Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav."

Transkript

1 Dansk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen skal dokumentere, at friskolernes slutmål samlet set står mål med de slutmål, der er fastsat for folkeskolen. Det skal desuden være tydeligt, at der er overensstemmelse mellem undervisningsplan, delmål og slutmål. I første omgang gælder kravet for fagene dansk, engelsk og matematik/regning. Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Indhold 1. klasse klasse... 2 Delmål efter klasse klasse klasse... 3 Delmål efter kl klasse klasse... 4 Delmål efter klasse klasse klasse... 5 Delmål efter klasse klasse klasse... 6 Delmål efter klasse... 7 Slutmål for faget dansk klasse Når bogstaverne skal læres, skal barnet være en aktiv deltager. Bogstaverne skal skabes et for et, og det er vigtigt, at barnet får lov at indleve sig i hele denne skabelsesproces. Der begyndes gerne med et billede, der igen har sit udgangspunkt i en fortælling. I fortællingen og billedet finder barnet måske et tårn, der bliver til et T, en svane, der bliver til et S eller en kongesøn, der bliver til et K. Hele vores kulturs egen lange vandring fra de første billeder til det moderne, abstrakte skriftsprog gennemleves i en fortættet proces og grundlægger et nært forhold til bogstaverne. Denne proces tager det meste af 1. klasse og går forud for den første læsning. Side 1 af 9

2 Der tages udgangspunkt i den ydre aktivitet, tegning og skrivning, og gås frem mod den indre aktivitet, læsningen, i en veltilrettelagt og pædagogisk begrundet læreproces. I slutningen af 1. klasse skrives der enkelte ord og sætninger med store bogstaver i arbejdsbøgerne. Som en meget vigtig de af undervisningen fortælles der dagligt eventyr, og eleverne øver mundtlig genfortælling 2. klasse Skrivningen føres videre, så også de små bogstaver læres, og der laves små, sammenhængende tekster, hentet fra de fortællinger, digte eller recitationsøvelser, der arbejdes med i klassen. Læseøvelser bliver en naturlig fortsættelse af skrivningen på den måde, at eleverne arbejder med kendte tekster. Der lægges vægt på glæden ved ordene, så der arbejdes meget med rim, remser, digte og recitationer. I løbet af 2. klasse har en del af børnene lært at skrive og læse, nærmest af sig selv, uden pres. Men der er også en del, der endnu ikke ud fra sig selv har taget dette skridt, og dem ventes der tålmodigt på. Eleverne stifter gennem lærerens fortælling bekendtskab med de gamle dyrefabler og de store helgenlegender. Delmål efter klasse Eleverne skal lære at bruge talesproget til at fortælle, genfortælle, samtale og samarbejde. Fornemmelsen for og glæden ved det lydlige udtryk skal styrkes. De skal også lære at lytte aktivt. Evnen til at danne indre billeder i forbindelse med fortællinger skal plejes. De skal lære bogstaverne at kende, så de efterhånden bliver i stand til at skrive og læse små tekster, der berører det stof, der arbejdes med i klassen. Gennem eventyrfortællinger, dyrefabler og legender føres eleverne i forbindelse med billedrige, folkelige litteratur. 3. klasse De første skridt i retning af en mere selvstændig læsning og skrivning tages. Øvelsesstoffet hentes fra undervisningens fortællinger, og der er plads til små personlige formuleringer. Centralt står glæden ved at udtrykke sig. At skabe sprog er langt vigtigere end at kende alle retskrivningsfinesserne. Stavningen øves nænsomt, og fejl rettes med taktfølelse. I 3. klasse begynder grammatikundervisningen, som har karakter af en opdagelsesrejse ind i sprogets lovmæssigheder. Der findes ord, der er beslægtede, og ord, der er forskellige fra hinanden i deres karakter. Senere bliver det til ordklasser, sproglige begreber og kategorier. Der øves skrivning og læsning, og det foregår nænsomt, uden ydre pres, og med forståelse for den enkelte elevs eget tempo. Nogle elever vil fortsat måtte kæmpe med processen, og de hjælpes med passende læsestof i små doser. En vigtig del af undervisningen er fortællingerne fra Det gamle Testamente. Side 2 af 9

3 4. klasse Kunsten at skrive øves flittigt, og den sproglige formulering er i centrum for arbejdet. Stadig betones glæden ved sproget, og der opmuntres til selvstændighed og personlighed i formuleringen, samtidigt med at almene regler spiller en større og større rolle. Der skrives små tekster, genfortællinger fra undervisningens fortællinger og digte. Det vigtigste ved at skrive er at have noget på hjerte, og stoffet til teksterne kommer fra undervisning og fra elevernes personlige verden. At lytte til hinandens tekster er en vigtig øvelse. Grammatikundervisningen spiller en fortsat større rolle, og der startes et systematisk arbejde med ordklasserne. Undervisningen må ikke få karakter af indlæring af tørre begreber, men snarere af en oplevelsesorienteret vandring ind i sprogets enkelte elementer. I løbet af 4. klasse tilstræbes sikkerhed i ordklasserne udsagnsord, tillægsord og navneord. Recitation øves, og bl.a. kan der arbejdes med uddrag af Vølvens Spådom og andre sprogligt karakteristiske tekster. Bogstavrimene i den gamle nordiske digtning appellerer til den sproglige glæde og undren, men også andre digte øves og læres. Både højtlæsning og indenadslæsning øves, dels i klassen og dels som små hjemmeopgaver. Retskrivning spiller en større og større rolle. I 4. klasse fortælles der fra den nordiske mytologi. Delmål efter kl. Gennem undervisningen skal eleverne have lært at bruge talesproget i samtale, samarbejde, fremlæggelse og fremførelse. De skal kunne lave mundtlige referater og fortællinger, de skal kunne læse op og lytte aktivt og følge op med spørgsmål. De skal kunne læse tekster, der er skrevet til aldersklassen, sikkert og med god forståelse De skal kunne skrive små faglige og fiktive tekster og desuden bruge illustrerende billeder i egne tekster. De skal skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift De skal lære at bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion. De skal vide, hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser i deres bøjningsformer. De skal kunne bruge forskellige kilder til information, herunder ordbøger og leksika. Undervisningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at evnen til at tænke levende i levende indre billeder stadig styrkes, samtidig med at det at tilegne sig informationer og betragte sproget som et redskab bliver mere og mere nærværende. 5. klasse Elevernes egen tekstskrivning opmuntres og øves gennem forskellige skriftlige opgaver. Den helt frie stilskrivning venter endnu et år, men forberedes gennem selvvalgte opgaver, dagbogsagtige notater, beskrivelser fra klasseture og andre fælles begivenheder og brevskrivning. Side 3 af 9

4 Grammatikundervisningen intensiveres, så alle ordklasser nu gennemgås, og bøjningerne øves. Retskrivningen øves helt målrettet, f.eks. gennem diktatskrivning. I recitation og digtlæsning hentes en stor del af stoffet fra den historiske litteratur, f. eks. Iliaden og Odysseen, og eleverne stifter gennem recitationsøvelser bekendtskab med heksameteret. Læsningen øves bl.a. ved at klassen læser bøger, og der oprettes evt. et lille skolebibliotek, f.eks. med en samling af bøger lånt ud af elevernes hjem. Læselysten stimuleres også ved, at eleverne fortæller i klassen om bøger, de har fundet interessante osv. Fortællestoffet gives i 5. klasse især som en del af historieundervisningen og omfatter de gamle persiske, ægyptiske og indiske sagn. 6. klasse I 6. klasse skrives selvstændige stile, også egentlige fristile. Elevernes nyvundne evne til bevidst iagttagelse skal danne udgangspunkt for en helt ny og selvstændig fortælleglæde, som der skal gives plads til i stileemnerne. Opgaverne kommer både fra elevernes egne erfaringer og fra undervisningsstoffet. Der lægges mere vægt på at pleje udtryksglæden end på den sproglige præcision. I 6. klasse arbejdes der med retskrivningen gennem systematiske øvelser, bl.a. diktatskrivning og gennemgang af retskrivningsregler. I grammatikundervisningen trædes der ind i analysen. De vigtigste sætningsled læres gennem grundige øvelser. Også læsningen er vigtig, ikke kun gennem træning af læsefærdigheden, men også ved at eleverne stifter bekendtskab med gode forfattere. Fornemmelsen for stilistiske virkemidler udvikles begyndende, bl.a. gennem diskussioner af, hvad der er godt skrevet. Der lægges vægt på at øve mundtlig genfortælling, baseret på selvstændige iagttagelser, og eleverne kan holde små oplæg for klassen. I 6. klasse fortælles der fra den græske og romerske tid, og det sker i et fagfællesskab med historieundervisningen. Delmål efter klasse Eleverne skal lære at bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse. De skal kunne referere, kommentere og informere. Desuden skal de kunne fremlægge et fagligt stof. Iagttagelse, argumentation og debat er nye områder, der skal plejes, men samtidig skal den skabende fantasi og den billedfyldte levende tænkning også stimuleres. De skal lære at bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher, og lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål. Desuden skal de kunne forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Efter 6 klasse skal de kunne læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning. De skal skriftligt kunne formulere sig mere frit og sammenhængende, så de bygger videre på det tidligere lærte. De skal også kunne indsamle stof og lave en disposition. De skal beherske den elementære grammatik, kunne bøje substantiver, verber, adjektiver og pronominer, ligesom de skal kunne bruge dem i de rigtige bøjningsformer, når de skriver egne tekster. Desuden skal de kunne konstruere en sætning og lave korrekt tegnsætning, ligesom de skal kunne skelne mellem hovedsætninger og bisætninger. Side 4 af 9

5 De skal kunne skrive en letlæselig håndskrift med passende hastighed. I litteraturundervisningen skal de bygge videre på det allerede lærte. De skal også lære at kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i, og finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider 7. klasse Der arbejdes videre med den selvstændige tekstudformning, og det udstrækkes til også at gælde andre fag end dansk. På en lang række fagområder arbejdes der med forskellige former for skriftlige referater. Spørgsmålet om, hvilken skrivestil der passer til hvilke emner behandles. Nogle gange skal sagligheden og iagttagelsen i centrum af skrivningen, andre gange må man skrive mere oplevelsesorienteret. Litteraturundervisningen spiller en tiltagende rolle, og elevernes læseglæde forsøges stimuleret. Deres egen læsning afspejles i undervisningen, der tales om forskellige bøger, der gives oplæg både fra lærer og elever og biblioteket besøges. I grammatik arbejdes der hen imod en samlet oversigt over sætningsopbygning, analyser og ordklasser. Tegnsætning øves. 8. klasse De tiltag, der er påbegyndt i 7. klasse, føres videre eller udvides. I øvelsen af den skriftlige formulering lægges der især vægt på to modsatrettede sider af udtrykket. På den ene side må sagligheden og præcisionen i det sproglige udtryk øves. På den anden side skal sproget også kunne blive et instrument til at udtrykke det indre liv. Eleverne stimuleres til at finde deres egen personlige udtryksform og samtidig i stigende grad få bevidsthed om stilistiske virkemidler, især gennem læsning af udvalgte forfattere. Procesorienteret skrivning, hvor bearbejdelsen af teksten fortsætter efter den første formulering, inddrages som et vigtigt øveområde. Litteraturundervisningen omfatter på dette klassetrin ud over udvalgte forfattere læsning af sociale skildringer, dagbøger (f.eks. Anne Franks dagbog), modstandsdigte, biografier, skildringer af fremmede miljøer og andre kulturer. Det er vigtigt at vise eleverne at litteraturen både afspejler og påvirker samfundsudviklingen. Som et led i litteraturundervisningen kan der på forskellige klassetrin, men ikke mindst i 8. klasse, arbejdes med en dramatisk opførelse om et udvalgt emne. Delmål efter klasse De skal kunne bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion og vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen. Desuden skal de kunne fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten. De skal kunne udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form og bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation. Den levende tænkning i indre billeder skal plejes. De skal kunne bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript, og tilsvarende lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Side 5 af 9

6 De skal kunne læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning og kunne fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat, resumé og notater og efterhånden læse norske og svenske tekster. De skal kunne skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen, og desuden skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende. Desuden skal de kunne forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, bruge afsnits-opdeling, sætte tegn og markere replikker, anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation. De skal skrive en læselig og personlig håndskrift med passende hastighed. De skal kunne bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, og forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster. De skal kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget, og anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i. 9. klasse Litteraturhistorien gør for alvor sit indtog. Der læses og gennemgås tekster fra den franske oplysningstid med vægten lagt på Voltaire, Rousseau og Diderot, og perioden gennemgås litteraturhistorisk med udgangspunkt i forfatternes biografier. Det føres videre til den tyske klassik med Goethe og Schiller som hovedfigurer, og udvalgte tekster læses og gennemgås, og også her lægges der i den samlede gennemgang vægt på biografien. I fokus af læsningen er opfattelsen af menneskebilledet, som følges i de forskellige perioder og hos de forskellige forfattere. Samtidig læses der parallelle danske forfattere og tekster, og der gives litteraturopgaver i mere moderne litteratur, hvor tilsvarende temaer er nærværende. Det skriftlige udtryk videreudvikles og forfines, så det kan bruges til såvel følelsesmæssigt udtryk som til argumentation. Og i forlængelse af det arbejdes der med hypertekst, præsentation og film som produktionsformer, der kan udgøre et alternativ eller supplement til den mundtlige og skriftlige udtryksform. Eleverne gennemfører skriftlige iagttagelsesøvelser, skriver digte eller noveller som et led i den sproglige udvikling. I sproglæren arbejdes der både med den sproglige form som et udtryk såvel som et middel, og enkelte sprogteoretikere berøres. Desuden arbejdes der med genrebegrebet, og litterær analyse berøres. 10. klasse Den litteraturhistoriske gennemgang fortsætter. Der lægges bl.a. vægt på den gamle nordiske litteratur med Edda og Saga, og desuden gøres der punktnedslag i både den danske, den nordiske og verdenslitteraturen på en sådan måde, at forskellige temaer berøres gennem læsningen. Side 6 af 9

7 Der laves en gennemgang af poetik og metrik, og også dramaets historie berøres. Parallelt hermed gives der en oversigt over andre mediers historie, især filmmediet. Eleverne laver forskellige skriftlige opgaver, nogle af dem bundne, andre mere frie, men alle, så de er egnede til at skærpe den skriftlige formuleringsevne. Stilbegrebet bearbejdes og øves i det skriftlige, og centrale sproglige begreber som kommunikation, logik og pragmatik gennemgås, og det sættes i perspektiv i forbindelse med begreber som overbevisningskraft og sandhedsværdi. Avislæsning, debat og forholdet mellem det relative og det absolutte, ligesom begreberne subjektivitet og objektivitet berøres. af aktuelle emner og i det hele taget forskellige former for argumentation hører til daglige sproglige øvelser i 10. klasse. Delmål efter klasse Eleverne skal kunne bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion, og de skal kunne fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten. De skal desuden kunne udtrykke sig sprogligt fantasifuldt og levende og bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation. De skal kunne udvælge og bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, gøre sig fri af manuskript, lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling De skal kunne fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer, og i øvrigt forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Læsningen skal være helt sikker og de skal kunne benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet (oversigtslæse, punktlæse og nærlæse), fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater, og kunne læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form. Skriftligt skal de beherske forskellige udtryksformer og genrer, byggende på det tidligere lærte, men i skærpet grad, og de skal kunne styre en skriveproces fra idé til færdig tekst. Tekstbehandling, søgning på internettet, anden elektronisk søgning, brug af ordbøger og leksika skal for eleverne være en naturlig del af læreprocessen. På alle områder bygges der videre på det tidligere lærte, men desuden skal de kende til og kunne bruge argumenter og logiske fremstillinger, og samtidig kunne give en fremstilling liv både i det indholdsmæssige og det sproglige. De skal kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion og kunne gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre. De skal have bevidsthed om sproget som udtryk for den levende tænkning og som socialt virkende kommunikationsredskab. De skal kunne udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form, og kunne søge Side 7 af 9

8 information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig. Slutmål for faget dansk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling lytte til norsk og svensk med forståelse. Leve sig ind i en læst, oplæst eller fortalt tekst, så der kan dannes indre billeder, så begrebsdannelsen kan blive levende og meningsfuld. Gennem indlevelse i forskellige tekster få baggrund for at danne sig et levende menneskebillede, og se sig selv meningsfuldt i en social sammenhæng, hvor det har betydning både for en selv og for andre, hvad man gør. læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder at udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål læse norske og svenske tekster med forståelse. tale og skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser. Side 8 af 9

9 gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation få dannet en litterær dømmekraft gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen. Side 9 af 9

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen.

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen. DANSK FORMÅL FOR FAGET Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læreplan for faget dansk

Læreplan for faget dansk Læreplan for faget dansk Signalement af faget Dansk Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 10. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Dansk 1. - 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Dansk 1. - 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Dansk 1. - 9. klasse Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Evaluering Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Kan man være sikker på, at alle faglige områder inden for et fag er blevet berørt, blot fordi eleverne har fået det antal lektioner, som er tildelt

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Undervisningsplaner. Dansk

Undervisningsplaner. Dansk Undervisningsplaner Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Undervisningsplan dansk 9. klasse

Undervisningsplan dansk 9. klasse Undervisningsplan dansk 9. klasse (Underviser: Hanne Wiehe og Stine Rødbro) Mål: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Årsplan for dansk i Klasse 2016/2017

Årsplan for dansk i Klasse 2016/2017 Årsplan for dansk i 6.-7. Klasse 2016/2017 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017. Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge

Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017. Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017 Ca. tidspunkt Uge 33-35 Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge Aflevere skriftlig illustrerende billedanalyser billeder i egne tekster, så det

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Rudolf Steiner skolen

Rudolf Steiner skolen Undervisningsplan dansk Rudolf Steiner skolen Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med slut- og delmål Skolens formål Rudolf Steiner skolen er en friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget DANSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget DANSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget DANSK Indholdsfortegnelse: Dansk 1. Generelt for faget dansk.... 3 2. Formål for faget dansk...... 4 3. Slutmål..... 5 5 Det skrevne

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Evalueringen af elevernes standpunkter vil foregå via elevplaner samt skole-/hjem samtaler.

Evalueringen af elevernes standpunkter vil foregå via elevplaner samt skole-/hjem samtaler. Indledning Undervisningen i 6. klasse bygger naturligt videre på det faglige fundament som blev lagt sidste år. Fokus for sidste års undervisning var centreret omkring de trinmål der gør sig gældende inden

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret.

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret. Denne bearbejdelse af Klare Mål er lavet på begrund af word dokumenter fra undervisningsministeriet, og indeholder den samme tekst som de trykte udgaver. Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere