SYDTHY KOMMUNE LOKALPLAN NR Vindmøller ved Gisselbæk. Kommuneplantillæg nr. 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDTHY KOMMUNE LOKALPLAN NR Vindmøller ved Gisselbæk. Kommuneplantillæg nr. 53"

Transkript

1 SYDTHY KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 53 LOKALPLAN NR Vindmøller ved Gisselbæk

2 En lokalplan fastlægger, hvordan et område skal kunne anvendes. Lokalplaner indgår i et planlægningsmæssigt hierarki bestående af: landsplan, regionplan(amtslige planer), kommuneplan, lokalplan. Planloven (lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning med senere ændringer) bestemmer, at der for hvert amt skal foreligge en regionplan, og at der for hver kommune skal foreligge en kommuneplan. Regionplaner og kommuneplaner beskriver, hvorledes amtet eller kommunen ønsker den fremtidige udvikling indenfor amtet eller kommunen. Regionplan og kommuneplan er overordnede planer, der ikke fastlægger detaljerede bestemmelser for de enkelte ejendomme. De detaljerede bestemmelser for hvordan et område skal kunne benyttes fastlægges i en lokalplan, der er bindende for borgerne (ejere, lejere og brugere). En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen eller regionplanen. Når der udarbejdes en lokalplan for et område, sker det på baggrund af ønsker om ændringer i det pågældende område, ændringer, der er så væsentlige, at disse må berøre det bestående miljø i en sådan grad, at naboer og øvrige interesserede skal have mulighed for at bedømme ændringerne og konsekvenserne heraf på forhånd, og måske - afledt heraf - gøre indsigelser eller komme med ændringsforslag til lokalplanen. En lokalplan skal udarbejdes, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, større udstykninger/byggemodninger samt byfornyelsesarbejde. Der skal også udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør om et projekt kræver at der skal udarbejdes en lokalplan (lokalplanpligt). Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for at rydde op i den eksisterende planlægning eller modernisere gamle planer. Der er tillige mulighed for at udarbejde en lokalplan, der skal sikre, at et bestemt kulturmiljø i videst muligt omfang bevares (bevarende lokalplanlægning). En lokalplan består af en redegørelse og nogle bestemmelser, l redegørelsen beskrives planens indhold i tekst og illustrationer samt planens forhold til anden planlægning. Bestemmelserne er lokalplanens lovdel og er bindende for grundejere, lejere og brugere, hvis der skal ske ændringer indenfor det område som lokalplanen omfatter. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser for et område om: -anvendelse -udstykning -veje, parkering og stiforhold -bebyggelsens placering og udformning -bebyggelsens udseende og valg af materialer -bevaring af bygninger og beplantninger -fælles anlæg Når et lokalplanforslag er vedtaget af kommunalbestyrelsen, fremlægges forslaget til offentlig høring i mindst 8 uger. Det betyder, at alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller komme med ændringsforslag til lokalplanforslaget indenfor de 8 uger. Efter høringsperioden kan kommunalbestyrelsen vedtage lokalplanen endeligt, herunder kan kommunalbestyrelsen beslutte at ændre planen for at imødekomme ændringsforslag og indsigelser. Den endeligt vedtagne lokalplan tinglyses på den berørte ejendom. En lokalplan medfører ikke pligt til at etablere de bygninger og anlæg som lokalplanen beskriver, men hvis der foretage ændringer af bestående forhold, skal disse ændringer følge lokalplanens bestemmelser. Hidtil lovlige anvendelse kan forsætte. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra planen kan kun ske ved at udarbejde en ny lokalplan, der således vil afløse den gamle. Lokalplan nr er udarbejdet af landinspektør Lise Lotte Bendixen, Vestas Skandinavian Wind Technology A/S i maj Forslaget er fremlagt i perioden d til d på alle biblioteker i kommunen og på Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet efter aftale med Kort- og Matrikelstyrelsen.

3 INDHOLD INDHOLD..._ REDEGØRELSE... INDLEDNING...^ LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...^ EKSISTERENDE FORHOiJ)...^ TRAFIKALE FORHOLD..._ STØJ ^ SKYGGE VISUALISERING NABO NÆRMERE END 500 M FRA MØLLERNE... 5 LOKALPLANENS INDHOLJX... RETABLERING EFTER OPHØRT DRIFT...5 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 5 KOMMUNEPLANEN..._^ ZONESTATUS REGIONPLANTILLÆG OG VVM-REDEGØRELSE SERVITUTTER...5 LANDBRUGSLOVEN..._^ RETSVIRKNINGER...^ LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRK-NINGER...^ LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER...^ BESTEMMELSER...^ LOKALPLANNR _ % l LOKALPLANENS FORMÅL...7 % 2 LOKALPLANENS OMRÅDE...7 % 3 OMRÅDETS ANVENDELSE...7 l 4 UDSTYKNINGER..._ 5 VEJ OG PARKERINGSFORHOLD... 8 % 6 LEDNINGSANLÆG... % l BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING... 8 % 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN... 8 % 9 UBEBYGGEDE AREALER % 10 STØJ- OG SKYGGEFORHOLD... 8 % 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE... 9 % 12 RETABLERINGSBESTEMMELSER TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER... 9 % 14 OPHÆVELSE AF ÆLDRE LOKALPLAN...9 VEDTAGELSESPÅTEGNINGER KOMMUNEPLANTILLÆG NR REDEGØRELSE RAMMEBESTEMMELSER...^ 11 VEDTAGELSESPÅTEGNINGER RAMMEOMRÅDE 1. E

4 REDEGØRELSE Indledning Lokalplan nr omfatter del af matr.nr. la, Gisselbæk, Hassing. Lokalplanområdet er beliggende sydvest for Hørdum på landbrugsejendommen Gisselbæk Gård, Gisselbækvej 5, som angivet på kortbilagene. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af 3 vindmøller på landbrugsejendommen til erstatning af mindst 15 ældre vindmøller som nedtages i kommunen. Der er indgået aftale om af møller med følgende ID nr. nedtages: 900, 859, 875,1043, 899,1009, 908, 907, 960, 1011, 966,911,893,873,919 og 944. Lokalplanens baggrund og formål Kommunalbestyrelsen har i samarbejde med Viborg Amt udsendt debatoplæg til vindmølleplan for Sydthy kommune. Projektets realisering forudsætter udarbejdelse af en lokalplan. Med lokalplanen tilvejebringes det fornødne planlægningsmæssige grundlag for opførelse af 3 stk. 93 m høje vindmøller. Det sikres arealer der ikke tages i anvendes til vindmølleformål fortsat anvendes i landbrugsmæssigt drift. Eksisterende forhold Matr.nr. la Gisselbæk, Hassing er en del af en landbrugsejendom og området, hvor møllerne skal opføres er landbrugsjord i landbrugsmæssig drift. Trafikale forhold Vejadgang til mølleområdet sker ad eksisterende vej til Gisselbækvej 5, hvorfra der anlægges ny 4-5 m br. pr. vej uden om ejendommens bygninger til den eksisterende markvej, denne benyttes ud til mølleområdet, hvorfra der igen etableres nye adgangsveje til de enkelte møller. Samlet skal etableres ca. l km. nye private veje. Støj Opstilling af vindmøller i Danmark er omfattet af reglerne fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj Bekendtgørelsen fastlægger, at støjbelastningen fra vindmøller må ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelse i det åbne land ikke overstige 45 db(a)". Ved opholdsarealer i boligområder og ved arealer med anden støjfølsom arealanvendelse er grænsen 40 db(a). Ved støjfølsom arealanvendelse menes områder, der anvendes eller er udlagt til sommerhus-, institutions-, kolonihaveformål eller som rekreative områder. Sammenholder man de foretagne støjberegninger med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller, kan det konstateres, at der ikke er støjmæssige konflikter med naboer i forhold til gældende lovgivning. Der må ikke opstilles vindmøller nærmere beboelse end 4 gange møllens totalhøjde, og der må ikke efterfølgende etableres ny støjfølsom anvendelse indenfor samme område. Skygge Der er ikke indført danske normer for, hvor store gener fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. Det danske Miljø- & Energiministerie anbefaler i vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, at det ved planlægningen sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. Ingen beboelse må påføres mere end 10 timers skyggepåvirkning årligt jf. retningslinie 3 i tillæg nr. 26 til regionplanen. Der forventes med baggrund i de beregnede skyggekastværdier ikke at være problemer med skyggekast i forhold til nabobeboelser. Visualisering Der er i forbindelse med udarbejdelsen af VVMredegørelsen for projektet foretaget en visualisering af de 3 nye vindmøller fra 14 forskellige placeringer omkring mølleområdet. Ud fra dette er foretaget en vurdering af vindmøllernes visuelle virkning set i forhold til naboer, eksisterende vindmøller, som bevares, nærliggende kirker m.v. Det vil hovedsageligt være set fra fjernzonen, at samspillet med øvrige møller gør sig gældende. Generelt synes der dog ikke at opstå væsentlige konflikter i forhold til eksisterende møller. Der synes heller ikke at opstå væsentlige konflikter i forhold til områdets kirker, gravhøje eller

5 til kulturlandskabet som helhed. I bilag 3 er nogle af de udførte visualiseringer. Nabo nærmere end 500 m fra møllerne Der er ingen nabobeboelse indenfor en afstand på 500 m fra møllerne. Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opføres 3 stk. 93 m høje vindmøller i området. Vindmøllerne har en rotordiameter på 66 m og en navhøjde på 60 m. Vindmøllerne opføres som en del af et udskiftningsprojekt, hvor der nedtages mindst 15 eksisterende gamle vindmøller i Sydthy kommune. Disse møller skal nedtages inden møllerne i denne lokalplan kan ibrugtages. Projektets miljømæssige konsekvenser er beskrevet i den VVMredegørelse der er udarbejdet for vindmølleområdet ved Gisselbæk. Retablering efter ophørt drift Når vindmølledriften ophører er ejeren af vindmøllen forpligtiget til at foretage en fuldstændig fjernelse af alle anlæg, og retablering af området så det igen kan drive landbrugsmæssigt. Retableringen skal ske uden udgift for det offentlige. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 53, som er bagerst i denne lokalplan. Heri fastlægges rammerne for lokalplanlægningen i området til rammebestemmelse 1.E.232. Med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 bringes kommuneplanen i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Zonestatus Området er beliggende i landzone. Lokalplanen ændrer ikke på områdets zonestatus. Zonemyndigheden overføres med vedtagelsen af planen fra Viborg Amt til Sydthy kommune Med vedtagelsen af lokalplanen meddeles samtidigt zonetilladelse, i henhold til planlovens 35 stk. 1. Der er i lokalplanen stillet krav om fjernelse af anlæggene ved driftens ophør som vilkår for denne zonetilladelse. "Bonuseffekt" Regionplantillæg og VVM-redegørelse. Kommunen har i januar 2002, som et led i at nå kommunens mål om at reducere antallet af møller samtidigt med at den samlede effekt øges, i samarbejde med Viborg Amt udgivet et debatoplæg om vindmølleplan for Sydthy Kommune. I dette oplæg udpeges 7 potentielle vindmølleområder. Disse er udpeget på baggrund af en vurdering afbindinger, overordnet lovgivning og planlægning, herudover er der foretaget en individuel vurdering af områdernes egnethed. På baggrund af debatoplægget og indkomne forslag/ansøgninger er der udarbejdet er regionplantillæg og tilhørende VVM-redegørelse som sikrer at projektet er i overensstemmelse med den overordnede planlægning. Vedtagelse af regionplantillægget foretages sideløbende med denne lokalplans vedtagelse. Servitutter Servitutter tinglyst på matr.nr. la Gisselbæk, Hassing: Dok. om forsynings- og afløbsledninger Dok. om fredning. Dok. ang. oversigt. Dok. om fredning Dok. om forsynings- og afløbsledninger Dok. om højspænding Ingen af servitutterne i lokalplanområdet er i strid med lokalplanens bestemmelser Landbrugsloven Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. Lokalplanen er i overensstemmelse med landbrugslovens bestemmelser, idet vindmøller ikke forventes at være til hindring for en fortsat landbrugsmæssig drift af arealerne indenfor lokalplanområdet. Udstykning/arealoverførsel kan ske som led i landbrugets strukturudvikling m.v. såfremt det ligger inden for landbrugslovens rammer.

6 Efter landbrugsloven kræver visse udstykninger/ arealoverførsler tilladelse fra jordbrugskommissionen. Der kan f.eks. ske udstykning af arealer, der er nødvendige til etablering af vindmølleanlægget, herunder arealer mellem de enkelte vindmøller, såfremt en elforsyningsvirksomhed ønsker at erhverve området til etablering af vindmøllepark eller klynge. Dette kræver jordbrugskommissionens tilladelse. Opstilling af en vindmølle med et grundareal på over 25 m2 eller opstilling af flere end 5 vindmøller (hver med et grundareal på indtil 25m2) på en landbrugsejendom kræver dog jordbrugskommissionens tilladelse efter landbrugslovens 7, 7a og 12 jf. afsnit 2.3 i landbrugsministeriets vejledning nr. 103 af 23. juni 1993 om opstilling af vindmøller på landbrugsejendomme. Ved opstilling af vindmøller, hvor der udarbejdes forslag til lokalplan, gælder reglerne i Landbrugs Ministeriets cirkulære nr. 36 af 8. marts 1990 om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægning. Cirkulæret foreskriver, at vindmøller skal opstilles på en måde, så de er til mindst mulig gene for den fortsatte landbrugsmæssige drift af arealerne, hvorpå de opstilles. En evt. udstykning af vindmøllen vil kræve godkendelse af jordbrugskommissionen RETSVIRKNINGER Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Fra tidspunktet for offentliggørelse af et lokalplanforslag og i tiden indtil forslaget vedtages endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder et forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen af de ejendomme, der omfattes af forslaget. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan ske som før. De midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse den 26. Juni 2002 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. De midlertidige retsvirkninger ophører dog altid senest et år efter forslagets offentliggørelse, d. v. s. d. 26. juni Fristen for indsigelser og ændringsforslag udløber d. 21. August Herefter kan kommunalbestyrelsen tillade, at en ejendom udnyttes som bestemt i lokalplanforslaget. Lokalplanens retsvirkninger Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt, offentliggøres planen. Herefter kan en ejendom, der er omfattet af planen, udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Vedtagelse af lokalplanen betyder IKKE noget krav om etablering af de anlæg m.v., der er beskrevet i planen. Derimod må der ikke foretages dispositioner - hverken faktiske eller retlige - som strider mod bestemmelserne i lokalplanen (ifølge $ l 8 i planloven). Planen griber IKKE ind i bestående forhold, så en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan ske som før. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Drejer det sig om større ændringer, kræver dette en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter (d.v.s. servitutter som giver ret til at kræve opretholdt en vis tilstand på en andens ejendom) vil af sig selv falde bort, hvis det ikke er muligt samtidigt at opfylde bestemmelserne både i denne lokalplan og i de private servitutter.

7 BESTEMMELSER Lokalplan nr I henhold til planloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000), fastsættes følgende bestemmelser for det i % 2 nævnte område. % l Lokalplanens formål 1.1. Planens formål er, at fastlægge den fremtidige arealanvendelse til vindmøller og sikre at arealer, der ikke anvendes til vindmølleformål, fortsat anvendes til landbrugsmæssige formål at indpasse møllerne på en hensigtsmæssig måde, dels i forhold til landskabet, dels i forhold til møllerne indbyrdes og dels i forhold til de landbrugsmæssige interesser at fastlægge bestemmelser om vindmøllernes tårntype, proportioner, farve og omdrejningsretning at erstatte de landzonetilladelser, der hidtil har været nødvendige for planens virkeliggørelse at sikre at området retableres, når anvendelsen til vindmøller ophører. % 2 Lokalplanens område 6. l. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. l, og omfatter del af matr.nr. l a, Gisselbæk, Hassing samt alle parceller, der efter l. maj 2002 udstykkes indenfor lokalplanens område Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan forbliver lokalplanens område i landzone. % 3 Områdets anvendelse 3.1. Området må kun anvendes til etablering af 3 stk. vindmøller med dertil hørende anlæg, adgangsveje m.v Hver mølle i området skal have en effekt på mindst 1,75 MW Området skal fortsat benyttes landbrugsmæssigt, i det omfang vindmøllerne med tilhørende anlæg ikke forhindre det. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning af vindmølleparceller skal ske med mindst muligt areal og kræver tilladelse fra jordbrugskommissionen. 4.2 Parcellen til den enkelte vindmølle skal ved evt. udstykning have et grundareal min svarende til fundamentets grundareal, herved kræves tinglysning af et bygge retsligt skel på ejendommen hvorfra parcellen udstykkes fra. Parcellen må maksimalt have en størrelse svarende til rotordiameteren -f 5 m, herved overholdes byggelovens bestemmelser om afstand til skel.

8 5 Vej og parkeringsforhold 5.1. Der udlægges 4,00-5,00 m br. adgangsveje fra den eksisterende vej i området ud til de enkelte vindmøller Adgangsvejene skal anlægges som markveje med grusbelægning og med en beliggenhed, som vist på kortbilag 2 6 Ledningsanlæg 6. l. Ledningsanlæg må alene etableres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1. Vindmøllernes totalhøjde må være 93 m over naturligt terræn Generator effekten på den enkelte mølle skal være minimum l,75 MW 7.3. Vindmøllerne skal opstilles på en ret linie med indbyrdes samme afstand, med de på kortbilag 2 angivne placeringer. Ingen vindmølle må opstilles nærmere beboelse end 4 gange møllens totalhøjde Vindmøllerne skal opføres med en rotordiameter på 66 m og en navhøjden på 60 m og så navhøjden på de tre møller flugter Samtidigt med lokalplanens endelige vedtagelse meddeler kommunalbestyrelsen dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsens højde i forhold til naboskel og vej (de skrå højdegrænseplan) for så vidt angår de vindmøller lokalplanen åbner mulighed for at opstille. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1. Vindmøllerne skal udføres med 3 vinger og konisk lukket rørtårn. Møllerne skal fremtræde med ens udseende og rotoren skal have samme omdrejningshastighed og -retning De tre vindmøllerne skal udføres i samme farve hvid eller lys grå på tårn, nacelle og vinger Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog må møllernes firmanavn og logo påtrykkes hver side af nacellen. Opføres forskellige møller må navn og logo ikke være påført møllerne. 9 Ubebyggede arealer 9.1. Ubebyggede arealer skal fortsat anvendes i landbrugsmæssig drift. 10 Støj- og skyggeforhold Den samlede støjbelastning fra vindmøllerne, bestemt i overensstemmelse med reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse 304 af 14. Maj 1991, må ikke overstige 45 db(a) ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelser i det åbne land samt 40 db(a) ved boligområder eller områder med støjfølsom arealanvendelse (institutioner og rekreative områder). Vindmøllernes kildestøj må ikke overstige 104 db(a) og der må ikke være hørbare rentoner fra vindmøllerne. Se bilag 4

9 10.2. Ingen nabobeboelse må jf. tillæg nr. 26 til regionplanen, påføres skyggepåvirkning mere end l O timer årligt. Se bilag 5 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Etablering af de 3 vindmøller forudsætter at Viborg Amt vedtager regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for området. 12 Retableringsbestemmelser Lokalplanen fastlægger at vindmøller med tilhørende tekniske installationer og anlæg skal fjernes senest l år efter driftsophør og at området skal tilbageføres til sit oprindelige formål, uden udgifter for det offentlige. 13 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanen erstatter de tilladelser der efter planlovens 35, stk. l er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse Opstilling af vindmøllerne i henhold til denne lokalplan må ikke påbegyndes før der er foretaget anmeldelse af byggeriet til Sydthy kommune Bestemmelserne i denne lokalplan fastlægger de krav til områdets anvendelse, vej- og parkeringsforhold, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden og til ubebyggede arealer, der skal være opfyldt, for at lokalplanen kan erstatte tilladelser efter planlovens % 35, stk Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer tilstanden indenfor areal der er omfattet af 100 m beskyttelseslinie omkring fredede gravhøje, førend der er opnået tilladelse hertil fra Viborg Amtsråd Forud for opstilling og ibrugtagning af de i lokalplanen fastlagte møller skal der være indsendt og godkendt støjanmeldelse til Viborg Amt iht. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller Der skal indhentes tilladelse fra jordbrugskommissionen til etablering og evt. udstykning af vindmøllerne. 14 Ophævelse af ældre lokalplan Der er ingen eksisterende lokalplaner i området.

10 Vedtagelsespåtegninger Lokalplanforslag nr er vedtaget af Sydthy Kommunalbestyrelse den 18. juni 2002 På kommunalbestyrelsens vegne rne Hyidahl borgmester Poul Erik Bach kommunaldirektør [ig Bundgaa teknisk chef Lokalplan nr er i henhold til $ 27 i lov om planlægning endeligt vedtaget af Sydthy Kommunalbestyrelse den 8. oktober 2002 På kommunalbestyrelsens vegne -^ ArneHjØdahl ' borgmester Poul Erik Bach kommunaldirektør Hennirfg Bur teknisk chef 10

11 Foranstående lokalplan nr. 2-06, "Vindmøller ved Gisselbæk", begæres tinglyst i henhold til Planlovens 31, stk. 2, som servitutstiftende på den af planen omfattende areal (kortbilag 2) : Del af matr.nr. la. Gisselbæk, Hassing, samt alle parceller der efter 1. maj 2002 udstykkes indenfor lokalplanens område. Sydthy kommune, den 29. august Arne borgmester Poul Erik Bach kommunaldirektør teknisk chef

12 *** * *** Side: 14 * * * * * * * * * * * Retten i Thisted Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen VB 385 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. l A m.fl., Gisselbæk, Hassing Ejendomsejer: Helga Mariane Johansen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Alene lyst på la Gisselbæk, Hassing Retten i Thisted den & Ulla S. Andersen,kt.fm.

13 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 53 Redegørelse I forbindelse med offentliggørelsen af forslag til lokalplan nr Vindmøller ved Gisselbæk, offentliggøres nedenstående forslag til kommuneplantillæg nr. 53. Kommuneplantillægget indebærer en mindre ændring af kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper. Formålet med kommuneplantillæg nr. 53 er et tilvejebringe det fornødne overordnede plangrundlag for at kommunalbestyrelsen kan vedtage forslag til lokalplan nr endeligt. Kommuneplantillægget indebærer en udpegning af den geografiske afgrænsning af det nye rammeområde l.e.232. Kommuneplantillægget medfører at lokalplanområdet, overføres til et nyt rammeområde, l.e.232. Frist for fremsættelse af indsigelser, ændringsforslag m.v. Kommuneplantillæg nr. 53 er i offentlig høring i 8 uger fra den 26. juni 2002 til den 21. august I denne periode kan der fremsættes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslaget. Disse skal sendes til: Sydthy Kommune Teknisk Forvaltning Kirkevej Hurup. Rammebestemmelser En lokalplan, der træffer bestemmelser for det på kortbilag nr. 3 viste område nr. l.e.232, skal sikre at nedenstående bestemmelser overholdes. For område 1.E.232: at at at området overføres til rammeområde l.e.232, området kun må anvendes til vindmølleformål og jordbrugsmæssige formål der må opføres 3 stk. vindmøller i området med en totalhøjde på 93 m og en effekt på mindst l,75 MW, med en placering som fremgår af kortbilag 3 at afstanden til offentlig vej skal være mindst vindmøllens totalhøjde + 20% at at at at vindmøllerne skal være ens af udseende og farve. Dette medfører at der ikke må påføres logo på vindmøllernes nacelle såfremt vindmøllerne er af forskelligt fabrikat. vindmøllerne skal opstilles så der kan trækkes en ret linie gennem møllernes topkoter. vindmøllerne ikke må påføre boligområder eller områder med anden støjfølsom arealanvendelse (bl.a. institutioner og rekreative områder) en støj på mere en 40 db(a) og opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til beboelse i det åbne land en støj på mere end 45 db(a). området forbliver i landzone, 11

14 Vedtagelsespåtegninger Forslag til tillæg nr. 53 til kommuneplanen er vedtaget af Sydthy kommunalbestyrelse i henhold til planlovens % 24 den 18. juni 2002 På kommunalbestyrelsens vegne Arne I^fldahl Borgmester f 'PoWErikBach kommunaldirektør Henning Bundgaarc teknisk chef Kommuneplantillæg nr. 53 er i henhold til 27 i lov om planlægning vedtaget af Sydthy kommunalbestyrelse den 8. oktober 2002 På kommunalbestyrelsens vegne S ArneHfldahl borgmester Poul Erik Bach kommunaldirektør 12

15 Rammeområde 1. E. 232 Områdets nr. betegnelse Områdets beliggenhed 1.E.232. Koldby, Gisselbæk Vmdmølleområde. Områdets status Områdets anvendelse bebyggelsens art 3 ebyggelsesprocent Bygningers højde, eiager og ydre fremtræden 'arkering Zoneforhold 3vrigt Gældende planer Itøjkrav -andbrugs- og el-produktion. Vindmøllepark samt landbrugsformål i muligt omfang. Vindmøller med der tilhørende anlæg Samtlige vindmøller indenfor området skal have samme omløbsretning, konisk rørtårn og ens lys grå elier hvidlig farve. 3cr etableres ti Ikørselsmu lighed til den enkelte vindmølle.,andzone. -okalplan nr lyst d. Ærlige bestemmelser i'or vindmøller.

16 BILAG Ny m*lle O m Kort: H»rdum 1116 IV SØ, Udskriftsmålestok 1:10.000, Kortcentrum S34 åsl: Nord: Kortbilag nr. l

17 Kovstrup Mellegård * Ny mille f" Lokalpl»nonri(i«ts»fgrnnining O m Kort: Herckim 1116 IV EB. Udskrfflsrnålestok 1: Kortcentrum S34 åst: Nord: Kortbilag nr. 2

18

19 .WindPRO version Mår ST :04/1 Vestas Scandinavian Wnd Teeh. Smed Sørensens Vej Ringkøbing S UBE DECIBEL - Hovedresultat Beregning: landinspektør :01/ DANSKE REGLER FOR STØJ BEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj S1" fra Miljøstyrelsen, Det tilladelige støjniveau ved nasrmesle udendørs opholdsåres!, f eks. en lerasse. er 45 db i landomiider og 40 db i tættere befolkede områder, begge ved en vindhastighed på B m/s.hvis een mølle har rentorier i støjemissioner, reduceres (lel tilladelige støjniveau med 5 db. Møller Nym*He Målestok 1: Støjfølsoml område 14 Møllrtyp* St»jU»t«X Y 2 RækkedatalBeslawelse Aktuel Fabn1<ai Type Effekt Diam Hefte OpreHel "ewn al LwA.rel Rertoner OWev bala [ml [kw] (m] lm] WB(A)] 1 3J ! 18 JB VESTS5 V W.O 60.0 EMD Noise opi 1W OflB(A] 8m/s S7rn Man Ne) Nej VESTAS V , EMD Noise opt 104 OdBIA)8ms67m Man W.O Nej Mq HT 12 JB VESTAS ves ee.o so.o ENID Naseopi iw oaefaj snus 67m Man i7-w-oi KM. o NSJ N«J Bereg ni ngs res u Itater Lydniveau Støjfølsomt omride Nr Navn A Støjfølsoml punkt, 45 db Afst: m B Stt jftlsomt punkt: 45 db Afsi.aOCm C Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: m D Sttjftteomt punkt: 45 db Afst. ni E Støjfølsoml punkt 45 db Afst: m F Støjfelsomt punkt: 45 db Afst. m G Støjfølsoml punkt: 45 db Afst: m H Ej Beboet l Støjfølsoml punkt 45 db Afst: m J Sløjf* Isomt punkt: 45 db Afst. m K Sløjfølsoml punkt: 45 db Afst: m L Støjfølsomt punkt: 45 db Afst: m M Støjfølsoml punkt. 45 db Afst: m $34 X Y S fi76 26S B Krav Z Sløj [m] [db(a)] 10 45, , , , , , , , , , , ,0 Afstand [m] 5 Lyd niveau Beregnet IdB(A)] 39,5 40,5 40,7 39,6 42, ,7 36,0 39,0 39,6 39,6 40,2 Krav overholdt? Sløj Afstand Begge JB, Afstande (m) Mølle SFO A B S34 C D E f G H ! S5 J SFO K 11 7BO 9B6 L M ru Bilag 3

20 '"* «ST2 DECIBEL - KMS kort: DISC05_6.IT Bereanina: landinspektør Fil: DiSC05_6.IT.WindPRO version Mår 2002, Udtmvti'SKjf :04/3 BugerlKBnii Vcelas S c an di nå vi an Wind Tech. Smed Sdrensens Vej Ringkøbing LLBE BM*gn*L :01/ O m Kort: Hirdum 1116 (VSØ, Udskrift s måleslok 1:10.000, Kortcentrum S34 åst; Nord; My malle SWjftteoml omride H«jde over havel fra aktivt lin«objekt 35 db(a) 40 db<a) 45 db(a) 50 db(a) 55 db(a) smes«) 10. DK-S220 Aula«C. ~" *'tf Bilag 4

21 ST2.WindPRO version Mår2002. UdittevefSiO* :21/3 Bniaerlftfn«Vest as Scandinavian Wind Tech. Smed Serensers Vej Ringkøbing LLBE ØiragirtL :20/ SHADOW - KMS kort: DISC05_6.IT Fil: DISC05 6.IT rnffv^- - r,y / o'5 i i S i j ff< i O m Kort: Hlrdum 1116 IV SØ, Udskriftsmåtestok 1,25.000, Kortcerrtrum S34 åst: Nord: Ny rrwlte Cs Skyggemodtaøer IsoKn'ier viser skygge i Skyggelimer pr. år. Beregning af reel vserdi. - O JVefi Jernes-e/rø, DK-S220A Bilag 5

22 ,WindPRO version Mår ST :21/1 Vestas Seandinavian Wmd Tech. Smed Serensens Vej Ringkøbing LLBE SHADOW - Hovedresultat 16-0_9-2ggH1:20/ Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning m Minimum solhejde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage TidsEkridt til beregning 2 minutter Sol«kinti»ndsynlløh«ci (andel «t Ild tre solopgang III»oltndgang hvor sol*n skinner] jan fe b mår apr maj jjn jul aug sep okt nov de c 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 O,«0,42 0,49 0,3S 0,2B 0,18 0,10 Driftstid N NNB ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NWV l alt Møller s Y Z Reekkedat a/beskrive Is e [m) B VESTAS V !O! nav: 60,0 m VESTAS V ! nav; 60,0 m VESTAS V !OI nav: 60,0 rn A Nymelle MøHetype Aktuel Fabrikat JB VESTAS VESTAS VESTAS Type V66 V66 V66 Effekt [kw] Målestok 1: Cl Skyggemodtager Diam. [m] 66, ,0 Højde [m] 60,0 60,0 60,0 Omdr [OmdrJ 21,3 21,3 21,3 Skygge modtager-inddata S 34 Nr X Y Z Bredde B8B S [m] tm] Hejde [m] H*jde over jord [m] 1-0 Grader fra syd med uret ,0 85,5 8,2 6, ,7-87,7-87,7-161,1-4,3-87,7-87,7-161,1-168,3-253,0-253,0.253,0 Vinduets hældning n BO.O 90.0 Beregningsresultater Skygge, worst case Nr Skyggelimer pr. år Skyggedage Maks skyggepr, år limer pr dag [h/ir] Idage/år] [h/dag] A 30: :26 B 26: :28 C tm O O-OD D»: :34 Skygge, forventede værdier Skyggelinier pr. år ih/år] 6:56 5:53 e«a, Nete Jemes«) 70, DK-92ZO *fl(borb Ø, n t4b9s35m'h.fai'45b63544'l6.ej:ai! mnopm^ema o- Bilag 6

23 P itu thi ST2 SHADOW - Hovedresultat.WindPRO version Mår UmkrHvflllBWt :21 12 BiuQBpUcffni Vestas Scandinavian Wind Tech. Smed Serensens Vej 1 6B50 Ringkøbing LLBE tontiner :20/ Nr Skygge, worst case SkyB9«tin*' 1 P r - ^r Skyggedage pr. Ir jwår]!dage/lr] 15: : « :04 21:tf»12 ftm O O 57 O OM 1Mi 63 M aks. skyggelimer pr dag [h/dag] 0:24 0:20 0:26 0: :16 0:26 0:26 0:00 0:00 0:30 0:00 0:22 Skygge, forventede værdier Skyggelinier pr. år [h/år) 0:49 2:04 31 SOT 444 OM MB 4«VWKPRO ff UB-*!*»/&» >- og M*Kfcla. Mefe.tefflesrej «, OK-S220 flafto'p B, W *«Se X. *> 44. Psi +«96 35 «J6, e-rrøj)

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

J. nr Lokalplan nr. 77 for vindmølleomrade 2, Fuglehøj, syd for Opsund.

J. nr Lokalplan nr. 77 for vindmølleomrade 2, Fuglehøj, syd for Opsund. november 1998 Videbæk Kommune J. nr. 27-11-77 Lokalplan nr. 77 for vindmølleomrade 2, Fuglehøj, syd for Opsund. Lokalplan nr. 77 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Lokalplanens baggrund og formål 1 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

SYDTHY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 50. Hotel Agger Tange

SYDTHY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 50. Hotel Agger Tange SYDTHY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 50 Hotel Agger Tange 15.DEC.1987*021 357 Lokalplan nr. 50 er udarbejdet af landinspektør Klaus Gjærup, 7770 Thisted i februar 1985. Lokalplanen er fremlagt i perioden fra 17.04.1986

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

J. nr Lokalplan nr. 78 for vindmølleomrade 4, Fjelstrup, sydvest for Fjelstervang

J. nr Lokalplan nr. 78 for vindmølleomrade 4, Fjelstrup, sydvest for Fjelstervang November 1998 Videbæk Kommune J. nr. 27-11-78 Lokalplan nr. 78 for vindmølleomrade 4, Fjelstrup, sydvest for Fjelstervang Lokalplan nr. 78 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Lokalplanens baggrund og formål 1 1.1

Læs mere

OJLM. vindmøllegruppen "Grønholme" LOKALPLAN NR. 1.19. for. Engvang Q J r-/ ø n// h

OJLM. vindmøllegruppen Grønholme LOKALPLAN NR. 1.19. for. Engvang Q J r-/ ø n// h OJLM Engvang Q J r-/ ø n// h LOKALPLAN NR. 1.19 for vindmøllegruppen "Grønholme" Lokalplan nr. 1.19 er udarbejdet af landinspektør Jørgen Knudsen i januar 1998 og revideret i maj 1998 efter udløbet af

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

SYDTHY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-05. Andelsboliger - Toftegade. Kommuneplantillæg nr. 46

SYDTHY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-05. Andelsboliger - Toftegade. Kommuneplantillæg nr. 46 SYDTHY KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 46 LOKALPLAN NR. 4-05 Andelsboliger - Toftegade Lokalplan nr. 4-05 er udarbejdet af landinspektør Jørgen Knudsen i april 2001. Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

--m. Lokalplan nr. I I 0. Vindmølleomrade 111 = Hallendrup. Opstilling af 4 store vindmøller STEMPE- RANDERS RETTEH I

--m. Lokalplan nr. I I 0. Vindmølleomrade 111 = Hallendrup. Opstilling af 4 store vindmøller STEMPE- RANDERS RETTEH I STEMPE- RETTEH I RANDERS --m Lokalplan nr. I I 0 Vindmølleomrade 111 = Hallendrup Opstilling af 4 store vindmøller Oktober 1999 Vindmølleområde 111 Vindmølleområde ved Hallendrup Side REDEGØRELSE 2 Indledning...

Læs mere

SYDTHY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 71. Bedsted Stadion. Kommuneplantillæg nr. 6

SYDTHY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 71. Bedsted Stadion. Kommuneplantillæg nr. 6 SYDTHY KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 6 LOKALPLAN NR. 71 Bedsted Stadion " Lokalplan nr. 71 er udarbejdet af teknisk STEMPELMÆRKE forvaltning, Sydthy kommune, i september RETTEN I 1988. THISTED Lokalplanen

Læs mere

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

DECEMBER 1994 J.NR.: 27-11- 67 LOKALPLAN NR. 67 FOR TEGL- OG BETON - KNUSEPLADS VE D KASSENTOFTLEJERNE

DECEMBER 1994 J.NR.: 27-11- 67 LOKALPLAN NR. 67 FOR TEGL- OG BETON - KNUSEPLADS VE D KASSENTOFTLEJERNE DECEMBER 1994 J.NR.: 27-11- 67 LOKALPLAN NR. 67 FOR TEGL- OG BETON - KNUSEPLADS VE D KASSENTOFTLEJERNE VIDEBÆK KOMMUNE. Tillæg nr. 16 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr. 67 for tegl- og betonknuseplads

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere