Kendelse af 5. marts faglig voidgift (FV ) mod. Dansk Byggeri. for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 5. marts 2014. faglig voidgift (FV 2012.0180) mod. Dansk Byggeri. for"

Transkript

1 Kendelse af 5. marts 2014 faglig voidgift (FV ) Malerforbundet i Danmark (procedør advokat Maria Rasmussen, LO) mod Dansk Byggeri for Zdania Holding ApS (tidligere Nueva Danniark ApS) (procedør advokat Thorsten Wilstrup) Sagen drejer sig om, hvorvidt der pa en byggeplads i Danmark blev anvendt indlejet arbejdskraft med den virkning, at arbejderne skulle aflønnes efter partemes overenskomst, herunder hvem der efter overenskomstens regler har bevisbyrden herfor. Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomsten 2012 mellem 1)ansk Byggeri og Malerfor bundet i Danmark 17 med henvisning til Norm for behandling af faglig strid. Som medlemmer af voldgiftsretten har fungeret lb Hansen og Rasmus Gunnarson, udpeget af Malerforbundet i Danmark, og Henrik Bau og Mogens Rold Sørensen, udpeget af Dansk Byggeri. Landsdommer Tine Vuust er afarbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har varet lbrhandlet den 26. februar 2014 i Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K. Pâstande Kiager har endeligt nedlagt pástand om, at indklagede, Zdania Ilolding ApS, tilpligtes til Malerfor bundet i Danmark at betale ,29 kr. med ti11ag afprocesrenter fra de enkelte ydelsers for faldstid, til betaling sker.

2 Indklagede har pâstâet principalt afvisning, subsidirt frifindelse. Kiager har over for afvisningspástanden pástáet frifindelse. Kiagers krav er opgjort med udgangspunkt i, at malerarbejdet udgjorde 33 % afentreprisen, svaren de til I,67 maler af arbejdspladsens 5 hándvrkere, og at der blev arbejdet i 120 arbejdsdage pa byggepladsen med 48 timer om ugen, eller i alt malearbejdstimer, hvoraf 1/6 var weekendar bejde, hvilket svarer til 229 overarbejdstirner. Indklagede har bestridt opgørelsen under henvisning til, at der alene var 119 arbejdsdage i perioden, og at malerdelen udgj orde en langt mindre del af entreprisen. Parterne er enige om, at en eventuel underbetaling i forhold til overenskomsten er sket med 29 kr. pr. arbejdstime, ekskl. feriegodtgørelse, SH- og feriedagsgodtgørelse og pension. Om sagens baggrund Den 23. rnaj 2012 foretog kiager ved to ti11idsreprsentanter et pladsbesøg pa byggepladsen Skjol dagervej 8, i Gentofte. Afdet i forbindelse hermed udarbejdede byggepladsnotat fremgãr blandt andet, at det udførende firmas navn var Nueva Total Entrepriser, at firmaets nationalitet var dansk og havde adresse pa H.C. Andersens Boulevard 51 i Kobenhavn, at telefonnummeret var et dansk mobilnummer, og at kontaktpersonen var direktør Vilmantas Narsevicius. Vedrørende overens komstspørgsmâl er der sat et spørgsmâlstegn med bemrkning om: Far penge i Litauen. Det fremgär, at der var fern ansatte pa pladsen, som arbejdede for firmaet, og at de alle var fra Litauen. Vedrørende spørgsmâl om antallet af arbejdstimer pr. uge frerngâr det: Pr. mâned men ved ikke hvor meget, og det er endvidere anført, at firmaet udførte alt. Rubrikker vedrørende spørgsmâl om, hvorvidt der arbejdes i underentreprise, og hvem der er bygherre, er ikke udfyldt. Det er oplyst, at arbejderne boede i firrnaets bus ved Helsingør, at huslejen betaltes af deres løn, og at de selv be talte for mad. Byggepladsnotatet er vedhftet et visitkort med kontaktoplysningerne pa Nueva Total Enterpriser med de i skemaet anførte kontaktoplysninger. Afudskrift aferhvervs- og Selskabsstyrelsen frerngâr bl.a., at seiskabet Nueva Danmark ApS blev stiftet den 20. marts 2006 med adresse do J.P. Galmond, H.C. Andersens Boulevard 51, 4. tv., Kø 2

3 kontrakter benhavn, at direktøren i seiskabet var Vilmantas Narzevicius med en adresse i Lituaen, at han kun ne tegne seiskabet alene, indtil direktionen efier en vedtgtsandring pr. 12. februar 2009 bestod af to direktorer, og at Vilmantas Narsevicius den 16. august 2012 udtrâdte af direktionen samtidig med, at seiskabet skiftede navn til Zdanie Holding ApS. Efter begering fra Malerforbundet i Danmark blev der den 21. juni 2012 afholdt et 48-timers mode mellem parterne, hvor Osvald Davidjcuas var modt som reprsentant for medarbejderne. Afrefera tet fra dette mode fremgâr bl.a.: Der blev enighed orn, at suspendere modet da firmaet ikke var reprsenteret v/ledelsen. Der er fremlagt en entreprisekontrakt imellem Nueva Danmark og Nueva UAB som er konstateret samme ejere. Hândvrker pa pladsen siger, at de er ansat i Nueva UAB. Forbundet pâstár, at det er en omgáelse af overenskomsten. Datterselskahet Nueva Danmark har indgâet kontrakt med Hovedfirmaet (Nueva UAB). Dansk J3yggeri undersoger forhold i henhold til hovedentreprenor kontra underentre prenor, lonsedler relationer irnellem parterne. Modet blev genoptaget den 27. juni 2012, hvorunder virksonihedens ledelse var reprsenteret af Vilmantas Narsevicius. Der var pa dette mode ingen reprsentanter fra medarbejderne til stede. Af referatet fra dette mode fremgär bl.a.: Hovenentreprenor indkober i materialer til underentreprenor, underentreprenor ud før arbejdet. Det buyer oplyst, at underentreprenor har vret medlem af Dansk Byggeri, med ud meldte sig i Virksomheden oplyser, at den star for indkvarteringen af underentreprenorens an satte. Virksomheden oplyser, at den betaler Ca. kr ,- om mâneden pr. ansatte, og at der arbejdes 8 timer om dagen i 6 dage om ugen. Virksomheden gor opmrksom pa, at de har arbejdet efter den konstellation som er gjort pa den byggeplads siden AIle RUT-registreringer pa firmaet Nueva UAB som er udfort tidligere, er udfort for Nueva Danmark ApS. 3

4 der ikke kunne oplyse før de havde talt med deres advokat. el firmaer m.m, og at de formentlig ogsâ brugte udenlandske firmaer som virksomhe Virksomheden oplyste af de brugte andre underentreprenører sâsom arkitektur- vvs Forbundet forbeholder sig sin stilling. Dansk Byggeri gør g1dende, at da virksomheden Nueva UAB tidligere har vret medlem af Dansk Byggeri fra 31. maj 2006 til 30. juni 2007, stadig er en overens ding Group Inc. UAB. komstdkket virksonthed, da forbundet ikke kan oplyse om overenskomsten er op gang. med deltagelse afblandt andre seiskabets revisor, der oplyste, at Nueva Danmark ApS ikke var ejet Efter begring fra Malernes Fagforening blev der den 11. juli 2012 afholdt mglingsmøde i sagen Nueva Danmark ApS den 15. j anuar Det fremgâr af BBR-registret, at der er tale om en byg pa renovering af bygning pa Skjoldagervej 8 i Gentofte for en pris pa i alt kr. eksklusiv afnueva UAB. Det blev pa mødet endvidere oplyst, at Nueva UAB s reprsentant i Danmark var Om ejerforholdene er det under sagen oplyst, at Nueva UAB har ejet alle anparterne i Nueva Danmark ApS, indtil der den 5. januar 2012 blev indgâct aftale om saig afanparteme til Floneran Tra Fllesmøde hlev afholdt den 21. november 2012, uden at enighed kuime opnás. Osvaldai Dameyrna. fling opført i 1935 pa 83 m2 med et boligareal pa 143 m2. Tilbuddet omfatter alle arbejder i fbrbin delse med renoveringen, herunder følgende malerarbejder: moms, underskrevet af Raimnodas Barckas pa vegne afuab Nueva den 1. december 2011 og af Der er under sagen fremlagt et tilbud af 1. december 2011 fra Nueva UAB lii Nueva Danmark ApS til ovenstâende. Det er ibrbundets opfattelse afnueva ApS har brugt indlejet arbejdskraft i henhold De i maglingsreferatet oplysninger der blev bedt om, blev heller ikke fremlagt denne Afdkning af gulv med gulvpap sagt, hvorfor sagen efter Dansk Byggeris opfattelse skulle vre rejst over for Nueva 4

5 9010 Ttning af loftet (komplet udspartling) Ttning af vinduesâbninger i nødvendigt omfang Tatning af vggene (kompiet udspartling) pudsearbejde med tørt puds Goldband Finpudsning af v gge og grunding Limning af strukturlost glasvv pa loftet Limning af strukturløst glasvv pa vaggene Grunding af glasvg pa loftet Grunding af g1asvg pa vggene Maling af loft to gange Maling afveg to gange januartil den 13.juni 2012, i alt 140 dage. Nueva UAB pâtager sig at udfore renoveringsarhejdet i underentreprise for Nueva Danmark ApS i Der er endvidere fremlagt en af parterne den 15. januar 2012 underskrevet byggekontrakt, hvorefter Nicholas Aleksandr Galmond soni ejer afejendommen Skjoldagervej 8 og Nueva Danmark ApS Endelig er der fremlagt en Standardkontrakt for byggeopgaver for forbrugere indgáet mellem fremhvet, at materialer skal leveres afnueva Danmark ApS. overensstemmelse med tilbuddet pa sdvanlige vilkár, idet klager dog under voldgiftssagen har Kontrakten er underskrevet afparterne den 16. januar AfRUT-registret fremgâr, at Nueva UAB var registreret som aktiv pa arbejdspladsen fra den 25. som entreprenør om renovering af ejendommen i overensstemmelse med tilbuddet af 1. december tor-kontokort fra Nueva Danmark ApS bogholderi fremgàr, at de fire fakturaer er registreret betalt Der er fremlagt fire fakturaer vedrørende projektet pa Skjoldagervej 8 i Gentofte, udstedt afnueva UAB til Nueva Danmark ApS, pa henholdsvis kr. den 28. februar 2012, kr. den 30. marts 2012, kr. den 30. april 2012 og kr. den 30.juni Afudtog afkredi den 31. marts, den 30. april, den 31. maj ogden 30.juni Overenskomstgrundlag Grunding af de nyc gulvpaneler Maling af de nyc gulvpaneler to gange glans 50 farve NCS 0500 Maling af vgge i badevrelse glans 25 Fjemelse afal afdkning. Grunding af vinduespaneler inkl. vinduesliste, vindueskarme, dorliste glans 50 Ral 5

6 6 bej det. arbej det. heder ). Anstte1se af vikarer pa Dansk Byggeris overenskomstomrâder er omfattet af gl Bilag 5 Vikararbejde fremgár bl.a.: Af overenskornsten for perioden mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet i Danmark bestáende lokalaftaler og kutymer. Ikke medlemmer af Dansk Byggeri Parterne er enige om, at overenskomsterne mellem de berørte organisationer er om râdeoverenskomster. Dansk Byggeri optager som medlemmer virksomheder, der er vikarbureauer. Medlemmer af Dansk Byggeri Alt arbejde pa en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomsternes fag eller af en anden person, der er underlagt medlemsvirksomhedens ledelsesret, f.eks. dende overenskomster mellem parterne. Det omfatter ogsà de for arbejdsfunktionen en vikar, i modstning til en arbejder, der er udsendt af en underentreprenor og un lige gyldighedsomräde, er omfattet af overenskomsterne, hvis det udføres af en ansat dergivet dennes ledelsesret. enskomsten, hvis selvstndige erhvervsvirksomheder udforer et bestemt angivet ar Bilag 6 Omgâelse af overenskomsten Det betragtes dog ikke som en omgäelse af overenskomsten, nâr to eller flere virk bejde i et lonmodtagerlignende ansttelsesforho1d (sákaldte arme og ben virksom ler hvor en underentreprenor eller et specialfirma antager medarbejdere til at udfore Der er mellem parterne enighed om, at det kan betragtes som en omgaelse af over behandles i henhold til de fagretlige regler. Uoverensstemmelser om hvorvidt der er tale om en omgâelse af overenskomsten kan somheder i et reelt forretningsforhold indgâr aftale om et bestemt angivet arbejde, el Ved bedommelsen af, om der er tale om en omgáelse af overenskomstens bestemmel den se1vstndige er okonomisk ansvarlig og brer den okonomiske risiko ved ar ser, indgar det som en vejiedning, om den selvsuendige udover ledelsesretten ved udførelsen afarbejdet, om den selvstndige er ansvarlig for arbejdets kvalitet og om

7 Bilag 7 Udenlandske arbejderes løn og arbejdsvilkár ved udforelse af arbejde i Danmark Besternrnelsernes formal er at sikre overenskomstmssige vilkâr. Bestemmelserne kan ikke benyttes til at krawe lønoplysninger udleveret med henblik pa en overord net belysning af lønforholdene i virksomheden. Overenskomstparterne er enige om, at alt arbejde inden for bygge- og anlgsbran chen i Danmark bør foregá pa overenskomstmssige vilkâr, hvorved medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkär i øvrigt sikres. Parterne er derfor enige om, at virksomhederne i deres entreprisekontrakter med un derentreprenører altid bør sikre sig, at underentreprenøren bar indgâende kendskab til de geldende danske overenskomst- og aftaleforhold. Parterne anbefaler endvidere, at virksomhederne indforer bestemmelser i entreprise kontrakterne om, at underentreprenøren skal vre omfattet af de til enhver tid og for den enkelte entreprise relevante LO forbunds overenskomster i relation til de medar bejdere, som udfører arbejdet, og at det betragtes som en vasentlig misligholdelse af entreprisekontrakten ikke at opfylde dette krav. Der er enighed orn, at den ovennvnte kontraktbestemmelse betyder, at arbejds standsninger med henblik pa opnáelse af overenskomst kan undgâs, idet underentre prenøren sâledes er omfattet afkollektiv overenskomst. Timandsmede Hvis forbundet pàviser omstndigheder, som giver anledning til at formode, at over enskomstens bestemmelser ikke buyer overholdt, feks. hvis forbundet forgves har forsøgt at komme i kontakt med virksomheden, rettes der omgâende henvendelse til Dansk Byggeri. Tilsvarende retter Dansk Byggeri omgâende henvendelse til forbundet. Sádanne henvendelser skal resultere i et omgãende timandsmøde mellem overens komstparterne. Ud over overenskomstparterne deltager hvervgiver og den udførende underentreprenør. Mødet atholdes pa byggepladsen inden 48 timer medmindre andet aftales. Alle relevante baggrundsoplysninger fremlgges p timandsmodet. Pa timandsmødet páhviler det underentreprenøren at bevise, at overenskomstens bestemmelser over holdes. Parterne kan endvidere pa timandsmødet drøfte den situation, at underentreprenøren ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. Hvis ikke de relevante baggrundsoplysninger kan frem1gges pa timandsrnødet, skal disse frem1gges for forbundet senest 72 timer efter timandsmødet. 7

8 Forkiaringer Fortrolighed Hvis det under forhandlingerne konstateres, at overenskomstemes bestemmelser er Angàr kravet en enkelt ansat forudstter udleveringen af baggrundsoplysninger den Nâr kravet om udlevering af baggrundsoplysninger vedrorer en medarbejdergruppe overenskomstens bestemmelser overholdes, kan udvalget tiltrdes af en af arbejds Faglig voidgift ansattes samtykke. udleveres disse uden samtykke, dog sáledes at hensynet til anonymitet sikres. overholdt, er sagen slut. muligt. komstfornyelsen i 2010 og er nsten identisk med den tilsvarende bestemnielse i Bygningsover Bilag 7 om udenlandske arbejderes lon- og arbejdsforhold blev aftalt i forbindelse med overens overenskomsten om udenlandske arbejdere blev indfort ved overenskomstforhandlingerne i enskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F. Palle Bisgaard, der er forhand1ingssekreter i 3F, har forkiaret bl.a., at bestemmelsen i Bygnings Der blev i sager med udenlandske medarbejdere pa danske arbejdspladser, hvor der var en formod hvervgiver med henblik pa, at denne medvirker til sagens losning. Dansk Byggeri orienterer forbundet herom. retten fast udpeget opmand med henblik pa afsigelse af en voldgiftskendelse hurtigst muligt et eventuelt efterbetalingskrav. pa grundlag af de oplysninger, der er forelagi voldgiftsretten, og i det omfang det er Voldgiftsretten skal tage stilling til om overenskomstens bestemmelser er overholdt For virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, bestâr udvalget af repr Hvis der ikke under timandsmødet umiddelbart kan opnâs enighed orn, hvorvidt med mindre sagen er afsluttet ved faglig voidgift eller arbejdsretten. tuelt efterbetalingskrav er opfyldt efter timandsmodet eller den faglige voldgift. melser ikke overholdes, forpligter Dansk Byggeri sig til at kontakte den oprindelige kan anvendes sorn led i en fagretlig behandling af sporgsmâlet om overenskomst sentanter fra virksomheden og forbundet. dkningen, og at de ikke ma gores til genstand for nogen form for offentliggorelse, Parterne er enige om, at udleverede lonoplysninger skal behandles fortroligt og alene Det páhviler virksomheden at fremsende dokumentation til forbundet for at et even Orientering af forbundet Sáfremt timandsmodet eller voidgift kommer frem til, at overenskomstens bestem 8

9 ning for, at overenskomstens regler ikke blev overholdt, aftalt en omvendt bevisbyrde g1dende for hele den fagretlige behandling af sagen. Med Rørvig-forliget blev sagerne om arme-ben virksomheder undtaget fra den omvendte bevisbyrde, idet efter udlevering af entreprisekontrakten forelä de nodvendige oplysninger til vurdering af sagen. Det er hans opfattelse, at Dansk Byggeri, der igennem tiden har haft varierende opfattelser, i dag er enig i, at der ogsá i forhold ti] bestem melserne om vikararbejde og omgáelse af overenskomsten i relation til de udenlandske medarbejde re, men ikke de danske, pàhviler arbejdsgiveren en omvendt bevisbyrde, Carsten Niebuhr, der er faglig sekretr i Malerforbundet, har forkiaret bl.a., at bilag 7 om uden landske arbejdere er adopteret fra Bygningsoverenskomsten, mens bilag 5 om vikararbejde og bilag 6 om omgäelse bar vret en del af overenskomsten i flere âr. Historisk set har bilag 6 vret møntet pa indenlandske virksomheder aftypen arme-ben-virksomheder. Der er dog intet til hinder for, at den ogsá anvendes pa udenlandske virksomheder. De relevante baggrundsoplysninger, der skal udleveres efter bilag 7, er typisk lønsedler og timeopgørelser. Ved en revision af overenskomsten i 2012 blev nogle afbestemmelserne udsondret som bilag til overenskomsten for at skabe en større overskuelighed. Der lâ ikke hen nogen prioritering af de enkelte overenskomstbestemmelser. Kitt Hoim har forkiaret bl.a., at hun var en afde to tillidsreprsentanter, der besøgte arbejdspladsen pa Skjoldagervej 8 den 23. rnaj De mødte 5 litauiske arbejdere, som ikke talte dansk, men en af dem kunne lidt engeisk, sâ han førte ordet for dem alle og svarede pa deres spørgsmâl efter at have konfereret med de øvrige i overensstemmelse med det, der freingâr af byggepladsnotatet. Det var ikke hendes indtryk, at han var leder afde øvrige. Pa et tidspunkt ville ban ikke svare pa flere spørgsmâl, men henviste til the boss, som var Vilmantas Narsevicius. De prøvede at ringe til ham fra pladsen, men han tog ikke sin telefon. Jesper Carl, der er konsulent i Malerforbundet med ansvaret for det udenlandske omrâde, har for kiaret bl.a., at han deltog i 48-timers mødet i Dansk Byggeri, hvor Vilmantas Narsevicius var mødt pa vegne afnueva Danmark ApS og svarede pa spørgsrnâl om arbejdet og entrepriseforholdet. De talte med ham pa engeisk. De var omhyggelige med at skelne mellem the danish company og the lituanien company, og det er hans opfattelse, at der ikke skete nogen sarnmenblanding af virk somhederne under mødet. SarntaLen blev ført til referat og underskrevet pa mødet. Efter en pause ønskede Vilmantas ikke at svare pa yderligere sporgsmâl, men henviste iii sin advokat. Vedrørende 9

10 10 Vilmantas Narsevicius har forkiaret bl.a., at han tidligere var direktør for Nueva Danmark ApS. sat til 33%. hvis den ogsà omfatter vvs- og elarbejde. I denne sag havde de pâgeldende arbejdere imidlertid opgørelsen afkravet er det en tommelfingerregel, at malerarbejdet udgør % af en entreprise, va UAB, men man afsluttede allerede indgâede aftaler som hidtil og i det gamle seiskabs navn. Af var ulønnet. Fra den 5. januar 2012 var Nueva Danmark ApS ikke 1ngere et datterseiskab afnue blive solgt. Arbejdet pa Skjoldagervej blev udført af Nueva UAB, fordi Nueva Danmark ApS ikke ikke dansk tilladelse til at udføre denne del af entrepriseopgaverne, og derfor er malerarhejdet fast reelt i december 2011 pa et tidspunkt, hvor han ikke vidste, at anparterne i det danske seiskab yule talen om at udføre entreprisen pa Skjoldagervej 8 blev indgâet formelt den 15. januar 2012, men havde nogen ansatte udover ham som direktør. Nueva UAB modtog betaling herfor i overensstem Han bor i Litauen. Han har ogsâ vret direktør i Nueva UAB, men ikke samtidig med sin direktør stilling i anpartsselskabet. Han ejede i forâret % afnueva UAB. Hans arbejde som direktør melse med indholdet afentrepriseaftalen. Medarbejderne var alle ansat i Nueva UAB. To afde an ver i Nueva Danmark ApS bestod i kontorarbejde, opsøge nye kunder og udarbejdelse af dokumen Hvis medarbejdeme skulle have fri, skulle de spørge Osvald. Det var Nueva Danmark ApS, der ter. Dette arbejde udførte han fra Litauen. Han forestod ogsa som led i seiskabets ansvar over for satte var malere. Osvald Davidjcuas var arbejdsleder og refererede til direktøren i Nueva UAB. bygherren kontrol med, om arbejdet pa byggepladserne skred frem som planlagt og kom i den an indkobte materialer til byggeriet for at sikre, at de opfyldte danske standarder. Hans arbejdesopga til UAB Nuevas direktør. tet, men det ma vere Osvald, der har givet visitkortet til kontrollørerne. Der havde tidligere varet kontrol af arbejdspladsen og i den forbindelse havde han bedt Osvald om at henvise til ham og givet Den 23. maj 2012 var han ikice pa pladsen. Det er hans visitkort, der er vedhftet byggepladsnota ledning mäske en gang om mâneden pa Skjoldagervej 8. Hvis der var noget galt, kunne han ringe ham nogle visitkort. Direktøren i Nueva UAB kom 2-3 gange pa pladsen i alt. Han ringede ikke til A. Tamasauskas, der er statsautoriseret revisor, har forkiaret, at han har vret revisor for Nueva direktøren i forbindelse med kontrolbesøgene, da der ikke opstod problemer i den anledning. Danmark ApS siden seiskabets stiftelse og i sin egenskab herafudarbejdede seiskahets ãrsrapport

11 for Hans bemrkning i ársrapporten om svag intern kontrol var begrundet i, at han ikke havde fäet alle tilbud forelagt og dermed ikke kunne indestâ for, at alle indtegter fra accepterede tilbud var blevet faktureret. Seiskabets ornsaaning i 2011 var pa ornkring 4 mio. kr. Posten pro duktionsudgifter bestod bl.a. i indkøbte materialer. Der var ingen loimede beskftigede i seiska bet. Der var et underskud pa driften p kr. i Nueva Danmark ApS ejede to ejen domme, hvoraf den ene var udlejet til Nueva UAB for kr. om mãneden. Nueva Danmark ApS havde ogsá driftsrnateriel i form af f.eks. anhiengere, som imidlertid stort set var afskrevet. Parternes synspunkter Kiager har til stcotte for sin pástand anfort, at sagen, der vedrorer spørgsmálet om, hvorvidt der er tale om indlejet arbejdskraft efter overenskornstens bilag 5, med rette er anlagt mod Nueva Danmark ApS. Efter overenskomstens bilag 7 páhviler det indklagede at bevise, at entrepriseaftalen mellem Nueva Danmark ApS og Nueva UAB er reel, og denne bevisbyrde ikke er loftet, da der ikke er fremlagt alle relevante baggrundsoplysninger i form af ansattelseskontrakter, lonsedler og timesedler. Den aftalte omvendte bevisbyrde efter bilag 7 ma efter sit fonnâl og indhold antages at g1de alle sager, hvor der er tale om beskftigelse afudenlandske arbejdere pa arbejdspladser i Danmark, uanset om tvisten som i denne sag konkret vedrører sporgsmälet orn indlejet arbejdskraft. Kiager har endvidere anfort, at det under alle omstarndigheder er bevist, at medarbejderne var un derlagt Nueva Danmark ApS ledelsesret, og at der ikke var tale om reelle entrepriseaftaler. Det fremgâr sàledes afbyggepladsnotatet, at arbejderne pa pladsen opfattede Vilmantas Narsevicius som deres chef og Vilmantas Narsevicius har i 48-timers modet givet udtryk for et kendskab til arbejdstid og lønforhold for de ansatte, som tyder pa, at de reelt var beskftiget i Nueva Danmark ApS. Hertil kommer, at han bad arbejderne henvise til ham ved kontrolbesog. Sammenholdt med at virksomheden stod for indkob af materialer og efter revisorens forklaring ogsá havde driftsmateriel, sáledes at Nueva UAB s primre ydelse var levering af arbejdskraft, ma det 1gges til grund, at der reelt var tale om indleje af arbejdskraft. Entrepriseaftalen, der er indgâet mellem nrstâende, ma saledes ti1sidesttes som en proforma-aflale. Efter overenskomstens bilag 5 tilkommer der herefter dem, der udforte arbejdet pa Skjoldagervej 8 løn efter parternes overenskomst, hvilket krav passende kan opgøres som anfort af kiager. 11

12 indfortolke den omvendte bevisbyrde, sorn er aftalt i sager, at anvendelse. De enkelte bilag er sideordnede, og der er ikke grundlag for i bilag 5 sorn ikke inde 48-timers mødet begrede et almindeligt mglingsmøde afholdt. Kiager har da ogsâ under denne sag opgivet af følge den srlige procedure i bilag 7, da man efter bilag 7 og som en slags omgàelsessag, er rette indklagede Nueva UAB. Hvis sagen skal behandles Indklagede har til støtte for afvisningspästanden anført, at da kravet er rejst efter overenskornstens som en overtrede1se afoverenskomstens bilag 5, finder den sr1ige bevisbyrderegel i bilag 7 ikke Indklagede har endvidere anfort, at der ikke er grundlag for en antagelse om, at de indgáede aftaler indgâet mellem to selvstndige seiskaber efter forudgâende afgivelse aftilbud og efter aftale med bygherren. Der er sket fakturering og betaling i overensstemmelse med denne aftale. Det ma efter ikke afspejler et reelt forretningsforhold. Der er tale om en sdvanlig entrepriseaftale til fast pris de afgivne forkiaringer lgges til grund, at alle de litauiske arbejdere var ansat i Nueva UAB og mers mødet er prget af sprogvanskeligheder, og der kan vre sket en forstáelig sammenbianding underlagt dette seiskabs instruktionsbeføj else, herunder med Osvaldai Dameyrna som daglig leder mellem de to NUEVA-seiskaber. holder bestemmelser om bevisbyrde der behandles efter den i bilag 7 srligt fastlagte procedure. Spørgsmálet om vikararbejde er ikke af arbejdspladsen. Det fremlagte byggepladsnotat og Vilmantas Narsevicius forkiaring under 48-ti betaling af løn reduceres betydeligt i forhold til det opgjorte krav. lag 7, og spørgsmál om indleje og omgâelse af en overenskomst, der er reguleret i bilag 5 og 6. sine forpligtelser efter overenskomsten i forhold til udenlandske medarbejdere, der reguleres afbi omfattet afhilag 7, idet der er forskel pa spørgsmàlet om, hvorvidt en bestemt virksomhed opf 1der Da der ikke har kunnet opnàs flertal blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten om en Hvis de litauiske arbejdere anses som indlejet arbejdskraft hos indklagede, skal deres krav pa efter afgorelse af sagen, afgores uoverensstemmelsen af opmanden, der udtaler følgende: Opmandens begrundeise og resultat dagervej 8 i Gentofte i fbrâret 2012 skal aflønnes efter parternes overenskomst i medfør af overens Sagen er for voldgiftsretten rejst som et spørgsmàl om, hvorvidt arbejdeme pa byggepladsen Skjol 12

13 som sket. Vedrørende spørgsmâlet om bevisbyrde fremgâr det af overenskomstens bilag 7 om udenlandske Indklagedes afvisningspâstand tages derfor ikke til følge. komstens bilag 5 om Vikararbejde. Denne sag findes med rette rejst mod Nueva Danmark ApS tager efter sin ordlyd og sammenhngen med bilagets øvrige indhold, herunder bestemmelsen om, hvad voldgiftsretten skal tage stilling til, sigte pa en situation, hvor det 1gges til grund, at der er baggrundsoplysninger, der i første rkke tnkes pa, da ogsá time- og lonsedler. Opmanden finder, oplysninger at bevise, at overenskomstens bestemmelser overholdes. Bevisbyrdereglen i bilag 7 arbejderes Iøn og arbejdsvilkâr ved udførelse af arbejde i Danmark, at aftalen har til formal at sikre Nrvrende sag skal derfor afgøres pa grundlag af en almindelig bevisvurdering. overenskomstmssige vilkâr for disse arbejdere. Den indeholder blandt andet en bestemmelse om, tale om et reelt underentreprenør-forhold, og hvor undersøgelserne skal afklare, om en indgâet at det pa timandsmødet páhviler underentreprenøren ved frem1gge1se af alle relevante baggrunds at bevisbyrdereglen uden kiare holdepunkter herfor ikke kan udstrkkes til at angâ spørgsmálet overenskomst med underentreprenøren overholdes. Efter forkiaringen fra Carsten Niehuhr er de om, hvorvidt arbejdet i det hele taget er dkket afparternes overenskomst. Af overenskomstens bilag 5 fremgâr, at alt arbejde pa en medlemsvirksomhed, der udføres inden for en overenskomsts faglige gyldighedsomrâde, er omfattet af overenskomsten, hvis arbejderne er modsetning til en arbejder, der er udsendt af en underentreprenør og undergivet dennes ledelsesret. medlemsvirksomhedens ledelsesret. Spørgsmâlet om ledelsesretten er eksernplificeret ved en vikar I Efter byggepladsnotatet og Kitt Holms forklaring 1gger opmanden til grund, at arbejderne pa plad ogsâ sørgede lbr indkvartering afdem, og at de opfattede Vilmantas Narsevicius som deres over ansat i medlemsvirksomheden, eller hvis de págldende under udførelsen af arbejdet er underlagt ordnede. Pa intet tidspunkt under byggepladskontrollen nvnte arhejderne, at de havde en anden holdt med oplysningerne om adresse, telefonnuinmer og direktør ma antages at vre identisk med Nueva Danmark ApS. Deres udtalelser ma forstás sàledes, at de blev aflønnet afdette firma, som sen angav Nueva Total Enterpriser som firmaet pa byggepladsen, hvilken virksomhed sammen 13

14 de mglingsmøde. de pàg1dende arbejdere, findes ikke at vre afkrftet ved Vilmantas Narsevicius forkiaring i voldgiftsretten og fremlieggelse af tilbud og entrepriseaftale, underskrevet af to seiskaber der pa Den formodning, der herefter er skabt for, at det var indklagede, der reelt havde ledelsesretten over overordnet eller kontaktperson i Nueva UAB. Under det genoptagede 48-timers møde bekrftede Vilmantas Narsevicius direktør i Nueva Danmark ApS, at virksomheden stod for indkvarteringen af ogsa udføres vvs- og eiarbejde, udgøre % afde samlede arbejdstimer. arbejdeme, og oplyste, at den betalte cirka kr. om màneden pr. ansatte, ligesorn han frem aftaletidspunktet, som efier forkiaringen fra Vilmantas Narsevicius iá i december 2011, var nrt forbundne. Det bemarkes herved, at den fakturering og betaling, der er sket mellem seiskaberne, pa mødet. Det blev pa intet tidspunkt under dette rnøde forkiaret, at Osvaldai Dameyrna havde en korn med oplysninger om deres arbejdstid. Udtalelserne blev ført til referat, som blev underskrevet mânedsløn pa kr. til 5 arbejdere i 6 màneder frajanuar til juni 2012 med ti11g afhusleje ledelsesmassig funktion pa arbejdspladsen. Oplysning herom frernkom først under det efterfølgen meget ye] kan udgøre de i alt kr., sorn er overført imellem seiskabeme som entreprisesurn ikke i sig selv udelukker, at der er tale om indlejet arbejdskraft, hvorved opmanden bemarker, at en eksklusiv moms. enskomst under deres arbejde pa Skjoldagervej 8, i rnedfør af overenskomstens bilag 5, og derfor havde krav pa løn i overensstemmelse hermed. Opmanden finder pa denne baggrund, at de fern litauiske arbejdere var omfattet af parternes over Parterne er enige om, at der mellem den udbetalte og den overenskomstmssige løn er en diffe rence pa 29 kr. pr. arbejdstime med ti11g af feriegodtgørelse, SF1- og feriedagsbetaling og pension. bejdet pa byggepladsen. Omfanget afmalerarbejdet vii som tommelfingerregel i tilfelde, hvor der Der er endvidere fremsat krav pa feriegodtgørelse af allerede udbetalt løn. Vilmantas Narsivicius udfort noget vvs- og elarbejde, jf. deres udtalelser til byggepladsnotatet om, at de lavede alt ar har forkiaret for voldgiftsretten, at der var ansat to malere pa ejendoinmen, som dog pa baggrund af ligesom det ogsâ findes sandsynligt, at arbejderne pa trods afmanglende tilladelse hertil ogsà har arbejdsbeskrivelsen i tilbuddet formentlig ogsà har lavet andet end malerarbejde pa ejendommen,

15 Pa denne baggrund findes kiagers krav mod virksomheden skønsmssigt at kunne ansttes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, Zdania Holding ApS (tidligere Nueva Danmark ApS), skal inden 14 dage betale kr. til kiager, Malerforbundet i Danmark. Hver part brer egne ornkostninger og halvdelen af opmandens honorar. 15

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten.

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0131, afsagt den 8. november 2014 Malerforbundet (faglig konsulent Jesper Carl) mod Danske Malermestre for Malersvendene ApS (advokat Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 31.august 2006. i sag nr. A2005.022:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 31.august 2006. i sag nr. A2005.022: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 31.august 2006 i sag nr. A2005.022: Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (konsulent Steven Vallik) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 13. maj 2008 i faglig voldgiftssag: Teknisk Landsforbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Byggeri for Expan A/S (konsulent Marie Gjesing Fynsk) - 2 - INDLEDNING Expan

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

UeIo tte. Hoistebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til ársrapport 2012

UeIo tte. Hoistebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til ársrapport 2012 . UeIo tte Deloifte Statsautonseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 8941 41 41 Telefax 89 41 42 43 wwwdeloitte.dk Hoistebro-Struer

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere