stiller op, så i morgen skal vi finde den, der sammen med bestyrelsen kan føre foreningen videre de kommende år og kan matche Bertel Haarder. 1

2 Årets temaer Jeg vil i denne beretning tage en række temaer op, som har direkte relation til det, som foregår mellem os og vores politikere, og så vil jeg i øvrigt tale om nogle af de øvrige emner, som har optaget os i Lægeforeningen i det forløbne år. Temaerne er bl.a. den vanskelige økonomiske situation og styringen af sundhedsvæsenet prioriteringer og ventetidsgarantier lige adgang for alle borgere lige vilkår for alle udbydere i sundhedsvæsenet det præhospitale område, og sammenhængen i sundhedsvæsenet. Hullet i regionernes kasse Som jeg indledte med at sige, så befinder vi os i turbulente tider. Efter en lang årrække med økonomisk fremgang, og en årrække med markant stigende bevillinger til sundhedsvæsenet, så mødte vi pludselig en ny virkelighed, da dette år knap var kommet i gang. Der var et stort hul i regionernes kasse, og vi oplevede fyringsrunder af en karakter, som vi troede hørte fortiden til. Vores sundhedsøkonomer fortæller os, at historien kan gentage sig næste år, hvis vi ikke nu skrider til handling. Der er mange forskellige svar på, hvorfor det er gået så galt. Flere af svarene kan rumme samme grad af sandhed. Vores sundhedsvæsen er i dag en så kompleks organisme, at der ikke er en enkelt faktor, der kan forklare alt. Der er forskel fra region til region og fra sygehus til sygehus. Men det står klart, at den måde, hvorpå vi styrer vores sundhedsvæsens økonomi, i dag ikke hænger sammen. Sammenblandingen af aktivitetsstyring, rammestyring og manglende mulighed for prioritering kan kun føre én vej: nemlig på kollisionskurs. Det er ikke kun sundhedsøkonomerne, der maler fanden på væggen. Vores vise mænd i det økonomiske råds formandskab fortæller os, at det blot bliver værre i de kommende år, hvis vi ikke handler. Så vi har i Lægeforeningen aflagt ed på, at vi vil gøre, hvad der står i vores magt for, at vi i tide reagerer på denne udvikling sammen med politikerne. 2

3 Nye styringsredskaber Jeg har bemærket mig, at vores nye minister har vedkendt sig arv og gæld fra den forrige regering. Men jeg har også bemærket, at den nye regerings arbejdsplan lægger op til, at der sammen med regionerne skal findes nye redskaber til at styre økonomi og budgetter. Det ser vi frem til, men vi mangler stadig nogle signaler fra det nye regeringshold om, at man er åben overfor en diskussion af, hvordan vi i de kommende år skal prioritere i sundhedsvæsenet og ikke mindst ændre de vilkår, der gælder for det udvidede frie sygehusvalg. Prioritering og ventetidsgaranti Jeg er ked af igen at måtte trætte forsamlingen og ministeren med dette, men vi kan altså i denne situation ikke forstå, at 1 måneds ventetidsgarantien nærmest har fået fredhellig status. Vi kan sagtens forstå, at den umiddelbart er let at forklare og er til gavn for nogen, men vel at mærke kun for de patienter, der omfattes af ordningen. Men det er jo langt overvejende patienter med behov for lettere kirurgiske indgreb. Prioriteringen af disse patienter sker på bekostning af de patienter, hvor der ikke er noget alternativ i den private sektor. Dvs. patienter med de tunge kirurgiske og medicinske lidelser. Det er jo ikke et synspunkt, som Lægeforeningen står alene med. Flere meningsmålinger har vist, at et flertal af danskere finder 1 måneds garanti ordningen og dens konsekvenser uretfærdig. Vi undgår ikke at diskutere prioritering i det danske sundhedsvæsen. Det er ikke et valg mellem det private og det offentlige. Vi har brug for begge dele. Det er heller ikke et valg mellem hovedbeskæftigelse og bijob. Vi har brug for begge dele. Men den nuværende behandlingsgaranti bør erstattes af en differentieret garanti, som sikrer hurtig behandling til de patienter, der har mest behov for det. Samtidig bør regionerne sende flere behandlinger i udbud for at undgå brug af privathospitaler som hovsa-løsning. I et skattefinansieret sygehusvæsen er det nødvendigt at styre udgifterne. Det forpligter politikerne til at være realistiske i deres løfter. Vismændene påviste i deres særlige analyse af det danske sundhedsvæsen fra sidste sommer, at det ikke er realistisk både at opfylde befolkningens forventninger og fastholde de nuværende styringsredskaber. Så der er brug for at se på den samlede finansiering af sundhedsvæsenet og på de incitamenter, som styrer produktionen. 3

4 Et sammenhængende sundhedsvæsen Det er magtpåliggende for Lægeforeningen, at vi fremover i dette land fortsat har et sammenhængende sundhedsvæsen, der er i stand til at tilbyde alle borgere en behandling af høj kvalitet. Det er os også magtpåliggende at undgå, at sundhedsvæsenet bliver en kampplads for forskellige ideologiske/politiske/økonomiske interesser i samfundet og bliver ugleset, fordi det bliver opfattet som et nødvendigt onde og en økonomisk klods om benet på skatteborgerne. Mindst af alt ønsker vi en opsplitning, hvor de mere velbjergede søger private løsninger, fordi de ikke er tilfredse med den kvalitet, som det offentlige kan levere. Vi har netop fra USA igen fået demonstreret, hvad et opsplittet sundhedsvæsen betyder. Under præsident Obamas kamp for at få en sundhedsreform igennem i USA oplevede vi, hvor dybe skel det kan skabe i et samfund og, hvor forgiftet det politiske klima kan blive, hvis der er grundlæggende ideologisk betinget uenighed om sundhedsvæsenet, dets finansiering, og tilgængeligheden til dets ydelser. Derfor ønsker vi dialog om fremtidens udfordringer, og vi ønsker planlægning, der er mere langsigtet end den nuværende hoppen fra tue til tue. Vi skal have tændt det lange lys, som den tidligere formand for KL udtrykte det i sin afskedstale for nylig. Sundheden som prioriteret område Derfor er det godt, at regeringen i sit arbejdsprogram har udpeget sundheden som et prioriteret område og har slået fast, at sundhedsområdet ikke er omfattet af de kommende års nulvækst i de offentlige budgetter. Det er blot vigtigt at have for øje, at sundhed er andet end sygehuse og lægeklinikker. Kommunernes indsats på sundhedsområdet skal indtænkes, og der skal tænkes bredt. Sundhed handler også om svømmehaller og cykelstier. Her er det naturligvis fortrinligt, at vi har fået en indenrigs- og sundhedsminister, der kan se tingene i sammenhæng. Nu kan den ene minister trods alt ikke beskylde den anden for at være årsag til, at tingene ikke hænger sammen. Danmark 2020 Regeringen taler i sit program Danmark 2020 om viden, vækst, velstand og velfærd, og målsætningen for sundhedsområdet er, at vi om 10 år skal være blandt de ti folkeslag i verden, der lever længst. Derfor kunne vi godt tænke os at bruge fire andre slagord om sundhedsvæsenet 2020, nemlig: længere levealder 4

5 lighed for patienterne lige vilkår for udbyderne, og lægefaglighed i behandlingen. Forebyggelse og længere levealder Vi er ikke imponerede over regeringens indsats for forebyggelse. Det var meget behersket, hvad regeringen tog fra det katalog, som dens egen Forebyggelseskommission kom med sidste år. I det nye regeringsgrundlag lægges der op til stramninger, især på afgiftssiden, men vi har endnu ikke set konkrete initiativer, og det er for fattigt, hvis grænsehandlen igen skal bruges til at skyde stramninger ned. På alkoholområdet må vi konstatere, at det mange steder er gået ned ad bakke efter, at kommunerne har overtaget ansvaret for behandlingen. Der er blevet alt for mange behandlingssteder og i forskelligt regi. Derfor har vi opfordret til, at der bliver indført en obligatorisk godkendelsesordning for alkoholbehandling. Det, som Sundhedsstyrelsen foreløbig lægger op til, er en godkendelsesordning, der kun er vejledende og i øvrigt kun gælder for private behandlingssteder. Det er ganske enkelt ikke godt nok, og vi vil i den fortsatte proces arbejde for at få godkendelsesordningen udbredt til at gælde alle behandlingssteder både private og kommunale. Lighed for patienterne Et ordentligt sundhedsvæsen med lige og fri adgang for borgerne er selve kernen i vores velfærdssamfund. Vi har i Lægeforeningen i mange år været fortalere for at sikre patienterne lovfæstede rettigheder, Jeg har allerede redegjort for vores holdning til 1 måneds behandlingsgarantien, som vi ikke finder nogen faglig begrundelse for. Derimod synes vi, det er rigtigt at give patienterne en 1 måneds garanti for udredning og diagnostik. Når diagnosen er stillet, skal den behandlingsansvarlige læge ud fra lidelsens alvorsgrad prioritere tiden frem til behandling. Dog således, at ingen skal vente mere end tre måneder på behandling. Og vi taler altså om de patienter, der ikke indlægges akut og som ikke har kræft eller andre livstruende sygdomme, der er omfattet af lovfæstede pakkeforløb. Ulighed i sundhed bliver stadig tydeligere. Vi må erkende, at der i vores samfund er borgere, som ikke magter at efterleve alle de gode og velmente råd, som vi kommer med. Skal vi som velfærdssamfund fortsat leve med en forskel i forventet levealder på 10 år i en afstand af blot 10 kilometer i Københavnsområdet? 5

6 Lige adgang til sundhedsvæsenet kan i nogle tilfælde nødvendiggøre ulige tilbud, dvs. differentierede og mere målrettede tilbud, tilpasset modtagerens behov og evner. Lad os udvikle nogle forebyggelsespakker tilpasset forskellige befolkningsgruppers forskellige behov. Lige vilkår for udbyderne Lægeforeningen anerkender private udbydere som et vigtigt supplement til det offentlige sygehusvæsen. Men det skal være på organisatoriske vilkår, der sikrer sammenhængen i det samlede danske sundhedsvæsen og på økonomiske vilkår, som er gennemskuelige, forståelige og ikke mindst retfærdige. Vi har den grundlæggende holdning, at sammenhængen i sundhedsvæsenet skal sikres ved, at alle private udbydere arbejder på kontrakt med det offentlige. Sådan har vi det i almen praksis og i speciallægepraksis, og det har vi altid været godt tilfredse med. Lægefaglighed i behandlingen Vi vil gerne gribe den fremstrakte hånd, som vi tror, at vi ser i det nye regeringsgrundlag på sundhedsområdet. I forbindelse med den nye Løkke-pose, altså den nye meraktivitetspulje, siges det, at den skal give de enkelte sygehuse en stærk tilskyndelse til løbende at konkurrere på flere behandlinger, god service og behandlingskvalitet til gavn for patienterne. Det kan vi kun forstå sådan, at det nu også er god kvalitet og ordentlig omgang med patienterne, der skal belønnes. Det ser vi meget gerne bliver en indikator, når et behandlingssted skal belønnes med stjerner, smileys eller kroner og ører i fremtiden, og vi går meget gerne i dialog om, hvordan vi kan skabe sådanne ny incitamenter til god kvalitet. I resten af regeringens oplæg tales der igen og igen om at belønne produktion. Hvis der med produktivitet menes effektivitet og kvalitet, så er vi med. Det er fint, at vi skal være effektive, men vi må igen erindre om, at alle målinger indtil videre har vist, at vi har Europas mest effektive sygehuse, mens vi har svært ved på alle områder at hamle op med den kvalitet, som de kan præstere i vores nabolande. Lægefaglighed handler også om lægeansvar, altså ansvar over for patienten, men også ansvaret over for vores kolleger. I vores komplekse sundhedsvæsen kan vi som læger have svært ved at forvalte dette ansvar, når patienten i løbet af kort tid skal tilses af mange forskellige sundhedsprofessionelle. Her er det vigtigt, at vi som læger hver især tør tage de nødvendige også ubehagelige beslutninger og påtage os det ansvar, der hører til lægefagligheden. 6

7 Nationale kliniske retningslinjer Et af de værktøjer, som kan hjælpe os til at få en høj ensartet kvalitet af behandlingerne i det danske sundhedsvæsen, er nationale kliniske retningslinjer. Det er retningslinjer, der skal gøre best clinical pratice til standard i klinikken. Det lyder teknisk, men kære minister, faktisk er det ugens tilbud på et system, der kan sikre en ensartet høj behandlingskvalitet over alt i landet, baseret på den viden, som vi allerede har. Et system udført af specialisterne i de faglige miljøer i det danske sundhedsvæsen. Et system, hvor de samme faglige miljøer får et tæt ejerskab, så vi er sikre på, at det også bliver vedligeholdt. Der er allerede indhøstet erfaringer med kliniske retningslinjer, som bl.a. kardiologerne, obstetrikerne og gynækologerne har udarbejdet, og de faglige miljøer har sagt ja til at gå ind i dette arbejde. I den nye kræftplan III, der er på trapperne, understreges i mange af anbefalingerne nødvendigheden af landsdækkende kliniske retningslinjer. Vi ønsker os en professionalisering af de kliniske retningslinjer. Det er ikke noget hobbyprojekt, så det bliver naturligvis ikke gratis. Sundhedsstyrelsen ønsker at importere et engelsk videnssystem, der kaldes Map of Medicin eller MOM en. Hverken Lægeforeningen eller Dansk Medicinsk Selskab finder MOM en velegnet til danske forhold. Vi mener ikke, at den vil give den tilstrækkelige kvalitet og de nødvendige udviklings- og vedligeholdelsesmuligheder. Vi er enige med Sundhedsstyrelsen i ambitionen, men vi anbefaler et dansk udviklet system. En national sygehusplan I det forløbne år har vi med stor glæde konstateret, at planerne for fremtidens store sygehuse er faldet endeligt på plads. Det er ikke sket uden sværdslag, og det er især gået hårdt for sig i Region Midt, Region Sjælland og i Region Hovedstaden. Lige så glædeligt er det, at regeringen ikke er faldet for fristelsen til at køre en grønthøster hen over de store projekter, der nu er i gang med at blive realiseret. De skal være med til at sikre os det sygehusvæsen, som vi ønsker os i Så tak for det. Vi må konstatere, at vi står med danmarkshistoriens første rigtige nationale plan på sygehusområdet. Det er ganske stort, selv om det sker med 204 års forsinkelse. 7

8 Som I kan se her i den kongelige resolution fra 1806, så havde man allerede dengang godt fat i omfanget og antallet af de sygehuse, som man mente var nødvendige for at dække Danmark. Man mente dengang, at det ikke måtte overstige Og også dengang så man fordelen ved at kombinere sygehusplanlægning og specialeplan. Den nationale specialeplan Vi kan nemlig også i 2010 glæde os over, at den nationale sygehusplan bliver fulgt op af en national specialeplan fra Sundhedsstyrelsen, hvor de specialiserede behandlinger helt efter bogen samles på færre enheder i offentligt regi. Det er helt centralt, at de offentlige sygehuse fortsat skal være det bærende element i det danske sundhedsvæsen, og at alle specialer skal være solidt repræsenteret på de offentlige sygehuse. Det sikrer kontinuitet og robusthed, og vi ser frem til, at Sundhedsstyrelsen holder øje med, at alle sygehuse og klinikker lever op til de betingelser, som er grundlaget for, at de er blevet godkendt til at udføre de specialiserede behandlinger. Det gælder også der, hvor specialiserede behandlinger placeres i privat regi. Det er ikke alle elementer af denne del af planen, som virker logisk, så vi vil i den kommende tid arbejde aktivt for at sikre, at der er lægefagligt belæg for den endelige udformning af specialeplanen. Det præhospitale område Organiseringen af det præhospitale område er den næste store brik, der skal falde på plads, og vi ser frem til, at regeringens præhospitale akutudvalg kommer med sine indstillinger. Vi har lagt vægt på, at de fremtidige løsninger skal skabe sammenhæng på det akutte område, og at der overalt i landet skal være tilbud, der sikrer borgerne kvalitet og tryghed i behandlingen. Desværre lægger vi fra kaj med at par skrammer i skibslakken. Ved betjening af alarm er der lagt op til den næstbedste løsning, hvor det fortsat er politiet, der skal tage telefonen, og derefter viderestille til en sundhedsperson, hvis opkaldet er sundhedsrelateret. Det er svært at se logikken i denne model, selv om det naturligvis er en forbedring. Desuden har regeringen i sit nye arbejdsprogram holdt fast i, at responstiden for ambulancehjælp under normale omstændigheder ikke må overstige 15 minutter. Det naturligvis vigtigt, at ambulancen kommer hurtigt frem ved alvorlig sygdom eller ulykke, men det er mere interessant, at den medbringer netop den teknologi og de kompetencer, som denne konkrete patient har behov for. 8

9 Det er lægefaglig rådgivning og styring i det akutte forløb, der kan redde liv og førlighed. Ikke hurtig responstid i sig selv. Vi har i det forløbne år oplevet noget af et stormløb mod lægevagten. Efterfølgende undersøgelser har vist, at lægevagten er en velfungerende organisation, dog med mulighed for forbedringer. Lægeforeningen og Praktiserende Lægers Organisation er naturligvis indstillet på at drøfte og indføre ændringer, der kan være til gavn for patientsikkerheden. PLO har på sit netop afholdte repræsentantskabsmøde vedtaget en ny politik på akutområdet. Her peger PLO på en række konkrete forbedringer af og forudsætninger for almen praksis rolle i det fremtidige præhospitale akutberedskab. Hvis vi skal have fremtidens akutsystem til at fungere, og ikke mindst have tid til at tage os af de patienter, der har mest behov, så er det afgørende vigtigt at fastholde den telefoniske visitation ved vagtlæge/praktiserende læge. Hvis der er mange uvisiterede eller forkert visiterede patienter i systemet, så risikerer det at sande til. Derfor skal vi koncentrere os om at forbedre den eksisterende organisation og bevare forankring i almen praksis i stedet for at starte helt forfra, som bl.a. Danske Regioner ellers har foreslået. Kampagnen mod de farlige læger Desværre har vi her i starten af 2010 oplevet et nyt eksempel på en hetzlignende kampagne mod læger. Denne gang fra Danmarks Radio, og det er i urimelig grad gået ud over vores udenlandske kolleger. I denne nye form for kampagnejournalistisk, som åbenbart er ved at vinde indpas, sværtes en hel samfundsgruppe som farlige på basis af nogle ganske få eksempler. Vi har fra Lægeforeningen forsøgt at få sagen ind i nogle rimelige proportioner, og vi har bestræbt os på at fortælle vores udenlandske kolleger, at vi står bag dem og har tillid til dem. Men vi har også medgivet, at der var et problem. Tidligere var det meget svært for læger fra tredjelande at komme ind på det danske arbejdsmarked, bl.a. på grund af skrappe sprogkrav. Det førte i 2003 til kritik mod en rigid Sundhedsstyrelsen, som efterfølgende lempede på kravene. Den aktuelle debat har nu ført til nye og strammere regler, der skal sikre, at udenlandske læger lever op til nogle definerede sproglige og lægefaglige krav. Desuden indføres der en såkaldt skærpet observation de første tre måneder med indrapportering til Sundhedsstyrelsen. Det er overordnet set ganske fornuftigt, men igen kræver det, at der er afsat den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til dette arbejde og til at tage sig af tredjelandslægerne ude på afdelingerne 9

10 Og det løser ikke problemet med, at brodne kar kan komme til os fra lande i EU. Vi synes, det som en start ville være godt at få etableret et system med udveksling af oplysninger fra sager, som har været diskuteret i EU. Opgaveflytning i sundhedsvæsenet Opgaveflytning eller opgavedeling som vi synes det bør hedde er igen til diskussion. Som bekendt har Socialdemokraterne med et beslutningsforslag i Folketinget sat fornyet fokus på en såkaldt klinisk ekspertsygeplejerske med tilhørende ordinationsret. Jeg vil gerne sige det meget højt: vi læger går ind for opgavedeling og vil gerne medvirke til, at der sættes mere skub i sagen. Der er mange fordele for sundhedsvæsenet i opgavedeling. Men det skal give faglig mening, og der skal naturligvis ikke gås på kompromis med patientsikkerheden. Og sikkerheden går nu en gang hånd i hånd med, at det entydige ansvar for patienten ikke sættes over styr, når der ordineres medicin. Det udelukker dog ikke, at vi kan skabe nye kompetencer og også gerne nye karriereveje, der kan give det samlede sundhedsvæsen en bedre ressourceudnyttelse og et bedre arbejdsmiljø. Vi er altså ikke imod, at sygeplejersker får nye karriereveje, som vi ofte bliver skudt i skoene, men vi mener, at opgavedeling bør involvere mange faggrupper og, at det er muligt indenfor mange specialer. Det store spørgsmål, som også vi med rette bliver stillet, er, hvordan vi kommer videre. Vi mener, at det er et fælles ansvar, og ansvaret skal løftes ved, at der i et konstruktivt samspil mellem ledelser og medarbejdere, myndigheder og faglige selskaber skal udfærdiges faglige opgavebeskrivelser. Disse beskrivelser skal supplere og indgå i efter- og videreuddannelse, men det skal ske med udgangspunkt i arbejdspladsoplæring. Og der er masser af muligheder og gode eksempler beskrevet, som der kan tages fat i. Udfordringen bliver, at få opgavedelingen til at gå fra at være en indsats udført på grund af mangel på arbejdskraft, eller af særlige ildsjæle, til at være en faglig opgaveudvikling, som vi kan løfte op på et nationalt niveau. Hvis AK-kontroller eller hypentensionskontroller med justering af medicin kan varetages af sygeplejersker på Gentofte og Skejby efter konkrete faglige opgavebeskrivelser, skal der være gode grunde til ikke at kunne gøre det samme på andre tilsvarende afdelinger eller i praksis. Og det kræver ikke et ændret komma i autorisationsloven. Det kræver ledelse, men også faglig ledelse, som vi læger gerne vil medvirke til. 10

11 Kompetencekort til sundhedspersonale Blandt de idéer, som er fostret, er indførelse af et kompetencekort for sundhedsprofessionelle. Kompetencekortet tager udgangspunkt i den faglige opgavebeskrivelse, men er et individuelt bevis på, at man har fået oplæring og erfaring i at udføre de pågældende opgaver. Kortet kan medtages til andre arbejdspladser og på den måde dokumentere individuel kompetenceudvikling og inspirere til, at den nye afdeling kan gå nye veje. Kompetencekortet kan således opfylde flere mål på samme tid: at løfte den individuelle kompetenceudvikling hos medarbejderne og samtidig medvirke til at løfte den nationale faglige indsats inden for de enkelte fagområder. Vi synes ideen skal udfoldes hurtigst muligt og indebære, at der skabes en tilgængelig database over faglige opgavebeskrivelser og kompetencekort. For at komme i gang kunne man udpege et par specialer eller sygdomsområder, hvor man kan se, at opgavedeling især vil give faglig mening. Det ligger lige for at vælge nogle af de store folkesygdomme som diabetes, hypertension og KOL. Penge til forskning På det lægevidenskabelige område har vi i det forløbne år oplevet, at det er lykkedes at få en særlig bevilling til stamcelleforskningen. Lægeforeningen og Lægeforeningens Etiske Udvalg har drøftet dette område og har fundet, at der ikke er etiske problemer med at fremme denne forskning, der har været nødlidende herhjemme. Nu er der skabt basis for et dansk center for stamcelleforskning. Vi har også her meget for nylig oplevet, at det er private penge, der står bag de store ryk i dansk forskning. Københavns Universitet kan etablere et helt nyt forskningsområde på basis af en meget stor bevilling fra Novo Nordisk fonden. Det er fantastisk, men det gør ikke ubalancen mellem den offentligt finansierede og private forskning mindre. Det er også tankevækkende, at man har skrevet forskning ud af udviklingsbistanden. Det er svært at se, hvordan man kan få udvikling uden forskning. Et nyt patientklagesystem Og her er vi så nået til et punkt, hvor jeg gerne vil have en fanfare. Regeringen fremlagde i starten af året et lovforslag, der lægger op til en grundlæggende omkalfatring af den måde, som patientklager og sager mod sundhedspersoner bliver behandlet i det danske sundvæsen. 11

12 Det er et resultat af rigtig mange års livtag om dette område, hvor vi har arbejdet på at få et system, der var bedre både for læger og patienter. Senest har Lægeforeningen sammen med Danske Regioner formuleret et fælles forslag, og mange af tankerne herfra går igen i det forslag, som nu er til behandling i folketinget. Det indeholder de fem kerneelementer, som vi har advokeret for: der bliver mulighed for at klage bredt over brud på patientrettigheder der bliver en lovfæstet lokal klagebehandling der etableres en central ombudsmandsinstitution der bliver et disciplinærnævn for personsager, og der bliver en forøget læring i hele systemet. Nu skal vi have sikkerhed for, at der bliver klageadgang overalt, hvor der finder behandlinger sted. Det skal også gælde private klinikker og i almen praksis. Og vi skal have beskrevet rammerne for den lokale klagebehandling, så den virkelig bliver brugt. Forudsætningen for, at mange klager kan håndteres lokalt er, at der bliver tilrettelagt en systematisk proces for klagehåndteringen mellem patient og sygehus og afdeling. Men rammerne for et meget bedre klagesystem foreligger nu, og det gælder også for lægerne. Det nuværende PKN bliver omdannet til et Disciplinærnævn for sager mod sundhedsprofessionelle. Den endelige sammensætning af nævnet skal forhandles, ligesom den endelige jobbeskrivelse for patientombuddet skal formuleres. Lægeforeningens egne medier Så vil jeg afslutningsvis beskæftige mig lidt med Lægeforeningens egne medier. Det lykkedes for godt en måned siden at komme i luften med en ny hjemmeside, en ny læger.dk, der er blevet moderniseret og har fået en ny struktur for de forhandlingsberettigede foreninger. Desuden ligger næsten alt på vores hjemmesider nu åbent. Danish Medical Bulletin, der publicerer originalartikler på engelsk, kommer nu 12 gange om året i en ren netversion. Internettet bliver vigtigere og vigtigere også for os, og stadig mere vil blive publiceret her. Vi udgiver fortsat Ugeskrift for Læger på papir, og vi udgiver desuden Danmarks Læger om de regionale aktiviteter i Lægeforeningen. Det vil vi nok blive ved med, men det er jo ikke sikkert, at det skal foregå i den form og med det indhold, som det sker i dag. 12

13 I morgen skal Lægemødet drøfte fremtiden for disse medier, og det bliver i form af cafémøder, der skal tage stilling til en række spørgsmål. Blandt spørgsmålene er Ugeskriftets redaktionelle linje og uafhængighed af Lægeforeningen, samt fortsat udgivelse af Danmarks Læger som selvstændigt blad. Svarene vil være vejledende for de beslutninger, som Lægeforeningens bestyrelse efterfølgende skal tage. Vi skal også drøfte mange andre spændende temaer i morgen, og så skal vi jo da vælge en ny formand. Det bliver rigtigt spændende. Jeg ønsker jer alle et godt Lægemøde, og jeg siger tak for nu. 13

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 28-10-2010 Sag nr. 10/2203 [Indledning] Jeg vil gerne takke for invitationen til at komme og tale her ved jeres seminar.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016

Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016 Kære repræsentantskab Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016 Hvis vi ser ca. et år frem i tiden, så skulle vi i dag meget gerne stå med en ny aftale med det offentlige. En aftale, der skal afløse

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Formandens mundtlige beretning repræsentantskabsmøde i PLO 25. november 2017

Formandens mundtlige beretning repræsentantskabsmøde i PLO 25. november 2017 Formandens mundtlige beretning repræsentantskabsmøde i PLO 25. november 2017 En ny aftale krav og forventninger til PLO, men også store muligheder Kære repræsentantskab. Siden vi sidst mødtes i København

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

patient Det skal være trygt at være Politik

patient Det skal være trygt at være Politik 12 pharma december 2015 Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Per Gudmann Det skal være trygt at være patient Mange parter spiller en rolle i at skabe tryghed i og tillid til sundhedsvæsnet, og samarbejdet mellem

Læs mere

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn 27. juni 2017 Regeringen ønsker et

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om kliniske ekspertsygeplejersker

Forslag til folketingsbeslutning om kliniske ekspertsygeplejersker 2009/1 BSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2010 af Flemming Møller Mortensen(S), Sophie Hæstorp Andersen (S), Orla Hav (S),

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume.

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume. Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Resume På baggrund af Danske Fysioterapeuters Ti pejlemærker om

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

KAN DE AMBITIØSE KVALITETSMÅL NÅS MED DE EKSISTERENDE RAMMER FOR SUNDHEDSVÆSENET? Organisation, Opgavedeling, Styring

KAN DE AMBITIØSE KVALITETSMÅL NÅS MED DE EKSISTERENDE RAMMER FOR SUNDHEDSVÆSENET? Organisation, Opgavedeling, Styring KAN DE AMBITIØSE KVALITETSMÅL NÅS MED DE EKSISTERENDE RAMMER FOR SUNDHEDSVÆSENET? Organisation, Opgavedeling, Styring Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet 2016-2025 16. januar 2016 DSKS årsmøde 2016 1

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Medicinske patienter har også brug for rettigheder

Medicinske patienter har også brug for rettigheder Kronik til Politiken: Medicinske patienter har også brug for rettigheder Medicinske patienter med komplicerede sygdomsforløb nyder langtfra de samme rettigheder som deres medpatienter det skal der laves

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Nationale Kliniske Retningslinjer

Nationale Kliniske Retningslinjer 28. oktober 2009 Nationale Kliniske Retningslinjer Dansk Medicinsk Selskab og Lægeforeningen er enige om, at der er behov for en national strategi om kliniske retningslinjer. Kliniske retningslinjer er

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 289 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPAAK Koordineret med: - Dok.

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Danmark har brug for et andet Sundhedsvæsen

Danmark har brug for et andet Sundhedsvæsen Danmark har brug for et andet Sundhedsvæsen Se her hvorfor og hvordan... 1 Udviklingen i samfundet har gjort det nødvendigt, at vi detaljeret gennemgår hele vort sundhedsvæsen i alle hjørner. Vi har brug

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Hvordan fjernes de 10 primære barrierer for bedre behandling

Hvordan fjernes de 10 primære barrierer for bedre behandling Hvordan fjernes de 10 primære barrierer for bedre behandling Konklusioner fra Diabetestinget 2010 v/ adm. direktør Henrik Nedergaard Diabetesforeningen Diabetestinget 2008 Diabetestinget 2008 Mål: At få

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere