Referat for bestyrelsesmøde nr. 3, torsdag den 10. december 2009 på Hotel Hilton, Københavns Lufthavn kl Der er spisning undervejs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for bestyrelsesmøde nr. 3, torsdag den 10. december 2009 på Hotel Hilton, Københavns Lufthavn kl. 16.30 20.30. Der er spisning undervejs."

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde nr. 3, torsdag den 10. december 2009 på Hotel Hilton, Københavns Lufthavn kl Der er spisning undervejs. Deltagere: Nils O. Andersen, Wenche Erlien, Gitte Bailey Hass, Harald Mikkelsen, Randi Brinkmann Wiencke og Claus Hviid Christensen. Lene B. Mikkelsen deltager ligeledes i mødet. Afbud fra Charlotte Sahl-Madsen. 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Det indstilles, at dagsordenen godkendes Beslutning: Dagsordnen godkendt med ekstra punkt: 7.a honorering af bestyrelse 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Sagsfremstilling: Referatet fra mødet vedlægges som bilag Det indstilles: Referatet fra møde 2, afholdt , godkendes. Beslutning: Referatet fra møde 2, afholdt , godkendt. Referat fra 1. Møde i august rettes i forhold til udfald af sætning om uformelle læringsmiljøer. 3. Siden sidst Sagsfremstilling: Af hensyn til bestyrelsens overblik og tidspresset udsendes en Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Beslutning: orienteringen taget til efterretning, idet det orienteringen udvides med flg.: den 4. november var Harald Mikkelsen og Lene Mikkelsen til møde i UVM. De blev her orienteret om at man havde fjernet 7 millioner fra bevillingen for Begrundelsen var at min ikke forventede at centeret kunne nå at bruge de i alt 15 millioner der var budgetteret med for 2009, da det først formelt var blevet etableret ved bestyrelsens konstituering, og rigsrevisionen ikke ville godkende at det fulde beløb blev overført til Bestyrelsen forventer at de 7 millioner tildeles centeret senere og senest i 2013, hvor den nuværende bevilling udløber. 4. Arbejdsplan 2010, herunder plan for færdiggørelse af strategi Sagsfremstilling der formuleres en slagplan for, hvordan vi kommer i mål med centerets strategi Beslutning: Bestyrelsen kommer med input, LBM formulerer herefter slagplanen færdig

2 Beslutning: LBM indhenter materiale fra foråret hos Claus Christensen UVM, (strategiudkast og referat fra forårets møder) rundsender og igangsætter processen, så et udkast kan formuleres den 4. februar. Det noteres, at der også er brug for en strategi for videndeling, herunder nyhedsbrev mv. 5. Budget 2010 Sagsfremstilling: Fra referat : Budget 2010 tages op på bestyrelsesmøde nr. 4 d. 4. feb Indstilling: Bestyrelsen udsætter punktet Beslutning: Der udarbejdes et råbudget til mødet den 4. februar. Budgettet er en forudsætning for at diskutere økonomiske rammer ved etablering af decentrale enheder. 6. Valg af revisor Sagsfremstilling: Bestyrelsen har foreslået PriceWaterhouseCoopers. Der indhentes to ekstra tilbud i lokalområdet. Tilbuddene rundsendes til bestyrelsen inden mødet Indstilling: bestyrelsen udpeger en revisor. Beslutning Harald Mikkelsen og LBM bemyndiges til at udpege en revisor. 7. Bemyndigelse til direktør til at ansætte personale sagsfremstilling: NTS-centeret har to jobopslag ude med ansøgningsfrist den 10. december. Der indkaldes til samtale i uge 51. Charlotte og Peter Norrild deltager i samtaler til sekretariatslederstillingen. Det er endnu ikke afklaret, hvem der deltager i samtaler til stillingen som it-pædagogisk medarbejder. Direktøren ønsker en bemyndigelse til at ansætte medarbejdere til de to stillinger og til fremtidige stillinger ved NTS-centeret Indstilling: Det indstilles, bestyrelsen godkender at direktøren bemyndiges til at ansætte personale Beslutning: Direktøren bemyndiges til at ansætte personale a. Honorering af bestyrelsen Indstilling. Ifølge bevillingsbrevet (medsendes dette referat) er der hjemmel til at honorere bestyrelsen, med honorar der efterfølgende godkendes af UVM. Beslutning: efter vurdering af bestyrelsens arbejdsopgaver og kompetencer besluttedes det at indstille følgende satser for honorering af bestyrelsen i NTScenteret. Satserne er angivet i niveau pr. 1. okt. 1997:

3 formand næstformand menigt medlem Orientering om lejeaftale med Alsion sagsfremstilling: Der blev underskrevet lejeaftale med Alsion og NTS-centeret, med kommunen idet vi får rådighed over 80 m 2 på 4. Etage. Det er foreløbig planen at rummet opdeles i to med 60 m 2 til kontor og et mindre separat mødelokale på 20 m 2. Der er pt. intet gulv, men man regner med at gå i gang med at bygge så snart de sidste godkendelser er i hus. Hvis alt går som planlagt er man færdig med ombygning den 8. marts. Indtil da vil atrium på Alsion være aflukket pga. støv. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Beslutning: orienteringen taget til efterretning 9. Valg af decentrale enheder og kontraktforhandlinger med disse sagsfremstilling: der er udarbejdet et notat med indstilling, der rundsendes som bilag Indstilling: Det indstilles, bestyrelsen tiltræder indstillingen og igangsætter kontraktforhandlingsprocedure samt nødvendige tiltag for etablering af regionale centre. Proces vedr. indhentning af ansøgninger: Der blev den 5. november udsendt mail med brev til en række uformelle læringsmiljøer med opfordring om at indsende en ansøgning senest den 24. november hvis de ønskede at tilbyde placering af en decentral enhed på deres adresse. Brevet blev udsendt orienterende til universiteter, UC er, regioner og science kommuner. Information om brevets indhold blev lagt ud på med opfordring til at kontakte centeret, hvis man ønskede at modtage brevet i sin fulde ordlyd. Efterfølgende blev brevet lagt ud på science kommunernes webside under Dansk Naturvidenskabsformidling. Der indkom i alt 15 ansøgninger og 7 skriftlige kommentarer. Proces vedr. beslutning på bestyrelsesmødet: Hver region behandledes særskilt, idet inhabile bestyrelsesmedlemmer forlod lokalet under behandlingen. I det følgende er hver region behandlet for sig: Region Nordjylland: Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile Der er fra Nordjylland indkommet en ansøgning fra: Nordjyske Ressourcecenter for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed Der er ikke indkommet nogen kommentarer

4 Bestyrelsen besluttede at godkende Nordjyske Ressourcecenter for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed som fundament for et regionalt center i Nordjylland med fysisk placering på Aalborg Universitet. Godkendelsen er betinget af, at der kan opnås enighed om en kontrakt, der regulerer samarbejdsforholdet mellem Nordjyske Ressourcecenter og NTScenteret. Region Midtjylland: Harald E Mikkelsen og Nils O. Andersen forlod lokalet Der er fra Midtjylland modtaget tre ansøgninger med forslag om placering af decentral enhed: A. Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro B. Vitus Bering Innovation Park i Horsens C. Naturhistorisk Museum i Århus Derudover er der modtaget fire kommentarer: a. Ingeniørhøjskolen i Århus: skarp kritik af fokus på uformelle miljøer, b. AQUA: peger på Naturvidenskabernes Hus som en placeringsmulighed for en decentral enhed under NTS-centeret. c. Århus Universitet: kritik af fokus på uformelle miljøer d. Kattegatcenteret: generel støtte til NTS-centeret Bestyrelsen besluttede at give en betinget godkendelse rettet mod placering af en decentral enhed i Region Midtjylland med fysisk placering på Naturvidenskabernes Hus. Videre forhandling er rettet mod en endelig godkendelse af placering af den decentrale enhed på Naturvidenskabernes Hus. Den endelige godkendelse betinges af, at der tilrettelægges en proces hvor Naturvidenskabernes Hus er tovholder og hvor der etableres forpligtende samarbejdsrelationer til det formelle læringsmiljø og andre relevante partnere, samt at der kan opnås enighed mellem Naturvidenskabernes Hus og NTS-centeret om en samarbejdsaftale. Region Syddanmark: Nils O. Andersen forlod lokalet, Charlotte Sahl havde meddelt afbud til mødet. Der fra Syddanmark modtaget fem ansøgninger/tilkendegivelser med forslag om placering af decentral enhed: A. Odense Zoo B. Faaborg Gymnasium

5 C. Regionens professionshøjskoler, Syddansk Universitet, Fjord & Bælt centret, Naturama samt repræsentanter for gymnasiet - ønsker ikke at udpege placering D. Danfoss Universe ønsker ikke centeret placeret E. Økolariet i Vejle Der er ikke indkommet nogen kommentarer. Bestyrelsen støtter placering af en decentral enhed i region syd. Imidlertid er det ikke muligt ud fra de indkomne ansøgninger at udpege en fysisk placering af en decentral enhed i Region Syddanmark. Bestyrelsen tilbyder derfor at være tovholder på en proces rettet mod at etablere samarbejdsrelationer mellem ansøgerfeltet, så regionen får fælles fodslag i håb om at det vil være muligt at placere et decentralt center, som kan agere i regionen. Region Sjælland Nils O. Andersen forlod lokalet Der er modtaget fire ansøgninger modtaget fra Sjælland: A. Geocenter Møn B. Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter C. Brorfelde D. Næstved Kommune via mail fra RUC anbefaling af Næstved Samt tre kommentaerer a. Region Sjælland: generel støtte, ingen specifik anbefaling b. UCSJ og RUC: kritik af fokus på uformelle miljøer c. RUC: støtter etablering af decentralt center i Næstved Bestyrelsen besluttede at give en betinget godkendelse rettet mod placering af en decentral enhed i Region Sjælland med fysisk placering på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Videre forhandling er rettet mod en endelig godkendelse af placering af den centrale enhed på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. Den endelige godkendelse betinges af, at der tilrettelægges en proces hvor Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter er tovholder og hvor der etableres forpligtende samarbejdsrelationer til det formelle læringsmiljø og andre relevante partnere, samt at der kan opnås enighed mellem Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter og NTS-centeret om en samarbejdsaftale. Region Hovedstaden: Nils O. Andersen forlod lokalet Der er modtaget to Ansøgninger fra København A. Statens Naturhistoriske Museum B. Eksperimentarium Der er ikke modtaget nogen kommentarer.

6 Det blev besluttet at give en betinget godkendelse rettet mod placering af en decentral enhed i Region Hovedstaden med fysisk placering på Eksperimentarium. Videre forhandling er rettet mod en endelig godkendelse af placering af den centrale enhed på Eksperimentarium. Den endelige godkendelse betinges af, at der tilrettelægges en proces hvor Eksperimentarium er tovholder og hvor der etableres forpligtende samarbejdsrelationer til det formelle læringsmiljø og andre relevante partnere, samt at der kan opnås enighed mellem Eksperimentarium og NTS-centeret om en samarbejdsaftale. 10. Drøftelse af konference marts 2010 Sagsfremstilling: konferencen er planlagt til at foregå på Alsion den Marts fra kl 12 til kl. 12. Der er booket to store lokaler på SDU s afdeling samt mindre lokaler til mellem 30 og 50 mennesker. Vi er i forhandling om bookning af koncertsalen. Desuden er det planen at bruge Atrium (hvis byggeriet ikke bliver forsinket). Der er indhentet overnatningstilbud fra Cornwall og Scandic. Vi afventer svar fra sidstnævnte. Hans Kolind, DNF - SK har foreslået at Statusmøde m. 31 interesse-kommuner sammenkædes med konferencen. Statusmødets formål er at orientere om og formidle resultater fra udviklingen i projekt Science-kommuner siden sidste statusmøde i april 2009 (Interesse-kommuner er kommuner, der har vist interesse for projekt SK og evt. ønsker formel deltagelse). Mødet lægges enten torsdag formiddag eller fredag eftermiddag. Ved koordinering med NTS-CENTERET s konference kan deltagerne få øget værdi og formidlingen kan nå en større kreds. Samtidig får deltagerne øget motivation til at melde sig til konferencen, da de kan deltage i flere aktiviteter i samme omgang. For at komme videre er det nødvendigt med en afklaring af konferencens mål og dermed målgruppe der har været forskellige forslag til mål på bordet: inspirerer undervisere i natur, teknik og sundhed i grundskolen? Initiere nye samarbejdsformer aktørerne imellem? Samspillet mellem formelle, uformelle læringsmiljøer, kommuner, regioner og det private erhvervsliv? De forskellige ideer lægger op til lidt forskellige målgrupper, men her kunne man evt. skele til Hans Kolinds målgruppe Indstilling: bestyrelsen støtter samarbejde med Hans Kolind og KS. Desuden drøfter bestyrelsen prioriteringerne i relation l en kickstart konference og fastlægger en profil som samtidig sikrer, at vi får en passende deltagelse.

7 Beslutning Bestyrelsen støtter samarbejde med Hans Kolind og KS. Fokus bliver hvad kan vi nu som vi ikke kunne før. Der fokuseres på nytænkning med oplæg fra ildsjæle, Milena Penkowa inviteres til oplæg bestyrelsen sender ideer til LBM 11. Diskusionspunkter a. Forretningsorden for bestyrelsen b. Beskrivelse af direktørens opgaver, dvs. en præcisering af, hvad der er udlagt til direktørens beslutning Beslutning: punktet udsat til næste møde 12. Andre sager ingen 13. Eventuelt a. forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde: Budget 2010 Projektrammer og indhold Løn - og personalepolitik Regnskabsinstruks Beslutning: punkter sættes på til næste møde 14. Næste møde ifølge referat fra den 5. oktober afholdes mødet 4. feb , Beslutning: Fastholdes

13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde

13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde Dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 4, torsdag den 4. februar 2010 i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter isorø kl 15.00 18.00, med efterfølgende spisning. Deltagere: Wenche Erlien, Gitte Bailey Hass, Harald

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere