Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande."

Transkript

1 Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Synonymer Registreringsnr: : B DPX-KN EC Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Insektmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF GLIMMERBØSSER I VINTERRAPS, VÅRRAPS OG RYBS Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : Du Pont Danmark ApS Langebrogade København K Danmark Telefon : adresse : 1.4. Nødtelefon Nødtelefon : eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til forordning 1272/2008 / EU (CLP): Akut toksicitet, Kategori 4 Hudirritation, Kategori 2 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 2 Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, H302: Farlig ved indtagelse. H315: Forårsager hudirritation. H371: Kan forårsage organskader. H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. 1/14

2 Kategori 2 Kronisk toksicitet for vandmiljøet., Kategori 2 H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EU og 1999/45 EF: Sundhedsskadelig Lokalirriterende Sundhedsskadelig Miljøfarlig R22: Farlig ved indtagelse. R38: Irriterer huden. R48/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Mærkningselementer Sundhedsfarer Udråbstegn Miljø Advarsel H302 H315 H371 H373 H411 Særlig mærkning af visse stoffer og blandinger Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage organskader. (Nervesystem) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (Blod) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH401: Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. EUH 208: Indeholder indoxacarb. Kan udløse allergisk reaktion. P260 P270 P280 P101 P302 + P352 P309 + P311 P362 + P364 P405 + P102 Indånd ikke spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Bær beskyttelseshandsker Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse Opbevares under lås og utilgængeligt for børn P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåntering Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 2/14

3 SP 1 SPe3 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje). Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand Andre farer Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende eller toksiske (PBT). Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vpvb). Andre betingelser Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsemidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps, vårraps og rybs. Må i vinterraps, vårraps og rybs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 59 før høst. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Farligt for bier for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller beholdere der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer ikke anvendelig 3.2. Blandinger Registreringsnummer Klassifisering i henhold til Direktiv 67/48/EØF Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Koncentration Indoxacarb (CAS-Nr ) T;R25 R48/25 Xi;R43 3/14 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 4; H332 Skin Sens. 1B; H317 15,84 %

4 N;R50/53 Xn;R20 STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 De ovennævnte produkter opfylder kravene for REACH; Registreringsnummer(re) kan ikke gives på grund af stoffet(ferne) er undtaget, endnu ikke er registreret i henhold til REACH eller er registreret i henhold til en anden lovmæssigproces (biocid brug, plantebeskyttelsesmidler mv). Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd : Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Indånding : Søg frisk luft. Søg læge ved betydelig påvirkning. Kunstigt åndedræt og/eller ilt kan være nødvendigt. Hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. I tilfælde af hudirritation eller allergiske reaktioner, søg læge. Vask forurenet tøj før genbrug. Øjenkontakt : Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres. Hold øjet åbent og skyl langsomt og forsigtigt med vand i minutter. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. Indtagelse : Ring omgående til læge eller giftinformationen. FREMKALD IKKE opkastning medmindre anvist af lægeligt personale eller Giftinformationen. Hvis skadelidte er ved bevidsthed: Skyl munden med vand Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer : Ingen kendte tilfælde af human intoxication og symptomerne af eksperimentel intoxication er ikke kendt Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling : Behandles symptomatisk. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes : Vandtåge, Skum, Pulver, Kulsyre (CO2) : Kraftig vandstråle, (forureningsrisiko) 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 4/14

5 Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand. Kulsyre (CO2) nitrogenoxider (NOx) 5.3. Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Yderligere oplysninger : Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedrætsværn. : Forebyg brandslukningsvand fra forurening af overfladevand eller grundvandssystemet. Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. : (ved mindre brande) Hvis området er udsat for kraftig brand og hvis forholdene iøvrigt tillader det, bør ilden selv brænde ud, da brug af vand kan øge det forurenede område. Nedkøl beholdere / tanke med vandtåge. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Kontroller adgang til området. Evakuer personale til sikre områder. Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage. Ventiler spildområdet. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltnin ger : Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes. Hvis spildområdet er porøs skal det forurenede materiale opsamles for senere behandling eller bortskaffelse. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprydning Andre oplysninger : Oprensningsmetoder - små udslip Opsug med inaktivt absorberende materiale. Fej op eller støvsug spild og saml det i egnede beholdere til affald. Oprensningsmetoder - store udslip Inddæm spild, opsug i ikke brændbart absorberende affald (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit) og overføres til en beholder til bortskaffelse iht. lokal og nationale regler (se punkt 13). Store spild bør opsamles mekanisk (fjernes ved pumpning) for bortskaffelse. Opsaml udsivende væske i forseglbare (metal/plast) beholdere. : Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser Henvisning til andre punkter For personlig beskyttelse se punkt 8., For bortskaffelsesinstruktioner se punkt 13. 5/14

6 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering : Bør kun anvendes i henhold til vore anbefalinger. Brug personligt beskyttelsesudstyr. For personlig beskyttelse se punkt 8. Benyt kun rent udstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Undgå indånding af undslippende gasser/dampe ved åbning af beholdere. Klargør arbejdsopløsningen som angivet på etiketten(erne) og/eller brugsvejledningerne. Brug den tilberedte arbejdsopløsning så hurtigt som muligt - Må ikke opbevares. For at undgå spild ved brug stilles flasken på en metalbakke. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Ubrugt materiale må aldrig føres tilbage til opbevaringsbeholderen. Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). For at undgå antændelse af dampe ved udladning af statisk elektricitet, skal alle metaldele i udstyret have jordforbindelse Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere : Opbevares på et sted kun tilgængeligt for autoriserede personer. Opbevar i original beholder. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter. Opbevaringstemperatur : > 3 - < 54 C Andre oplysninger : Beskyt mod frost. Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Særlige anvendelser Plantebeskyttelsesmidler er omfattet af Forordning (EF) Nr. 1107/2009. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Hvis underafsnit er tomt, så er ingen værdier gældende Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger : Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Brug tilstrækkelig ventilation for at holde medarbejderens eksponering under anbefalede grænser. Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166 6/14

7 Beskyttelse af hænder : Materiale: Nitrilgummi Hanske tykhed: 0,4-0,7 mm Handske længde: Handsker 35 cm lange eller længere Beskyttelses indeks: Klasse 6 Bæretid: > 480 min De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredstille specifikationerne i EF Direktiv 89/686/EØF og standard EN 374 afledt derfra. Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne. Gennemtrængningstiden afhænger sammen med andre faktorer af materiale, tykkelse og type af handske og skal derfor måles i hvert tilfælde. Den præcise gennemtrængningstid kan fås fra beskyttelseshandske producenten, og den skal respekteres. Handsker skal undersøges inden brug. Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud. Handsker 35 cm lange eller længere skal bæres over beskyttelsesdragt. Før handskerne aftages skal de vaskes med sæbe og vand. Beskyttelse af hud og krop : Blandere og fyldere skal bære: Fuld beskyttelsesdragt type 6 (EN 13034) gummiforklæde og gummi- eller plaststøvler Spraypåføring - udendørs: Traktor / sprøjte med hætte: Normalt er der ingen krav om kropsbeskyttelse. Traktor / sprøjte uden udsugningshætte: Fuld beskyttelsesdragt type 4 (EN 14605) Gummi- eller plaststøvler For at optimere ergonomien kan det anbefales at bruge bomuldsundertøj, når der bæres visse tekstiler. Indhent råd fra leverandør. Beklædningsmaterialer, der er modstandsdygtige over for både vanddamp og luft vil maksimere komforten ved at have det på. Materialer bør være robuste for at opretholde integriteten og barriere ved brug. Permeationsmodstanden af tekstilstoffet skal verificeres uafhængigt af «type» anbefalede beskyttelse, for at sikre et passende præstationsniveau for materialet tilstrækkeligt til det tilsvarende middel og type af eksponering. Beskyttelsesforanstaltninge r : Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på det pågældende arbejdssted. Kontroller alt kemikaliebeskyttelsesbeklædning inden det anvendes. Beklædning og handsker bør udskiftes i tilfælde af kemisk eller fysisk beskadigelse eller hvis det er snavset. Kun beskyttede håndteringspersonale må være i området under påføring. Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Regelmæssig rengøring af udstyr, arbejdsområde og tøj. Opbevar arbejdstøjet separat. Forurenet arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdsstedet. Vask hænder og ansigt før pauser og straks efter håndtering af produktet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Fjern beklædning/personlige værnemidler, hvis materialet kommer indenfor. For at 7/14

8 beskytte miljoet skal alt forurenet beskyttelsesudstyr fjernes og vaskes for genbrug. Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Åndedrætsværn : Blandere og fyldere skal bære: Halvdækkende maske med gasfilter A1 (EN 141) Spraypåføring - udendørs: Traktor / sprøjte med hætte: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Traktor / sprøjte uden udsugningshætte: Lille påføring (gartneri, markafgrøder): Halvmaske med partikelfilter P1 (EN 143). PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form Farve Lugt Lugttærskel ph-værdi Smeltepunkt/Smeltepunktsint erval Kogepunkt/Kogepunktsinterva l : væske : ravfarvet : af brændt sukker : ikke bestemt : 5,4 ved 10 g/l ( 25 C) : ikke anvendelig : Ikke tilgængelig for denne blanding. Flammepunkt : 69 C Antændelighed (fast stof, luftart) Termisk spaltning : Produktet er ikke brandfarligt. : Ikke tilgængelig for denne blanding. Selvantændelsestemperatur : 255 C Oxiderende egenskaber Eksplosive egenskaber Laveste eksplosionsgrænse/ nedre brændpunktsgrænse : Produktet oxiderer ikke. : Ikke eksplosiv : Ikke tilgængelig for denne blanding. 8/14

9 Højeste eksplosionsgrænse/ øvre brændpunktsgrænse Damptryk : Ikke tilgængelig for denne blanding. : Ikke tilgængelig for denne blanding. Relativ massefylde : 0,9494 ved 20 C Vandopløselighed Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand : emulgerbart : ikke anvendelig Viskositet, dynamisk : 5,6 mpa.s ved 25 C Viskositet, kinematisk : 4,68 mm2/s ved 20 C Relativ dampvægtfylde Fordampningshastighed : Ikke tilgængelig for denne blanding. : Ikke tilgængelig for denne blanding Andre oplysninger Fysisk-kemisk/andre oplysninger : No other data to be specially mentioned. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet : Ingen specielle nævneværdige farer Kemisk stabilitet : Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede betingelser for opbevaring, brug og temperatur Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold. Polymerisation vil ikke forekomme. Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. : Temperatur : < 54 C Beskyt mod frost. : Ingen materialer skal nævnes særskilt. : Ingen materialer skal nævnes særskilt. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut oral toksicitet LD50 / rotte : 976,8 mg/kg Metode: OECD TG 425 9/14

10 Akut toksicitet ved indånding LC50 / 4 h rotte : > 5,2 mg/l Metode: OECD TG 403 Akut dermal toksicitet LD50 / rotte : > mg/kg Metode: OECD TG 402 Hudirritation kanin Resultat: Irriterer huden. Metode: OECD TG 404 Øjenirritation kanin Resultat: Ingen øjenirritation Metode: OECD TG 405 Sensibilisering marsvin Maksimeringstest Resultat: Udviste ikke ved dyreforsøg nogen sensibiliserende virkning ved hudkontakt. Metode: OECD TG 406 Toksicitet ved gentagen dosering Indoxacarb Oralt flere arter ændret hæmatologi Vurdering af mutageniteten Indoxacarb Forsøg med cellekulturer fra bakterier eller pattedyr har ikke vist mutagene virkninger. Dyreforsøg viste ingen mutagene virkninger. Carcinogenicitet vurdering Indoxacarb Dyreforsøg viste ingen kræftfremkaldende påvirkninger. Vurdering af reproduktionstoksisiteten Indoxacarb Dyreforsøg viste ingen effekt på frugtbarheden. Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen 10/14

11 Enkel STOT-eksponering Nervesystem Gentagne STOT-eksponeringer Blod Aspirationsfare The mixture does not have properties associated with aspiration hazard potential. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Toksicitet overfor fisk Statisk test / LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel): 7,0 mg/l Metode: OECD TG 203 Giftighed overfor vandplanter Statisk test / ErC50 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger): > 16 mg/l Metode: OECD TG 201 Gitighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr Statisk test / EC50 / 48 h / Daphnia magna: 1,67 mg/l Metode: OECD TG 202 Kronisk giftvirkning på vandlevende hvirvelløse dyr Indoxacarb NOEC / 21 d / Daphnia magna: 0,9 mg/l Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed Ikke let bionedbrydelig. Estimering er baseret på oplysninger taget fra det aktive ingrediens Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering Bioophober ikke. Estimering er baseret på oplysninger taget fra det aktive ingrediens Mobilitet i jord 11/14

12 Mobilitet i jord Ved normale brugsforhold forventes ingen bevægelse af produktet fra det øverste jordlag Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT- og vpvb-vurdering Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende eller toksiske (PBT). / Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vpvb) Andre negative virkninger Yderligere økologisk information Ingen andre økologiske virkninger, der skal nævnes specielt Se produktmærkat for yderligere anvendelsesinstruktioner relateret til miljømæssige foranstaltninger. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Produkt : Indholdet/ beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåntering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Forurenet emballage : Emballagen må ikke genbruges. PUNKT 14: Transportoplysninger. ADR UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse: Miljøfarlig væske, n.o.s. (Indoxacarb) Transportfareklasse(r): Emballage gruppe: III Miljøfarer: Havforurenende stof Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Tunnelrestriktions-kode: (E) IATA_C UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Indoxacarb) Transportfareklasse(r): Emballage gruppe: III Miljøfarer : Havforurenende stof Særlige forsigtighedsregler for brugeren: DuPonts interne anbefalinger og transport vejledning: ICAO/IATA, kun for luftfragt IMDG UN-nummer: /14

13 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Indoxacarb, Indoxacarb) Transportfareklasse(r): Emballage gruppe: III Miljøfarer : Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) Særlige forsigtighedsregler for brugeren: ingen data tilgængelige Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden ikke anvendelig PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Andre regulativer : Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF.Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.vær opmærksom på Dir 92/85/EØF om sikkerhed og sundhed på arbejde for gravide medarbejdere.vær opmærksom på Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiskkemiske agenser.vær opmærksom på Direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.vær opmærksom på Direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Kemikaliesikkerhedsvurdering En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet til denne / disse produkter Blandingen er registreret som et plantebeskyttelsesmiddel i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. Der henvises til etiket for eksponeringsvurderingsoplysninger. PUNKT 16: Andre oplysninger Tekst af R-sætninger nævnt i punkt 3 R20 Farlig ved indånding. R25 Giftig ved indtagelse. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R48/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Fuldstændig tekst af H-sætninger refereret til i punkt 3. H301 H317 H332 H372 H400 H410 Andre oplysninger Giftig ved indtagelse. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Farlig ved indånding. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. professionelt brug 13/14

14 Forkortelser og akronymer ADR ATE CAS-Nr. CLP EbC50 EC50 EN EPA ErC50 EyC50 IATA_C IBC-koden ICAO ISO IMDG LC50 LD50 LOEC LOEL MARPOL n.o.s. NOAEC NOAEL NOEC NOEL OECD OPPTS PBT STEL TWA vpvb Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej Estimat for akut toksicitet Chemical Abstracts Service-nummer Klassificering, mærkning og emballering Koncentration, ved hvilken der ses en reduktion på 50 % af biomassen Middel effektkoncentration Europæisk norm Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur Koncentration, ved hvilken der ses en inhibering på 50 % af vækstraten Koncentration, ved hvilken der ses en inhibering på 50 % af udbyttet Den internationale lufttransport-sammenslutning (fragt) International Bulk Chemical -kode International Civil Aviation Organization Den Internationale Standardiseringsorganisation International Maritime Dangerous Goods-kode Middel letal koncentration Middel letal dosis Lavest fundne koncentration, hvor der er en effekt Lavest observerede effektkoncentration International konvention om forhindring af skibsbaseret forurening Uspecificeret Koncentration, hvor der ikke observeres skadelige virkninger Niveau uden observerede negative effekter Nuleffektkoncentration Nuleffektniveau Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling Kontoret for forebbyggelse, pesticider og giftige stoffer Persistent, Bioakkumlerbar og Toksisk Kort tids eksponeringsgrænse tidsvægtet gennemsnit Meget Persistent og meget Bioakkumulerbar Yderligere oplysninger Registreret varemarke I navnet E.I. du Pont de Nemours and Company Las DuPont's sikkerhedsinformation for brug., Bemærk bruganvisningen på etiketten. Signifikant ændring fra tidligere version er vist med en dobbelt streg. Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. 14/14

Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande.

Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikation

Læs mere

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27 AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk Indoxacarb 650-130 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Indoxacarb 650-130 Importør: 2. Fareidentifikation

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande.

Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W BH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande.

Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikation

Læs mere

Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande.

Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikation

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Grasp 40 SC Udgave 1 (Danmark) Godkendt dato: 2009/12/22

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Grasp 40 SC Udgave 1 (Danmark) Godkendt dato: 2009/12/22 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Ukrudtsmiddel Firma : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz Telefon:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE Produkt kode (UVP) 06541151 Middeltype

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1.1 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.1 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-nr./Genisys-nr. : 04510062171 Stoffets navn : Teststrimler 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L Udgave 1.0 Printdato 29.06.2013 Revisionsdato / gyldig fra 28.06.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til EU-Direktiv 91/155/EØF. Trykdato: 05.03.2007 Revisionsdato : 02.03.2007 Version : 1.0

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til EU-Direktiv 91/155/EØF. Trykdato: 05.03.2007 Revisionsdato : 02.03.2007 Version : 1.0 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : ZF-Lifeguardfluid 5 Firma : ZF Friedrichshafen AG Südring 66117 Saarbrücken Deutschland Telefon : +49 681 920

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: GREEN CARE FLOOR POLISH 4X5L WEST

: GREEN CARE FLOOR POLISH 4X5L WEST 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 61106 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt Udelukkende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF BETA 7 - bottle (25cl-250g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF BETA 7 - bottle (25cl-250g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Flyt person til frisk luft, holdes varm og holdes i ro. Hudkontakt : Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Øjenkontakt

Læs mere

MAGNESIUMSULFAT 7-HYDRAT / SK 25 KG

MAGNESIUMSULFAT 7-HYDRAT / SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Industrikemikalie Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande.

Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Danmark og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikation

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / BULK Udgave 1.1 Printdato 02.06.2015 Revisionsdato / gyldig fra 04.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SMART BAYT 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn SMART BAYT Produktkode (UVP) 06531067 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Version 1.0 Revisionsdato 04.05.2007 Trykdato 04.05.2007

Version 1.0 Revisionsdato 04.05.2007 Trykdato 04.05.2007 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Emne nummer : 83 21 9 407 782, 83 21 9 407 783, 83 21 9 407 784, 83 21 9 407 785 Firma : BMW AG D-80788

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : Glycerin CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Trykt dato: 20.12.2012 Katalognr.: 2226995 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2226995

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

ORTIVA TOP Udgave 1 Revisionsdato 18.11.2010 Trykdato 18.11.2010

ORTIVA TOP Udgave 1 Revisionsdato 18.11.2010 Trykdato 18.11.2010 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKT INFORMATION Produktnavn : Design code : A13703G Anvendelse : Svampemiddel Sundhedsskadelig Miljøfarlig Firma Telefon : 32 87

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere