Sagsfremstillinger vedr. ansøgninger til det Regional Klyngeprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsfremstillinger vedr. ansøgninger til det Regional Klyngeprogram"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Stefan Brendstrup Afdeling: Vækstforumsekretariatet Journal nr.: 07/19 Acadresagsnr Telefon: Dato:11. juni 2007 Notat Sagsfremstillinger vedr. ansøgninger til det Regional Klyngeprogram I det følgende fremgår Vækstforumsekretariatets kommentarer samt de konkrete indstillinger til Vækstforum om tildeling af støtte til projekter. Den indstillede støtte er i de fleste tilfælde 2 delt: I første omgang indstilles det, at ansøgeren bevilges støtte til yderligere projektudvikling. Derudover indstilles det at reservere en ramme til igangsættelse af de reformulerede projektaktiviteter. Disse projektaktiviteter forudsættes dog finansieret med Mål 2 midler. Det er således kun projektudviklingen, der indstilles til bevilling fra Regionsrådet. Bilaget indeholder først en samlet oversigt over indstillingerne på samtlige 32 modtagne ansøgninger. Dernæst følger et eksempel på en samlet sagsfremstilling, hvoraf fremgår hvilke kriterier, ansøgningen er blevet vurderet på, og dermed hvilket grundlag Vækstforum har truffet beslutning på. Og endelig fremgår Vækstforumsekretariatets kommentarer til de øvrige 15 ansøgninger, der indstilles til støtte. Numrene refererer til numrene øverst på de enkelte sagsfremstillinger. Oversigt over klyngeansøgninger Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering, hvorefter de indkomne ansøgninger er blevet inddelt i kategorierne A, B eller C, jævnfør formandskabets beslutning af den 17. januar A kategorien indeholder ansøgninger, hvor sekretariatsgruppen vurderer, at ansøgningen tydeligt lever op til de beskrevne kriterier, og hvor Vækstforum anbefales at indstille ansøgningen til støtte. B kategorien indeholder ansøgninger, hvor sekretariatsgruppen vurderer, at klyngen tydeligt lever op til de beskrevne kriterier, men hvor de foreslåede projekter samlet set ikke vurderes at have tilstrækkelig kvalitet. Denne gruppe underopdelt i 2 grupper. B 1 indeholder ansøgninger, hvor sekretariatet anbefaler at Vækstforum indstiller ansøgningen til a) støtte til projektudvikling b) afsætter en ramme til igangsættelse af reformulerede projekter B 2 indeholder ansøgninger, hvor sekretariatet anbefaler at Vækstforum indstiller ansøgningen til a) støtte til projektudvikling De indstillede beløb er nævnt i parentes. C kategorien indeholder ansøgninger, hvor sekretariatsgruppen vurderer, at ansøgningen tydeligt ikke lever op til de beskrevne kriterier, og hvor Vækstforum anbefales at indstille et afslag på ansøgningen. Side 1 af 26

2 at Vækstforum godkender, at følgende ansøgninger indstilles til støtte: - A 14: Køleklyngen at Vækstforum godkender, at følgende ansøgninger indstilles til støtte til projektudvikling, samt at der afsættes en ramme til igangsættelse af reformulerede projekter: - B 1 5: Danmarks Transport- og Logistikklynge ( kr.) - B 1 10: Fresh Food Factory ( kr.) - B 1 11: Center for Fresh Convenience ( kr.) - B 1 17: Mekatronikklyngen ( kr.) - B 1 20: Fokus på dansk offshore ( kr.) - B 1 21: Etablering af netværkssamarbejde inden for og på tværs af brancher for at fremme og innovere anvendelsen af plast. ( kr.) - B 1 22: RoboCluster ( kr.) - B 1 31: Planter til Sundhed ( kr.) - B 1 32: Bioenergi klynge ( kr.) at Vækstforum godkender, at følgende ansøgninger indstilles til støtte til projektudvikling. - B 2 8: Energieffektiviseringsklynge ( kr.) - B 2 9: Videre udvikling af flagskibet.dk ( kr.) - B 2 12: Health Cluster South ( kr.) - B 2 19: Spirende klynge på vandmiljøområdet ( ) - B 2 25: SustainAgri ( kr.) - B 2 33: AluCluster ( kr.) at Vækstforum godkender, at følgende ansøgninger indstilles til afslag på ansøgning om støtte: - C 1: Det Sunde Liv - C 2: Oplevelsesøkonomisk klynge - C 3: Syddansk Formidlingsklynge - C 4: Sundhedsfremmende netværk - C 7: Spirende IKT-klynge - C 13: Designklynge Syddanmark - C 15: Center for Product Development - C 16: Meetingplace Syddanmark - C 18: Ga-Mo-Cluster - C 23: Svendborgklyngen - C 24: Idrætsklyngen Sport Study Sydfyn - C 26: Landsbyforskønnelse - C 27: Danish Cluster Academy - C 28: Eco-Building Materials - C 29: Energisystemer - C 30: Retail Services Numrene 1-33 henviser til det nummer, der står øverst midt for i sagsfremstillingerne. Side 2 af 26

3 Sagsfremstilling Nr. 14 J.nr.: 07/4808 Køleklyngen en spirende klynge for køleteknik. KVCA Køle VirksomhedsCenter, Alsion-DK A/S. Adresse: Forskerparken, Alsion Sønderborg. CVR-nr.: (A/S) Projektstart/projektslut: 1. august juli Ansøgning gælder for periode frem til 31. juli Vækstforums program for modne og spirende klynger. Der er tale om en velbeskrevet klynge med aktiv deltagelse af nøgleaktører på både forsknings- og uddannelsessiden samt virksomhedssiden. Klyngen er støtteberettiget, og det er projekterne, som er velbeskrevet, også. Klyngen kunne styrkes ved, at virksomhederne i højere grad driver udviklingsarbejdet. Desuden kunne aktiviteterne have endnu mere fokus på innovation, knopskydning og iværksætteri. at Vækstforum indstiller ansøgningen til støtte med de ansøgte kr. i alt over to år til gennemførelse af de 17 beskrevne delprojekter. Vækstforums støtte forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A: tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag) Kategori: A Projektpartnere/partnerskaber: SDU (Mads Clausen Instituttet) i Sønderborg, EUC-Syd i Sønderborg, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Mekatronikklyngen v/ Center for Erhvervsudvikling i Sønderborg. Projektets baggrund, formål og indhold: Den danske køleindustri har stærke rødder og traditioner i den syddanske region, hvor virksomheder som bl.a. Danfoss, Mærsk Containerindustri, Vestfrost og Gram gennem mange år har været førende globalt og sikret regionen vækst og gode beskæftigelsesmuligheder. Med globaliseringen er væksten udfordret af omfattende udflytninger af lavteknologisk produktion til lande som Polen, Tyrkiet og Kina. Udflytningen truer både beskæftigelse, kritisk Side 3 af 26

4 masse og dermed Danmarks (teknologiske) førerskab i kølebranchen. Den globale opvarmning (drivhuseffekten), stigende energipriser, stigende global velfærd (køling af fødevarer, mennesker/dyr) samt den øgede fokus på energiforbrug/miljø rummer gode vækstmuligheder for køleklyngens virksomheder forudsat at innovation, kompetencer og R&D-indsatsen styrkes, og at synergierne i værdikæden kommer i spil på tværs af virksomhederne. Projektet har til formål, at: - screene klyngens karakteristika/potentiale, - øge virksomhedernes kompetenceniveau gennem målrettet uddannelse, forskning og (produkt)udvikling, - styrke samarbejdet internt mellem virksomhederne og mellem virksomheder/institutioner. Det er samtidig køleklyngens ambition at opnå en vækst på 5 mia. kr. over en 5-årig periode. Projektets aktiviteter består af 17 delprojekter inden for tre områder: - Screening af markeder og teknologi (7 projekter) (Klyngeanalyse, Megatrends, KVCA vækstvision, Globale kompetencer, Nationale uddannelser, Slutkunde segmentering, KVCA s forskningsfelt) - Adgang til ny teknologi samt forsknings- og innovationsaktiviteter (6 projekter) (KVCA fagrådsuddannelse, Masteruddannelse køleteknik, Køleteknolog, KVCA Innovationsprojekter, Forskning og ph.d., Formidling & networking) - Fælles branding og internationalisering (4 projekter) (Profilering & kommunikation, Forretningsudvikling, Intrapreneurship, Udenlandske investeringer) Projektets milepæle: 8 delprojekter afsluttes inden for den 2-årige ansøgningsperiode, mens 7 delprojekter fortsætter ud over ansøgningsperioden. Projektets forventede effekter: Blandt de forventede effekter, som ansøger nævner, kan følgende fremhæves: - Beskæftigelseseffekten vil bestå i, at tabet af job pga. outsourcing/udflytning lavomkostningslande i så høj grad som muligt kompenseres af omlægning til langtidsholdbare stillinger, fx. inden for udvikling og markedsføring. - Bæredygtighedseffekt, hvor KVCA s forskningsprofil fokuserer på at øge energieffektiviteten og reducere miljøbelastningen. Flere af klyngens virksomheder har gennem fokuseret indsats reduceret energiforbruget med op til 70% og samtidig fokuseret på naturlige kølemidler. Det vurderes samtidig, at der er et stort potentiale i at reducere kassation af fødevarer transporteret i varme lande (spild på ca. 40%) og dermed begrænse underernæring. - Det nuværende antal R&D medarbejdere på området (1.600) forventes øget med Side 4 af 26

5 mindst 20% over en 3-årig periode. - Fokus på energieffektivisering vil medføre en styrket IT/IKT-profil via opbygning af IT/IKT kompetencer samt integration af IT/IKT teknologier i produkterne. - Tilførsel af nye kompetencer og innovative kompetencer samt positiv effekt på beskæftigelsen i yderområder, primært i Hydro-selskaberne i Tønder og Løgumkloster. Projektets finansiering: I kr. Ansøgt Procent Indstillet Samlet investering: Kr. % Kr. Søgt tilskud: Kr. % Kr. Egenfinansiering, herunder Kr. % Kr. fra virksomheder: Anden medfinansiering Kr. % Kr. (kommunal, statslig): Andet: Kr. % Kr. Projektets udgifter: Projektudgifter i kr. Personaleudgifter: Materialeudgifter: Projektekstern bistand: Ikke-refunderbar moms: I alt Søgt tilskudsgrundlag Kr Kr Kr. Kr Kr. kommentarer til budgettet: Budgettet opgjort på hovedposter giver en total, der afviger en smule fra de totale udgifter i projektet. Forskellen er dog begrænset og kan skyldes afrunding i mellemregninger. Personaleudgifter udgør en meget stor del af de budgetterede udgifter. Lønsatserne er baseret på vurderet faktisk betalt løn til involverede medarbejdere, og satsen varierer fra 250 kr. i timen (administration) til 900 kr. i timen (KVCA s direktør, som er ansat på timeløn kontrakt, udlejet fra DTU/IPU timer over to år). Den gennemsnitlige timesats er beregnet til 396 kr/time (4,7 mio. kr. divideret med timer). Medfinansieringen på kr. kommer fra KVCA (og medlemmerne) med 2,4 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. fra universiteterne, EUC-Syd, IDEA og URS, primært i form af løn til projektdeltagerne. Kvalitetsvurdering: I kvalitetsvurderingen anvendes under de enkelte kriterier scoren = Ingen Side 5 af 26

6 2= Ringe 3= Lidt 4= Noget 5= Meget godt Der findes også en score 0, der udtrykker at et projekt i relation til et kriterium er i direkte modstrid med støtteordningens intentioner, og at denne modstrid alene vil kunne begrunde et samlet afslag. Strategisk niveau - hvorledes ansøgningen relaterer sig til strategien Offentligt-privat partnerskab Score: 4 Der er lagt op til et tæt samspil mellem klyngens virksomheder og offentlige institutioner inden for forskning og uddannelse. Samspillet med offentlige myndigheder er mindre klart beskrevet. Samordning og koordinering Score: 3 Der ser ud til at være en god koordinering på forskningsområdet og med mekatronikklyngen. Til gengæld kunne samspillet med andre brancher, ikke mindst inden for fødevaresektoren formentlig styrkes betragteligt. Desuden er der behov for i højere grad at aktivere hele værdikæden, især de mindre virksomheder. Selv om klyngen er geografisk koncentreret, dækker KVCA hele landet og spiller dermed også en koordinerende rolle i hele Region Syddanmark og i Danmark. Fokusering Score: 5 Klyngen vurderes til at være ret unik i europæisk sammenhæng, og dermed er der også tale om en fokusering på et udvalgt område. KVCA kunne dog godt fokusere mere på innovationsdel. Globalisering Score: 3 I og med at centret er ret unikt, også i et internationalt perspektiv, er mulighederne for internatonalt samarbejde begrænsede. Der er kontakter til centre i USA og Tyskland, og mulighederne for et samarbejde over den dansk-tyske grænse undersøges (universiteter og kølevirksomheder). Interreg IVA bør være relevant i den sammenhæng. Virksomhederne i klyngen er i høj grad globalt orienterede og global outsourcing er en del af overlevelsesstrategien. Vækst i yderområder Score: 4 En del af virksomhederne er placeret i yderområder, og projekterne kan være med til at styrke beskæftigelse, innovation og uddannelsesniveau i yderområder. Bæredygtighed Score: 4 Som beskrevet under forventede effekter kan der være både miljømæssige, økonomiske og fordelingsmæssige gevinster forbundet med køleklyngens udviklingsaktiviteter. Samfinansiering Score: 3 Der er ingen direkte medfinansiering fra klyngens virksomheder. Medfinansiering består primært i løntimer. Muligheder for finansiering fra Mål 2 og evt. Interreg IV for dansk-tysk samarbejde bør undersøges. Gennemsnitsscore for denne kategori (A) 3,7 Side 6 af 26

7 Eksperternes vurdering af den ansøgende klynge Lever den ansøgende klynge op til basale karakteristika for en klynge? Der er tale om en spirende klynge baseret på en veletableret branchekoncentration i Sønderjylland. Klyngerelationerne er velbeskrevet. Er klyngen virksomhedsdrevet rummer den en stærk lokomotivvirksomhed? Ja, og den er ledet af et par store/stærke virksomheder, bl.a. Danfoss. Virksomhederne kunne dog godt spille en større rolle i udviklingsarbejdet. Markeds- og vækstpotentiale: Der er et betydeligt markeds- og vækstpotentiale, som også er afspejlet i klyngens ambitioner. Klyngens regionale fundament er der behov for samarbejde? Klyngen er koncentreret omkring Sønderborg, men har medlemmer og samarbejdspartnere i hele landet. Der er behov for samarbejde både internt i klyngen og med andre aktører, herunder fødevarebranchen. Forhold der kan styrke klyngen Yderligere inddragelse af forskningsinstitutioner og øget involvering af virksomheder. Score: 5 Score: 4 Score: 4 Score: 3 Gennemsnitsscore for denne kategori (B) 4 Eksperternes vurdering af projektet Bidrager projektet til klyngens vækst og dynamik?: Især innovationsprojekterne kan bidrage til udvikling af klyngen. Samtidig kan der skabes bedre samspil i klyngen, og kompetence- og uddannelsesniveau styrkes. Er der klare umiddelbart realiserbare mål (lavthængende frugter)?: Ikke umiddelbart, men der er opstillet nogle konkrete mål for udviklingen. Er projektet behovsdrevet?: Ja, men primært med KVCA, uddannelsesinstitutioner og Danfoss som omdrejningspunkt. Det er svært at vurdere især mindre og mellemstore virksomheders engagement i projekterne. Har projektet nyhedsværdi i.f.t. marked, teknologi el.lign. samt i.f.t. hidtidige aktiviteter: KVCA er etableret i efteråret 2006, så der er tale om et forholdsvis nyt initiativ, og en del af projekterne vedrører også kortlægning af potentialer, samarbejdsmuligheder mv. Forhold der kan styrke projektet: Score: 4 Score: 3 Score: 4 Score: 4 At klyngen og projekterne i højere grad bliver virksomhedsdrevet. Gennemsnitsscore for denne kategori (C) 3,75 Mål 2 specifikke kriterier Side 7 af 26

8 Yderområder: Jf. tekst under Vækst i yderområder. Beskæftigelsesfremme: Projekterne kan begrænse fald i beskæftigelse ved innovation og omstilling af virksomhederne i klyngen. Lige muligheder: Score: 4 Score: 4 Score: 1 Gennemsnitsscore for denne kategori (D) 3 Side 8 af 26

9 Ansøgninger i kategori B 1 Følgende ansøgninger er indstillet til støtte til projektudvikling. Derudover indstilles det til Vækstforum at reservere en ramme til at gennemføre reformulerede projekter. Side 9 af 26

10 Sagsfremstilling Nr. 5 J.nr.: 07/4777 Danmarks Transport- og Logistikklynge Institut for Transportstudier Adresse: Lyren Padborg Selvejende fond Projektstart/projektslut: Etape 1: Etape 2: Vækstforums program for spirende og modne klynger Ansøgningen Danmarks Transport og Logistikklynge tegner en etableret klynge med en klar virksomhedsinvolvering. Ansøgningen falder dermed inden for klyngeprogrammet. Det vurderes, at initiativet som beskrevet har en for omfattende og spredt projektportefølje og der bør ske en fokusering i projektporteføljen. Det vurderes at delprojekterne vedr. udenlandsk arbejdskraft, Praksisnær lederuddannelse, Modulvogntog og Air Cargo vil støtte bedst op omkring klyngeudviklingen og en støtte til Transport Akademiet samlet set vil kunne styrke samarbejdet i klyngen. Det vurderes endvidere, at der er behov for udvikling af klyngen og en nøjere gennemgang af projekterne med henblik på kvalitets- og effektvurdering. Det indstilles at støtte ansøger med a) kr. til udvikling af klyngen via en nøjere gennemgang og udvikling af projekterne at der b) i ydes støtte på i alt kr. til gennemførsel af følgende projekter: Danmarks Transport akademi i alt kr. Praksisnær ledelse i alt kr. Udenlandsk arbejdskraft kr. Modulvogntogn kr. Air Cargo kr. Den samlede støtte til ansøgningen er således kr. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og/eller projekter kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Projektmidlerne på kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes Side 10 af 26

11 særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til projektmidlerne. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 1 Side 11 af 26

12 Sagsfremstilling Nr. 10 J.nr.: 07/4789 Fresh Food Factory Foodture Adresse: Strandgade Vejle Forening Projektstart/projektslut: 1. august juni 2011 Vækstforums program for modne og spirende klynger Der er tale om et meget stort og ambitiøst projekt, hvor projektparterne i høj grad har reageret på Vækstforums ønsker om store fyrtårnsprojekter. De medvirkende parter har klart bevæget sig i retning af øget samarbejde og koordinering. Klyngen er stærk og klart støtteberettiget. Men det bør sikres, at de rette spillere på markederne for institutionsfødevarer er inkluderet i projektet og at konkurrenceforholdene er tilstrækkeligt velbelyste. Den samlede projektportefølje bør gennemgås med henblik på at sikre den rigtige balance mellem selvstændig projektgennemførsel og symbiose. at støtte ansøgningen med a) kr. til udvikling af klyngen via en nøjere gennemgang og udvikling af projekterne at der b) afsættes en ramme på kr. til gennemførelse af projekter på baggrund af udviklingsarbejdet igangsat under a. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og/eller projekter kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 1 Side 12 af 26

13 Sagsfremstilling Nr. 11 J.nr.: 07/4794 Center for Fresh Convenience Foodture Adresse: Strandgade Vejle Projektstart/projektslut: Forening 15. marts 2007 til 1. august 2008 Vækstforums program for modne og spirende klynger Ansøgningen kommer fra en ung, men øjensynligt stærk og derfor støtteberettiget spirende klynge inden for fødevareerhvervet. De foreslåede projekter synes imidlertid ikke velegnede til at styrke klyngen, men tænkes gennemført af institutioner med virksomhederne på sidelinien. at støtte ansøgningen med a) kr. til udvikling af klyngen via en nøjere gennemgang og udvikling af projekterne at der b) afsættes en ramme på kr. til gennemførelse af projekter på baggrund af udviklingsarbejdet igangsat under a. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og/eller projekter kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A: tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag) Kategori: B 1 Side 13 af 26

14 Sagsfremstilling nr. 17 J.nr.: 07/4871 Mekatronikklyngen Internationalisering og markedsføring af en vækstklynge. Mekatronikklyngen v. Center for Erhvervsudvikling. Adresse: Stenager Sønderborg. CVR-nr.: Projektstart/projektslut: August August Vækstforums program for modne og spirende klynger. Der er tale om en velbeskrevet klynge med aktiv deltagelse af nøgleaktører på både forsknings- og uddannelsessiden samt virksomhedssiden. Klyngen er støtteberettiget, men projekterne har brug for en yderligere idéudvikling og prioritering, hvilket bør ske i en tæt dialog med klyngens virksomheder. at støtte ansøgningen med a) kr. til udvikling af projekterne at der b) afsættes en ramme på kr. til gennemførelse af projekter på baggrund af udviklingsarbejdet igangsat under a. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat udvikling af projekterne kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 1 Side 14 af 26

15 Sagsfremstilling Nr. 20 J.nr.: 07/4861 Fokus på dansk offshore Offshore Center Danmark Adresse: Niels Bohrs Vej 6; 6700 Esbjerg Esbjerg Medlemsbaseret, selvejende erhvervsdrivende fond Projektstart/projektslut: Etape 1: Etape 2: Vækstforums program for spirende og modne klynger Ansøgningen Fokus på Dansk Offshore tegner en etableret klynge med en klar virksomhedsinvolvering. Ansøgningen falder dermed inden for klyngeprogrammet. Vækstforum ansøges om en medfinansiering på 50% af i alt mio.kr. til 12 markedsføringsprojekter frem til Projekterne skal forbedre klyngens synlighed internationalt, nationalt og regionalt herunder på konferencer og på uddannelsessteder. Strategisk fokusering og synliggørelse af effekt mangler. Der er primært tale om en forstærket bred markedsføring i forhold til i dag. at ansøger støttes med: a) kr. til udvikling af strategisk velfunderede og fokuserede projekter underbygget af en vurdering af klyngens internationale konkurrencesituation og b) en ramme på kr. til medfinansiering af de under a) udviklede projekter. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten og herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og/eller projekter kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 1 Side 15 af 26

16 Sagsfremstilling Nr. 21 J.nr.: 07/4860 Ansøgning nr. 21 Etablering af netværkssamarbejde inden for og på tværs af brancher for at fremme og innovere anvendelsen af plast. Plast Center Danmark (PDC) Adresse: Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg Esbjerg Erhvervsdrivende Fond Projektstart/projektslut: 1. august juni 2009 Vækstforums program for modne og spirende klynger Ansøgningen tegner et udbygget netværk med en meget stærk virksomhedsinvolvering. I forhold til Vækstforums kriterier er dette en klynge. Det vurderes at delprojekterne er behovsdrevet og bidrager til klyngens vækst og dynamik. Det anbefales dog at aktiviteterne i det overordnede projekt reformuleres til at udgøre et paraplyprojekt for delprojekterne, hvori den samlede ledelse, administration, erfaringsudveksling mv. for delprojekterne samles. Derudover vurderes det at delprojekterne 1 og 3 med fordel kan søges finansieret via henholdsvis ansøgning til Rådet for Teknologi og Innovation (delprojekt 1) og det statslige program for brugerdreven innovation (delprojekt 3). Vedr. delprojekt 7 er der behov for at indhente udtalelse fra Statens Byggeforskningsinstitut med henblik på at afklarer, hvorvidt lignende aktiviteter allerede er igangsat andre steder eller i andet regi. at ansøgningen i alt støttes med kr. fordelt på følgende måde: a) kr. til gennemførsel af aktiviteter i det overordnede projekt forudsat at projektets aktiviteter omformuleres til paraplyprojekt for den samlede indsats. b) kr. til udarbejdelse af ansøgning, på baggrund af delprojekt 1,til Rådet for Teknologi og Innovation. c) kr. til gennemførelse af aktiviteterne i delprojekt 2. d) kr. til udarbejdelse af ansøgning, på baggrund af delprojekt 3,til det statslige program for brugerdreven innovation. e) kr. til gennemførelse af aktiviteterne i delprojekt 4. f) kr. til gennemførelse af aktiviteterne i delprojekt 5, forudsat at dette stadig er relevant, som understøttende aktivitet i forhold til Foodtures initiativ Fresh Food Factory. g) kr. til gennemførelse af aktiviteterne i delprojekt 6. h) kr. til gennemførelse af aktiviteterne i delprojekt 7, forudsat at udtalelse fra statens byggeforsknings institut ikke påviser at lignende aktiviteter er igangsat andre steder eller i andet regi. Projektmidlerne forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 1 Side 16 af 26

17 Sagsfremstilling Nr. 22 J.nr.: 07/4859 ansøgning 22 RoboCluster et robotteknologisk kraftscenter RoboCluster Adresse: Forskerparken 10, 5230 Odense M Odense Center ved Syddansk Universitet Projektstart/projektslut: 1. august juli 2009 Klynger Der er tale om en klynge med markeds- og forretningspotentiale. Aktiviteterne vurderes at være spredte og savner tættere tilknytning til de deltagende virksomheder. Den nye strategis mål er for så vidt i tråd med Vækstforums klynge program, men der bør lægges mere vægt på organisationsudvikling sker fra et behovsdrevet udgangspunkt. Der er behov at arbejde videre med styrkelse af organisationen med henblik på at knytte virksomhederne tættere til aktiviteterne, herunder at samle virksomhederne og danne et mere konsortieagtigt netværk. At projektet støttes med a) kr. til udvikling af en klyngeudviklingsplan, som kan styrke relationer til virksomheder og aktiverer dem i tættere forpligtende samarbejde, samt udvikle konkrete projekter der kan understøtte denne udvikling b) en ramme på kr. til gennemførsel af aktiviteter udviklet under a). med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og/eller projekter kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 1 Side 17 af 26

18 Sagsfremstilling Nr. 31 J.nr.: 07/4775 Planter til Sundhed UdviklingsCenter Aarslev Adresse: Kristinebjergsvej Årslev Universitet Projektstart/projektslut: Etape 1: Vækstforums program for modne og spirende klynger Klyngen vurderes at have et potentiale, men ansøgningen mangler i sin nuværende form dels en klar dokumentation af en stærk virksomhedsforankring og dels en styrkelse af klyngeopbygningen herunder projekter, der støtter klyngedannelsen. Det vurderes at der er behov for udvikling af klyngen og en nøjere gennemgang af projekterne med henblik på kvalitets- og effektvurdering. Det anbefales at klyngen tilbydes konsulentbistand eventuelt i form af en faglig facilitator, der kan sikrer, at konsortiets nøglepersoner får tilrettelagt projektet. at støtte ansøger med a) kr. til udvikling af klyngen via en nøjere gennemgang og udvikling af projekterne at der b) afsættes en ramme på kr. til gennemførelse af projekter på baggrund af udviklingsarbejdet igangsat under a. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og/eller projekter kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 1 Side 18 af 26

19 Sagsfremstilling Nr. 32 J.nr.: 07/4772 Bioenergi klynge spirende klynge for bioenergi og bioraffinering URS Udviklingssekretariatet, Storegade 30, 6200 Aabenraa Kontaktpersoner: Udviklingschef Claus Schmidt, tlf , mail Adresse: Storegade 30, 6200 Aabenraa UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) CVR nr (URS anvender Aabenraa kommunes CVR) Projektstart/projektslut: Vækstforums program for modne og spirende klynger Der er konkrete projektmuligheder, men klyngens relationer og perspektiver er uklare. Ansøgningens projektportefølje er spredt og i forskellig grad usikker. at ansøger støttes med: a) kr. til klyngedokumentation herunder det fælles strategisk fundament. b) kr. som ansøgt til delprojekt nr. 6, Bioenergi baseret mikro-kraft/varme demonstrationsprojekt i Sønderjyllandsområdet. Delprojektet indgår i markedsføringsplanen. Bevillingen forudsætter en tilfredsstillende argumentation under a). med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten og herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til klyngedokumentation kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Projektmidlerne under b) på kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til projektmidlerne. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien Kategori: B 1 Side 19 af 26

20 Ansøgninger i kategori B 2 Følgende ansøgninger er indstillet til støtte til projektudvikling. Side 20 af 26

21 Sagsfremstilling Nr. 8 J.nr.: 07/4782 ansøgning nr. 8 Energieffektiviseringsklynge spirende klynge for energieffektivisering og energibesparelse Energiklyngen Fionia c/o Fyns ErhvervsCenter Adresse: Forskerparken 10C, 5230 Odense M Odense Erhvervsdrivende Fond Projektstart/projektslut: 1. august juli 2009 Vækstforums program for modne og spirende klynger Klyngen er der for så vidt perspektiver i, men der mangler en eller flere stærke drivende virksomheder. Derudover er det tvivlsom om de beskrevne aktiviteter medvirker til at udvikle klyngen. Det vurderes at der er behov for udvikling af klyngen og en nøjere gennemgang af projekterne med henblik på kvalitets- og effektvurdering. Det anbefales at klyngen tilbydes konsulentbistand eventuelt i form af en faglig facilitator, der kan sikrer, at konsortiets nøglepersoner får tilrettelagt projektet. at støtte ansøgningen med a) kr. til udvikling af klyngen via en nøjere gennemgang og udvikling af projekterne at der b) afsættes en ramme på kr. til gennemførelse af projekter på baggrund af udviklingsarbejdet igangsat under a. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og/eller projekter kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 2 Side 21 af 26

22 Sagsfremstilling Nr. 9 J.nr.: 07/4785 Videre udvikling af flagskibet.dk Flagskibet.dk Adresse: Honnørkajen Haderslev CVR-nr.: (selvstændig juridisk enhed under UdviklingsCenter Haderslev) Projektstart/projektslut: 1. august december 2008 Vækstforums program for modne og spirende klynger. Der er tale om en ung klynge baseret på en række stærke virksomheder inden for et afgrænset område. De beskrevne aktiviteter har behov for at blive løftet op på et højere ambitionsniveau. Derudover bør klyngen søge nye medlemmer fra hele regionen og samarbejdspartnere inden for uddannelse og forskning. Mulighederne for inddragelse af en større lokomotivvirksomhed bør også undersøges. Det vurderes, at sekretariatet har brug for vejledning til udviklingen af klyngen. Vejledningen bør til dels ske i en indledende sparring om organisering, projektudvikling og inddragelse af nye aktører, samt i en efterfølgende projektfase, fx i form af arbejdsgruppemøder. at støtte ansøgningen med a) kr. til udvikling af et pilotprojekt, og at der b) afsættes en ramme på kr. til gennemførelse af et projekt på baggrund af udviklingsarbejdet igangsat under a. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling et pilot projekt kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 2 Side 22 af 26

23 Sagsfremstilling Nr. 12 J.nr.: 07/4799 Health Cluster South (HCS). Health Cluster South. Adresse: Sydvang 1, c/o afd Sønderborg. CVR.: (endnu ikke selvstændig juridisk enhed). Projektstart/projektslut: Ansøgningsperiode er ikke angivet. Vækstforums program for modne og spirende klynger. Der er tale om en ny klynge med en række stærke virksomheder. Klyngens muligheder er ikke tilstrækkeligt beskrevet. Der er behov for at udvikle klyngen, blandt andet via en udvidelse af deltagerkredsen, så man får en sundhedsklynge med større regional dækning. Dette kan evt. gøres ved at inddrage projektpartnere/partnerskaber fra ansøgning nr. 1 Det sunde Liv og ansøgning nr. 4 Sundhedsfremmende netværk. Der er elementer i projektet, som kan styrke klyngen, men projekterne - og deres indbyrdes sammenhæng - er ikke tilstrækkeligt klart beskrevet. at støtte ansøgningen med kr. til udvikling af klyngen, herunder formulering af projekt(er) med gode perspektiver for succes. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og formuleringen af et projekt kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Støtte til et efterfølgende projekt vil kræve fornyet forelæggelse for Vækstforum. Det vil i den forbindelse være en forudsætning for støtte, at ansøger afklarer og redegør for mulighederne for at etablere et reelt offentligt partnerskab, herunder med inddragelse af den regionale sundhedssektor. I forbindelse med fornyet ansøgning vil der endvidere være et krav om minimum 50% medfinansiering og samtidig ansøgning om Mål 2 midler. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 2 Side 23 af 26

24 Sagsfremstilling Nr. 19 J.nr.: 07/4865 Spirende klynge på vandmiljøområdet Danish Water Services Odense Vandselskab as Tlf Kontaktperson: Henrik Werchmeister Adresse: Vandværksvej Odense C Danish Water Services (DWS) forventes at blive en selvejende, erhvervsdrivende fond; fonden forventes etableret primo juni Projektstart/projektslut: Vækstforums program for modne og spirende klynger Ansøgningen Danish Water Services repræsenterer en spirende klynge med deltagelse af lokomotivvirksomheder inden for området. Klyngen er nyetableret og skal suppleres med flere virksomheder. Ansøgningen falder derfor inden for klyngeprogrammet for modne og spirende klynger. De beskrevne aktiviteter/projekter i klyngen er at betragte som markedsførings-og eksportfremmeaktiviteter for en gruppe nøglespillere på det globale marked. På den anden side er der et stort markeds- og vækstpotentiale inden for området og ansøgerne kunne med støtte fra Vækstforum udvikle klyngen, øge antallet af samarbejdende virksomheder og samtidig udvikle nye projekter der kunne styrke klyngens udvikling. at støtte ansøger med a) kr. til udvikling af klyngen via en nøjere gennemgang og udvikling af projekterne at der b) afsættes en ramme på kr. til gennemførelse af projekter på baggrund af udviklingsarbejdet igangsat under a. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og/eller projekter kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien Kategori: B 2 Side 24 af 26

25 Sagsfremstilling nr. 25 J.nr.: 07/4800 ansøgning nr. 25 SustainAgri - Danmarks miljøteknologiske vindue til verden SustainAgri Adresse: Forskerparken 10, 5230 Odense M Odense Selvejende Erhvervsdrivende fond Projektstart/projektslut: 1. juli juli 2011 Vækstforums program for modne og spirende klynger Det vurderes at der er tale om en klynge, samt at klyngens fagområde rummer markeds- og vækstpotentialer. De beskrevne aktiviteter i klyngen er at betragte som markedsførings-og eksportfremmeaktiviteter, som med fordel kan søges støttet via blandt andet Danmarks Eksportråd. Der er behov for udvikle andre fællesaktiviteter udover eksportsamarbejde på baggrund af fælles behov som virksomheder i klyngen har. Det kunne blandt andet være øget forskningsog vidensamarbejde. Det anbefales at klyngen tilbydes konsulentbistand i form af en faglig facilitator, der kan sikrer, at konsortiets nøglepersoner får tilrettelagt projektet. at støtte ansøger med a) kr. til udvikling af fællesprojekter udover eksportsamarbejdet med bistand fra facilitator. At der b) afsættes en ramme på kr. til gennemførelse af projekter på baggrund af udviklingsarbejdet igangsat under a. med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og/eller projekter kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på kr kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 2 Side 25 af 26

26 Sagsfremstilling - Nr. 33 J.nr.: 07/4770 ansøgning nr. 33 AluCluster Teknologicenter Dansk center for brugerdreven innovation og design. Fonden AluCluster Adresse: Åvedvej 5, 6240 Løgumkloster Erhvervsdrivende Fond Projektstart/projektslut: 1. januar december 2011 Vækstforums program for modne og spirende klynger Der er tale om en klynge med relationer til en række virksomheder inden for Aluminiumsbranchen. De beskrevne aktiviteter i ansøgningen har karakter af mere tværgående og generel klyngeudviklingsaktiviteter ikke kun for AluCluster, men også for øvrige klynger, spirende og potentielle. Det vurderes at der er behov at fokuserer på udviklingen af relationerne til virksomheder i klyngen med henblik på formulerer konkrete fælles udviklingsprojekter til understøttelse af klyngens dynamik. at ansøgningen støttes med a) kr. til udvikling af en klyngeudviklingsplan, som kan styrke relationer til virksomheder og aktiverer dem i tættere forpligtende samarbejde, samt udvikle konkrete projekter der kan understøtte denne udvikling b) en ramme på kr. til gennemførsel af aktiviteter udviklet under a). med henblik på at uddybe vurderingen og rammerne for støtten herunder aftale, hvorledes de kr. afsat til udvikling af klyngen og/eller projekter kan anvendes. For midlerne gælder, at de kan bruges til afholdelse af interne timer til kostpris, til køb af ekstern konsulentbistand eller andre nødvendige udgifter forbundet med de aftalte udviklingsaktiviteter. Der kræves ikke egenfinansiering til disse udviklingsmidler. Den under b) afsatte ramme på kr. forudsættes søgt som EU Mål2 midler. Hertil benyttes særligt ansøgningsskema fra Der kræves egenfinansiering til rammen. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. Kategori: B 2 Side 26 af 26

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.221.232,51kr. 3.902.272,57 kr. Ansøger

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Invencon ApS. Danfoss Industrial Park, 6430 Nordborg. Hans Jørgen Pedersen Nordborg Kommune

Invencon ApS. Danfoss Industrial Park, 6430 Nordborg. Hans Jørgen Pedersen Nordborg Kommune Bilag 25c - Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 2.153.315,20 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Direktør Claus Schmidt Foreningens organisering Formandskab Formand Direktør Leif Friis Jørgensen Naturmælk Næstformand Borgmester H.P. Geil Haderslev

Læs mere

Den Stærke Hånd. Invencon ApS. Danfoss Industrial Park, 6430 Nordborg. Hans Jørgen Pedersen hjp@invencon.dk Nordborg Kommune

Den Stærke Hånd. Invencon ApS. Danfoss Industrial Park, 6430 Nordborg. Hans Jørgen Pedersen hjp@invencon.dk Nordborg Kommune Bilag 23 - Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 0 Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.766.576,00 8.613.261 Ansøger om Regionale

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2006

AKTIVITETSOVERSIGT 2006 AKTIVITETSOVERSIGT 2006 - oversigt over aktiviteter som har modtaget støtte fra de syddanske amter i 2006 Aktiviteter som forankres i andet regi er ikke medtaget. Mindre aktiviteter og projekter uden regionalt

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Syddansk Vækstforums Årsrapport Fra strategi til konkrete resultater

Syddansk Vækstforums Årsrapport Fra strategi til konkrete resultater Syddansk Vækstforums Årsrapport 2007-08 - Fra strategi til konkrete resultater Forord af Vækstforumformand, Carl Holst Udtrådt af Vækstforum i perioden 2007-08 Birte Skovgård Lena Venborg Ib Haahr Vækstforums

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Igangsættelse og udvikling af Region Syddanmarks klyngeprogram

Igangsættelse og udvikling af Region Syddanmarks klyngeprogram Igangsættelse og udvikling af Region Syddanmarks klyngeprogram EBST tilbød i slutningen af 2006 at hvert af de regionale vækstfora kunne modtage 1 million, der skulle medvirke til hurtig handling i henhold

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Årsdag Mandag 7. November. Sted:

Årsdag Mandag 7. November. Sted: Årsdag 2016 Mandag 7. November Sted: Program Kl. 16.00 Velkomst ved Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Rejsen fra Klitmøller til Cold Hawaii Ved formand

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Kofoed og Co Aps. Havnegade 29, 5000 Odense C. Christian Meisner Kofoed Odense. Velfærdsteknologier og -service

Kofoed og Co Aps. Havnegade 29, 5000 Odense C. Christian Meisner Kofoed Odense. Velfærdsteknologier og -service Indstillingsskema til vækstforum Bilag 30a Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Offshore Innovationsnetværk. Offshore Center Danmark. Esbjerg Kommune. Samlet projekt 1. januar 2009 Klynger

Offshore Innovationsnetværk. Offshore Center Danmark. Esbjerg Kommune. Samlet projekt 1. januar 2009 Klynger Bilag 18b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

J.nr.: 09/5571 Projektnavn: Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) Ansøger: Afdeling for Kommunesamarbejde Adresse:

J.nr.: 09/5571 Projektnavn: Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) Ansøger: Afdeling for Kommunesamarbejde Adresse: Bilag 20b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 5.994.416,50 kr. 5.994.416,50 kr. Ansøger

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Effektelektronik Region. 1. Indstilling: kr kr.

BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Effektelektronik Region. 1. Indstilling: kr kr. BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum Projektet Effektelektronik Region 1. Indstilling: Regionale erhvervsudviklingsmidler Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet: Ansøgt beløb Indstillet beløb

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Øhavets Restaureringscenter. Ærø Kommune. Ærø Kommune. Offentlig myndighed Ærø Turist- og Erhvervsforening CVR-nr.

Øhavets Restaureringscenter. Ærø Kommune. Ærø Kommune. Offentlig myndighed Ærø Turist- og Erhvervsforening CVR-nr. Bilag 19 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 6.000.000 kr. 6.000.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond ,45 kr ,45 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler

Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond ,45 kr ,45 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum Projektet Smart Energy til markedet 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 6.720.958,45 kr. 6.720.958,45

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Bilag 15. Statuspapir på handlingsplanens 19 initiativer Mandag den 3. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 15. Statuspapir på handlingsplanens 19 initiativer Mandag den 3. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Statuspapir på handlingsplanens 19 initiativer Mandag den 3. november 2008 Bilag 15 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Marts 2010 LEC besøgsrunde LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Dagsorden Styrker og muligheder Introduktion til Lean Energy Cluster (LEC) LEC under udvikling... Vil I være med? LEC Key Account Managers

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere