LANDZONE. Vindmøller i Ribe Kommune LOKALPLAN NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDZONE. Vindmøller i Ribe Kommune LOKALPLAN NR"

Transkript

1 LANDZONE Vindmøller i Ribe Kommune LOKALPLAN NR

2 INDHOLD: Indledning... side 2 Fremlæggelse og vedtagelse... 2 REDEGØRELSE: 1. Lokalplanens indhold Forholdet til den øvrige planlægning for området Lokalplanens retsvirkninger LOKALPLANENS BESTEMMELSER: 1. Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger S 5. Vejforhold Ledningsanlæg Omfang og placering Effekt og udseende Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af nye anlæg Tilladelser eller dispensationer Ophævelse af lokalplan Vedtagelsespåtegning KORTBILAG: 1. Kommuneoversigtskort... l : Vindmølleplaceringer (Vilslev)... l : Matrikelkort (Vilslev)... l : Visualiseringer (Vilslev) Vindmølleplaceringer (Hedegård)... l : Matrikelkort (Hedegård)... l : Visualiseringer (Hedegård) Vindmølleplaceringer (Lundsmark)... l : Matrikelkort (Lundsmark)... l : Visualiseringer (Lundsmark) Vindklasser... l : Regionplanens vindmøllezoner... l : Fysiske bindinger... l : Eksisterende vindmøller... l : TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN

3 INDLEDNING: Dette hæfte indeholder en lokalplan for 3 vindmølleklynger i Ribe kommune. Lokalplanen erstatter de 2 forslag, som Ribe Byråd udsendte i december 1996 og i marts De 2 tidligere udsendte forslag blev ikke godkendt ved 2. behandlingen i Ribe Byråd p.g.a. de mange indsigelser. Kommunen skal efter Lov om Planlægning lade udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanen er det retslige grundlag for at kunne iværksætte anlægs-, bygge- og beplantningsarbejder m.v. Det er således lokalplanen, der skal sikre overensstemmelse med kommunens overordnede og øvrige planlægning. Pligten til at udarbejde lokalplaner er med til at sikre borgernes kendskab til planlægningen. Den følgende redegørelse (på de grå sider) beskriver hensigten med lokalplanen, forholdet til anden planlægning samt baggrunden for og lovgivningen bag lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen indeholder herudover de registreringer, der ligger til grund for områdeudpegningen. Efter redegørelsen følger de retsgyldige lokalplanbestemmelser. Sidst i hæftet er indsat kommuneplantillæg nr. 3. FREMLÆGGELSE OG VED- TAGELSE: Lokalplanforslaget blev vedtaget ved 1. behandlingen i Ribe byråd den 26. august 1999 og var offentligt fremlagt i 8 uger fra den 21. september 1999 til den 16. november Lokalplanen er vedtaget af Ribe Byråd ved 2. behandlingen den 16. december Vedtagelsen er offentliggjort og planen dermed gældende fra den 27. december 1999.

4 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR for 3 vindmølleområder i Ribe kommune 1. BESKRIVELSE AF LOKAL- 1.1 Intentionerne bag lokalplanen: PLANENS INDHOLD: I henhold til Miljøministeriets cirkulære nr. 21 af 28. jan om Planlægning for Vindmøller skal byrådet offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg, hvori der for hele kommunen er taget stilling til, hvor og i hvilket omfang der kan opføres vindmøller. Det hidtidige administrationsgrundlag i Ribe kommune har været retningslinierne i Kommuneplan og for Ribe kommune. Dette administationsgrandlag ønsker Ribe Byråd at præcisere med den lokalplan og dermed at forenkle administrationen af de mange modtagne vindmølleansøgninger. Det hidtidige overordnede administrationsgrundlag i regionplanen bygger på en 3-deiing af kommunen i zoner. Her friholdes f.eks. kommunens vestligste del, Ribe-marsken, for vindmøller - men giver ingen detaljerede retningslinier for den øvrige del af kommunen. Ribe Byråd har derfor besluttet at udarbejde denne lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen, der bl.a. skal varetage hensynene til 1) de landbrugsmæssige interesser, 2) de omkringboende, 3) andre tekniske anlæg, 4) landskabet, samt 5) rationel udnyttelse af vindenergien. 1.2 Lokalplanens indhold: Lokalplanen omfatter 3 vindmølleklynger i Ribe kommune beliggende: 1) nordvest for Vilslev, 2) ved Hedegård nord for Ribe og 3) ved den sydlige kommunegrænse syd for Lundsmark. På baggrund af indsigelse fra Strukturdirektoratet til det tidligere lokalplanforslag fra dec er de 3 områder i dette lokalplanforslag indskrænket fra et samlet område til kun at omfatte opstillings-

5 felterne for vindmøllerne. På baggrund af Ribe Amts indsigelse i høringsperioden, hvor amtet fastholder, at Regionplanens arealudlæg til store vindmøller i Lundsmarkområdet skal udnyttes optimalt, skal Ribe Kommune hermed erklære, at der vil være mulighed for senere at udvide vindmøllerækken med endnu 3 møller mod øst. Dette vil kræve en ny lokalplan. 2. LOKALPLANENS FOR- HOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET: 2.1 Forholdet til regionplanen for Ribe amt : Jævnfør afsnit IL retningslinie 11.4 og regionplanens kortbilag ligger delområde l (3 møller nordvest for Vilslev) i område udlagt til store vindmøller med en navhøjde på ca. 64 m og en effekt på mindst 1,5 mw. Delområde 2 (3 møller ved Hedegård) ligger i område udlagt til store vindmøller med en navhøjde på ca. 54 m og en effekt på mindst l mw. Delområde 3 (3 møller syd for Lunds-mark) tiggeri område udlagt til store vindmøller med en navhøjde på ca. 64 m og en effekt på mindst 1,5 mw. Lokalplanen fastlægger stør-reisen af vindmøllerne i alle 3 delområder til navhøjde 46 in - 55 m og en effekt på mindst l mw. Ad. retningslinie 11.4% Lundsmark: I Regionplanen udlægges et område til store vindmøller syd for Lundsmark. Ribe Kommune har i denne lokalplan placeret 3 møller i overensstemmelse med regionplanudlægget, og på en sådan måde at opstilling kan fortsætte mod øst indenfor Regionplanens udlæg. Ad. retningslinie 1.1.4«. Vilslev«Hedegård og Lundsmark: Regionplanen anfører, at det af hensyn til de særlige natur- og landskabsmæssige værdier skal sikres, at de bestående møller i nærområdet nedtages, før arealet udnyttes til store vindmøller. I Vilslev skal de 2 ekst. klynger hver på 3 møller nedtages, hvorimod nedtagning af de 3 møller i den nærmeste klynge inde i Bramming kommune ikke er en forudsætning for opstilling af de nye. I Hedegård er det en forudsætning, at den ekst. klynge med 3 møller nedtages. I Lundsmark er der ingen ekst. møller, der skal nedtages. Ad. retningslinie 11.5: Der må kun undtagelsesvis opstilles enkeltstående møller, og kun såfremt der opstilles flere møller på stedet inden for l år. Ad. retningslinie 11.7: Delområderne l, 2 og 3 ligger ikke i "større uforstyrret landskab 11, i "værdifulde kystlandskaber/landskabsområder", i "særligt beskyttelsesområde" eller i "kystnærhedszonen". Ad. retningslinie 11.8: Afstanden imellem klynger/parker skal være min. 3 km. I Vilslev vil der være ca. 575 m til klynge med 3

6 mifidre møller i Bramming kommune. Dette forhold accepteres som en overgangsløsning, indtil møllerne i Bramming kommune erstattes med store møller. I Hedegård og i Lundsmark er bestemmelsen overholdt. Der vil til de 2 nærmeste klynger a 3 møller i Skærbæk kommune være lidt over 3 km.. Ad. retningslinie 11.9; Vindmøllerne skal opstilles i klart afgrænsede geometriske mønstre, og have ens størrelse og udseende. Dette er tilfældet i lokalplanen, idet møllerne i de 3 delområder kræves opstillet med 3 ens i række. Ad. retningslinie 11.12: Afstanden til off. veje og jernbaner skal være min. 150 m. Dette er overholdt i lokalplanen. Ad. retningslinie 11.13: Vedr. visualisering for de 3 delområder henvises til kortbilagene nr. 4, 7 og 10 i denne lokalplan Forholdet til kommuneplan for Ribe kommune: Kommuneplantillæg nr. 3, hvori de 3 delområder erstatter Regionplanens hidtidige zoneinddeling i 3 zoner, er indsat bag i dette hæfte. Arealudlæggene i lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan , der er vedtaget den 29. oktober Kommuneplanen viser 3 interesseområder de pågældende steder. Tillægget indeholder i forhold til Kommuneplanen mere detaljerede bestemmelser om møllerne og deres afstand til andre anlæg. Herudover anføres i tillægget bestemmelser for husstandsmøller i kommunen Forholdet til Cirkulære om vindmøller af 10. januar 1999, der træder i kraft 1. juli 1999, fra Miljø- og Energiministeriet: Jfr. $ 2. stk. 1. skal vindmøller opstilles i grupper i et let opfatteligt geometrisk mønster. Lokalplanens møllegrupper opfylder dette, idet de står 3 i række. Jfr. $ 2«stk. 3, må møller ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totale højde. Lokalplanens møller er 80 m i totalhøjde, d.v.s. at der skal være 320 m til nabobeboelse. Jfr. $ 2. stk. 4, skal generne for nabobeboelse belyses, såfremt afstanden er under 500 m. Alle lokalplanens møller står mere end 500 m fra nabobeboelse. Jfr. $ 3, stk. 4. skal der for en vindmølleklynge nærmere end 2,5 km fra en ekst. vindmølleaområde belyses den landskabelige påvirkning af anlæggene under eet. Se Redegøreisens pkt. 2.1, retningslinie Jfr. $ 5. stk. 2. skal en lokalplan indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største total højde samt ud-

7 seende. Disse forhold er beskrevet i denne lokalplan. Jfr. 5. stk. 3. skal lokalplanens redegørelse angive, hvordan møllerne visuelt påvirker nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser. Herudover hvordan de vindenergimæssige interesser er søgt tilgodeset ved den præcise placering af møllerne. Disse forhold er beskrevet i denne lokalplan Forholdet til Bekendtgørelse nr. 428 om WM-redegørelser (samlebekendtgørelsen), ikrafttrådt den 12. juni 1999: Vindmøller over 80 m i totalhøjde og møllegrupper over 3 kræver WM-redegørelse (større anlægs virkning på miljøet). Lokalplanens møller er ikke omfattet af dette krav. 2.5 Forholdet til Bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om beskyttelsesområder: Lokalplanens områder ligger ikke i beskyttede områder, men møllerne ved Vilslev ligger umiddelbart op til EF-fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatsområde og Ramsarområde. Ifølge bekendtgørelsen skal lokalplanen indeholde en vurdering af vindmøllernes indvirkning på disse områder. Afstanden fra den nærmeste vindmølle til EF-fuglebeskyttebeområdet er ca. 580 m. EF-fuglebeskyttelseområdet er udpeget på grund af ynglende Liste 1-arter (klyde og mosehornugle) og store forekomster af trækgæsten kortnæbbet gås. Det er Ribe Kommunes vurdering, at opstilling af 3 nye vindmøller i Vilslev-området, til erstatning af de 6 eksisterende, ikke vil have nogen indflydelse på det nærtliggende EF-fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatsområde og Ramsarområde. Følgende lægges til grund for denne vurdering: I forbindelse med opførelsen af den første store vindmølle i Tjæreborg enge (Tjæreborgmøllen), foretog Miljøministeriet en undersøgelse af møllens indvirkning på fuglelivet i området. Undersøgelsen viste, at fugle udnyttede dette område på 3 måder, nemlig når de raster, yngler og fouragerer. Områdets værdi som rasteplads er forringet for arter som hjejler, viber, hættemåger og stormmåger, medens fugle som gravand, knortegås, krikand, gråand, ryle, rødben, hvidklire og svartbag ikke synes at være påvirket af Tjæreborgmøllen. Tjæreborgmøllen synes at reducere ynglefuglenes udnyttelse af området. For fugle der fouragerer sker der kun en mindre påvirkning fra Tjæreborgmøllen. Tjæreborgmøllens indflydelse på det omgivende miljø har været

8 vansklligt at påvise på grund af iriéfé faktorer i området. Dette understøttes af en konklusion af Joint Nature Conservation Committee, England, som på baggrund af hollandske, svenske, danske, californiske og engelske undersøgelser, har vurderet vindmølleparkers påvirkning af miljøet som begrænset. Fugle, der hviler og søger føde, påvirkes af aktivitet i forbindelse med mølledrift i en radius af 500 m fra vindmølleparker. For fugle der yngler viser undersøgelser en lille nedgang i antallet nær vindmølleparker. Vindmøller har ikke nogen kendt effekt på padder, insekter og planter. 2.6 Udpegning af vindmølleområder: Lokalplanen udpeger 3 områder i Ribe kommune, hvor alle vindmøller fremover skal koncentreres. Der er for at finde de 3 vindmølleområder bl.a. foretaget en negativ udpegning omkring boligbebyggelse m.m., idet der som udgangspunkt er brugt følgende afgrænsning: Afstand til byzone, byudviklingszone eller landsby: Min. 500 m. Afstand til nabobeboelse: Min. 330 m (afhængig af.støjniveau: max. 45 db(a), se pkt. 2.8). Afstand til stats-, amts-, større kommunale veje og jernbane: Min. 150 m. Møllen må ikke stå i sigtelinie til kirke ellign eller fra vigtige udsigtspunkter. Der er ved fastsættelsen af disse afstande taget hensyn til - vindforholdene (se pkt. 2.7); - støjforhold (se pkt. 2.8); - boligbebyggelse (se pkt. 2.9); - fredede eller andre rekreative arealer (se pkt. 2.10); - tekniske anlæg (se pkt. 2.11); - skovrejsningsarealer (se kortbilag nr. 13); - de landbrugsmæssige interesser (se pkt. 2.18). De tekniske baggrundskort kan ses ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. 2.7 Vindkortlægning: Energiministeriet har i 1991 foretaget en registrering af vindforholdene i amtet, herunder Ribe kommune. Denne registrering fremgår af kortbilag 11. Vindregistreringen er foretaget i 25 m's højde, og da vindmøllernes højde er 80 m, d.v.s. ca. 26 m fra terræn til nederste vingespids, kan registreringen tages som udtryk for et min. af vindpåvirkningen. Alle 3 områder er fundet gode vindmæssigt.

9 2.8 Støj fra vindmøllerne: Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller (af 14. maj 1991) fastlægger, at støjbelastningen fra vindmøller ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelser i det åbne land ikke må overstige 45 db(a). Erfaringsmæssigt skal man ud i en afstand af ca. 330 m fra en gruppe l mw møller for at overholde 45 db(a). 2.9 Gener for boligbebyggelse: Støjmæssige gener for en bolig er omtalt i pkt Herudover anføres det ofte, at der kan forekomme lysreflekser og "overklipning" af sollys med hurtigt vekslende lys- og skyggevirkninger samt den følelse af utryghed, der kan være forbundet med at have en vindmølle lokaliseret meget tæt på. Post- og Telegrafvæsenet oplyser, at der - specielt i forbindelse med møller med vinger med jern i konstruktionen - kan forekomme forstyrrelser pi TV i en afstand af 10 x møllens højde, hvis møllen står i sigtelinien fra sendeantennen. Problemet forværres, hvis der sidder en lynafleder på vindmøllen. Der er bl.a. af ovenstående grunde ved udpegningen af vindmølleområder forsøgt at finde områder i kommunen med forholdsmæssigt få boliger Afstand til fredede og rekreative arealer: t Kystzonen og fredede arealer er der i Regionplanen taget hensyn til ved udpegning af zone l (se kortbilag 12), hvor der ikke må opstilles vindmøller. Naturbeskyttelsesloven af 1. juli 1992 fastlægger herudover en række afstandskrav: Afstand fra åer og søer: Min. 150 m. Afstand fra skove: Min. 300 m. Afstand fra fortidsminder: Min. 100 m. Afstand fra kirker: Min. 300 m. Ovennævnte afstande samt Regionplanens zone l er søgt respekteret i denne plan Afstand til tekniske anlæg i det åbne land: Inden for en nærmere defineret zone omkring en række tekniske

10 anlæg i det åbne land skal der foretages en konkret vurdering af eventuelle mølleplaceringer. De største anlæg er der taget hensyn til ved udpegning af vindmølleområderne. Generelt kan oplyses følgende: Radiokædeforbindelser: Det vil normalt være nødvendigt at friholde et større område på hver side af en radiokædes hovedstråle for at sikre tilstrækkkelig gode sendeforhold. Der er bl.a. for sendemasten v. Kalvslund friholdt en tracé på hver side af hovedstrålerne, som det fremgår af kortbilag 13. Transmissionsledninger for olie og naturgas: Det vil normalt være nødvendigt, at vindmøller placeres i en vis afstand fra ledningerne af hensyn til bl.a. risiko ved lynnedslag. Opstilling nærmere end 200 m fra transmissionsledninger for olie og naturgas forudsætter godkendelse fra Dansk Olie og Naturgas A/S. Højspændingsledninger: Ved udpegningen af vindmølleområder er der taget hensyn til ekst. højspændingsanlæg større end 60 kv, hvor afstanden til møllerne skal være mindst 200 m fra centerlinien af ledningerne. Herudover findes mindre højspændingsanlæg, hvor der også skal være en sikkerhedsafstand. Oplysning om disse skal indhentes ved elværkerne, Sønderjyllands Højspændingsværk eller Sydvest- Energi Opstillingssystem og tæthed: Antallet af vindmøller er i lokalplanen begrænset i hvert område jfr Møllerne skal i delområderne stå i række. Det er meget vigtigt for at skabe en harmonisk helhedsopfattelse, at opstillingen foregår således, at den enkelte vindmølle indgår i et stramt geometrisk mønster med en fast afstand mellem to vindmøller i et delområde. Afstanden anbefales til at være mindst 6 x vingediameteren for at undgå gensidig vindpåvirkning, d.v.s. min. 325 m for l mw møller. Afstanden i delområde l bliver ca. 460 m, idet de yderste møller skal stå, hvor der i dag er en eksisterende vindmølle. Afstanden i delområde 2 bliver ca. 325 m, og afstanden i delområde 3 bliver ca. 400 m Konstruktion og udseende: Det er ligeledes meget vigtigt for at skabe en harmonisk helhedsopfattelse, at vindmøllerne i et område i hovedtræk fremtræder ens. Lokalplanen har derfor fastlagt møllehøjder, ligesom der er fastlagt en bestemt farve. Farven er valgt til hvidgrå, idet intentionen har været, at vindmøllerne skal falde bedst muligt ind mod himlens

11 10 baggrundsfarve. Der er fastlagt et glanstal for overfladen på ikke over 30, d.v.s. ikke-reflekterende. Lokalplanen fastlægger endvidere tårn- og vingekonstruktion samt omdrejningsretning Zonetilladelse til vindmøller: Der kræves ikke landzonetilladelse til opstilling af vindmøller i lokalplanens 3 delområder, idet lokalplanen har bonus-virkning. Der vil af kommunen blive krævet tinglyst: En vindmølle skal fjernes uden udgift for det offentlige, hvis møllen i mere end l år har været ude af drift Byggetilladelse til vindmøller: Vindmøller, der er typegodkendte, kan opstilles uden byggetilladelse. Opstillingen skal dog anmeldes til Ribe Kommune, og behandles i h.t. bygningsreglementets bestemmelser for anmeldelsessager. Vindmøller er undtaget fra bestemmelsen om det vandrette højdegrænseplan, max, 8,5 m over det omgivende terræn (By^elovens 6C, stk. 1), ligesom de er undtaget fra afstandskravene til anden bebyggelse på samme grund (BR95, kap. 3.5). Derimod skal vindmøller overholde bestemmelserne om afstand til vej og naboskel, det skrå højdegrænseplan (BR95, kap. 3.2 og 3.3). Såfremt vindmøllegrunden skal udstykkes, er hovedreglen, at Byggelovens kap. 2, 8, stk. l, skal overholdes, d.v.s. at ingen bygningsdel, her møllen incl. vingerne, må være mindre end 2,5 m fra skel. Kan dette ikke overholdes, skal der tinglyses en deklaration med byggeretsligt skel. Lokalplanen foreskriver ikke noget om den udstykkede parcels størrelse Husstandsmøller: Bestemmelser for enkeltmøller til landbrugsejendomme eller virksomheder i landzone, husstandsmøller, fremgår af kommuneplantillæg nr. 3 (se bag i hæftet) Udskiftning af gamle vindmøller: Det er Ribe Kommunes hensigt på længere sigt, at få alle vindmøller koncentreret i de udpegede områder. Eksisterende vindmøller vil

12 11 kunne fortsætte, til de er udtjente, men mølleejerne kan ikke automatisk forvente landzonetilladelse til ombygning eller udskiftning. Der kan således kun efter en konkret vurdering ske udskiftning af ekst. møller, og i så fald kun til en mølle i tilsvarende højde. Lokalplan nr , der er tinglyst for de 3 vindmøller nordvest for Vilslev på Bjergvej, aflyses med denne lokalplan. De 3 møller kan opretholdes med den placering, som lokalplan nr anviser, så længe de har deres nuværende udformning og tekniske indretning. Der kan ikke gives tilladelse til ændringer af møllerne, kun til almindelig vedligeholdelse. Det samme gælder for de 3 møller på Halvfoldvej nord for Vilslev. Jfr. pkt. 2.1 i Redegørelsen foreskriver Regionplanen min. 3 km imellem vindmølleklynger/parker. Denne bestemmelse gælder også for vindmøllerne omfattet af denne lokalplan. D.v.s. at de nye vindmøller i Vilslevområdet kun kan opsættes, såfremt de ekst. vindmøller på Bjergvej og Halvfoldvej fjernes, og de nye vindmøller i Hedegårdsområdet kun kan opsættes, såfremt de 3 ekst. møller på stedet fjernes. I Lundsmarksområdet er der ingen klynger/ parker indenfor 3 km grænsen Arealoverførsel og landbrugsmæssige interesser: Landbrugsloven fastlægger, at der skal ske en jordbrugsmæssig udnyttelse af landbrugsarealer. Vindmøller bør derfor opstilles således, at de er til mindst gene for arealernes opdyrkning. Der henvises til Landbrugsministeriets vejledning nr. 103 af 23. juni 1993: "Vejledning om opstilling af vindmøller på landbrugsejendomme". Reglerne i Landbrugsloven giver bl.a. mulighed for, at der kan indgås brugs- eller lejeaftaler for de grundarealer, vindmøllerne beslaglægger, uden at det er nødvendigt at foretage udstykning og ophævelse af landbrugspligten. Brugs- og lejeaftaler vedr. arealer til vindmøller kræver tilladelse efter Landbrugsloven, hvis grundarealet (hver for sig) overstiger 25 m 2, og der er tale om opstilling af flere end 5 vindmøller på en landbrugsejendom. Det har tidligere i henhold til Nettilslutningsbekendtgørelsen været muligt at opkøbe landbrugsareal til en enkeltmølle, f.eks. for en parcelhusejer, idet der skete en arealoverførsel til dennes matrikel. Dette er ikke længere muligt med Energistyrelsens bekendtgørelse af 15. juli Det vil fremover således kun være muligt at opstille enkeltmandsejede møller på egen grund eller hvis vindmøllens grund har direkte fysisk sammenhæng med ejerens egen matrikel.

13 12 Der kan herudover i de udpegede 3 vindmølleområder opstilles møller af vindmøllelaug, ved indgåelse af en brugs- og lejeaftale. El-selskaber kan erhverve landbrugsarealer med henblik på opstilling af vindmølleparker, når arealerne fortsat dyrkes jordbrugsmæssigt og møllerne ejes af el-selskabet. Der er med denne lokalplan ikke taget stilling til, om det skal være el-værksmøller eller privatejede vindmøller, idet lokalplaner jfr. Planloven ikke kan regulere ejerforhold. 3. LOKALPLANENS RETS- 3.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla- VIRKNINGER: nen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om Planlægning, 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 3.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 3.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer karakteren af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3.4 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 3.5 Ribe Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.

14 13 RIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. Q10.20 for 3 vindmølleområder i Ribe kommune I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. LOKALPLANENS Formålet med planen er: FORMÅL: 1.1 At der sker en præcisering af administrationsgrundlaget for vindmølleansøgninger. 1.2 At vindmølleudbygningen sker under hensyntagen til 1) de omkringboende, 2) de landbrugsmæssige interesser, 3) andre tekniske anlæg, 4) landskabet samt 5) en rationel udnyttelse af vindenergien. 1.3 At der udpeges et mindre antal klart afgrænsede områder, hvor kommunens nettilsluttede vindmøller koncentreres. 1.4 At der opstilles vindmøller med stor effekt frem for mange små, og at vindmøllerne opstilles i klynger frem for spredt enkeltvis. 1.5 At sikre en harmoni i udformningen og opstillingsmønstret af vindmøller i samme område. 1.6 At sikre en effektiv udnyttelse af vindmølleområderne ved at fastsætte en minimumsgrænse for møllernes effekt.

15 14 2. OMRÅDER OG ZONE- STATUS: 2.1 Lokalplanens 3 delområder er vist på kortbilagene nr. 2, 5 og 8, og omfatter følgende ejendomme, samt offentligt vejareal, private fællesveje og alle parceller, der efter den 3. august 1999 er udstykket fra de nævnte ejendomme. De ejendomme, der er behæftet med landbrugspligt, er anført med (L): Delområde l består af 3 cirkelformede arealer med en diameter på 10 m (cirkelarealerne er vist større på kortbilagene), hver 78,5 m 2, med møllen i midten: Del af matr. nr. 17ah (L), 32a (L) og 143a (L), alle Vilslev By, Vilslev. Delområde 2 består af 3 cirkelformede arealer med en diameter på 10 m (cirkelarealerne er vist større på kortbilagene), hver 78,5 m 2, med møllen i midten: Del af matr. nr. Ib (L), 2d (L) og 3a (L), alle Hedegård By, Hjortlund. Delområde 3 består af 3 cirkelformede arealer med en diameter på 10 m (cirkelarealerne er vist større på kortbilagene), hver 78,5 m 2, med møllen i midten: Del af matr. nr. 354 (L), 388 (L) og 1071 (L), alle Hviding Ejerlav, Hviding. 2.2 Lokalplanens delområder er alle beliggende i landzone. Zonestatus ændres ikke med denne lokalplan. Når lokalplanen er vedtaget, overdrages zonelovskompetencen fra Ribe Amt til Ribe Kommune. 2.3 Lokalplanen har bonus-virkning jfr. Planlovens 15, stk 4. Der skal således ikke meddeles tilladelse efter Planlovens 35 (zonetilladelse) til etablering af de i lokalplanen viste og beskrevne vindmøller samt dertil hørende tekniske anlæg og vejanlæg. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE: 3.1 Opstilling af nye nettilsluttede vindmøller må i Ribe kommune kun finde sted i lokalplanens vindmølleområder Lokalplanens delområder l - 3 må anvendes til jordbrugsformål. Der må i hvert område etableres en vindmølleklynge med det i 7.1 fastlagte antal møller, herunder de til en sådan klynge hørende veje og tekniske anlæg (transformerstationer, rum til styring og kontrol af vindmøllerne, meteorologimaster m.m.). 1 Der vil af kommunen i forbindelse med byggesagen blive krævet tinglyst: En vindmølle skal fjernes uden udgift for det offentlige, hvis møllen i mere end l år har været ude af drift.

16 Udskiftning af ekst. nettilsluttede vindmøller kan i Ribe kommune kun finde sted i lokalplanens vindmølleområder 1-3, eller - for ekst. vindmøller, efter en konkret vurdering, evt. på samme lokalitet, og da kun i samme højde. 4. UDSTYKNINGER: 4.1 Udstykning kan ske som led i landbrugets strukturudvikling efter gældende regler i landbrugsloven. 4.2 Såfremt en vindmølle skal udstykkes, er hovedreglen, at Byggelovens kap. 2, 8, stk. l, skal overholdes, d.v.s. at ingen bygningsdel, her møllen incl. vingerne, må være mindre end 2,5 m fra skel. Kan dette ikke overholdes, skal der tinglyses deklaration med byggeretsligt skel. 5. VEJFORHOLD: 5.1 Hvor adgang til de enkelte møller, tekniske anlæg m.v. ikke kan ske direkte fra eksisterende kommuneveje eller private fællesveje, må der udlægges og anlægges interne veje som jord- eller grusveje, i en bredde på max 4 m. 6. LEDNINGSANLÆG: 6.1 Nye tekniske forsyningsledninger til vindmølleparkerne skal udføres som jordkabler. 7. OMFANG OG PLACE- 7.1 Det maksimale antal vindmøller i delområderne l - 3 må ikke RING AF VINDMØLLER OG overstige: TEKNISKE ANLÆG: Delområde l: 3 stk; Delområde 2: 3 stk; Delområde 3: 3 stk. 7.2 Opstillingsmønstret skal for nye vindmøller følge det i lokalplanen fastlagte, d.v.s. et stramt geometrisk mønster af lige linier (og parallelle rækker). Der må kun undtagelsesvis opstilles enkeltstående møller, og kun såfremt der opstilles flere møller på stedet inden for l o ar. Opstillingsmønstret for ekst. vindmøller, der skal udskiftes, må ikke ændres, med mindre Ribe Kommune vurderer at landskabelige forhold, nabohensyn eller andre forhold giver anledning hertil. For nye og gamle vindmøller gælder, at Opstillingsmønstret og adgangsvejenes placering skal tage hensyn til de landbrugsmæssige

17 16 interesser. Det stramme geometriske system skal dog fastholdes. 7.3 Afstanden mellem to vindmøller skal være ens i det enkelte delområde. Der skal som fast afstand være ca. 480 m mellem vindmøllerne i delområde l, idet de yderste møller skal stå, hvor der i dag er en eksisterende vindmølle. I delområde 2 skal afstanden mellem vindmøllerne være ca. 325 m (6 x vingediameteren 54 m). I delområde 3 skal afstanden mellem vindmøllerne være ca. 400 m. 8. VINDMØLLERNES OG «y DE TEKNISKE ANLÆGS EFFEKT OG UDSEENDE: 8.1 Den enkelte vindmølles effekt skal være mindst l mw i delområderne For vindmøllerne i delområderne l - 3 og i en ekst. vindmølleklynge gælder, at vindmøller i samme række skal have samme navhøjde og vingediameter. De skal fremstå med en harmonisk sammenhæng mellem navhøjde og vingediameter, og de skal fremtræde ens hvad angår højde, farve, tårn- og vingekonstruktion samt omdrejningsretning, d.v.s. som følger: Tårnkonstruktion: Glat konisk rørtårn. Navhøjde: I delområde 1-3: 46 m - 55 m over terræn. Vinger (rotor): I delområderne l - 3: 3 vinger med diameter: 54 m - 66 m. Totalhøjde: Max 80 m. Farve for tårn og vinger: Hvidgrå. Møllerne i det enkelte delområde skal have samme ral-nummer; Overfladen skal i videst muligt omfang være antirefleksbehandlet, med et glanstal på max 30. Vingernes omløbsretning: Med uret (set forfra). Fundament: Maxhøjde 0,3 m over terræn. Der kan opsættes een meteorologimast i hvert af de udpegede delområder eller i en ekst. vindmølleklynge til fælles brug for alle vindmøller i et delområde eller klynge. Maxhøjde 50 m over terræn. Ribe Byråd kan meddele tilladelse til mindre afvigelser af ovenstående forhold, idet ensartetheden af vindmølleparkens udseende dog skal bibeholdes. 8.3 Transformerstationers og andre tekniske anlægs udformning, herunder farve, skal tilstræbes indpasset i omgivelserne med henblik på at skjule dem mest muligt.

18 Reklameskilte må ikke opsætttes i forbindelse med vindmølleparkerne. Firmanavn og logo i lille størrelse kan dog tillades opsat på møllerne. 9. UBEBYGGEDE AREALER: 9.1 Omkring transformerstationer og andre tekniske anlæg skal der etableres skjulende beplantning. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NYE ANLÆG: 10.1 Nye store vindmøller jfr. denne lokalplan ved Vilslev må ikke ibrugtages, før de ekst. møller på stedet, 3 på Bjergvej og 3 på Halvfoldvej, er fjernet Nye store vindmøller jfr. denne lokalplan ved Hedegård må ikke ibrugtages, før de ekst. 3 møller på stedet er fjernet. 11. TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER: 11.1 Lokalplanen omfatter jordbrugsarealer. Brugs- og lejeaftaler for disse arealer kræver i visse tilfælde tilladelse efter Landbrugsloven (se pkt i Redegørelsen) Opstilling af en vindmølle skal anmeldes til Ribe Kommune jfr. bygningsreglementet Opstilling af en vindmølle skal anmeldes til Amtsrådet i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller. 12. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN: 12.1 Den hidtil gældende lokalplan for 3 vindmøller på Bjergvej ved Vilslev, lokalplan nr , vedtaget af Ribe Byråd den 14. april 1986, ophæves ved offentliggørelsen af nærværende lokalplans endelige vedtagelse.

19 VEDTAGELSESPÅTEGNING: Således vedtaget af Ribe Byråd ved 1. behandlingen den 26. august Jørgen Elsted Hansen / borgmester Jørgen Clausen kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ribe Byråd den 16. december Jørgen Elsted Hansen / borgmester Jørgen Clausen kommunaldirektør Ribe Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.

20

21

22

23

24

25

26 ^- S$^^^ f, \\ ^! _. 'fi """""' ^.jv;.i^^:jt>ii_..^^"^j.^ p~--w^, ':, - A ', <! \ "^ %! l f "T -..,,-: : ',,4.. '-:. j...-- $... m r r 3. i. a /ii-iife..' DELOMRADE 2 VISUALISERING LOKALPLAN KORTBILAG NR. 7

27

28

29

30

31

32

33

34 19 TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN Vindmøller i Ribe kommune I henhold til 22 i Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes herved følgende bestemmelser gældende for hele Ribe kommune. INDHOLD: 1. Indledning 2. Formålet med kommuneplantillægget. 3. Retningslinier for nettilsiuttede vindmøller. 4. Retningslinier for husstandsvindmøller. 5. Redegørelse. Kortbilag: 1. Oversigtskort over de 3 vindmølleområder. 2. Regionplanens 3 vindmøllezoner. 1. INDLEDNING: Nedenstående indføjes i kommuneplanens rammedel som nye bestemmelser. Kommuneplantillægget betragtes som en detaljering af det i den gældende kommuneplan indsatte afsnit om vindmøller. Energiministeriet udgav i 1990 energihandlingsplan "Energi 2000". Planen indeholder bl.a. bestemmelser om, at ressourceforbruget til - og forureningen fra - fremstilling af energi skal reduceres. Dette skal f.eks. ske ved at udbygge den alternative energi. Det er således bestemt, at 10 % af Danmarks el-forbrug skal dækkes af vindmøller inden udgangen af år Ribe Amt har via Regionplanen fastlagt de overordnede rammer for den kommunale vindmølleplanlægning, og Ribe Kommune er forpligtet til at inddrage vindmølleproblematikken i kommuneplanlægningen.

35 20 2. FORMÅLET MED KOM- MUNEPLANTILLÆGGET: At planen medvirker til at opfylde statens overordnede målsætning om at opnå en vis elproduktion via vindmøller. At vindmølleudbygningen sker under hensyntagen til 1) de landbrugsmæssige interesser, 2) de omkringboende, 3) andre tekniske anlæg, 4) landskabet samt 5) en rationel udnyttelse af vindenergien. At der udpeges et mindre antal klart afgrænsede områder, hvor kommunens nettilsluttede vindmøller skal koncentreres. At vindmøllerne opstilles i række/klynge/park frem for spredt enkeltvis, og at der opstilles vindmøller med stor effekt frem for mange små. At sikre en harmoni i udformningen og opstillingsmønstret af vindmøller i samme område. At sikre en effektiv udnyttelse af vindmølleområderne ved at fastsætte en minimumsgrænse for møllernes effekt. At give mulighed for etablering af husstandsmøller. 3. RETNINGSLINIER for nettilsluttede vindmøller: 1. Opstilling af nettilsluttede vindmøller kan i Ribe kommune kun finde sted i lokalplanlagte områder. 2. Nye nettilsluttede vindmøller kan kun opstilles i vindmølleområderne l - 3 (se kortbilag nr. 1). 3. Områderne 1-3 må anvendes til jordbrugsformål. Der må i områderne etableres en vindmøllepark/klynge. Områderne skal forblive i landzone. 4. Udskiftning af vindmøller må kun finde sted i de lokalplanlagte vindmølleområder 1-3, eller - for ekst. vindmøller, efter en konkret vurdering - evt. på samme lokalitet og i så fald kun i samme højde. 5. Afstanden mellem vindmøller (enkeltstående møller, mølleklynger og vindmølleparker) skal normalt være mindst 2,5 km. Afhængigt af møllestørrelsen, antallet af møller og landskabets karakter kan afstandskravet forøges væsentligt. Omvendt kan det reduceres, hvis

36 21 dette er foreneligt med de landskabelige interesser. Ved planlægning for en eller flere vindmøller mindre end 2,5 km fra en ekst. vindmølle eller fra et andet vindmølleområde, skal redegørelsen for planforslaget særligt belyse den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetænke- lig- 6. Lokalplanen skal fastlægge det maksimale antal møller i områderne 1-3. Den enkelte vindmølle skal indgå i et stramt geometrisk mønster. Opstillingsmønstret skal tage hensyn til de landbrugsmæssige interesser. Lokalplanen skal fastlægge en fast afstand mellem vindmøllerne samt vindmøllens minimumseffekt. 7. Vindmøllerne i et område skal fremtræde ens hvad angår højde, farve, tårn- og vingekonstruktion samt omdrejningsretning. 4. RETNINGSLINIER for enkeltmøller til landbrugsejendomme eller virksomheder i landzone: 1. Der kan i landzone indenfor Regionplanens vindmøllezone II og III (se kortbilag nr. 2), i tilknytning til en landbrugsejendom eller en virksomhed, opstilles en enkeltmølle efter nedenstående retningslinier, hvis der er tale om en mølle, der kun skal forsyne den pågældende gård/virksomhed. Opstilling kan kun tillades efter en nærmere vurdering af lokaliteten og med en landzonetilladelse efter Planlovens 35, stk Ved placering af en husstands vindmølle skal følgende afstande overholdes: Afstand til lokalplandelområderne 1-3 samt øvrige nettilsluttede vindmøller: min. 2,5 km. Afstand til byzone, byudviklingszone eller landsby: Min. 500 m. Afstand til nabobeboelse: Min. 300 m. Afstand til stats-, amts- og større kommunale veje: Min. 150 m. Afstand til jernbane: Min. 150 m. Afstand til mindre vej eller sti: Min. højden af møllen. Afstand til tekniske anlæg: Forsyningsselskabernes afstandskrav. Afstand til åer, søer, skove, fortidsminder, kirker m.v.: Naturbeskyttelseslovens afstandskrav. Møllen må ikke stå i sigtelinie til kirke el.lign eller fra vigtige udsigtspunkter.

37 22 3. Husstandsvindmøllen skal placeres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende bebyggelse og beplantning, så møllen sammen med disse to elementer opleves som en enhed i landskabet. 4. Udformningen af en husstandsvindmølle skal overholde nedenstående: Totalhøjde: Max. 18 m. Tårnkonstruktion: Ingen krav. Farve for tårn og vinger: Hvidgrå; Overfladen skal i videst muligt omfang være antirefleksbehandlet (glanstal max 30). Omløbsretning: Med uret (set forfra). Effekten: Ingen krav. 5. REDEGØRELSE: (mere detaljeret redegørelse findes i lokalplan nr ) Der er ved udpegnigen af de 3 vindmølleområder i kommuneplantillægget anvendt følgende grundlag: 1. Amtets Regionplan Kommuneplan for Ribe Kommune Af landskabelige og sikkerhedsmæssige årsager fastsættes, at møller ikke må placeres tættere på stats-, amtsveje og større kommuneveje (herunder planlagte vejføringer) end 150 m og ikke nærmere skel mod jernbanestrækninger end 150 m. 4. Afstand til 60 kv højspændingsanlæg min. 200 m. 5. Afstandszone på 500 m omkring byzone/byudviklingsområde/ landsby. 6. Afstand til nabobebyggelse fastsættes efter støjniveauet, max. 45 db(a). 7. Der må ikke placeres vindmøller i områder med store natur- og miljøbeskyttelsesinteresser, herunder de kystnære områder.

38

39

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. MAJ Bjarne Lund Jørgensen Advokat Nygade Ringkøbing STEMPELMÆRKE

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. MAJ Bjarne Lund Jørgensen Advokat Nygade Ringkøbing STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE Bjarne Lund Jørgensen Advokat Nygade 23-6950 Ringkøbing LOKALPLAN NR. 04.012 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROWPPARAT C 080643 D. 13. MAJ 1987. FOR^_ET_QMRÅ_PE

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR ESBJERG KOMMUNE RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR. 03.15 Dette lokalplantillæg er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ribe Kommune, i december 2006. Forslag

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016 Rammer for lokalplanlægningen Kommuneplanen 2005-2016 indeholder følgende dele: Planstrategi Hovedstruktur Rammer for Dalmoseområdet Rammer

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

J. nr Lokalplan nr. 77 for vindmølleomrade 2, Fuglehøj, syd for Opsund.

J. nr Lokalplan nr. 77 for vindmølleomrade 2, Fuglehøj, syd for Opsund. november 1998 Videbæk Kommune J. nr. 27-11-77 Lokalplan nr. 77 for vindmølleomrade 2, Fuglehøj, syd for Opsund. Lokalplan nr. 77 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Lokalplanens baggrund og formål 1 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

J. nr Lokalplan nr. 78 for vindmølleomrade 4, Fjelstrup, sydvest for Fjelstervang

J. nr Lokalplan nr. 78 for vindmølleomrade 4, Fjelstrup, sydvest for Fjelstervang November 1998 Videbæk Kommune J. nr. 27-11-78 Lokalplan nr. 78 for vindmølleomrade 4, Fjelstrup, sydvest for Fjelstervang Lokalplan nr. 78 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Lokalplanens baggrund og formål 1 1.1

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 245 Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Juni 2007 Lokalplan 245 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen 4 Området i dag 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-025 VINDM0LLER NORD-0ST FOR OPPELSTRUP AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 03-025 VINDM0LLER NORD-0ST FOR OPPELSTRUP AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 03-025 VINDM0LLER NORD-0ST FOR OPPELSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JANUAR 1995 Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formål................................................................................................

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens formål...6 3 - Områdets status...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

--m. Lokalplan nr. I I 0. Vindmølleomrade 111 = Hallendrup. Opstilling af 4 store vindmøller STEMPE- RANDERS RETTEH I

--m. Lokalplan nr. I I 0. Vindmølleomrade 111 = Hallendrup. Opstilling af 4 store vindmøller STEMPE- RANDERS RETTEH I STEMPE- RETTEH I RANDERS --m Lokalplan nr. I I 0 Vindmølleomrade 111 = Hallendrup Opstilling af 4 store vindmøller Oktober 1999 Vindmølleområde 111 Vindmølleområde ved Hallendrup Side REDEGØRELSE 2 Indledning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

OJLM. vindmøllegruppen "Grønholme" LOKALPLAN NR. 1.19. for. Engvang Q J r-/ ø n// h

OJLM. vindmøllegruppen Grønholme LOKALPLAN NR. 1.19. for. Engvang Q J r-/ ø n// h OJLM Engvang Q J r-/ ø n// h LOKALPLAN NR. 1.19 for vindmøllegruppen "Grønholme" Lokalplan nr. 1.19 er udarbejdet af landinspektør Jørgen Knudsen i januar 1998 og revideret i maj 1998 efter udløbet af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere