Årsberetning Ankenævnet for Patienterstatningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Ankenævnet for Patienterstatningen"

Transkript

1 Ankenævnet for Patienterstatningen juli 2016

2 Kolofon Titel på udgivelsen: Årsberetning 2015 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge København S Telefon: E-post: Udgivelsesår: 2016 ISBN: Version: 1.0 Versionsdato: juli 2016 Publikationen er tilgængelig på 2/28

3 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 2 Præsentation af Ankenævnet for Patienterstatningen 7 3 Nøgletal 8 4 Sagsgang 14 5 Artikler Bevislempelse Dækning af advokatudgifter Sager om HPV-vaccinationer 24 6 Sager ved domstolene 26 3/28

4 Forord Jeg har siden 2010 været formand for Patientskadeankenævnet. Den 1. januar 2015 blev Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet lagt sammen i det, der er Ankenævnet for Patienterstatningen. Jeg er nu formand for det nye samlede ankenævn. Ankenævnet er fortsat klageinstans for Patienterstatningens afgørelser; nu både for afgørelser om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader. Ankenævnet består nu af 10 nævnsafdelinger og formandsskabet udgøres derfor af yderligere ni næstformænd. Formanden og næstformændene varetager hver en fast nævnsafdeling, der holder månedlige møder, hvor afgørelserne træffes. Formanden/næstformændene har her til opgave at lede nævnsmøderne og holde et kort oplæg om hver enkelt sag, før den bliver behandlet. I nævnsmøderne deltager i alt 10 medlemmer, der har henholdsvis lægelig og juridisk ekspertise eller kommer fra kommuner, regioner eller patientorganisationer. Ankenævnet udgøres således af i alt 100 faste medlemmer plus suppleanter. Året 2015 blev endnu engang et spændende år, hvor ankenævnet fik lejlighed til at tage stilling til flere interessante lægelige og juridiske spørgsmål, herunder blandt andet om bivirkninger til HPVvaccinationer samt forskellige problemstillinger vedrørende erstatningsudmåling i dødsfaldssager. Samtidig blev det også året, hvor der blev anlagt flere retssager mod nævnet end nogensinde tidligere. Den offentlige interesse for ankenævnets afgørelser synes med årene at være vokset. Det stiller høje krav til, at ankenævnet formår at formulere og formidle afgørelserne, således at disse er både materielt rigtige og udformet sådan, at de kan forstås af den almindelige klager. Formandsskabet har derfor i løbet af 2015 sammen med ankenævnets sekretariat arbejdet på et sprogprojekt, der skal forbedre sproget og udformningen af afgørelserne, og vi glæder os til at igangsætte dette projekt i Jeg oplever et meget kvalificeret ankenævnssekretariat samt nogle meget engagerede næstformænd og nævnsmedlemmer, som alle arbejder ansvarligt for, at vores målsætninger nås. Vi formår således fortsat at opretholde en relativt lav sagsbehandlingstid på under 6 måneder samtidig med, at antallet af sager stiger. Jeg vil derfor gerne takke sekretariatet og alle ankenævnets medlemmer for det gode samarbejde og ser frem til de nye spændende udfordringer i Jan Uffe Rasmussen formand 4/28

5 1 Indledning Der kom i 2015 flere lovændringer, som vedrører ankenævnet. Oprettelse af Ankenævnet for Patienterstatningen og ændret sammensætning af ankenævnet Den 1. januar 2015 trådte en ændring af klage- og erstatningsloven i kraft, som betød, at Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet blev nedlagt som selvstændige nævn. Opgaverne er ført videre i ét samlet nævn, som har fået navnet Ankenævnet for Patienterstatningen. Ankenævnet behandler anker over afgørelser om både behandlings- og lægemiddelskader. Formålet har været at undgå forlænget sagsbehandlingstid og at opnå større overskuelighed for borgerne. Med ændringen er der skabt en forenklet ankeadgang ved at samle ankenævnsfunktionen i ét nævn. I sager om behandlings- og lægemiddelskader skal der nu kun indgives én anke, og prøvelsen af afgørelsen sker i ét nævn. Der er ikke ændret i betingelserne for at få anerkendt en behandlings- eller lægemiddelskade. Ankenævnet for Patienterstatningen varetager stadig sin virksomhed i en række nævnsafdelinger. Hver afdeling består af i alt 10 medlemmer, fordi lovændringen har betydet, at sammensætningen af ankenævnet er ændret og udvidet. Fra 8. oktober 2015 blev Patientombuddet nedlagt og lagt ind under Styrelsen for Patientsikkerhed. Erstatningscenteret i Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariatsbetjener Ankenævnet for Patienterstatningen på samme måde, som sekretariatsbetjeningen af Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet tidligere blev varetaget af Erstatningscenteret i Patientombuddet. Ændringerne er indført ved lov nr. 519 af 26. maj Digitale klager I 2015 blev der indført regler i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet om obligatorisk digital selvbetjening. Reglerne indebærer, at borgerne skal anvende en digital selvbetjeningsløsning, når de indgiver klager til Ankenævnet for Patienterstatningen over en afgørelse fra Patienterstatningen. Lovændringen er et led i realiseringen af regeringens målsætning om, at kommunikation mellem borgere og det offentlige skal foregå digitalt. De nye regler betyder, at det er obligatorisk for borgere og partsrepræsentanter at klage via en særlig klageadgang, der har indgang fra Hvis klagen ikke indgives via denne digitale selvbetjeningsløsning, afvises den. Forinden får borgeren dog mulighed rette op på, at klagen i første 5/28

6 omgang ikke var indgivet digitalt ved nu at indgive en digital klage. I så fald vil klagen anses for indgivet på det tidspunkt, hvor den første henvendelse blev modtaget. Reglerne giver mulighed for, at borgere, der ikke kan anvende den digitale klageadgang, bliver fritaget for det. Disse borgere vil fortsat kunne indgive deres klage på samme måde som tidligere, f.eks. ved brev. Det er ankenævnets sekretariat, der træffer afgørelse om at afvise klager, som ikke opfylder det digitale krav. Vurderingen af, om en borger kan fritages for kravet om digital klage, sker også i sekretariatet. Ankenævnet har også etableret en digital klageadgang, som kan anvendes, når klager indgives af myndigheder, behandlingssteder eller forsikringsselskaber. Ændringerne blev indført ved lov nr. 742 af 1. juni /28

7 2 Præsentation af Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen behandler anker over afgørelser fra Patienterstatningen om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader. I sager om behandlingsskader tager ankenævnet stilling til, om en patient er kommet til skade ved en behandling eller en undersøgelse i sundhedsvæsenet. Det kan for eksempel være på et hospital eller hos egen læge. I sager om lægemiddelskader tager ankenævnet stilling til, om en patient har fået en sjælden og alvorlig bivirkning af medicin. Ankenævnet kan også tage stilling til erstatningsudmålingen som følge af en anerkendt behandlings- eller lægemiddelskade. Når en sag er afgjort i ankenævnet, er der ikke flere klagemuligheder i det administrative system. Der er dog muligt at få prøvet sagen ved retten. Ankenævnet for Patienterstatningen er nedsat efter 58a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Ankenævnet er organiseret i 10 afdelinger, der hver består af 10 medlemmer, når de enkelte sager bliver afgjort. Hver afdeling har en formand, der er dommer og udpeget af sundheds- og ældreministeren. Ankenævnet består derudover af to sagkyndige medlemmer, som Sundhedsstyrelsen udpeger, og ét medlem, som Advokatrådet udpeger. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Forsikring og Pension udpeger også hver en repræsentant, og det samme gør Danske Handicaporganisationer, Forbrugerrådet og Danske Patienter. Ankenævnet har dermed repræsentanter fra de myndigheder og organisationer, der er ansvarlige for driften af sundhedsvæsenet, og repræsentanter fra organisationer på patient- og forbrugersiden. Hver nævnsafdeling holder som udgangspunkt et møde om måneden undtagen i sommerferien, hvilket svarer til 11 møder om året pr. afdeling. I 2015 blev der afholdt i alt 107 møder i Ankenævnet for Patienterstatningen. Møderne er ikke offentlige. 7/28

8 3 Nøgletal Nye og afsluttede sager Som det fremgår af figur 1, er antallet af nye sager steget støt gennem årene dog kun med en mindre stigning fra 2014 til Nye sager Afsluttede sager Behandlingsskader Lægemiddelskader Behandlingsskader Lægemiddelskader Figur 1: Antallet af sager i perioden Tidligere blev tallene opgjort særskilt for hhv. behandlings- og lægemiddelskadesager, men da behandlingen af sagerne pr. 1. januar 2015 er lagt sammen i Ankenævnet for Patienterstatningen opgøres sagerne nu samlet. Sagsvækst I løbet af de seneste år er tilgangen af nye ankesager steget væsentligt. Hvor der i 2010 blev indgivet i alt ankesager, var tallet for nye sager i 2015 vokset til 3.097, hvilket er en stigning på ca. 60 % i perioden. Målet for antal afsluttede sager var ved starten af 2015 sat til 3.250, hvilket dog blev let nedjusteret i løbet af året, da vi ikke som forventet oplevede samme stigning i nye sager som de forrige år. Vi endte derfor med at afslutte i alt sager, hvilket er lidt flere end antallet af nye sager, der blev modtaget i /28

9 Måneder Aksetitel Årsberetning Sagsvækst Nye sager Afsluttede sager Figur 2: Sagsvækst i perioden I takt med at sagsantallet er steget, har vi løbende over årene udvidet antallet af nævnsafdelinger og har dermed gjort det muligt for nævnet at følge med og træffe flere afgørelser pr. år. Som figuren viser, er det med ganske få mindre udsving lykkedes at få de to kurver til at følges, hvilket har bevirket, at vi ikke ophober sager, men afslutter sager i takt med at nye kommer ind. Sagsbehandlingstid Sagsbehandlingstid Figur 3: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden /28

10 Tidligere blev sagsbehandlingstiden opgjort særskilt for hhv. behandlings- og lægemiddelskadesager, men da sagerne pr. 1. januar 2015 alle behandles i Ankenævnet for Patienterstatningen, opgøres sagerne nu samlet. Målet er en samlet gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ikke over 6 mdr. For perioden er tallene i figuren udtryk for det samlede gennemsnit af de tidligere opgjorte sagsbehandlingstider for hhv. Lægemiddelskadeankenævnet og Patientskadeankenævnet. Opgørelsen viser den samlede tid, fra ankenævnet modtager klagen, til afgørelsen sendes til klageren. Det betyder, at den tid sagen ligger hos Patienterstatningen, hvor sagens akter og udtalelser indhentes, er medregnet i opgørelsen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i ankenævnet er faldet støt henover årene og har de seneste mange år ligget under det fastsatte mål på maksimalt seks måneder. Ved indførelsen af nyt elektronisk sagsbehandlingssystem i 2013 steg den gennemsnitlige sagsbehandlingstid lidt, men den er efterfølgende faldet igen og ligger nu igen på under 5,5 måned, hvilket er fuldt ud tilfredsstillende. Nævnets afgørelser Ankenævnet traf i alt afgørelser i 2015, og 111 sager blev afsluttet uden afgørelse. Sager, der afsluttes inden nævnet træffer afgørelse, er hovedsagligt tilfælde, hvor anken trækkes tilbage, inden sagen kommer på nævnsmøde eller sager, hvor Patienterstatningen under ankesagen vælger at genoptage sagen til fornyet behandling Ansvar Erstatning Andet Figur 4: Ankenævnets afgørelser Som figuren viser, vedrører langt de fleste af afgørelserne i 2015 spørgsmålet om, hvorvidt der er et ansvarsgrundlag, dvs. om der kan anerkendes en behandlings- eller lægemiddelskade eller ej. Kun en mindre del af ankenævnets afgørelser vedrører den udmålte erstatning, og kun en mindre del 10/28

11 vedrører andet, hvilket dækker over bl.a. afgørelser om genoptagelse, overskridelse af klagefrister samt stadfæstelse og ændring af andre spørgsmål, herunder fx forældelse. Ud af de afgørelser, som ankenævnet traf i 2015, var de afgørelser en stillingtagen til en afgørelse fra Patienterstatningen. De øvrige var afgørelser om f.eks. overskridelse af klagefrister, genoptagelse og lign. Ændret 13% Stadfæstet 87% Figur 5: Ændringsprocenten 2015 Ankenævnet ændrede i 368 tilfælde Patienterstatningens afgørelse, hvilket svarer til en ændringsprocent på 13. Opgørelsen er fælles for hhv. behandlings- og lægemiddelskader, der tidligere blev afgjort separat af Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet. I 2014 var ændringsprocenten for de to nævn 14,6 % og 10 %, og ændringsprocenten er dermed ikke væsentlig ændret i forhold til sidste år. Opgørelsen omfatter alle sager, hvor ankenævnet tog stilling til en afgørelse truffet af Patienterstatningen og inkluderer både sager, der blev afgjort på nævnsmøde, og sager der blev afgjort ved formandsafgørelse. Der blev i 2015 truffet 340 formandsafgørelser. Ankenævnets forretningsorden giver formanden kompetence til at afgøre sager, der ikke frembyder tvivl, hvilket f.eks. kan være sager om overskridelse af klagefrister, eller sager, hvor skaden falder uden for lovens dækningsområde og lignende. Kun 79 af de sager, der blev afgjort i 2015, var påklaget af den erstatningsansvarlige, dvs. typisk regionen, sygehuset eller forsikringsselskabet. Det er således i helt overvejende grad patienterne, der påklager afgørelserne til ankenævnet. Af de behandlingsskadesager, der blev oprettet i 2015, var det kun 97, der blev påklaget af den erstatningsansvarlige part, mens de resterende sager blev anket af patienten. 11/28

12 Sagernes fordeling Regioner 92 % Kommuner 0,6 % Privat Forsikring 1 % Færøerne 0,2% Stat 6 % 0,2% 0,6% 1% 6% 92% Figur 6: Fordeling af afsluttede sager i 2015 Figur 6 viser, hvordan antallet af afsluttede sager fordeler sig i Som figuren viser, udgør behandlingsskader i regionerne 92 % af de samlede sager i ankenævnet. Sagernes fordeling svarer stort set til de foregående år, og langt de fleste sager er således behandlingsskadesager fra regionerne. De 6 % af sagerne, der hører til staten, er lægemiddelskadesagerne. Antallet af sager, der kan henføres til forsikringsselskaber er steget og udgør nu 1 % af sagerne i Forsikringspligt for behandling i det private, herunder på privathospitaler blev indført d. 1. september 2013, og stigningen i antallet af sager dækket af et forsikringsselskab skal derfor ses som udtryk for, at denne type sager nu begynder at blive anmeldt og afgjort i erstatningssystemet. Tallet må derfor forventes at stige de kommende år. Behandlingssager i kommunalt regi ligger fortsat på et ganske lavt niveau og udgør således kun 0,6 % af sagerne. Sager fra Færøerne blev først omfattet fra den 1. januar Som figur 6 viser, er det fortsat kun ganske få sager der er nået til ankenævnet, og tallet for 2015 var således kun 0,2 % svarende til i alt 6 sager. 12/28

13 Nordjylland 10% Midtjylland 21% Hovedstaden 31% Syddanmark 24% Sjælland 14% Figur 7: Afsluttede behandlingsskadesager fordelt på regioner Ovenstående figur viser, hvordan sagerne om behandlingsskader fordeler sig blandt de fem regioner. Fordelingen er stort set identisk med fordelingen de foregående år. 13/28

14 4 Sagsgang Vi beskriver nedenfor sagsgangen i Ankenævnet for Patienterstatningen. Indhentelse af oplysninger Når vi i sekretariatet for Ankenævnet for Patienterstatningen modtager en klage over en afgørelse fra Patienterstatningen, opretter vi en sag. Vi undersøger i den forbindelse, om klagefristen på tre måneder er overholdt. Vi beder patienten om samtykke til, at vi kan indhente relevante oplysninger. Herefter beder vi Patienterstatningen om at udtale sig om klagen og om at sende sagens akter. Når sekretariatet får materialet, får sagens parter, ofte patient og region, en kopi af udtalelsen og bliver bedt om eventuelle bemærkninger. Hvis vi derudover vurderer, at der mangler relevante oplysninger i sagen, indhenter vi dem. Det kan for eksempel være journaler fra sygehus eller læge, kommunale akter eller oplysninger fra patienten selv. Når sagen er oplyst, vil parterne ikke høre mere fra sekretariatet, før sagen er afgjort af ankenævnet. Sagens forberedelse Når alle oplysninger er modtaget, gennemgår vi sagens akter. I de fleste tilfælde forelægger vi derefter sagen for en af de interne lægekonsulenter, der er en erfaren speciallæge, der er tilknyttet sekretariatet. Lægekonsulentens udtalelser er alene vejledende for nævnet. Nævnsbehandling Møderne er ikke offentlige. På mødet vil nævnet afgøre sagen. Hvis ikke alle nævnsmedlemmer er enige, bestemmer flertallet. Sagen kan i nogle tilfælde blive udsat, hvis vi for eksempel skal indhente supplerende oplysninger. Hvis det vurderes, at der ikke er tvivl i sagen, kan formanden jf. nævnets forretningsorden afgøre sagen på nævnets vegne. Det er typisk i sager: der alene vedrører erstatningsberegning hvor skaden falder uden for lovens dækningsområde hvor der anmodes om genoptagelse hvor der mangler klageberettigelse om klager over aktindsigt hvor betingelserne for at anerkende erstatningsansvar efter loven anses for klart opfyldte og i øvrigt er ukomplicerede om forældelse 14/28

15 om overskridelse af klagefrist I 2015 udgjorde formandsafgørelserne 11 % af de afgjorte sager i Ankenævnet for Patienterstatningen. Afgørelsens indhold Ankenævnet for Patienterstatningen kan forhøje eller nedsætte erstatningen. Afgørelsen i en sag kan ende med: at ankenævnet stadfæster Patienterstatningens afgørelse, det vil sige, at nævnet når frem til det samme resultat som Patienterstatningen at ankenævnet helt eller delvist ændrer Patienterstatningens afgørelse at sagen skal behandles på ny af Patienterstatningen I 2015 ændrede Ankenævnet for Patienterstatningen i 13 % af tilfældene Patienterstatningens afgørelse. Når ankenævnet behandler en klage over en afgørelse fra Patienterstatningen, kan ankenævnet også ændre eventuelle tidligere afgørelser i sagen, uanset om der er klaget over dem. Sådanne ændringer kan betyde, at erstatningen forhøjes, nedsættes eller bortfalder. Orientering om afgørelse Inden for cirka en uge efter nævnsmødet modtager parterne afgørelsen i sagen. Det fremgår af den, hvad nævnet har lagt vægt på, og hvilke lovregler sagen er afgjort efter. Hvis der er en udtalelse fra nævnets lægekonsulent, kan man bede om at få udtalelsen, når sagen er afgjort. Det gælder, selv om der er tale om et internt notat. Al skriftlig kommunikation fra det offentlige til borgere skal foregå digitalt. Ankenævnet sender derfor alt post, herunder alle afgørelser, elektronisk. Når Ankenævnet for Patienterstatningen har afgjort sagen, er der ikke flere klagemuligheder i det administrative system. Hvis en part ikke er enig i ankenævnets afgørelse, er det muligt at få prøvet sagen ved retten. I det tilfælde skal parten eventuelt i samarbejde med en advokat indgive en stævning ved retten. Sagen skal så indbringes for retten inden seks måneder, efter at afgørelsen er meddelt. Den frist fremgår af klage- og erstatningsloven og kan ikke fraviges. 15/28

16 5 Artikler 5.1 Bevislempelse Klage- og erstatningsloven bestemmer, hvornår en patient kan få erstatning, hvis han/hun får en skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet. Loven bestemmer, at det skal være overvejende sandsynligt, at der er årsagssammenhæng mellem skaden og behandlingen. Det betyder, at der skal være mere end 50 procents sandsynlighed for, at det er behandlingen og ikke noget andet der er årsagen til patientens skade. Undertiden er det ikke muligt at sige, hvad der er årsag til en skade. Det kan skyldes, at det er lige så sandsynligt, at det er behandlingen som noget andet, der er skyld i skaden. I så fald er det ikke overvejende sandsynligt, at behandlingen er årsag til skaden. Patienten vil derfor som udgangspunkt ikke have ret til erstatning. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor patienten har ret til erstatning, selv om der ikke er over 50 procents sandsynlighed for, at skaden skyldes behandlingen. Dette kaldes bevislempelse. Området for bevislempelse er omtalt i forarbejderne til patientforsikringsloven (nu klage- og erstatningsloven). Her fremgår det, at der er mulighed for at lempe beviskravet, hvis der er tvivl om, hvorvidt behandlingen med overvejende sandsynlighed er årsag til skaden, og der klart er begået en fejl ved behandlingen. Området for bevislempelse har været prøvet mange gange ved domstolene. Ved dommen U H slog Højesteret fast, at bevislempelse skal ske i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastlagt i forarbejderne. På baggrund af forarbejderne og praksis fra Højesteret kan retsstillingen beskrives således: Det er patienten, der har bevisbyrden for, at der er årsagssammenhæng mellem behandlingen og den indtrådte skade. Det betyder, at det er patienten, der skal bevise, at han/hun er påført en skade ved behandlingen. Udgangspunktet er, at der kun kan ydes erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed skyldes behandlingen. Beviskravet kan lempes, hvis der er begået fejl, der er erstatningspådragende efter almindelige erstatningsretlige regler. Det betyder, at der skal være tale en klar fejl i forbindelse med behandlingen. Det er kun relevant at overveje bevislempelse, hvis der er tale om et tvivlsomt tilfælde, hvor der er usikkerhed om vægtningen af flere mulige årsager til skaden. Tilfældet skal befinde sig på grænsen, hvor det er vanskeligt at sige, om det er behandlingen eller andre forhold, der er den mest sandsynlige årsag til skaden (omkring 50/50). Der er således tale om en snæver gråzone. 16/28

17 Er det derimod mindre sandsynligt, at behandlingen har været årsag til skaden, er man helt uden for området, hvor det er relevant at overveje bevislempelse. I så fald har en eventuel fejl ved behandlingen ingen betydning. Ved vurderingen af årsagssammenhængen inddrager ankenævnet muligheden for at bevislempe i de sager, hvor sagens konkrete omstændigheder gør det relevant. Domme fra 2015 vedrørende bevislempelse I 2015 blev der afsagt tre domme, hvor spørgsmålet om bevislempelse på grund af en klar lægelig fejl var i spil. Dom af 13. april 2015 fra Retten i Holstebro (j.nr 11/676) Sagen vedrørte et døgns forsinket diagnosticering af en infektion (nekrotiserende fasciitis). Ankenævnet havde først vurderet, at patienten ikke var påført en skade som følge af behandlingen, hvorefter sagen var indbragt for retten. To medlemmer af Retslægerådet mente, at diagnosen burde være stillet et døgn tidligere, og at følgerne af infektionen som følge heraf var blevet forværret. Ét medlem af Retslægerådet mente derimod, at der ikke var grundlag for at diagnosticere infektionen tidligere end sket. På baggrund af Retslægerådets udtalelse genoptog ankenævnet sagsbehandlingen og vurderede, at patienten var påført en skade som følge af, at behandlingen blev forsinket i et døgn. Ankenævnet fandt dog, at det samlede erstatningskrav som følge heraf ikke oversteg lovens minimumsgrænse på kr. Over for retten gjorde patienten gældende, at behandlingsforsinkelsen var udtryk for en klar lægelig fejl. Ankenævnet gjorde derimod gældende, at der ikke tale om en klar fejl, når Retslægerådets medlemmer ikke var enige om, hvorvidt der var fejl ved behandlingen. Retten udtalte, at patienten hverken ved Retslægerådets udtalelse eller på anden måde havde godtgjort, at der ved behandlingen af ham blev begået fejl, der er ansvarspådragende efter almindelige erstatningsregler. Der var således ikke grundlag for at lempe kravet til bevis for årsagssammenhængen mellem behandlingen og den indtrådte skade. Retten fandt det herefter ikke bevist, at behandlingen var skyld i den skade, som patienten mente at have fået. Dommen er et eksempel på, at betingelsen for bevislempelse at der foreligger en klar fejl ikke var til stede. Der var derfor ikke grundlag for bevislempelse. 17/28

18 Dom af 12. maj 2015 fra Retten i Odense (j.nr. 12/1899): Sagen vedrørte bl.a. utilstrækkelig antibiotikabehandling i forbindelse med en operation for blindtarmsbetændelse. Retten lagde vægt på Retslægerådets udtalelse om, at risikoen for reoperation kunne være reduceret, hvis patienten var blevet behandlet med antibiotika i tiltrækkelige doser, men at det ikke var muligt at graduere sandsynligheden. Retten fandt på denne baggrund, at der var begået klare fejl ved behandlingen, hvorfor der var grundlag for at lempe beviskravet til årsagssammenhæng. Da det ikke havde været muligt at graduere sandsynligheden, skulle tvivlen således komme patienten til gode. Retten fandt herefter, at der var årsagssammenhæng mellem patientens nuværende gener i form af kronisk diarré/afføringsinkontinens og behandlingen. Dommen er et eksempel på den bevismæssige gråzone, hvor der kan være grundlag for bevislempelse, såfremt der også er tale om en klar lægelig fejl. Retslægerådet kunne således ikke præcisere, hvor sandsynligt det var, at den utilstrækkelige behandling var årsag til generne, og denne bevisusikkerhed kom patienten til gode. 18/28

19 Dom af 30. juni 2015 fra Retten i Esbjerg (j.nr. 11/804) Denne sag drejede sig om forsinket diagnosticering af tyktarmskræft. Ved operationen, hvor man fjernede kræftknuden, var man nødt til også at fjerne blæren og at amputere patientens ben. Spørgsmålet var herefter, om patienten kunne have undgået dette ved rettidig diagnosticering af kræften fem måneder tidligere. Ankenævnet havde først vurderet, at det selv ved rettidig diagnosticering havde været nødvendigt at fjerne blæren og benet. Sagen blev indbragt for retten, og Retslægerådet udtalte, at det var en klar lægelig fejl, at man ikke ved en skanning havde beskrevet, at der var tegn på kræft. Herefter genoptog ankenævnet sagen og vurderede, at beviset til årsagssammenhæng skulle lempes. På denne baggrund anerkendte ankenævnet, at amputationen af benet kunne være undgået ved rettidig diagnosticering, mens fjernelsen af blæren på trods af bevislempelsen ikke kunne være undgået. Sagen blev herefter på ny forelagt Retslægerådet, der på baggrund af de radiologiske undersøgelser ikke fandt det muligt at afgøre, om kræftknuden allerede på skanningstidspunktet fem måneder tidligere var vokset ind i blæren. Retten fandt det på baggrund af Retslægerådets udtalelse ikke muligt at vurdere, med hvilken sandsynlighed rettidig diagnosticering af kræftknuden ville have ført til, at fjernelsen af blæren kunne være undgået. Retten fandt det derfor rimeligt at lade tvivlen om årsagssammenhængen komme patienten til gode. Dommen er endnu et eksempel på den bevismæssige gråzone, hvor der er grundlag for at lempe beviskravet, såfremt der foreligger en klar lægelig fejl. Konklusion vedrørende dommene fra 2015 De to retssager, som ankenævnet tabte, vedrørte begge det spørgsmål, om der var en sådan tvivl om årsagssammenhængen, at bevislempelse kunne føre til, at behandlingen måtte anses som årsag til skaden. Retssagernes udfald er udtryk for, at ankenævnet havde vurderet, at der ikke var tale om sådanne meget tvivlsomme tilfælde, mens Retslægerådet i begge sager fandt, at det ikke var muligt at sige noget præcist om spørgsmålet. De tabte retssager skal således ses som et resultat af forskellige vurderinger af de konkrete, faktiske omstændigheder i de to sager og ikke som et udtryk for, at ankenævnet anser området for bevislempelse for snævrere end domstolene. 19/28

20 5.2 Dækning af advokatudgifter I en del sager er patienten repræsenteret af en advokat, når en sag bliver behandlet i Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen (også kaldet den administrative behandling). Det sker derfor også af og til, at en patient fremsætter krav om dækning af advokatudgifter. Det er Patienterstatningen, som træffer afgørelse om, hvorvidt der kan ydes erstatning for advokatudgifter i forbindelse med en sags behandling i Patienterstatningen. Denne afgørelse kan påklages til ankenævnet, som tager stilling til, om Patienterstatningens afgørelse er rigtig. Ankenævnet træffer afgørelse om, hvorvidt der kan ydes erstatning for advokatudgifter i forbindelse med en sags behandling i ankenævnet. Advokatomkostninger dækkes dog kun undtagelsesvist. En patient får kun dækket omkostninger til advokatbistand, når der foreligger særlige omstændigheder. Det følger af reglerne i klage- og erstatningsloven, lovens forarbejder og såvel domspraksis som administrativ praksis. Det fremgår af klage- og erstatningsloven, at Patienterstatningen modtager, oplyser og afgør alle erstatningssager. Af lovens forarbejder fremgår det, at det er vigtigt for ordningens sigte, at Patienterstatningen selv indhenter de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre sagen, så patienten ikke skal engagere f.eks. en advokat til at varetage sine interesser. Tilsvarende oplysningspligt gælder for ankenævnet ved behandling af en ankesag. Det er blandt andet bestemt, at ankenævnets sekretariat er ansvarlig for at oplyse sagen og for at indhente fornøden sagkyndig vurdering. Det forhold, at en sag er principiel og kompleks, eller at patienten i forbindelse med ankesagen opnår en større erstatning end i Patienterstatningen, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at advokatomkostninger kan dækkes. Det er en forudsætning for dækning, at advokaten har bidraget med sagsoplysning i et omfang, der ligger ud over Patienterstatningens og ankenævnets oplysningspligt, og at advokatens arbejde har haft selvstændig betydning for sagens afgørelse. Retspraksis om advokatomkostninger ved behandling af en sag i Patienter-statningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen Højesteret har i to sager inden for nyere tid (2012) haft lejlighed til at forholde sig til spørgsmålet om advokatomkostninger i forbindelse med den administrative behandling af en behandlingsskade. Højesteret har slået fast, at advokatomkostninger kun rent undtagelsesvist kan erstattes. Det fremgår af en efterfølgende dom fra landsretten (2013), at det er en forudsætning for dækning af advokatomkostninger, at advokatens arbejde har haft en selvstændig betydning for sagens oplysning og afgørelse. De pågældende domme omtales nedenfor. 20/28

21 Kendelse af 7. februar 2012 fra Højesteret (j.nr. 98/316) Sagen drejede sig om en patient, som fik fjernet sin tyktarm ved en operation. Efterfølgende opstod der komplikationer, og patientens højre forfod måtte amputeres. Patienterstatningen anerkendte ikke amputationen som en behandlingsskade. Afgørelsen blev påklaget til ankenævnet, som anerkendte, at amputationen kunne anerkendes som en behandlingsskade. Patienten fik herefter tilkendt godtgørelse og erstatning for sin skade. Efterfølgende udviklede sagen sig til to retssager. Patienten stævnede ankenævnet blandt andet med påstand om anerkendelse af en højere méngrad og dækning af udgifter til advokat. Patienterstatningen og Kommuneforsikring stævnede ankenævnet og patienten med påstand om, at der slet ikke var en behandlingsskade. Sagen blev afgjort ved forlig, men spørgsmålet om dækning af advokatomkostninger blev behandlet af retten. Patientens advokat mente, at der var tale om en principiel sag om skadesbegrebet og fortolkning af begrebet specialiststandard. Advokaten anførte, at sagens principielle karakter blev understreget af, at Patienterstatningen udtog stævning imod ankenævnet, og at der var behov for at indhente speciallægeerklæringer, at forelægge sagen flere gange for Retslægerådet og at forlægge sagen for Arbejdsskadestyrelsen. Advokaten mente også, at sagen var så medicinsk og juridisk kompleks, at det var nødvendigt med advokatbistand blandt andet på grund af sagsoplysningen under den administrative behandling af sagen. Landsretten fandt, at der ikke forelå sådanne helt særlige omstændigheder, at der undtagelsesvist var grundlag for at tilkende patienten erstatning for udgifter til advokathjælp under sagens behandling hos Patienterstatningen og ankenævnet. Landsrettens afgørelse blev indbragt for Højesteret, som var enig med landsretten. Højesteret udtalte følgende: Det fremgår af sagen, at den advokatbistand, der er ydet, i hvert fald hovedsageligt er ydet med hensyn til erstatningsfastsættelsen. Der er ikke fremkommet oplysninger, der viser, at der i denne fase foreligger særlige omstændigheder, som kan føre til, at advokatomkostningerne undtagelsesvist erstattes. 21/28

22 Dom af 12. juni 2012 fra Højesteret (j.nr. 10/1268, U H): Sagen var principiel og angik spørgsmålet, om hvorvidt der ved fastsættelsen af godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne kan tages hensyn til en patients dårlige restlevetidsprognose, således at godtgørelse og erstatning nedsættes, når patienten må forventes at dø indenfor en tidshorisont på 4 år fra skadestidspunktet. Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at reducere godtgørelse og erstatning, som Patienterstatningen og ankenævnet havde gjort. Dommen betød derfor, at der skulle udbetales yderligere godtgørelse og erstatning. Højesteret vurderede i modsætning til landsretten, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne føre til at advokatomkostningerne undtagelsesvist skulle erstattes. Højesteret udtalte følgende: Det er fastslået i retspraksis, senest Højesterets kendelse af 7. februar 2012 i sag 291/2010, at der kun kan tilkendes erstatning for advokatbistand til sagens behandling ved Patientskadeankenævnet, hvis der undtagelsesvist foreligger særlige omstændigheder. Det forhold, at den foreliggende sag er principiel, og det forhold, at Patientforsikringens praksis vedrørende reduktion af erstatning ved forventet nedsat restlevetid ikke er fyldestgørende beskrevet i Patientforsikringens afgørelse af 31. maj 2010, er ikke tilstrækkeligt til, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, som kan føre til, at advokatomkostningerne undtagelsesvist erstattes. Dom af 1. maj 2013 fra Østre Landsret (j.nr. 10/1370): Sagen drejede sig om, hvorvidt en ikke dansktalende tysk statsborger, der boede i Tyskland, kunne få sine omkostninger til advokat dækket. Både Patienterstatningen og ankenævnet havde givet afslag på at dække advokatudgifter, og sagen blev indbragt for retten med påstand om, at advokatudgifter skulle dækkes. Landsretten lagde vægt på, at Patienterstatningen på sin hjemmeside havde anmeldelsesskema på engelsk og samtidig også på engelsk informerede om, at en patient ikke har brug for advokatbistand, og at advokatudgifter ikke kan forventes dækket. Landsretten vurderede, at behandlingsskadens følger ikke havde forhindret patienten i at varetage sine interesser. Det forhold, at patienten boede i Tyskland og alene talte tysk, var ikke tilstrækkeligt til, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, som kunne føre til, at advokatomkostninger undtagelsesvist kunne erstattes. Landsretten henviste til forvaltningslovens regler om vejledningspligt. Landsretten vurderede således, at advokatens arbejde ikke havde haft en sådan selvstændig betydning for sagens oplysning og afgørelse, at der undtagelsesvist kunne ydes erstatning. Det forhold, at méngodtgørelsen blev forhøjet af ankenævnet, kunne ikke i sig selv føre til erstatning for advokatbistand. Flere nye domme berører også problemstillingen om advokatomkostninger i forbindelse med den administrative behandling. F.eks. illustrerer følgende byretsdom fra 2015 den foreliggende praksis på området. 22/28

23 Dom af 29. maj 2015 fra Retten i Sønderborg (j.nr. 13/4300) En mand var kommet til skade med sin lillefinger. Han blev behandlet på skadestuen, men efterfølgende gik der koldbrand i fingeren, og lillefingerens yderled måtte amputeres. Patienterstatningen vurderede, at der ikke kunne anerkendes en behandlingsskade. Patienten var repræsenteret ved advokat, som klagede over afgørelsen til ankenævnet. Klagen var blandt andet vedlagt fotos af fingeren. På baggrund af den fremsendte fotodokumentation valgte Patienterstatningen at genoptage sagen og anerkende, at der var sket en behandlingsskade, der kunne gives erstatning for. Patienten blev efterfølgende ved flere afgørelser tilkendt godtgørelse og erstatning, men Patienterstatningen afviste at dække advokatomkostninger. Afgørelserne blev påklaget til ankenævnet, som tiltrådte afgørelserne. Sagen blev herefter indbragt for retten. Her handlede sagen blandt andet om afslag på dækning af advokatomkostninger. Under retssagen forklarede patienten, at kontakten med Patienterstatningen foregik gennem hans advokat, fordi han ikke forstod sine rettigheder og forpligtelser i sagen. Endvidere fremgik det, at han var ordblind og ikke til fulde beherskede det danske sprog. Endvidere kom det frem, at det var på lægens initiativ, at der blev taget fotos af fingeren. For så vidt angik advokatomkostningerne fandt retten, at det var den fremsendte fotodokumentation, der førte til Patienterstatningens genoptagelse af sagen, og ikke advokatens bistand til patienten. Retten udtalte i den forbindelse, at Patienterstatningen selv skal sørge for sagens oplysning, og at det i retspraksis er statueret, at en patient kun kan gøre krav på dækning af advokatudgifter i forbindelse med en sags behandling ved Patienterstatningen eller ankenævnet, hvis der undtagelsesvist foreligger særlige omstændigheder. Denne betingelse fandt retten ikke opfyldt i sagen, da det ikke var godtgjort, at advokatens arbejde havde haft selvstændig betydning for sagens korrekte oplysning. Det er en betingelse for, at et eventuelt afslag om dækning af advokatudgifter kan indbringes for retten, at ankenævnet først har taget stilling til spørgsmålet. Det fremgår bl.a. af nedenstående dom fra /28

24 Dom af 14. september 2015 fra Københavns Byret (j.nr. 13/6405): Landsretten havde hjemvist en sag til fornyet behandling i ankenævnet med henblik på, at ankenævnet skulle fastsætte méngraden og erhvervsevnetabet. Ankenævnet tilkendte herefter yderligere godtgørelse for varigt mén og yderligere erstatning for erhvervsevnetab. Patienten indbragte på ny sagen for retten med påstand om, at det varige mén og erhvervsevnetabet skulle fastsættes endnu højere, og at der tillige skulle ydes dækning for patientens advokatomkostninger i forbindelse med ankenævnets administrative behandlinger af sagen. Retten frifandt ankenævnet for alle påstande. For så vidt angik påstanden vedrørende advokatomkostninger bemærkede retten, at spørgsmålet ikke havde været inddraget under sagens behandling for ankenævnet. Der forelå derfor på dette punkt ikke nogen afgørelse, som retten kunne tage stilling til, og retten afviste derfor at tage stilling til spørgsmålet. Advokatudgifter i forbindelse med en retssag Hvis en afgørelse fra ankenævnet indbringes for retten, tager retten altid når retssagen afsluttes - stilling til, om patienten kan få tilkendt sagsomkostninger af ankenævnet. Disse sagsomkostninger dækker kun patientens omkostninger i forbindelse med selve retssagen, herunder advokatbistand i retssagen. En patient får som hovedregel dækket sine advokatomkostninger i retssagen, hvis patienten får helt eller delvist medhold. En patient har også visse muligheder for at få dækket sine advokatomkostninger under en retssag efter reglerne om fri proces, eller hvis patienten har en retshjælpsforsikring. I de tilfælde, hvor en afgørelse fra ankenævnet indbringes for retten, er det ankenævnets vurdering, at der ved rettens afgørelse om sagsomkostninger er gjort endeligt op med dækning af advokatudgifter i forbindelse med retssagen. Det er derfor ankenævnets praksis, at en patient ikke efterfølgende overfor ankenævnet kan fremsætte krav om erstatning for de advokatomkostninger, der har været forbindelse med retssagen. 5.3 Sager om HPV-vaccinationer I 2015 har Ankenævnet for Patienterstatningen behandlet 29 sager om mulige skader efter vaccinationer med Gardasil mod HPV-virus (human papillomavirus). Virusset kan blandt andet forårsage livmoderhalskræft og kønsvorter, og vaccinen beskytter mod de to mest almindelige typer HPV-virus. Vaccination mod HPV-virus har siden 2009 været en del af det danske børnevaccinationsprogram til piger på 12 år. De behandlede sager vedrører alle vaccinationer indenfor vaccinationsprogrammet. 24/28

25 De anmeldte gener er primært kognitive og neurologiske gener i form af bl.a. migræne, hovedpine, udtalt træthed, synsforstyrrelser, svimmelhed, kvalme, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, besvimelser, lammelse, kramper, sklerose, uregelmæssig menstruation, smerter i arme, ben, muskler og led samt syndromet POTS (påvirkning af hjertefrekvens og blodtryk, som typisk giver symptomer i form af svimmelhed, udtalt træthed og besvimelser). Ankenævnet har i afgørelserne vurderet, at de pågældende gener ikke med overvejende sandsynlighed er en følge af vaccinationen med Gardasil, jf. klage- og erstatningslovens 38, stk. 1, og 44. Der er efter de foreliggende lægevidenskabelige studier ikke grundlag for at statuere, at der med overvejende sandsynlighed er årsagssammenhæng mellem vaccinen og pigernes tilstand. Der er i mange af sagerne henvist til, at der er tidsmæssig sammenhæng mellem vaccinationerne og pigernes udvikling af symptomer. Ankenævnet har hertil bemærket, at en eventuel tidsmæssig sammenhæng mellem vaccinationen og efterfølgende udvikling af symptomer er en nødvendig forudsætning for, at der kan være årsagssammenhæng, men at dette ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at årsagssammenhæng kan lægges til grund. Der skal tillige være en vis lægelig/fysiologisk sandsynlighed for, at medicinen kan fremkalde de pågældende gener. Ankenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke foreligger tilstrækkeligt lægevidenskabeligt grundlag for, at vaccinationer med Gardasil skulle kunne udløse sådanne neurologiske og kognitive gener, som pigerne har. Sagerne er afgjort på baggrund af den viden om Gardasils bivirkninger, der er kendt og offentliggjort på afgørelsestidspunktet. Sundhedsstyrelsens officielle holdning er, at der ikke på nuværende tidspunkt er videnskabelige studier, der kan slå fast, om der er sammenhæng mellem mange af de alvorlige indberetninger og vaccinen. Ankenævnet har i sagerne bemærket, at hvis Sundhedsstyrelsen på et senere tidspunkt måtte komme med nye anbefalinger, der kan have betydning for sagen, er der mulighed for at søge om genoptagelse, såfremt der ikke er indtrådt forældelse. 25/28

26 6 Sager ved domstolene Hvis man ikke er tilfreds med en afgørelse fra Ankenævnet for Patienterstatningen, kan man indbringe afgørelsen for retten. Det sker normalt ved, at man kontakter en advokat, som indgiver stævning og i øvrigt fører sagen i retten. Stævning indgives ved byretten, hvor man bor. Sagsanlæg skal ske inden 6 måneder, efter at afgørelsen er modtaget. For at få behandlet en sag ved retten skal den administrative rekurs være udtømt. Man skal dermed have udnyttet sin klageadgang først, det vil sige, at ankenævnet skal have truffet afgørelse om det spørgsmål eller den erstatningspost, man ønsker at indbringe for retten. Det kræver retlig interesse at sagsøge Ankenævnet for Patienterstatningen, og sagsøgerne er i langt de fleste af retssagerne, patienterne eller deres efterladte. Det er sjældent den professionelle part (normalt regionen), der sagsøger. Den rette sagsøgte i en patienterstatningssag er Ankenævnet for Patienterstatningen. Der er eksempler på, at både Patienterstatningen og Sundhedsministeriet tidligere har været sagsøgt, og her afviste retten sagerne. Det er Kammeradvokaten, der fører ankenævnets retssager. Hvis man ikke kan få fri proces eller retshjælpsdækning, er der omkostninger ved at indbringe en sag for retten. Hvis man får medhold i sagen mod Ankenævnet for Patienterstatningen, bestemmer retten imidlertid normalt, at ankenævnet skal betale sagsøgers sagsomkostninger. I 2015 blev der anlagt 259 retssager, hvilket dækker over både nye sagsanlæg og anker. Det kan umiddelbart virke som et ret højt antal, men det skal ses i forhold til det samlede antal sager, som Patientskadeankenævnet afgør. I 2015 traf ankenævnet 3039 afgørelser, hvilket svarer til, at 8,5 % af afgørelserne blev indbragt for retten. Afsluttede retssager I 2015 blev der afsluttet 146 sager ved retten. Af dem blev 79 sager ført helt til ende, og der blev afsagt dom, mens sagsøger i 67 sager hævede sagen undervejs. Der kan være forskellige årsager til, at en sagsøger hæver en sag. Det kan være, fordi der ikke opnås fri proces eller retshjælpsdækning. Det kan være, at en udtalelse fra Retslægerådet og/eller Arbejdsskadestyrelsen betyder, at udsigten til at vinde sagen er ringe. Det kan også være, fordi ankenævnet under retssagen har genoptaget den administrative sagsbehandling og truffet en ny afgørelse, som giver sagsøger helt eller delvist medhold. 26/28

27 Da der i 2015 blev indbragt flere sager for retten, end der blev afsluttet, steg antallet af verserende sager i forhold til året før. Ved udgangen af 2014 verserede der 450 sager ved domstolene, mens tallet ved udgangen af 2015 var 563. Figuren herunder viser, hvor mange retssager der er indbragt og afsluttet de sidste år. Retssager * Indbragte sager Hævet af parterne Domme Heraf sager tabt af nævnet Afsluttede sager Nævns-afgørelser I alt afgjorte sager Figur 8: Antal retssager, der er indbragt og afsluttet *Tallene for 2015 indeholder ikke som de tidligere år kun behandlingsskadesager, men også lægemiddelskadesager. Ændringen skyldes nedlæggelsen af Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet, som betyder, at Ankenævnet for Patienterstatningen fra 2015 behandler både behandlings- og lægemiddelskadesager. Udfaldet af retssagerne Ankenævnet er frifundet ved de fleste domme afsagt i I 10 af de 79 domme blev ankenævnet dog dømt, hvilket svarer til 13 % af de afsagte domme. Det er måske overraskende, at patienterne ikke får medhold i flere sager. Det er der imidlertid flere forklaringer på. Én væsentlig faktor er, at ankenævnet følger retssagen nøje og genoptager sagen, hvis der fremkommer nye oplysninger, der viser, at patienten har helt eller delvist ret i sin påstand. Nye oplysninger i en sag er typisk en udtalelse fra Retslægerådet eller Arbejdsskadestyrelsen, som ikke harmonerer med ankenævnets afgørelse. Hvis ankenævnet genoptager sagen og træffer en ny afgørelse, vil sagsøger typisk hæve sagen eller i hvert fald tilpasse påstanden. Retssystemet i Danmark består af 24 byretter, 2 landsretter og Højesteret. Der er tale om et toinstans system, der betyder, at det er muligt at anke en afsagt dom til en højere instans. Kun ved helt særlige omstændigheder, og hvis Procesbevillingsnævnet tillader det, kan en sag prøves i tre instanser. Byretten kan efter anmodning i visse tilfælde henvise sager af principiel karakter til behandling i landsretten som 1. instans. Det sker dog i praksis ret sjældent. I 2015 blev der afsagt to 27/28

28 domme af landsretten, hvor behandlingsskadesagen var henvist til landsretten som 1. instans på grund af dens principielle karakter. Det kan tage lang tid at få en sag afgjort i retssystemet, især hvis sagen skal igennem flere instanser. Typisk tager det cirka et par år pr. instans. Det skyldes en kombination af, at sagerne normalt forelægges Retslægerådet en eller flere gange, at sagerne også af og til også forelægges Arbejdsskadestyrelsen, og at der er ventetid på at få hovedforhandlet sagerne ved retterne (berammelsestid). De 79 afsagte domme i 2015 fordeler sig sådan, at 64 domme er afsagt af byretten (1. instans-sager) og 15 domme er afsagt af landsretten (to 1. instans-sager og 13 ankesager). Der er ikke i 2015 afsagt domme af Højesteret på området. Kun én af de afsagte domme var en lægemiddelskadesag, mens de 78 andre domme var behandlingsskadesager. Mere end halvdelen af de afsagte domme i 2015 vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der var sket en behandlings- eller lægemiddelskade. Lidt mindre end en tredjedel vedrørte spørgsmålet om, hvordan en eller flere erstatningsposter skulle opgøres. De sidste domme vedrørte andre spørgsmål om for eksempel genoptagelse, forældelse eller dækningsområde. Alle dommene om behandlings- og lægemiddelskader, findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, både i et kort referat og i fuld ordlyd. 28/28

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Årsberetning 2014. Patientskadeankenævnet

Årsberetning 2014. Patientskadeankenævnet Årsberetning 2014 Patientskadeankenævnet Titel: Årsberetning 2014, Patientskadeankenævnet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Forældelsesregler (2014) Lovgivningen om erstatning for lægemiddelskader og behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang Dækning af udgifter til advokatbistand Hjemmel og klageadgang 2010 Inden for den private forsikringsret har det længe været praksis, at nødvendige og rimelige advokatudgifter i personskadesager erstattes

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2010.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed.... 6 1.1. Formål.... 6 1.2. Sammensætning....

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2007.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D.

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. DOM afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. Larsen) i ankesag V.L. B-0632-16 mod Region Syddanmark (advokat Mads Brandt, Vejle) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B364400C - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 11. oktober 2013 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, B. O. Jespersen og Bodil Dalgaard Hammer). 14. afd.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4 Om lægemiddelskader 6 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 2: Afgørelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 3: Afgørelser

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 4. maj 2016 i sag nr. BS L-1677/2014: og A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2012... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

UDKAST. Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

UDKAST. Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 283 Offentligt (02) UDKAST Forslag til Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Kapitel

Læs mere

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05 (A. F. Wehner, Henrik Bitsch og Karen Hald (kst.)) A (adv. Henrik Ravnild) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradv. v/ adv. Kim Holst) Erstatningsret:

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016 Sag 231/2015 (1. afdeling) Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager. RETTEN l HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 9-349/2013: Boet efter J, v/t mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2016 1 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2016 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2016 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere