Kendelse af 5. marts faglig voidgift (FV ) mod. Dansk Byggeri. for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 5. marts 2014. faglig voidgift (FV 2012.0180) mod. Dansk Byggeri. for"

Transkript

1 Kendelse af 5. marts 2014 faglig voidgift (FV ) Malerforbundet i Danmark (procedør advokat Maria Rasmussen, LO) mod Dansk Byggeri for Zdania Holding ApS (tidligere Nueva Danniark ApS) (procedør advokat Thorsten Wilstrup) Sagen drejer sig om, hvorvidt der pa en byggeplads i Danmark blev anvendt indlejet arbejdskraft med den virkning, at arbejderne skulle aflønnes efter partemes overenskomst, herunder hvem der efter overenskomstens regler har bevisbyrden herfor. Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomsten 2012 mellem 1)ansk Byggeri og Malerfor bundet i Danmark 17 med henvisning til Norm for behandling af faglig strid. Som medlemmer af voldgiftsretten har fungeret lb Hansen og Rasmus Gunnarson, udpeget af Malerforbundet i Danmark, og Henrik Bau og Mogens Rold Sørensen, udpeget af Dansk Byggeri. Landsdommer Tine Vuust er afarbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har varet lbrhandlet den 26. februar 2014 i Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K. Pâstande Kiager har endeligt nedlagt pástand om, at indklagede, Zdania Ilolding ApS, tilpligtes til Malerfor bundet i Danmark at betale ,29 kr. med ti11ag afprocesrenter fra de enkelte ydelsers for faldstid, til betaling sker.

2 Indklagede har pâstâet principalt afvisning, subsidirt frifindelse. Kiager har over for afvisningspástanden pástáet frifindelse. Kiagers krav er opgjort med udgangspunkt i, at malerarbejdet udgjorde 33 % afentreprisen, svaren de til I,67 maler af arbejdspladsens 5 hándvrkere, og at der blev arbejdet i 120 arbejdsdage pa byggepladsen med 48 timer om ugen, eller i alt malearbejdstimer, hvoraf 1/6 var weekendar bejde, hvilket svarer til 229 overarbejdstirner. Indklagede har bestridt opgørelsen under henvisning til, at der alene var 119 arbejdsdage i perioden, og at malerdelen udgj orde en langt mindre del af entreprisen. Parterne er enige om, at en eventuel underbetaling i forhold til overenskomsten er sket med 29 kr. pr. arbejdstime, ekskl. feriegodtgørelse, SH- og feriedagsgodtgørelse og pension. Om sagens baggrund Den 23. rnaj 2012 foretog kiager ved to ti11idsreprsentanter et pladsbesøg pa byggepladsen Skjol dagervej 8, i Gentofte. Afdet i forbindelse hermed udarbejdede byggepladsnotat fremgãr blandt andet, at det udførende firmas navn var Nueva Total Entrepriser, at firmaets nationalitet var dansk og havde adresse pa H.C. Andersens Boulevard 51 i Kobenhavn, at telefonnummeret var et dansk mobilnummer, og at kontaktpersonen var direktør Vilmantas Narsevicius. Vedrørende overens komstspørgsmâl er der sat et spørgsmâlstegn med bemrkning om: Far penge i Litauen. Det fremgär, at der var fern ansatte pa pladsen, som arbejdede for firmaet, og at de alle var fra Litauen. Vedrørende spørgsmâl om antallet af arbejdstimer pr. uge frerngâr det: Pr. mâned men ved ikke hvor meget, og det er endvidere anført, at firmaet udførte alt. Rubrikker vedrørende spørgsmâl om, hvorvidt der arbejdes i underentreprise, og hvem der er bygherre, er ikke udfyldt. Det er oplyst, at arbejderne boede i firrnaets bus ved Helsingør, at huslejen betaltes af deres løn, og at de selv be talte for mad. Byggepladsnotatet er vedhftet et visitkort med kontaktoplysningerne pa Nueva Total Enterpriser med de i skemaet anførte kontaktoplysninger. Afudskrift aferhvervs- og Selskabsstyrelsen frerngâr bl.a., at seiskabet Nueva Danmark ApS blev stiftet den 20. marts 2006 med adresse do J.P. Galmond, H.C. Andersens Boulevard 51, 4. tv., Kø 2

3 kontrakter benhavn, at direktøren i seiskabet var Vilmantas Narzevicius med en adresse i Lituaen, at han kun ne tegne seiskabet alene, indtil direktionen efier en vedtgtsandring pr. 12. februar 2009 bestod af to direktorer, og at Vilmantas Narsevicius den 16. august 2012 udtrâdte af direktionen samtidig med, at seiskabet skiftede navn til Zdanie Holding ApS. Efter begering fra Malerforbundet i Danmark blev der den 21. juni 2012 afholdt et 48-timers mode mellem parterne, hvor Osvald Davidjcuas var modt som reprsentant for medarbejderne. Afrefera tet fra dette mode fremgâr bl.a.: Der blev enighed orn, at suspendere modet da firmaet ikke var reprsenteret v/ledelsen. Der er fremlagt en entreprisekontrakt imellem Nueva Danmark og Nueva UAB som er konstateret samme ejere. Hândvrker pa pladsen siger, at de er ansat i Nueva UAB. Forbundet pâstár, at det er en omgáelse af overenskomsten. Datterselskahet Nueva Danmark har indgâet kontrakt med Hovedfirmaet (Nueva UAB). Dansk J3yggeri undersoger forhold i henhold til hovedentreprenor kontra underentre prenor, lonsedler relationer irnellem parterne. Modet blev genoptaget den 27. juni 2012, hvorunder virksonihedens ledelse var reprsenteret af Vilmantas Narsevicius. Der var pa dette mode ingen reprsentanter fra medarbejderne til stede. Af referatet fra dette mode fremgär bl.a.: Hovenentreprenor indkober i materialer til underentreprenor, underentreprenor ud før arbejdet. Det buyer oplyst, at underentreprenor har vret medlem af Dansk Byggeri, med ud meldte sig i Virksomheden oplyser, at den star for indkvarteringen af underentreprenorens an satte. Virksomheden oplyser, at den betaler Ca. kr ,- om mâneden pr. ansatte, og at der arbejdes 8 timer om dagen i 6 dage om ugen. Virksomheden gor opmrksom pa, at de har arbejdet efter den konstellation som er gjort pa den byggeplads siden AIle RUT-registreringer pa firmaet Nueva UAB som er udfort tidligere, er udfort for Nueva Danmark ApS. 3

4 der ikke kunne oplyse før de havde talt med deres advokat. el firmaer m.m, og at de formentlig ogsâ brugte udenlandske firmaer som virksomhe Virksomheden oplyste af de brugte andre underentreprenører sâsom arkitektur- vvs Forbundet forbeholder sig sin stilling. Dansk Byggeri gør g1dende, at da virksomheden Nueva UAB tidligere har vret medlem af Dansk Byggeri fra 31. maj 2006 til 30. juni 2007, stadig er en overens ding Group Inc. UAB. komstdkket virksonthed, da forbundet ikke kan oplyse om overenskomsten er op gang. med deltagelse afblandt andre seiskabets revisor, der oplyste, at Nueva Danmark ApS ikke var ejet Efter begring fra Malernes Fagforening blev der den 11. juli 2012 afholdt mglingsmøde i sagen Nueva Danmark ApS den 15. j anuar Det fremgâr af BBR-registret, at der er tale om en byg pa renovering af bygning pa Skjoldagervej 8 i Gentofte for en pris pa i alt kr. eksklusiv afnueva UAB. Det blev pa mødet endvidere oplyst, at Nueva UAB s reprsentant i Danmark var Om ejerforholdene er det under sagen oplyst, at Nueva UAB har ejet alle anparterne i Nueva Danmark ApS, indtil der den 5. januar 2012 blev indgâct aftale om saig afanparteme til Floneran Tra Fllesmøde hlev afholdt den 21. november 2012, uden at enighed kuime opnás. Osvaldai Dameyrna. fling opført i 1935 pa 83 m2 med et boligareal pa 143 m2. Tilbuddet omfatter alle arbejder i fbrbin delse med renoveringen, herunder følgende malerarbejder: moms, underskrevet af Raimnodas Barckas pa vegne afuab Nueva den 1. december 2011 og af Der er under sagen fremlagt et tilbud af 1. december 2011 fra Nueva UAB lii Nueva Danmark ApS til ovenstâende. Det er ibrbundets opfattelse afnueva ApS har brugt indlejet arbejdskraft i henhold De i maglingsreferatet oplysninger der blev bedt om, blev heller ikke fremlagt denne Afdkning af gulv med gulvpap sagt, hvorfor sagen efter Dansk Byggeris opfattelse skulle vre rejst over for Nueva 4

5 9010 Ttning af loftet (komplet udspartling) Ttning af vinduesâbninger i nødvendigt omfang Tatning af vggene (kompiet udspartling) pudsearbejde med tørt puds Goldband Finpudsning af v gge og grunding Limning af strukturlost glasvv pa loftet Limning af strukturløst glasvv pa vaggene Grunding af glasvg pa loftet Grunding af g1asvg pa vggene Maling af loft to gange Maling afveg to gange januartil den 13.juni 2012, i alt 140 dage. Nueva UAB pâtager sig at udfore renoveringsarhejdet i underentreprise for Nueva Danmark ApS i Der er endvidere fremlagt en af parterne den 15. januar 2012 underskrevet byggekontrakt, hvorefter Nicholas Aleksandr Galmond soni ejer afejendommen Skjoldagervej 8 og Nueva Danmark ApS Endelig er der fremlagt en Standardkontrakt for byggeopgaver for forbrugere indgáet mellem fremhvet, at materialer skal leveres afnueva Danmark ApS. overensstemmelse med tilbuddet pa sdvanlige vilkár, idet klager dog under voldgiftssagen har Kontrakten er underskrevet afparterne den 16. januar AfRUT-registret fremgâr, at Nueva UAB var registreret som aktiv pa arbejdspladsen fra den 25. som entreprenør om renovering af ejendommen i overensstemmelse med tilbuddet af 1. december tor-kontokort fra Nueva Danmark ApS bogholderi fremgàr, at de fire fakturaer er registreret betalt Der er fremlagt fire fakturaer vedrørende projektet pa Skjoldagervej 8 i Gentofte, udstedt afnueva UAB til Nueva Danmark ApS, pa henholdsvis kr. den 28. februar 2012, kr. den 30. marts 2012, kr. den 30. april 2012 og kr. den 30.juni Afudtog afkredi den 31. marts, den 30. april, den 31. maj ogden 30.juni Overenskomstgrundlag Grunding af de nyc gulvpaneler Maling af de nyc gulvpaneler to gange glans 50 farve NCS 0500 Maling af vgge i badevrelse glans 25 Fjemelse afal afdkning. Grunding af vinduespaneler inkl. vinduesliste, vindueskarme, dorliste glans 50 Ral 5

6 6 bej det. arbej det. heder ). Anstte1se af vikarer pa Dansk Byggeris overenskomstomrâder er omfattet af gl Bilag 5 Vikararbejde fremgár bl.a.: Af overenskornsten for perioden mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet i Danmark bestáende lokalaftaler og kutymer. Ikke medlemmer af Dansk Byggeri Parterne er enige om, at overenskomsterne mellem de berørte organisationer er om râdeoverenskomster. Dansk Byggeri optager som medlemmer virksomheder, der er vikarbureauer. Medlemmer af Dansk Byggeri Alt arbejde pa en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomsternes fag eller af en anden person, der er underlagt medlemsvirksomhedens ledelsesret, f.eks. dende overenskomster mellem parterne. Det omfatter ogsà de for arbejdsfunktionen en vikar, i modstning til en arbejder, der er udsendt af en underentreprenor og un lige gyldighedsomräde, er omfattet af overenskomsterne, hvis det udføres af en ansat dergivet dennes ledelsesret. enskomsten, hvis selvstndige erhvervsvirksomheder udforer et bestemt angivet ar Bilag 6 Omgâelse af overenskomsten Det betragtes dog ikke som en omgäelse af overenskomsten, nâr to eller flere virk bejde i et lonmodtagerlignende ansttelsesforho1d (sákaldte arme og ben virksom ler hvor en underentreprenor eller et specialfirma antager medarbejdere til at udfore Der er mellem parterne enighed om, at det kan betragtes som en omgaelse af over behandles i henhold til de fagretlige regler. Uoverensstemmelser om hvorvidt der er tale om en omgâelse af overenskomsten kan somheder i et reelt forretningsforhold indgâr aftale om et bestemt angivet arbejde, el Ved bedommelsen af, om der er tale om en omgáelse af overenskomstens bestemmel den se1vstndige er okonomisk ansvarlig og brer den okonomiske risiko ved ar ser, indgar det som en vejiedning, om den selvsuendige udover ledelsesretten ved udførelsen afarbejdet, om den selvstndige er ansvarlig for arbejdets kvalitet og om

7 Bilag 7 Udenlandske arbejderes løn og arbejdsvilkár ved udforelse af arbejde i Danmark Besternrnelsernes formal er at sikre overenskomstmssige vilkâr. Bestemmelserne kan ikke benyttes til at krawe lønoplysninger udleveret med henblik pa en overord net belysning af lønforholdene i virksomheden. Overenskomstparterne er enige om, at alt arbejde inden for bygge- og anlgsbran chen i Danmark bør foregá pa overenskomstmssige vilkâr, hvorved medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkär i øvrigt sikres. Parterne er derfor enige om, at virksomhederne i deres entreprisekontrakter med un derentreprenører altid bør sikre sig, at underentreprenøren bar indgâende kendskab til de geldende danske overenskomst- og aftaleforhold. Parterne anbefaler endvidere, at virksomhederne indforer bestemmelser i entreprise kontrakterne om, at underentreprenøren skal vre omfattet af de til enhver tid og for den enkelte entreprise relevante LO forbunds overenskomster i relation til de medar bejdere, som udfører arbejdet, og at det betragtes som en vasentlig misligholdelse af entreprisekontrakten ikke at opfylde dette krav. Der er enighed orn, at den ovennvnte kontraktbestemmelse betyder, at arbejds standsninger med henblik pa opnáelse af overenskomst kan undgâs, idet underentre prenøren sâledes er omfattet afkollektiv overenskomst. Timandsmede Hvis forbundet pàviser omstndigheder, som giver anledning til at formode, at over enskomstens bestemmelser ikke buyer overholdt, feks. hvis forbundet forgves har forsøgt at komme i kontakt med virksomheden, rettes der omgâende henvendelse til Dansk Byggeri. Tilsvarende retter Dansk Byggeri omgâende henvendelse til forbundet. Sádanne henvendelser skal resultere i et omgãende timandsmøde mellem overens komstparterne. Ud over overenskomstparterne deltager hvervgiver og den udførende underentreprenør. Mødet atholdes pa byggepladsen inden 48 timer medmindre andet aftales. Alle relevante baggrundsoplysninger fremlgges p timandsmodet. Pa timandsmødet páhviler det underentreprenøren at bevise, at overenskomstens bestemmelser over holdes. Parterne kan endvidere pa timandsmødet drøfte den situation, at underentreprenøren ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. Hvis ikke de relevante baggrundsoplysninger kan frem1gges pa timandsrnødet, skal disse frem1gges for forbundet senest 72 timer efter timandsmødet. 7

8 Forkiaringer Fortrolighed Hvis det under forhandlingerne konstateres, at overenskomstemes bestemmelser er Angàr kravet en enkelt ansat forudstter udleveringen af baggrundsoplysninger den Nâr kravet om udlevering af baggrundsoplysninger vedrorer en medarbejdergruppe overenskomstens bestemmelser overholdes, kan udvalget tiltrdes af en af arbejds Faglig voidgift ansattes samtykke. udleveres disse uden samtykke, dog sáledes at hensynet til anonymitet sikres. overholdt, er sagen slut. muligt. komstfornyelsen i 2010 og er nsten identisk med den tilsvarende bestemnielse i Bygningsover Bilag 7 om udenlandske arbejderes lon- og arbejdsforhold blev aftalt i forbindelse med overens overenskomsten om udenlandske arbejdere blev indfort ved overenskomstforhandlingerne i enskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F. Palle Bisgaard, der er forhand1ingssekreter i 3F, har forkiaret bl.a., at bestemmelsen i Bygnings Der blev i sager med udenlandske medarbejdere pa danske arbejdspladser, hvor der var en formod hvervgiver med henblik pa, at denne medvirker til sagens losning. Dansk Byggeri orienterer forbundet herom. retten fast udpeget opmand med henblik pa afsigelse af en voldgiftskendelse hurtigst muligt et eventuelt efterbetalingskrav. pa grundlag af de oplysninger, der er forelagi voldgiftsretten, og i det omfang det er Voldgiftsretten skal tage stilling til om overenskomstens bestemmelser er overholdt For virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, bestâr udvalget af repr Hvis der ikke under timandsmødet umiddelbart kan opnâs enighed orn, hvorvidt med mindre sagen er afsluttet ved faglig voidgift eller arbejdsretten. tuelt efterbetalingskrav er opfyldt efter timandsmodet eller den faglige voldgift. melser ikke overholdes, forpligter Dansk Byggeri sig til at kontakte den oprindelige kan anvendes sorn led i en fagretlig behandling af sporgsmâlet om overenskomst sentanter fra virksomheden og forbundet. dkningen, og at de ikke ma gores til genstand for nogen form for offentliggorelse, Parterne er enige om, at udleverede lonoplysninger skal behandles fortroligt og alene Det páhviler virksomheden at fremsende dokumentation til forbundet for at et even Orientering af forbundet Sáfremt timandsmodet eller voidgift kommer frem til, at overenskomstens bestem 8

9 ning for, at overenskomstens regler ikke blev overholdt, aftalt en omvendt bevisbyrde g1dende for hele den fagretlige behandling af sagen. Med Rørvig-forliget blev sagerne om arme-ben virksomheder undtaget fra den omvendte bevisbyrde, idet efter udlevering af entreprisekontrakten forelä de nodvendige oplysninger til vurdering af sagen. Det er hans opfattelse, at Dansk Byggeri, der igennem tiden har haft varierende opfattelser, i dag er enig i, at der ogsá i forhold ti] bestem melserne om vikararbejde og omgáelse af overenskomsten i relation til de udenlandske medarbejde re, men ikke de danske, pàhviler arbejdsgiveren en omvendt bevisbyrde, Carsten Niebuhr, der er faglig sekretr i Malerforbundet, har forkiaret bl.a., at bilag 7 om uden landske arbejdere er adopteret fra Bygningsoverenskomsten, mens bilag 5 om vikararbejde og bilag 6 om omgäelse bar vret en del af overenskomsten i flere âr. Historisk set har bilag 6 vret møntet pa indenlandske virksomheder aftypen arme-ben-virksomheder. Der er dog intet til hinder for, at den ogsá anvendes pa udenlandske virksomheder. De relevante baggrundsoplysninger, der skal udleveres efter bilag 7, er typisk lønsedler og timeopgørelser. Ved en revision af overenskomsten i 2012 blev nogle afbestemmelserne udsondret som bilag til overenskomsten for at skabe en større overskuelighed. Der lâ ikke hen nogen prioritering af de enkelte overenskomstbestemmelser. Kitt Hoim har forkiaret bl.a., at hun var en afde to tillidsreprsentanter, der besøgte arbejdspladsen pa Skjoldagervej 8 den 23. rnaj De mødte 5 litauiske arbejdere, som ikke talte dansk, men en af dem kunne lidt engeisk, sâ han førte ordet for dem alle og svarede pa deres spørgsmâl efter at have konfereret med de øvrige i overensstemmelse med det, der freingâr af byggepladsnotatet. Det var ikke hendes indtryk, at han var leder afde øvrige. Pa et tidspunkt ville ban ikke svare pa flere spørgsmâl, men henviste til the boss, som var Vilmantas Narsevicius. De prøvede at ringe til ham fra pladsen, men han tog ikke sin telefon. Jesper Carl, der er konsulent i Malerforbundet med ansvaret for det udenlandske omrâde, har for kiaret bl.a., at han deltog i 48-timers mødet i Dansk Byggeri, hvor Vilmantas Narsevicius var mødt pa vegne afnueva Danmark ApS og svarede pa spørgsrnâl om arbejdet og entrepriseforholdet. De talte med ham pa engeisk. De var omhyggelige med at skelne mellem the danish company og the lituanien company, og det er hans opfattelse, at der ikke skete nogen sarnmenblanding af virk somhederne under mødet. SarntaLen blev ført til referat og underskrevet pa mødet. Efter en pause ønskede Vilmantas ikke at svare pa yderligere sporgsmâl, men henviste iii sin advokat. Vedrørende 9

10 10 Vilmantas Narsevicius har forkiaret bl.a., at han tidligere var direktør for Nueva Danmark ApS. sat til 33%. hvis den ogsà omfatter vvs- og elarbejde. I denne sag havde de pâgeldende arbejdere imidlertid opgørelsen afkravet er det en tommelfingerregel, at malerarbejdet udgør % af en entreprise, va UAB, men man afsluttede allerede indgâede aftaler som hidtil og i det gamle seiskabs navn. Af var ulønnet. Fra den 5. januar 2012 var Nueva Danmark ApS ikke 1ngere et datterseiskab afnue blive solgt. Arbejdet pa Skjoldagervej blev udført af Nueva UAB, fordi Nueva Danmark ApS ikke ikke dansk tilladelse til at udføre denne del af entrepriseopgaverne, og derfor er malerarhejdet fast reelt i december 2011 pa et tidspunkt, hvor han ikke vidste, at anparterne i det danske seiskab yule talen om at udføre entreprisen pa Skjoldagervej 8 blev indgâet formelt den 15. januar 2012, men havde nogen ansatte udover ham som direktør. Nueva UAB modtog betaling herfor i overensstem Han bor i Litauen. Han har ogsâ vret direktør i Nueva UAB, men ikke samtidig med sin direktør stilling i anpartsselskabet. Han ejede i forâret % afnueva UAB. Hans arbejde som direktør melse med indholdet afentrepriseaftalen. Medarbejderne var alle ansat i Nueva UAB. To afde an ver i Nueva Danmark ApS bestod i kontorarbejde, opsøge nye kunder og udarbejdelse af dokumen Hvis medarbejdeme skulle have fri, skulle de spørge Osvald. Det var Nueva Danmark ApS, der ter. Dette arbejde udførte han fra Litauen. Han forestod ogsa som led i seiskabets ansvar over for satte var malere. Osvald Davidjcuas var arbejdsleder og refererede til direktøren i Nueva UAB. bygherren kontrol med, om arbejdet pa byggepladserne skred frem som planlagt og kom i den an indkobte materialer til byggeriet for at sikre, at de opfyldte danske standarder. Hans arbejdesopga til UAB Nuevas direktør. tet, men det ma vere Osvald, der har givet visitkortet til kontrollørerne. Der havde tidligere varet kontrol af arbejdspladsen og i den forbindelse havde han bedt Osvald om at henvise til ham og givet Den 23. maj 2012 var han ikice pa pladsen. Det er hans visitkort, der er vedhftet byggepladsnota ledning mäske en gang om mâneden pa Skjoldagervej 8. Hvis der var noget galt, kunne han ringe ham nogle visitkort. Direktøren i Nueva UAB kom 2-3 gange pa pladsen i alt. Han ringede ikke til A. Tamasauskas, der er statsautoriseret revisor, har forkiaret, at han har vret revisor for Nueva direktøren i forbindelse med kontrolbesøgene, da der ikke opstod problemer i den anledning. Danmark ApS siden seiskabets stiftelse og i sin egenskab herafudarbejdede seiskahets ãrsrapport

11 for Hans bemrkning i ársrapporten om svag intern kontrol var begrundet i, at han ikke havde fäet alle tilbud forelagt og dermed ikke kunne indestâ for, at alle indtegter fra accepterede tilbud var blevet faktureret. Seiskabets ornsaaning i 2011 var pa ornkring 4 mio. kr. Posten pro duktionsudgifter bestod bl.a. i indkøbte materialer. Der var ingen loimede beskftigede i seiska bet. Der var et underskud pa driften p kr. i Nueva Danmark ApS ejede to ejen domme, hvoraf den ene var udlejet til Nueva UAB for kr. om mãneden. Nueva Danmark ApS havde ogsá driftsrnateriel i form af f.eks. anhiengere, som imidlertid stort set var afskrevet. Parternes synspunkter Kiager har til stcotte for sin pástand anfort, at sagen, der vedrorer spørgsmálet om, hvorvidt der er tale om indlejet arbejdskraft efter overenskornstens bilag 5, med rette er anlagt mod Nueva Danmark ApS. Efter overenskomstens bilag 7 páhviler det indklagede at bevise, at entrepriseaftalen mellem Nueva Danmark ApS og Nueva UAB er reel, og denne bevisbyrde ikke er loftet, da der ikke er fremlagt alle relevante baggrundsoplysninger i form af ansattelseskontrakter, lonsedler og timesedler. Den aftalte omvendte bevisbyrde efter bilag 7 ma efter sit fonnâl og indhold antages at g1de alle sager, hvor der er tale om beskftigelse afudenlandske arbejdere pa arbejdspladser i Danmark, uanset om tvisten som i denne sag konkret vedrører sporgsmälet orn indlejet arbejdskraft. Kiager har endvidere anfort, at det under alle omstarndigheder er bevist, at medarbejderne var un derlagt Nueva Danmark ApS ledelsesret, og at der ikke var tale om reelle entrepriseaftaler. Det fremgâr sàledes afbyggepladsnotatet, at arbejderne pa pladsen opfattede Vilmantas Narsevicius som deres chef og Vilmantas Narsevicius har i 48-timers modet givet udtryk for et kendskab til arbejdstid og lønforhold for de ansatte, som tyder pa, at de reelt var beskftiget i Nueva Danmark ApS. Hertil kommer, at han bad arbejderne henvise til ham ved kontrolbesog. Sammenholdt med at virksomheden stod for indkob af materialer og efter revisorens forklaring ogsá havde driftsmateriel, sáledes at Nueva UAB s primre ydelse var levering af arbejdskraft, ma det 1gges til grund, at der reelt var tale om indleje af arbejdskraft. Entrepriseaftalen, der er indgâet mellem nrstâende, ma saledes ti1sidesttes som en proforma-aflale. Efter overenskomstens bilag 5 tilkommer der herefter dem, der udforte arbejdet pa Skjoldagervej 8 løn efter parternes overenskomst, hvilket krav passende kan opgøres som anfort af kiager. 11

12 indfortolke den omvendte bevisbyrde, sorn er aftalt i sager, at anvendelse. De enkelte bilag er sideordnede, og der er ikke grundlag for i bilag 5 sorn ikke inde 48-timers mødet begrede et almindeligt mglingsmøde afholdt. Kiager har da ogsâ under denne sag opgivet af følge den srlige procedure i bilag 7, da man efter bilag 7 og som en slags omgàelsessag, er rette indklagede Nueva UAB. Hvis sagen skal behandles Indklagede har til støtte for afvisningspästanden anført, at da kravet er rejst efter overenskornstens som en overtrede1se afoverenskomstens bilag 5, finder den sr1ige bevisbyrderegel i bilag 7 ikke Indklagede har endvidere anfort, at der ikke er grundlag for en antagelse om, at de indgáede aftaler indgâet mellem to selvstndige seiskaber efter forudgâende afgivelse aftilbud og efter aftale med bygherren. Der er sket fakturering og betaling i overensstemmelse med denne aftale. Det ma efter ikke afspejler et reelt forretningsforhold. Der er tale om en sdvanlig entrepriseaftale til fast pris de afgivne forkiaringer lgges til grund, at alle de litauiske arbejdere var ansat i Nueva UAB og mers mødet er prget af sprogvanskeligheder, og der kan vre sket en forstáelig sammenbianding underlagt dette seiskabs instruktionsbeføj else, herunder med Osvaldai Dameyrna som daglig leder mellem de to NUEVA-seiskaber. holder bestemmelser om bevisbyrde der behandles efter den i bilag 7 srligt fastlagte procedure. Spørgsmálet om vikararbejde er ikke af arbejdspladsen. Det fremlagte byggepladsnotat og Vilmantas Narsevicius forkiaring under 48-ti betaling af løn reduceres betydeligt i forhold til det opgjorte krav. lag 7, og spørgsmál om indleje og omgâelse af en overenskomst, der er reguleret i bilag 5 og 6. sine forpligtelser efter overenskomsten i forhold til udenlandske medarbejdere, der reguleres afbi omfattet afhilag 7, idet der er forskel pa spørgsmàlet om, hvorvidt en bestemt virksomhed opf 1der Da der ikke har kunnet opnàs flertal blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten om en Hvis de litauiske arbejdere anses som indlejet arbejdskraft hos indklagede, skal deres krav pa efter afgorelse af sagen, afgores uoverensstemmelsen af opmanden, der udtaler følgende: Opmandens begrundeise og resultat dagervej 8 i Gentofte i fbrâret 2012 skal aflønnes efter parternes overenskomst i medfør af overens Sagen er for voldgiftsretten rejst som et spørgsmàl om, hvorvidt arbejdeme pa byggepladsen Skjol 12

13 som sket. Vedrørende spørgsmâlet om bevisbyrde fremgâr det af overenskomstens bilag 7 om udenlandske Indklagedes afvisningspâstand tages derfor ikke til følge. komstens bilag 5 om Vikararbejde. Denne sag findes med rette rejst mod Nueva Danmark ApS tager efter sin ordlyd og sammenhngen med bilagets øvrige indhold, herunder bestemmelsen om, hvad voldgiftsretten skal tage stilling til, sigte pa en situation, hvor det 1gges til grund, at der er baggrundsoplysninger, der i første rkke tnkes pa, da ogsá time- og lonsedler. Opmanden finder, oplysninger at bevise, at overenskomstens bestemmelser overholdes. Bevisbyrdereglen i bilag 7 arbejderes Iøn og arbejdsvilkâr ved udførelse af arbejde i Danmark, at aftalen har til formal at sikre Nrvrende sag skal derfor afgøres pa grundlag af en almindelig bevisvurdering. overenskomstmssige vilkâr for disse arbejdere. Den indeholder blandt andet en bestemmelse om, tale om et reelt underentreprenør-forhold, og hvor undersøgelserne skal afklare, om en indgâet at det pa timandsmødet páhviler underentreprenøren ved frem1gge1se af alle relevante baggrunds at bevisbyrdereglen uden kiare holdepunkter herfor ikke kan udstrkkes til at angâ spørgsmálet overenskomst med underentreprenøren overholdes. Efter forkiaringen fra Carsten Niehuhr er de om, hvorvidt arbejdet i det hele taget er dkket afparternes overenskomst. Af overenskomstens bilag 5 fremgâr, at alt arbejde pa en medlemsvirksomhed, der udføres inden for en overenskomsts faglige gyldighedsomrâde, er omfattet af overenskomsten, hvis arbejderne er modsetning til en arbejder, der er udsendt af en underentreprenør og undergivet dennes ledelsesret. medlemsvirksomhedens ledelsesret. Spørgsmâlet om ledelsesretten er eksernplificeret ved en vikar I Efter byggepladsnotatet og Kitt Holms forklaring 1gger opmanden til grund, at arbejderne pa plad ogsâ sørgede lbr indkvartering afdem, og at de opfattede Vilmantas Narsevicius som deres over ansat i medlemsvirksomheden, eller hvis de págldende under udførelsen af arbejdet er underlagt ordnede. Pa intet tidspunkt under byggepladskontrollen nvnte arhejderne, at de havde en anden holdt med oplysningerne om adresse, telefonnuinmer og direktør ma antages at vre identisk med Nueva Danmark ApS. Deres udtalelser ma forstás sàledes, at de blev aflønnet afdette firma, som sen angav Nueva Total Enterpriser som firmaet pa byggepladsen, hvilken virksomhed sammen 13

14 de mglingsmøde. de pàg1dende arbejdere, findes ikke at vre afkrftet ved Vilmantas Narsevicius forkiaring i voldgiftsretten og fremlieggelse af tilbud og entrepriseaftale, underskrevet af to seiskaber der pa Den formodning, der herefter er skabt for, at det var indklagede, der reelt havde ledelsesretten over overordnet eller kontaktperson i Nueva UAB. Under det genoptagede 48-timers møde bekrftede Vilmantas Narsevicius direktør i Nueva Danmark ApS, at virksomheden stod for indkvarteringen af ogsa udføres vvs- og eiarbejde, udgøre % afde samlede arbejdstimer. arbejdeme, og oplyste, at den betalte cirka kr. om màneden pr. ansatte, ligesorn han frem aftaletidspunktet, som efier forkiaringen fra Vilmantas Narsevicius iá i december 2011, var nrt forbundne. Det bemarkes herved, at den fakturering og betaling, der er sket mellem seiskaberne, pa mødet. Det blev pa intet tidspunkt under dette rnøde forkiaret, at Osvaldai Dameyrna havde en korn med oplysninger om deres arbejdstid. Udtalelserne blev ført til referat, som blev underskrevet mânedsløn pa kr. til 5 arbejdere i 6 màneder frajanuar til juni 2012 med ti11g afhusleje ledelsesmassig funktion pa arbejdspladsen. Oplysning herom frernkom først under det efterfølgen meget ye] kan udgøre de i alt kr., sorn er overført imellem seiskabeme som entreprisesurn ikke i sig selv udelukker, at der er tale om indlejet arbejdskraft, hvorved opmanden bemarker, at en eksklusiv moms. enskomst under deres arbejde pa Skjoldagervej 8, i rnedfør af overenskomstens bilag 5, og derfor havde krav pa løn i overensstemmelse hermed. Opmanden finder pa denne baggrund, at de fern litauiske arbejdere var omfattet af parternes over Parterne er enige om, at der mellem den udbetalte og den overenskomstmssige løn er en diffe rence pa 29 kr. pr. arbejdstime med ti11g af feriegodtgørelse, SF1- og feriedagsbetaling og pension. bejdet pa byggepladsen. Omfanget afmalerarbejdet vii som tommelfingerregel i tilfelde, hvor der Der er endvidere fremsat krav pa feriegodtgørelse af allerede udbetalt løn. Vilmantas Narsivicius udfort noget vvs- og elarbejde, jf. deres udtalelser til byggepladsnotatet om, at de lavede alt ar har forkiaret for voldgiftsretten, at der var ansat to malere pa ejendoinmen, som dog pa baggrund af ligesom det ogsâ findes sandsynligt, at arbejderne pa trods afmanglende tilladelse hertil ogsà har arbejdsbeskrivelsen i tilbuddet formentlig ogsà har lavet andet end malerarbejde pa ejendommen,

15 Pa denne baggrund findes kiagers krav mod virksomheden skønsmssigt at kunne ansttes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, Zdania Holding ApS (tidligere Nueva Danmark ApS), skal inden 14 dage betale kr. til kiager, Malerforbundet i Danmark. Hver part brer egne ornkostninger og halvdelen af opmandens honorar. 15

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0058, afsagt den 12. juli 2013 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Værum Byg & Montage ApS, Galten (konsulent Erling Olsen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Ivan Bak) mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement, Hobro (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 I sag nr.: A2008.041 Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark mod Interflex ApS Fabrikvej 8 8260 Viby J CVR Nr.: 14 37 94

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 11. oktober 2013. i faglig voldgiftssag FV2013.0103. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt)

OPMANDSKENDELSE. af 11. oktober 2013. i faglig voldgiftssag FV2013.0103. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) OPMANDSKENDELSE af 11. oktober 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0103 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advok Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse. 20. oktober 2011 i. Dansk El-Forbund. For. :ziitj (Advokat Jeppe Wahi-Brink) mod TEKNIQ. for. Kemp & Lauritzen A/S

Opmandskendelse. 20. oktober 2011 i. Dansk El-Forbund. For. :ziitj (Advokat Jeppe Wahi-Brink) mod TEKNIQ. for. Kemp & Lauritzen A/S Opmandskendelse 20. oktober 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0106: Dansk El-Forbund For :ziitj (Advokat Jeppe Wahi-Brink) mod TEKNIQ for Kemp & Lauritzen A/S (Konsulent Bent Lindgren) forkiaringer elektriker

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2015

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 i sag nr. AR2014.0103 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/dansk Industri for Grundfos A/S (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

K E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup)

K E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup) K E N D E L S E i Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune (advokat Frederik Bue Johnsen) mod Fredensborg VVS Teknik A/S (advokat Irene Wittrup) og AG5 A/S (advokat Jakob Sønder Larsen) Afsagt København,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren)

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 5. juni 2009 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om der

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

Årsberetning 2009. (Uddrag)

Årsberetning 2009. (Uddrag) Årsberetning 2009 (Uddrag) 4.1. Overenskomsters anvendelse på andre end virksomhedens egne ansatte Mens en overenskomst som udgangspunkt omfatter alle ansatte i virksomheden, der udfører arbejde inden

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger 526.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger 526.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. DOM Afsagt den 29. november 2013 i sag nr. BS 10H-3919/2012: Anker Hansen & Co. A/S Kaløvej 3 3600 Frederikssund mod Tryg Garantiforsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 6. oktober 2008 i faglig voldgiftssag: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Cisco Partnere ApS under konkurs (afdelingschef Thorsten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for Flisespecialisten A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere