Midlertidig tilladelse til udledning af drænvand samt nedsivning af overfladevand fra kunstgræsbane, Arsenalvej 6, Holmen, til Laboratoriegraven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midlertidig tilladelse til udledning af drænvand samt nedsivning af overfladevand fra kunstgræsbane, Arsenalvej 6, Holmen, til Laboratoriegraven."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Byggeri København Nyropsgade København V Att.: Mads Alleslev Larsen Sendes pr. til: Sagsnr Dokumentnr Midlertidig tilladelse til udledning af drænvand samt nedsivning af overfladevand fra kunstgræsbane, Arsenalvej 6, Holmen, til Laboratoriegraven. I henhold til miljøbeskyttelseslovens, jf. Lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015, 19 og 28, stk. 1, meddeles hermed midlertidig tilladelse til nedsivning af overfladevand samt udledning af drænvand fra kunstgræsbane på Arsenalvej 6, 1436 København K, matr. nr. 616, Christianshavns Kvarter til Laboratoriegraven, Københavns Havn. Baggrund I forbindelse med etablering af en ny kunstgræsbane på Holmen, nærmere bestemt Arsenalvej 6, bliver der behov for afledning af drænvand fra banen. Dette vand ønskes udledt til den nærliggende recipient, Laboratoriegraven, Københavns Havn. Dog vil størstedelen af regnvandet enten fordampe eller nedsive lokalt gennem kunstgræsbelægningen, og kun % estimeres til at skulle udledes til Laboratoriegraven. Denne tilladelse behandler både udledning af drænvand samt nedsivning af overfladevand. Udledningen til Laboratoriegraven vil ske via tilslutning til et eksisterende udløb, der vil komme i brug ved alle regnhændelser. Denne ledning samt udløbet (U1) til Laboratoriegraven ejes af HOFOR. Kajkanten hvor udløbet er, ejes af Københavns Kommune. HOFOR s tilladelse til udledning via dette udløb er fra 2009 og midlertidig. Der skal så vidt muligt laves en permanent udledningstilladelse, men dette er ikke sket endnu, da der mangler dokumentation for renseenhedernes effekt. Det er den 15. juni 2015 afgjort, at etablering af kunstgræsbanen ikke er VVM pligtigt (dok.nr ). Der er den 7. oktober 2015 givet byggetilladelse til anlæggelse af kunstgræsbanen, samt udførelse af afløbsarbejde i den forbindelse (dok.nr ). Vand og VVM Njalsgade 13 Postboks København S EAN nummer

2 Grunden er kortlagt på V2-niveau. Der foreligger en 8-tilladelse, hvor der er stillet vilkår om at den øverste halve meter jord fjernes og erstattes med ren jord ( ). Der er per 28. januar 2016 givet tilladelse fra HOFOR til, at kunstgræsbanen må tilsluttes HOFOR s eksisterende regnvandsledning, der leder ud i Laboratoriegraven. Figur 1: Oversigtskort over en del af det indre København. Kunstgræsbanens omtrentlige placering er vist med rød firkant. Vilkår for tilladelsen Generelt 1) Den midlertidige tilladelse er gældende fra d.d. til 31. januar ) Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, der lå til grund for afgørelsen, viser sig at være ændret væsentligt. 3) Center for Miljøbeskyttelse (herefter CMB) skal orienteres via når udledningen påbegyndes. 4) Nye regnvandsbrønde skal forsynes med KK s regnvandsdæksel med skriften: Kun til regnvand. Side 2 af 14

3 5) Regnvand fra kunstgræsbanen kobles på HOFOR s eksisterende regnvandsledning, som udledes i UTM 32 Euref89 koordinaterne X: ; Y: (jf. bilag A). 6) Der må kun udledes drænvand fra kunstgræsbanens areal på m 2 (se bilag A). 7) Nedsivningen må kun ske gennem kunstgræsbanen svarende til et areal på m 2. 8) Der må ikke opstå overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt, ved normale regnhændelser. 9) Der må ikke stå regnvand på banen længere end 24 timer efter normale nedbørshændelser. Hvis banen er oversvømmet i længere tid, skal banen lukkes for offentligheden på grund af sundhedsfare. 10) Ved sløjfning af banen eller udskiftning af græstæppet, efter forventeligt 8-12 år efter ibrugtagningen, skal der udtages et passende antal jordprøver af banens bundopbygning til vurdering af forureningens omfang. Hvis jorden er forurenet som følge af nedsivningen, skal jorden bortskaffes efter gældende regler. 11) Hvis der undervejs i kunstgræsbanens levetid skal ændres gummigranulattype til et andet, end det i ansøgningen oplyste produkt (Genan SBR high perfomance infill), skal produktet først godkendes af CMB. 12) Banen skal indrettes med en opkant eller lignende foranstaltning således, at spredning af SBR-granulat til omgivelserne begrænses mest muligt. 13) Ved snerydning af banen, skal anvendes en metode der sikrer, at granulatet ikke spredes til omgivelserne. Det vil sige at der ikke må anvendes sneslynge, rotorbørste eller lignende, medmindre det sikres, at sne iblandet granulat holdes inde på banen. 14) Oplagring af SBR-granulat skal foregå på en måde, således at udvaskning og spredning forhindres, dette vil sige i en lukket container eller lignende. Vandkvalitet og rensning 15) Vandet skal renses inden udledning. Der skal etableres sandfang inden tilslutning på HOFOR s udløbsledning. 16) Dimensionering af sandfang skal ske i henhold til Rørcenteranvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift. Side 3 af 14

4 17) Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op. 18) Der skal etableres prøvetagningsbrønd før tilslutning til HOFOR s udløbsledning. 19) Der skal udtages vandprøver fra denne brønd 6 gange det første halve år, med ca. en måneds mellemrum. Den første prøve skal udtages hurtigst muligt efter banen er taget i brug. Herefter skal der udtages prøver to gange årligt, indtil tilladelsen ophører den 31. januar ) Udledningen skal til enhver tid overholde følgende kravværdier: Stof Kravværdi (mg/l) Total-jern 5 Total-N 8 Total kulbrinter 5 Suspenderet stof 40 21) Udledningen skal overholde følgende kravværdier, målt som gennemsnit over det første halve år, og derefter målt som gennemsnit over 1 år: Kravværdi Stof (µg/l) Målt som gennemsnit over udledningsperioden Tungmetaller *Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende. + Tilføjet baggrundskoncentrationer. Arsen 1,01* + Barium 145* + Bly 0,34* Cadmium 0,2* Chrom III 3,4* Chrom IV 3,4* Kobber 2* + Kviksølv 0,07* Nikkel 8,6* Zink 12,8* + PAH er Acenaphthen 0,38 Acenaphthylen 0,13 Anthracen 0,1 Benz(a)anthracen 0,0012 Benz(a)pyren 0,05 Chrysen/Triphenylen 0,0014 Side 4 af 14

5 Dibenzo(a,h)anthracen 0,00014 Fluoranthen 0,1 Fluoren 0,23 Naphtalen 1,2 Phenanthren 1,3 Pyren 0,0017 Andre stoffer Phenol 0,77 Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1,3 22) Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret laboratorium. Prøvetagningen skal udføres i henhold til Bekendtgørelse nr af 25. november 2015 om kvalitetskrav til miljømålinger og DS/ISO (seneste udgave) om vejledning i prøvetagning af spildevand. Så snart analyseresultaterne foreligger, sendes kopi af dem direkte fra analyselaboratoriet til 23) Udledningen må ikke forårsage faner af suspenderet stof el.lign. i Laboratoriegraven. Det er CMB, der afgør, hvornår dette er tilfældet. Udledningstilladelsen kan - i henhold til miljøbeskyttelseslovens 30 - tilbagekaldes eller ændres, hvis spildevandsanlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller tilgodeser kravene, fastsat i denne tilladelse. Udledningstilladelsen kan også tilbagekaldes eller ændres, hvis forudsætningerne for tilladelsen ikke holder, der er opgivet ukorrekte oplysninger, eller hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Klagevejledning Klageadgang Der kan klages over den del af afgørelsen der omhandler udledning af drænvand til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal indgives via Natur- og Miljøklagenævnets digitale klageportal inden den 29. februar Den del af afgørelsen der omhandler nedsivning af overfladevand kan ikke påklages til andre myndigheder, men I har mulighed for at få prøvet afgørelsen ved domstolene. Ønsker I at anlægge sag ved domstolene, skal det ske inden 6 måneder. Hvem kan klage? Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens , hvem der er Side 5 af 14

6 klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af Herfra logges der på henholdsvis via for borgere og for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMB s udtalelse. Efter lovens 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens 94, stk. 1. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på Bemærk at Natur- og Miljøklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: CMB videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Opsættende virkning Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Natur- og Side 6 af 14

7 Miljøklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. Grundlag for afgørelsen Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale Lov- og plangrundlag 1) Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015, 19, 28 stk. 1 og ) Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 36, 38 og 66 stk. 3. 3) Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bek.nr af 25. august ) Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. bek af 9. september ) Vandplan , Øresund, Hovedvandopland 2.3, Vanddistrikt Sjælland. 6) Den Blå By Københavns Kommunes Vandhandleplan ) Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Ansøgningsmateriale 1) Oplysninger tilsendt per mail fra rådgiver Henrik Steenfeldt Andersen (Dines Jørgensen & CO A/S) af 20. april og 8. juni Desuden er oplysninger fra totalentreprenør på projektet John Mortensen (HJ Huse A/S) tilsendt løbende per mail af 9., 15. og 17. december 2015, samt 14. og 18. januar ) Møde mellem John Mortensen (HJ Huse) og Mette Dalgaard Agersted (CMB) den 13. januar Baggrundsmateriale Notater vedrørende kunstgræsbaner i Tingbjerg, Ryparken og Sundby. Kontrol af udvaskning fra gummigranulat. Lavet af Sloth-Møller for Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse, 2014/2015. Se bilag G, H og I i denne tilladelse. Side 7 af 14

8 Miljøteknisk redegørelse Der er anlagt en 7-mands kunstgræsbane med et samlet areal på m 2 (44 62 m). Regnvand der falder på banen skal delvist udledes til Laboratoriegraven via nedgravede drænrør i kanten af banen (se bilag A). Eftersom drænet ikke vil kunne opsamle alt overfladevandet fra banen, vil der desuden ske nedsivning af regnvand. Banen har en hældning fra 2,30 m til 2,10 m hen mod drænet i kanten af banen (bilag A og B). Det er estimeret, at ca % af regnvandet fra kunstgræsbanen vil blive udledt til Laboratoriegraven. Den resterende mængde ophobes i muld, fordamper eller nedsiver. Dette har ligeledes været tilfældet inden kunstgræsbanen blev anlagt, da der på samme areal var en drænet græsfodboldbane. Der er i forbindelse med 8-tilladelsen, der er givet den 10. juni 2015, stillet vilkår om, at den øverste halve meter forurenede jord (alt jord over signalnettet) skal fjernes, og erstattes med ren jord. De nye anlagte drænrør i kanten af kunstgræsbanen ligger i ren jord (se evt. bilag C), og vil via gravitation modtage en mindre del af regnvandet, og føre dette via sandfang og prøvetagningsbrønd til en pumpebrønd og videre til HOFOR s ledning. Den nye kunstgræsbane er bygget ovenpå en gammel fodboldbane, og de gamle dræn der afvandede den forrige bane, ligger der stadig (bilag D). Disse dræn ligger i den forurenede jord med en afstand på ca. 5-7 m, men forventes dog ikke at dræne særlig meget vand, da de kun vil tage det regnvand der siver ned lige ved rørene, samtidig med at der er lagt nye dræn, som modtager regnvand via gravitation på banen som forklaret ovenover. De gamle dræn fører direkte hen til pumpebrønden, hvor det blandes med vandet fra de nye drænrør. Kunstgræsbanen er en 3. generationsbane bestående af et kunstgræstæppe med infill af 10 mm silica-/kvartssand og 35 mm gummigranulat (SBR) ovenpå (Genan infill) (se bilag E). Under kunstgræstæppet er der derefter et lag af 150 mm stabilgrus (SG), og herunder et 200 mm lag sten. Imellem disse to lag ligger et geotekstil (se bilag C). Det nye dræn ligger placeret i stenlaget, mens det gamle dræn ligger i laget under geonettet, der er placeret under stenlaget (bilag C). Regnvandet der falder på kunstgræsbanen passerer derfor lagene af grus, geotekstil og sten før det ender i drænrørene langs banens kant. Kunstgræstæppet er langs med banens sider afgrænset af en 4 cm høj betonkantsten med bredde på 6 cm. Uden for kantstenen etableres en 40 cm bred flisebelægning, der har til opgave at lette driftsopgaven omkring banen. Det forventes at der ved en årsregn på 600 mm vil falde ca m 3 vand på banen, hvoraf % vil udledes til Laboratoriegraven via HOFOR s eksisterende regnvandsledning, som udledes i UTM 32 Euref89 koordinaterne X: og Y: (jf. bilag A). Side 8 af 14

9 Eksisterende forhold Der foregår i dag udledning af overfladevand fra parkerings- og kørselsarealer samt tag- og fodgængerarealer på Holmen via 4 udløb (bilag F). Beskrivelse af vandområdet Københavns Havn strækker sig fra Kalveboder i syd til Svanemøllebugten i nord samt til områderne omkring Margretheholm og Prøvestenen på den østlige side af Amager. Hovedløbet gennem byen kan opdeles i Sydhavnen, Inderhavnen og Yderhavnen. Laboratoriegraven, Trangraven, Erdkehlgraven, Tømmergraven samt en række mindre kanaler adskiller Holmen fra Christianshavn og Amager. Kanalerne har forbindelse til Københavns Inderhavn, som er en del af hovedløbet i Københavns Havn. Vandudskiftningen i kanalerne er begrænset, og kanalerne er derfor sårbare overfor stofbelastninger. Statslige planer Kanalerne ved Holmen er beliggende i vandopland 2.3 Øresund. I vandplanerne er Inderhavnen, samt kanalerne ved Holmen, målsat til at opnå godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand. Inderhavnen og kanalerne ved Holmen er desuden klassificeret som stærkt modificeret kystvand, og deres nuværende tilstand kan ikke klassificeres. Kanalerne ved Holmen ligger ikke i umiddelbar nærhed af beskyttede områder. Det nærmeste Natura 2000-område er Vestamager og havet syd for som ligger ca. 6 km væk, nærmere bestemt syd for Sjællandsbroen. Kommunale planer og målsætninger Holmen er primært udlagt til bolig- og serviceerhverv, samt institutioner. Desuden er en stor del af området udlagt til fritidsformål og grønne områder. Størstedelen af Holmen er separatkloakeret (bilag B), hvilket betyder, at overfladevand som udgangspunkt skal ledes til havnen. Der er ingen badevandsinteresser i umiddelbar nærhed af vandområdet, men det er Københavns Kommunes målsætning at opnå god badevandskvalitet i kanalerne ved Holmen. Side 9 af 14

10 Miljøteknisk vurdering I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er overfladevand defineret som spildevand. Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 28. Erfaring fra andre kunstgræsbaner Der er anlagt 3 lignende kunstgræsbaner i Sundby, Ryparken og Tingberg, som alle har tilladelse til at nedsive regnvand, og hvor der er vilkår om prøvetagning. Analyseresultaterne fra de allerede anlagte kunstgræsbaner som nedsiver regnvand, viser, at der er visse stoffer såsom bly, kobber, kulbrinter, chrom og zink, som er i koncentrationer der kan være problematiske for det marine miljø (se bilag G-I). Derfor er der i denne tilladelse omhandlende kunstgræsbanen på Arsenalvej i vilkår 19 krav om, at der skal tages vandprøver løbende, hovedsageligt i starten af udledningsperioden, for at CMB kan være sikre på, at det udledte regnvand kan overholde de miljøkvalitetskrav der stilles jf. vilkår 20 og 21. Antallet af parametre kan eventuelt ændres undervejs, såfremt analyseresultaterne viser, at der ikke er problemer med at overholde kravværdierne. Det er CMB der vurderer dette. Denne tilladelse er midlertidig, og resultatet af vandanalyserne fra det udledte regnvand vil afgøre, om tilladelsen kan bliver forlænget. Det er CMB der afgør om udledningen af regnvand fra kunstgræsbanen kan fortsætte, eller om vandet i stedet skal tilsluttes kloak. Afgørelsen kan ske efter CMB har fået tilstrækkelig dokumentation for vandkvaliteten af det udledte vand. Der skal det første halve år udtages vandprøver ca. en gang om måneden, og disse prøver vil blive brugt som indikator for, hvordan vandkvaliteten af det udledte regnvand er, og om regnvandet fra kunstgræsbanen kan overholde miljøkvalitetskravene. Derefter skal der udtages og analyseres vandprøver to gange årligt, indtil den midlertidige tilladelse ophører den 31. januar Denne monitering vil ligeledes føre til et bedre datagrundlag samt et bedre kendskab til, hvilke miljømæssige problemer der kunne være forbundet med denne type kunstgræsbaner. Nedsivningen af overfladevand gennem kunstgræsbanen kan forårsage en lettere forurening af den underliggende jord og muligvis også af grundvandet. Det vurderes, at der er risiko for, at jorden kan blive lettere forurenet med zink og bly, samt at der er en forhøjet risiko for forurening af grundvandet med phenol. Med de stillede vilkår om monitering af vandkvaliteten og kontrol af jorden efter udskiftning af græstæppet, vurderer CMB, at den mulige påvirkning af jord og grundvand ikke vil være af væsentlig betydning, idet det antages, at vandkvaliteten ikke er ringere end fra de før omtalte baner ved Sundby, Ryparken og Tingbjerg. Side 10 af 14

11 Før anlæggelsen af den permeable kunstgræsbelægning var området ubefæstet, derfor vurderes det at nedsivningen af overfladevand ikke vil påvirke den eksisterende forurening, da der ikke er ændret på selve vandhåndteringen. For at undgå at gummigranulatet fra kunstgræsbanen spredes til det omkringliggende miljø, er der vilkår om at banen skal omsluttes af en forhøjet kant, jf. vilkår 12. Derudover er der, af sammen grund, krav til hvordan eventuel snerydning på banen ikke må foregå. Der vil kun udledes dele af det regnvand der falder på kunstgræsbanen, og altså ikke fra andre arealer. Det er relativt små vandmængder der er estimeret til at blive udledt, og det er derfor samlet set Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at udledningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for de hydrauliske forhold i Laboratoriegraven. Forhold til Naturbeskyttelse Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 28, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV. CMB har vurderet ansøgningen i henhold til habitatbekendtgørelsen nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Internationale naturbeskyttelsesområder Det ansøgte område ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er Natura område nr. 143 Vestamager og havet syd for. En eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper vurderes at være af underordnet betydning, dels på grund af afgørelsens vilkår og dels på grund af afstanden fra lokaliteten til nærmeste naturbeskyttelsesområde. Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV) Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ Side 11 af 14

12 betydning for bilag IV arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter. Forhold til øvrig lovgivning Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af drænvand samt nedsivning af overfladevand. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven, jordforureningsloven. Henvendelse til Center for Miljøbeskyttelse I er velkomne til at kontakte Mette Dalgaard Agersted på eller hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig eller elektronisk henvendelse bedes der henvist til sagsnr Med venlig hilsen Mette D. Agersted Yngve Juul de Voss Louise D. Andersen Side 12 af 14

13 Kopi af tilladelsen er sendt til følgende parter John Poul Mortensen (HJ Huse A/S), Henrik Steenfeldt Andersen (DJ & CO), By og Havn, Københavns Kommune, Center for Bygninger, Naturstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, DOF-København, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace, Tilladelsen annonceres desuden på Annonceringsportalen for Københavns Kommune: Side 13 af 14

14 Bilag Bilag A. Oversigtskort og afvandingsplan over kunstgræsbanen beliggende på Arsenalvej, samt udledningspunkt til Laboratoriegraven. Den blå stiplet linie angiver de nye anlagte dræn, som leder til HOFOR s eksisterende regnvandsledning. Bilag B. Kort over kunstgræsbanen der viser koteforholdene på banen, og at banen hælder fra 2,3 til 2,1 m hen mod de nye anlagte drænrør. Bilag C. Tværsnit der viser opbygningen af banen. Yderst til højre er angivet hvilke lag banen er opbygget af. Bilag D. Kort der viser hvilke gamle dræn der fortsat ligger under banen. De forskellige typer drænrør er angivet (se forklaring på tegning). Bilag E. Beskrivelse af opbygningen af det øverste lag af kunstgræsbanen. Bilag F. Kort over Holmen der viser beliggenhed for de fire udløb for overfladevand (U1-4). Bilag G, H og I. Notater vedrørende kunstgræsbaner i Tingbjerg, Ryparken og Sundby. Kontrol af udvaskning fra gummigranulat. Side 14 af 14

15 N 2.10 vandhane 2.08 ø113/126-3,0 ø113/126-3,0 ø425sf DK: 2,36 IK: 1,06 UK: 0,98 BK: 0,36 DK:2.09 BK:-1.68 multiboldbane multiboldbane DK: ø425 prøveudtagningsbrønd DK: 2,36 IK: 0,91 UK: 0,76 BK: 0, Eksisterende PST DK: 2,36 IK: 0,74 kuglestødsbane ø113/126-3, rugby mål sandgrav DK: DK: BK:0.15 BK:0.82 DK:1.95 BK:1.32 BK:0.85 BK: BK(dræ n): 1, DK:2.07 BK: DK:2.01 BK: løbebane Arsenalvej DK:1.96 BK:-1.04 rugby mål BK:0.83 DK:1.91 BK:0.75 BK:0.70 BK:0.73 BK: Olieseperator (HOFOR) Note : Alle ubenævnte mål og koter er i m. Rørdimension er i mm. Signaturforklaring : Regnvandsledning (tætte ledninger af plast) Projekterede drænledning Eksisterende trykledning Eksisterende regnvandisledning Eksisterende spildevandsledning Brønde Laboratoriegraven Udløbspunkt (UTM32) X= DK : BK : VS: IK: UK: Dækselkote Bundkote Vandspejlskote Indløbskote Udløbskote Y= Rev. Dato Tegn. Godk. Revisiontekst Rev. Dato Tegn. Godk. Revisiontekst a d b e c f Bygherre: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Byggeri København Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København V Tlf: Bygherrerådgiver: DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI KIRSEBÆRALLE 9-11 INTERNET : ENERGIVEJ HILLERØD SORØ TLF TLF FAX FAX Totalentreprenør: H.J. HUSE A/S Bildsøvej Kelstrup, 4200 Slagelse. Telefon Arsenalvej Projektnr.: Fasebenævnelse: Myndighedsprojekt Dato: Afvandingsplan m. udledningspunkt Projekteret / tegnet: Kontrolleret: Godkendt: LSP FL/AM JMJ Kunstgræsbaner Arsenalvej og Klitmøllervej Målforhold: 1:200 Tegningsformat: Projektleder i Københavns Kommune Mads Allerslev Larsen Tegningsnr.: Løbenr.: 2-1X

16 5, x 2,10 N vandhane 2.08 multiboldbane multiboldbane DK: DK:2.09 BK: ,30 x Fjerners og retableres med græs 2.07 kuglestødsbane ,00 62,00 rugby mål sandgrav DK: DK:1.97 BK: , BK:0.82 DK: , BK:1.32 BK: BK:0.82 x 2, , , DK:2.07 BK: ,30 x DK:2.01 BK: løbebane Arsenalvej Note: Alle ubenævnte mål er i meter. Brønde Lysmast 2.19 Port 2.06 Sluse 1.98 Hegn (4 meter højt) 2.12 DK:1.96 BK: rugby mål Skel Rev. Dato Tegn. Godk. Revisiontekst Rev. Dato Tegn. Godk. Revisiontekst 2.03 a b d e 2.02 BK:0.83 DK:1.91 BK:0.70 BK:0.73 BK:0.93 BK: Flytning af altetikfaciliteter c Bygherre: Bygherrerådgiver: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen f Byggeri København Nyropsgade 1, 5. sal Tlf: København V DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI KIRSEBÆRALLE 9-11 INTERNET : ENERGIVEJ HILLERØD SORØ TLF TLF FAX FAX Totalentreprenør: H.J. HUSE A/S Bildsøvej Kelstrup, 4200 Slagelse. Telefon Arsenalvej Projektnr.: Fasebenævnelse: Myndighedsprojekt Dato: Kote- og belægningsplan Projekteret / tegnet: Kontrolleret: Godkendt: LSP FL/AM JMJ Kunstgræsbaner Arsenalvej og Klitmøllervej Målforhold: 1:200 Tegningsformat: 891 x 840 mm Projektleder i Københavns Kommune Mads Allerslev Larsen Tegningsnr.: Løbenr.: 1-1

17 1,50 0,06 44,00 0,06 0,40 NOTE: Alle ubenævnte mål, stationering og koter er i m. Baneopbygning: mm kunstgræstæppe 150 mm SG Geotekstil 200 mm sten 22/90 eller 32/64 Geonet Planum Fliseareal: Flisebelægning 50x50 cm mm afretningsgrus mm SG Geonet Planum Kantsten: Betonkantsten 60x200x500 mm sat i beton Hegn: Sort panel hegn 4,00 m Fundament i beton (dybde min 1m) Tilpasningsareal: Muld tilsås med 3 kg græsfrø/100m². Rev. Dato Tegn. Godk. Revisiontekst Rev. Dato Tegn. Godk. Revisiontekst a d b e c f Bygherre: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Byggeri København Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København V Tlf: Bygherrerådgiver: DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI KIRSEBÆRALLE 9-11 INTERNET : ENERGIVEJ HILLERØD SORØ TLF TLF FAX FAX Totalentreprenør: H.J. HUSE A/S Bildsøvej Kelstrup, 4200 Slagelse. Telefon Projektnr.: Fasebenævnelse: Dato: Arsenalvej Myndighedsprojekt Tværsnit Projekteret / tegnet: Kontrolleret: Godkendt: LSP FL/AM JMJ Kunstgræsbaner Arsenalvej og Klitmøllervej Målforhold: 1:10 Tegningsformat: 780 x 297 mm Projektleder i Københavns Kommune Mads Allerslev Larsen Tegningsnr.: Løbenr.: 9-1

18 Bilag D Sort stiplet linie angiver de gamle drænrør

19

20 Bilag F

21 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den sag ref. rch tlf moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Tingberg. Kontrol af udvaskning fra gummigranulat. På vegne af Københavns Ejendomme har vi kontrolleret udvaskningen af miljøbelastende stoffer fra gummigranulat og kunstgræs på nyanlagt bane i Tingberg. Banen er anlagt uden særlige afværgetiltag i forhold til udvaskning. Formål Formålet med kontrollen er: at dokumentere indholdet af udvaskede stoffer Stamoplysninger Lokalitetens adresse Matrikelnummer Terrænkote Ruten 2, 2700 Brønshøj 3600 Husum, København Ca. 23 DVR90 Areal 3800 m 2 Bygherre Nuværende arealanvendelse Kortlægningsstatus Grundvandsinteresser Miljøhistorie Tabel 1 Stamoplysninger Københavns Ejendomme Nyropsgade København V Boldbaner Områdeklassificeret Område med drikkevandsinteresser Boldbaner Prøveudtagning Den er der udtaget en vandprøve af rindende drænvand i kombineret sandfangs og prøveudtagningsbrønd i det NØ hjørne af banen. Prøven er opsamlet på glas leveret af analyselaboratoriet. Prøven er udtaget under eller lige efter nedbør, se billede 1. Møllegade Sønderborg Tlf Fax K:\Sloth\2013\131218_Bygherrerådgivning Kunstgræsbaner KEjd\09_BRG\09-07_JORD\ _MIL\Tingbjerg\ NOT-m-Tingberg.doc

22 Kemiske analyser Vandprøver er analyseret for tungmetaller ved ICP MS, phenoler ved GC MS og kulbrinter ved GC FID. Der er ikke analyseret for DEHP, da det har vist sig uproblematisk i forhold til udvaskningstest på kunstgræs eller infill. Analysen er udført af Højvang A/S. Billede 1: Nedbør i januar 2015 Resultater Resultater fremgår af nedestående tabel og vedlagte miljørapport. Resultater er sammenlignet med miljøstyrelsens kvalitetskriterier for grundvand. Overskridelser er markeret med fed. Parameter Prøve 1 Grundvandskvalitetskriterie Bly 0,39 1 Cadmium 0,15 0,5 Chrom 0,74 25 Kobber 2,5 100 Nikkel 1,1 10 Zink 5,8 100 Phenol, total 0,18 0,5 Kulbrinter 34 9 Tabel 1: Analyseresultater i µg/l Kulbrinterne ligger i intervallet C 10 C 20. Analyserapport fra Højvang A/S er vedlagt. K:\Sloth\2013\131218_Bygherrerådgivning Kunstgræsbaner KEjd\09_BRG\09-07_JORD\ _MIL\Tingbjerg\ NOT-m-Tingberg.doc Side 2/3

23 Vurdering I forhold til de andre baner på Ryparken, Sundby og Kløvermarken konstateret overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet for kulbrinter. Vi vurderer, at forureningen kan skyldes lokale forhold, og et spild af diesel under anlægsfasen, som ligger i den pågældende kulbrintefraktion, kan ikke udelukkes. Det anbefales derfor at målingen gentages om 6 måneder. Moniteringsprogrammet bør løbe i min 2 år, som er den tid flere undersøgelser peger på er kritisk i forhold til udvaskning. Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Richard de Churruca Kopi til: Vedlagt: Genan A/S, Carsten Sigvert Orbicon A/S, Henrik Grove Københavns kommune, Morten Ejsing Jørgensen Analyserapport Side 3/3 K:\Sloth\2013\131218_Bygherrerådgivning Kunstgræsbaner KEjd\09_BRG\09-07_JORD\ _MIL\Tingbjerg\ NOT-m-Tingberg.doc

24 Analyserapport Rekvirent: Sloth Møller A/S Sønderborg Sagsnavn: Tingbjerg Sønderborg Sagsnr: Møllegade 56 Sagsbeh.: Richard Churruca 6400 Sønderborg Att.: Richard Churruca Prøver modtaget: Analyse påbegyndt: Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: 0 Lab. nr Prøvetype Grundvand Emballage: ok Prøvetagning: Rekvirent Prøvetager: RCH Udtaget fra dato: Detek- Prøve ID Tingbjerg tions- Usikker- Parameter Enhed Metode grænse hed Bly 0,39 µg/l ICP-MS 0,01 +/- 20 % Cadmium 0,15 µg/l ICP-MS 0,003 +/- 20 % Chrom 0,74 µg/l ICP-MS 0,01 +/- 20 % Kobber 2,5 µg/l ICP-MS 0,02 +/- 20 % Nikkel 1,1 µg/l ICP-MS 0,02 +/- 20 % Zink 5,8 µg/l ICP-MS 0,1 +/- 20 % Phenol 0,18 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2-methylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 3-methylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 4-methylphenol 0,056 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,3-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,4-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,5-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,6-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 3,4-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 3,5-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % Sum af phenoler # µg/l Beregnet* Kulbrinter >C5-C10 <2,5 µg/l DS :2001 mod. FID 2,5 +/- 20 % Kulbrinter >C10-C25 34 µg/l DS :2001 mod. FID 5 +/- 20 % Kulbrinter >C25-C40 <10 µg/l DS :2001 mod. FID 10 +/- 20 % Totalkulbrinter >C5-C40 34 µg/l DS :2001 mod. FID +/- 20 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter: Tingbjerg: Uidentificerede kulbrinter i intervallet >C10-C25. Rapport sendes med post til: Rapport sendes pr. til: Sloth Møller A/S Sønderborg, Richard Churruca, Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Stina Hansen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund - Tlf Fax Side 1 af 1

25 Københavns Ejendomme Att: Erik Willer Sønderborg, den sag ref. rch tlf moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Ryparken. Kontrol af udvaskning fra gummigranulat. På vegne af Københavns Ejendomme har vi kontrolleret udvaskningen af miljøbelastende stoffer fra gummigranulat og kunstgræs på nyanlagt bane i Ryparken. Baggrund Banen på Ryparken er anlagt på traditionel vis uden afværgeforanstaltninger i forhold til at forhindre udvaskning til drænsystem. Dog er råjorden sammenkørt, således at overflade strukturen er blevet ødelagt (traktose). Formål Formålet med kontrollen er: at dokumentere indholdet af udvaskede stoffer at danne grundlag for om der i fremtidige baner er behov for afværgeforanstaltninger Prøveudtagning Den og er der udtaget en vandprøve af rindende drænvand i kombineret sandfangs og prøveudtagningsbrønd i det NV hjørne af banen. Da ind og udløb sad i samme højde, er brønden indledningsvist tømt med spand, således at der kunne holdes en prøveudtagningsflaske under indløb. Prøven er opsamlet på glas leveret af analyselaboratoriet. Prøven er udtaget under eller lige efter nedbør, se billede 1. I oktober var der en overnormal regnmængde på ca. 100 % over normalen. Kemiske analyser Vandprøver er analyseret for tungmetaller ved ICP MS, phenoler ved GC MS og phalater ved GC MS. Analysen er udført af Højvang A/S. Møllegade Sønderborg Tlf Fax K:\Sloth\2013\131218_Bygherrerådgivning Kunstgræsbaner KEjd\09_BRG\09-07_JORD\ _MIL\Ryparken\ NOT-m-ryparken.doc

26 Billede 1: Nedbør i oktober 2014 Resultater Resultater fremgår af nedestående tabel og vedlagte miljørapport. Resultater er sammenlignet med miljøstyrelsens kvalitetskriterier for grundvand. Overskridelser er markeret med fed. Parameter Prøve Prøve Grundvandskvalitetskriterie Bly 0,74 0,47 1 Cadmium 0,109 0,12 0,5 Chrom 5,2 1,0 25 Kobber 6,6 5,7 100 Nikkel 1,5 2,0 10 Zink Phenol, total <0,05 0,19 0,5 Kulbrinter <10 <10 9 DEHP <0,004 1 Tabel 1: Analyseresultater i µg/l Analyserapport fra Højvang A/S er vedlagt. Vurdering Der er ikke konstateret overskridelser af grundvandskvalitetskriterierne. Idet udvaskningen må forventes at være størst umiddelbart efter udlægning, vurderes de to prøver for udtryk for worst case. På denne baggrund vurderes det, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger ved anvendelse af den aktuelle infill fra Genan og kunstgræstæppe fra Sportimport. K:\Sloth\2013\131218_Bygherrerådgivning Kunstgræsbaner KEjd\09_BRG\09-07_JORD\ _MIL\Ryparken\ NOT-m-ryparken.doc Side 2/3

27 Moniteringsprogrammet bør løbe i min 2 år, som er den tid flere undersøgelser peger på er kritisk i forhold til udvaskning. Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Richard de Churruca Kopi til: Vedlagt: Genan A/S, Carsten Sigvert Orbicon A/S, Henrik Grove Københavns kommune, Morten Ejsing Jørgensen Analyserapporter Side 3/3 K:\Sloth\2013\131218_Bygherrerådgivning Kunstgræsbaner KEjd\09_BRG\09-07_JORD\ _MIL\Ryparken\ NOT-m-ryparken.doc

28 Analyserapport Rekvirent: Sloth Møller A/S Sønderborg Sagsnavn: Ryparken Sønderborg Sagsnr: Møllegade 56 Sagsbeh.: Richard Churruca 6400 Sønderborg Att.: Richard Churruca Prøver modtaget: Analyse påbegyndt: Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: 0 Lab. nr Prøvetype Grundvand Emballage: ok Prøvetagning: Rekvirent Udtaget fra dato: Detek- Prøve ID Ryparken 2 tions- Usikker- Parameter Enhed Metode grænse hed Bly 0,47 µg/l ICP-MS 0,01 +/- 20 % Cadmium 0,12 µg/l ICP-MS 0,003 +/- 20 % Chrom 1,0 µg/l ICP-MS 0,01 +/- 20 % Kobber 5,7 µg/l ICP-MS 0,02 +/- 20 % Nikkel 2,0 µg/l ICP-MS 0,02 +/- 20 % Zink 17 µg/l ICP-MS 0,1 +/- 20 % Phenol 0,19 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2-methylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 3-methylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 4-methylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,3-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,4-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,5-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,6-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 3,4-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 3,5-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % Sum af phenoler 0,19 µg/l Beregnet* Kulbrinter >C5-C10 <2,5 µg/l DS :2001 mod. FID 2,5 +/- 20 % Kulbrinter >C10-C25 <5 µg/l DS :2001 mod. FID 5 +/- 20 % Kulbrinter >C25-C40 <10 µg/l DS :2001 mod. FID 10 +/- 20 % Totalkulbrinter >C5-C40 # µg/l DS :2001 mod. FID +/- 20 % DEHP <0,004 mg/l M054, GC-MS* 0,004 +/- 50 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter: Ryparken 2: Ikke påvist totalkulbrinter. Rapport sendes med post til: Rapport sendes pr. til: Sloth Møller A/S Sønderborg, Richard Churruca, Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Stina Hansen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund - Tlf Fax Side 1 af 1

29 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den sag ref. rch tlf moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af udvaskning fra gummigranulat. På vegne af Københavns Ejendomme har vi kontrolleret udvaskningen af miljøbelastende stoffer fra gummigranulat og kunstgræs på nyanlagt bane i Sundby. Banen er anlagt med et lag aktivt kul på 250 g/m 2 under infill og kunstgræs. Formål Formålet med kontrollen er: at dokumentere indholdet af udvaskede stoffer Stamoplysninger Lokalitetens adresse Matrikelnummer Terrænkote Areal m 2 Bygherre Nuværende arealanvendelse Kortlægningsstatus Grundvandsinteresser Miljøhistorie Tabel 1 Stamoplysninger Tabel 1 Stamoplysninger Sundbyvestervej 60, 2300 København 1100 Sundbyvester, København Ca. 4,00 4,50 DVR90 Københavns Ejendomme Nyropsgade København V Boldbaner Områdeklassificeret V1 kortlagt Ingen drikkevandsinteresser Park og boldbaner Udspredning af slam i 40 erne 60 erne Prøveudtagning Den er der udtaget en vandprøve af rindende drænvand i kombineret sandfangs og prøveudtagningsbrønd i det SV hjørne af banen. Prøven er opsamlet på glas leveret af analyselaboratoriet. Møllegade Sønderborg Tlf Fax K:\Sloth\2013\131218_Bygherrerådgivning Kunstgræsbaner KEjd\09_BRG\09-07_JORD\ _MIL\sundby\ NOT-m-Sundby.doc

30 Prøven er udtaget under eller lige efter nedbør, se billede 1. I oktober var der en overnormal regnmængde på ca. 100 % over normalen. Kemiske analyser Vandprøver er analyseret for tungmetaller ved ICP MS, phenoler ved GC MS og kulbrinter ved GC FID. Der er ikke analyseret for DEHP, da det har vist sig uproblematisk i forhold til udvaskningstest på kunstgræs eller infill. Analysen er udført af Højvang A/S. Billede 1: Nedbør i januar 2015 Resultater Resultater fremgår af nedestående tabel og vedlagte miljørapport. Resultater er sammenlignet med miljøstyrelsens kvalitetskriterier for grundvand. Overskridelser er markeret med fed. Parameter Prøve 1 Grundvandskvalitetskriterie Bly 1,9 1 Cadmium 0,16 0,5 Chrom 1,0 25 Kobber 3,4 100 Nikkel 0,91 10 Zink 6,1 100 Phenol, total <0,05 0,5 Kulbrinter 8,6 9 Tabel 1: Analyseresultater i µg/l Analyserapport fra Højvang A/S er vedlagt. K:\Sloth\2013\131218_Bygherrerådgivning Kunstgræsbaner KEjd\09_BRG\09-07_JORD\ _MIL\sundby\ NOT-m-Sundby.doc Side 2/3

31 Vurdering Der er konstateret en bagatelagtig overskridelse af kvalitetskriteriet for bly. Idet udvaskningen må forventes at være størst umiddelbart efter udlægning, vurderes prøven for udtryk for worst case. Indholdet af phenoler og kulbrinter er lavt og under kvalitetskriteriet. Moniteringsprogrammet bør løbe i min 2 år, som er den tid flere undersøgelser peger på er kritisk i forhold til udvaskning. Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Richard de Churruca Kopi til: Vedlagt: Genan A/S, Carsten Sigvert Orbicon A/S, Henrik Grove Københavns kommune, Morten Ejsing Jørgensen Analyserapporter Side 3/3 K:\Sloth\2013\131218_Bygherrerådgivning Kunstgræsbaner KEjd\09_BRG\09-07_JORD\ _MIL\sundby\ NOT-m-Sundby.doc

32 Analyserapport Rekvirent: Sloth Møller A/S Sønderborg Sagsnavn: Sundby Sønderborg Sagsnr: Møllegade 56 Sagsbeh.: Richard Churruca 6400 Sønderborg Att.: Richard Churruca Prøver modtaget: Analyse påbegyndt: Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: 0 Lab. nr Prøvetype Grundvand Emballage: ok Prøvetagning: Rekvirent Prøvetager: RCH Udtaget fra dato: Detek- Prøve ID Sundby tions- Usikker- Parameter Enhed Metode grænse hed Bly 1,9 µg/l ICP-MS 0,01 +/- 20 % Cadmium 0,16 µg/l ICP-MS 0,003 +/- 20 % Chrom 1,0 µg/l ICP-MS 0,01 +/- 20 % Kobber 3,4 µg/l ICP-MS 0,02 +/- 20 % Nikkel 0,91 µg/l ICP-MS 0,02 +/- 20 % Zink 6,1 µg/l ICP-MS 0,1 +/- 20 % Phenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2-methylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 3-methylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 4-methylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,3-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,4-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,5-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 2,6-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 3,4-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % 3,5-dimethylphenol <0,05 µg/l AOAC 70(6)1013:1987 0,05 +/- 25 % Sum af phenoler # µg/l Beregnet* Kulbrinter >C5-C10 <2,5 µg/l DS :2001 mod. FID 2,5 +/- 20 % Kulbrinter >C10-C25 8,6 µg/l DS :2001 mod. FID 5 +/- 20 % Kulbrinter >C25-C40 <10 µg/l DS :2001 mod. FID 10 +/- 20 % Totalkulbrinter >C5-C40 8,6 µg/l DS :2001 mod. FID +/- 20 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter: Sundby: Uidentificerede kulbrinter i intervallet >C10-C25. Rapport sendes med post til: Rapport sendes pr. til: Sloth Møller A/S Sønderborg, Richard Churruca, Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Andersen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund - Tlf Fax Side 1 af 1

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn

Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Byens Drift v/ Peter Ditlev Andreasen Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn 20-06-2016 Sagsnr. 2016-0234310 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjællandsbroen, København ApS c/o MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg. Lars Ulrik Hansen, luh@mth.dk 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0107376

Læs mere

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse PFA Ejendomme A/S c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby Att: Charlotte Teisel, act@datea.dk 23-09-2015 Sagsnr.

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Christiansborg Slotskirke, Prins Jørgens Gård 4, til Slotsholms Kanal

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Christiansborg Slotskirke, Prins Jørgens Gård 4, til Slotsholms Kanal KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Att.: Mogens Olsen Sendes kun pr. e-mail: mol@slke.dk

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Sydhavnen fra Nokken, Matr. 188, Eksercerpladsen, Artillerivej 190, København

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Sydhavnen fra Nokken, Matr. 188, Eksercerpladsen, Artillerivej 190, København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Ejendomme KEjd. Nyropsgade 7 1602 København V Att: Jens Svane jsvane@okf.kk.dk 01-04-2016 Sagsnr. 2015-0275383 Dokumentnr.

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Midlertidig tilladelse til lempede udledningskrav for aflastning af mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund.

Midlertidig tilladelse til lempede udledningskrav for aflastning af mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BIOFOS A/S Refshalevej 250 1432 København K 30-11-2015 Sagsnr. 2015-0246532 Dokumentnr. 2015-0246532-3 Midlertidig tilladelse til lempede

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NCC Construction Danmark A/S Att. Tobias Berner Hansen tbh@ncc.dk 14-07-2015 Sagsnr. 2015-0155310 Dokumentnr. 2015-0155310-2 Midlertidig

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand, fra Otto Brandenburgvej/Ved Stigbordene til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand, fra Otto Brandenburgvej/Ved Stigbordene til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MOE Att.: Steen Jønsson Sendes kun pr. e-mail: sso@moe.dk 13-04-2016 Sagsnr. 2016-0056008 Dokumentnr. 2016-0056008-2 Tilladelse til udledning

Læs mere

Rigger ud for Kalvebod Brygge 37 til Sydhavnen, Københavns Havn

Rigger ud for Kalvebod Brygge 37 til Sydhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Udvikling Danmark A/S Strandvejen 337, 1 2930 Klampenborg Att.: Kim Loudrup; kl@udviklingdanmark.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje i den sydlige del af Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn

Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje i den sydlige del af Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By og Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Sendes kun pr. e-mail: info@byoghavn.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra byggefelt 1.12 til Frihavnen, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra byggefelt 1.12 til Frihavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Pensam Erhvervsejendomme ApS Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Sendes kun pr. e-mail: spd@pensam.dk 22-06-2015 Sagsnr. 2015-0119663 Dokumentnr.

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af vejvand fra Chr. IV s bro til Børsgraven, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af vejvand fra Chr. IV s bro til Børsgraven, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Center for Udførelse af Anlæg TMF BF CUA Byrumsprojekter Att: Charlotte

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Amager Strandvej 112 til Øresund

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Amager Strandvej 112 til Øresund KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Casa A/S Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens Att. Claus Back Christensen Sendes kun pr. e-mail: info@casa-as.dk 12-08-2015 Sagsnr. 2015-0031124

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Teglholmsgade 39, Karré K, til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Teglholmsgade 39, Karré K, til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse SJÆLSØ MANAGEMENT ApS Masnedøgade 20 2100 København Ø Att.: Anders Beier, ab@v8c.dk Midlertidig tilladelse til udledning af

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand/lænsevand fra Nokken til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand/lænsevand fra Nokken til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 23-09-2016 Energinet.dk Att.: Sabina Raiani Hansen Sendes kun pr. e-mail: sah@energinet.dk Sagsnr. 2016-0279123 Dokumentnr. 2016-0279123-6

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

Midlertidig tilladelse til indtag og udledning af havvand brugt som skyllevand ved Prøvestenen til Øresund, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til indtag og udledning af havvand brugt som skyllevand ved Prøvestenen til Øresund, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Dansk Natursten A/S B-vej 4 DK-2300 København S Att. Kim Fynbo Nielsen Sendes kun pr. e-mail: kfn@dansknatursten.dk 21-07-2016 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Søndre Skole Tinghusgade Grindsted. Att.: Serviceleder Henrik Dam.

Søndre Skole Tinghusgade Grindsted. Att.: Serviceleder Henrik Dam. Søndre Skole Tinghusgade 3 7200 Grindsted Att.: Serviceleder Henrik Dam e-mail: hda@billund.dk 31. oktober 2017 Tilslutnings- og udledningstilladelse - afledning af drænvand til Engsøkanalen Billund Vand

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund.

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Zacho-Lind A/S Baldersbækvej 10-12 2635 Ishøj Att.: Christian Rønne 17-12-2015 Sagsnr. 2015-0280272 Dokumentnr.

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 25.1. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand via eksisterende regnvandsudløb til Kanalen i Kanalbyen med udløb til Grindsted Engsø Orbicon

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra kanaludgravninger på Sluseholmen til Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra kanaludgravninger på Sluseholmen til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-12-2016 Lars Bock/MOE for grundejer Danica Sendes kun pr. e-mail: lbo@moe.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra

Læs mere

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald.

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Vindmøllevej Vindmøllevej 45 2300 København S Vilkårsændring for RGS 90, Vindmøllevej 45 vedrørende modtagelse af

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grund- og lænsevand fra Enghave Brygge felt E og F til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grund- og lænsevand fra Enghave Brygge felt E og F til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 18-01-2017 NVP A/S Att.: Michael Mottlau Sendes kun pr. e-mail: mm@nvp.as Sagsnr. 2017-0000640. Dokumentnr. 2017-0000640-12 Tidsbegrænset

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse METROSELSKABET I/S Metrovej 5 2300 KØBENHAVN S Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning i boring

Læs mere

Udledningstilladelse ifm etablering af kunstgræsbane, Stadionvej 1C, Koldby, 7700 Thisted. Til Trædholm Bæk

Udledningstilladelse ifm etablering af kunstgræsbane, Stadionvej 1C, Koldby, 7700 Thisted. Til Trædholm Bæk Koldby Hørdum Idrætsforening Att: Morten Frøkjær Smed Plan- og Miljøafdelingen 3. februar 2017 BrevID.: 2461896 Medarbejder: KKN Udledningstilladelse ifm etablering af kunstgræsbane, Stadionvej 1C, Koldby,

Læs mere

Sagsnr Radius Elnet A/S Sendes kun pr mail: Att: Mads Hansen, Dokumentnr.

Sagsnr Radius Elnet A/S Sendes kun pr mail: Att: Mads Hansen, Dokumentnr. 02-09-2016 Radius Elnet A/S Sendes kun pr mail: Att: Mads Hansen, mhh@alectia.com Sagsnr. 2016-0271394 Dokumentnr. 2016-0271394-16 Midlertidig tilladelse til påvirkning af forurenet sediment i forbindelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan i beton fra Poul Henningsens Plads

Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan i beton fra Poul Henningsens Plads KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Relevante underentreprenører Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Midlertidig tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til nedsivning af tag- og vejvand via to regnbede i vejkrydset Haderslevgade/Broagervej

Midlertidig tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til nedsivning af tag- og vejvand via to regnbede i vejkrydset Haderslevgade/Broagervej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse GRONTMIJ A/S (Sweco A/S) Granskoven 8 2600 Glostrup Att. Raoul Roestenberg Midlertidig tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand

Tilladelse til udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Vand Alrøvej 11 8700 Horsens Spildevand Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen Direkte: 76292502 www.horsens.dk Sagsnr. 06.11.01-K08-171-16 Dato: 26.10.2016

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Ejendomsselskabet Thorvaldsensgade 26, Århus ApS Banegårdspladsen 14 8000 Aarhus C CVRnr. 36407883 Side 1 af 6 Midlertidig tilladelse til

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler:

Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler: HOFOR A/S Att. Asger Jørgensen asjo@hofor.dk Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler: Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning om midlertidig udledning af renset grundvand

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Øresund fra anlægsarbejde på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Øresund fra anlægsarbejde på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund, matr. nr. Simon Ladefoged Strandvejen 194 C 2920 Charlottenlund 2. marts 2017 Sagsnr. GEO-2017-00166 Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Øresund fra anlægsarbejde på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund,

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo Teknik- og Miljøforvaltningen Niels Thiesson Wollesen Finsensvej 6A, 3. tv 2000 Frederiksberg 6. juni 2017 edoc: 2017-0206860 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

Tilladelse til renovering af motorvejsbro over Utterslev Mose efter vandløbsloven

Tilladelse til renovering af motorvejsbro over Utterslev Mose efter vandløbsloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Vejdirektoratet v/ projektleder Henrik Olischer Nielsen Guldalderen 12 2640 Hedehusene Mobil +45 4050 0287 mail hn@vd.dk For

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Prøvestenen, matr. nr. 639, Amagerbros Kvarter, til Københavns Havn.

Prøvestenen, matr. nr. 639, Amagerbros Kvarter, til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Copenhagen Malmø Port Containervej 9 Postboks 900 2150 Nordhavn Att.: Peter Landgren / C5651 Sendes kun pr. e-mail: Peter.Landgren@cmport.com

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Fovrfelt. matr.nr. 25, Vognsbøl, Esbjerg Jorder og 1421am, Esbjerg

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Fovrfelt. matr.nr. 25, Vognsbøl, Esbjerg Jorder og 1421am, Esbjerg M. J. Eriksson A/S Att. Steffen Sander Pedersen Albuen 25 A 6000 Kolding Sendt via e-mail til: ssp@mje.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. juni 2015 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Det oppumpede grundvand vil blive udledt til en grøft/privat vandløb ved rensningsanlægget som har udledning til Sønder Vejrup Bæk.

Det oppumpede grundvand vil blive udledt til en grøft/privat vandløb ved rensningsanlægget som har udledning til Sønder Vejrup Bæk. ESBJERG SPILDEVAND A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 6. december 2016 Sagsbehandler Birte Høeg Telefon direkte 76 16 51 38 Sagsid 16/24648 Midlertidig tilladelse til afledning

Læs mere

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg.

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg. Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630 Vand og Natur Telefon 72565945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/29005 16. december 2015 Midlertidig tilslutningstilladelse, overfladevand fra

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Enghave Brygge felt C, Kærholm, til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Enghave Brygge felt C, Kærholm, til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-01-2017 NVP Att.: Michael Mottlau Sendes kun pr. e-mail: mm@npv.as Tilladelse til udledning af overfladevand fra Enghave Brygge felt

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

Sagsnr K

Sagsnr K Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Katarina Hantzi Dato 26. oktober 2017 Sagsnr. 06.01.05-K08-15-17 BY OG LANDSKAB Tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand fra Vestergade,

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ DCH - Herning Nakskovvej 15 7400 Herning Att.: Anita Fyrstman E-mail: anita@tjekket.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen Afgørelse - Tilladelse til udledning Den

HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen Afgørelse - Tilladelse til udledning Den HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen inma@hofor.dk Afgørelse - Tilladelse til udledning Den 02-06-2014 Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning om midlertidig udledning af grundvand til Gåsebækrenden,

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Strandbovej, Norsminde i forbindelse med udskiftning af pumpestation

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Strandbovej, Norsminde i forbindelse med udskiftning af pumpestation Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Bautavej 1 8210 Aarhus V. CVRnr. 32562361 Kopi til orientering Side 1 af 5 Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet

Læs mere

Landzonetilladelse. Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund. Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund. Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund I søgt om landzonetilladelse til at lave en multibane og en

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Jacob Bjerre Balling Glyngørevej 36 Trustrup 7800 Skive

Læs mere